0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról"

Átírás

1 0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. a beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. az önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. a korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása Mellékletek Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése alapján ellenőriztük az országos kisebbségi önkormányzatoknál az állami költségvetésből juttatott támogatások felhasználását. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nek tv.) szabályozza az országos kisebbségi önkormányzatok létrehozásának rendjét, azok feladat- és hatásköreit. Az Állami Számvevőszék és évben témavizsgálat keretében ellenőrizte az országos kisebbségi önkormányzat pénzügyi, gazdasági tevékenységét. A vizsgálat az országos kisebbségi önkormányzatok és évi és első félévi gazdálkodására terjedt ki, egyes esetekben a

2 székházjuttatási folyamat és egyszeri vagyonjuttatás hasznosulása a korábbi vizsgálat óta eltelt teljes időszakot áttekintettük. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy az országos kisebbségi önkormányzat működési feltételrendszere hogyan változott a vizsgált időszakban, a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel meg a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés sajátosságainak, biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának törvényessége és szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak betartása. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. Az Önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. A beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. Az Önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. A korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Az önkormányzat működési feltételei mind anyagi-technikai, mind pénzügyi tekintetben javultak; ez egyértelműen a növekvő költségvetési támogatással illetőleg a vagyonjuttatásként kapott részvénycsomag értékesítéssel elért bevétellel függ össze. Az önkormányzat működésének és gazdálkodásának írásos szabályozása az érvényes jogszabályi előírásoknak összességében megfelel, alkalmas a törvényes és szabályszerű működés biztosítására. Hibaként állapítható meg, hogy a szabályozók az előző ÁSZ ellenőrzést követően nem kerültek kellően átdolgozásra, összhangjuk nem teljes; az SZMSZ bemutatott javított változatát közgyűlési döntés (határozat) nem támasztja alá.

3 Az önkormányzat tényleges működése sok tekintetben eltér a belső (írásos) szabályozástól, a legfontosabb szabályzat, az SZMSZ érvényesülését tekintve különösen, s ennek okaként a Közgyűlés bizonyos mértékű, ilyen irányú érdeklődésének, ellenőrző-beszámoltató tevékenységének hiánya jelölhető meg. A vizsgálat megállapításai alapján javasoljuk a közgyűlésnek, hogy 1. Határozza meg az SZMSZ és mellékletei érvényes, hivatalos szövegét. E munka során a jelentésben említett belső ellentmondások megszüntetésére valamint más közgyűlési határozatokkal (kötelezettségvállalás) való összhang biztosítására különös figyelmet szükséges fordítani. 2. Biztosítsák az SZMSZ szerinti működést az önkormányzat szervei (beleértve hivatalát is); ezt a közgyűlés két egymást követő évben külön napirend keretében tekintse át. 3. A szabályzatok és az SZMSZ közötti teljes összhangot a jóváhagyó biztosítsa. II. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. Az Önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. A beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. Az Önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. A korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 1.1. Általános ismeretek a szlovén kisebbségről, az Országos Szlovén Önkormányzat kapcsolatrendszere Az önkormányzat a Magyarországon élő szlovén nemzeti kisebbség mintegy 5000 főt számláló, részben egy tömbben élő csoportját képviseli. A Szentgotthárdon és 6 környező településen kívül

