EGYÜTT A SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁRAK HÍRADÓJA 197!. 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTT A SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁRAK HÍRADÓJA 197!. 1."

Átírás

1 EGYÜTT A SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁRAK HÍRADÓJA 197!. 1.

2

3 E G Y Ü T T A Szolnok megyei könyviárak egyíi"működési körének hiradója

4 5ZURMAY ERNŐ Juhilt SZABÓ ViNCÉNÉ - VÍG MÁRTA SÍ NOOH A U oményf e I li rás íény I yukkár tyán EC5EK1 JÁNOSNÉ Hírek ksnyvtiraink öetíbél Siamílyi hírek KARÁCSONY ERZSÉBET BibliDyáfia

5 püléstk könyvel látásira. Végűt meglogatmazodott a községében valamilyen fo khnyvhétrdl. programjukat- A megye* könyvtár étihez a bizottságok által író-olvasó talilkozóra, miivész-közijnsíg találkozóra igényeli -rák, müvcsiek felkirésévtl jánjlt hozíi. A megyei megnyltd irodalmi müsorjnak összfállitásil, ar A ji.íus l-l mesye, meonyitól kovetó napon. Június I-án 13 Srakor került irttsrji Í5 a Szigligeti elénk forg*lon> alakul! zei szolgáilattik. és kbnyvutcábm a >

6 Huh lstvír*wk, lengyel Dénesnek, Móric; Virágnak is Sz*ntiv*nyt Jenőnek. Központban az ünnepi köf»yvhé1 és a müvelöoeíi központ me^*yit6 irodalmi estjére. A hallgatóság letsiéssel hallgatta vígig a Radnóti Szinpad jászberényi ifjú táncosok közreműködésével láncház volt, amelynek csak késí délutjni írák vetetlek veget. 500 úttitr* veti részi a műsoron szerepkkentvigynéiokent. Még a hitfö Is jórézl a grermekehé volt. Délelftt a gyermekksnvviírbwi llji aisólagozntos közönség és az frvteotikönyvhétre megjvlenl Szélsárkány c. verskűiel sze^zdje ill. illusztrátora kozstl nagyon érdekes és tanulságos Eszmecsere alakult ki. A kölli verseit Koszla Gabriella. S2I9K9HÍ Síin. Érdekes, ksnyv táros i, könyv terjes ítést szemponlbót tanulságos konyvpf-efnihelyettese nuitatta be 4 könyvhetek, ki ismét zsúfolásig megtöltőitek a gyermekek a nagy vl - Szigligeti 5zinház vezeti mvvészei, igazgatója, farenségje, hogy a művészek által bemutatott rer**agyo műsor után a közel fcttorás vit 1 kénytelen volt lezárni. Egyik legsikeresebb rendezvényül* fii szol- 9ÍI11 mind 0 karoraíg, mind a szinház érdekeit, s lovíbb erfisílelte a konvvlif és a szirhóz hagvományviati já kapcsolatait is.

7 lős»repl k. Mihail Jefrermlc, Lnllyln,* látogatón szovjet ifók Uj színfoltot jelentett délután nepmüveló-könyvtár szakos hallgatóink könyveltében a muvelödési központ nagytermében kellelt megrendeznünk* mamák, óvónők, védőnők kérdéseire alig győzte a válaszadási az előadó,al nek egyébként minden íel lelhető könyve.elkelt. Ezt az előadási és a június B-án a modern japán építészetről elhangzottat, amelyen egyébként 60 érdeklődő ven részt,az Élet és Tudomány szerkeszti Rendezvényeink tartalmi és (ormai seefnpomból es?* környéki községekben szer

8 IS egvíit(tnüfcoűés t A jo propaganda és szervező tevékenység, a hasznos ügyi osztályának és a Müvei! Nép Könyvien jeszló Váfeialnak anyagi támoga- Rendezvényeinkel nagy alakú plakátokén, személyre szótő meghívókon, vényekkel egy-*gy olvasórélestwz siólni.és s7ámitáswikt»n most sem tsalódtirik. Minden musoruikal sikeroii a helyi könyvterjesztőkkel egyeztetni, így siorosm koptsoíní tudt!* a vizuális III. akusztikai élményt a könyvvel. A könyvhét minden napján a könyvutca egyik pmiloniíban népművészek la rímlak árubemutatót és vásárt. BÓr- K rézműves, fazekai, kékfestő éa mézesdezvényektiez kapcsdló<h/a lírjesziették a fcönyvhelikö oedig könyvterjeszti műsorukkal néhány járási tefepotést \ oibliográfiánkat, am«ly Kisújsiál lás. HezÖtúr könyvtár Könyvtár együltnuködésének en 'ogja az u.fcn. irán, i rdektöcs kutatókat A könyvhé; Ire megjeiwit 31 Együtttartalrr mulmányd Ekkor került az olvadók kezébe Huh Istvln szolnoki k gyermekvers kölsle, a Szélsárkány Is, Bmelyrvk sz és terjesztéséi a Megyei Könyvtár vtgezle. A konywásárlók és «nagyobb rendezvények részvevői a kcrryvlerjeszlés számtíerü eredményét Is: az ^'

9 Érteke* VIszórt, hogy még Így Is 12 l-kol emelkedett pavilonjainkban el- r-tékil konyv fogyotl el 4z utcai konyvutfeam aálratcban. Figyelemre mal!6 t ho^y a városban tartott k6-olvssa ihlsikczékon Ti értékben vísárolmeglelnit írók mflveiból lobb állott volna rendelkezésre. Az ftmeplkönyvhéten gaidára laláll könyvek érléfce «nonletleknel Jívíl / Fi/, volw^im s Zrínyi Kiadó által a Helyőrségi MUvektdésl Olthonton működés társ»ervekkel és a könyv terjes; léssel mindenképpen e!6nyósen ni-ínyíbeníoglalkczlakí,

10 februárban jálékos vttílketó soroiatol hirdetett Kincsk Italános iskola 3-4 osztályos Iwnilói részért. unw, hogy a gyermekek játékos formában megismerje* évfordulójáról v Aj elökészllés folyamán sokat beszélgettünk ped^6gusokka), egyeitetluk 3<i más-mis müvek kerültek III. k 3-A- os'ijlydfi olva^ffinyvek ar I. forduló A vctelkedf Blsö (w-*íl*já«i 15 /6 ffis/ CSBMt "inért* 6S5!í" tudását. Apj - A mfaodik fordulío 9 lelkes, J6I relbfszuell csaoal játszolt, vetélkedett. Ezt a fordulót Sebestyén Zoltán eljadóouvész gyermek^üsors zírli le. A harmadik fordulóra raájusvégén kerüli sor. akik még ezután szeretnének megemlékezni Mára Ferencről.

11 *» legoivawual* Wja «*-est«ineg ra a périí L A kak«arabot 1871-ben egy rryírt jíg írís Milyen p4l,sra szánlak "Ult! Mór* F

12 t tanított először Móra í í. Melyik napilapnak volt munkatársa S«9HJHI Móra Fer*nc? Vörös Újság. Gyirrntkek Vtlígs 1 Al Én Ujsigom ben Mikszáth Kálmán volt t Szegedi Napló tudósítója, ö s í i n 10. Hogyan hívtákm<

13 i Ferencről íletrajjl rtgérr* t Mikor hall 1*9 Mórg F «egyel-mésát, 5 künnybe lá nelyik vtr SHat\ /VÉTS címe/ viló u ló aialtóbl Idézat? Ii-j4tafc la a cimíi é-

14 . Melyik Móra elbesiélésbpi való ai alábbi Idérn? írjátok Is ciméll "Gazdag Dobákní Igen meg volt elégedve a mtnkáfnnuil. Hagy l>sr*j ijn. Vérem, Paraízljaim, NádihegtdD, Sotdíla. A Daru CÖRTEMUZSIKA" A K1nesker*s6 vetélkedő I I. fordulójára! KésziletEe: Viq Márta gyermekkönyvtári Idézetek feltsroei-ése /szöveg magnóról/ A b, Adható pont: 3 álltam. Mindig a fülembe Otódötl olyankor a "Marci fcistshory." Olyan-

15 a másiknál csóválta meg a fejét." PARRAGÉK L, "Történt azonban, hogy egyszer pajkos siíiancotc gallyszmíés közben skönyvem, hogy utoljára kivűirol lud- A S2ÁZADÍK KÖNYV in hicle9 volt odabent, h A SZÁNKÓ édesanyánknak pedig BUIS kezénél csak a szive volt punáfcfc* M se szolgált a szivünkre, akkor csengette aztán be az öreg udt IGAZLATÓ

16 g fejrgt a gyet-#k, ugy (nügs2aladja az «TÖRTÉNEI AZ FCVIK CSALÓRÖ.

17 Mondjatok legalább 3 /Három/ olyan je1enséget r n»e1yb&l szőlőben dal - levelibéka - madirtk Ián - bírínyok mohi IcgiléH l. "SosaklvénJ Ita* falttal, mint anmnnyii megbli-si >z*.nnl ilordul, hogy híbar hbvelonk vl, * az a rendje, *«ay b idrnak tfildönhjlúva kernlc? Nagyon röviden mesél- Síép lánya bttezkwvge mlal, aki a virben Is csak magjl neiegelie^a víz elvitte a malmöi - 4 lány gotyohlrr-é vália^otl, s Igy nézvgeet

18 7. Salogh Derneler voll a falu szorgalmas kovácsán A szegény embc takarékos, a Sasznavehetetlennek látsz* dolgokból készít használhatói Meséljétek el nagyon röviden a történetet' mart szépen fújja, hanem azért, hogy hagyja Szerencsét Fenség - édesapja megelégeli "játékát" és a légycsapával elnfepjgolja viden. hogy ezeket a rajzokattol láthatjátok,és milyen kapcsolatban vtft- Gyermek- és Ifjúsigl könyvsorozatok emblémái, Mókus k&nyvek - A Móra Faroic nevét ylselfi gyermek és Ifjúsági KtmK ad3» W eieket >

19 készség, lényeglátás - fi lek nemek ngy IQrlénelei, melyben Móra I. Az a fetadal, hogy az elhangzás ulán irjilok le a f el adat lapotokra! Elmésé!*- egy Cflcseri larténeteu Hajdanában~danába T épp#n szől^nyilás 'fiején kél suttyó legényke, Petyhó meg Matyfcő naphosszal csak a kürt«nuzsiki1 fújta. sndoll «gye1, bsszegunbülyödött, &* elgurull a hatrongyosi ok aztán vilsggá /kürtíilték/ kukoréholuk, hogy a kél rossía kéretlen muzsikusokal, hogy még a péceli siuoyogok is n»vetlék. A k rt«nuzsika-, 5. A i. A oéteü szúnyogok.

20 -n Itw-lénelek uj*b*> I I. forduló forgatókönyve tle: Vig Mária gyermekkönyv tál Tájékozódás a térképen féíegyházi fógimnázrun' érettségi ki mutatásában kilencesnél Mdri la^^áti^ meg a térképen melyik nagyvárosv*t>an folytatta tarnilmányalt «ésietr>jz-folit-ajz szakon! BudapIS ;lyik nagy fslyónk írsdiíííról Irt eképpen 1ST9-bsr Mikszáth K i Imin: térjétek ujjatokkal végig n térképen - n lotyái Irányát Is JetöFve - ezt

21 ' 1902-ten fogadta bt M k meg s lírliépen 01 jtsétek Ssjie és ir-jslok le A meglaláil S16l végül foglaljálot S. ösz> gyofriölcs, bor készül belől«> S Z Ó L á

22 './K i! és mién csúfolnak a kerekek "pulinak"? Gergíl, fi g./ Uiérl sii*flfl el GergS Bw-dícs keresztapától el akart ék ál húzzák i p*]lí;ott r i r ameryt>ek jelentéséi AZ Értelmez > derce 22» p i maa, métáznl vvádlci 1*67 p > markoláb

23 A kaki*k n«n rak féizket, lojísa! t más madarak fészkébecs kis kaki*k Idegen flfikík k& li Iái k«s i*léki**n«uo. A borítékban, a KirKsksri-ső kisliscfcnsnben. bi érelík mellé aiak ma használalik rn m hajában fölt fc-inv"

24

25 pont mind a Városi Könyvtár foglalkozásait meg lehet tartani. Ilyen közös fenntartású tér a "zenei «ismerstterjesitó részleg". Lényegében két lérrészoól ifi: A két szobái egy ajtó választja ek egynástól, d latban vamatc egymással. Különben a stúdióból k8lcs<btt6iflrel, ar olvas6ierme1» a pódiwnterfn lenleg kiállításokat, einmtasofcat. velél mekk&iyvtárit. lelte lehelfví, szükségessé, hogy az auditív és vizuális árjuk Ie9a1itfe olyan részletességgel, mjm amilyen részesen feltártak a könyvek. Aki m r voll feldolgozó künyvtjros,tudja, hogy jedstmi adatok/. naliv (áriáinál >rja le/.

26 ilóguseédulák nagyobb hányadban a formái jegyekéi if-jáfc le. Tártaim; feltá- srj 1-7 cédula szolgál, ráadásul az ETO (ogalomrendsíei-éi kövílve. ibb fnelszetre van aíukseg, hogy s feltárás hasonló mélységét larlwip lud d^. Vegyünk egy példái. A hanglemezek esetén: a Hungaroton SLPX Laetalum sum. IJI. isollir. t Magnifical. /Muslch* sacre. 1656/. Ea!.Saro s Gábor /karw, Arvior Éva /S/, Kincses Vvrontka /S/t^ab«lortuiy Éva /A/, Seregély Kaialin /A/, FOlSp Alllla /T/, N.gy János /T/, Pnlgír László/B/, ülő Endre/B/. E/ölvÖs/ L/óránl/ T/uebmány E/gye- 03" Lalin nyelven Ez eddig csak az els atdal clmleirása, s?akozva l#r<nészer*sen még nincs. IrjukhcKzámégasiakol Is és a főszámuk. Cssk szíri veszünk mosl ennyit, mert a besorolásukhoz ezek kellenek. De nézzük tovább: SCHÜTZ, Hemrich/ / Deulsches MagniFIcal. /Op. ullifmm NO 13. 5WV»». Mot i a kél kórusi-a Ea: Baross Gábor /Ka /, ELTE Bartók Béía Énekkara, /Codlinuo: Ella István /org/, Kiss-Doflwikos Judil /c/ /.

27 Ea: ua. Imp: ua. - idő. Szakjai Hány katalóguscédulára van szükségünk a raklári lapon klvü kisebb könyvtár? Felvetődhet a központi céduláéi IÁ! ás gonttolat* PJegaldhaló a könyvek analógiájára, és nem is jelent sokkal löbb a keltös leheleilenség vezel«tl el bínnünkel a lény lyukkártyás meoql- 4algQ21uk fel, mert a hanglemezeknek van fix helyük. A ma^ú«za!gekrénysorokat, amelyekben állandóan tárolhatjuk a technika' apparácimlellárkönyvbe, ap r termésielesen 6 stámol kap. Enrwfc por lei ős ténylyukmrtyát. Báuilfcl lehetóséoet azon-

28 ,n a! ad. hogy ezek a lyukkárlyák négy Si 31. Ez pedig olyan sok, hogy a nemzetköz Így lényegében egy gyártmánykalalógusnak is készül, valami ni a gépelés másodpéldánya egy szerző' katakógu&t adhat az olvasók tájékoztatására./ - Megalkotjuk a hanglemez vezérszavai!, amelyek a lyukkártyák fejlécére ban azokat a szempontokat, amelyek alapján egy kivánságol ki kell elégíteni, tempójelzés az a cím/, a közreműködőt, ha a? lényeges szerepet játszott a hangszereket, az énekhangol, a korok stílusait, nemzetiségét, vstamlnt a repük, de már a lemezeknél úgy kellett megalkotni a vezérszavakat, hogy szavakat felirjuk agy katalógus lapra a hozzátartozó lefohelyszámmal együtt, hogy mindig azonos módon fogalmazzuk meg a vezér-szavakat. Ugyanakkor Fonemfogalom tartozik hozzá. Ez pedig a visszakeresésnél segíthet./ - A uezérszavas cédulákat betűrendbe soroljuk. - Elővesszük a lyukkártyát, a fejlécére Felírjuk a vezérszót. /Ugyanitt jelölhető a szinonimák rendszere, és utalhatunk a hozzátartozó nem-fogaloinemyl a rmtfika kényelmetlenebbik része. A kényelmesebbik rész arámikor

29 ágíló készülékre. Ha valamelyik pozíció világit, akkor ezl és adhaljuk a kívánt hanganyagot. Ha nem világít, kél első, sml a nagyobb valószínűségű esel, hogy nincs olyan be, hogy a lyukkirty^h javítása rendkívül egyszerű, elegendő hoztitelhető és újra FyíJfaszthato. Selejtezés esetén ehhez a megoktfsai így felszabadul pozicifis számokat is fe! le- Először talán a hátrányáni\ néhány s: A, hisz oly rfekl ideje hasznai. - lényegében nég. (hónaoja-. hogy frindeii nrobléma még ne<m joheleit etó, Egyik hátrány,, 1>ogy4könyv táros általaban ideger<kedik1< Üe «első pl II ban, és még iikíljb idegenked KI lofau anyag oyelük tel. amil VI szlnülegfel k«llene dolgozni, ^szavak megalkot ása, egységes se nagyobb dokun a - és befejeztük I97B- szeptepiíer elejér éfi a problémás esetek. A BvuVoszlással 1 s mégsem laliljuk mer,. /Vulgarizál* fel és FülSp Mtilat fajózsef Attilát ilyen hibába csak akkor eshetfrk, h.

30 ' végezhetjük. De komye- VégDI még egy előnyéi vegyül figyelembe. A ksnyvlirak általában mindig szotöcske anyagi háltérrel rendelkeznek. Hangsúlyos szerepel jálszftk lehal nálirik is a gazdaságosság. Hu hagyományos módon lánuk volna fel a pillanalnyllsg B8Ű lemez&*el, akkor szdkségi** lelt volna fcb kalatóguívolrn belőle, és nem éhieihetlük volna a lyukkártya előnyeit sem. Ehhez kelleti volna már néhány választólap, egy katalógusszekrény, legalább 20 fiogédözkozöket /lyukasztó, alátét, íiviligllí készülék, két nagy lárolá kocsi/ valamint lyukkárlyát. Eddig felhasználtivik mintegy lyukkirtyál arviak katalóguscédulás feltárásához év! ^t-ra von szükség, néhány vehetünk, és igy tovább. A fényffyukkártyás renríszernél ezzel a vezérál tomanymerttyiségig /kb Hgngzódokimentipi/. Igaz, hogy a Hímek, diák. mikrofilmek feldolgozásának megkezdésekor, új benjiázásra van szuklyukkánya p*olg Fí-ba fog kerülni. Igy t,í összkiadásunk annyi lasz, mint amennyi a katalógusreno^zer kiépítésének megkezdéséhez lelt volna szűfcszük figyelembe. Sói azt sem p hogy lulajdonkém a vá'ogalás, a fénylyiakjr-

31 ezésül ajánljuk mindenkitek, porosabban min a tasznilalál, ^ w l 31 alspáuofliány Tbhb minr a BOOODtogalmat, KüImüvelÓdési Wjnyvliralt kqlön gyűjteményeik an /valamely ludonányág 5?nkirodalmának feltárásikor, kqisn- ^ek feliárás^tujr, a könyvtári használat elemzésének segedeszkü-

32 <k najd k&eségek a népesség csttkkens BI I B.39

33

34

35 A Magyar Könyvtárosok Egyesület? Szolnok megyei Szervezetefl uel.«és 3í audio-vízuáli! eszközök sokoldalú íalot hir-del a megye könyvtárosai szánrár lyi, megyei (olvóiral-repertóriumok. eptilések irodüloii Kagvományainak felddl^dzásaí, llomások a könyvlái-ról, olvasásról /imerjúk, "issziwnlékeí

36 gyelem soronkűíelkeli elsedásirs. E; alkalomnál Lengyel Déneí etfsok. A szabadegyetem ben oegkfzdódűll sorom része toll, ákok, a magyar epikáról «keideteklől 19i5-ig. Máricus 2O-án urlouák meg Művészeti utazás a Szovjetunió ktíttársaíiga^ Lbdn dniu sorozat otödík,örményorszagról S2Ó1Ó Toglalkoiisit- A m*- Jirdl. A Síigligeii Siinhái mtlvíizti *Bala Imre irmtalootórlíneíi ]úniu«37-én irodaími délután keretében Bakcsi GyOrgJ irodalonisn^nést nulalta be a "KeU a ió könyv '77" olvasópalyáiai könv.eil a könyriír. IS-an a Eegi omzílfca k >1 síi Iliién hallgattak elíadást, amelyet uinronalai ki is 20-án 1 K1SZÖV tb

37 ^plember 30-án ai SZMT központi könyvtára és a megyei könyvár közös rendezésében kerillt sor a Kell a )í könyv olvasópályiiai megyei.etélkedíjére, amelyre 61 csapal nmim be. A jól szerveiéit, hasióber i3-án 13 szocialista brigád részvételével a negyei Vonj'tér vetélkedői szervezeti és bonyolítod le ai ÁFÉBZ-níl. A KHP mcgalakulásiihk Eo~ik évtorduldjs ilkalmábúl rendűéit szellemi versengés résztrevaineli szlniói 4 negyei könyvtár biziosilotta ajánlott íro- 4 Z '-«" m előadást. k fejlődőéi <ekva ezúttal béri. diákokat vár izat. * korábbihoi képest szén napjain kdg adott körképei a oagy amely során FUlflp Gábor egyeiemi tanir Hatíkonyság ét az úiraler lés arányai cimmel DUtalla be saját könyvét ban - s nyári hánapoknl kivéve - folyamatosan tartott künyturhasz nálmi úrák«t r könyvtárismertető előadásokat középiskolásoknak ^s szakaim kistanulóknak. Az elmúlt étben összesen 111 osztály 3316 diíkja for dult meg a könyvtáriján ilyen foglalkozásohcnn Iolyam vevóii. Az 1977-ben megtűrd

38 '979- -cius ls-^n flnagyaltöldi Kőolaj és Földgáz kutató Vállalat KISZ bizoli IP meg a WSnyilár a Költészet napi ünnepséget. Az Irodalomelmélet történél, előadás után a Szigligeti SlinKáz fiatal mtlvészei adlak én fejeződött be a [elszabadulás utáni magyar irodi Ulkozo irodalmi szabadegyetem. Az előadásokat B lának i»»ie<en 2S ositílj.olt a vendége. A 723 kozépiskoli, és suhnunki lanuu konyvtárlskrteiásekei hallgatod meg» vagy künyttéri játékokon HII A aegvei koflvilár olvasdízdlgllatfnak egyik lrgfotilosabb leiadata I aunu mllvelódéa i^mogalás é& fe)lpsitése. A könyvtár jelenleg 32 szolnoki válla-

39 TAS HlKEl ' KUsl ow"«l't Icpoi. rfon1uló jegyében Vigh Elík [flun- orünel. S ' ' - " " " " " " " " HIRE.A«.t).S2E»TMIILÓSl - A KIHSZ és az UHBröcaapatok mm- VAKOSI KÖNYVTÁR ÉLETÉBŐL kijárt!, wtleiről őrsi íoglalkoiásem - A tirsadaloi.fcuiató íllarfk veiéik & " 5 f o r d H l i s!er«l«í Tetíltaildi dal«. s^entijléséyel Hgitrnul:. ^ 1 ^ 'az^a M^h/lyw egílíző csapatbenuutíknik SIOMÍ SiaMűtépiskola ciapaui lígfilek. sitrini gjemekkünyitínmk adott.. - A nagycsoportos Siodásofcat nígj i, heljes «oll is rfait wtl >i or- «lkaloao)al!oaa'ltuk> tónyytirban. iiágos sta-soliion. ahol «sirrfn- Kít [oglalkozáson a Bocskai úti 4fo- kúnyitar tapcjoulíl lütassii bemu- A tésa MŰriei Zsigmond oísíinri cie Ml lörűkazentaíklóil oliastinik dijat 2 sienílyíj lirníulszís! a dijat 1 sicéljts ul.iisl a Siovjí- A B. öíiiiljds tgnukikkal hiron A lirosi konjivlír híljben Is jutalí»irníri órin 6esiegcIlUX» gyér- Ba;ia a pályázókat. Xij Itonepsíg ek- ét itkolai künr-lárban sienetl keretében 180 db. jutatonkűnyv u- ÍSBeríietet. UH gaidira J résmerík köiait. - A konr>tárban aukcds bábcsopon _ A ISiiJksienlmiUósi >árost kanrinunhtjat lirosi kulturális irrcg- lár di>kunrnaia-[oi6kból, plakalok- SIEBIÍH siter koronám. A Gyöngy Ml, r^wcokból <s kbntekbíl 1 Ima ci»ü igbausda a 6.c. osiii- Fomdalnak Ealíke cinci Raadag T>p<i Wsndjii cl.o.eaesatck ai Magyar'T^ícJikeitárHsag'60! í.

40 folyosója 1! kflzsii Csikós Jiisff Siö., ír). Klub [ koioli A nuitl&tfeii központ H konyitai II Alföldi Szilikátipari Váll. íbédlö}e kiallliást április közepéig 5535 Iá i 28-in megtörténi a Víi^dÓkT"'"^ ikoai. szépirodalmi és egyíb mltnelódísi té«l.._ " "- - _...rj«m L!Sil«S HCII Í jiiék fián ki i A ló kél I e Kgisi. bri«ád>aí»

41 Gaál Sándor, Igaigaló. HsszrBS Roiílls, könyviáfos, Jáübiríny Husiir Györgyné, kütiyvlirvíisló, ClbaWiÍH Uolnír Györgyné, ^yermehk&nyvtáros, TLszB*OI4vAi Euckl Jínosrí, I»i9.1in. Megysl Könyvür. Sloli Űr-i Zoilimí, p*d.szolg. vezílóje, - " - Okt&ber 6- /Műszaki könyvi^pol( orsíágus mi

42 Mészár Mrciuü 21. In Magdolna, gyermekkönyv táró*. Jisiapát! r rerencné, pénz táros. Megyei Kdnyv tár, Szolnok Szurmay Ernő, igazgató. Megyei Könyvtár, S c, Központi Könyvtár: Brau Vörös Hvlurtg úll fióklcenyuur: Hoksári J Bokányi Dezsó üli fiókkönyvtár: ;fj. Dobos

43 78. jiil. i. -<hc. 3 Megy*' Könyvtár.. ]úl9-16. p. = 5»N sz. jűli. 8. p. eitlteds siatanún kásipari tanulók../rónai Eriscbei Egy nívódíj - tét»r.czö. /Siolnt = S;mN SÍ. )Ú1. IS. 5- p. 1 i./ Zenís hangosúiság /a TarükszenimikfaJsi }-V. KünyvIAr len Jáb«n-/ = SimtJ «. júl 5- B.p. /T/ÖSÖ1L/ E/f!scbn/... UienL kunjaira /SmlnokiMÁ 1TB. sí. Í6L3O. 7-p. Btsiél^üéi Balogh AltiUné UlnjTti KSnyrap /^í). 29./. ünnipi Xbny. i ] «2 3 i. p.

44 4. Cratolcka, reprodukciók, képeslapok, dialár. J.M. mi p. 5. CycrmokkonyMár. = J.N. dec p. 149./ Sajlóílgyelö /a jásiberényi járásról s a jiócikli-jegyiek níjus/. ].M. júl p. /június./ = J.M. aug P. /július/. ].N. szepl p. / ugusims/. J.M. oki p- Az oívasóíáborok és a könyvtárak. - Kvf. 7-si- )úl p. ug p. Siolnok, siatanunkéitanulók/ = SimN. 198.sí. aiig. 23. S.p. Mezólúr, szatanúnkáslanulók És 5!ocíilista brigádtagok./ H./ - SimN sí. aug. 26. B.p. A Jászberényi l-v. KSnyTTár: Híres zeneszerzők, lenehotáarek Si=N.''l96. si.'aiig p. l".' au> ' ' ' P ' DT. Araid Antal./ = K»t. 11. sí. nov p. 1 I. Fényképeiéi. Ecset Jínosné, Ori Zoltánná, G«iS SínoOr, Hasznos Rozália, u.iir Gyorgyné, Moinír GfBrgjnÉ. Kalmár Jinosné, Forinlos Bili ni. Bibliogr.: i!9.p. t sz*n 238. z! oh* p. * "**' t5./ /A Siolnok Megyei Verí«ghy KQnjrl&r/ D6ru és Mdiács szá /c. íjínlí bibliográfiájának ism./ /H./ = KTI. 7. st. )Ú1. i». 155./ SÁNDOR Jóistf "Ai alkolí caberirt" - Siolnok megyeben. = M. úl 33-p- Munkahelfl mli.elídís-páljínn dijazoltai. Karcag. JiüUerín, íistl)siiuí5. Kezötúr, Túrkfie. 156./ M*«újuli> Tisr>für«JÍ Múieun. - B.K. jűl29_ 4,25. /Sf./ A pansiti iuriát 1677-ben olakilónál á! nűzeualionyylárrá.

45 A könyvtár a köimílvrfótlé5 egyik leghalájojabb eizwíte. /MarlID. ' Cipőgyár Művelődési KBipont Konyvlára./ T.C. 15. tz. jül j. T.C. 15- sí. fül p. )./ Ol.asópilyiiat. /Kell a jó künyt./ /lönj-rankét a Szolnoki Stúdióban./ /H./ = SIBN sz. aug P- /Slibi. Űzni kűnyvlárak./. SIBN «. eug. 31- S-f. /í-«i.kíl. Tité]kedS./= SioN. 2*. sz. szepl p. /TűrteTe./ /H./ SzniN. 226.M. siept p /u.o./= SimN sz. M»! p. /HíMBl./ = T.C. lj.sz. sie(rt. 2J- 5-p. /SÍOIM*, HEZÖGÉP/= Sz.MG. 10-si. oki. 2.p. /SZMT Kanr"ír./-T.C. 21. sz. oki p- /Martru-/ = T.C. 2O.li. ott p- /M«rUa./= T.C. 23.si.nov p. )./ SZABÓ János bérénj, Karcag. BcreUUrda,TisuIUnd,-i ntj tenynarai. / = SZIDN sí. aug / A tóolajosok27 tönyvura /a tiagyatfold* Kőolaj- ás Ftíldgizkilírae- 10 Vállalatnál/.. SzmU sí. aug P. 5.p. " /Sí/" "í!" ÍO o.. aug. /Stotaok.75R.ÍSkí" /O.o./- Nsrb.'okl. 6." /O.o./. S.f//H./ /U.o./. TV.'ob.6.'l9 /(íéiflíiír /Szolnok /Siolook /RlrOkn / l /H*/ Z «s'i«í en<aiuás.//h okt 'oil p. okt. 7.8.p. S.p. 11. S.D.

46 /Karcag, Besenyőiig, Tszlit.iklos.//H./» SzwK. 3*1. sz. ola p. /Törűkszenmiklís. HetStir./ /H./ = SzmN. 3Í2.SI. oki. 13. B.p. /]iszbe"ríny./="hg."ll!5z. nm. 5-p. 167./ KNOSRNÉ. CSÁNY1 Zsuzsa 16B./ SZABÓ Sándor Gíza Ritjsy llditó: Gyírfty István munkássága. /Kt-nyviíH./ = Kvi. B.st. íug. Í99~500.p. l69-/edócspái A Szolnak Kegyei Köny.tár íltal magján]! meg jelen telelt Verseghy Ujabb flizetének isnérielése. 170./ Államvjzs gáznak a népművelők. /Szolnok, Debreceni Tanüóképzo kj- 171./TÖRÖK /Erzsébet/ 172./ Sierkesített jjlékok. Műsorok gyenneksz in padoknak./ /KUnytlim.f -SzmN- 216.il. siepl p.!73>/ /Szolnokon/ A Tiszanenti Vegjimil.ek Suksier.dtH íön?»tíra 197e.enkönyT.ásárUíi... /H./ = SZBK. 218.M. izept. IS.S.p. /Maru./cri5.sz! iűí^b. 5.p /Siolrok megye./ = /H./ SZBN. *C. 29. lfi.p. 175./ Tanóra a lonoieuluin /Stolnok, Helyőrségi MUveiíd /H./= SZKN. 223-sz. szept p. A Ver«eghi Clanazlumnal ksistl sierrsdfs alapián. 176./ /Vitaüj Korotics irútűi/ találkozó a könyttirban...

47 simlmártoni )-r.gi Kön<Ylir gytrnie. 231.sz. SJCpi. 30- r>. >. I I- H velünk" pályázat bribáíiofaiak. 3. / nlmírlonj'/k./ -MTI. swpl. IBí./ Megjeleni a JSsrkunsáR... /c. l66s-es Pes% I rlryrs-icie hcljsé

48 oki Szigligeli Síinhái is a Verseny Ferenc Mígyei Itoftár '<-/ Őszi (negyei k6nyrheiek. Az -országos megnyitó Jáa /okt. 21-án/. /H./.SmN. 24O.sz. oh. 11. S.p. R U nnad»r is i Kön égi KönyTl ' /H./ SMIIN! 252.sz/okt. 25'. í'p. i./ Aiiódi Én akt. 30-ín 9 Siolnoki Verseghy XOnynir DermekkűnyTlírában/ /K./. SzmN. IS6.M. okt p. 9Í./SZMBÓ/ )/ín< lulógus /a Tíröksienlniikldíi j-v. könjtlirhan/.

49 /iclla aiúri /06zsa Gy. Mezasaidasági Gépészeti /S»kUtiépf>ko~ olnai Gábor könyvtárossal* " kanymíra* W!*!! eredményei c! isi./.*/."/= Kvl.'lOlsi. ^kft 631. p. ' 18. /5f./ gyiniun*/. = T.V. 5.«. oki. 3.p. ' KÓ'.sz. nov. 3. B.p. 202./ pnpa^andisla klub a /Jászberényt J-V./ Vtinyvtirban. = 5EdN. 70i./ A Köíségi KÜnyvIárbari nor. S-^n vers- éa prúeadwmdú ver^env úi)nlője. Mriolilron a V.Kttnyvi4rban dr. Hiciek Gjörgj etóadís* no».q-ín... /H./- SIBN. 26Í.SI. no p. 205./ politikai Könyrnapok Meeyíi és *irosi im#niyjt Szolnokon /Hot. fl-ín/. = SioN. 264-si. no,. 9. l.p / SZ/ABÓ/ J/inní/ Klub)iünf<1ár9k a szolnoki jarásní),. SzmW. 268.sr. nov. u. Z07./RÓZSA Gjoi-Ry 206./ TÖRÖK/ E/rzsíbtl p-

50 209./ V/l NCZE/ F/EKETE/ 5/ándor/ Abádszaíökofi is. NépMerU a lonolcka /a Xoiségl a Klsú}Szállási Városi Honylárbati/. SzmN. 269.sz. nov p. Z10./ ünnepi seregszemle /nov. I7-én, Tlszaorson. a Községi KLubkonyr 211./KÖVES József... Eiltbríi... -Mo. Í7.sz. nov p. 31. SU- Fery An l: l "ün'ne^l I 5ön%hét 1S76*. Éilibris Verseghy KönyvíirV Szolnok fényképével. iir-/ CsergellyUtól... = 5z velmísi auld (anyai fcünyvk megyei Pedagógus Továbbképző Ajíntó bibllogrifia /a Verseghy F.M. KSnjvIír: Ujabb politikai ndve- 21S./... NépnUieszek a /Verseghy F.Me. Xünyviár/ CyemelikonyTláríban. = Szmfí. 279-sz. nov. 26.?.p. i 1. ttag, Mária, Vidík Isi.án behatója. 216./ Hiriinkai orsisgtan. /Túrke»e, szcpi./=/tur-/k*íi Miisor, A Türkevei V. íűniviár sajtócikk-biblio 6 ríliáji. /Október./ p! IP " " * 5aBÍ " '" " ""' Ai SZMT SiolnoH Köipoini Könyvtarának dec. Jl-i fíbb adala- 218,/ Az Esztétika c. tantárgyhoz a Jászberényi -V, Könyvtár irodalonjegyzéke. /M./^ Kv<. 11. sz. no p. 219./ Ai ifjúsági polc lovábbfejleszléséhe: adoti ki oods2ertani levelei a 220./ A Jásiberínyi I-V. Kűny.lár ívi Jtlewísí. /H./. KvI. II.sz. in. 695.p- 221./ S-l. /-/ IS1í'kon S yylsr ÍMk H l /"%vt. IO llh no^hl.p. '" ""' 284. sz. deii. 2.',.\,.

51 Pragru. Siohwk._N*erkóril, Kennel. Jámp /Szolnok.//H./.SinN. 286.sV.tec. S.8.p. rlani klub Jászberényben, i íj J/ánns/ teléből S*mN. " soroiala ujabb slámát is- Hire megy a kulturális alap /57-olnok megye mezőgazdasági és ipari övet k* M iá ben/? SitnN. dee. B. 5-p- A Jászberényi 1-NEB-viisgálal a kesnymásárusról is. lezílűroi Lakatos Kenyhírl in>./ TS..I Klubkönyytí 236./ Munkásszállásokból kűlbuvcudísi c. AlUni Épilűiparl Vállalatnál/. - SznN. 305.sí. <W. t^_ 2' A tózponlikönyutár éi telítiháloiatáról is. /H.nW. Karca,:. jiüzberaty. Szolnok./- É. 5. Si..

52 ihag, ( iny Ji. = M.N.3ra. negnyitojára a V.Könyvtár 238./ Mtlvel6dé«i auió a Nagvkunsági Erdő- és FaltJdolRozó Gardaíágba 239./ SZABÓ Ferenc Két Szolnok megyei bibliográfia. /Aratf AnUl-Siási Andrisné: Képek s falon. ^. 1. dec p. sorsou grafikik* fp^unények utjál kötető riporl. ksitmiuos. megyei/; személyi tribliogr. /Friss ai Koméi, Szélpal Árpid.': reperióriun s Jázsel/, dokunentumgytlileuény /Szol tási/, népköltési antológia /Szolnak n- iméteftudonányos aunká^ígánal; bn>liog^anij> l / U) könyvtárat arattak no*. 3-án [ásíberényben, a Hat; E-pgya á é ifjúái hál éíttt ]V KömtéUll US í rok5zhitniu&on non. 22én Kanyuhél kiitlitasa... /H./ Martfűre/. T.C. 2

53 Cipőipari Vállalat Üzeni lliruu, jiszbcrfny Dolgozók Lapp Nípsiibadság Sio>elség TeLíniiió TI síi Cipó TlstancnU V TDhör

54 blbltográliii AÉv Épitó;p.n vili _ U. Kpüoipari AlMVO AF1/«' '& 96 tjx^r&r-^i J.nic.1 _.,.._«Albíe, E. 185 ArMÖAi "Sio'e'Bberln'" /Pál,. 98 *" * ' Áll. Gaid. Köny«ír/JÍH- *"** E sági- ;^ " ^ ^ "» -"-"' Bátaris/J-Kgi Báliul Isivinné Künylira, Xűnyr- 173,23 ÁltaUnos Iskola /Cigjnylan. H /Könyvtár-berendeiís 1 " " / ö ű l.166 ^ ilsfíu " /röplap

55 Deszka loi Blbliogr./Hírlapok cs rolyöiraiuk, Szolnok negyei 239, 242 /Köriiái-Rendelóini. lodonii- 159 IKÍak/KépzŐHiüí., Olyason. 240 Etijazás/ 1 'Olvasni ^"Pály. 171 Pályizal " "*' /Páty., "ReUa jó *Bnyv!-l. 155 erseghy F-Kyel.mU.el6 löi lörlénelébsi " " 225 iisa és Mohács százada /bibliográfia 76.15Í Ciginylakosság elu /Httrelődes Cigányok h, Cigínjíilál Cikkbiblugráfia Élelmisier-Vegyiiruker. V Eláadís-sorouf Cigány lal Endrész Sándor Épitórészleg /Tanácsi,Xgi 1 Éplllel(elújilás/Igi 3.48, U2 EpUlethelyzel/Hálóltti 120 Erdílji ]úisef 103 Erdő-és Fnftldolg-Gazd. /Nksájí 238

56 Esítétika/p.bliográfia e 9 W inlarlás/kgi Klubkönyutár- Bl1 inlartási tóuségvíiésemelís Cíemekíogl./ítii.Csop. á TVK ' 9Í Gyerne knap/ Nemz el koi í 103 GyenneXrajz-pályázal 12i, ÜO Gyorffy István mun Gyüjlőtór/J-V. és Hajdil László Hajnal Inre ássigi/toibl. 69,l6S ogászati Hónap olyái ral-ellitotts ig/m A V Forrídal, FSldts Anna WPedtgdgiai, ion-1977/3,1978- Földi Mária' Földrajzi névgylljtemény ' /bibliográlii Ginnázium/Ilartagi i9íb"víl Elk /Sí obi >nöképi5 Szál '"""'Éntklu 1 G 6 Í3 73 1Ű n F. 175 Halát; Usl'ldné Három Sándor Hátrányos helyi el u /Fizikai dolg.. HnaPlas Nápfrcnl Jv K8Í jyerekek ll.isk x.brig.b. 189 HílyingtíjlTxgi * 158 Helyiségkialak./Kg gyermek- 49 Helyi s égparkett ázás/ígi. 129 Bnjvtari n utmr. Hti igu /186í í l / i J V

57 HU1ö( ípr,ír/mut.kís- í! /Ünnópi önl»hci HDldgcpgy/ár ra-jiílorgjir ihid Ifjúságpolitika ! /"Ml «jé tasnyí-olv.pily. /Konársaink /Költés zel Napja ri TanuUSintézei Kitn,vlára/605-sz. szolnoki /Bistej András /Entélji ]-. Szilágyi J.. Torday A. /CsákCy., fodor A. S rodalai Színpad /Felolvasó. Mu"k /Radnóli H. /Hep-Csepp ^..Cigánvíiláe /Szo.jel. Veiélkedö /vpééueda!ued, tfjísigi "»" ora/lplm J I /loroiics, V. /Ladányi M.Gjorkoi NkiltSer éllimosili tinik /Dok- /Raílai S. 1 /Solynosi Ida 1 /Soús Zollán * , 116, , Í7, Ií8, 151, ,

58 a /C-raFika.. Kis- «fínysia tijákúhalaa 'l7.2o.25. láííüunsá / Könyv-! "1BÍ8-Í9" ii siladiny 15E. 182, 3 Kalmár*?, Korcsúyi ' 51, , 96, 103, 160, , 160, 1W 180,209 20, 96 ní, Ecsekl [né, Ory Zní, Cail Fény-iyukfcSnya.j-V Katcna Lásitó Tdth KataHU László l[»lsiiiyi Sándor Í3. 1: Kella>Ski>ny,l"/Ol». pálj. áidg^ FVi Bé Ml /Cípűgjír ermet- Klubjs ílr-1 8! iwi.af.hm üirí*. Stag, "ikldi Klub/Iskolai, Szífcmunláskéjirí Int si- /]-K(i, Uj TukHr- /J-V.. PropaKandijla 20?, / -V, UjTUtör- /Kóalij-ös Foldgijlora.v. /Kgí, Ifjú KBnyvbarit- /X0 Zenei /M.zenei, konolj /Regionílii Viimu V.Tmtnli

59 gytnnek- 2(7 KönylUadó/Kossulh Könyv kiadj s/künyvhelek /MÁV Jiratljai.ÜV.SíOC. brigád-- 96 /V., Agrá rsia kémbe re k Erdó-ésFíIeWolg-Gaz,). /V-ftók-klubkönyvt. K öny»lár/ág. U jeniö íonjiti Jászsági /CipSgyár. Tisia Mtw.Köi U , 1?#$»»- ' /Cipőgyár, Ttíia.Milv.Kp.gy rvkhűnyvií r-bali kiiás /CipöLpiri Vili, Jísiberíny Kjrrné. Csínyt Zsuisa , /Helyőrségi KUn.Hiz 192 /Hel jo"rs. Mílr. Hiz. zeneszóba 175 /iskobü.áu. 47,111 Kónis/Ka~.m-.EEy /J-ígi ' 35.'37! 6?. rl 79,'l , S /J-Kp nókkn-hiksut 13 J-Kgi gjernek- 26, 123, 176,122 /j-v. 7, 13. U. 32,38, , , , ,141. U9, , 167, 182, 186, 211, 218, , 2!- 78 -V.gyermek ,T>ankét/Szói)et 159

60 /Kgi S ' /Kgi. épllleil lüjitós /Kgi, liókko /Xgí gyerme - í, 94 /Kgi Klubkvl éptllítilcjlesi /Kgi, hrljiie "$! 73, , 182, , s kgi gyermek I-helyi * 8-49 «fas::i.. ííté'e*é T s O FÍlííár rf neomgyír' / Bn k5i. H utógépgyá r 3. Is /Stakst..HUtógípgyár " " 167 /5iakSE.,Kpi 36, ,65 86, 90, , 150, d«. 31." 217 /Kgi Klubtrt.épilli /Kgi,'kluKzenei :íngípip.hlí.*k Süt- 66 mojat.üv , 96.97, , , , 184, 185, 197, 198, 205. ÍOT, 211 /V-liók-tdubkanfítir 233 f'v-fi<skkűlcsbnz kial. 19 fj. gyerek , /. zeneszóba 45. BO, 209 /. ifnesiobs, Hub 27 /ASAS Hllv.Híí kvt-

61 KBny v la r<» ké pi«/f«sk /Cipőgyár, Tisia.M.íp. IS Fpfokii KOnyYlár-raktirfejt./J-V. W /Frlsfifokú KttnyTlirak/Polgiri Vcdeten 106 Könyvtárosok EL /Szocialista brigádok, /H., Hevesi Cipőgyár 15 Kan yvt> rosta ni i ÍBtiyilírak - oliasdlabc " Kűn^erjesitó Í05 /Mczögaid. 38 /Siűrelk. 103 ídtirrudvar ] í *7"197V-TVI»!'KSn,«a> ,187 r r í / ipari VÍU.,M. yflárhálóní/épi!fi VÍU..M.MtjT.Í» /Épület-, híljií ömottlsdísí Bíio(t6ág/H. /Uzeai nunkisunutó * "!o3 150 /. l Fol<tgáz«n>.Vt. 1U. 161 /S»*«."I977" SÉ*- tisil. 50, 116, 163, 2Í7 TSi,, ÁG. 8 );Isi. rudy'ís 1mra-el&idis üllurius 61 ultüráus ulturilis Seregs.iemW' " Alt. I; unhegyes 1." 1Í2. 165, 206.KizIDJrton.inired 239 z IflnyrtirtmzerUsllé KOnntaTUlll Bil./K. ttajtiiros érwk./vo

62 Upldadó/Siolno* is. 44, 52, 90, UU Erisébei [.engye! Boldiisir Lengyelní. Molnár Lét siámfejlesh és/l Levéltár Xö«y«iár/ /H, épulíiéplli Liener Cyorg, L»e Atilla elemi és e Magrar-5zo»jet Baráti Társasig 207 Kagyarilás/lallnröl Majoros Károly dr. 165 Hetőlúr 6. 27, Í3, 80 I65', 180', ', W.20Í 235 /eoo.eir. 237 /Uj»áros U1.230 Hiczet György dr. 204 KikroTilmiár és Oliasú/V. Sí vasfflányajánlis.j-v. Martfű , 39. Í3, 50, ,71, 96, , 105, , ,246 Miié János 38 MAV/csonióp«iti klubkcnilára Kbnyltir/MÁV Csomóponti Könyvtár/N A V Csomóponti Hlltógepgyir 2ií u nkásn oigt lomtorténe t-kui>nkásma Telodé S 62, 65,' 208 /Éptóipari V..M. 136 /Ifjtf- 39, 50, 150, 165 /Ol»asáí 36 NÁV/JármUJarltd l)v. Künydára

63 KÖnyvlár-oliasí/VASAS MUi.Hil velődén Kűjponl/I-V , 186 /M. 65, 75. Sí, /V , helyi Nagy Islván 105, , 157, 159, Nagy Mária 17, Nagy Ti bőmé /Munkás-, Ankét 103 Nagyaltöld /Munkás-. Építőipari V. 236 Nsgyiván /Munkás-. VoUnV.7-SI.223 Nagykort] "anyai 13 Nagykunság idési autó/erds- és fa- Nánasi László /Sji /H/tv Néplap/S lotnok m. 131, U0 Néplap- repertírium /Szolnok m. " " 82 Konyrtár/Cipógyir.Tí Népm Uv esi cl /Gyerekken y»- Üníogiaik., M. Népraji/Bibliogr.Gyfirfly I. itctódési Hál Könyriir/Helyirs. Ld. Könyr lir/helyárs. MUV. Hál liclisdéii HJz ISnyiiira/MAv CsoBÓponii KSnyriir/MÁV Csomóponli Hltfelddíst Hái iveüdési Hál K< Ník Upjí Sierk.anMl Nyári Lásitó 1 Nlillé/

64 n /Munkás-, Ifjii- 39, Olvass.elünk!/Paly. B7, ájáá 2 E k M mányajánlss/kódsztrtan 24 ni ji/pilvám d munkás 36 asd munkásért/pály. 43,44.7 * Népén Moigalon/Pály. 7, tíkony* Szolnok'n. ionéh 153 öcstsd ördogh Szilveszter Örményes Ös zi megyei lűny>helek 197B/OÍ5 loj, l.-ért. Ili /KeU«>5kSny.31, K OUasápalyáisl'-ankél/Keil a Ü könyu 159 óláb/ahik iá /Alt.Uk., KarcB l*a*itíbor/bánhor»átí, 197B.au B.a7.siífil.l0." /Kunízentnárton "1978. ján.8-17-" Au.lsk.fiiikai i A g at/alkmó enberín 98 jienkkraji-, 1ZÍ.1Í0 Í1] a >S tónr,! , , 127, /Ngivány" 1970gl92S Pápayné /-/ 159 pápai Jánosné dr. 105 pápay Usilóné.Kenencie, Judit Papp Marsit 138 Olvasótáborok - k /Bejáró dolgoiók 65 /Ifjúsági 93,150 /.unkis- 7, ,63 90, , 150, 157, 177

65 8 óiis György ovid ion/fol>oiralsz. U " " ládoci Mátyás /]-«., Hmigosújság Sajlücikkbíbliosrifia/... Ld. Cikkbibtiográfia/... Sajtótörténet /Jászapáti Salánki Hédi íég^mö^zene/hmgleiiiei- 89 Sárkíny /-/ Sas János *Ld. Sinlhmiry Györgyné Rékaiy 1. í endezvénysoroz al /Foga s iaii /Gyerntekkonyrhél I /KöUészíi topja /HAVCsoMopcotíKlub /H-i gyermek-, szünidei,, /Müszatá Hónap I97B. 165 /Őszi negyei könyvhetek 1W SelniecziLaszWné dr. Serea felérni Sipos K«roly Sipos Kírolyní Solynosi Ida Sfilyon Katalin SoBhegyi Gyűrgr StatisiUtaLTgl "1976" /Tuiicsí MBíat "I97T /Szaksi., Kples leteli 118, 163 I! '. l' 16; Mttv r K<lz i, Könyitnfa 200 /Ünnepi Kűnfvhéi RenöezTénTKrozstok/Cyerme k- '47 S«vl«TényszifivonaiyM. Répdsl Ilona 20 BepertóriuB/ «5zkunsig "1954- /Néplap,Szolnok K. " " zabedságharc/"184B" ve léik Szabö János" Szabd Sándor SzakdolgozatbibUagráfia/ Pedagígusi, oidnói \ 7 4

66 SiakmunUsianuló/Olvasóví /Hűtőgépgyár, radiálorgjir 10 /Muvelódci , 95.96, 99,! za fcköz ipi skola/m«3ga i d. Gépes zeli, könyv tirelh. zakounkasképzö Intézet , 10=. 159, 174,. L79, 207 "ipar", *S^ S" A S nácsn 52, 90, 105 /Központi Könyvtára Kony vtár/s za ksze r. zakszervezeti konyrtár isi Andrísne ub/ 136 Xpi halo athnáry Györgyné, Kékasy ásí György íécsi Hirgit lékelj Gábor SS?*, Vapok.!t le Y ény / Pálit il-píis z zélpál Árpád/Eibbcwri 78, , Szolnok 38, /Jubil 2, 6, ! 159, I77[ 192. umi , r. 1 /T«Ui 111 künet /Ti«a ig«/uj-ír-s /Voröshadsere Köz P-T , , 50, 63, 80,, 29, 33, 3Í. 62, 63, 65, 76, 77, 62, 96, «166! ; ISillBS ZOO Z17 222, , 247 rcnyhaz 19 22, idek 29 36, 38,43 68, ,' 159! 170, o! 162! , 105, 2Ű7. 3., ,239, Ijűirítok bibliogrífiíj* 239,242 erszamgépipari MUsek Gípgyara Künyvt./Siaksi. 65 i Izilágjt Ferenc 103, 237 iiinhai/bp.. Nép.- 65 /Szigligeti 96,185 izkoun línosné 87 eredményei :olnok aegyei LeTéltir kéziratos térképeinek tatalógusa153 :olnok n. Néplap Repertóriuma / 19í9.noT d*c." 82 /"1951" 198

67 ,! fkuiiuritis. noelíii Tájak, torok, múzeumok -Foglalk.Ah.isk. 182 Tájíkozlató/J-Pigi 79, 119 T«íács József 103 TICÁZ Üzemegység I HUszaki Tímár Mále Tanács VB. NUv.Onl. ' 196' Tanács/Xgi 1, 3. 20, Tiszaföldvár 38, , 174, , Í44.'l52', 156, 160, Tanács/V. Tanács VB./V. Tanács köz Iá rsaí ág/" i 9 19" Tsztaiklds Tanács köztársasági dok ai Lajos 3. 69, 153, icű, Tiszaigar 2" 1,180 "' Tiszd kürt/bogara 9-szölö TaiHióWpzi Folsk. /Debrecen, Kihely.Tagozat, konyvláménmttveló suta 170 Tanya/KonjTtari eu. 13 Tárudalni hozzájir /Vállalati 199 Támdal-i nunka 129 /Szocialista brigád 199 /TeraelSszöiet kezel 9. Í8 TenHUszoreU./Épitocsop. 48 Ház KtSnrnára/Klub, brigádkonjm. klubja 41, 189 ' 88,160 Tóbiás n; Trrr/Heljiségpirtniá- ás, ígi Klubhriár 129 /Gjcr-ekUnyibel

68 /BibUorn-* 5 M o h a C S!I< ,16< nap/")97b" Jisiberént 15Í 78 "/Ált.lsk. 7; Uj TlifcSr-klub Ujabb észt grtfikilt/xfáh. Ujabb politikai müveinkből 3. Ijsiási U Kiró Elnökség 57 motott^aiom/cjmea /Mirtél^'Xlt Isk 1978 ünnepi Könyvhét 1976./E. libris, Fery A. Ünnepi KSayvhél , /KHnytkiadás /Könyvterjes Éles 103. /M.megayiló 103, Vak. Dimiter <ar 6a Sándor dr He 57 10? Í«IS "i újszállás. Hezállr, Szolnok Ve íu" l Kaíírtir : eilti ' MU * '2 Versegby Ferent 97 /NyetVHUveló verseny , ;;Í:.;SÍ,, *,, Z< Bs. TÚ»i«nt'i Vo'láfiá'lfK^f/^H.' ^epbándor /Banök'e. -előadás /Sebo-egrintes /Kgi, Klub' Ginn.. Verseghy F. Zene a kisgrafikákm-kiáll Zenebarátok köre Zenei Napok/SiékelyM.. Háci A. Zeneiskola/Zenetár Zeneszoba-epilM/J-V. Zene szoba/v. Zenetír/Kgl 41, 209, l 57 20Í 103 lfc / di ' 8 'ff 103 Tula Tisiánasiendreihaiárban/N*pdaI...gylljl. 242 Türkére /Kell a jó'könyv /Olvasó Népért Moíg. /Siaknun kis ipari Ion /Ullorö- *ngntfl KI , Í5.'lí3 2H

69 ECSEKI JÍNOSNÉ IgazgiMhalyetlH, Magyal KOn^vIár S KARÁCSONY ERZSÉBET SZA6Ö SÍNDOR könyviáros, Me^^l KÖnyvtir Sio)"<* könyvlároí, Vírosl KSoyvtir TerÖfclI

70

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

á á á ľ á ő ĺ ö á ľ ĺ ö ľő ć ő ö ľ á ľ ó á áľó ú á á á Ö ľ á á ő ö á á á ö á ö á ú á á á Ö á ő ľ ű ö á á ő ő ő ľ á ľ ü ő ü á áĺ Íő ü á á ú á á á á ő ü á á á ú á á á Ö á ó ű ö á áľő ő ő ö ľ á ľ ľ ü ő á

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ISKOLÁNK DOLGOZÓI AZ TANÉVBEN AZ OSZTÁLYOK TANULMÁNYI EREDMÉNYEI STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS A KÉT TANÉVRŐL

ISKOLÁNK DOLGOZÓI AZ TANÉVBEN AZ OSZTÁLYOK TANULMÁNYI EREDMÉNYEI STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS A KÉT TANÉVRŐL SLÁ LGZÓ Z 66- ÉBE Z SZÁLY LÁY EREÉYE SSZ ÖSSZESÍÉS É ÉRŐL - 55 - l dlgó 6-,, évebe eüle é v : : Sóg,dő Blb eld Láló g g-ö óá óef gh -áb á óefé gh á-f ' l Gáb -f l Gábé -f 7 Í7 Áád Sád ö- 5 6 Áádé e g-ö

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE MOZGÓ VILÁG Tisztelettel meghívjuk az ÜNNEPI KÖNYVHÉT rendezvényeire 1980. május 30 - június 6. AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZOLNOKI RENDEZVÉNYEI Könyvárusitás 9-18 óráig a Könyvtéren

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 28., kedd 34. szám Ára: 1495, Ft TARTALOMJEGYZÉK 68/2006. (III. 28.) Korm. r. A Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács ról... 2906 69/2006.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft 2011. JÚLIUS 15. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de le te az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években A falu lakói A fa lu ban az 1800-as évek vé gé ig szin te csak a né met nem - ze ti sé gû õs la ko sok éltek. Az 1890-es évek vé gé tõl azon ban a bánya nyi tás ha tá sá ra na gyon sok bá nyász ér ke zett,

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIII. tv. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vény mó do - sí tá sá ról...

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

ľ ó ľ ľ ľ í ę ę ľ Ĺ ó ö ö ľ í ľ ú ť ľ ľ ü ó ö ö ü ľ ó í ľ ź ó Í óľ ľó ľ Ü ó ó ľ ľó ľ ľ ű ľ Ńź ľ í ź źę ľó ú ľľ Ü ń ľ ľ ó ľ ľ í ľ ú ł ó ó źľ ü ľ ű ľ ľ

ľ ó ľ ľ ľ í ę ę ľ Ĺ ó ö ö ľ í ľ ú ť ľ ľ ü ó ö ö ü ľ ó í ľ ź ó Í óľ ľó ľ Ü ó ó ľ ľó ľ ľ ű ľ Ńź ľ í ź źę ľó ú ľľ Ü ń ľ ľ ó ľ ľ í ľ ú ł ó ó źľ ü ľ ű ľ ľ ú ľ ľ ľ ú Í Ó ú ľ Ö ľ ľ ü ľ óľľ ű ö í ľ í ľ ľ ó ľ ľ ű ľ ľó ľ ł ľ ľ ö Í ľ ľ ľ öľ ö ľ ľ ó ł ö ľ ö ľ ľ ó ľ ö ľ ľ í ó ú ű ö ö ö ö ö ź ľ ľ ľó ó ó ö ľ ü ľ ü ľ ľ ó ľ ľ ľ í ę ę ľ Ĺ ó ö ö ľ í ľ ú ť ľ ľ ü ó ö ö

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u-

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u- aray János: Viszonláás Szegszáron iola Péer, 2012.=60 a 6 s s s s s so s s s 8 o nz nz nz nz nzn Ob. Blf. a 68 s C s s s s am s s n s s s s s s a s s s s s o am am C a a nz nz nz nz nz nznz nz nz nz nz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

É Á Ö É Í Á Á Ő Í É Ü Á Á É É Á Ö É Í Á Ő Í É Ü Ú Á Á Í Á Á Ü É Á Á Á É Ú í ő őí ő ő ú ö í ő í ü ő ö í ő í ü ú Í í ü Í ű í ő Í í ü ö Ö ő ö í ő í ü ú í ü Í í ú ő ü ü ö ü ő Ú ü Ú ő ű í ú ü ü ő ő ő ő ö ú

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Á Á É É ÉÜ Á Ü Ü ő ó ő í í Á ü ő í í ó ó í ó ő ü ü ő ü ó ó ő ü ő í í ü ő í ü ő í ü ő í í ó ő ó ü ü ó ó ő ü ú ó ó ö í ü ü ő ó ő ü ő í ó ü ő í ő ü ö ü ő ó ő í ó ü í ő ő ö ő ő ö ő ü ő ő ő ő í ü ü í ó íő ü

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ü ľ ő ő ó Ü É ü ú ü ľ ő ő ü ő í í ü đ í ü ő ľ Í ü đ Ĺ ľ ľ ó ä đ ő ő í ľ ő ľ ľ ó ő ö ő ü ź ö ő ü ó ľ ö ź ó ó ő ľ ő ő ę ő ó ő ź ę ő ö ö ó ľü ö ő ú ö ö ő ű ő ľ ú ü ű ľ í Ö ę ź ő ľ ő ľü ó ő ö ő ľő

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z

H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z ÉPÜLETFIZIKAI HATÁSOK Az é p ü l e t e t k ü lö n b ö z ő h a t á s o k é rik H ŐM ÉR S ÉKLETI H ATÁS OK S ZÉL H ATÁS H ŐS U

Részletesebben

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł ő ľü ľ ź ő ü ź ü ö ü ü ľ ľ ĺ ö ť í ő ő ľ ő ö í ő ü ĺíľ ö ö ü ĺ ľ ü ľ ľ ő ľ ź Ö ľ ú ő ľ ĺ őď ö ö ő ö öľ ĺ ö ľü ĺ í Ĺ ľ ľ ľ ć ő ő ö ľĺ ö í ő ź ľ Ĺ ľ Í ú ö ĺí ö í źł ź ĺ í ĺí ĺ ľ ö ź í ő ĺ ł ö ő ö ö ü ĺ ő

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 6., szerda 93. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXIX. tv. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény mó do sí tá sá ról 4904 64/2005.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben