EGYESÜLETEK DEBRECENBEN A HARMINCAS ÉVEKBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYESÜLETEK DEBRECENBEN A HARMINCAS ÉVEKBEN"

Átírás

1 EGYESÜLETEK DEBRECENBEN A HARMINCAS ÉVEKBEN Gazdag István A kétvilágháború között Debrecen társadalmáról sokféle információval rendelkezünk. Elsősorban történeti és egyéb jellegű feldolgozásokból, statisztikákból és a szépirodalomból. Úgy gondolom azonban - különösen a Debrecen története negyedik kötetének e témával foglalkozó tanulmányai alapján -, hogy érdemes és szükséges tovább kutatni, elemezni a város társadalmát. E dolgozat keretében a társadalmi tagoltságot, a társadalom organikus fejlődését az egyesületi élet kereteiben kívánom vizsgálni a II. világháborút megelőzően. Tar Károly Az ellenforradalmi rendszer művelődéspolitikája c. tanulmányában a következo ket írja : Az iskolán kívüli népművelés irányítói igen nagy gondot fordítottak arra, hogy ideológiájuk eljusson a társadalomlegszélesebb köreihez. Ezért azegyletek, a körök és atársaságok sokaságát hozták létre."t A szerző fogalommeghatározásából egyértelműen következik, hogy az egyesületeket kívülro~ vagy felülről szervezik meg. Valószínű, hogy ez a gyakorlat is élt, sőt a politikai életben ez általánosnak is tekinthető. Árnyaltabbnak, az egyesületek lényegéhez közelebb állónak érzem azonban a következő fogalmi meghatározást : Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt mu~cöd ő szervezete, testülete."z Az egyesületek valójában a társadalom tagoltságát tükrözik, ezért ezekben elsősorban annak kell kifejezésrejutni, hogy mit tart fontosnak az egyes állampolgár : mivel kíván foglalkozni, mire hajlandó áldozni és egyáltalán mivel tud azonosulni.az egyesület ezért elsősorban eszköz célok, feladatok megvalósítására ; keret a közösségi élet szabályainak, a demokráciának az elsajátítására. Tanulságos figyelemmel kísérni az egyesületalakítás első szakaszát : az alakulási eljárást. Az egyesület alakításakor az alapszabályokat a törvényhatóság útján a belügyminiszterhez kellett felterjeszteni, ha40 nap alatt válasz nem érkezett, az egyesület ideiglenesen megalakulhatott, végleges megalakulása azonban csak az alapszabályok miniszteri láttamozása után történhetett. Amennyiben az egyesület eltért az alapsza- 1 Tar Károly :Az ellenforradalmi rendszer művelődéspolitikája. In : Debrecen története kötet. (Szerk. : Tokody Gyula.) Debrecen, Vitatható a szerzőnek az az álláspontja, hogy az egyletek, a körök és a társaságok szervezőjeként az iskolán kívüli népm űvelés irányítóit tekinti. 2 A Magyar Nyelv Értelmez ő Szótára. II. k. 50. oldal. Domokos Attila fogalommeghatározása :... egyesületnek tekinthetünk...mindenmeghatározott, nem kereseticélból alakult, szabad társadalmi szervezetet..." Dr. DomokosAttila: Atársadalmi egyesületekstatisztikája. A magyar hivatalos statisztika történetéből. Az V. Statisztikatörténeti Vándorülés el őadásai és korreferátumai. Budapest, o. A Révai Nagy Lexikon 1912-es kötete szerint az egyesületbizonyos célelérése végett szervezett természeti vagy jogi személyek egyesülése. A fogalom további részletezésénél alexikon arra utal, hogy az egyesület hatósági felügyelet alatt áll. 91

2 bátyoktól, tevékenységét felfüggeszthették, sőt bizonyos esetekben fel isoszlathatták. Szólnunk kell arról is, hogy az egyesületeket döntően abelügyminiszter, illetőleg a törvényhatóság első tisztviselője ellenőrizte. Egyes speciális egyesületek felügyeletét (közbirtokosság, ipartársulat, hegyközség, orvosi kamara stb.) a kereskedelmi, aföldművelésügyi és a vallás- és közoktatási miniszter látta el. Az egyesületek mindennapi életéhez, tevékenységükhöz szorosan hozzátartozott az is, hogy függetlenségük korlátozott volt a hatóságok részér ől. A / BM sz. rendelet előírta a törvényhatóság, első tisztviselőjének, hogy évenként ellenőrizze az egyesületek vagyonkezelését, illetve ügykezelését. Ezeknek a vizsgálatoknak a harmincas évekbeli debreceni tapasztalatai figyelemre méltóak. Több ízben kiderült, hogy a vizsgálat alá vont egyesület nem működik. Ha az ezt követő hatósági felhívásra nem kezdte újra tevékenységét, feloszlatták.jó néhány egyesületről az is kiderült, hogy anyagi zavarokkal küzd, s emiatt alapszabályszerű céljait nem képes megvalósítani. Az anyagi csődöt sokszor a tagdíjfizetés elmaradása váltotta ki. Ez a tény viszont az egyesület tagjainak érdektelenségét bizonyította. Több egyesületi alapszabály hangoztatta politikamentességét. Az egyesületek nagy része nem volt mentes a politikától, de semmiképpen nem lehetett közömbös a társadalmi csoportok, szakmai tömörülések, felekezeti közösségek, lakóhelyi közös ségek szempontjából. Néhány egyesület vonatkozásában viszont kifejezetten nyomon lehetett követni a politikai élet hullámzását, azt, hogy egy-egy személy milyen módon igyekezett az adott egyesületet a politika szolgálatába állitani. Debrecen társadalmi-politikai élete igencsak mozgalmas volt a harmincas években. Állandóan napirenden voltak a különböz ő, elsősorban a kormánypárti, de a szélsőjobboldali-fajvéd ő szervezetek akció, ellenakció. De jelen volt a politikai életben a liberális ellenzék és a konzervatív politika is, leginkább a kisgazdákhoz kapcsolódva. A szociáldemokraták az március 31-i országgyűlési választáson a szavazatok tekintélyes részét megtudták szerezni (23,8%), de ezzel is csak a Nemzeti Egység Pártja (37%) és a Nemzetiszocialista Párt (35%)utánkövetkezhettek. A politikai élet ismételt átrendezései, a Vásáry István ellen indított bírósági eljárás befolyásolta a társadalom hangulatát, magatartását. Mindez azonban csak részben érintette az egyes állampolgárokat, akik végezték munkájukat, élték mindennapi életüket. A folyamatosság egyik lehetséges színtere éppenaz egyesületi élet volt. Az érvényben lévő 5084/ ME sz. rendelet tiltotta ugyan az egyesületek szervezését, de egyben felhatalmazta a belügyminisztert, hogy méltányos esetekben engedélyezhessen új egyesület alakítását.akét világháború között alakult egyesületek számát tekintve azt kell mondanunk, hogy a kormányhatóságok igencsak liberálisan kezelték országosan és Debrecenben is az új egyesületek alakítására vonatkozó kérelmeket, és a benyújtott alapszabályok kb. 90%-át jóváhagyta. Bizonyítja ezt a tényt az is, hogy Debrecen város területén a háború után alakult egyesületek számajóvalmeghaladta a háború előtt működő egyesütetek számát. A XVIII. század végétől alakult és hivatalosan regisztrált egyesületek száma Debrecenben 1950-ig feltehetően meghaladta a négyszázat. Ajelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján az alakulás üteme a következ őképpen alakult : a XVIII. századtól 1867-ig az egyesületek 5%-a kezdte meg működését ; ig 33%-a ; a két világháború között 55%-a és 1945-tő17%-a. A számok tanúsága szerint az egyesületek folyamatosan és növekvő számmal kezdték meg működésüket. A magyarázatot részben az adja, hogy egyre több alapközösség kezdte meg mu~ödését : kertségek, szakmák, egyházi szervezetek, szociális egyesületek, sportkörök, politikai szervezetek stb. Ezek a közösségek önként alakultak, vezetőiket saját maguk vá- 92

3 lasztották, céljaikbankövetkezetesek voltak. Érdeküknek megfelel ően szüneteltették mu~ödésüket, ha indokoltnak érezték, feloszlatták az egyesületet vagy éppen társultak. Nagyon fontosnak tartom : saját mozgásterük volt, az érdek működtette az egyesületek döntő többségét. Debrecen város polgármestere 1933 márciusában az egyesületi életről készített jelentésében megállapította, hogy...városunk területén az egyesületek, illetve fiókegyesületek alakulása jelenleg is folyamatban van, s ha az új alakulások továbbra is ugyanolyan arányban történnek, mint a múltban, úgyaz egyesületek már maisabnormális számának (213) tovább emelkedése várható." A politikai szándék és az apparátus megítélése az egyesületekkel kapcsolatban, úgy tűnik, nem esett egybe 1933-ban. Az egyesületek célja, tevékenysége az elnevezésbo I természetszerűen következik, ha a tartalmi jegyekre vagyunk kíváncsiak, szemügyre kell venni az alapszabályt, bele kell lapozni az egyesületi iratokba. Ajelleg bemutatására felsorolunk néhány alapszabályban megfogalmazott egyesületi célt és néhány más fontos adatot. Debreceni Gazdasági Egyesület június 11-én mondták ki a megalakulását. Célját igen tömören fogalmazták meg: a mezőgazdaság minden ágának előmozdítása és fejlesztése Debrecen város területén. A 64 főből álló vezetőség foglalkozás szerinti megoszlása : gazdálkodó 43, gazdasági akadémiai tanár 8, tisztvisel ő 7 (ezen belül a főispán és a polgármester), igazgató 3, gazdasági főfelügyelő 1, katonatiszt 1, tanár 1. Debreceni Jogász és Tisztviselőkör A kör január 29-én alakultmeg. Célját azalapszabály a következőkben határozta meg : A tagok társadalmi érintkezése s ezután is az elméleti és gyakorlati képzettség fejlesztése, a társadalmi élet élénkítése, a felmerülő napi jogászi és tisztvisel ői kérdések fejtegetése a politika teljes kizárásával, e téren szükséges reformok tárgyalása s vélemények nyilvánítása, a kör tagjai jogos érdekeinek előmozdítása." A vezetőség összetételét egy évi lista alapján vizsgálhatjuk. A 39 tagú vezetőségben helyet foglalt 7 jogász, 7 MÁV-tisztviselő, 13 tisztviselő, 1 rendőr, 9 tanár, 1 postás, 1 építész. Petőfi Dalkör A dalkör 1897.július 14-én alakult meg. Célja : amagyar nemzeti dal művelése, a hazafias irány, a társas élet, a nemzeti művelődés s a Petőfi-kultusz előmozdítása és fejlesztése.a 32 tagú vezetőség foglalkozás szerinti megoszlása : vállalkozó 2, jogász 2, orvos 1, alkalmazott 2, iparosmester 9, iparossegéd 15, keresked ő 1. 93

4 Debreceni Munkás Testedz ő Egyesület 1910-ben alakult. Célja : a rendszeres testedzés, lehetőleg minden sportág művelése és szélesebb körben való terjesztése. Az egyesület alkalmat nyújt a tagoknak, hogy a különfélesportágakban kiképzést nyerjenek. Versenyeket rendez silyenekben tehetsége szerint részt vesz. A 22 tagúvezetőség összetétele : önálló kisiparos 7, kereskedő 1, segéd 11, gyári munkás 1, ügyvéd 1, orvos 1. Debrecen város nyugdíjas és kegydíjas tisztviselők és alkalmazottak és ezek özvegyei és árvái egyesülete Alakult december 6-án. Az egyesület célja : Debrecen város által nyugdíjba helyezett vagy kegydíjjal ellátott tisztviselők, alkalmazottak, özvegyek és árvák megélhetésének megkönnyítése. A tagok kenyérkeresethez juttatása, azok erkölcsi támogatása és jogos érdekeinek képviselete a hatóságoknál. A tagok segélyezése az egyesület anyagi erejéhez képest. Nyugdíjas otthon létesítése. A 18 tagú vezetőségben csak nyugdíjasok vettek részt, akik aktív korukbanavárosvezetőposztjain dolgoztak. Szántó Győző Közhasznú Kertegyesület 1926-ban alakította a névadó. Az egyesület sokrétű célt tűzött maga elé : a) Debrecen város körül kerttelepet létesítsen, azokat kis területekre osztva olcsó bérért kis jövedelmű egyéneknek és családoknak termelés, avagy általában kertmívelés céljaira bérbe adja, b) a bérlo"ket oktassa, tanácsokkal ellássa, c) a bérlo"k együttérzését erősítse, d) a kertészegyesület feladata más jóléti intézmények létesítése és támogatása. A tisztikar névsora nem áll rendelkezésre. Debreceni Vargakerti Olvasókör Az egyesület április 18-án alakult meg. Az olvasókör célja : a tagok között a művelődés előmozdítása, a hazafias és társas élet ápolása, fenntartása. Ezék elérésére szolgálnak a kör helyiségei, a vezetőség által megrendelt hírlapok és egyéb folyóira tok, ismeretterjesztő előadások, hazafias és kulturális ünnepségek és a könyvtár. Az egyesület társadalmi alakulás : napi és pártpolitikával, valamint felekezeti kérdéssel nem foglalkozik. Az olvasókör 40 tagú vezetőségének foglalkozás szerinti megoszlása : vasutas 28, magánzó 2, orvos 1, iparosmester 4, tisztvisel ő l, városi alkalmazott 1, vármegyei hajdú 1, postás 1, csendőr 1. Akülönböző típusú egyesületek alapszabályainak kivonataiból és a vezetőségek foglalkozás szerinti összetételéből le lehet vonni bizonyos következtetéseket. A célkit űzések konkrét feladatokat jelentettek, amelyeknek megoldásához ren- 94

5 delkezésre álltak a szükséges eszközök, vagy az eszközök biztosításának a lehetséges módjai. Az alapszabályokban szinte kivétel nélkül kiemelt hangsúlyt kapott a közösségi érzés ápolásának fontossága. Több esetben megfogalmazódott a politikamentesség, vagy éppen az elkötelezettség a nemzet mellett, a hazafiság erősítésére. A célok általában összhangban voltak a feltételekkel, az egyesület tagságának érdekeivel, sőt bizonyos esetekben a közösségi érdek a város érdekeivel. A célok realitása azt jelentette, hogy a tagság érdekelt volt nemcsak elvileg, de anyagilag is az adott egyesület fenntartásában. Az alapszabály precízen meghatározta a vezetési szinteket. Az egyesületek vezetősége szűk körű tisztikarból és egy népesebb választmányból tevődött össze. Az alapszabály rendszerint meghatározta a teljes tisztikar és a választmány egy bizonyos részének a hivatali idejét. Az egyesületi élet egyik meghatározó jegye volt ugyanis a rotáció, amely a demokratikus közélet iskolájának tekinthető. Tanulságos a vezetőség foglalkozás szerinti összetételét is szemügyre venni. A társas-kulturális egyesületek vezetőségében, választmányában dolgozók zöme a kispolgárság köréből került ki : iparosok, keresked ők, vasutasok, alkalmazottak, postások stb. De jelen volt a kertség orvosa, tanítója is.a többi egyesület vezetőségében szakemberek, politikusok, vezető értelmiségiek- általában vagyonnal bírók vagy vezető pozícióval rendelkezők vettek részt. A Debreceni Gazdasági Egyesületet»...nyugdíjas gazdák és nagygazdák irányították..." -állapította meg Balogh István. Hogy milyen helyet foglaltak el az egyesületek a város életében, erre a kérdésre nehéz válaszolni. Egy-egy közösségben, szakmában, felekezet életében vagy éppen a politikában különböző súllyal voltak jelen az egyesületek. Tényleges választ csak akkor adhatunk, ha részletesen feltárjuk az egyesületek életét. Azt azonban ez idő szerint is biztonsággal mondhatjuk, hogy az egyesületek átszőtték a város társadalmát. Meggyőző bizonyíték erre a város polgármesterének 1933 tavaszán az egyesületekro I készített kimutatása, amelyet az alábbiakban közlünk.3 Kimutatás Debrecen sz. kir. város területén működő egyesületekről március 1yén 3 HBML X Olvasókör, kulturális egyesület 1. Böszörményi úti és Környéki Polgári Olvasókör 2. Beregi Kör 3. Boldogfalva Kertség Olvasóköre 4. Debreceni Függetlenségi Kör 5. Debreceni Sakk Kör 6. Debreceni Homokkerti Református Olvasó Egylet 7. Csapókerti Függetlenségi és 48-as Olvasókör 8. Debreceni Katholikus Népszövetségi Otthon 9. Debreceni Piarista Diákszövetség 10. Debreceni Református Leánynevelő Intézet Iskolatársak Szövetsége 11. Debreceni Casinó 12. Debreceni Szeretet Asztaltársaság 13. Debreceni Görög Katholikus Legényegylet 95

6 14. Debreceni Jogász és Tisztviselő Kör 15. Debreceni Polgári és Gazdakör 16. Debreceni Bélyeggyűjtők Egyesülete 17. Debreceni Székelytársaság 18. Debreceni Pénzügyi Tisztviselők Kuglizó Egyesülete 19. Debreceni Népkör 20. Debreceni Egységes Pártkör 21. Debreceni Református Kollégiumi Diákszövetség 22. Debreceni Tégláskerti Olvasókör 23. Debreceni Iparos Ifjúsági Önképzőkör 24. Debreceni Nyilastelepi Kossuth Lajos Asztaltársaság 25. Debreceni Rotary Club 26. Debreceni Helyőrségi Altiszti Casinó 27. Debreceni Boldogkerti Népkör 28. Debreceni Iparos Kör 29. Debreceni Reform Társaság 30. Debreceni Fotó Club 31. Hajdú vármegye és Debrecen sz. kir. város Népnevelési Egyesülete 32. Hármaskerti Kispolgárok Olvasóköre 33. Hármastelep és Környékének Polgári Olvasóköre 34. Kékek Clubja 35. Kisharcsai Wolaffka telep és környéke Kispolgári Olvasókör 36. Kerekestelep és Környéke Polgári Olvasókör 37. Reáliskolai Szövetség 38. Debreceni Siketnémákat Gyámolító Egyesület 39. Debreceni Svetits Szövetség 40. Debreceni Színpártoló Egyesület 41. Debreceni Újvárosi úti és Környéke Kispolgári Olvasókör Vasutasegyletek 42. Debreceni Vasutas Sport Club 43. Debreceni Vasutasok Szárnyaskerék Egylete 44. Keresztényszociális Vasutasok Országos Gazdasági Egyesülete 45. MÁV Műhelyi Levente Testedző Egyesület 46. MÁV Horthy Dalegylet 47. MÁV Egyetértés Dal és Segély Egylet 48. M. kir. Államvasúti Alkalmazottak Debreceni Zene Egyesület 49. Villamos és Helyiérdekű Vasutak Alkalmazottak Országos Szövetsége Leventeegyesületek 50. I. kerületi Levente Egyesület 51. II, kerületi Levente Egyesület 52. III. kerületi Levente Egyesület 53. V. kerületi Levente Egyesület 54. VI. kerületi Levente Egyesület

7 55. I. sz. Gazdasági Iskolai Levente Egyesület 56. Iparos tanonciskolai Levente Egyesület 57. Kereskedő tanonciskolai Levente Egyesület Főiskolai hallgatók egyesületei 58. Biharvármegyei Egyetemi Hallgatók Tisza István Köre 59. Debreceni Egyetemi Kör 60. Debreceni Bethlen Gábor Kör 61. Debreceni M. kir. Gazdasági Akadémia Ifjúsági Egyesülete 62. Debreceni Szent László Kör Munkásegyesületek 63. Élelmezési Munkások Országos Szövetségének helyi csoportja 64. Keresztényszociális Dohánygyári Alkalmazottak Orsz. Szöv. h. cs. 65. Kereskedelmi Alkalmazottak Orsz. Szöv. h. cs. 66. Magyarországi Építőmunkások Orsz. Szöv. h. cs. 67. Magyarországi Munkások Rokkantsegélyező és Nyugdíj Egyesület h. cs. 68. Magyarországi Famunkások Szövetségének h. cs. 69. Magyarországi Szabómunkások és Munkásnők Egyesülete h. cs. 70. Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szöv. h. cs. 71. Magyar Könyvnyomdai Munkások Egyesülete h. cs. 72. Magyar Földmunkások Országos Szövetsége h. cs. 73. Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak h. cs. 74. Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete h. cs. 75. Magyarországi Bőripari Munkások Egyesülete h. cs. 76. Magyarországi Könyvkötők és Rokonszakmabeli Munkások Egyesülete h. cs. Fiókegyesületek 77. Adóhivatali Tisztviselők Orsz. Egyesületének Hajdú és Csonka Bihar vármegyei h. cs. 78. Ébredő Magyarok Orsz. Egyesülete h. cs. 79. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga h. cs. 80. Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete h. cs. 81. Hadirokkantak Nemzeti Szövetsége h. cs. 82. Hajdúmegyei Molnár Szövetség h. cs. 83. Igazságügyi Alkalmazottak és Segédhivatali Tisztviselők Egyesülete h. cs. 84. Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szöv. h. cs. 85. La Fontaine Irodalmi Társaság 86. Magyar Postaaltisztek Orsz. Egyesülete h. cs. 87. Magyar Numizmatikai Társulat h. cs. 88. Magyar Posta Távírda és TávbeszélőAlkalmazottak Orsz. Méhész Egyesülete h. cs. 89. Magyar Állami Altisztek Alkalmazottak Orsz. Nyugdíjpótló Segély Egylete h. cs. 97

8 90. Magyar Posta Távírda Távbeszélő 1Vőtisztviselo"k Orsz. Egyesülete h. cs. 91. Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége h. cs. 92. Magyar Labdarúgó Szövetség Keleti Kerülete 93. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 94. Magyar Országos Állatorvos Egyesület Tiszabalparti Osztálya 95. Magyar Országos Vöröskereszt Egylet 96. Magyar Cionista Szövetség h. cs. 97. Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége h. cs. 98. Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége 99. Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egylet h. cs Magyar Athletikai Szövetség Keleti Kerülete 101. Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Debreceni Kerülete 102. Magyar Turista Egyesület Debreceni Osztálya 103. Magyar Országos Eszperantó Egyesület h. cs Magyar Amatőr Fényképezők Országos Szövetsége h. cs Magyar Kerékpáros Szövetség Alföldi Kerülete 106. Magyar Fogorvosok Egyesületének Tisztántúli Fiókja 107. Magyar Mérnök és Építész Egylet Debreceni Osztálya 108. Nyugdíjas katonatisztek, katonai hivatalnokok, katonai özvegyek és árvák Országos Egyesületének h. cs Országos Orvosszövetség h. cs Országos Magyar Zenész Szövetség h. cs Országos Középiskolai Tanár Egyesület Debreceni Köre 112. Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület h. cs Országos Turul Bajtársi Szövetség Debreceni Kerülete 114. Országos Magyar Izraelita Közm űvelődési Egyesület 115. Országos Közegészségügyi Egyesület Debreceni Osztálya 116. Országos Frontharcos Szövetség Debreceni Főcsoportja 117. Postás Sport Egyesület h. cs Pataki Diákok Országos Szövetségének h. cs Szociális Misszió Társulat Debreceni Köre 120. Szepesi Szövetség h. cs Ügyvédjelöltek Országos Szövetségének debreceni h. cs Nemzetpolitikai Társaság Országos Szövetsége h. cs Magyar Cserkész Szövetség IX. kerülete 124. Magyar Cserkész Leányszövetség Debreceni Kerülete 125. Hargitaváralja Székely Község Debreceni Osztálya 126. Országos Bírói és Ügyészi Egyesület h. cs Országos Magyar Dal Szövetség Debreceni Kerülete 128. M. kir. Posta Jogász és Mérnök Tisztvisel ők Egyesülete 129. Kékek Clubja fiókja 130. Országos Ügyvédszövetség Debreceni Osztálya Érdekképviseletek 131. Debreceni Ref. Elemi Iskolai Tanítók Segély Egylete 132. Debreceni Adóhivatal Keblében alakított Segélyegylet 133. Debreceni Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete

9 134. Debreceni Háztulajdonosok Egyesülete 135. Debreceni Gyógyszerész Egyesület 136. Debreceni Nyugdijás és Kegydíjas Tisztvisel ők és Alkalmazottak, ezek özvegyei és árvái Egyesülete 137. Hajdúmegyei Tankerületi Tanítók Gönczy Egyesülete 138. Hajdúvármegyei Községi Jegyzők Egyesülete 139. Istvángőzmalom Munkásai Önképző Segélyező Köre 140. Országos Református Tanár Egyesület 141. Országos Református Tanító Egyesület 142. Debrecen sz. kir. város és Hajdúvármegyei Tűzoltó Szöv. Jótékony egyesületek 143. Bicur Cholim Betegsegélyező Egyesület 144. Debreceni Izraelita Nőegylet 145. Debreceni Patronage Egyesület 146. Debreceni Ágostai Hitvallású Evangélikus Női Filléregylet 147. Debreceni Jótékony Nőegylet 148. Debreceni Közjótékonysági Egyesület 149. Debreceni Stefánia Szövetség 150. Független Polgárok Temetkezési Egylete 151. Szent Erzsébet Egyesület Sportegyesületek 152. Békessy Béla Vívó Club 153. Bocskay Footbal Club 154. Debreceni Polgári Lövész Egylet 155. Debreceni Úszók Egyesülete 156. Debreceni Kereskedelmi Alkalmazottak Sport Egyesülete 157. Debreceni Lovar Egylet 158. Debreceni Munkás Testedző Egyesület 159. Debreceni Torna Egylet 160. Debreceni Textilgyári Sport Club 161. Debreceni Székgyári Footbal Club 162. Simonyi Debreceni Polgári Lovász Egyesület Vadászegyesületek 163. Bocskay Tiszti Vadász és Vadvédő Társaság 164. Debreceni Vadásztársulat 165. Debreceni Tiszti Vadász és Vadvédő Társaság 166. Debreceni Ebes Szepesi Vadásztársaság 167. Debreceni Guti Vadásztársaság 168. Debreceni Köztisztviselők és Gazdák Vadász Társulata 99

10 Irodalmi, tudományos, zeneegyesületek 169. Csokonai Kör 170. Debreceni Tisza István Tudományos Társaság 171. Debreceni Gyorsírók Társasága 172. Debreceni Orvos Egyesület 173. Debreceni Ady Társaság 174. Debreceni Múzeumbarátok Köre 175. Debreceni Műpártoló Egyesület 176. Keletmagyarországi Rádió Társaság 177. Keletmagyarországi Tudományos Előadók Szövetsége 178. Debreceni Tiszti Tudományos Casinó 179. Tiszántúli Szépmíves Céh 180. Debreceni Zenekedvel ők Köre Gazdasági egyesületek 181. Debreceni Csapó utcai házakután kiosztott ondódi és újosztású földek gazdasága 182. Debreceni Közhasznú Munkáskertek Egyesülete 183. Debreceni Juhtartó Gazdák Egyesülete 184. Debreceni Gazdasági Egyesület 185. Debrecen, Hajdú, Biharvármegyei Földbérl ők Egyesülete 186. Debrecen sz. kir. város és Hajdú vármegyei Kertészeti Egyesület 187. Hatvan utcai házak utáni Gazdaság 188. Keletmagyarországi Baromfi és Galambtenyészt ők Egyesülete 189. Péterfia utcai házak után kiosztott ondódi és újosztású földek gazdasága 190. Tiszántúli Madárvédelmi Egyesület 191. Tiszántúli Faültetők Társasága 192. Varga utcai házak után kiosztott ondódi és újosztású földek gazdasága Dalegyletek 193. Debreceni Cipész Iparosok Dalegylete 194. Debreceni Izraelita Ifjak Dalköre 195. Debreceni Városi Dalegylet 196. Debreceni Iparos Dalegylet 197. Debreceni Kereskedő Ifjak Társulatának Dalköre 198. Debreceni Vitézi Énekkar 199. Debreceni Dohánygyári Dal és Sport Egyesület 200. Debrecen sz. kir. város Világítási és Vízm ű Vállalatának Önképző Dal és Sport Egylete 201. Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dalköre 202. Harmónia Dal és Sport Egyesület 203. Homokkerti Dalkör 204. Debreceni Kossuth Dalkör 205. Debreceni Mácsay Dalkör

11 206. Debreceni Pefőti Dalkör 207. Debreceni Református Tanítók Vegyeskara 208. Debreceni Szent László Dalegylet Vallásos jellegű (jótékony) egyletek 209. Debreceni Izraelita Szent Egylet 210. Debreceni Talmud Tóra Segélyező Egyesület 211. Debreceni Keresztény Klúsági Egyesület 212. Debreceni Poel Cedek Egylet 213. Zion Debreceni Betegsegélyz ő Egylet FÜGGEL$K Az egyesületkutatás előzetes programja 1. El kell készíteniaz egyesületi katasztert (alakulás, alapszabályjóváhagyása-módosítása, szervezeti változások, az elnevezésváltozatai. Avezetőségeknévsora, a tagság száma, esetlegnévsora. Mindkétesetben foglalkozás szerinti összetétel. 2. Össze kell állítani a debreceni egyesületekre vonatkozó bibliográfiát. 3. El kell készíteni a debreceni egyesületek levéltári forrásainak jegyzékét. 4. Össze kell gyűjteni a debreceni egyesületekre vonatkozó sajtóanyagot. 5. Fel kell deríteni és lehetőleg közgyűjteményekben elhelyezni a jelenleg magánosok birtokában lévő egyesületi dokumentumokat. 6. Minél hamarább össze kell gy űjteni az egyesületekre vonatkozó visszaemlékezéseket. 7. El kell érni, hogy minél több egyesület története kerüljön feldolgozásra. 8. Fel kell dolgozni az egyesületek és aközigazgatás kapcsolatát. E pontnál indokolt részletes elemzést készíteni, mivel az egyesületek közvetlenül az apparátus ellenőrzése alatt álltak. 9. A fenti munkálatok alapjánlehetőség nyílik arra, hogy sorkerüljön adebreceni egyesületektörténetének monografikus feldolgozására. Societies in Debrecen in the Thirties István Gazdag Many informations areavailable on the society of Debrecen betweenthe twoworldwars. Further analysis and research of the society of the town is justified in the light of out presently knowledge. In my study Iam investigating the distribution andtheorganic developmentof this societyin the frameof the life is Societies of the period before the2ndworld War.Avariety of definitionsof Societyexist and Ifeel that thefollowingoneis theclosest oneto its essence : acorporatebody of persons allied for a common and permanent aim, exerting activity regulated by anapproved constitution and usually supervised byan authority.as the Societies are really reflecting the social divisioning therefore, they express all those important things that are taken seriously by the citizens in concern : what they are preoccupied with, what they are ready to sacrificefor, what they can identify themselves with. Iput emphasis onthese points when investigating the society of the above mentioned period (the 30ieth of this century). Following a briefhistorical introduction I am trying to reflect the essenceof the society constitutions, then I am listingthe Societies of Debrecen functioning in 1933, based on aweighing investigation of that year. In the appendix I am disclosing a preliminary and sketchy program of the Debrecen Society researches.

DEBRECENI EGYESÜLETEK

DEBRECENI EGYESÜLETEK DEBRECENI EGYESÜLETEK Egyesület: Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt működő szervezete, testület

Részletesebben

Kosztyó Gyula. Iskolán kívüli népművelés Kárpátalján 1940 1944 között

Kosztyó Gyula. Iskolán kívüli népművelés Kárpátalján 1940 1944 között KÁRPÁTALJAI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET KMMI-FÜZETEK XVIII. Kosztyó Gyula Iskolán kívüli népművelés Kárpátalján 1940 1944 között Ungvár 2014 1 KMMI-FÜZETEK XVIII. Sorozatszerkesztő: Zubánics László Készült

Részletesebben

T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK

T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK Tanulmányok a kultúr[politik]áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta:

Részletesebben

A munkavállalók szabadidejének megszervezése a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén (1896 1945)

A munkavállalók szabadidejének megszervezése a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén (1896 1945) DR. SIMONIK PÉTER A munkavállalók szabadidejének megszervezése a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén (1896 1945) Az 1920-as években a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén

Részletesebben

BUDAPEST GYŐR MISKOLC

BUDAPEST GYŐR MISKOLC 2 0 1 0 3. szám BUDAPEST GYŐR MISKOLC A T A R T A LO M B Ó L T is z a K á lm á n é s a k ö z ig a z g a t á s i b ír á s k o d á s A d a lé k o k a civil s z e k t o r f e ls z á m o lá s á h o z M a g

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK STATISZTIKÁJA*

A NONPROFIT SZERVEZETEK STATISZTIKÁJA* A NONPROFIT SZERVEZETEK STATISZTIKÁJA* A korábban társadalmi, jelenleg általánosan nonprofitnak nevezett szervezetekről sok tévhit él a társadalomban és sajnos gyakran a tudományos közvéleményben is. Gyakran

Részletesebben

OLVASÓKÖRÖK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

OLVASÓKÖRÖK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN 1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtártudományi Tanszék OLVASÓKÖRÖK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN /Különös tekintettel a Szajoli Katolikus Olvasókörre/ SZAKTANÁR Dr.HAJDU

Részletesebben

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban 1 Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék A társadalmi szervezetek helye, szerepe Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

Részletesebben

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Tóth-Bartos András Acta Siculica 2011, 355 371 Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Erdély 20. századi történetében egyik meghatározó, a kollektív tudatra is hosszú távon hatást kifejtő

Részletesebben

Debrecen és a Volksbund Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez

Debrecen és a Volksbund Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez Múltunk, 2007/4. 255 281. 255 [ ] KEREPESZKI RÓBERT Debrecen és a Volksbund Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez A két világháború közötti magyarországi németségrôl és szervezeteirôl

Részletesebben

ADALÉKOK DEBRECEN VÁROS NÉPOKTATÁSÁHOZ 1919-1944 Mervó Zoltánné

ADALÉKOK DEBRECEN VÁROS NÉPOKTATÁSÁHOZ 1919-1944 Mervó Zoltánné ADALÉKOK DEBRECEN VÁROS NÉPOKTATÁSÁHOZ 1919-1944 Mervó Zoltánné Tanulmányunkban az ellenforradalmi rendszer iskolapolitikájának debreceni vonatkozásait kívánjuk bemutatni. A népoktatás helyzetének elemzése

Részletesebben

I. Iratok az erdélyi magyarság két világháború közti budapesti kormányzati támogatásáról

I. Iratok az erdélyi magyarság két világháború közti budapesti kormányzati támogatásáról I. Iratok az erdélyi magyarság két világháború közti budapesti kormányzati támogatásáról 1. Minisztertanácsi jegyzõkönyv az erdélyi magyarság gondozásának vezetõirõl (1921. február 24.) Kivonat az 1921.

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. (Oktatástörténet Program) Nagy Adrienn. Doktori (PhD) értekezés

Pécsi Tudományegyetem. Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. (Oktatástörténet Program) Nagy Adrienn. Doktori (PhD) értekezés Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola (Oktatástörténet Program) Nagy Adrienn Doktori (PhD) értekezés A felső kereskedelmi iskolák fejlődéstörténete Magyarországon

Részletesebben

Ahol a vállalatvezetés volt az úr

Ahol a vállalatvezetés volt az úr 17 Nagy Péter Ahol a vállalatvezetés volt az úr A Rimamurány Salgótarjáni Vasmû Rt. szociális és jóléti intézményrendszere Ózdon Az 1881-ben az ózdi, salgótarjáni és borsodnádasdi vasipari üzemek fúziójával

Részletesebben

GALAMBOS SÁNDOR. Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik A dualizmus kori Nyíregyházáról 1

GALAMBOS SÁNDOR. Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik A dualizmus kori Nyíregyházáról 1 GALAMBOS SÁNDOR Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik A dualizmus kori Nyíregyházáról 1 A városok történetében különböző ciklusok váltakoznak, virágzó, stagnáló és hanyatló szakaszok követik egymást.

Részletesebben

Kedves Olvasóink! Joghistória. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör (MÁJT TDK) nevében szeretettel köszöntjük régi és új olvasóinkat.

Kedves Olvasóink! Joghistória. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör (MÁJT TDK) nevében szeretettel köszöntjük régi és új olvasóinkat. Kedves Olvasóink! A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör (MÁJT TDK) nevében szeretettel köszöntjük régi és új olvasóinkat. A Joghistória legfrissebb számában többek között az emberi jogok történeti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Absztrakt Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a magyarországi szociálismunkásképzés korábbi fejlődésének

Részletesebben

2013-2014. DECENT projekt Mert mi hisszük, hogy a tisztes munka mindenkinek jár

2013-2014. DECENT projekt Mert mi hisszük, hogy a tisztes munka mindenkinek jár 2013-2014 DECENT projekt Mert mi hisszük, hogy a tisztes munka mindenkinek jár Tartalom Bevezető... 4 I. Lux Judit: Szakszervezetek a kezdetektől napjainkig... 6 A szakszervezetek rövid története Magyarországon...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLETEK SZÖVETS~GE TÖRTÉNET~BbL (1933-1937) Gazdag István

FEJEZETEK A MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLETEK SZÖVETS~GE TÖRTÉNET~BbL (1933-1937) Gazdag István FEJEZETEK A MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLETEK SZÖVETS~GE TÖRTÉNET~BbL (1933-1937) Gazdag István A trianoni béke Magyarország területét és lakosságát mintegy kétharmadával csökkentette, a 'kisebbségi sorsból

Részletesebben

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE I. évfolyam, 2014. évi 2. szám A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Tartalomjegyzék Főszerkesztői ajánlás 3 Juhász Erika: Közösségi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A MAGYAR IPARI SZAKOKTATÁS ÉS STATISZTIKÁJA 1945 ELŐTT*

A MAGYAR IPARI SZAKOKTATÁS ÉS STATISZTIKÁJA 1945 ELŐTT* TÖRTÉNETI DOLGOZATOK A MAGYAR IPARI SZAKOKTATÁS ÉS STATISZTIKÁJA 1945 ELŐTT* DR. HALKOVICS LÁSZLÓ A magyar ipari szakoktatás első iskoláit Mária Terézia uralkodása idején (1740 1780) állították fel. Az

Részletesebben

A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban

A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban Bevezetés... 2 1. Civil szervezetek... 3 1.1 A fogalom jogi meghatározása... 3 1.2 Néhány kiemelkedő nemzetközi civil szervezet... 4 1.2.1 Nemzetközi

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Az egységes falusi ifjúsági szervezetek (EPOSZ) Szabolcs-Szatmár megyében 1948-1950

Az egységes falusi ifjúsági szervezetek (EPOSZ) Szabolcs-Szatmár megyében 1948-1950 FILEP JÁNOS: Az egységes falusi ifjúsági szervezetek (EPOSZ) Szabolcs-Szatmár megyében 1948-1950 Folytassuk a magyar kommunista ifjúsági mozgalom történetének feltárását, elevenítsük fel és őrizzük meg

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018)

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) Szabadka, 2012.április 1 Készítette a Regionális Tudományi Társaság a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Civil Szövetség megbízásából, a Bethlen Gábor

Részletesebben