BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL"

Átírás

1 Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÁROP-1.A Államreform Operatív Program Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára 2014 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

2 1. Előzmények Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült az ÁROP-1.A számú pályázati konstrukció keretében. A támogatott programmal a kedvezményezett Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálatát, fejlesztését kívánja végrehajtani. A projekt szakmai programját a szakmai koncepció foglalja össze, mely a támogatott pályázat mellékletét képezi. A szakmai koncepció az egyik legfontosabb intézkedési területként jelöli meg a fenntartható gazdálkodást és költségvetési egyensúlyt. Ezen fejlesztési terület keretében elkészült Az Önkormányzat gazdálkodásának áttekintő elemzése tárgyú dokumentum, továbbá a fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly összegző dokumentuma. Mindkét tanulmány a támogatott projekt pályázati felhívása és útmutatója értelmében a következő fejlesztési tevékenységhez kapcsolódik: "A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása, valamint a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása". Az Önkormányzat a támogatott pályázatban vállalta, hogy az elkészült dokumentumokban megfogalmazott, költségcsökkentést szolgáló intézkedési tervben rögzített rövidtávú opciókat a projekt keretében végrehajtja és beszámol azok teljesüléséről. Jelen dokumentum célja az intézkedési tervben rögzített beavatkozási területeken végrehajtandó azon feladatok teljesülésének bemutatása, melyek rövidtávú költségcsökkentési opcióként kerültek azonosításra. 2

3 2. Rövidtávon megvalósítandó intézkedések Az megfogalmazott javaslatok az intézkedés időtávja alapján rövidtávú, középtávú és hosszútávú intézkedési kategóriákba kerültek besorolásra. A rövidtávú intézkedések gyakorlatilag azonnal, éven belül megvalósíthatóak, hosszabb előkészítés igénnyel nem bírnak. A középtávú intézkedések 18 hónapon belül valósítandóak meg tekintettel arra, hogy némileg nagyobb körültekintést igényelnek. A hosszútávú intézkedések 18 hónapon túl kerülhetnek megvalósításra elsősorban az időigényükre tekintettel. Rövidtávon megvalósítandó intézkedések körében az alábbi opciók kerültek meghatározásra: 1./ Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények tekintetében egyaránt megállapítható, hogy jelenleg hatályos szerződéses kapcsolataik jelentős részét olyan, határozatlan időtartamra kötött szerződések képezik, melyek költséghatékonyság és takarékosság szempontjából felülvizsgálandóak. A határozatlan időre kötött szerződések egy része évekkel ezelőtt, más piaci és finanszírozási környezet mellett került megkötésre. A szerződések jelentős részénél előfordulhat, hogy a szerződés tárgyát képező termék, vagy szolgáltatás a megkötött szerződéshez képest, éppen az időközben megváltozott piaci viszonyokra tekintettel kedvezőbb áron szerezhető be. A határozatlan idejű szerződések esetében az is gyakori, hogy ellenszolgáltatás az előző évi fogyasztói árindex mértékével automatikusan vagy a felek akarategyezősége esetén évről-évre megemelkedik. Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését és a pénz vásárlóerejének romlását tükrözi, ugyanakkor az inflációs hatás nem minden termék és szolgáltatás tekintetében jelentkezik azonos mértékben. A piaci körülmények azt igazolják, hogy számos szolgáltatás és termék beszerzési ára az elmúlt évekhez képest az infláció ellenére is csökkent, nyilvánvalóan az árképzést befolyásoló egyéb körülményekre tekintettel. Javasolt az Önkormányzat és valamennyi intézmény esetében elrendelni a határozatlan időre kötött szerződések felülvizsgálatát és kedvezőtlennek minősülő szerződések esetén azok felbontását. 2./ 3

4 A papír alapú folyamatok időigényesebbek, költségesebbek és magasabb hibalehetőséggel bírnak, mint az elektronikus rendszeren zajló folyamatok. A papír alapú munkavégzés számos esetben nem mellőzhető, azonban egyes tevékenységek esetében indokolatlan többletterhet jelent. A tapasztalat szerint nem csak a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények közötti kommunikáció zajlik papír alapú levelezéssel, hanem az Önkormányzati szintű vezetői értekezletek napirendi pontjainak megtárgyalására is a papír alapon beterjesztett anyagokkal kerül sor. A Polgármesteri Hivatalban évekkel ezelőtt kísérlet született a vezetői előterjesztések elektronikus megküldésére, azonban az újonnan bevezetett rendszer csak kiegészítette a papír alapú kommunikációt, annak azonban nem lépett a helyére. Javasolt az intézmények közötti kommunikáció során a papír alapú levelezést megszüntetni, helyette a korszerű elektronikus levél formát alkalmazni. Javasolt továbbá a városvezetői értekezletre papír alapon beterjesztett anyagok elhagyását, helyette az elektronikus formát alkalmazni. Az előzőhöz hasonlóan a Polgármesteri Hivatal és a város intézményei, valamint a város gazdasági társaságai között zajló kommunikáció is még ma is jellemzően papír alapú. Ez párosul postaköltséggel, és eljárói költséggel is. Indokolt lenne átállni teljesen elektronikus kommunikációra. A Polgármesteri Hivatal ügyintézési folyamatában a pénzügyi ellenjegyeztetés esetében megállapítható, hogy a szerződéskötésben illetékes szervezeti egységek az aláírásra kerülő szerződés-példányok mindegyikét eljuttatják a Pénzügyi Osztályra az ellenjegyeztetés érdekében. Amennyiben az ellenjegyzést megelőző ellenőrzés következményeként bármilyen javítást kell a szerződéstervezetben eszközölni, az valamennyi, jellemzően 4-5 példányon történő átvezetést igényel. Az ellenjegyzéshez egyetlen példány elegendő, ezért javasoljuk kötelezni a szervezeti egységeket arra, hogy az ellenjegyeztetéshez egyetlen példányt alkalmazzanak. 3./ Az Önkormányzat gazdálkodásában relatíve nagy jelentőséggel bír a követelések, kintlévőségek megfelelő ütemezésben történő beérkezése. Az egyes jogviszonyokból adódó követelések a témakör szerint illetékes szervezeti egységek által vannak nyilvántartva, azonban ezen adatok, információk jellemzően nem összpontosulnak a Gazdálkodási 4

5 Főosztályon. Az Önkormányzat nem rendelkezik egységes követelés-nyilvántartó rendszerrel, erre tekintettel a kintlévőségek beérkezésének nyomonkövetése, behajtásukról történő intézkedés nem kellőképpen koordinált és hatékony. Javasolt megvizsgálni az egységes követelés-nyilvántartás alkalmazásának lehetőségét és feltételrendszerét. 4./ Általánosságban elmondható, hogy az Önkormányzat a lejárt tartozó partnerekkel szemben csak rendkívül ritkán él a peres eljárás útján történő érdekérvényesítés lehetőségével. Javasoljuk a lejárt tartozókkal szembeni peres eljárások megindításáról haladéktalanul intézkedni, amennyiben a kintlévőség behajtására más, gyorsabb eljárási mód nincs. Ezen intézkedés összefügg az egységes követelés-nyilvántartás esetleges bevezetésével és egymás hatékonyságát is fokozzák. 5

6 4. Beszámoló a rövidtávon megvalósítandó intézkedések végrehajtásáról 1./ A Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően elrendelte valamennyi önkormányzati intézmény szerződéseinek és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek illetékességébe tartozó, határozatlan időre kötött szerződések meghatározott szempontok szerinti felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a kedvezőtlennek minősülő szerződések szükség szerinti módosítására, felbontására sor kerüljön. Az áttekintés fő szempontjai az alábbiak voltak: - az adott szerződés szerinti tevékenység, szolgáltatás igénybevétele szükséges-e, hasznos-e még az Önkormányzat vagy a Hivatal feladatellátása, működése szempontjából; - látható-e előre egy esetleges kifutási idő, melynek elteltét követően nem lesz szükség az adott szolgáltatásra, tevékenységre; - ha a szerződéssel megrendelt tevékenységre, szolgáltatásra a jövőben is szükség van/lesz a hatékony működés érdekében, a hatályos szerződés, az annak alapján folytatott együttműködés tapasztalatai alapján indokolt-e az adott szerződés hatályának fenntartása vagy az időközben tudomásukra jutott információk alapján lenne más olyan lehetséges partner, akivel az adott tevékenység financiális vagy egyéb szempontból kedvezőbben ellátható; - célszerű lenne-e egy új beszerzést lefolytatni (pl: mert ugyanazt a szolgáltatást más olcsóbban is elvégezné vagy ugyanazért az összegért szélesebb körű szolgáltatáskínálatot biztosító partner bevonására lenne mód, vagy kicsivel magasabb ellenszolgáltatásért összességében egy előnyösebb megállapodást lehetne kötni); - a szerződéses jogviszony eddigi tapasztalatai alapján van-e annak olyan rendelkezése, ami hátrányos az önkormányzatra, illetőleg intézményére nézve és emiatt célszerű volna azt megszüntetni, módosítani vagy új szerződést kötni. A felülvizsgálat eredményéről az előírt határidőig az önkormányzati intézmények, továbbá a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei beszámoltak, az egyes megállapítások összesítésre kerültek. A szerződések felülvizsgálatára az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően sor került, az önkormányzat számára nem előnyös szerződések kedvezőtlen hatásainak csökkentésére irányuló intézkedések megkezdődtek. 6

7 2./ Az elektronikus kommunikációra történő átállás érdekében az önkormányzat megtette a szükséges intézkedéseket. A Polgármesteri Hivatal Jegyzője elrendelte a szerződések pénzügyi ellenjegyzésének folyamata során a papír alapú példányok minimalizálását. A hivatalvezető kötelezte az egyes szervezeti egységeket és a hivatal valamennyi munkatársát arra, hogy a pénzügyi ellenjegyzés érdekében egyetlen papír alapú példány kerüljön kinyomtatásra és a Pénzügyi Osztály (vagy Hivatalgazdálkodási Osztály) részére átadásra. Az intézkedés az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően megvalósult. Az Önkormányzat szerződést kötött egy informatikai szolgáltatóval üzenetküldő és dokumentumkezelő informatikai rendszer megvalósítására, mely nagyban segíti az elektronikus kommunikáció előtérbe helyezését az önkormányzati feladatellátást végző polgármesteri hivatal és az intézmények egymás közötti kommunikációja során. A rendszer számos funkciót biztosít a papír alapú kommunikáció háttérbe szorításának érdekében (pl. teljes levelezés levelező klienssel, webes felületen, okostelefonon; hitelesítési tanúsítványok támogatása; integrált belső azonnali üzenetküldés; dokumentum tárolás jogosultsági szintekkel; webes dokumentumszerkesztés). 3./ Az Önkormányzat szerződést kötött egy informatikai szolgáltatóval kötelezettségvállalást nyilvántartó informatikai rendszer megvalósítására. A rendszer alapvetően nem követelésnyilvántartásra szolgál, azonban a követelések egységes nyilvántartását segíteni képes. Az önkormányzat gazdasági egységei költségvetési nyilvántartást vezetnek, illetve az Államkincstár által biztosított DOKK könyvelő rendszerben könyvelést végeznek. Az informatikai szolgáltató által kialakított rendszer elsődleges célja, hogy a gazdasági egységek számára a költségvetési nyilvántartáshoz informatikai rendszert biztosítson oly módon, hogy a jelenlegi költségvetési nyilvántartó rendszer és könyvelő rendszer mellett ne járjon jelentős többletteherrel a munkatársak számára. A rendszer adatimportot és lekérdező modult biztosít az önkormányzat számára a gazdasági egységek egyedi rendszereiből és képes arra, hogy a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat jelenlegi költségvetés-nyilvántartó és előirányzat kezelő rendszerével együttműködjön (ún. KERET program). A rendszer segítségével, továbbá 7

8 a KERET program funkcióinak kihasználásával az Önkormányzat képes a követeléseit nyilvántartani, a teljes értékű egységes követelés-nyilvántartó rendszer nélkül. 4./ A peres eljárás útján történő érdekérvényesítés hatékonyságának fokozása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseleti rendjéről, szerződéseinek előkészítéséről, tartalmáról, valamint ellenjegyzéséről és aláírásáról szóló 9/2000. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítás felülvizsgálata megtörtént, az utasítás átdolgozásának és új utasítás bevezetésének folyamata megkezdődött. Az új utasítás bevezetésével az Önkormányzat új alapokra helyezi a peres eljárások lefolytatásának módját azzal, hogy a fizetési meghagyásos eljárások teljes körű kezelését a Polgármesteri Hivatal szervezeti rendszerébe tartozó Jogi Osztály hatáskörébe utalja. Az intézkedés költségcsökkentő hatása gyakorlatilag azonnal jelentkezik, hiszen a korábban ügyvédi feladatot képező tevékenységek a hivatali szervezet jogászai, munkavállalói feladatkörébe kerülnek, mellyel jelentős megbízási díj takarítható meg. Az intézkedés várhatóan gyorsabb átfutási időt is eredményez a fizetési meghagyásos eljárások tekintetében, mellyel a folyamat hatékonysága fokozható amellett, hogy a peres eljárások egységesen, egyetlen szervezeti egységnél összpontosulva kerülnek kezelésre. A fizetési meghagyásos eljárások szervezeti rendszeren belüli folyamatmenedzsmentje érdekében a szükséges elektronikus aláírás beszerzése, valamint az informatikai háttér (alkalmazás telepítése) biztosításának előkészítése megkezdődött. 8

Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum

Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum ÁROP-1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

Akcióterv. A korábbi ÁROP projekt keretében elkészült eredménytermékek továbbfejlesztésére vonatkozóan

Akcióterv. A korábbi ÁROP projekt keretében elkészült eredménytermékek továbbfejlesztésére vonatkozóan Akcióterv A korábbi ÁROP projekt keretében elkészült eredménytermékek továbbfejlesztésére vonatkozóan ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése A Közszolgáltatási Csoport és a mezőőrök működési modelljének vizsgálata (Intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök megosztásának szabályozása) Gyöngyös Város Önkormányzata

Részletesebben

... 7... 7... 11... 23

... 7... 7... 11... 23 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 1 Szakmai összefoglaló Szervezetfejlesztés Gyomaendrődd Város Önkormányzatánál Árop-1.A.5-2013-2013-0065 2014. november 26. Szervezetfejlesztéss

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Döntés az Államreform Operatív Program

Részletesebben

Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Gál és Társa Ügyvédi Iroda ÁROP-1.A.2/B Sopron Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása -eljárásrend- 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail:

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál ÁROP- 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál Vezetői információs rendszer koncepció Készítette: Rávezető Projekt Kft. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1 Bevezetés... 3 1.1

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

Hatékonyságnövelés lehetőségeit vizsgáló tanulmány Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban 2014

Hatékonyságnövelés lehetőségeit vizsgáló tanulmány Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban 2014 1 Hatékonyságnövelés lehetőségeit vizsgáló tanulmány Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS PARTNEREI Levélcím: H-7622 Pécs

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

TANULMÁNY 6. SZERVEZETI MEGOLDÁSOK A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ TÁJÉKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN

TANULMÁNY 6. SZERVEZETI MEGOLDÁSOK A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ TÁJÉKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN SZERVEZETI MEGOLDÁSOK A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ TÁJÉKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN Dunaújváros MJV Önkormányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 11. 30. 2 / 13 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. A LAKOSSÁGI

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

Önkormányzati ASP országos kiterjesztése - Előkoncepció. Önkormányzati ASP országos kiterjesztése. Önkormányzati ASP 2.0 Program.

Önkormányzati ASP országos kiterjesztése - Előkoncepció. Önkormányzati ASP országos kiterjesztése. Önkormányzati ASP 2.0 Program. Önkormányzati ASP országos kiterjesztése Önkormányzati ASP 2.0 Program Előkoncepció 1.0 verzió Készítette: Magyar Államkincstár KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. Nemzeti Infokommunikációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató Kohéziós Alap projektek Menedzsment Egységeinek létrehozása Útmutató Készült a Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából 2005. május 25. Készítette a PricewaterhouseCoopers Kft. Szakértok: Czéh Tibor, Tóth

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja. Szakmai koncepció. Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja

Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja. Szakmai koncepció. Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja Szakmai koncepció Kisújszállás Város Önkormányzat című pályázathoz, amely az ÁROP-1.A.5-2013 kiírásra kerül benyújtásra Kisújszállás, 2013. július 30. Készítette: Kiss Endre osztályvezető 1/29 Tartalomjegyzék:

Részletesebben