Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SZER SZOLGÁLTATÓ SZERINTI EREDMÉNYEK. SZER.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SZER SZOLGÁLTATÓ SZERINTI EREDMÉNYEK. SZER.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 14/1. oldal"

Átírás

1 SZER SZOLGÁLTATÓ SZERINTI EREDMÉNYEK SZER.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Bevezetés A standard célja, koncepciója Kapcsolat a többi normatív szabályozóval Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások Fogalommagyarázat A standard leírása... 8 SZER 1. standard: A szolgáltató várt eredményeinek meghatározása szervezeti szinten... 8 SZER 1.1. standard: A szolgáltatatás általánosan elvárt eredményeinek meghatározása... 8 SZER 1.2. standard: Konkrét időszakra vonatkozó szolgáltatási eredmények meghatározása... 8 SZER 2. standard: A szolgáltatás eredményeinek mérése és értékelése SZER 3. standard: A szolgáltatási eredmények meghatározása egyéni (felhasználói) szinten SZER 4. standard: A szolgáltatási eredmények mérése és értékelése egyéni (felhasználói) szinten SZER 5. standard: Információs rendszer kiépítése SZER 6. standard: Tájékoztatás a szolgáltatási eredményekről, nyilvánosság biztosítása SZER.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 1. BEVEZETÉS 1.1. A standard célja, koncepciója A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások végső célja a szolgáltatások igénybe vevői szükségleteinek megfelelően testi-, lelki-, mentális állapotuk, illetve társadalmi-gazdasági helyzetük javítása. A szolgáltató feladata, hogy erőforrásait úgy használja fel, hogy a lehető legnagyobb mértékű és tartós legyen tevékenységvégzésének a szolgáltatások igénybevevőire gyakorolt pozitív hatása. Önmagában a törvényes működés nem igazolja a szolgáltatás társadalmi hasznosságát. Ha a szolgáltatás nem éri el célját, nem biztosítja a tőle elvárható eredményeket, akkor megkérdőjelezhető annak létjogosultsága, szükségessége. Az adófizetők szempontjából az is elvárható, hogy a szolgáltatók folyamatosan törekedjenek a szolgáltatás eredményességének és hatékonyságának javítására. Ezért a szolgáltatásvégzés eredményességének növelése és a közpénzek minél hatékonyabb felhasználásának célja megköveteli a szolgáltatóktól munkavégzésük eredményeinek nyomonkövetését, értékelését, és a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának folyamatos fejlesztését. A szolgáltatási eredmények folyamatos javulását tartósan csak a kiszámíthatóan, gazdaságilag stabilan, törvényesen működő, a szolgáltatás igénybe vevőinek és a fenntartónak elvárásait szem előtt tartó, a minőség és a hatékonyság fejlesztéséért elkötelezett szervezetek tudják biztosítani. Ezért a szolgáltatási eredmények vizsgálatát a szervezeti működésre és háttérre is ki kell terjeszteni. A standard célja, hogy a szolgáltatók számára megfogalmazza a szolgáltatásvégzés elvárható eredményeinek meghatározására, valamint a tényleges eredmények mérésére, értékelésére, kommunikálására és a szolgáltatások fejlesztésében való felhasználására vonatkozó elvárásokat. A szolgáltatási eredményekre vonatkozóan hat standardnak kell megfelelnie a szolgáltatónak. Az első két standard a szervezeti szintű eredményekre vonatkozik, a második két standard az egyes felhasználókhoz kapcsolódó egyéni eredményekre vonatkozik, és ezeket egészíti ki az eredmények meghatározását, mérését és értékelését támogató informatikai háttérre és SZER.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 adminisztratív eljárásokra vonatkozó, valamint az eredmények közzétételére és a tájékoztatásra vonatkozó elvárások Kapcsolat a többi normatív szabályozóval A standard a következő standardokhoz kapcsolódik közvetlenül: Vezetés, igazgatás (VEZ) Minőségmenedzsment, minőségfejlesztés (MIN) a szolgáltatás igénybevevője szerinti eredmények meghatározása, mérése és értékelése része a szolgáltató átfogó minőségügyi rendszerének Felhasználói/hozzátartozói elégedettség (FHE) Társadalmi/közösségi elégedettség és érdekképviseletek elégedettsége (TKE) Dolgozói/munkatársi elégedettség (DOE) Tulajdonosi/fenntartói elégedettség (TFE) 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET Ez a standard valamennyi szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás nyújtásakor az adott szolgáltatás alapvető céljainak és belső logikájának megfelelően szolgáltatásra szabottan alkalmazandó. A standard valamennyi szervezetre, intézményre vonatkozik, amely a szóban forgó szolgáltatásokat nyújtja. 3. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK Az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Az évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, A 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről SZER.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról, A szociális munka etikai kódexe, Az intézmény működési dokumentumai és belső szabályzatai. 4. FOGALOMMAGYARÁZAT A standard-leírásban alkalmazott fogalmak magyarázatát a Fogalom-magyarázat a szociális és gyeremekvédelmi normatív dokumentumokhoz c. gyűjtemény tartalmazza. További fogalmak A SZER standard értelmezéséhez szükséges speciális fogalmak magyarázata. Küldetés nyilatkozat: arra a kérdésre ad választ, hogy a szolgáltató szervezet mi végre jött létre, mi a létezésének célja. A küldetés a szolgáltató szervezetnek a szociális körülmények megváltoztatásában vállalt sajátos szerepének megfogalmazása, azt fejezi ki, hogy milyen szerepet tölt be a szervezet a helyi közösség, illetve társadalom életében, amennyiben eredményesen működik. Szervezeti célok: nyilatkozat arról, hogy a szolgáltató szervezet mit szeretne elérni. A célokat teljesítésüket megelőzően tulajdonképpen eredmény-nyilatkozatoknak is tekinthetjük. A célok a szolgáltatás igénybevevői számára megmutatják azt is, hogy milyen típusú szolgáltatást kapnak. A szervezeti célok stratégiai jellegűek, közép és hosszú távra vonatkoznak. Jövőkép: azt mutatja, hogy miben lenne más az a világ, amelyben a szolgáltató szervezet működik, ha a szervezet egyszerre érné el összes célját. Vagyis a jövőkép azokat az eredményeket fogalmazza meg, amelyeket a szervezet közép, illetve hosszú távon szeretne elérni mind az általa kifejtett pozitív hatások, mind saját működése tekintetében. Operatív célok: meghatározott időszakra kitűzött, főleg rövidtávra vonatkozó konkrét szervezeti célkitűzések. A szolgáltatás logikájával összhangban, de általában egy éves időszakra megfogalmazott működési-fejlesztési célkitűzések, amelyek a szervezet adott időszakra tervezett konkrét eredményeit mutatják. SZER.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 A szolgáltatásvégzés (szolgáltatás igénybe vevője szerinti) eredménye: a szolgáltatás igénybevevőjéhez kötődő változásokat kifejező információk. Azokat a változásokat tekintjük eredménynek, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódnak. Ezek kifejezhetnek rövid, közép és hosszú távon bekövetkező változásokat. Az eredmények tekintetében gyakran különbséget teszünk a között, hogy mit tanult meg a szolgáltatás igénybe vevője, és milyen hosszú távú változások mutathatók ki helyzetében. Tanulási eredmények tipikusan rövidtávon mutatkozó eredmények, ismeretekben való gazdagodás, hozzáállás és viselkedésváltozás formájában figyelhetők meg. A tanulás eredményeképp megjelenő változások hosszabb távon visszahatnak az eredeti szükségletekre és problémákra, a szolgáltatás igénybevevőjének társadalmi-gazdasági helyzetére, általános jólétére. A szolgáltatás típusa meghatározza, hogy milyen formában és milyen perspektívában (időtávlatban) lehet az eredményeket megfogalmazni. Eredmény mutatók: a szolgáltatás eredményeként megjelenő mennyiségi és minőségi változásokat fejezik ki. Az eredmények meghatározásánál egyrészt az adott típusú szolgáltatásra országosan meghatározott (ha van ilyen, vagy ha a későbbiekben kidolgozzák ezeket), vagy az adott szakterületen szokásosan alkalmazott mutatókra, illetve helyi sajátosságokat tükröző mutatókra lehet gondolni. A mutatók a szolgáltatásvégzés alábbi területeken kifejtett hatásaira utaljanak, a szolgáltatás típusától függően: A szolgáltatás igénybevevőjének életminőségében és életkörülményeiben bekövetkezett javulás (önálló életvitelre való képesség fejlődése, aktívabb, teljesebb élet élése az igénybevevő saját kapacitásainak és lehetőségeinek lehető legjobb kihasználásával, illetve indokolt esetben az aktivitási szint megtartása, vagy romlásának mérséklése); A szolgáltatás igénybevevőjének egészségi állapotában és közérzetében bekövetkezett javulás; A szolgáltatás igénybevevője társadalmi részvételében bekövetkezett fejlődés (a szolgáltatás igénybevevője résztvevőjévé válik a helyi közösség életének, munkahelyi közösségnek, közreműködését elismerik); A szolgáltatás igénybevevője befolyásának növekedése a szociális szolgáltatások tartalmára és minőségére vonatkozóan (választási lehetőségek bővülése az egyéni igények és szükségletek szerint); SZER.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 A szolgáltatás igénybevevőjének pénzügyi helyzetében, anyagi jólétében, jövedelemhez jutási esélyeiben, lakhatási feltételeiben bekövetkezett javulás; A diszkriminációmentesség biztosítása és személyes biztonság javulása (egyenlő jogok és a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása; bántalmazás, előítélet és hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése mind a szolgáltatásvégzés folyamatában, mind pedig a társadalmi-, közösségi életben való részvétel során); A szolgáltatás minőségének javulása a szolgáltatás igénybevevője méltóságának, személyiségi jogainak és adatainak védelme és tiszteletben tartása, valamint a fizikai környezet biztonsága és baleset védelem terén. Az eredménymutatók kialakításánál figyelembe kell venni a mérésük lehetséges és szükséges módjait: pl: előzetes és utólagos mérés, csak utólagos mérés, mintavétel szükségessége stb., olyan paraméterek, amelyek befolyásolják az eredménymutatók megfogalmazását. (Ez azt jelenti, hogy bizonyos eredménymutatóknál szükséges a szolgáltatás igénybevevője felmérése a szolgáltatás igénybe vétele előtt, rögzítve az információkat pl. a gondozási tervben, majd pedig a szolgáltatás igénybe vételét követően, pl. gondozási naplóban.) Eredménystandard: egy konkrét szolgáltatásra vonatkozóan azoknak az eredménymutatóknak a meghatározása, amelyek együttes vizsgálatával lehet megítélni a szolgáltatásvégzés eredményességét egy adott igénybevevő esetében (arra a kérdésre válaszolnak például, hogy mikor tekinthető az adósság kezelési tanácsadás eredményesnek? Abban az esetben ha... ). Az eredménystandardok a szolgáltatás igénybevevőire gyakorolt pozitív hatásokra utalnak és a szolgáltatás hatásosságát, mutatják. Az eredménystandardokat a szolgáltatás típusának megfelelően alakítja ki a szolgáltató, illetve helyzettől függően a fenntartó, szakmai szövetség, finanszírozók, akkreditáló testületek, kormányzati szervek stb. Az eredményekre vonatkozó adatokat és információkat előre megtervezett módon, megfelelő mérési eszközök és módszerek alkalmazásával szisztematikusan gyűjtik és értékelik. Az eredménystandardok olyan szándékolt hatásokra, végbement változásokra utalnak, mint pl. képessé válás a családi problémák kezelésére, önálló életvitelhez szükséges kompetenciák fejlődése, alkoholtól való függőség megszűnése, tartós helytállás munkahelyen... stb. SZER.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 5. A STANDARD LEÍRÁSA SZER 1. standard: A szolgáltató várt eredményeinek meghatározása szervezeti szinten A SZOLGÁLTATÓ MEGHATÁROZZA A SZOLGÁLTATÁSVÉGZÉS VÁRT EREDMÉNYEIT, ÉS AZOKAT A MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMAIBAN RÖGZÍTI. SZER 1.1. standard: A szolgáltatatás általánosan elvárt eredményeinek meghatározása A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET AZ ÁLTALA VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉRVÉNYES ORSZÁGOS SZAKPOLITIKAI IRÁNYELVEKKEL ÉS CÉLKITŰZÉSEKKEL, A REGIONÁLIS, KISTÉRSÉGI ÉS FENNTARTÓI CÉLKITŰZÉSEKKEL ÖSSZHANGBAN, VALAMINT SAJÁT MAGA VÉGZETT SZÜKSÉGLETFELMÉRÉSRE ÉPÍTVE, A MUNKATÁRSAK SZÉLESKÖRŰ BEVONÁSÁVAL FOGALMAZZA MEG KÜLDETÉSÉT, JÖVŐKÉPÉT, SZOLGÁLTATÓI CÉLKITŰZÉSEIT, VALAMINT SZOLGÁLTATÁSONKÉNT AZ EREDMÉNYES SZOLGÁLTATÁSVÉGZÉS MUTATÓIT (AZ EREDMÉNYSTANDARDOKAT). A SZOLGÁLTATÓ SZAKMAI PROGRAMJA ÉS TÁJÉKOZTATÓ ANYAGAI TARTALMAZZÁK A SZOLGÁLTATÓ VÁRT EREDMÉNYEIRE VONATKOZÓ NYILATKOZATAIT. SZER 1.2. standard: Konkrét időszakra vonatkozó szolgáltatási eredmények meghatározása A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKONKÉNT, - AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÁS TERMÉSZETE, ILLETVE SZERVEZET MŰKÖDÉSI LOGIKÁJA MÁST NEM INDOKOL ÉVENKÉNT MEGHATÁROZZA A SZOLGÁLTATÁSVÉGZÉS VÁRT KONKRÉT EREDMÉNYEIT, AMELYEKET ÉVES MUNKATERVÉBEN RÖGZÍTI. SZER standardok magyarázata A szolgáltató a szolgáltatásvégzés elvárt eredményeit a szolgáltatások igénybe vevőire vonatkozóan, valamint a szervezeti működés meghatározó területeire vonatkozóan fogalmazza meg, úgymint a jogszabályi előírások teljesítése, a humán és anyagi erőforrásokkal való gazdálkodás, az együttműködés felhasználók képviselőivel, a fenntartóval, szakmai partnerekkel. SZER.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 A szolgáltató általános, illetve hosszú távra vonatkozó eredmény-nyilatkozatait a küldetés, a jövőkép, a szervezeti célok, és az egyes szolgáltatásokra vonatkozó eredménystandardok formájában fogalmazza meg. A rövidtávra vonatkozó eredmény-nyilatkozatait operatív célokként fogalmazza meg. A szolgáltató szervezet szolgáltatásairól szóló információkat tartalmazó alapdokumentumai (szakmai program, elektronikus és nyomtatott formában készült tájékoztató anyagok stb...) tartalmazzák a szervezet küldetését, jövőképét, céljait, pontosan meghatározzák a szervezet célcsoportjait, azok szükségleteit, a célcsoportoknak biztosított különféle szolgáltatásokat, valamint azokat az eredményeket, amelyek elérésére törekszik az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A célokat a szolgáltatási területre vonatkozó országos szakpolitikai célkitűzések és irányelvek, valamint a regionális, megyei, kistérségi (amennyiben vonatkozik) és fenntartói célkitűzések (szolgáltatásfejlesztési koncepciók) figyelembe vételével, azokkal összhangban fogalmazza meg. A szolgáltató által biztosított különféle szolgáltatásokhoz kapcsolódóan meghatározza az adott szolgáltatás típusának megfelelően azoknak az eredménymutatóknak a körét, amelyek együttesen mutatják a sikeres beavatkozást, az eredményes szolgáltatásvégzést (eredménystandardok). A rövidtávra szóló operatív célokat és kitűzött konkrét eredményeket az éves munkatervek, vagy más a szervezet által alkalmazott rövidtávra szóló tervdokumentumok tartalmazzák. Az operatív célok egy-egy lépést jelentenek a közép-, illetve hosszú távú (stratégiai) célok elérésének irányában, a konkrét időszakra vonatkozó tervek tartalmazzák ezek elérésének módját, felelőseit, erőforrásigényét. A szolgáltató szervezet céljainak és szolgáltatás igénybe vevője szerinti elvárt eredményeinek meghatározásához szükségletfelmérést végez a szolgáltatásvégzés földrajzi területén, és a szükségletekről szóló információkat éves rendszerességgel frissíti. A következő időszak elvárt eredményeinek meghatározásánál a frissített szükséglet-felmérési adatokra, valamint az előző időszak eredményeinek teljesülésének értékelésére támaszkodik. A szolgáltató szervezet a rövid és hosszú távú célok és szolgáltatási eredmények meg-, illetve újrafogalmazását a munkatársak, a fenntartó és az igénybevevők képviselőinek bevonásával, illetve tájékoztatásával végzi el. Fontos hogy a célok és várt eredmények megfogalmazása közös alkotómunka legyen, és a folyamat kialakítása biztosítsa, hogy minden érintett SZER.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 szempontja megvitatásra kerüljön, illetve a munkatársak azonosulni tudjanak a megfogalmazott célokkal és eredményekkel. SZER standardok felülvizsgálati szempontjai 1. A szolgáltatások alapinformációit tartalmazó dokumentumok tartalmazzák a küldetés, a jövőkép, a szervezeti célokra és a szolgáltatás igénybe vevője szempontjából elvárható eredményekre vonatkozó érvényes szolgáltatói nyilatkozatokat. 2. A rövidtávon elérendő eredményeket az éves munkaterv vagy más rövidtávra szóló tervdokumentum tartalmazza, amelynek meghatározásánál figyelembe vették az előző időszak eredményeit és az aktuális szükséglet-felmérési adatokat. 3. A szervezet által meghatározott elvárások a szolgáltatási eredményekkel kapcsolatosan tükrözik a szervezet által végzett szükségletfelmérés eredményeit, a fenntartó nézeteit, valamint összhangban állnak a kistérségi, megyei, regionális fejlesztési koncepciókkal, az adott szolgáltatásra érvényes szakpolitikai irányelvekkel és célkitűzésekkel. 4. A szolgáltatások céljait, a szolgáltatás igénybe vevője szempontjából elvárható eredményeit ismerik a szolgáltató szervezet munkatársai, azok kialakításába bevonták a fenntartó és a szolgáltatás igénybevevőinek képviselőit. SZER 2. standard: A szolgáltatás eredményeinek mérése és értékelése A SZOLGÁLTATÓ AZ EREDMÉNYEK MÉRÉSÉNEK ELJÁRÁSAIT, FELELŐSEIT, ANNAK RENDSZERESSÉGÉT ÉS ÜTEMEZÉSÉT BELSŐ SZABÁLYZATAIBAN RÖGZÍTI, A SZOLGÁLTATÁS TÍPUSÁNAK MEGFELELŐEN ÉVES MUNKATERVÉBEN DOLGOZZA KI A MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS RÉSZLETES TERVEIT ÉS MÓDSZEREIT. AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK FOLYAMATOS FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLJA. SZER 2. standardok magyarázata A szolgáltató az eredmények mérésével kapcsolatos eljárásait, a felelősöket, az ütemezést belső szabályzataiban rögzíti. A szolgáltató a szolgáltatás típusával összhangban dolgozza ki az eredmények mérésének részletes tervét és módszereit. A terv tartalmazza a szolgáltatási célokat, az azokhoz kapcsolódó eredménymutatókat, az eredmények mérésének módszereit, az eredmények SZER.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 méréséhez szükséges információk körét és adminisztrációs tevékenységeket, adatgyűjtési és adatkezelési eljárásokat, valamint az adatok elemzésének és kiértékelésének módját, ütemezését a szolgáltatás típusához és jellegéhez igazodva. A terv a szolgáltatási célokkal összhangban tartalmazza a szolgáltatás eredményességének mérni kívánt legfontosabb mutatóit (eredmény indikátorok). Az eredmények mérésével, az adatok gyűjtésével kapcsolatos feladatok elvégzésére a munkatársak felkészítést kapnak. A szolgáltatási eredmények értékelése a munkatársak bevonásával történik. Az értékelés SZER 2. standardok felülvizsgálati szempontjai 1. A szolgáltató elkészíti az eredmények mérésének tervét, amely tartalmazza az eredmények méréséhez szükséges információk körét, összegyűjtésük módját, feladatait, felelősöket, időbeni ütemezést. 2. A szolgáltató a tervekkel összhangban hajtja végre az eredmények mérését és értékelését. 3. A munkatársak tisztában vannak az eredmények méréséhez kapcsolódó feladataikkal és felelősségükkel. SZER 3. standard: A szolgáltatási eredmények meghatározása egyéni (felhasználói) szinten A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET MINDEN FELHASZNÁLÓ ESETÉBEN AZ EGYÉNI ÁLLAPOT ÉS SZÜKSÉGLET FELMÉRÉST KÖVETŐEN A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE HOZZÁTARTOZÓINAK BEVONÁSÁVAL MEGHATÁROZZA A SZOLGÁLTATÁS KONKRÉT IDŐPONTRA VONATKOZÓAN VÁRHATÓ EREDMÉNYEIT, AMELYEKET A GONDOZÁSI TERVBEN RÖGZÍTENEK. SZER 3. standard magyarázata A szolgáltató egyéni állapot, illetve szükségletfelmérést követően a szolgáltatás igénybevevőjével, illetve indokolt esetben annak természetes támogatójával vagy gondnokával közösen meghatározza a szolgáltatásvégzés várt eredményét. Az eredmények teljesülését meghatározott időszakra tűzik ki, és a gondozási tervben rögzítik. A gondozási tervet a szolgáltatás jellegétől és a felhasználó állapotától függően meghatározott időközönként, de évenként legalább egyszer a szolgáltató a felhasználó, illetve természetes támogatója vagy gondnoka bevonásával felülvizsgálja, és indokolt esetben az eredményekkel kapcsolatos közös elvárásokat aktualizálja. SZER.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 SZER 3. standard felülvizsgálati szempontjai 1. A gondozási tervek tartalmazzák a felhasználóval vagy annak természetes támogatójával, illetve gondnokával egyetértésben, konkrét időpontra meghatározott, egyénre vonatkozó eredmény elvárásokat. 2. A szolgáltatás típusától függően az egyénre vonatkozó szolgáltatási eredményeket megfelelő rendszerességgel felülvizsgálják, szükség esetén aktualizálják. SZER 4. standard: A szolgáltatási eredmények mérése és értékelése egyéni (felhasználói) szinten A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET A GONDOZÁSI TERVBEN MEGHATÁROZOTT EREDMÉNYEK TELJESÜLÉSÉT A KITŰZÖTT IDŐPONTBAN DE ÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER - MEGVIZSGÁLJA, A FELHASZNÁLÓVAL, ILLETVE TERMÉSZETES TÁMOGATÓJÁVAL VAGY GONDNOKÁVAL KÖZÖSEN ÉRTÉKELI. AZ ÉRTÉKELÉS FŐ MEGÁLLAPÍTÁSAIT A GONDOZÁSI NAPLÓBAN VAGY MÁS, A SZERVEZET BELSŐ ELJÁRÁSRENDJÉBEN MEGHATÁROZOTT DOKUMENTUMBAN RÖGZÍTI. SZER 4. standard magyarázata A szolgáltató az egyénre vonatkozóan elvárt szolgáltatási eredmények teljesülését a gondozási tervben meghatározott időpontban (de évente legalább egyszer) megvizsgálja, a felhasználóval, illetve természetes támogatójával vagy gondnokával közösen értékeli. Az értékelés során elemzik, hogy mennyiben teljesültek a várt eredmények. Az érintett munkatársak azt is megvizsgálják, hogy mik voltak az eredmények esetleges elmaradásának vagy nem megfelelő szintű teljesülésének okai. SZER 4. standard felülvizsgálati szempontjai 1. A gondozási naplók tartalmazzák a felhasználóval vagy annak természetes támogatójával, illetve gondnokával közösen végzett értékelés eredményeit. 2. A szolgáltatás típusától függően az egyénre vonatkozó szolgáltatási eredményeket megfelelő rendszerességgel, de évente legalább egyszer értékelik. SZER.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 SZER 5. standard: Információs rendszer kiépítése A SZOLGÁLTATÓ A SZOLGÁLTATÁSVÉGZÉS EREDMÉNYEIRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK BEGYŰJTÉSÉT ÉS ÉRTÉKELÉSÉT TÁMOGATÓ INFORMATIKAI HÁTTÉRREL ÉS ADMINISZTRÁCIÓS ÉS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERREL RENDELKEZIK. SZER 5. standard magyarázata A szolgáltató szervezet az eredmények mérésének támogatásához kialakítja a szolgáltatás komplexitásának, méretének és sajátosságainak megfelelő, valamint a meghatározott eredménymutatókhoz szükséges információk begyűjtésére alkalmas informatikai hátteret, adminisztrációs, nyilvántartási és dokumentációs rendszert. Ennek részét képezi a számítástechnikai infrastruktúra és megfelelő szoftverek beszerzése, ha szükséges az adatok gyűjtéséhez, illetve rögzítéséhez saját igényeknek megfelelő adatbázis kezelő program beszerzése, az adatrögzítéshez standard sablonok, táblázatok, nyilvántartások, kérdőívek kialakítása, a feladatok és felelősségek belső eljárásrendben, munkautasításokban való rögzítése. SZER 5. standard felülvizsgálati szempontjai 1. A szervezet informatikai háttere, adminisztrációs és dokumentációs rendje megfelelő támogatást biztosít a szolgáltatási eredmények értékeléséhez szükséges adatok begyűjtésére, rögzítésére és elemzésére. 2. Az informatikai, adminisztrációs rendszer garantálja az eredményekhez kapcsolódó adatok hitelességét, aktualitását, és megfelel az adatvédelmi előírásoknak. SZER 6. standard: Tájékoztatás a szolgáltatási eredményekről, nyilvánosság biztosítása A SZOLGÁLTATÓ A SZOLGÁLTATÁSVÉGZÉS EREDMÉNYEIRŐL ELJÁRÁSRENDJÉBEN MEGHATÁROZOTT MÓDON TÁJÉKOZTATÁST NYÚJT, ILLETVE AZ EREDMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓKAT AZ ÉRINTETTEK ÉS ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐVÉ TESZI. SZER 6. standard magyarázata A szolgáltató belső eljárásrendjében rendelkezik az eredményekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekről és az eredményekre vonatkozó adatok közzé, illetve SZER.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 hozzáférhetővé tételéről, a tájékoztatás célcsoportjairól, a tájékoztatás céljáról és tartalmáról, a felelősökről és a tevékenységek ütemezéséről a szolgáltatás jellegének megfelelően. A szolgáltató gondoskodik arról, hogy a szolgáltatás tényleges és potenciális igénybe vevői, illetve természetes támogatói, a fenntartó, együttműködő partneri nekik megfelelő, adekvát tájékoztatást kapjanak a szolgáltatási eredményekről, illetve hozzáférjenek az eredményekre vonatkozó információkhoz. SZER 6. standard felülvizsgálati szempontjai 1. A tájékoztatásra és az eredmények közzé tételére vonatkozó eljárások 2. Az eredményekről való tájékoztatás dokumentált tevékenységei és a nyilvános információkhoz való hozzáférés SZER.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

SZOLGÁLTATÓ SZERINTI EREDMÉNYEK (SZER)

SZOLGÁLTATÓ SZERINTI EREDMÉNYEK (SZER) SZOLGÁLTATÓ SZERINTI EREDMÉNYEK (SZER) 1. TARTALOMJEGYZÉK 2. BEVEZETÉS... 1 2.1. A standard célja, koncepciója... 1 2.2. Kapcsolat a többi normatív szabályozóval... 2 3. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 2 4. RENDELKEZŐ

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

A PROGRAMÉRTÉKELÉS SZEREPE A KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN

A PROGRAMÉRTÉKELÉS SZEREPE A KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN A PROGRAMÉRTÉKELÉS SZEREPE A KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN MARJÁNOVITY ANNA OSZTÁLYVEZETŐ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY ÚJ MŰKÖDÉSI MECHANIZMUS AZ ÉRTÉKELÉS HELYE Programozás Stratégia Monitoring és értékelés

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók FENNTARTÓI ELÉGEDETTSÉG (TFE) STANDARD. Készítette: SKULTÉTI JÓZSEF KOVÁCS CSABA SERES JÓZSEFNÉ ANTAL KÁLMÁN

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók FENNTARTÓI ELÉGEDETTSÉG (TFE) STANDARD. Készítette: SKULTÉTI JÓZSEF KOVÁCS CSABA SERES JÓZSEFNÉ ANTAL KÁLMÁN TULAJDONOSI- FENNTARTÓI ELÉGEDETTSÉG (TFE) STANDARD Készítette: SKULTÉTI JÓZSEF KOVÁCS CSABA SERES JÓZSEFNÉ ANTAL KÁLMÁN Budapest, 2007. 1.TARTALOMJEGYZÉK 2. BEVEZETÉS...3 2.1. A TFE standard célja, koncepciója...3

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Fejlesztéspolitika: Humán erőforrás fejlesztés Modul. 2007 augusztus

Fejlesztéspolitika: Humán erőforrás fejlesztés Modul. 2007 augusztus Fejlesztéspolitika: Humán erőforrás fejlesztés Modul 2007 augusztus A modul szerkezete Munkaszervezeti, Szervezetközi viszonyok Munkaerő, foglalkoztatás Alkalmaztatás, önfoglalkoztatás, munkavégzés Szervezeti

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO)

XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO) XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO)! Ágazati stratégia A fejlesztések céljait és eszközeit Célrendszerük helyzetelemzésre és helyzetértékelésre épül A fejlesztési eszközöket

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez 2 a folyamatszemléletű megközelítés alkalmazását segíti elő az érdekelt felek megelégedettségének növelése céljából kiemeli a következő szempontok

Részletesebben

TANFELÜGYELET ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A MEGÚJULÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (TÁMOP-3.1.8)

TANFELÜGYELET ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A MEGÚJULÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (TÁMOP-3.1.8) TANFELÜGYELET ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A MEGÚJULÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (TÁMOP-3.1.8) AZ ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A TANFELÜGYELET STANDARDJAI Intézmény Az intézményi működés területei. területeket

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Tájékoztató a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó komplex szükségletfelmérés jogi szabályozásáról, igényléséről, eljárási folyamatáról

Tájékoztató a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó komplex szükségletfelmérés jogi szabályozásáról, igényléséről, eljárási folyamatáról Tájékoztató a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó komplex szükségletfelmérés jogi szabályozásáról, igényléséről, eljárási folyamatáról Jogi szabályozás A komplex szükségletfelméréssel kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Külső intézményi kommunikáció

Külső intézményi kommunikáció Külső intézményi kommunikáció Az Állami Számvevőszék társintézményi felülvizsgálatáról készült jelentés kivonata 2016. május A KOMMUNIKÁCIÓS PEER REVIEW JELENTÉS KIVONATA 1. Bevezetés Az Állami Számvevőszék

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Óvodavezető Kelt:. november 04. Oldal 1 A panaszkezelési rend az óvodában Az óvoda gyermekeit és szüleiket, gondviselőiket, valamint

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Laukó Krisztina SZTE SZAKK, intézményi koordinátor 35. NEVES Betegbiztonsági Fórum, 2016. 06. 23. Előzmények 1998 Mintaklinika program 2002 az összes szervezeti

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Verziószám: 1.0 Hivatkozási szám: K1314-0102-150608-01-E Dátum: 2015. június 08. TARTALOM 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI

Részletesebben

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv.

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. (1) A község, a város és a főváros

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása,

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Előterjesztő: a Polgármester Előzmények: 71/2015. (VI. 26.) 26/2013. (III. 13) 67/2012.

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben