Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SZER SZOLGÁLTATÓ SZERINTI EREDMÉNYEK. SZER.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SZER SZOLGÁLTATÓ SZERINTI EREDMÉNYEK. SZER.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 14/1. oldal"

Átírás

1 SZER SZOLGÁLTATÓ SZERINTI EREDMÉNYEK SZER.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Bevezetés A standard célja, koncepciója Kapcsolat a többi normatív szabályozóval Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások Fogalommagyarázat A standard leírása... 8 SZER 1. standard: A szolgáltató várt eredményeinek meghatározása szervezeti szinten... 8 SZER 1.1. standard: A szolgáltatatás általánosan elvárt eredményeinek meghatározása... 8 SZER 1.2. standard: Konkrét időszakra vonatkozó szolgáltatási eredmények meghatározása... 8 SZER 2. standard: A szolgáltatás eredményeinek mérése és értékelése SZER 3. standard: A szolgáltatási eredmények meghatározása egyéni (felhasználói) szinten SZER 4. standard: A szolgáltatási eredmények mérése és értékelése egyéni (felhasználói) szinten SZER 5. standard: Információs rendszer kiépítése SZER 6. standard: Tájékoztatás a szolgáltatási eredményekről, nyilvánosság biztosítása SZER.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 1. BEVEZETÉS 1.1. A standard célja, koncepciója A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások végső célja a szolgáltatások igénybe vevői szükségleteinek megfelelően testi-, lelki-, mentális állapotuk, illetve társadalmi-gazdasági helyzetük javítása. A szolgáltató feladata, hogy erőforrásait úgy használja fel, hogy a lehető legnagyobb mértékű és tartós legyen tevékenységvégzésének a szolgáltatások igénybevevőire gyakorolt pozitív hatása. Önmagában a törvényes működés nem igazolja a szolgáltatás társadalmi hasznosságát. Ha a szolgáltatás nem éri el célját, nem biztosítja a tőle elvárható eredményeket, akkor megkérdőjelezhető annak létjogosultsága, szükségessége. Az adófizetők szempontjából az is elvárható, hogy a szolgáltatók folyamatosan törekedjenek a szolgáltatás eredményességének és hatékonyságának javítására. Ezért a szolgáltatásvégzés eredményességének növelése és a közpénzek minél hatékonyabb felhasználásának célja megköveteli a szolgáltatóktól munkavégzésük eredményeinek nyomonkövetését, értékelését, és a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának folyamatos fejlesztését. A szolgáltatási eredmények folyamatos javulását tartósan csak a kiszámíthatóan, gazdaságilag stabilan, törvényesen működő, a szolgáltatás igénybe vevőinek és a fenntartónak elvárásait szem előtt tartó, a minőség és a hatékonyság fejlesztéséért elkötelezett szervezetek tudják biztosítani. Ezért a szolgáltatási eredmények vizsgálatát a szervezeti működésre és háttérre is ki kell terjeszteni. A standard célja, hogy a szolgáltatók számára megfogalmazza a szolgáltatásvégzés elvárható eredményeinek meghatározására, valamint a tényleges eredmények mérésére, értékelésére, kommunikálására és a szolgáltatások fejlesztésében való felhasználására vonatkozó elvárásokat. A szolgáltatási eredményekre vonatkozóan hat standardnak kell megfelelnie a szolgáltatónak. Az első két standard a szervezeti szintű eredményekre vonatkozik, a második két standard az egyes felhasználókhoz kapcsolódó egyéni eredményekre vonatkozik, és ezeket egészíti ki az eredmények meghatározását, mérését és értékelését támogató informatikai háttérre és SZER.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 adminisztratív eljárásokra vonatkozó, valamint az eredmények közzétételére és a tájékoztatásra vonatkozó elvárások Kapcsolat a többi normatív szabályozóval A standard a következő standardokhoz kapcsolódik közvetlenül: Vezetés, igazgatás (VEZ) Minőségmenedzsment, minőségfejlesztés (MIN) a szolgáltatás igénybevevője szerinti eredmények meghatározása, mérése és értékelése része a szolgáltató átfogó minőségügyi rendszerének Felhasználói/hozzátartozói elégedettség (FHE) Társadalmi/közösségi elégedettség és érdekképviseletek elégedettsége (TKE) Dolgozói/munkatársi elégedettség (DOE) Tulajdonosi/fenntartói elégedettség (TFE) 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET Ez a standard valamennyi szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás nyújtásakor az adott szolgáltatás alapvető céljainak és belső logikájának megfelelően szolgáltatásra szabottan alkalmazandó. A standard valamennyi szervezetre, intézményre vonatkozik, amely a szóban forgó szolgáltatásokat nyújtja. 3. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK Az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Az évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, A 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről SZER.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról, A szociális munka etikai kódexe, Az intézmény működési dokumentumai és belső szabályzatai. 4. FOGALOMMAGYARÁZAT A standard-leírásban alkalmazott fogalmak magyarázatát a Fogalom-magyarázat a szociális és gyeremekvédelmi normatív dokumentumokhoz c. gyűjtemény tartalmazza. További fogalmak A SZER standard értelmezéséhez szükséges speciális fogalmak magyarázata. Küldetés nyilatkozat: arra a kérdésre ad választ, hogy a szolgáltató szervezet mi végre jött létre, mi a létezésének célja. A küldetés a szolgáltató szervezetnek a szociális körülmények megváltoztatásában vállalt sajátos szerepének megfogalmazása, azt fejezi ki, hogy milyen szerepet tölt be a szervezet a helyi közösség, illetve társadalom életében, amennyiben eredményesen működik. Szervezeti célok: nyilatkozat arról, hogy a szolgáltató szervezet mit szeretne elérni. A célokat teljesítésüket megelőzően tulajdonképpen eredmény-nyilatkozatoknak is tekinthetjük. A célok a szolgáltatás igénybevevői számára megmutatják azt is, hogy milyen típusú szolgáltatást kapnak. A szervezeti célok stratégiai jellegűek, közép és hosszú távra vonatkoznak. Jövőkép: azt mutatja, hogy miben lenne más az a világ, amelyben a szolgáltató szervezet működik, ha a szervezet egyszerre érné el összes célját. Vagyis a jövőkép azokat az eredményeket fogalmazza meg, amelyeket a szervezet közép, illetve hosszú távon szeretne elérni mind az általa kifejtett pozitív hatások, mind saját működése tekintetében. Operatív célok: meghatározott időszakra kitűzött, főleg rövidtávra vonatkozó konkrét szervezeti célkitűzések. A szolgáltatás logikájával összhangban, de általában egy éves időszakra megfogalmazott működési-fejlesztési célkitűzések, amelyek a szervezet adott időszakra tervezett konkrét eredményeit mutatják. SZER.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 A szolgáltatásvégzés (szolgáltatás igénybe vevője szerinti) eredménye: a szolgáltatás igénybevevőjéhez kötődő változásokat kifejező információk. Azokat a változásokat tekintjük eredménynek, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódnak. Ezek kifejezhetnek rövid, közép és hosszú távon bekövetkező változásokat. Az eredmények tekintetében gyakran különbséget teszünk a között, hogy mit tanult meg a szolgáltatás igénybe vevője, és milyen hosszú távú változások mutathatók ki helyzetében. Tanulási eredmények tipikusan rövidtávon mutatkozó eredmények, ismeretekben való gazdagodás, hozzáállás és viselkedésváltozás formájában figyelhetők meg. A tanulás eredményeképp megjelenő változások hosszabb távon visszahatnak az eredeti szükségletekre és problémákra, a szolgáltatás igénybevevőjének társadalmi-gazdasági helyzetére, általános jólétére. A szolgáltatás típusa meghatározza, hogy milyen formában és milyen perspektívában (időtávlatban) lehet az eredményeket megfogalmazni. Eredmény mutatók: a szolgáltatás eredményeként megjelenő mennyiségi és minőségi változásokat fejezik ki. Az eredmények meghatározásánál egyrészt az adott típusú szolgáltatásra országosan meghatározott (ha van ilyen, vagy ha a későbbiekben kidolgozzák ezeket), vagy az adott szakterületen szokásosan alkalmazott mutatókra, illetve helyi sajátosságokat tükröző mutatókra lehet gondolni. A mutatók a szolgáltatásvégzés alábbi területeken kifejtett hatásaira utaljanak, a szolgáltatás típusától függően: A szolgáltatás igénybevevőjének életminőségében és életkörülményeiben bekövetkezett javulás (önálló életvitelre való képesség fejlődése, aktívabb, teljesebb élet élése az igénybevevő saját kapacitásainak és lehetőségeinek lehető legjobb kihasználásával, illetve indokolt esetben az aktivitási szint megtartása, vagy romlásának mérséklése); A szolgáltatás igénybevevőjének egészségi állapotában és közérzetében bekövetkezett javulás; A szolgáltatás igénybevevője társadalmi részvételében bekövetkezett fejlődés (a szolgáltatás igénybevevője résztvevőjévé válik a helyi közösség életének, munkahelyi közösségnek, közreműködését elismerik); A szolgáltatás igénybevevője befolyásának növekedése a szociális szolgáltatások tartalmára és minőségére vonatkozóan (választási lehetőségek bővülése az egyéni igények és szükségletek szerint); SZER.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 A szolgáltatás igénybevevőjének pénzügyi helyzetében, anyagi jólétében, jövedelemhez jutási esélyeiben, lakhatási feltételeiben bekövetkezett javulás; A diszkriminációmentesség biztosítása és személyes biztonság javulása (egyenlő jogok és a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása; bántalmazás, előítélet és hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése mind a szolgáltatásvégzés folyamatában, mind pedig a társadalmi-, közösségi életben való részvétel során); A szolgáltatás minőségének javulása a szolgáltatás igénybevevője méltóságának, személyiségi jogainak és adatainak védelme és tiszteletben tartása, valamint a fizikai környezet biztonsága és baleset védelem terén. Az eredménymutatók kialakításánál figyelembe kell venni a mérésük lehetséges és szükséges módjait: pl: előzetes és utólagos mérés, csak utólagos mérés, mintavétel szükségessége stb., olyan paraméterek, amelyek befolyásolják az eredménymutatók megfogalmazását. (Ez azt jelenti, hogy bizonyos eredménymutatóknál szükséges a szolgáltatás igénybevevője felmérése a szolgáltatás igénybe vétele előtt, rögzítve az információkat pl. a gondozási tervben, majd pedig a szolgáltatás igénybe vételét követően, pl. gondozási naplóban.) Eredménystandard: egy konkrét szolgáltatásra vonatkozóan azoknak az eredménymutatóknak a meghatározása, amelyek együttes vizsgálatával lehet megítélni a szolgáltatásvégzés eredményességét egy adott igénybevevő esetében (arra a kérdésre válaszolnak például, hogy mikor tekinthető az adósság kezelési tanácsadás eredményesnek? Abban az esetben ha... ). Az eredménystandardok a szolgáltatás igénybevevőire gyakorolt pozitív hatásokra utalnak és a szolgáltatás hatásosságát, mutatják. Az eredménystandardokat a szolgáltatás típusának megfelelően alakítja ki a szolgáltató, illetve helyzettől függően a fenntartó, szakmai szövetség, finanszírozók, akkreditáló testületek, kormányzati szervek stb. Az eredményekre vonatkozó adatokat és információkat előre megtervezett módon, megfelelő mérési eszközök és módszerek alkalmazásával szisztematikusan gyűjtik és értékelik. Az eredménystandardok olyan szándékolt hatásokra, végbement változásokra utalnak, mint pl. képessé válás a családi problémák kezelésére, önálló életvitelhez szükséges kompetenciák fejlődése, alkoholtól való függőség megszűnése, tartós helytállás munkahelyen... stb. SZER.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 5. A STANDARD LEÍRÁSA SZER 1. standard: A szolgáltató várt eredményeinek meghatározása szervezeti szinten A SZOLGÁLTATÓ MEGHATÁROZZA A SZOLGÁLTATÁSVÉGZÉS VÁRT EREDMÉNYEIT, ÉS AZOKAT A MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMAIBAN RÖGZÍTI. SZER 1.1. standard: A szolgáltatatás általánosan elvárt eredményeinek meghatározása A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET AZ ÁLTALA VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉRVÉNYES ORSZÁGOS SZAKPOLITIKAI IRÁNYELVEKKEL ÉS CÉLKITŰZÉSEKKEL, A REGIONÁLIS, KISTÉRSÉGI ÉS FENNTARTÓI CÉLKITŰZÉSEKKEL ÖSSZHANGBAN, VALAMINT SAJÁT MAGA VÉGZETT SZÜKSÉGLETFELMÉRÉSRE ÉPÍTVE, A MUNKATÁRSAK SZÉLESKÖRŰ BEVONÁSÁVAL FOGALMAZZA MEG KÜLDETÉSÉT, JÖVŐKÉPÉT, SZOLGÁLTATÓI CÉLKITŰZÉSEIT, VALAMINT SZOLGÁLTATÁSONKÉNT AZ EREDMÉNYES SZOLGÁLTATÁSVÉGZÉS MUTATÓIT (AZ EREDMÉNYSTANDARDOKAT). A SZOLGÁLTATÓ SZAKMAI PROGRAMJA ÉS TÁJÉKOZTATÓ ANYAGAI TARTALMAZZÁK A SZOLGÁLTATÓ VÁRT EREDMÉNYEIRE VONATKOZÓ NYILATKOZATAIT. SZER 1.2. standard: Konkrét időszakra vonatkozó szolgáltatási eredmények meghatározása A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKONKÉNT, - AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÁS TERMÉSZETE, ILLETVE SZERVEZET MŰKÖDÉSI LOGIKÁJA MÁST NEM INDOKOL ÉVENKÉNT MEGHATÁROZZA A SZOLGÁLTATÁSVÉGZÉS VÁRT KONKRÉT EREDMÉNYEIT, AMELYEKET ÉVES MUNKATERVÉBEN RÖGZÍTI. SZER standardok magyarázata A szolgáltató a szolgáltatásvégzés elvárt eredményeit a szolgáltatások igénybe vevőire vonatkozóan, valamint a szervezeti működés meghatározó területeire vonatkozóan fogalmazza meg, úgymint a jogszabályi előírások teljesítése, a humán és anyagi erőforrásokkal való gazdálkodás, az együttműködés felhasználók képviselőivel, a fenntartóval, szakmai partnerekkel. SZER.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 A szolgáltató általános, illetve hosszú távra vonatkozó eredmény-nyilatkozatait a küldetés, a jövőkép, a szervezeti célok, és az egyes szolgáltatásokra vonatkozó eredménystandardok formájában fogalmazza meg. A rövidtávra vonatkozó eredmény-nyilatkozatait operatív célokként fogalmazza meg. A szolgáltató szervezet szolgáltatásairól szóló információkat tartalmazó alapdokumentumai (szakmai program, elektronikus és nyomtatott formában készült tájékoztató anyagok stb...) tartalmazzák a szervezet küldetését, jövőképét, céljait, pontosan meghatározzák a szervezet célcsoportjait, azok szükségleteit, a célcsoportoknak biztosított különféle szolgáltatásokat, valamint azokat az eredményeket, amelyek elérésére törekszik az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A célokat a szolgáltatási területre vonatkozó országos szakpolitikai célkitűzések és irányelvek, valamint a regionális, megyei, kistérségi (amennyiben vonatkozik) és fenntartói célkitűzések (szolgáltatásfejlesztési koncepciók) figyelembe vételével, azokkal összhangban fogalmazza meg. A szolgáltató által biztosított különféle szolgáltatásokhoz kapcsolódóan meghatározza az adott szolgáltatás típusának megfelelően azoknak az eredménymutatóknak a körét, amelyek együttesen mutatják a sikeres beavatkozást, az eredményes szolgáltatásvégzést (eredménystandardok). A rövidtávra szóló operatív célokat és kitűzött konkrét eredményeket az éves munkatervek, vagy más a szervezet által alkalmazott rövidtávra szóló tervdokumentumok tartalmazzák. Az operatív célok egy-egy lépést jelentenek a közép-, illetve hosszú távú (stratégiai) célok elérésének irányában, a konkrét időszakra vonatkozó tervek tartalmazzák ezek elérésének módját, felelőseit, erőforrásigényét. A szolgáltató szervezet céljainak és szolgáltatás igénybe vevője szerinti elvárt eredményeinek meghatározásához szükségletfelmérést végez a szolgáltatásvégzés földrajzi területén, és a szükségletekről szóló információkat éves rendszerességgel frissíti. A következő időszak elvárt eredményeinek meghatározásánál a frissített szükséglet-felmérési adatokra, valamint az előző időszak eredményeinek teljesülésének értékelésére támaszkodik. A szolgáltató szervezet a rövid és hosszú távú célok és szolgáltatási eredmények meg-, illetve újrafogalmazását a munkatársak, a fenntartó és az igénybevevők képviselőinek bevonásával, illetve tájékoztatásával végzi el. Fontos hogy a célok és várt eredmények megfogalmazása közös alkotómunka legyen, és a folyamat kialakítása biztosítsa, hogy minden érintett SZER.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 szempontja megvitatásra kerüljön, illetve a munkatársak azonosulni tudjanak a megfogalmazott célokkal és eredményekkel. SZER standardok felülvizsgálati szempontjai 1. A szolgáltatások alapinformációit tartalmazó dokumentumok tartalmazzák a küldetés, a jövőkép, a szervezeti célokra és a szolgáltatás igénybe vevője szempontjából elvárható eredményekre vonatkozó érvényes szolgáltatói nyilatkozatokat. 2. A rövidtávon elérendő eredményeket az éves munkaterv vagy más rövidtávra szóló tervdokumentum tartalmazza, amelynek meghatározásánál figyelembe vették az előző időszak eredményeit és az aktuális szükséglet-felmérési adatokat. 3. A szervezet által meghatározott elvárások a szolgáltatási eredményekkel kapcsolatosan tükrözik a szervezet által végzett szükségletfelmérés eredményeit, a fenntartó nézeteit, valamint összhangban állnak a kistérségi, megyei, regionális fejlesztési koncepciókkal, az adott szolgáltatásra érvényes szakpolitikai irányelvekkel és célkitűzésekkel. 4. A szolgáltatások céljait, a szolgáltatás igénybe vevője szempontjából elvárható eredményeit ismerik a szolgáltató szervezet munkatársai, azok kialakításába bevonták a fenntartó és a szolgáltatás igénybevevőinek képviselőit. SZER 2. standard: A szolgáltatás eredményeinek mérése és értékelése A SZOLGÁLTATÓ AZ EREDMÉNYEK MÉRÉSÉNEK ELJÁRÁSAIT, FELELŐSEIT, ANNAK RENDSZERESSÉGÉT ÉS ÜTEMEZÉSÉT BELSŐ SZABÁLYZATAIBAN RÖGZÍTI, A SZOLGÁLTATÁS TÍPUSÁNAK MEGFELELŐEN ÉVES MUNKATERVÉBEN DOLGOZZA KI A MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS RÉSZLETES TERVEIT ÉS MÓDSZEREIT. AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FOLYAMATOS FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLJA. SZER 2. standardok magyarázata A szolgáltató az eredmények mérésével kapcsolatos eljárásait, a felelősöket, az ütemezést belső szabályzataiban rögzíti. A szolgáltató a szolgáltatás típusával összhangban dolgozza ki az eredmények mérésének részletes tervét és módszereit. A terv tartalmazza a szolgáltatási célokat, az azokhoz kapcsolódó eredménymutatókat, az eredmények mérésének módszereit, az eredmények SZER.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 méréséhez szükséges információk körét és adminisztrációs tevékenységeket, adatgyűjtési és adatkezelési eljárásokat, valamint az adatok elemzésének és kiértékelésének módját, ütemezését a szolgáltatás típusához és jellegéhez igazodva. A terv a szolgáltatási célokkal összhangban tartalmazza a szolgáltatás eredményességének mérni kívánt legfontosabb mutatóit (eredmény indikátorok). Az eredmények mérésével, az adatok gyűjtésével kapcsolatos feladatok elvégzésére a munkatársak felkészítést kapnak. A szolgáltatási eredmények értékelése a munkatársak bevonásával történik. Az értékelés SZER 2. standardok felülvizsgálati szempontjai 1. A szolgáltató elkészíti az eredmények mérésének tervét, amely tartalmazza az eredmények méréséhez szükséges információk körét, összegyűjtésük módját, feladatait, felelősöket, időbeni ütemezést. 2. A szolgáltató a tervekkel összhangban hajtja végre az eredmények mérését és értékelését. 3. A munkatársak tisztában vannak az eredmények méréséhez kapcsolódó feladataikkal és felelősségükkel. SZER 3. standard: A szolgáltatási eredmények meghatározása egyéni (felhasználói) szinten A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET MINDEN FELHASZNÁLÓ ESETÉBEN AZ EGYÉNI ÁLLAPOT ÉS SZÜKSÉGLET FELMÉRÉST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE HOZZÁTARTOZÓINAK BEVONÁSÁVAL MEGHATÁROZZA A SZOLGÁLTATÁS KONKRÉT IDŐPONTRA VONATKOZÓAN VÁRHATÓ EREDMÉNYEIT, AMELYEKET A GONDOZÁSI TERVBEN RÖGZÍTENEK. SZER 3. standard magyarázata A szolgáltató egyéni állapot, illetve szükségletfelmérést követően a szolgáltatás igénybevevőjével, illetve indokolt esetben annak természetes támogatójával vagy gondnokával közösen meghatározza a szolgáltatásvégzés várt eredményét. Az eredmények teljesülését meghatározott időszakra tűzik ki, és a gondozási tervben rögzítik. A gondozási tervet a szolgáltatás jellegétől és a felhasználó állapotától függően meghatározott időközönként, de évenként legalább egyszer a szolgáltató a felhasználó, illetve természetes támogatója vagy gondnoka bevonásával felülvizsgálja, és indokolt esetben az eredményekkel kapcsolatos közös elvárásokat aktualizálja. SZER.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 SZER 3. standard felülvizsgálati szempontjai 1. A gondozási tervek tartalmazzák a felhasználóval vagy annak természetes támogatójával, illetve gondnokával egyetértésben, konkrét időpontra meghatározott, egyénre vonatkozó eredmény elvárásokat. 2. A szolgáltatás típusától függően az egyénre vonatkozó szolgáltatási eredményeket megfelelő rendszerességgel felülvizsgálják, szükség esetén aktualizálják. SZER 4. standard: A szolgáltatási eredmények mérése és értékelése egyéni (felhasználói) szinten A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET A GONDOZÁSI TERVBEN MEGHATÁROZOTT EREDMÉNYEK TELJESÜLÉSÉT A KITŰZÖTT IDŐPONTBAN DE ÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER - MEGVIZSGÁLJA, A FELHASZNÁLÓVAL, ILLETVE TERMÉSZETES TÁMOGATÓJÁVAL VAGY GONDNOKÁVAL KÖZÖSEN ÉRTÉKELI. AZ ÉRTÉKELÉS FŐ MEGÁLLAPÍTÁSAIT A GONDOZÁSI NAPLÓBAN VAGY MÁS, A SZERVEZET BELSŐ ELJÁRÁSRENDJÉBEN MEGHATÁROZOTT DOKUMENTUMBAN RÖGZÍTI. SZER 4. standard magyarázata A szolgáltató az egyénre vonatkozóan elvárt szolgáltatási eredmények teljesülését a gondozási tervben meghatározott időpontban (de évente legalább egyszer) megvizsgálja, a felhasználóval, illetve természetes támogatójával vagy gondnokával közösen értékeli. Az értékelés során elemzik, hogy mennyiben teljesültek a várt eredmények. Az érintett munkatársak azt is megvizsgálják, hogy mik voltak az eredmények esetleges elmaradásának vagy nem megfelelő szintű teljesülésének okai. SZER 4. standard felülvizsgálati szempontjai 1. A gondozási naplók tartalmazzák a felhasználóval vagy annak természetes támogatójával, illetve gondnokával közösen végzett értékelés eredményeit. 2. A szolgáltatás típusától függően az egyénre vonatkozó szolgáltatási eredményeket megfelelő rendszerességgel, de évente legalább egyszer értékelik. SZER.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 SZER 5. standard: Információs rendszer kiépítése A SZOLGÁLTATÓ A SZOLGÁLTATÁSVÉGZÉS EREDMÉNYEIRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK BEGYŰJTÉSÉT ÉS ÉRTÉKELÉSÉT TÁMOGATÓ INFORMATIKAI HÁTTÉRREL ÉS ADMINISZTRÁCIÓS ÉS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERREL RENDELKEZIK. SZER 5. standard magyarázata A szolgáltató szervezet az eredmények mérésének támogatásához kialakítja a szolgáltatás komplexitásának, méretének és sajátosságainak megfelelő, valamint a meghatározott eredménymutatókhoz szükséges információk begyűjtésére alkalmas informatikai hátteret, adminisztrációs, nyilvántartási és dokumentációs rendszert. Ennek részét képezi a számítástechnikai infrastruktúra és megfelelő szoftverek beszerzése, ha szükséges az adatok gyűjtéséhez, illetve rögzítéséhez saját igényeknek megfelelő adatbázis kezelő program beszerzése, az adatrögzítéshez standard sablonok, táblázatok, nyilvántartások, kérdőívek kialakítása, a feladatok és felelősségek belső eljárásrendben, munkautasításokban való rögzítése. SZER 5. standard felülvizsgálati szempontjai 1. A szervezet informatikai háttere, adminisztrációs és dokumentációs rendje megfelelő támogatást biztosít a szolgáltatási eredmények értékeléséhez szükséges adatok begyűjtésére, rögzítésére és elemzésére. 2. Az informatikai, adminisztrációs rendszer garantálja az eredményekhez kapcsolódó adatok hitelességét, aktualitását, és megfelel az adatvédelmi előírásoknak. SZER 6. standard: Tájékoztatás a szolgáltatási eredményekről, nyilvánosság biztosítása A SZOLGÁLTATÓ A SZOLGÁLTATÁSVÉGZÉS EREDMÉNYEIRŐL ELJÁRÁSRENDJÉBEN MEGHATÁROZOTT MÓDON TÁJÉKOZTATÁST NYÚJT, ILLETVE AZ EREDMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓKAT AZ ÉRINTETTEK ÉS ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐVÉ TESZI. SZER 6. standard magyarázata A szolgáltató belső eljárásrendjében rendelkezik az eredményekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekről és az eredményekre vonatkozó adatok közzé, illetve SZER.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 hozzáférhetővé tételéről, a tájékoztatás célcsoportjairól, a tájékoztatás céljáról és tartalmáról, a felelősökről és a tevékenységek ütemezéséről a szolgáltatás jellegének megfelelően. A szolgáltató gondoskodik arról, hogy a szolgáltatás tényleges és potenciális igénybe vevői, illetve természetes támogatói, a fenntartó, együttműködő partneri nekik megfelelő, adekvát tájékoztatást kapjanak a szolgáltatási eredményekről, illetve hozzáférjenek az eredményekre vonatkozó információkhoz. SZER 6. standard felülvizsgálati szempontjai 1. A tájékoztatásra és az eredmények közzé tételére vonatkozó eljárások 2. Az eredményekről való tájékoztatás dokumentált tevékenységei és a nyilvános információkhoz való hozzáférés SZER.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

SZOLGÁLTATÓ SZERINTI EREDMÉNYEK (SZER)

SZOLGÁLTATÓ SZERINTI EREDMÉNYEK (SZER) SZOLGÁLTATÓ SZERINTI EREDMÉNYEK (SZER) 1. TARTALOMJEGYZÉK 2. BEVEZETÉS... 1 2.1. A standard célja, koncepciója... 1 2.2. Kapcsolat a többi normatív szabályozóval... 2 3. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 2 4. RENDELKEZŐ

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók FENNTARTÓI ELÉGEDETTSÉG (TFE) STANDARD. Készítette: SKULTÉTI JÓZSEF KOVÁCS CSABA SERES JÓZSEFNÉ ANTAL KÁLMÁN

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók FENNTARTÓI ELÉGEDETTSÉG (TFE) STANDARD. Készítette: SKULTÉTI JÓZSEF KOVÁCS CSABA SERES JÓZSEFNÉ ANTAL KÁLMÁN TULAJDONOSI- FENNTARTÓI ELÉGEDETTSÉG (TFE) STANDARD Készítette: SKULTÉTI JÓZSEF KOVÁCS CSABA SERES JÓZSEFNÉ ANTAL KÁLMÁN Budapest, 2007. 1.TARTALOMJEGYZÉK 2. BEVEZETÉS...3 2.1. A TFE standard célja, koncepciója...3

Részletesebben

Fejlesztéspolitika: Humán erőforrás fejlesztés Modul. 2007 augusztus

Fejlesztéspolitika: Humán erőforrás fejlesztés Modul. 2007 augusztus Fejlesztéspolitika: Humán erőforrás fejlesztés Modul 2007 augusztus A modul szerkezete Munkaszervezeti, Szervezetközi viszonyok Munkaerő, foglalkoztatás Alkalmaztatás, önfoglalkoztatás, munkavégzés Szervezeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12.

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12. A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme Tapasztalatátadó tanácskozás 2013. December 12.. Az OBDK jogállása és feladatai 2012. November 1. megalakult az OBDK (214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet) Elsődleges

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása,

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Előterjesztő: a Polgármester Előzmények: 71/2015. (VI. 26.) 26/2013. (III. 13) 67/2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Ellátotti jogok tartalma, értelmezése I. előadó: Juhász György Én magam 32 évet töltöttem intézetekben,

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK védjegy informatikai szolgáltatások követelményei 1. A Kiváló minôségû

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. (1) A község, a város és a főváros

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

K ö r j e gy z ő. 8296 MonostorapátI, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055 E.mail: mapatik@hu.inter.net

K ö r j e gy z ő. 8296 MonostorapátI, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055 E.mail: mapatik@hu.inter.net K ö r j e gy z ő T Tel./fax. : 8 8296 MonostorapátI, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055 E.mail: mapatik@hu.inter.net E L Ő T E R J E S Z T É S Hegyesd Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére Módszertani ajánlás Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása

Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1 Előzmények UMFT (2007-2013) (Operatív Program,

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő Ellátási standardok Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2014. november 29. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben