Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6 A-1758/2015 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: Építményadó rendelet Mell.: 1 db rendelet tervezet, 1 db beadvány Szentes Város Önkormányzat Képviselő - testülete Szentes Tisztelt Képviselő testület! A Jövőnkért Művészeti Iskola Nonprofit Közhasznú Kft részéről a mellékletben csatolt beadvány érkezett az önkormányzati döntéshozó szervezetnek címezve, melyben indoklással ellátva építményadóval kapcsolatos kérelmet terjesztett elő. A nonprofit közhasznú kft képviselőjének levele ezen előterjesztés mellékletében található. Kérelmező, mint gazdasági társaság esetében, adóigazgatási eljárás keretein belül nincs jogszabály adta lehetőség az adó mérséklésére illetve elengedésére, azt az adózás rendjét szabályozó évi XCII. tv (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezés egyértelműen kizárja (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. (2) Az adóhatóság az (1) bekezdésben foglaltakon túl más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti. Ugyanakkor méltányossági jogkör gyakorlására sem a képviselő-testület, sem annak bizottsága adóügyben nem is jogosult. Ilyen irányú jogalkotói szándék esetén az egyetlen járható út az önkormányzati rendeleti szinten történő szabályozás. Emiatt kerül ezen előterjesztés a Tisztelt Képviselő-testület elé. A döntés során figyelembe kell azonban venni, hogy a testület mozgástere is behatárolt. A helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) 6..a lehetővé teszi ugyan, hogy helyi rendeletben a törvényben meghatározott mentességek további mentességi jogcímekkel bővítésre kerülhessenek, 6. Az önkormányzat adó-megállapítási joga arra terjed ki, hogy: d) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezmények-

2 kel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel rendelkező eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse, de itt is vannak kivételek, melyet a Htv.7. -a tartalmaz. 7. Az önkormányzat adó-megállapítási jogát korlátozza az, hogy: e) a vállalkozó ( pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és a helyi iparűzési adó megállapítása során - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a 6. d) pontja nem alkalmazható. vagyis a mentességek egyértelműen csak magánszemélyekre vonatkozó adók esetében bővíthetőek. A fenti korlátozások szem előtt tartásával egyedüli lehetőségnek, megoldásnak az adónemben egy újabb adókulcs alkalmazása látszik, melyhez a képviselő testület döntése szükséges. A DÖNTÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE A helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) 1. -ának (1) bekezdése felhatalmazza az önkormányzat képviselőtestületét arra, hogy az illetékességi területén helyi adókat - többek között építményadót vezessen be. Az önkormányzat adómegállapítási joga - a Htv. 6..-nak c) pontja alapján arra is kiterjed, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan, hasznos alapterület alapján megállapított építményadóban a Htv. 16. a) pontjában meghatározott felső határoknak a évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére, azaz az adómaximumra figyelemmel megállapítsa. Az adómérték meghatározásánál a Htv. hatályos szövegének ilyen tartalmú korlátozó rendelkezése hiányában az önkormányzat képviselőtestülete arra is jogosult, hogy az építményadóban a településen fellelhető adótárgyak vonatkozásában differenciált adómértéket állapítson meg. Az adómérték differenciálás alapját természetesen csak objektív szempontok képezhetik, azaz annak közteherviselési szempontokkal igazolhatónak kell lennie, nem lehet önkényes és diszkriminatív, kedvezményezettje nem lehet csak és kizárólag egy adózó vagy adózói csoport, hiszen ez utóbbi esetben a rendelkezés az uniós jog által tilalmazott állami támogatást valósítana meg. A jelenleg hatályos helyi adó törvény alapján bármely objektív szempont alapot adhat egy vagy több, az általánostól eltérő települési adómérték alkalmazására, azaz a január 01-től az önkormányzati adórendelet a településen fellelhető adótárgyak között az adómérték meghatározás kapcsán, már nem csak az adótárgy fajtája, a településen belüli földrajzi elhelyezkedése, hasznos alapterülete, funkciója és használati módja szerint differenciálhat.

3 Jelen esetben a használati mód szerinti differenciálás látszik járható útnak. A DÖNTÉS ADMINISZTRÁCIÓS TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSA: Figyelembe véve azt, hogy az érintett döntés szűk adózói kört érint - akár a kérelemnek megfelelő akár azzal ellentétes lesz - nem jelent számottevő adminisztrációs változást. Az adózó részéről nem jelentkezik ismételt kötelezettség a bevallás benyújtására, az adóhatóság pedig egyszeri eljárás keretén belül vezeti át a módosítást az adózó elektronikusan nyilvántartott adataiban és egyetlen határozat kiadásával közli a döntést az érintettel. Mind az élő, mind a holtmunka ráfordítás elhanyagolható. A DÖNTÉS KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSA Településünkön évben 18 nonprofit formájú gazdasági társaság működött. Együttes éves építményadó fizetési kötelezettségük Ft. Az A. változtat illetve B. változat egyes variációinak megfelelő adókulcsok esetén bekövetkező változások forintális hatását az alábbi táblázat szemlélteti: Változatok A. vált. B/I B/II B/III B/IV Adómérték 600 Ft/m2 0 Ft/m2 150 Ft/m2 300 Ft/m2 450 Ft/m2 Jelenlegi kivetés Ft Ft Ft Ft Ft Változás Ft Ft Ft Ft Éves adókivetés Ft 0 Ft Ft Ft Ft a módosítás után Tisztelt Képviselő testület! A beterjesztett rendelet-tervezet a jelenleg hatályos szabályozásra épül, azonban célszerű új rendelet megalkotása, figyelembe véve azt, hogy a rendelet preambuluma már egy hatályon kívül helyezett jogszabályra hivatkozik (a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény). A jogszabályszerkesztés szabályai szerint a preambulum nem módosítható, így új rendelet megalkotása szükséges. A beérkezett kérelem alapján lehetséges rendelkezések a tervezetben ugyancsak beépítésre kerültek. (1.. (3) és (4) bekezdései, valamint a 3.. (3) és (4) bekezdései) Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni a változatok illetve a változaton belüli variációk között! Szentes, január 10. Szirbik Imre

4 A. változat /2015.(..) Tárgy: Építményadó rendelet módosítása H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja módosítani az Építményadóról szóló 36/2012.(XI.30.) számú rendeletét. A határozatról értesítést kap: 1. Jövőnkért AMI Nkkft. 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodája 4. Irattár Szentes, január Szirbik Imre Szentes Város Önkormányzat Képviselő testületének./2015. (...) önkormányzati rendelete az építményadóról B. változat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló évi C. tv. 1. (1) bekezdésében, 5. b) pontjában és a 6. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Az adó mértéke 1. (1) Az adó mértéke a II. zónában az adóalap 30 m 2 -t meg nem haladó része után 0 Ft/m 2, az adóalap 30 m 2 -t meghaladó része után 600,- Ft/m 2. (2) Az adó mértéke az I. zónában az adótárgy minden megkezdett m 2 -e után 20 Ft (3) I. variáció: Az adóévben kizárólag az adóalany által, nonprofit jelleggel és kizárólag közösségi célra hasznosított adótárgy éves adójának mértéke az adóalap minden négyzetmétere után 0 Ft/m 2.

5 II. variáció: Az adóévben kizárólag az adóalany által, nonprofit jelleggel és kizárólag közösségi célra hasznosított adótárgy éves adójának mértéke az adóalap 30 m 2 -t meg nem haladó része után 0 Ft/m 2, az adóalap 30 m 2 -t meghaladó része után 150 Ft/m 2. III. variáció: Az adóévben kizárólag az adóalany által, nonprofit jelleggel és kizárólag közösségi célra hasznosított adótárgy éves adójának mértéke az adóalap 30 m 2 -t meg nem haladó része után 0 Ft/m 2, az adóalap 30 m 2 -t meghaladó része után 300 Ft/m 2. IV. variáció: Az adóévben kizárólag az adóalany által, nonprofit jelleggel és kizárólag közösségi célra hasznosított adótárgy éves adójának mértéke az adóalap 30 m 2 -t meg nem haladó része után 0 Ft/m 2, az adóalap 30 m 2 -t meghaladó része után 450 Ft/m 2. (4) A kizárólag nonprofit jelleggel és kizárólag közösségi célra történő hasznosításról az adózónak évente az adóév január 31. napjáig nyilatkozatot kell tennie az adóhatóságnak. Adómentesség 2.. Mentes az adó alól minden olyan épület, építmény, amely nem vállalkozás célját szolgálja; Értelmező rendelkezések 3.. (1) Vállalkozási célt szolgáló épület: Mely haszonszerzési célból, üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására alkalmas, (pl.: üzlet, műhely, raktár, iroda, étterem, konyha, tároló, gépműhely, üzemcsarnok, irattár, panzió, hűtőház) (2) I. zóna: Az ipari park Északi zónájának keleti része, a Keleti zóna keleti része, a Déli zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek a melléklet szerinti térképvázlatnak megfelelően. II. zóna: az I. zónába nem tartozó minden más terület. (3) Nonprofit jelleg: Nonprofit gazdasági társaság, vagy nonprofit közhasznú gazdasági társasági formában térítésmentesen, ellenérték fizetés nélkül végzett tevékenység. (4) Közösségi cél: oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tevékenység. Záró rendelkezés 4.. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a adóévtől kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 36/2012 (XI.30.) önkormányzati rendelete Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

6

7

8

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adója 2012. adóévre vonatkozó mértékének meghatározásáról Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

5JJ.L. számú előterjesztés

5JJ.L. számú előterjesztés 5JJ.L. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T ER J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. január 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 34/2009. (XI. 27.) számú R

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról 1 Adókötelezettség

a helyi iparűzési adóról 1 Adókötelezettség Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV. 20.) KT. Rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete az építményadóról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 30/2013.(XI.29.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/940-1/2014/I Üi.: Dr. Pósa Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: A 2014. évi adóbevételek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/977-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A 2015 évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző Váczi Julianna osztályvezető Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes

Részletesebben