4 Szombathelyen, Mosonmagyaróváron és a főváros egyik kerületében választottak szlovén helyi kisebbségi önkormányzatot (képviselőik az országos önkormányzat elnökségét adják); Az önkormányzat a szlovén kisebbség magyarországi létszámát a legutóbbi népszámlálás adatainak közzétételéig csak becsülni tudja. Az önkormányzat a magyarországi szlovénség életkörülményeit lényegében a teljes lakossággal azonosnak ítéli, bár ilyen jellegű konkrét felméréssel, információkkal nem rendelkezik; az elmúlt 11 évben azonban érezhetően javultak az életkörülmények e népességcsoportban is. A helyi kisebbségi önkormányzatokkal, a Magyarországi Szlovének Szövetségével, a többi, országos kisebbségi önkormányzattal az együttműködésre írásban kötött megállapodás nincs, de a kapcsolattartás rendszeres. A Szlovén Köztársaság Magyarországgal határos részén működő helyi önkormányzatok közül 6 önkormányzattal van írásos együttműködési megállapodása az önkormányzatnak, (szlovén nyelven) e 6 szlovén önkormányzat mintegy 50 szlovéniai települést képvisel A szervezeti és működési rend alakulása A 6/1995. közgyűlési határozattal elfogadott SZMSZ az eltelt idő alatt módosítva nem lett, az ellenőrzésnek bemutatott szövege hivatali változtatások eredménye. Az önkormányzat és szervei működési rendje a bemutatott SZMSZ és mellékletei alapján a következő: A közgyűlés évente 4 alkalommal tart rendes ülést vagy ülésszakot, az elnökség hívja össze. Jegyzőkönyv vezetése kötelező, a döntések határozatba foglalandók. A közgyűlés éves munkaterv alapján dolgozik. Szóbeli előterjesztés csak kivételes esetben, külön döntés alapján lehetséges. Az ellenőrzött időszakban éves munkaterv közgyűlési elfogadására ill. annak megfelelő működésre nem került sor. A közgyűlés feladat- és hatásköre az SZMSZ 2. sz. mellékletében tételesen is szabályozott. Az Elnökség (10 fő) szükség szerint, de legalább havonta ülésezik, az elnök összehívására. Előterjesztés szóban is lehet, jegyzőkönyv vezetése kötelező, döntések határozatként fogalmazandók meg. Az SZMSZ II. fejezet 4. pontja szerint 11 tagú az

5 elnökség (elnök, 2 alelnök, 8 település kisebbségi önkormányzatának 1-1 képviselőjéből áll. Az elnökség feladat- és hatáskörét az SZMSZ 3. sz. melléklete tételesen tartalmazza. Az önkormányzat 2 állandó bizottságot választott. Évente 2 alkalommal rendes ülést tartanak, határozatképességhez valamennyi tag jelenléte szükséges. Előírás hogy, a bizottság munkájáról évente írásban beszámol a közgyűlésnek, ilyen beszámolót a vizsgált időszakra nézve a hivatal az ellenőrzésnek bemutatni nem tudott. A Bizottságok feladat- és hatáskörét az SZMSZ 5. sz. melléklete tartalmazza részletesebben. Az SZMSZ tartalmazza továbbá az elnök, az önkormányzat hivatala feladatait, az önkormányzat külkapcsolati feladatait, a vagyongazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos előírásokat, valamint a felelősségi és összeférhetetlenségi szabályokat A költségvetés, zárszámadás, vagyonleltár megállapításának szabályozottsága Az éves költségvetés megállapítása, a zárszámadás elfogadása az SZMSZ 2. sz. melléklet 2.2. pontja szerint közgyűlési hatáskör. A vagyonnal való rendelkezési jog, a vagyonkezelés ugyanezen melléklet 4-5. pontjai szerint ugyancsak közgyűlési hatáskör. A vagyonleltár megállapításával, törzsvagyon meghatározásával az SZMSZ és mellékletei nem foglalkoznak tételesen; mivel azonban ezek a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekről szóló évi LXXVII. tv. (továbbiakban: NEK tv.) ában önkormányzati feladatként meghatározottak, az SZMSZ 2. sz. melléklet 17. pontja hivatkozik e paragrafusra, a feladat meghatározása az SZMSZ-ben közvetve megállapítható. Az önkormányzat egyik említett feladatát sem látja el, vagyonleltárt nem szokott megállapítani, törzsvagyont nem határozott meg. (A gazdálkodási feladatok ellátásának szabályzata viszont tartalmazza azt, hogy az önkormányzatnak törzsvagyona nincs.) 1.4. A működés szervezeti feltételrendszere Az önkormányzat feladatai ellátására az előző vizsgálatkor is meglevő szervezeti feltételekkel rendelkezik. A közgyűlés változatlanul 21 tagú, az elnökség 10 főre bővült. A közgyűlés 2 bizottságot választott (Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, továbbiakban: PEB, Oktatási és

6 Közművelődési Bizottság); a közgyűlésnek van hivatalnak nevezett egysége (1 fővel) valamint Budapesten a szükséges országgyűlési stb. kapcsolatok biztosítása érdekében 1 fős kirendeltsége. E kirendeltség létjogosultsága az SZMSZ-ben azonban változatlanul nem található. Az SZMSZ 2. sz. melléklete a közgyűlés feladat- és hatáskörét szabályozva egyebek mellett a nemzeti kisebbséggel kapcsolatos speciális kérdésekként a következőket rögzíti: Véleménynyilvánítás a szlovén kisebbséget érintő jogszabályok tervezetéről (megyei rendeletek is). Véleménykérés a szlovén kisebbség csoportjait érintő kérdésekben közigazgatási szervektől, ill. ezek részére javaslattétel vagy intézkedés tételének kezdeményezése. Az illetékes állami szervekkel közreműködés a szlovén anyanyelvi oktatás szakmai ellenőrzésében. Pályázatok kiírása és ösztöndíjak alapítása. Külső szervezetekbe tisztségviselő delegálása és visszahívása. Minden olyan döntés meghozatala, amelyet jogszabály vagy jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Közgyűlés hatáskörébe utal. A NEK tv ban megnevezett hatáskörök, ha azt jelen szabályzat nem utalja más szerv hatáskörébe. E feladatokon túl további, általános feladatmegjelölést az I. fejezet 7. pontja tartalmaz. A magyarországi szlovének érdekeinek képviselete, erre vonatkozóan döntések meghozatala, a meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése, egyezően évi LXXVII. tv aival. Az önkormányzat intézményt nem alapított. Az önkormányzat pályázatot nem írt ki, ösztöndíjat nem alapított. 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 2.1. A működés tárgyi feltételeinek alakulása Az önkormányzat működésének tárgyi feltételei az előző ÁSZ vizsgálat óta némileg javultak. Az elhelyezés 2 (iker) lakás (először a jobb oldali, 89,2 m2-es, majd a bal oldali) kincstári vagyoni igazgatóság által történő használatba adásával, felújításával megoldott; változatlan a budapesti kirendeltség elhelyezése (Budapest VII. Rumbach Sebestyén u. 12. III/1., 99 m2), az országos székházhoz hasonló konstrukcióval. A berendezési, felszerelési tárgyak továbbá jármű tekintetében legjelentősebb változás az ajándékba kapott Renault személygépkocsi évi cseréje.

7 A vizsgált időszakban sor került számítógépek, bútorok, fénymásoló, hűtőszekrény beszerzésére, így ma a berendezési tárgyak terén a technikai háttér kielégítőnek ítélhető. Javult a hírközlés technikai eszközrendszere is az ISDN távbeszélő hálózatra való csatlakozással, az interneten való megjelenés lehetőségével Az egyszeri vagyonjuttatásként kapott részvények hasznosítása A NEK tv. 63. /4/ bekezdése alapján az önkormányzat egyszeri vagyonjuttatásként e Ft névértékű (15 millió Ft juttatáskori árfolyam értékű) MOL részvényt kapott. A részvénycsomag hozama az egyes években a folyamatos értékesítés miatt csökkenő: év (1997. év után) 625 e Ft év (1998. év után) 595 e Ft év (1999. év után) 248 e Ft A részvények értékesítése években történt: Névérték Elért ár e Ft Együtt Az értékesítés a részvénycsomagot kezelő CODEX Rtn keresztül, a tőzsdei árfolyamok folyamatos figyelése mellett történt. Az elért eladási ár (csökkentve természetesen a közreműködő költségével) részben működésre került felhasználása, részben befektetést valósított meg belőle az önkormányzat (lásd később) A gazdálkodási tevékenység személyi és tárgyi feltételei Az önkormányzat gazdálkodásának szervezeti keretei, megoldása, belső szabályozásai részben ellentmondanak egymásnak. Az SZMSZ IV. fejezete szerint az adminisztrációs és pénzügyi feladatokat az önkormányzat hivatala látja el. A hivatalt a hivatalvezető vezeti, aki munkáltatói jogokat gyakorol a hivatal dolgozói felett. A hivatalvezető felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja, a hivatalvezetőt azonban a közgyűlés nevezi ki, határozatlan időre.

8 A gyakorlatban a hivatalnak közgyűlés által kinevezett vezetője nincs, alkalmazottainak száma mindössze 1 fő. Az önkormányzat a könyvelési feladatokat külső könyvelő cég megbízásával látja el. A saját szervezetű feladatellátás a jelenlegi 1 fő létszám mellett nem reális. A pénzügyi-gazdasági teendőkkel részben foglalkozó hivatali dolgozó gimnáziumi érettségivel és középfokú számviteli ügyintézői képesítéssel rendelkezik A gazdálkodás folyamatainak szabályozottsága A hivatal a gazdálkodás rendjét meghatározó legfontosabb belső szabályzatokkal rendelkezik. A Számlarend és mellékletei: Kiküldetési költségelszámolás szabályai Gazdálkodási feladatok ellátásának szabályai Házi pénztár kezelési szabályzat E szabályzatokon a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendelet változásait nem vezették át A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága A gazdálkodási jogkörök szabályozása ugyancsak nem egy szabályzatban található, s esetenként ellentmondóak a szabályok. A kötelezettségvállalás általános szabálya a gazdálkodási feladatok ellátásának szabályai között 50 e Ft értékhatárig elnöki jogkört rögzít. Az e határ feletti összegeket illetően e szabályzat nem ad eligazítást. Az előbb említett szabályozás a 4/1995. közgyűlési határozattal konform. A 8/1995. sz. közgyűlési határozat rendelkezik az 50 e Ft feletti kötelezettségvállalásokról: e Ft között az elnökség, 300 e Ft felett a közgyűlés a kötelezettségvállaló. A 6/1995. sz. közgyűlési határozattal elfogadott SZMSZ 4. melléklet 1. pontja szerint az elnökség (többek között) pályázatok, támogatások elbírálásánál 200 e Ft-ig kötelezettségvállaló. Ez egyik előbb említett közgyűlési határozattal sincs összhangban. Az SZMSZ 3. sz. melléklete (az elnök feladat- és hatásköre) elnöki kötelezettségvállalási jogkörről nem szól.

9 A kötelezettségvállalások gyakorlatának előbbiekből is adódó vegyes voltára néhány példa: A PEB i jegyzőkönyve állásfoglalást tartalmaz támogatások közgyűlés elé való terjesztésére; a támogatások között e Ft összegű tételek is vannak, amelyek egyetlen ismertetett belső szabályzat szerint sem tartoznak közgyűlési hatáskörbe. Az 1/2000. sz. elnökségi határozatban 250 ill. 300 e Ft összegű támogatások kifizetése került engedélyezésre, ez nem az elnökség hatásköre az idézett SZMSZ hatásköri jegyzék szerint, hanem a közgyűlésé. A 9/1999. közgyűlési határozat e Ft támogatást engedélyezett iskolák részére, az SZMSZ hatásköri jegyzéke szerint ez elnökségi hatáskör lett volna. A kötelezettségvállalás ellenjegyzési rendjének szabályai helyesek (ugyancsak a gazdálkodási feladatok ellátásának szabályzatában rögzítettek). Ugyancsak e szabályzat határozza meg az érvényesítés fogalmát, tartalmát, s azt, hogy minden esetben a pénzügyi-gazdasági előadó végzi, éspedig az okmányra vezetett záradékkal. (Gyakorlatának hiányát lásd a Jelentés 3.4. pont alatt.) Az utalványozás és ellenjegyzése rendje ugyancsak meghatározott, a jogosultak beosztásának megjelölésével, utalványrendelet alkalmazásával való gyakorlat az előírt. (Hiányát lásd 3.4. pont alatt.) 2.6. Vállalkozási tevékenység Az önkormányzat SZMSZ-e illetőleg Számlarendje szerint vállalkozási tevékenységet nem végez; ilyen tevékenységre utaló adatot a számvevőszéki ellenőrzés sem talált. Az önkormányzat 1997-ben részt vett egy KHT alapításában: a Szlovén Rádiók Szolgáltató KHT alapítói a Szentgotthárd-Rábatótfalui Szlovén Helyi Kisebbségi Önkormányzat, a Magyarországi Szlovénok Szövetsége, valamint az Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat. Az 1 millió Ft-os alapítói vagyonból az önkormányzat részaránya 40 % volt (cégbejegyzés: /1/2/1997.) Tekintettel arra, hogy a frekvencia engedélyezésnek az egyszemélyes tulajdon feltétele volt, a két másik tulajdonos lemondásával (kiválásával) az önkormányzat egyedüli tulajdonosi bejegyzésére már ugyanabban az évben sor került. A közgyűlés évben adott 5 millió Ft-os támogatásából a KHT törzsbetét emelést is végrehajtott, jelenleg ez 3 millió Ft. A felügyelő bizottság összetétele a cégbírósági végzésekben megjelölt, a cégnek könyvvizsgálója van.

10 3. a beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 3.1. A könyvvezetési kötelezettség Az önkormányzat egyszeres könyvvitelt választva regisztrálja pénzügyi folyamatait. A Számlarendben rögzített könyvvezetési mód összhangban van a számvitelről szóló évi XVIII. tv. és a 219/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint a számvitelről szóló évi C. törvény és a 224/2000. (XII.19) Korm. rendelet előírásaival Az éves költségvetések Az éves költségvetések elfogadása az SZMSZ szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik (SZMSZ 2. sz. melléklet 2. pont). A költségvetés tervezetének előkészítése, összeállítása az SZMSZ 5. sz. melléklet 2. pontja szerint a PEB feladata. Az évek költségvetéseinek megállapítása közgyűlési határozattal történt (2/1999. /V. 31./, 4/2000. /IV. 29./; 4/2001. /III. 30./ sz. határozatok). A PEB előkészítő összeállító tevékenységének mibenléte bizottsági jegyzőkönyvek alapján nem rekonstruálható: a vizsgált időszakra vonatkozóan bemutatott 2 PEB és 1 elnökségi és PEB együttes ülési jegyzőkönyv nem tartalmaz erre nézve sem konkrét munka megjelölést, sem az előkészítés befejezését jelentő, a munkafázisról való véleményalkotást megfogalmazó határozatot A költségvetések végrehajtása Az önkormányzat bevételei a vizsgált időszakban a következő forrásokból adódtak: (%) Megnevezés év év költségvetési támogatás 71,9 39,5 részvény értékesítés 15,2 53,5 pénzmaradvány 9,0 5,5 saját bevétel 2,6 1,0 pályázatok 1,3 0,5 Együtt: 100,0 100,0 A két év részvényértékesítési bevételeit leszámítva látható, hogy az önkormányzat forrásai alapvetően a költségvetési támogatásból származnak. A pályázati forrás rendkívül minimális. A kötelezettségvállalások pénzügyi fedezete globálisan biztosított volt (minden évben keletkezett pénzmaradvány): az egyes kiadási nemek

11 tekintetében az előirányzatok tervezett összege az év során változatlan maradt. Ebből adódóan a kiadások teljesítése rész összetevőket tekintve esetenként eltér a költségvetésben meghatározottól. A bevételek és kiadások alakulását az 1-2. sz. mellékletek összegszerűen bemutatják. Az önkormányzat pénzügyi egyensúlya a vizsgált időszakban stabil volt. Az adott támogatások alakulása az alábbi: Támogatott szervezetek év (%) év (%) Általános iskolák 57,0 21,0 Művészeti együttesek 8,0 Helyi kisebbségi önk. szlovén egyesületek 7,0 7,0 Szlovén Rádió KHT - 47,0 Egyéb (nyugdíjas klubok, árvízkárosultak, füstös ház stb. 36,0 17,0 Együtt: 100,0 100,0 Az adott támogatások felhasználásáról elszámolást nem kérnek. (Esetenként önkéntes elszámolás előfordul.) Az egyes feladatokra (a működés hivatali ill. testületi céljára pályázati pénzek felhasználása stb.) teljesített kiadások elkülönített számvitelére nem kerül sor az önkormányzatnál; az ilyen megoszlású adatok előállítása kigyűjtéssel történt A gazdasági események bizonylati alátámasztottsága A bevételek és kiadások bizonylatolása színvonalának, szabályszerűségének megítélése érdekében az ellenőrzés áttekintette az január, március, a október, december és a május, június havi banki és készpénz bizonylati anyagot. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az elszámolt pénzforgalom alapdokumentumai (számlák, nyugták stb.) a hivatalban rendelkezésre állnak. A házipénztári pénzforgalom okmányai bevételi ill. kiadási pénztárbizonylatokkal felszereltek, a pénztárjelentés rendben vezetett. Az említett pénztárbizonylati tömbök szigorú számadású nyomtatványként kezeltek, ugyancsak ilyen a készpénzfelvételre szolgáló csekkfüzet is. A banki (OTP) pénzforgalom dokumentációjának kezelését illetően megjegyzi az ellenőrzés, hogy a évi és a I. félévi bizonylati anyag és OTP számla-kivonatok ömlesztett állapota hátráltatta az

12 ellenőrzést, mert a kiválasztott hónapok anyagát először rendeznie kellett a Hivatalnak. Az alapbizonylatok felszereltségét, a pénzügyi folyamat dokumentáltságát illetően negatív tapasztalata az ellenőrzésnek, hogy a gazdálkodás rendjét rögzítő belső szabályozás ellenére nincs érvényesítés, ami a szabályzat szerint a számlára vezetett érvényesítési záradékban kellene, hogy megjelenjen; utalványozás és ellenjegyzése a banki pénzforgalomban ugyancsak hiányzik, pedig a belső szabályzat előírja. Az utalványozás elmaradását a hivatal azzal magyarázta, hogy a banki megbízások cégszerű aláírását tekintette utalványozásnak A vagyongazdálkodás szabályozottsága, vagyonvédelem A vagyongazdálkodásra vonatkozóan az SZMSZ VII. fejezete annyit rögzít, hogy a tulajdonnal való rendelkezés kizárólagos joga a közgyűlést illeti. A vizsgált időszakban a közgyűlés legjelentősebb tulajdona az egyszeri vagyonjuttatásként kapott MOL részvénycsomag volt, amelynek folyamatos értékesítését követően a fel nem használt bevételből 22 millió Ft-ot az önkormányzat évben befektetett: az AB-AEGON Általános Biztosító RT. Aranyforint Élet- és balesetbiztosítás konstrukciójába, 3 éves lejáratra. (A közgyűlésen a cég részéről évi 18,8 % hozamot ígértek.) A részvény értékesítés illetőleg az új befektetés közgyűlési állásfoglalások után történt, de a témákat tárgyaló közgyűlés során nem minden esetben hoztak határozatot (illetőleg teljesen pontos határozatot) szándékolt döntésükről az ülés résztvevői. Így: 1998-ban 1200 db részvény értékesítésére került sor alaki határozat meghozatala nélkül; 1999-ben 700 db részvény értékesítésével kapcsolatban ugyanez állapítható meg; az utoljára megmaradt részvénycsomag értékesítésével illetőleg árának befektetésével foglalkozó közgyűlési határozat (6/2000.) az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a MOL- Részvények eladását és más formába történő befektetését szövegrészből egyáltalán nem világos, hogy a közgyűlés a megvalósult befektetési formát hagyta jóvá, azaz hogy az ülésen tárgyalt ÁB- AEGON biztosítási forma mellett döntött. Az egyéb önkormányzati vagyon körében legjelentősebb a személygépkocsi, a jelenlegi évi vásárlás (3.050 e Ft), a korábbi ajándékként kapott gépkocsi becsült értéke leszámításával az önkormányzat e Ft kiadást számolt el, ezzel van összhangban analitikus nyilvántartása is. A gépkocsi cserével kapcsolatban a vizsgálat kifogásolta, hogy:

13 a régi személygépkocsi értékbecslését a Hivatal bemutatni nem tudja; az új számlából leszámított 200 e Ft értékbecsléssel való azonossága tehát nem igazolt; a csere pénzügyi elszámolása sérti a bruttó elszámolás elvét (a számviteli törvény 15. /10/ bek.), mert a használt gépkocsi áraként bevételt nem számolt el a Hivatal, azt az új kocsi árából levonva számolt el tényleges kiadást Éves beszámolási kötelezettség Az önkormányzat számlarendje az egyszerűsített éves beszámoló készítését írja elő. Az említett beszámolókat a számvevőszéki ellenőrzés a helyszínen nem találta, azokat a könyvelést végző Kft-től kellett megkérni. A beszámolókat a Számviteli törvény szerint az önkormányzatnak kell megőrizni ill. jóváhagyni (lásd 3.7. pont is). A számlarend foglalkozik a leltározási tevékenységgel, s első ízben elvégzendőként évre rögzít teljes körű mennyiségi felvétellel való leltározási kötelezettséget (amely azután ötévente feladat). A vizsgált időszakban ( I. félév) ilyen leltározás nem volt; s nem volt egyeztetéssel megvalósított, egyébként a Számlarendben évente elvégzendőnek előírt leltározás sem. Nem készültek az analitikus nyilvántartá-sokból leltárszerű kivonatok, melyek a mérleg adatait alátámaszthatnák. Az ellenőrzés az és évi mérlegadatok analitikus nyilvántartásokkal való egyezőségét is vizsgálta. Megállapítások: A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásában szereplő nettó értékek egyezőek a mérlegek adataival. Helytelen értékcsökkenés-elszámolási gyakorlat tapasztalható a képzőművészeti alkotások körében: az önkormányzat tulajdonában lévő 100 e Ft bruttó értékű festmény után folyamatosan értékcsökkenési leírás kerül elszámolásra (14,5 %), ami az Számviteli törvény 37. -ával ellentétes gyakorlat. A befektetett eszközök között nem szerepel egyik évben sem az önkormányzat által alapított KHT 3 millió Ft összegű törzstőkéje és az évi mérlegben nem szerepel az egyszeri vagyonjuttatásból (MOL részvények) az év végén még meglévő e Ft névértékű részvénymennyiség (átvételkori árfolyam értéke e Ft). A vagyonjuttatásként kapott részvénymennyiség egyébként korábban sem szerepelt az önkormányzat vagyonnyilvántartásában. A MOL részvények értékesítéséből évben befolyt összeg terhére biztosításba fektetett 22 millió Ft a évi mérlegben

14 ugyancsak nem szerepel a befektetett pénzügyi eszközök között, arról analitikus nyilvántartás nincs. Követelésként évi mérlegben szereplő tétel beszerzési előleg, a fővárosi kirendeltségnél állt fenn. A mérlegek passzív elszámolásairól analitikus nyilvántartás (kivonat) a hivatalnál nem áll rendelkezésre. A külső könyvelő cég és az önkormányzat számviteli tevékenységet ellátó dolgozója között folyamatos egyeztetés nincs Az éves zárszámadások Az éves zárszámadások közgyűlés elé való terjesztése a vizsgált időszakban írásban megtörtént, a közgyűlés a zárszámadásokat határozattal fogadta el (5/2000. /IV. 29./ és 2/2001. /III. 30./ sz. határozatok). Az SZMSZ előírásai szerint a zárszámadást a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben március 31-ig kell előterjeszteni. E közül az elsőként említettnek megfelelnek az előterjesztések (bevételek forrásonként, kiadások a költségvetési gazdálkodásból átvett kiemelt előirányzatoknak megfelelő bontásban, s ezen belül további részletezésben is); a határidőt illető követelmény azonban csak a évi zárszámadással kapcsolatban teljesült. Az SZMSZ 5. sz. melléklete 2. pontja szerint a PEB feladata a zárszámadás előkészítése, véleményezése. A vélemény döntés, tehát alaki határozatot igénylő aktus, ilyent azonban az adott témában a hivatal jegyzőkönyvileg bemutatni nem tudott. A bemutatott 2 db évi PEB jegyzőkönyv szerint ezeken az üléseken zárszámadással nem foglalkozott a bizottság, a évre vonatkozóan bemutatott, elnökséggel közösen tartott ülés jegyzőkönyve pedig a zárszámadásról nem tartalmaz határozatot. Az önkormányzat az egyszerűsített éves beszámolót nem terjesztette a közgyűlés elé. 4. az önkormányzat ellenőrzési rendszere 4.1. Az ellenőrzés szabályozottsága Az SZMSZ I. fejezet 7. pont utolsó bekezdése szerint a meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése az önkormányzat általános feladatai közé tartozik. A PEB feladat- és hatáskörét 5. sz. mellékletként tartalmazza az SZMSZ. Ebben ugyan szószerinti ellenőrzési feladat nem került megfogalmazásra, de a költségvetés és zárszámadás előkészítésének és véleményezésének feladata, a leltározásban való részvétel, az értékpapírok értékesítési javaslatainak kidolgozása kétségtelenül kell, hogy tartalmazzon ellenőrzési tevékenységet.

15 A közgyűlés által alapított egyetlen külső szervezet, az említett KHT, Felügyelő Bizottsági tagjaként történt delegálás ugyancsak ellenőrzési teendővel kapcsolatos, bár ezekkel ill. a beszámoltatás rendjével az SZMSZ még nem foglalkozott A belső ellenőrzés A Hivatal belső ellenőrzési rendje írásban rögzített, ha nem is egyetlen szabályozásban. A kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, az ellenjegyzések rendje szabályozott, helyesen szabályozottak a legfontosabb számviteli teendők (könyvviteli zárlat, leltározás, beszámolás). A belső ellenőrzési rendszer működése a szabályozás alapvetően helyes volta mellett sem kifogástalan; ennek okaként a gazdálkodási kérdéseket illetően kétségtelenül meglevő viszonylagos elszigeteltség mellett az ellenőrzés iránti igény hiánya jelölhető meg. Ez döntően az SZMSZ-ben rögzített ellenőrzéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök be nem tartásából, számonkérésének hiányából adódik A lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai Az önkormányzat az általa létrehozott KHT-t ellenőrzési program alapján még nem ellenőriztette, a felügyelő bizottságba delegált képviselő rendszeres beszámoltatásának gyakorlata még nem alakult ki. E megállapítások mellett azonban tapasztalható érdeklődés az önkormányzat részéről a KHT helyzete iránt: ez elsősorban a szakmai tevékenység kívánt terjedelmének (műsoridő), illetőleg a működtetés pénzügyi feltételeinek (támogatások) kérdéseivel kapcsolatos. Meg kell jegyezni, hogy a KHT éves beszámolójának közgyűlés általi megtárgyalásának gyakorlata (mint egyfajta ellenőrzési lehetőség) sem alakult még ki. 5. a korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása Az évben végzett ÁSZ ellenőrzés által javasolt intézkedések végrehajtásának áttekintése illetőleg az egyes vizsgálati programpontokkal összefüggésben tapasztaltak azonos vonatkozásai összevetése nyomán a következők rögzíthetők: Az SZMSZ javasolt módosítására, kiegészítésére nem került sor, a közgyűlés az SZMSZ jóváhagyásával foglalkozó 6/1995. sz. határozatát nem módosította. Az SZMSZ hiányzó mellékletei elkészültek ugyan, néhány szövegmódosítást is eszközölt a hivatal, ezek azonban közgyűlési határozattal nem kerültek megerősítésre. A gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok közgyűlésre való előterjesztésére nem került sor, így azok az eredetileg jóváhagyott SZMSZ-szel ma sincsenek teljes szinkronban (a gazdálkodási szabályzatok az említett ÁSZ ellenőrzés óta módosításra nem kerültek). A bizonylati rend és okmányfegyelem területén az operatív gazdálkodást lebonyolító hivatal nem biztosította teljes körűen a vonatkozó jogszabályok és

16 belső szabályzatok érvényesülését (érvényesítés, utalványozás, leltározás elmaradása). Az előbbiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzat az évi számvevőszéki ellenőrzés negatív tapasztalatai nyomán tett javaslatokat nem hasznosította, s ez is hozzájárult a jelenlegi ellenőrzés által tapasztaltak előfordulásához Budapest, január Mellékletek Mellékletek felsorolása: Dr. Kovács Árpád elnök 1. számú melléklet: Kimutatás az évek bevételeiről 2. számú melléklet: Kimutatás az évek kiadásairól

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

0202 Jelentés a Bolgár Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0202 Jelentés a Bolgár Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0202 Jelentés a Bolgár Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

377 Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyigazdasági tevékenységének ellenőrzéséről

377 Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyigazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 377 Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyigazdasági tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. Az önkormányzat

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

0204 Jelentés az Országos Horvát Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0204 Jelentés az Országos Horvát Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0204 Jelentés az Országos Horvát Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 OPSZ fő céljai a 2015.év gazdálkodásában Adminisztrációs terhek csökkentése a polgárőr egyesületek

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2011. május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2002. (XII. 23.)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

0207 Jelentés a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0207 Jelentés a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0207 Jelentés a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a PROGÁDOR Kft évi mérlegbeszámolójáról

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a PROGÁDOR Kft évi mérlegbeszámolójáról E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a PROGÁDOR Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójáról Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről Budapest, 2013. március ELŐTERJESZTÉS az Ellenőrző Bizottság

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

0206 Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0206 Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0206 Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

0210 Jelentés az Országos Szlovák Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0210 Jelentés az Országos Szlovák Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0210 Jelentés az Országos Szlovák Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 19560942-1-06 Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.013/2009./4.,5. Ligetszépe Szociális Alapítvány 6600 Szentes, Kováts Károly utca 3. Telefon: 63/850-020 Kiegészítő melléklet 2015. január 1. 2015.

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Az egészség és önsegélyező pénztárak ellenőrzési tapasztalatai

Az egészség és önsegélyező pénztárak ellenőrzési tapasztalatai Az egészség és önsegélyező pénztárak ellenőrzési tapasztalatai Készítette:Kovácsné Hegyi Éva Pénztárak felügyeleti főosztálya 2006. évben végzett helyszíni vizsgálatok és azok lezárása 9 egészségpénztár

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A gazdasági ügyintézés szabályzata (Az Ügyrend 4. melléklete) 2012. A GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYZATA A Társaság vagyonkezelésének és gazdálkodásának alapelveit az Alapszabály

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben