Kozák András köznevelési szakértő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kozák András köznevelési szakértő"

Átírás

1 Kozák András köznevelési szakértő

2

3 A köznevelés ágazati szabályozását meghatározó jogszabályi változások jellemzése A tanügyigazgatás szervezeti és funkcionális rendjének megváltozása A tanév szervezése szempontjából lényeges új jogintézmények és szabályok Munkajogi relevanciájú normák A rendeleti szabályozás rövid, összefoglaló értékelése

4 Kerettörvény részletszabályozás koherenciája Jogi szabályozás dichotómiája felmenő rendszerű hatályba léptetés A jogszabályváltozások normatani tipizálása: 1. új jogintézmények bevezetése pl. intézményi tanács 2. új szabályok megfogalmazása pl. az osztályozó vizsgára történő jelentkezés módjának és határidejének meghatározása a házirendben 3. törvényből rendeleti szintre helyezett szabályozási tárgyak pl. felvételi körzetek megállapítása

5 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szeptember 1-jei hatályba lépése előtt három alkalommal módosult. Módosító jogszabályok: A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybaléptetésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló évi LXXXVI. törvény, hatályos: júl. 1. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CXXIV. törvény, hatályos: júl. 25., szept. 2., jan. 1. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló évi CXX. törvény, hatályos: jan. 1.

6 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) hatályba lép három szakaszban: szept okt jan. 1. hatályon kívül helyezi a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet egyes szabályait /kiv /C., 17-18/C., 19. (1) bek./ jogszabályi dichotómia érvényesül a törvényi szinthez igazodóan

7 20/2012. (VIII. 1.) EMMI rendelet a nevelési-oktatás intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban: miniszteri rendelet) hatályba lép négy lépcsőben: szept jan márc szept. 1. hatályon kívül helyezi: o a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet o a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendeletet o a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendeletet ( )

8 2012. évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény módosításáról évi CXVIII. törvény egyéb szociális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról 106/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (hatályos ) 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési jegyzék módosításának eljárásrendjéről 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről

9 Sajátos kodifikációs megoldás: a kihirdetettől eltérő szöveggel való hatályba léptetés jogtechnikai metódusa, mely szerint a normaszöveg módosításának hatályba lépése nem teszi hatályossá a megváltoztatott jogi rendelkezést (az érvényesség elválik a hatályosságtól) Pl.: Nkt. 27. (8) bek. A törvénymódosítás jellege szerint egyaránt előfordul: o tételes szövegmódosítás [Nkt pont] o hatályon kívül helyezés [Nkt. 77. (2) bek. e) pont] o szövegpontosító-jobbító jellegű módosítás [Nkt. 24. (1) bek.] Az Nkt. első átfogó jellegű, a normaanyag csaknem 56 %- át érintő ún. novelláris módosítása a évi CXXIV. törvény (Nkt.-novella)

10 Az Nkt. átfogó módosítását három ok indokolja: a tanügyigazgatás szervezeti és funkcionális struktúrájának megváltoztatása, mely a közigazgatás reformját követi: a járások, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egységei, illetve a járási kormányhivatalok január 1-jével történő létrejötte, az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében történő intézményfenntartással, továbbá a köznevelési feladatok ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok települési önkormányzatok részéről történő működtetésével kapcsolatos tanügyi és munkajogi szabályok módosításainak bevezetése, Jogtechnikai jellegű, jogszabályi koherenciát megteremtő, szövegpontosító módosítások elvégzése.

11 Működtető [Nkt ] Működtetési szerződés [Nkt. 74. (6)] Állami intézményfenntartó központ [Nkt. 14. (7)] Önálló költségvetéssel rendelkező intézmény [Nkt. 21. (1)] Nem az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény [Nkt. 94. (1) h)] Járási hivatal [Nkt. 30. (5) a)] Felügyelet és irányítás [Nkt. 96. (4)] Felügyeleti és irányító szerv [Nkt. 96. (4)] KIR adatkezelője [Nkt. 44. (1)]

12 Korábbi és új terminológia az ágazati jogszabályokban közoktatás köznevelés közoktatási intézmény köznevelési intézmény nem állami, nem helyi egyházi és önkormányzati intézmény magánintézmény Oktatási Hivatal hivatal közoktatási megállapodás köznevelési szerződés helyi önkormányzat települési önkormányzat kisebbségi önkormányzat nemzetiségi önkormányzat Nagyon fontos! Az állam kormányhivatal

13 Fenntartói szint Működtetői szint Központi szint Kormány oktatásért felelős miniszter Állami intézményfenntartó központ Oktatási Hivatal Kormányhivatal JÁRÁSI HIVATAL települési nemzetiségi egyházi és állami önkormányzat magánfenntartó intézmény KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

14 I. szint: állam (központi ágazati irányítási és fenntartói szint) Oktatásért felelős miniszter állami intézményfenntartó központ tankerületi, megyeközponti tankerületi illetékesség állami központi közigazgatási szerv állami felsőoktatási intézmény II. szint: Önkormányzati fenntartók települési önkormányzatok (helyi, megyei) képviselő-testület jegyző önkormányzati társulások nemzetiségi önkormányzatok (helyi, országos) III. szint: egyházi és magánfenntartók egyházi jogi személy jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet természetes személy

15 A fenntartó az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és a működtetővel közösen a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik valamint jogszabályban meghatározott fenntartói jogokat gyakorol, s fenntartói kötelezettségeket teljesít. [Nkt ]

16 A fenntartó: dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát,

17 ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak, dönt a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásáról, kinevezéséről, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett, jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját, értékeli a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.

18 A működtető az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti. [Nkt ]

19 A működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa.

20 A működtető: köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről, köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el, feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, azonban az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat,

21 feladatához tartozik a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása, működteti, karbantartja a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítja, karbantartja a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. Fontos megjegyezni, hogy a taneszközök beszerzését az állam finanszírozza.

22 A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény működtetését érintő módosítása vagy az ezzel összefüggő infrastruktúrafejlesztés az állam és a működtető közötti egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik (működtetői szerződés).

23 Mely esetekben adható át az állami, települési önkormányzati fenntartásban lévő köznevelési intézmény vallási világnézeti szempontból elkötelezett, egyházi fenntartónak? Ha az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülők, nagykorúság elérése esetén a tanulók több mint fele azt támogatja, ÉS: a vallási, világnézeti szempontból el nem kötelezett nevelést-oktatást igénylő többi tanulók számára változatlan színvonalon biztosítja az állam a köznevelési szolgáltatások nyújtását.

24 Időpont: január 1. Főszabály: A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. Kivételes szabály: a működtetési kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek hiányában külön jogszabályban meghatározott módon mentesül a települési önkormányzat. Részletszabályozó: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. V. fejezete és 1-7. melléklete

25 Időpont: január 1. Főszabály: A 3000 főt meg nem haladó települések helyi önkormányzati fenntartású köznevelési intézményeinek fenntartói és működtetői feladatkörét az állami intézményfenntartó központ veszi át. Kivételes szabály: A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást. Részletszabályozó: - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. V. fejezete és 1-7. melléklete - 202/2012. (VII. 27.) Korm. rend. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

26 A törvénymódosítás a tanügyigazgatás szervezeti reformját valósítja meg. A járási hivatalok illetékesség szempontjából a korábbi kistérségekhez illetve a fővárosi kerületek területi tagozódásához igazodnak. A járási hivatalok a megyei, fővárosi kormányhivatalok szervezeti keretében működnek. A jogalkotó a járási hivatalra jelenleg - a jegyző által ellátott egyes államigazgatási feladat- és hatáskört telepít.

27 A járási hivatal tanügyi igazgatási és szervezési feladatai: rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos egyes feladatokat lát el [Nkt. 30. (5) bek a)-b) pont], a tankötelesek nyilvántartása, rendszeres adatközlés az állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára [Nkt. 45. (8) bek.], a tankötelezettség teljesítésének és a szakértői vizsgálaton való megjelenésnek az elrendelése és felügyelete [Nkt. 45. (8) bek.], a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatok [Nkt. 45. (9) bek.], a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartás megküldése az állami intézményfenntartó központon keresztül a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának [Nkt. 45. (10) bek.].

28 A jegyző feladatai: ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a fenntartó és a járási hivatal egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el [Nkt. 30. (5) b)], a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben hozott döntés ügyében másodfokú döntéshozóként jár el [Nkt. 37. (4)], adatot szolgáltat a KIR-be [Nkt. 44. (2)], gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára [Nkt. 45. (8)], az óvodás gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának [Nkt. 45. (10)].

29 A kormányhivatal a Kormány általános területi államigazgatási szerve, a törvényesség őre Kiemelt szerepei: egyházi és magánintézmények nyilvántartásának vezetése, működésük engedélyezése és ellenőrzése, másodfokú döntési jogkört gyakorol a települési önkormányzatok képviselőtestületi döntéseivel szemben, köznevelési intézmények törvényességi ellenőrzésének végzése, általános szabálysértési hatóságként jár el Vonatkozó jogszabály: 36/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 40-41/D.

30 A kormányhivatal január 1-től - nem gyakorolja az állami fenntartói hatáskört, így a kormányhivataltól az állami intézményfenntartó központhoz telepítette a jogalkotó: a köznevelési intézmény alapítását, utazó gyógypedagógus hálózat működtetését, a tanköteles tanulók beiratkozása időpontjának meghatározását.

31 A kormányhivatal kötelezi a szülőt a jegyző helyett, hogy gyermekével jelenjen meg a nevelési tanácsadáson s biztosítsa, hogy gyermeke az óvodapszichológusi, iskolapszichológusi vizsgálaton és fejlesztő foglalkozásokon vegyen részt [Nkt. 72. (4)]. A kormányhivatal helyett a fenntartó vesz részt delegáltjával az intézményi tanács munkájában [Nkt. 73. (3)]. A kormányhivatal helyett a miniszter értékeli és módosítja szükség szerint a köznevelésfejlesztési tervet legalább ötévente [Nkt. 75. (2)].

32 A köznevelési intézmények közül 1. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények költségvetési szerven belüli önálló szervezeti egységként működő, az Oktatási Hivatal által nyilvántartott, önálló költségvetéssel nem rendelkező, ún. sui generis (sajátos) jogi személyek. 2. Az állami szerv, vagy állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, továbbá az önkormányzati valamint az egyházi és magánintézmény önálló költségvetéssel rendelkező köznevelési intézményként került meghatározásra.

33 Az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény: alapító okiratában kell szabályozni a gazdálkodással összefüggő jogosítványait, a kormányhivatal által vezetett nyilvántartása tartalmazza az adószámát és valamennyi pénzforgalmi számlaszámát, a nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozat alapján képviselője köteles nyolc napon belül megkérni az intézmény adószámát és pénzforgalmi számlát nyitni. Az adószámot és a pénzforgalmi számlaszámot, annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül be kell jelenteni a nyilvántartást vezető szervnek,

34 működéséhez szükséges feltételként került meghatározásra, hogy a szükséges pénzeszközzel rendelkeznie kell, feladatainak ellátásáról az alapító gondoskodik, a rendelkezésre álló költségvetés alapján vezetője gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről, a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében gondoskodik az iskolaszék, szülői szervezet és a diákönkormányzat működési feltételeiről.

35 A gyakorló nevelési-oktatási intézményekben és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben vezetőpedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében a pedagógus-szakvizsgát tudományos fokozattal, doktori címmel is ki lehet váltani. [Nkt. 66. (3)] Az állami intézményfenntartó által fenntartott köznevelési intézményekben az intézményvezető másodszorra történő (ismételt) megbízása esetén a pályázat mellőzhető, ha a pályázó megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. [Nkt. 67. (7)]

36 A nem köznevelési intézményben a gyermek nevelése-gondozása céljából létesített pedagógus-munkakör esetén az ágazati törvény rendelkezései szerint lehet az Nkt. szerinti juttatásokat, kedvezményeket alkalmazni [Nkt. 96. (1)]. Nem az Nkt.-novella által beiktatott, de fontos szabály, hogy az a pedagógus, aki szeptember 1-jén az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógus-továbbképzésben történő részvételre nem kötelezhető [Nkt. 37. (16)].

37 Aki az oktatásért felelős miniszter által kiállított igazolás alapján a Kormánnyal kötött, törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy tárcaközi megállapodás keretében idegen nyelven folytatott nevelési, oktatási tevékenység ellátására anyanyelvi tanárként érkezik Magyarországra, mentesül a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvényben szabályozott elismerési eljárás alól [Nkt. 98. (11)-(12)].

38 A köznevelési intézmény vezetőjével összefüggő új összeférhetetlenségi szabály, - miszerint nem lehet a köznevelési intézmény vezetője a köznevelési intézmény fenntartója, továbbá a köznevelési intézmény fenntartójánál vezető állású munkavállaló vagy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott -, mely megtiltja az önkormányzati képviselők nevelési-oktatási intézményvezetői megbízását, a korábbiaktól eltérően csak január 1-jével lép csak érvénybe [Nkt. 67. (2)].

39 Az Nkt. módosítással érintett 97. (6) bekezdése kimondja, hogy mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. Az ezeken az évfolyamokon alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni. A többlet testnevelési órákkal a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 52. (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. A többi évfolyamon a Kt. szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben megszervezni.

40 2013. január 1-jétől a megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelésfejlesztési terv (köznevelés-fejlesztési terv) előkészítését az Oktatási Hivatal végzi, mely első alkalommal április 30-ig készíti el a köznevelés-fejlesztési terveket [Nkt. 21. (2), 97. (8)]. Ha a tanulót a szakértői bizottság javaslata alapján felmentették a tantárgyak, tantárgyrészek esetében az értékelés, minősítés alól - amennyiben az érintett tantárgy az érettségi vizsga kötelező tantárgya - a tanuló másik tantárgyat választhat, ezzel biztosítható számára az érettségi vizsga letétele, az adottságainak megfelelő területen történő továbbtanulás lehetőségének megalapozása [Nkt. 56. (1)].

41 Az óvodai nevelési feladatok ellátására a települési önkormányzat köthet köznevelési szerződést [Nkt. 31. (2) e)]. A Köznevelés Információs Rendszere (KIR) adatkezelője az Oktatási Hivatal a köznevelési intézmény útján közli a tanulóval a diákigazolvány kiállítására irányuló eljárás során hozott hatósági döntéseket [Nkt. 46. (13)]. Az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel a korábbi szabályozással megegyező módon a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére ingyenes, illetve térítésmentes [Nkt. 16. (3)].

42 Fontos határidős feladatként határozza meg az Nkt.-novella a fenntartók számára, hogy január 1-ig vizsgálják felül a Kt augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát annak érdekében, hogy az megfeleljen az Nkt.-ban foglaltaknak, és küldjék meg azt a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, az Oktatási Hivatalnak vagy a kormányhivatalnak. Ha Kt. alapján a köznevelési intézmény a nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését, a fenntartó köteles április 30-ig működési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a közoktatási intézményt megszüntetni.

43 Mi az amit az alapító okirat tartalmát tekintve nem tartalmaz a Kt., hanem csak az Nkt. előírása: - a működtető neve és székhelye, - az intézmény feladatellátási helye, - tagintézménye, - alapfeladatának, szakfeladatának jogszabályszerinti megnevezése - nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám, - iskolatípusonként az évfolyamok száma,

44 - szakképzés esetén a szakmacsoportok és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezése és azonosító száma, szakközépiskola esetén az ágazatok.

45 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról Magyar Közlöny 2012/112. sz. (2012. VIII. 28.) Hatályos főszabály szerint szeptember 1-től Nemzeti jogszabálytárban elérhető:

46 Tematikai felépítése: I. Fejezet Köznevelés Információs Rendszere II. Fejezet A pedagógusok állandó helyettesítési rendszere III. Fejezet A köznevelési intézményben térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatok IV. Fejezet Az illetékes kormányhivatal által folytatott hatósági ellenőrzés tárgykörei V. Fejezet A köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége vállalására vonatkozó nyilatkozat és a működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályai VI. Fejezet Záró rendelkezések 1-7. melléklet Az V. fejezethez kapcsolódó adatlapok, szándéknyilatkozatok, jegyzőkönyvi kivonatok

47 A KIR adatbázis több alrendszerből áll, a legfontosabb alrendszerek közé tartozik: a köznevelési intézménytörzs, a gyermekek, tanulók, az egyes alkalmazottak és az óraadók személyi nyilvántartása, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében gyűjtött statisztikai adatok alrendszere, a köznevelési intézmény fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdálkodási adatok alrendszere, hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel, tanulóval kapcsolatos statisztikai adatok alrendszere, a köznevelési intézmény információs tájékoztató alrendszere.

48 Az intézménytörzs részére valamennyi okiratot, beleértve a módosított okiratokat és a megszűnéssel kapcsolatos dokumentumokat is, a köznevelési intézmények nyilvántartását vezető hatóságok küldik meg (kormányhivatal, MÁK, miniszter) Fontos, hogy a KIR elektronikus felületén továbbra is a köznevelési intézmény vezetője, illetve a fenntartó képviselője közöl adatokat.

49 Az intézményvezetői és fenntartói adatközlés módja interneten előállított adatlap formátum, amelyet postára adással kell az Oktatási Hivatal győri címére (9001 Győr, Pf. 646.) megküldeni. A korábban kiállított OM azonosítók érvényességét nem érinti a jogszabály változása. A köznevelési intézmény képviselője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni (ez a szabály vonatkozik az új azonosító számok igénylésének határidejére is). A köznevelési intézmény képviselője a köznevelési intézménnyel szeptember 1-jén jogviszonyban álló személy vonatkozásában október 31-éig köteles változás-bejelentést tenni. A korábban kiállított oktatási azonosító számok érvényességét nem érinti a jogszabály változása.

50 A köznevelési intézmény minden év október 31 -ig az október 1 -jei állapotnak megfelelően a KIR tájékoztató rendszerében adatokat köteles megadni, továbbá a megváltozott adatokat ezen időpontig köteles átvezetni. Az adatokat kizárólag a KIR felületén kell rögzíteni. 2012/2013-as tanévben módosul a tájékoztató felület, és minden intézmény számára kötelező a KIR honlapján adatot közölni, abban az esetben is, ha saját honlapot működtet és ott különféle közérdekű adatokat megjelenített. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat. Az Oktatási Hivatal októbertől biztosítja a felülethez a hozzáférést. Az Oktatási Hivatal az adatokkal feltöltött közzétételi listát a köznevelési intézmény kérelemére elektronikus formában átadja a köznevelési intézménynek, az intézmény saját honlapján történő megjelenítése céljából.

51 A Hivatal a KIR-ben tárolt adatok megadásával segíti a köznevelési intézmény október 1-jei és a megszűnt intézmény fenntartó által elkészített záró statisztikájának elkészítését. [Nkt. Vhr. 25. (5)] Hatályos: október 2-tól.

52 Nkt. Vhr Térítésmentesség szabályai alapvetően nem változtak. Ha az egyházi- vagy a magánintézmény nem vesz részt a kötelező köznevelési feladatellátásban, az intézmény szolgáltatásának igénybevételéért a gyermek, tanuló tandíjat fizet, ami alól a fenntartó saját döntése alapján felmentést adhat. A térítésmentesen, térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett igénybe vehető közszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat az intézménynek a 2012/2013. nevelési évtől, tanévtől kell alkalmazni azzal, hogy a fenntartó szeptember 5-éig köteles a díjfizetéssel kapcsolatos fenntartói és intézményi dokumentációkat felülvizsgálni és e rendeletnek megfelelően módosítani, egyúttal a fizetési kötelezettségről az érintetteket értesíteni.

53 2013. január 1-jétől a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetője az állami intézményfenntartó központ, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lesz. A pedagógusok állandó helyettesítési rendszerébe való felvétel feltételei: előírt végzettség és szakképesítés; 2 nevelési/tanítási év szakmai gyakorlat vagy 10 év szakmai gyakorlati idő; fennálló jogviszony (pedagógusként vagy óraadóként történő alkalmazás) vagy a foglalkoztatás legfeljebb 5 éve történt megszűnése.

54 A helyettesítő pedagógussal a munkáltató határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyt vagy munkaviszonyt létesít, vagy óraadó pedagógusként foglalkoztatja. A köznevelési intézmény vezetője a foglalkoztatási jogviszony keletkezését és megszűnését az intézményfenntartó központnak 5 napon belül tájékoztató jelleggel bejelenti.

55 A nem állami, nem helyi önkormányzati köznevelési intézmények fenntartóinak normatív állami hozzájárulása és támogatása, az országos nemzetiségi önkormányzatok és az egyházi jogi személyek fenntartói kiegészítő támogatása, a szakképzési támogatás és az intézményfenntartó állami felsőoktatási intézmények központosított támogatása igénylésének, elbírálásának, folyósításának és elszámolásának rendje alapvetően nem változott. Vonatkozó jogszabály: 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet hatályában fenntartott13-17/c., 17/E-18/C. és a 19. -a

56 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) Magyar Közlöny 2012/115. sz. ( ) Hatályos főszabály szerint szeptember 1-től Nemzeti jogszabálytárban elérhető:

57 I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok tartalmára, elkészítésére, alkalmazására vonatkozó szabályok III. Fejezet A nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztásának szabályai IV. Fejezet Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony és a kollégiumi, externátusi tagsági viszony keletkezése és megszűnése V. Fejezet A gyermek, a tanuló kötelezettségeinek teljesítése VI. Fejezet Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérése, a tanuló teljesítményének mérése, értékelése VII. Fejezet Iratkezelés a nevelési-oktatási intézményben VIII. Fejezet A nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumok

58 IX. Fejezet A köznevelési intézmény névhasználatára vonatkozó szabályok X. Fejezet A gyermek, a tanuló egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatok, a feladatokban közreműködőkre vonatkozó szabályok a nevelési-oktatási intézményben XI. Fejezet A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, a két tanítási nyelvű iskolai nevelésoktatás, valamint a nyelvi előkészítő évfolyam szervezésének feltételei XII. Fejezet A különleges bánásmódot igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó eltérő szabályok XIII. Fejezet Az iskolai testneveléssel kapcsolatos szabályok XIV. Fejezet A felnőttoktatásra és a felzárkóztató oktatásra vonatkozó eltérő rendelkezések

59 XV. Fejezet A nevelési-oktatási intézményben lefolytatható szakmai ellenőrzések szabályai, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevő szakértő tevékenysége folytatásának szakmai feltételei XVI. Fejezet A nem az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó külön szabályok XVII. Fejezet A nevelési-oktatási intézmény kötelező felszerelésére vonatkozó szabályok XVIII. Fejezet A tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatok

60 XIX. Fejezet Különleges pedagógiai célok megvalósításához igazodó nevelés- és oktatásszervezési megoldások XX. Fejezet Az országos tanulmányi versenyek meghirdetése, támogatása, versenyszabályzat XXI. Fejezet Nemzetközi vonatkozású és vegyes rendelkezések XXII. Fejezet Záró rendelkezések 1. sz. melléklet A nevelési-oktatási intézmény irattári terve és az iskolai záradékok 2. sz. melléklet Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről 3. sz. melléklet Az országos pedagógiai mérések 6., 8. és 10. évfolyamra vonatkozó tartalmi kerete

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@gmail.com Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet 2014. évi CV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai A köznevelési törvény aktuális változásai A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. évet érintő módosításai Kozák András köznevelési szakértő Miről lesz szó az előadáson? A köznevelési

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében Kozák András köznevelési szakértő Új nevelési év új ágazati statútum új szabályok Ágazati kerettörvény (statútum): A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám

39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám 39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben