Jogelmélet: Társadalomtudományi trilógia II. Pokol, Béla

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogelmélet: Társadalomtudományi trilógia II. Pokol, Béla"

Átírás

1 Jogelmélet: Társadalomtudományi trilógia II. Pokol, Béla Postprint / Postprint Monographie / monograph Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Pokol, Béla : Jogelmélet: Társadalomtudományi trilógia II.. Budapest : Századvég Kiadó, ISBN URN: Nutzungsbedingungen: Dieser Text wird unter einer CC BY Lizenz (Namensnennung) zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden Sie hier: Terms of use: This document is made available under a CC BY Licence (Attribution). For more Information see:

2 Pokol Béla Jogelmélet Társadalomtudományi trilógia II. ISBN Századvég Kiadó Budapest 2005

3 2 Tartalomjegyzék Előszó... Első Rész: A többrétegű jog koncepciója.. I. fejezet - A jog rétegei A jogrendszer és a jog fogalma A társadalmi valóság mibenléte: az értelmi valóság A társadalom funkcionális alrendszerei mint értelmi rendszerek A jog mint értelmi rendszer A jogrendszer fogalma A jog fogalma A jog rétegeinek felépülése A modern jogrendszerek binaritása Elméleti megfontolások Igazságosság és a binaritások sokasága Jogalkotás és a bináris kódok A jogalkalmazói szféra és a jog bináris kódja Jogdogmatika és bináris kód Az értelmezési szűrő ("hermeneutikai puffer") az egyes jogrendszerekben A német jog eltudományosodása Az egyetemi jogtudomány a francia jog fejlődésében A jogtudományi kontroll hiánya az angol jogban Az amerikai jog - a precedenskötöttség oldódása A jog mint professzionális intézményrendszer A jog szigorúbb rendszerszerűsége A jogásztársadalom struktúrája Hermeneutika és jogdogmatika A jogi oktatás helye a jogrendszerben 5.1. A jogi oktatás alapfunkciói A jogi oktatás dilemmái 5.3. A kritikai jogi tanulmányok elmélete a jogi oktatásról II. fejezet - Az alkotmányos alapjogok rétege Az alapjogi réteg általános kérdései Az alapjogok önálló jogrétegének problémái Az alapjogok és a jog rétegei Az alapjogi réteg kérdőjelei Az alkotmányos alapjogok jogelméleti jelentősége A magyar alapjogi alkotmánybíráskodás A jog szerkezete és koncepciói Az alapjogi bíráskodás jogkoncepciói A magyar alapjogi bíráskodás jogkoncepciói...

4 3. A német alapjogi bíráskodás jogelméleti kérdései A német alapjogi szabályozás A német alapjogi ítélkezés sarokkövei Eltérések és azonosságok Törekvések a jogalkalmazás "alkotmányjogiasítására" Az alkotmányjogiasítás három dimenziója Az alkotmányjogiasítás két iránya Az alkotmányjogiasítás anyagi jogi oldala Az alkotmányjogiasítás eljárásjogi oldala Törekvések a magyar jogalkalmazás alkotmányjogiasítására Az alkotmányjogiasítás anyagi jogi oldala Az alkotmányjogiasítás eljárásjogi oldala... III. fejezet - A többrétegű jogrendszer további kérdései A jogdogmatika természetéről A jogdogmatika elméletei Jogalkotás és jogdogmatika Logika és értékelés a jogdogmatikában A jogi topika A jogi topika szerepének történeti változásai A jogi topika újjáélesztése és kritikái Topika és professzionális intézményrendszer Jogászság és jogrendszer A képzett-professzionális jogász alakja Ügyészség és jogásztársadalom Az ügyvédi réteg struktúrája Bírói kar és jogászság Egyetemi jogászság és gyakorlati jogászok Jogpolitika és jogrendszer A jogpolitika és a jog rétegei A jogpolitika szférái A perlési politizálás A perlési politizálás kialakulása A perlési politizálás jogi keretei A perlési politizálás szerveződése A perlési politizálás megjelenésének jelei Magyarországon A jog feletti állami és magánrendelkezés kérdései Az államhatalom fokozódó meghatározása a jog felett A jog alkotása feletti állami rendelkezés A jog alkalmazása feletti állami rendelkezés A jog feletti magánrendelkezés formái Az állami jog félretolásának lehetősége: a választottbíráskodás Állami munkajog és "privát" munkajog A magánfél meghatározó ereje a büntetőjogban A büntetésvégrehajtás privatizálása... IV. fejezet - A jog forrásai, értelmezése és érvényessége A jog forrásai... 3

5 A jog forrásai a többrétegű jog koncepciójában A jog forrásai a magyar jogrendszerben A jog értelmezése A jogértelmezés alapjai Hétköznapi-szószerinti értelmezés A speciális-technikai szószerinti értelmezés A kontextuális értelmezés Joglogikai értelmezés A precedensek fényében értelmezés Az analógia útján való értelmezés Jogi doktrinális-jogdogmatikai értelmezés A jogelvek fényében történő értelmezés Az alkotmányos alapjogok/alapelvek fényében történő értelmezés A jog mögötti etikai értékek fényében történő értelmezés A jogszabály célja szerinti értelmezés A jogalkotó akarata/szándéka szerinti értelmezés A magyar felsőbírósági jogértelmezés Nyelvtani-szószerinti értelmezés Jogdogmatikai értelmezés Bírói gyakorlatra ill. precedensekre hivatkozó értelmezés Alapjogokra és alkotmánybírósági döntésekre hivatkozó értelmezés A jogalkotó szándékára hivatkozó értelmezés Összegzés A jog érvényessége A többrétegű jog és a jog érvényessége A jogérvényesség elméleti tematizálásai A jog érvényességének megkérdőjelezési lehetőségei A jogi norma szövegrétegének megkérdőjelezése A jogdogmatika szintjén való megkérdőjelezés A jogi norma szociológiai megkérdőjelezése A jog etikai megkérdőjelezése... V. fejezet - A bírói precedensjog rétege A bírói precedensjog általános kérdései Értelmező és szabályozó precedens Mi a kötelező a precedensben? A precedenskövetés kötelező jellegének fokozatai A kontinentális precedensjog közös sajátosságai A magyar bírói precedensjog A bírói jog súlya A bírói precedens és a bírói gyakorlat kötelező jellege A bírói jog kötelező erejének fokozatai A bírói precedensjog törvényszöveghez kötöttsége... Második Rész: Jogelméletek, jogelméleti iskolák VI. fejezet - A jogelmélet története A jogelmélet történetének vázlata...

6 1.1. Jogelméletek és jogrétegek A decizionista jogpozitivizmus szűkítése A jogdogmatika kizárólagossága A jog mint bírói jog A jog mint az alapjogok rétege A jog mint a mindennapi gyakorlat A komplex jogi rendszer elméletei A nyugati jogelméleti fejlődés vázlata A német jogelméleti gondolkodás fejlődése A francia jogelmélet fejlődése Az angol jogelméleti fejlődés Az amerikai jogelmélet fejlődésének vázlata Az érdekkutató jogtudomány Az érdekkutató jogtudomány kialakulása Az érdekjogász jogkoncepció Az érdekkutató jogtudomány kritikája A magyar jogelmélet fejlődése A XIX. századi magyar jogelmélet Magyar észjogászok: Csatskó, Virozsil, Pauler Pulszky Ágost jogkoncepciója Pikler Gyula materialista jogelmélete Somló Bódog jogelmélete Moór Gyula és Horváth Barna jogkoncepciója Moór Gyula jogelméletének keretei A társadalmi lét mibenléte A jog belső szerkezete A jogfilozófiai irányzatok értékelése Horváth Barna jogelmélete A társadalmi lét mibenlétéről Társadalmi normavilág és erkölcsi szféra Horváth Barna jogkoncepciója A magyar jogelmélet fejlődése az állampárt évtizedeiben Szabó Imre és a "hivatalos" jogelmélet A "hivatalos" jogelmélet meghaladási kísérletei... VII. fejezet - Mai német jogelmélet Esser, Larenz, Kriele jogelméletei Josef Esser - a szövegréteg és a jog rétegei Karl Larenz - jogdogmatika és értékelő jogtudomány Martin Kriele - észjogi alapok és normahipotézisek Jürgen Habermas jogelmélete Habermas jogkoncepciójának elemei Az emberi jogok és a demokrácia feszültségei Az alapjogok katalógusa - Habermas republikánus hitvallása A kommunikatív hatalom Alkotmánybíráskodás, jog és politika... VIII. Az amerikai jogelmélet... 5

7 6 1. Az amerikai jogelmélet fejődési szakaszai Az amerikai jogelmélet fejlődése között Mai jogelméleti irányzatok A gazdasági jogfelfogás és Richard Posner jogelmélete A jog gazdasági elmélete A piaci logika kiterjesztése A jog gazdasági elmélete A jog gazdasági elméletének értékelése Richard Posner jogelmélete Bevezetés A juriszprudencia problémái Posnernél Posner a jog átmoralizálása ellen Posner elméletének társadalmelméleti premisszái Posner mint bíró A posztmodern-kritikai jogelmélet A kritikai jogi tanulmányok elmélete 3.2. Duncan Kennedy baloldali-kritikai jogelmélete A tudományszociológia mint kritikai fegyver Az originalista és a textualista jogelmélet.. 1. A szándékkutató jogértelmezés térnyerése 2. A textualizmus térhódítása. 3. Scalia textualizmusának értékelése Harmadik Rész: Jogszociológia IX. fejezet - A jogszociológiai szemléletmódja és kialakulása 1. A jogszociológiai ténykutatás egy veszélye: az átpolitizálódás kísértete.. 2. A jogszociológiai szemléletmód kialakulása.. 3. A jogszociológia intézményesülése 4. A magyar jogszociológia intézményesülése.. X. fejezet A jogszociológia néhány alapproblémája. 1. A jog és a jogászság expanziója. 1.1 Általános megfontolások A nyugati országok jogászságának bővülése A közép-kelet-európai országok jogászságának bővülése.. 2. A perszociológia kérdései A pergyakoriság általános kérdései Pergyakoriság az egyes országokban 2.3. A perek időtartama A per tényoldala A tényoldal terjedelme Az esküdtszékek ténymegállapító szerepe 3. A jog kikerülésének útjai A konfliktustól a jogi vitáig A bírói út elkerülése: mediálás és arbitrálás

8 3.3. A per végigvitelének elkerülése: az egyezségkötés A jogi vita továbbvitele: a fellebbezések aránya 4. A joghoz jutás és ennek korlátjai 4.1. Jogkoncepciók és a joghoz jutás modelljei A bírói szerep eltérésének hatásai 4.3. A perköltség hatása a joghoz jutásra Az állami és a jótékonysági jogsegély formái 4.1. Kirendelt védő a büntetőeljárásban A jogsegély formái a magánjogi perekben 4.3. Állami jogsegélyek a bírósági eljárásokon kívüli jogi tanácsadásban. 5. Az amerikai kártérítési expanzió jogszociológiai elemzése 1. Az amerikai kártérítési jog és ennek átalakulása. 2. A kártérítés expanziója és ennek tényleges hatásai. 6. A jogi eszmék szociológiája.. 1. A jogi eszmék szociológiai háttere.. 2. A természetjog jogszociológiai megközelítése A természetjogi eszme fejlődésének vázlata A társadalmi folyamatok pozitiválódása 2.3. Az emberi jogok mai szociológiai funkciója.. X. fejezet Empirikus jogszociológia - a bírói döntés szociológiája 1. A német bírói tevékenység megfigyelése. 2. A magyar bírói tevékenység megfigyelése 7

9 8 Előszó A kötetben a jog átfogó elméletét igyekeztem kibontani. A társadalomelméleti kiindulópontokat ehhez elsősorban Niklas Luhmann elméletére alapoztam, és ennek megfelelően a társadalmat mint az átfogó valóság értelmi rendszerképződését vettem alapul. Tőle eltérően azonban a társadalom uralmi szerkezetét is igyekeztem beemelni társadalomelméleti összegzésembe, és a jog elemzésénél is igyekszem figyelemmel lenni az össztársadalmi szinten uralkodó csoportok jog feletti meghatározására. A luhmanni elméletből következő kiindulópont szerint a fizikai és biológiai rendszerek bázisán a társadalmiság az egyes egyének pszichikai rendszerein keresztül emelkedik ki önálló rendszerszintként. A stabil szerveződések anyagát itt már csak az értelem és ennek rögzítődései adják. A fogalmakká, disztinkciókká, cselekvési mintákká és normákká rögzítődött értelem adja a társadalom sajátos anyagát. Ez a gondolati vonal Diltheyig, Husserlig megy vissza, de Luhmann ezt a gondolati szálat a komplex rendszerek elméleteivel ötvözte, és én ebben a formában használtam fel elméleti munkáimban. Nem követtem azonban Luhmann-nak azt az elméleti fordulatát, amely az 1970-es évek végétől egyre inkább eltolta elemzéseit az autopoiétikus rendszerkoncepció felé. Ezzel a fordulattal ugyanis fokozatosan háttérbe szorultak írásaiban a társadalmi képződmények stabil struktúrái, és megítélésem szerint egy sor korábbi meglátása veszendőbe ment. Társadalomelméleti szinten a Luhmanntól való distanciálódásomat, de korai munkáiban rejlő belátásaihoz való ragaszkodásomat az első kötet elemzései jól mutatják, így ebben a kötetben már nem kellett részletesen kitérni erre. A szűkebben a jogra vonatkozó elemzéseim a kisebb tanulmányok mellett három kötetben jelentek meg az 1990-es évek elejétől (Pokol 1991, 1994, 2000) E kötetek lépésről-lépésre bontották ki a jog értelmi rendszerszerűségét, és a komplex jogrendszer belső értelmi rétegeit. A kezdeti tanulmányok - még az 1980-as évek végén - Luhmann elméleti jogszociológiáján és jogdogmatikára vonatkozó elméletén nyugodtak, és ehhez különösen Karl Larenz és Josef Esser monográfiai adták a kiegészítést a jog belső szerkezetének feltárása közben. Ekkor fogalmazódott meg bennem a jog többrétegűségének koncepciója, és már ennek alapján találkoztam 1989-es német tanulmányutamon az alkotmányos alapjogok növekvő szerepével a modern jogrendszerekben. Magyarországon ekkor még nem volt alkotmánybíráskodás, és épp ennek elismertetéséért küzdöttünk a többpárti demokráciára áttérés közben, így első írásaimban az alapjogi réteg többi jogréteg közé való harmonikus beillesztésére törekedtem. Csak amikor a hazai alkotmánybíráskodás megindult, és a világon egyedülálló szintű aktivizmusig jutott le a 90-es évek elején, kezdtem mélyebben megérteni az itt rejlő problémákat, és ettől kezdve kritikusabb hangsúlyokat kaptak az elemzéseimben az alapjogi rétegnek a többi jogréteg rovására megnyilvánuló

10 9 túlzásai. Az amerikai jogelméleti irányzatok belső harcainak és az amerikai alapjogi forradalom jog egészét veszélyeztető fejleményeinek mélyebb megismerése a későbbi kutatásaim során alakította ki végül azokat a fenntartásaimat, melyek a kötet elemzéseiben - az alapjogok szerepének elismerése - mellett állandóan megjelennek az aktivista alapjogi bíráskodással szemben. Az így elkészült első jogelméleti összegzésemet A jog elmélete címmel jelentettem meg 2001-ben a Rejtjel Kiadónál, és az ennek folytatásaként elkészített Jogszociológiai vizsgálódások című kötetem ugyanitt jelent meg 2003-ban. A mostani kötet megírásakor ez utóbbi kötetet az előbbi összegzés végére illesztettem, és ez azért is indokolt, mert elemzéseimben a jog elméleti és szociológiai aspektusai nem válnak el mereven, és a tulajdonképpen egy szociológiai jogelméletet igyekeztem mindvégi megírni. Így együtt jobban kibomlik a kötetben a jogrendszer teljessége. Az összefoglalás mellett azonban néhány helyen módosítottam a szöveget, az azóta folytatott kutatásaim alapján, illetve néhány kisebb részt illesztettem be a korábbi elemzések mellé. Budapest május 15.

11 10 I. fejezet A jog rétegei 1. A jogrendszer és a jog fogalma A jogelméletről szóló rendszeres monográfiák hagyományosan a jog fogalmának kifejtésével kezdődnek, és az egyes fejezetek ezután a jog fogalmában levő főbb komponenseket bontják ki. Ez a hagyomány a didaktikus előadásmód szükségletei miatt helyesnek mondható, és alapvetően itt is követjük ezt. Ám általános társadalomelméleti hátterünk alapján (lásd Luhmann 1984; Pokol 1999) a komplex társadalom keretei között minden társadalmi méretű funkcióra irányuló tömeges tevékenységet rendszerként látunk megragadhatónak, így a jog fogalmának kifejtése adekvát módon csak a jogrendszer fogalma lehet. A jogrendszer fogalmának kibontása után kerülhet sor - a hagyományos jogászi gondolkodásnak engedve - a kevésbé pontos "jog" fogalmának összefoglalására, amely tulajdonképpen a jogrendszer fogalmának gondolatilag lazább megismétlése A társadalmi valóság mibenléte: az értelmi valóság A jogrendszer a társadalom egyik funkcionális alrendszere, mint ahogy a tudomány, a politika, a tömegkommunikáció, az egészségügy stb. is ilyen alrendszert jelentenek. Ezért először a társadalom "működési anyagát" kell tisztázni, amely minden társadalmi alrendszer anyagát jelenti, elkülönülve a társadalmon túli (vagy evolucionáriusan kifejezve: a társadalmi valóság alatti) természeti valóság anyagától. Majd ezután közelíthetünk a jogrendszer belső összetevőihez. A természeti valóság körülményei között élve hajlamosak vagyunk arra, hogy a társadalmi jelenségeket is a fizikai valóság tárgyaival összefonva és arra koncentrálva ragadjuk meg. Például, hogy egy-egy várost, egy-egy népet földrajzi környezetével azonosítsunk, és általában öntudatlanul is a fizikai és a biológiai körülményekhez kössük a megfigyelt társadalmi jelenség valóságát. Pl. a múzeumot a jellegzetes épülete, az egyetemet a katedra és az előadóterem jeleníti meg. Ám a társadalmi jelenségek valósága csak ráépül ezekre, és minél fejlettebb szintre érkezik a társadalom működése, annál inkább csak előfeltételként használja a fizikai és a biológiai lét körülményeit, és kibontja a társadalmi valóság sajátszerű anyagát. Ez pedig az értelmi összefüggések sajátos létét jelenti, amely az emberek közötti kommunikációkban él, illetve normákban, fogalmakban, ezeket kifejező szimbólumokban kap tartós létet. A tudattal rendelkező emberek születésük utáni rövid - de a társadalmi fejlődés magasabb szintjein egyre hosszabbodó - szocializációjukban elsajátítják a természeti és a társadalmi valóságot tagoló fogalmakat, kifejezéseket és a kezelésükhöz szükséges műveleteket, melyeket a korábbi generációk alkottak meg. A közösen használt fogalmak stabil tagolást adnak a társadalmi valóságnak is, így a fogalmak értelmi puhasága eltűnik, és az eltérő fogalmakkal eltérő tagolás lehetősége rendszerint fel sem merül. Így jön létre a társadalmi valóság fogalmakkal, kategóriákkal, normákkal rögzített értelmi felépítettsége ellenére a "fizikai keménységű" társadalmi valóság elképzelése és ennek a természeti valóság meghosszabbításaként való felfogása (lásd Berger-Luckman 1996; Karácsony 1996). Különösen az egyszerű társadalmak körülményei között alakul ki az az

12 11 elképzelés, hogy a társadalmi jelenségek, normák éppoly örök időkre alkotottak, mint a természeti okozatiság törvényei. A modern, fejlett társadalom keretei között azonban a társadalmi intézmények "alkotott" jellege és folyamatos újra alkotásuk mechanizmusai egyre láthatóbb alakot öltenek, és ezzel a társadalmi valóság értelmi felépítettsége egyre szembeötlőbbé válik. Hibás tehát a társadalmi képződmények - kommunikatív gyakorlattól független - "objektív" létének tézise, de téves az is, ha teljesen tagadják e képződményeknek az egyedi gondolati és nyelvi aktusokról való függetlenségét. A társadalmi képződmények létrelevanciájának foka e két véglet között mindig konkrét vizsgálat alapján dönthető el (lásd ennek kifejtését: Pokol 1999: ). A XX. század elején ez a fejlődés vezetett - különösen a német tudományban - a sajátságos társadalmi valóságnak a természeti valóságtól elválasztásához, és a társadalmi valóságot értelmi valóságként ragadják meg. Ez a tudományos fejlődés Dilthey, Edmund Husserl majd Alfred Schütz nyomán az egész társadalomelméleti gondolkodásban bevetté vált (összefoglalóan ehhez lásd Hernádi 1984) A társadalom funkcionális alrendszerei mint értelmi rendszerek A társadalmi fejlődés előrehaladtával a társadalmi közösségek a fennállásukhoz szükséges alapvető funkciókat csak úgy tudják megfelelően ellátni, ha egymástól elkülönülnek az egyes funkciókra irányuló tömeges tevékenységek. Hogy csak a legfontosabbakat említsük utalni kell arra, hogy például egyfajta közösségi ügyintézés - védelem, rendfenntartás - szükséglete valamilyen állami-politikai tevékenységet minden közösségben megkövetel, vagy ugyanígy a felbukkanó konfliktusok az emberek között igazságszolgáltatási intézményeket igényelnek, vagy például a mindenkori újonnan belépőket szocializálni kell, és ez valamilyen oktatás felé ösztönöz, és még lehetne sorolni a társadalom alapvető funkcióit, melyeket valamilyen módon minden közösségnek meg kell oldani ahhoz, hogy fenn tudjon maradni. Kezdetleges szinten ezek a funkciók a családon belül, a szomszédsági viszonyokban vagy egy falu egészében különösebb társadalmi intézmények nélkül is megoldódnak, de minél magasabb szintre fejlődik a társadalom, és a zárt falvakban élő emberek minél inkább az átfogóbb-személytelenebb társadalomban élnek, ezeket a funkciókat annál inkább csak önálló funkcionális alrendszerek tudják ellátni. Így látható az állami politika, a jog, a tudomány, a gazdaság, az oktatás, az egészségügyi szféra, a tömegkommunikáció funkcionális elkülönülése a történelem folyamán, és a magasan fejlett társadalmak csak ezen alrendszerek önálló működése illetve kiegyensúlyozott kapcsolatuk révén tudnak fennállni. A társadalom értelmi felépítettsége ezzel a funkcionális elkülönülési folyamattal egyre inkább az önálló értelmi alrendszereket jelentő jogi alrendszer, politikai alrendszer, a tudomány rendszere stb. által formálódik. Jelezni kell még, hogy a társadalmi fejlődéssel nem csak az egyes társadalmi alapfunkciókra szakosodott társadalmi alrendszerek válnak szét, és bontják ki belső értelmi összefüggéseiket, hanem ezek egyre inkább professzionalizálódnak, és ezzel kiemelkednek a mindennapi élet világából (lásd Pokol 1990). Az egyes ember csak hosszabb szocializációval, élethivatásszerű szakosodással jut el oda, hogy egy-egy professzionális alrendszerben tevékenykedni tudjon, és az össztársadalom fejlettségét az adja, hogy alapfunkcióit a professzionalizálódott jogászok, politikusok, vállalkozók, írók, művészek, orvosok stb. végzik a mindennapi élet laikus tevékenységei fölé emelkedett funkcionális alrendszerekben.

13 12 Egy-egy funkcionális alrendszer külön tartását a többitől (és a mindennapi élet szerveződéseitől) az biztosítja, hogy a valóság eseményeit egy saját, csak rá jellemző értékduálon keresztül dolgozza fel. Ez a saját értékduál (vagy más kifejezéssel: bináris kód) lehetővé teszi, hogy az adott alrendszer által ellátott társadalmi funkció oldaláról fogalmazza meg az összefüggéseket, és tennivalókat. Például a tudomány az igaz/hamis értékduál mellett dolgozza fel a valóságot, a gazdaság a rentábilis/nem rentábilis értékduállal, a demokratikus politika a "kormányra jutni/ellenzékbe menni" duállal, a jog a jogos/jogtalan metszetben teszi ugyanezt. Az egyes alrendszereken belüli fogalmak, gondolkodási sémák, összefüggések létesítése már a saját értékduál által meghatározott, és ezzel a valóság egy sajátos metszetben történő feldolgozását teszik lehetővé. A társadalom értelmi felépítettsége így az egyes alapfunkciók szerint működő értelmi alrendszerekből tevődik össze, illetve az egyes professzionális alrendszerekben létrehozott fogalmak, gondolkodási sémák egy közvetítésen keresztül - egyszerűsített formában - átkerülnek a mindennapi életbe mint az "általános műveltség" része, ezzel feljavítva a mindennapi gondolkodást. Mindez lehetővé teszi, hogy bonyolultabb társadalom is fenn tudjon maradni, szemben azzal a szerveződéssel, amely csak egyszerű társadalom fennállására alkalmas, amikor minden funkciót diffúzan összefonódó társadalmi tevékenységek és ezek intézményei látnak el. Pl. a királyi udvar a középkorban katonai, bírói, vallási, gazdaságirányítási stb. tevékenységeknek együtt volt az intézménye, vagy egy kolostor is vallási, gazdasági, oktatási, tudományos stb. tevékenységek együttes intézménye volt, és ez nem tette lehetővé az egyes tevékenységek funkcionális differenciálódását. Egyszerűbb társadalmi képződmény és elementáris funkcióellátás így is lehetséges, de a komplex társadalmi intézmények szintjének elérésére ezek már nem alkalmasak. A modern társadalmakat kutatva tehát funkcionálisan elkülönült értelmi rendszerekkel kell foglalkoznunk, melyek központi értékduáljuk mentén egy-egy önálló logikát bontanak ki, és ez alapján magasabb szinten tudják biztosítani a társadalom működését. Ez a funkcionális elkülönülés és a saját logika szerinti működés azonban csak annak korlátai között lehetséges, melyet az össztársadalmi szinten uralkodó embercsoport (elit, osztály) uralmi mechanizmusai megengednek. Az európai - és az ebből kinövő amerikai - társadalmak az 1900-as évekre létrehoztak egy uralmi szerkezetet, amely a periodikusan visszatérő választásokra alapozva csak korlátok között teszi lehetővé az össztársadalmi szinten uralmi helyzetet elfoglaló embercsoport számára a társadalom vezetését. Korlátok között és egy sor rejtett mechanizmus révén azonban ez az uralom létezik, és míg ennek korlátozottsága a funkcionális differenciálódások előfeltétele, addig az össztársadalmi szinten uralkodó csoport létezése csak részben engedi a funkcionális alrendszerek önálló logikák szerinti működését. Az össztársadalmilag uralkodó csoport pedig - mint az első kötetben ez részletes elemzésre került - a pénzmechanizmusok feletti rendelkezés révén tudja ezt a pozíciót betölteni A jog mint értelmi rendszer A jog a társadalom tagjai és szervezetei közötti konfliktusok elkerülésére, létrejöttük esetében pedig azok feloldására a jogos/jogtalan metszetben dolgozza fel a valóságot, és ennek eredményeként a társadalom tagjai számára normatív támpontokat ad az egymás közötti viszonyokban való viselkedéshez. Megmondja hogyan kell cselekedni egy-egy szituációban, mit szabad, mit nem szabad tenni. A magatartási normák megsértéséhez pedig következményeket (szankciókat) fűz, ami végső fokon az államhatalmi szervek által gyakorolt erőszak alkalmazásában nyilvánul meg. A jog tehát legáltalánosabban megfogalmazva állami kényszerrel is

14 13 alátámasztott magatartási normákat jelent. Természetesen a jogon kívül más normák is léteznek (az udvariasság szabályai a legkülönfélébb helyzetekre, vagy a higiénia szabályai és egy sor erkölcsi és szokásnorma a különböző közösségekben) amelyek be nem tartását az adott közösség szankcionálja - például helytelenítéssel, vagy akár kiközösítéssel - de ezek mögött állami kényszer nem áll, így nem jogi normák. Általános megfogalmazásban a jog mint norma írható le, de jelezni kell, hogy az egyes normák között többé-kevésbé ellentmondásmentességet kell biztosítani ahhoz, hogy az össztársadalomban a konfliktusok elkerülhetők és feloldhatók legyenek. Vagyis a jogi normák csak egymásra tekintettel kialakított normák rendszereként tudnak hatékonyan működni. A jogfejlődés tanúsága szerint pl. az európai jogfejlődés korai középkori szakaszától több száz év alatt az 1800-as évekre egyre szisztematikusabb rendszerré váltak az egyes országok jogi normái, belső jogágakra, ezen belül is egymást kiegészítő jogintézményekre elkülönülve. Az ellentmondásmentesség szükséglete együtt növekszik a jogban a társadalom fejlettségével, és a komplex társadalmak bonyolult működése csak az ellentmondásmentesség magas foka mellett lehetséges. Ezt tudja a jogi normák rendszerszerűsége biztosítani. Az egyre sűrűbb társadalmi viszonyok valamint az emberek és szervezetek milliói közti egyre intenzívebb érintkezések mellett - szemben például a korábbi társadalmi fejlettségi szinten a zárt falvakban élő kisközösségek változatlan viszonyai által támasztott követelményekkel - a jogi normák rendszerszerűségét ma már csak egyre bonyolultabb jogrendszerek teszik lehetővé. A korai középkor Európájában például a jogszolgáltatást lényegében egyedül a bírák jelentették - akik hosszú ideig nem is voltak képzett jogászok -, és az ő döntéseikből szilárdult meg az adott ország joga évszázadokra mint szokásjog. A későbbiekben viszont már egyre inkább kiszakadt a tudatos jogalkotás a bírói jogszolgáltatásból - eleinte szokásjogi kódexek, majd egyre tudatosabban alakított új kódexek létrehozásával -, és ezzel párhuzamosan a pontosabb jogi fogalmak kidolgozására a jogtudomány is egyre markánsabban megjelent. A felvilágosodás folyamán már a különálló törvényhozás, a törvényeknek alávetett bírói jogalkalmazás és a jogi doktrínák, fogalmak kidolgozását végző jogtudomány tevékenysége együtt jelenti a jog rendszerét. A jogi normák rendszere mint értelmi rendszer így egyre inkább mint három jogréteg együttes terméke tud működni az utóbbi évszázadok modern társadalmaiban. A jogalkotási folyamatokban alakuló szövegréteg, a jogi szövegben levő fogalmak, kategóriák, disztinkciók értelmi összefüggéseit tisztázó és kidolgozó jogtudósok jogdogmatikai rétege, és végül a jogot az egyes esetekre alkalmazópontosító bírák eseti jogrétege adja a jogrendszer három rétegét az 1800-as évektől kezdve. E három jogréteg közötti arányok eltérők lehetnek az egyes jogrendszerekben. Például az angol jogrendszer, amely a bírói eseti jogra alapozódva fejlődött döntő mértékben - és az 1800-as évek második felétől teret nyerő parlamenti törvények is az eseti-részletező szabályozási technikát alkalmazzák és nem absztraktabb normákat adnak, ahogy az európai kontinens jogrendszerei - nem épített ki fejlett jogdogmatikai réteget, de épp a részletes-konkrét szabályozási mód miatt nem válik el erősen a bírói eseti jog sem a törvények szövegrétegének értelmi szintjétől (lásd Dawson 1968). Itt a jogot lényegében az esetekre szabott bírói precedensek, illetve az ugyanígy esetekre szabott konkrét és részletező törvényi rendelkezések együtt jelentik - mint egyetlen jogréteg két fele. Noha jelezni kell, hogy bizonyos jogdogmatikai fogalmi készlet azért az angol jogrendszerben is létezik, de ez nem annyira átható jelentőségű ott, mint a kontinentális absztrakt kódexjogban. A kontinentális Európa jogrendszereiben azonban a három jogrétegre bomlás

15 14 markánsan megjelenik, és azt lehet mondani, hogy minél erősebb egy jogrendszerben a jogdogmatikai réteg szerepe, és ezáltal az absztrakt kódexjog, annál inkább rászorul a bírói eseti joggal való kiegészítésre. Ennek legtisztább példája a német jog, de az ennek hatása alatt fejlődött jogrendszerek - így a magyar is - jól mutatják a jogrendszer három jogrétegre bomlását. Ebben a megoldásban a jogi normák értelmi meghatározása erősen átcsúszik a törvényhozóról a jogtudományi körökre, és az általuk kialakított absztrakt kódexjoghoz csak kevés meghatározást tudnak fűzni a parlamenti politikusok a törvényszövegek elfogadásánál. Ám másik oldalról a bírák nyitott normákat kapnak, és így az eseti jog kialakításában nagy szabadságuk van az absztrakt szöveg rendelkezéseinek keretei között. Vagyis ebben az elrendezésben a jog értelmi meghatározásában a súlypont eltolódik a parlamenti politikától, és a jogtudósi körök illetve a bírói kar kapnak nagyobb szerepet. Nem vitás azonban, hogy így a professzionális jogászok kezébe kerül erősebben a jog, míg az említett angol megoldásnál a jogászok mellett a parlamenti politikusoknak is komolyabb befolyásuk van a jog meghatározására. Ha az angol jogot a kontinentális joggal ütköztetjük, akkor azt is láthatjuk, hogy míg az angol részletező jogi normák döntő mértékben szabálypontosságú normákat jelentenek az egyes szituációkban cselekvők számára, addig az absztrakt jogi kódexekre épülő kontinentális jogrendszerek sokszor csak jogelvi szinten adnak iránymutatást az egyes helyzetekben követendő magatartásra. Csak a pontosító bírói eseti jog kiegészítő jogrétege mutatja meg, hogy mi is az adott helyzetben a "jogos", és kinek a cselekvését támasztja alá a jog akár állami kényszerrel is. Vagyis a szabálypontosságú angol joggal szemben az absztrakt jogelvi normatív anyag és az ezeket pontosító bírói eseti jog kettőse adja az alternatívát a kontinentális európai jogrendszerekben, és a két eltérő megoldás mint a modern társadalmak szabályozási szükségletére adott két válasz fogalmazható meg. E hagyományos jogrétegek mellett az utóbbi fél évszázadban egy újabb jogréteg jelent meg több ország jogrendszerében, és ennek megjelenése átstrukturálja bizonyos fokig a jog hagyományos rétegeit is. Ez az alkotmányos alapjogi réteg, amely csak ott jelenik meg önálló jogrétegként, ahol az írott alkotmány mellett kialakul az alkotmánybíráskodás. Eleinte ez csak az Egyesült Államokra volt jellemező az 1800-as évek elejétől, majd az 1950-es évektől folyamatosan több nyugat-európai országban is megjelent, és az 1989-es közép-európai demokratizálódási hullámban a legtöbb új demokráciában is bevezették az alkotmánybíráskodást. Az alkotmányos alapjogok eredetileg a feudalizmus elleni ideológiai-politikai küzdelemben emberi jogokként jelentek meg, különböző politikai, humanitárius követelményeket megfogalmazva, és a XIX. ill. a XX. században kerültek bele az állami alkotmányokba. Amikor az alkotmánybíráskodás is elkezdődött rájuk alapozva, és egy-egy konkrét törvényi rendelkezést kezdtek hozzájuk mérni, megvizsgálva ezek esetleges alkotmányellenességét, akkor vált nyilvánvalóvá, hogy absztrakt követelményként ugyan problémamentesen irányítani tudják az alapjogok az állami döntéseket, de ha konkrét eseti jogokat akarnak megállapítani a segítségükkel, akkor az egyes alapjogok eltérő és egymással szembenálló döntési irányok felé ösztönöznek. Vagyis eseti szinten ezek az alapjogok sokszor ellentmondásosak, és csak valamelyik visszafogásával, a másik alapjog előnyben részesítésével alkalmazhatók. Ám ha más bírák döntenek, és másik alapjognak adnak előnyt, akkor épp ellentétes eredményre jutnak majd, és így kiszámíthatatlan alkotmánybíráskodás igazgatja sokszor a jogot. Hisz az egyes bíró belső értékhierarchiája dönti el, hogy ő mely jogokat tekinti előbbre valónak a többinél. E probléma ellenére, ha az alkotmányos alapjogok rétege csak a törvényhozás és a jogalkotás felé irányul, és ez a jogréteg csak az itteni alternatíva-választásokat irányítja, akkor többéves alkotmánybíráskodási döntési anyaggal többé-kevésbé tisztázott döntési támpontokkal lehet ellátni az alapjogokat, és egy következetes

16 15 szempontrendszerrel (tesztekkel, belső mércékkel) csökkenteni lehet az ellentmondásokat közöttük. Persze csak akkor, ha a mögöttes jogászkörök közvéleménye is nyomást gyakorol az alkotmánybírákra a kidolgozott szempontrendszerhez való következetes ragaszkodás érdekében. Ebben az esetben az alkotmányos alapjogok és az alkotmányból kioldott alkotmányos alapelvek a jogalkotást "felülről" határozzák meg, a legabsztraktabb normatív támpontok révén, és nem engedik, hogy az empirikus népakarat többsége által esetleg elfogadott, de hosszabb távú civilizációs követelményekbe ütköző irányokba tolják el a törvényi rendelkezéseket. Nagyobb a probléma akkor, ha az absztrakt és ellentmondásos alkotmányos alapjogok és alapelvek erősebben kezdik kiszorítani a hagyományos eseti jogi szemléletmóddal dolgozó jogági jogdogmatikai tevékenységet, és e helyett az absztrakt alapjogokból-alapelvekből levezetett jogági fogalomképzések jönnek létre. A jogtörténetben ez már egyszer létezett az 1700-as években és az 1800-as évek elején, amikor a kialakuló jogági szabályozásokat és fogalmakat az észjogi és a természetjogi elvekből igyekeztek levezetni deduktívan. Egy komplex társadalom gyorsan változó viszonyait ez az "örökkévaló létre" szóló jogi érvelés és gondolkodás képtelen volt szabályozni, így az 1800-as évek közepére elhalt ez a módszer, de az elmúlt években az alkotmánybíráskodás és az "alkotmányjogiasítás" eltúlzásai részben újjá élesztették ezeket a törekvéseket egyes jogászkörökben. Még nagyobb a probléma akkor, ha a bírói jogalkalmazás felé is közvetlenül kezdenek hatni az alkotmányos alapjogok, esetleg a vonatkozó törvényi rendelkezéseket félre is lehet tolni mint alkotmányelleneseket valamelyik alapjogra hivatkozva, és az alapjogokból közvetlenül lehet ítéletet mondani. Néhány évig ebbe az irányba tolódott el az Egyesült Államok jogszolgáltatása az 1950-es évek közepétől, de az 1970-es évekre a felmerült problémák miatt ezt erőteljesen visszametszették. Mindenesetre, ha a törvényhozás felé hatnak az alkotmányos alapjogok, akkor azokat mint a hagyományos három jogréteg fölé került új jogréteget lehet felfogni ezeket. A legtöbb országban pedig, ahol megjelent az alkotmánybíráskodás, ez a jellemző. Fő különbség az alkotmányos alapjogok, alapelvek és az egyes jogági szabályokból absztrahált jogági alapelvek között, hogy ez utóbbiak ellentmondásmentes értelmi egységet alkotnak, tulajdonképpen a konkrét jogági szabályok absztrakt értelmi rendjét tartalmazzák összefogott formában. Ezzel szemben az alkotmányos alapelvek és alapjogok nem tudnak ellentmondásmentes értelmi rendszert alkotni még akkor sem, ha belső tesztekkel-mércékkel konkretizálják is őket egy-egy jogrendszer alkotmánybírái. Pl. a méhmagzat életének elvétele az abortusz lehetővé tételével soha nem békíthető össze az anyának a saját teste feletti rendelkezési jogával, személyisége kibontakoztatásának jogával, ha ő az abortusz útján kíván megszabadulni a nem kívánt terhességétől. Ilyen ellentmondásokban mindig csak az alkotmánybírák értékei döntenek majd, és más bírák más értékhierarchiája más és más irányba viszi az ezzel kapcsolatos döntéseket, de megnyugtató módon soha nem adható ebben az alapjogi ütközésben végleges válasz. S ha nem is ilyen nyilvánvalóan, de majd minden alapjogi ütközésnél ez a helyzet áll elő A jogrendszer fogalma Az előbbi leírásból látható, hogy a jog egy értelmi rendszer, amely egyrészt a társadalom tagjainak és szervezeteinek érintkezéseiben érvényesülő, végső fokon

17 16 állami kényszerrel is alátámasztott normákat - alapjogokat, alkotmányos alapelveket, jogelveket, jogági elveket, törvényi és rendeleti szabályokat, bírói eseti jogi normákat -, másrészt az ezek által használt jogdogmatikai fogalmakat tartalmazza. Az egyes országok jogrendszere eltérő arányban bomlik szét az értelmi összefüggésrendszere felépítésében a szövegrétegre, a jogdogmatikai rétegre és a bírói eseti jogi rétegre, illetve engedi fölöttük az alkotmányos alapjogok rétegének kialakulását. A kiszámítható jogszolgáltatás biztosítása a komplex társadalmak viszonyai között bizonyos optimális arányokat követel meg az egyes jogrétegek súlyát illetően. Így egy jogdogmatikai réteg jelenléte és ezzel a törvényi rendelkezések absztraktabb síkra emelése - a rendszeresség és a rugalmasság érdekében - modernizációs követelménynek tűnik. Bizonyos fokig még az angol jog is ebbe az irányba tolódott el az elmúlt évtizedekben, noha a kontinentális európai jogrendszerek jogdogmatikára építettségének szintjére máig sem jutott el. Ugyanígy az absztrakt és jogdogmatikára épülő kódexjog a bírói eseti jogi pontosítás nélkül nem tudna kiszámítható jogszolgáltatást nyújtani, és látható is az elmúlt évtizedekben a legtöbb kontinentális jogrendszerben a bírói eseti jog szerepének növekedése (lásd MacCormick/Summers 1991; 1997). Végül az alkotmányos alapjogok és alapelvek rétege mint a hagyományos jogrétegek fölé települt új jogréteg optimális csak akkor lehet, ha hatása a törvényhozás felé irányul, és nem terjed túl a bírói jogalkalmazás felé. Ebben az esetben a hagyományos jogrétegeket és a kiszámítható jogdogmatikai pontosításokat alapvetően nem veszélyezteti, ám hosszabb távú civilizációs követelmények beépítését biztosítja a jogba a jogalkotás ellenőrzése útján A jog fogalma Pontosabban - azaz társadalomtudományi szinten rögzítve - a jog mint jogrendszer ragadható meg, de a jogászi hagyományt követve lazábban is megadható a jog fogalma az előbbi elemzés fogalmi elemeinek segítségével. A jog normák és az általuk használt jogdogmatikai fogalmak rendszere, melyeket legátfogóbb szinten az alkotmányos alapjogok és alapelvek, illetve az ezek alapján döntő alkotmánybírák határoznak meg, e keretek között pedig a törvényhozók és más jogalkotó testületek alkotnak meg a jogdogmatikai fogalmak összefüggései alapján. Ezek alapján felsőbíróságok, különösen a legfelsőbb bírói fórum bírái eseti joggal pontosítják az absztraktabb normákat, és rájuk alapozva jönnek létre az egyedi bírói és hatósági döntések, melyeket végső soron állami kényszer is megvalósít. 2. A jog rétegeinek felépülése A kötet egésze a jog rétegeinek történeti kifejlődésével, az egyes rétegek belső sajátosságaival és egymáshoz kapcsolódásaival foglalkozik, de ebben a részben a jogrétegek néhány általános kérdéséről kívánunk szólni, hogy a részletes fejtegetések megalapozásaként a többrétegű jogról egy általános vázlat rendelkezésre álljon A modern jogrendszer binaritása A társadalom egészén belül ellátandó legfontosabb funkciókra specifikált értékszempontokon orientálódó tevékenységszférák különültek el az európai

18 17 fejlődésben az elmúlt két évszázadban egyre gyorsulóbban. A társadalom jogi intézményrendszere esetében jól megragadhatóak azok a tendenciák, amelyek a diffúz beágyazottságból és értékszempontokon való orientálódásból a modern jog specifikált orientálódását: a jogos/jogtalan értékszempontra szűkülését létrehozták. Ez a fejlődés - vagy, ha szkeptikusak vagyunk a végeredménnyel szemben: változás - átrendezte a jogszolgáltatás politikai szférához fűződő kapcsolatait, az igazságossági szempontok érvényesítésének mechanizmusait a jogon belül, a jog és a mindennapi élet kapcsolatait éppúgy, mint az egyes jogi döntési szintek - jogalkotási, alkotmánybíráskodási, bírói - egymásra épülését, és nem utolsó sorban a jogdogmatikai gondolkodás jogrendszeren belüli helyi értékét. A fejezetnek ebben a részében ebből az egy szempontból kívánjuk átnézni a komplex jogi alrendszer egyes mechanizmusait: hogyan érvényesül a modern jogi alrendszerekben a jogos/jogtalan értékszempont dominálása; hogyan kapcsolódik az így folyó tevékenység a morális-igazságossági és a politikai szempontokhoz; milyen szerkezeti problémák erednek a jog és a politika új kapcsolatából, és végül, hogyan érinti a jogrendszer összekapcsolódása a politika mindenkori célrendszerével a jogdogmatikai fogalomképzés lehetőségeit Elméleti megfontolások Megítélésünk szerint a modern jog lényeges strukturális jellemzőit lehet megragadni, ha absztraktabb fogalmi szintre emelkedve professzionális intézményrendszerként fogjuk fel a társadalom egy sor más intézményrendszere mellett. Egy konkrétabb szintre lépve azonban egy sor strukturális eltérést fedezhetünk fel az absztraktabb megközelítésben egyforma alrendszernek tekintett tevékenységszférák között. A jog, a politika és a tudomány összehasonlításával jól látható néhány ilyen strukturális különbség. 1. Az egyik ilyen eltérés e három alrendszer strukturális autonómiájának megvalósulásában látható. Míg ugyanis a tudomány és a politikai rendszerek esetében a rendszerszerű elkülönülés egyben strukturális autonómiájuk létrejöttét is jelentette, addig egy modern jogrendszerben - miközben az strukturálisan elkülönül a mindennapi élettől, éppúgy, mint a legtöbb professzionális intézményrendszertől - a jog tartalmainak kialakításában a politika részvétele (parlamenti törvényhozás, kormány) kikerülhetetlen. Mint azt majd látni fogjuk, ezt a tendenciát egy sor elmélet támadja, mindenesetre az európai jog- és politikai fejlődésben több évszázadot kellene újrakezdeni, ha ezt a tendenciát visszafordítani, és a politikai jogalkotás helyén ismét a jogon belüli jogfejlesztési technikákat kívánnánk kizárólag preferálni. Ha tehát a ténylegesen működő modern jogrendszereket akarjuk leírni, akkor a jogi szféra politikára való strukturális ráépülését kell itt kiemelnünk. Ez a ráépülés természetesen egy elkülönült eljárásban - a jogalkotási eljárásban - történik, így a politikai prioritások optimális esetben csak megfelelő transzformációval kerülnek át a jogi alrendszer belsejébe. Mint majd látni fogjuk, ebből egy sor feszültség keletkezik, ugyanakkor ez a közvetítési-transzformációs eljárás lehetővé teszi, hogy a jognak a politikával való egyre intenzívebb kapcsolata mellett a központi értékduál, a jogos/jogtalan nagyrészt dominálni tudjon a jogi szférán belül. Vagy más szóval: a közvetítési eljárás lehetővé teszi, hogy a jog mikrofolyamataiban lezáródjék a politika felé, miközben a jogi tartalmak kialakításában makroszinten egy specializált eljárásban egyre inkább összekapcsolódjék a jog és a politika. (Luhmann 1972:235).

19 18 2. Egy másik eltérés értékelési mechanizmusaikban mutatható ki. Mindegyiknek önálló értékelési mechanizmusa van, de ezeknek a mindennapi élet diffúzabb értékeléseitől való távolsága radikálisan különböző. A legautonómabb ebből a szempontból a tudomány értékelési mechanizmusa. A modern professzionális tudomány résztvevője számára értékelőként csak tudományos közösségeinek tagjai jöhetnek számításba; a tudományos reputáció a tanulmányoknak a tudósok által szerkesztett folyóiratokban való megjelenéséből származik, a tudományos díjakról, akadémiai címekről tudóstársaságok döntenek. (Hagstrom 1965.; Merton 1973.) A jog esetében már némileg korlátozott a jogos/jogtalan szerinti értékelési mechanizmus autonómiája. Az esetek nagy részében ugyanis a konfliktusban érintett állampolgár dönti el, hogy jogi útra tereli-e az ügyet, mozgásba hozva ezzel a professzionális jogi intézményrendszert, vagy kikerüli azt. A tudomány kutathat bármit, és ezt értékelhetik a releváns tudósközösségek, ám a jognál (legalábbis a magánjogi esetekben) ott áll az állampolgár perkezdeményezési szuverenitása (Luhmann 1981:40). Ha azonban megindította a jogi gépezetet, akkor a hivatásos jogalkalmazók már a jog belső értékelése alá vonják az adott ügyet, és a specifikált jogos/jogtalan értékszempont fogja uralni a döntési szelekciót. A politika esetében még inkább a mindennapi élet résztvevőinek értékeléséhez kötött az értékelési mechanizmus működése. A kompetitív politikai rendszerekben a "kormányon maradni/ellenzékbe menni" értékduál orientálja a professzionális politikusokat, de e fölött közvetlenül az állampolgárok döntenek. A modern politika tehát specifikált és önálló értékelési mechanizmust épített ki a választásokra való alapozódással, amelyet a közvélemény-kutatások és a politikai piac más jelzőrendszerei egészítenek ki, de az értékelés másik oldalán már nem a profi politikusok, hanem mindenkor az állampolgárok állnak. Innen talán látható, hogy a társadalmi alrendszerek egységes fogalmi nyelve alatt eltérő strukturális felépítettség rejlik az egyes esetekben, így csak korlátozottan hozhatóak át az egyik alrendszeren belül nyert felismerések a másik alrendszer kutatásához. Az egységes fogalmi nyelvnek sokkal inkább abban van az előnye, hogy ezzel összehasonlíthatóvá, és így láthatóvá válnak olyan aspektusok, amelyek - külön-külön vizsgálva az egyes alrendszereket - észrevétlenek maradtak volna. 3. Így az összehasonlítás eredményeként bukkan elő az eltérés e három vizsgált intézményrendszer között a szervezeti rendszerképződés tekintetében. Röviden: a jogi szféra uralt leginkább a szervezeti rendszerképződés által, míg a politikai alrendszeren belül ennek némileg kisebb a szerepe, és a kompetíció szervezi a politika átfogóbb struktúráit, és végül a tudomány esetében a legkisebb a szervezettség szerepe. Ez utóbbiban az optimális az, ha az egyes tudósok egy adott szervezeten belül is egymás mellé rendeltségben és konkurenciában tevékenykednek, és a szervezeti keretek nem korlátozzák a spontán, átfogóbb szinten kialakuló tudományos közösségek értékelési-jutalmazási mechanizmusait. Ezt a modellt leginkább az amerikai egyetemek közelítik meg, de ennek megoldásai nagymértékben elterjedtek a legtöbb fejlett országban. (Parsons-Platt 1973.) A professzionális jogi szféra tehát nagymértékben szervezeti rendszerképződés által uralt. Ebből a szempontból további különbségek figyelhetők meg a modern jogrendszerek két nagy belső része, a közigazgatási jogot alkalmazó rész és a hagyományos, magánjogi és büntetőjogi anyagot alkalmazó bírói szféra között. Míg a közigazgatás végső soron egyetlen hierarchikus szervezetrendszert jelent, amelyben - a jogi szabályozás réseiben - közvetlen alá-fölérendeltségi viszonyok találhatóak, addig a bírói szervezetrendszer esetében az egyes bírói döntési szintek között csak fellebbezési eljárások teremtenek összeköttetést. Ezen túl azonban minden bírói szinten az átfogóbb jogi szférában domináló jogos/jogtalan orientálja személytelenül és közvetlen szervezeti hierarchia nélkül az egyes bírói döntéseket. A jog e két része közötti különbség az utóbbi évszázadban sokat csökkent a közigazgatási bíráskodás kialakulásával és garanciáinak megteremtésével a nyugati

20 19 országokban. Ennek révén a közigazgatási hivatalnok jogalkalmazó döntése - az érintettek perindítása után - ugyanúgy bírói útra kerül, mint a hagyományos jogi ügyek, és ezzel a közigazgatáson belüli szervezeti hierarchia nem tudja deformálni a személytelenebb jogos/jogtalan orientálódást. 4. Előzetes elméleti megfontolásaink között kell említeni egyes normák jogi minőségének kérdését. H.L.A. Hart "másodlagos szabályok"-nak (secondary rule) fogalmazta meg azokat az elveket/szabályokat, amelyek léte esetén beszélhetünk egy elsődleges normarend jogi jellegérôl (Hart, 1961:89-97). Itt most csak a "rule of adjudicationt", az igazságszolgáltatás szabályát szeretnénk kiemelni. Érdekes eredményre vezet, ha ebből a szempontból összehasonlítjuk a hagyományos jogi anyagok (büntetőjog, ill. magánjog), illetve az utóbbi másfél évszázadban kiterjedő közigazgatási jog, vagy legújabban az alkotmányjog történeti fejlődési lépcsőit. A hagyományos jogterületek fejlődésében először a jog alkalmazási mechanizmusa emelkedett ki a mindennapi normavilág diffúz anyagából, és a bíráskodás kapcsán a bírói gyakorlatban rögzültek és specifikálódtak a hatályos jogi normák. A bírói jogalkalmazás fölé csak sok száz év fejlődése után emelkedett ki a jog tudatos alkotásának mechanizmusa, és ezzel egy hárompólusú viszony jött létre ezeken a jogterületeken a jogalkotó, a jogot egyedi esetekre alkalmazó jogász és az állampolgárok között. Az utóbbi másfél évszázadban kiterjedő közigazgatási, majd alkotmányjog esetében azonban épp fordított sorrend figyelhető meg. Ezek a joganyagok már a kibomlott jogalkotási technikák korában indultak fejlődésnek, így eleve tudatos jogalkotás útján jöttek létre. Itt azonban az így létrejött normák bíráskodási mechanizmusa különült el később. A közigazgatási bíráskodás a XIX. századi kezdetek után igazán tisztán a XX. század első felében bontakozott ki, az alkotmánybíráskodás pedig csak a második világháborút követő évektől stabilizálódott véglegesen a legtöbb fejlett társadalomban. Ezzel azonban itt is kialakult a hagyományos jogterületeken eleve meglévő hárompólusú viszony: az alkotmányos szabályozás többé nem pusztán elvek gyűjteménye, hanem egyedi alkotmánybírósági döntések specifikálják az egyes szituációkra; a közigazgatási szabály sem egyszerűen felsőbb célokat az alsóbb hivatalnokok felé továbbító utasítás, hanem közigazgatási bíróság értelmezi az átfogóbb jogdogmatikai elvek segítségével az érintett állampolgárok perindítása esetén. Nos, tehát visszatérve Hart "másodlagos szabályaira", úgy látszik, hogy a közigazgatási és az alkotmányos normaanyag jogi minőségét a "rule of adjudication" valamilyen formájának intézményesítése hozza létre csak. Vagyis az alkotmánybíráskodási és a közigazgatási bíráskodás megteremtése. 5. Végül ki kell térni előzetes elméleti megjegyzéseink között az átfogó társadalomelméleti keretünkből való kiindulópontunkra is a jog mint professzionális intézményrendszer vizsgálatánál. Egy-egy ilyen intézményrendszer főbb aspektusait a résztvevők rekrutálási-szocializációs mechanizmusai, illetve az értékelési-jutalmazási-szankcionáló mechanizmusai jelentik. Ezekben az aspektusokban jut domináló helyzetbe a strukturális elkülönülés menetében az adott professzionális intézményrendszer központi értékduálja, jelen esetben a jogi rendszer jogos/jogtalan értékszempontja. A modern jogrendszerek e specifikus binaritását vizsgálni kell a jogi oktatás és általában a professzionális jogásszá szocializálás mechanizmusaiban, e binaritás sajátos érvényesülését a jog alkotási mechanizmusaiban és a fellebbezési eljárásokkal összekötött jogalkalmazási mechanizmusokban. De még ezeket megelőzően vázolnunk kell a jogos/jogtalan értékelésre leszűkült jogi rendszer kapcsolódását morális-igazságossági és a politikai értékeléshez Igazságosság és a binaritások sokasága

www.ssoar.info Jogszociológiai vizsgálódások Pokol, Béla Postprint / Postprint Monographie / monograph

www.ssoar.info Jogszociológiai vizsgálódások Pokol, Béla Postprint / Postprint Monographie / monograph www.ssoar.info Jogszociológiai vizsgálódások Pokol, Béla Postprint / Postprint Monographie / monograph Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Pokol, Béla : Jogszociológiai vizsgálódások. Budapest :

Részletesebben

www.ssoar.info Globális uralmi rend (I. kötet) Pokol, Béla Postprint / Postprint Monographie / monograph

www.ssoar.info Globális uralmi rend (I. kötet) Pokol, Béla Postprint / Postprint Monographie / monograph www.ssoar.info Globális uralmi rend (I. kötet) Pokol, Béla Postprint / Postprint Monographie / monograph Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Pokol, Béla : Globális uralmi rend (I. kötet). Budapest

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ, VILÁGREND, HÁBORÚK

GLOBALIZÁCIÓ, VILÁGREND, HÁBORÚK GLOBALIZÁCIÓ, VILÁGREND, HÁBORÚK POKOL BÉLA Piacosítás és globális uralmi rend A piacosítás értékelését két menetben végeztem el az elmúlt másfél évtizedben. A 80-as évek végén Luhmann funkcionális alrendszerelemzéseit

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

Állam, jog és törvény. Régi szereplők új szerepekben.

Állam, jog és törvény. Régi szereplők új szerepekben. Dr. Rixer Ádám Állam, jog és törvény. Régi szereplők új szerepekben. A vallásszabadság és általában a vallási tevékenység, illetve az egyházi jogállás feltételeinek szabályozása olyan kérdés, amely igen

Részletesebben

A bírói ítélethozatal jogelméleti és gyakorlati megközelítése. Jerome Frank munkáján keresztül. Készítette: Mecser Anikó

A bírói ítélethozatal jogelméleti és gyakorlati megközelítése. Jerome Frank munkáján keresztül. Készítette: Mecser Anikó A bírói ítélethozatal jogelméleti és gyakorlati megközelítése Jerome Frank munkáján keresztül Készítette: Mecser Anikó Konzulens: Dr. Nagypál Szabolcs 2014/2015/2 Eötvös Loránd Tudományegyetem 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés Szeged, 2013 Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés Szeged, 2013 SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori

Részletesebben

MONISTA ÉS DUALISTA FELFOGÁS A MAGÁNJOGBAN, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A PTK-BAN

MONISTA ÉS DUALISTA FELFOGÁS A MAGÁNJOGBAN, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A PTK-BAN Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Jakab Éva, tanszékvezető, egyetemi tanár, akadémiai doktor MONISTA ÉS DUALISTA

Részletesebben

Jogrend-felfogások: Hans Kelsen és Roscoe Pound koncepciójának mai értéke

Jogrend-felfogások: Hans Kelsen és Roscoe Pound koncepciójának mai értéke Világosság 2005/10. Kelsen-viták Szigeti Péter Jogrend-felfogások: Hans Kelsen és Roscoe Pound koncepciójának mai értéke Bevezetés A problémák és a terminusok meghökkentő gazdagságával néz szembe a jogelmélet

Részletesebben

Dinamikus egyensúlytalanság

Dinamikus egyensúlytalanság Dinamikus egyensúlytalanság A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye Velkey Gábor Szakmai lektor Dr. Benedek András egyetemi tanár, az MTA doktora Nyelvi lektor Juhász

Részletesebben

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Doktori

Részletesebben

Bevezetés az alkotmányjogba

Bevezetés az alkotmányjogba Bevezetés az alkotmányjogba Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei Szerkesztette Trócsányi, László és Schanda, Balázs Bevezetés az alkotmányjogba: Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK)

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VI. 2010/1. 175 192. A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Szamel Lajos 1990-ben a rendészettel foglalkozó mûvében

Részletesebben

Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON. PhD értekezés tézisei. Témavezető: dr. Gál István László PhD

Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON. PhD értekezés tézisei. Témavezető: dr. Gál István László PhD Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON PhD értekezés tézisei Témavezető: dr. Gál István László PhD Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntetőjogi

Részletesebben

A magyar tisztikar érdekvédelmének fejlődése (1989 2001)

A magyar tisztikar érdekvédelmének fejlődése (1989 2001) ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar tisztikar érdekvédelmének fejlődése (1989 2001) Doktori (PhD) értekezés Budapest, 2002 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Remek Éva A magyar tisztikar érdekvédelmének

Részletesebben

A környezethez való jog dogmatikája napjaink kihívásai tükrében. 1. Bevezető gondolatok

A környezethez való jog dogmatikája napjaink kihívásai tükrében. 1. Bevezető gondolatok TANULMÁNY A környezethez való jog dogmatikája napjaink kihívásai tükrében FODOR LÁSZLÓ A 1. Bevezető gondolatok környezetjog ide értve nemcsak a kifejezetten környezetvédelmi normákat, hanem az azokkal

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Kákai László Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Ph.D. értekezés Támavezető: Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár Budapest, 2003. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

Szociálpolitika és társadalom

Szociálpolitika és társadalom 87-88 TÁRSADALOMPOLITIKAI OLVASÓKÖNYVEK Szociálpolitika és társadalom Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból T-WINS AZ ELTE SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉKE ÉS A T-TWINS KIADÓI ÉS TIPOGRÁFIAI

Részletesebben

SZEMÉLYZETI POLITIKA HUMÁNSTRATÉGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS

SZEMÉLYZETI POLITIKA HUMÁNSTRATÉGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS SZEMÉLYZETI POLITIKA HUMÁNSTRATÉGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: dr. Linder Viktória Témavezető: Társtémavezető: Prof. emeritus Dr. Lőrincz Lajos, akadémikus Dr. Gajduschek György PhD.,

Részletesebben

Műhelytanulmányok. Autonómiák a felsőoktatásban NFKK FÜZETEK 11.

Műhelytanulmányok. Autonómiák a felsőoktatásban NFKK FÜZETEK 11. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja Műhelytanulmányok Autonómiák a felsőoktatásban NFKK FÜZETEK 11. 2013. december Szerkesztette: Hrubos Ildikó

Részletesebben

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM I. FEJEZET: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai I. Témakör: Az államszervezet felépítése 1. Az államhatalmi ágak megosztása 2.

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Lőrincz Lajos

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Lőrincz Lajos A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Lőrincz Lajos KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERET, KÖZIGAZGATÁSI JOG ÉS SZERVEZÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban --

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- BEVEZETÉS... 3 I. TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG: EGYENLŐSÉG ÉS INDIVIDUALIZMUS... 8 I.1. AZ IGAZSÁGOSSÁG SZEREPE HAYEK ÉS RAWLS GONDOLKODÁSÁBAN...

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Szerkesztõbizottság Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc Szerkesztõség

Részletesebben

Társadalmi rendszerek és funkciók

Társadalmi rendszerek és funkciók Terestyéni Tamás Társadalmi rendszerek és funkciók Budapest, 2009. június, 40. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-3-6 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi

Részletesebben