EGYESÜLETEK DEBRECENBEN A HARMINCAS ÉVEKBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYESÜLETEK DEBRECENBEN A HARMINCAS ÉVEKBEN"

Átírás

1 EGYESÜLETEK DEBRECENBEN A HARMINCAS ÉVEKBEN Gazdag István A kétvilágháború között Debrecen társadalmáról sokféle információval rendelkezünk. Elsősorban történeti és egyéb jellegű feldolgozásokból, statisztikákból és a szépirodalomból. Úgy gondolom azonban - különösen a Debrecen története negyedik kötetének e témával foglalkozó tanulmányai alapján -, hogy érdemes és szükséges tovább kutatni, elemezni a város társadalmát. E dolgozat keretében a társadalmi tagoltságot, a társadalom organikus fejlődését az egyesületi élet kereteiben kívánom vizsgálni a II. világháborút megelőzően. Tar Károly Az ellenforradalmi rendszer művelődéspolitikája c. tanulmányában a következo ket írja : Az iskolán kívüli népművelés irányítói igen nagy gondot fordítottak arra, hogy ideológiájuk eljusson a társadalomlegszélesebb köreihez. Ezért azegyletek, a körök és atársaságok sokaságát hozták létre."t A szerző fogalommeghatározásából egyértelműen következik, hogy az egyesületeket kívülro~ vagy felülről szervezik meg. Valószínű, hogy ez a gyakorlat is élt, sőt a politikai életben ez általánosnak is tekinthető. Árnyaltabbnak, az egyesületek lényegéhez közelebb állónak érzem azonban a következő fogalmi meghatározást : Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt mu~cöd ő szervezete, testülete."z Az egyesületek valójában a társadalom tagoltságát tükrözik, ezért ezekben elsősorban annak kell kifejezésrejutni, hogy mit tart fontosnak az egyes állampolgár : mivel kíván foglalkozni, mire hajlandó áldozni és egyáltalán mivel tud azonosulni.az egyesület ezért elsősorban eszköz célok, feladatok megvalósítására ; keret a közösségi élet szabályainak, a demokráciának az elsajátítására. Tanulságos figyelemmel kísérni az egyesületalakítás első szakaszát : az alakulási eljárást. Az egyesület alakításakor az alapszabályokat a törvényhatóság útján a belügyminiszterhez kellett felterjeszteni, ha40 nap alatt válasz nem érkezett, az egyesület ideiglenesen megalakulhatott, végleges megalakulása azonban csak az alapszabályok miniszteri láttamozása után történhetett. Amennyiben az egyesület eltért az alapsza- 1 Tar Károly :Az ellenforradalmi rendszer művelődéspolitikája. In : Debrecen története kötet. (Szerk. : Tokody Gyula.) Debrecen, Vitatható a szerzőnek az az álláspontja, hogy az egyletek, a körök és a társaságok szervezőjeként az iskolán kívüli népm űvelés irányítóit tekinti. 2 A Magyar Nyelv Értelmez ő Szótára. II. k. 50. oldal. Domokos Attila fogalommeghatározása :... egyesületnek tekinthetünk...mindenmeghatározott, nem kereseticélból alakult, szabad társadalmi szervezetet..." Dr. DomokosAttila: Atársadalmi egyesületekstatisztikája. A magyar hivatalos statisztika történetéből. Az V. Statisztikatörténeti Vándorülés el őadásai és korreferátumai. Budapest, o. A Révai Nagy Lexikon 1912-es kötete szerint az egyesületbizonyos célelérése végett szervezett természeti vagy jogi személyek egyesülése. A fogalom további részletezésénél alexikon arra utal, hogy az egyesület hatósági felügyelet alatt áll. 91

2 bátyoktól, tevékenységét felfüggeszthették, sőt bizonyos esetekben fel isoszlathatták. Szólnunk kell arról is, hogy az egyesületeket döntően abelügyminiszter, illetőleg a törvényhatóság első tisztviselője ellenőrizte. Egyes speciális egyesületek felügyeletét (közbirtokosság, ipartársulat, hegyközség, orvosi kamara stb.) a kereskedelmi, aföldművelésügyi és a vallás- és közoktatási miniszter látta el. Az egyesületek mindennapi életéhez, tevékenységükhöz szorosan hozzátartozott az is, hogy függetlenségük korlátozott volt a hatóságok részér ől. A / BM sz. rendelet előírta a törvényhatóság, első tisztviselőjének, hogy évenként ellenőrizze az egyesületek vagyonkezelését, illetve ügykezelését. Ezeknek a vizsgálatoknak a harmincas évekbeli debreceni tapasztalatai figyelemre méltóak. Több ízben kiderült, hogy a vizsgálat alá vont egyesület nem működik. Ha az ezt követő hatósági felhívásra nem kezdte újra tevékenységét, feloszlatták.jó néhány egyesületről az is kiderült, hogy anyagi zavarokkal küzd, s emiatt alapszabályszerű céljait nem képes megvalósítani. Az anyagi csődöt sokszor a tagdíjfizetés elmaradása váltotta ki. Ez a tény viszont az egyesület tagjainak érdektelenségét bizonyította. Több egyesületi alapszabály hangoztatta politikamentességét. Az egyesületek nagy része nem volt mentes a politikától, de semmiképpen nem lehetett közömbös a társadalmi csoportok, szakmai tömörülések, felekezeti közösségek, lakóhelyi közös ségek szempontjából. Néhány egyesület vonatkozásában viszont kifejezetten nyomon lehetett követni a politikai élet hullámzását, azt, hogy egy-egy személy milyen módon igyekezett az adott egyesületet a politika szolgálatába állitani. Debrecen társadalmi-politikai élete igencsak mozgalmas volt a harmincas években. Állandóan napirenden voltak a különböz ő, elsősorban a kormánypárti, de a szélsőjobboldali-fajvéd ő szervezetek akció, ellenakció. De jelen volt a politikai életben a liberális ellenzék és a konzervatív politika is, leginkább a kisgazdákhoz kapcsolódva. A szociáldemokraták az március 31-i országgyűlési választáson a szavazatok tekintélyes részét megtudták szerezni (23,8%), de ezzel is csak a Nemzeti Egység Pártja (37%) és a Nemzetiszocialista Párt (35%)utánkövetkezhettek. A politikai élet ismételt átrendezései, a Vásáry István ellen indított bírósági eljárás befolyásolta a társadalom hangulatát, magatartását. Mindez azonban csak részben érintette az egyes állampolgárokat, akik végezték munkájukat, élték mindennapi életüket. A folyamatosság egyik lehetséges színtere éppenaz egyesületi élet volt. Az érvényben lévő 5084/ ME sz. rendelet tiltotta ugyan az egyesületek szervezését, de egyben felhatalmazta a belügyminisztert, hogy méltányos esetekben engedélyezhessen új egyesület alakítását.akét világháború között alakult egyesületek számát tekintve azt kell mondanunk, hogy a kormányhatóságok igencsak liberálisan kezelték országosan és Debrecenben is az új egyesületek alakítására vonatkozó kérelmeket, és a benyújtott alapszabályok kb. 90%-át jóváhagyta. Bizonyítja ezt a tényt az is, hogy Debrecen város területén a háború után alakult egyesületek számajóvalmeghaladta a háború előtt működő egyesütetek számát. A XVIII. század végétől alakult és hivatalosan regisztrált egyesületek száma Debrecenben 1950-ig feltehetően meghaladta a négyszázat. Ajelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján az alakulás üteme a következ őképpen alakult : a XVIII. századtól 1867-ig az egyesületek 5%-a kezdte meg működését ; ig 33%-a ; a két világháború között 55%-a és 1945-tő17%-a. A számok tanúsága szerint az egyesületek folyamatosan és növekvő számmal kezdték meg működésüket. A magyarázatot részben az adja, hogy egyre több alapközösség kezdte meg mu~ödését : kertségek, szakmák, egyházi szervezetek, szociális egyesületek, sportkörök, politikai szervezetek stb. Ezek a közösségek önként alakultak, vezetőiket saját maguk vá- 92

3 lasztották, céljaikbankövetkezetesek voltak. Érdeküknek megfelel ően szüneteltették mu~ödésüket, ha indokoltnak érezték, feloszlatták az egyesületet vagy éppen társultak. Nagyon fontosnak tartom : saját mozgásterük volt, az érdek működtette az egyesületek döntő többségét. Debrecen város polgármestere 1933 márciusában az egyesületi életről készített jelentésében megállapította, hogy...városunk területén az egyesületek, illetve fiókegyesületek alakulása jelenleg is folyamatban van, s ha az új alakulások továbbra is ugyanolyan arányban történnek, mint a múltban, úgyaz egyesületek már maisabnormális számának (213) tovább emelkedése várható." A politikai szándék és az apparátus megítélése az egyesületekkel kapcsolatban, úgy tűnik, nem esett egybe 1933-ban. Az egyesületek célja, tevékenysége az elnevezésbo I természetszerűen következik, ha a tartalmi jegyekre vagyunk kíváncsiak, szemügyre kell venni az alapszabályt, bele kell lapozni az egyesületi iratokba. Ajelleg bemutatására felsorolunk néhány alapszabályban megfogalmazott egyesületi célt és néhány más fontos adatot. Debreceni Gazdasági Egyesület június 11-én mondták ki a megalakulását. Célját igen tömören fogalmazták meg: a mezőgazdaság minden ágának előmozdítása és fejlesztése Debrecen város területén. A 64 főből álló vezetőség foglalkozás szerinti megoszlása : gazdálkodó 43, gazdasági akadémiai tanár 8, tisztvisel ő 7 (ezen belül a főispán és a polgármester), igazgató 3, gazdasági főfelügyelő 1, katonatiszt 1, tanár 1. Debreceni Jogász és Tisztviselőkör A kör január 29-én alakultmeg. Célját azalapszabály a következőkben határozta meg : A tagok társadalmi érintkezése s ezután is az elméleti és gyakorlati képzettség fejlesztése, a társadalmi élet élénkítése, a felmerülő napi jogászi és tisztvisel ői kérdések fejtegetése a politika teljes kizárásával, e téren szükséges reformok tárgyalása s vélemények nyilvánítása, a kör tagjai jogos érdekeinek előmozdítása." A vezetőség összetételét egy évi lista alapján vizsgálhatjuk. A 39 tagú vezetőségben helyet foglalt 7 jogász, 7 MÁV-tisztviselő, 13 tisztviselő, 1 rendőr, 9 tanár, 1 postás, 1 építész. Petőfi Dalkör A dalkör 1897.július 14-én alakult meg. Célja : amagyar nemzeti dal művelése, a hazafias irány, a társas élet, a nemzeti művelődés s a Petőfi-kultusz előmozdítása és fejlesztése.a 32 tagú vezetőség foglalkozás szerinti megoszlása : vállalkozó 2, jogász 2, orvos 1, alkalmazott 2, iparosmester 9, iparossegéd 15, keresked ő 1. 93

4 Debreceni Munkás Testedz ő Egyesület 1910-ben alakult. Célja : a rendszeres testedzés, lehetőleg minden sportág művelése és szélesebb körben való terjesztése. Az egyesület alkalmat nyújt a tagoknak, hogy a különfélesportágakban kiképzést nyerjenek. Versenyeket rendez silyenekben tehetsége szerint részt vesz. A 22 tagúvezetőség összetétele : önálló kisiparos 7, kereskedő 1, segéd 11, gyári munkás 1, ügyvéd 1, orvos 1. Debrecen város nyugdíjas és kegydíjas tisztviselők és alkalmazottak és ezek özvegyei és árvái egyesülete Alakult december 6-án. Az egyesület célja : Debrecen város által nyugdíjba helyezett vagy kegydíjjal ellátott tisztviselők, alkalmazottak, özvegyek és árvák megélhetésének megkönnyítése. A tagok kenyérkeresethez juttatása, azok erkölcsi támogatása és jogos érdekeinek képviselete a hatóságoknál. A tagok segélyezése az egyesület anyagi erejéhez képest. Nyugdíjas otthon létesítése. A 18 tagú vezetőségben csak nyugdíjasok vettek részt, akik aktív korukbanavárosvezetőposztjain dolgoztak. Szántó Győző Közhasznú Kertegyesület 1926-ban alakította a névadó. Az egyesület sokrétű célt tűzött maga elé : a) Debrecen város körül kerttelepet létesítsen, azokat kis területekre osztva olcsó bérért kis jövedelmű egyéneknek és családoknak termelés, avagy általában kertmívelés céljaira bérbe adja, b) a bérlo"ket oktassa, tanácsokkal ellássa, c) a bérlo"k együttérzését erősítse, d) a kertészegyesület feladata más jóléti intézmények létesítése és támogatása. A tisztikar névsora nem áll rendelkezésre. Debreceni Vargakerti Olvasókör Az egyesület április 18-án alakult meg. Az olvasókör célja : a tagok között a művelődés előmozdítása, a hazafias és társas élet ápolása, fenntartása. Ezék elérésére szolgálnak a kör helyiségei, a vezetőség által megrendelt hírlapok és egyéb folyóira tok, ismeretterjesztő előadások, hazafias és kulturális ünnepségek és a könyvtár. Az egyesület társadalmi alakulás : napi és pártpolitikával, valamint felekezeti kérdéssel nem foglalkozik. Az olvasókör 40 tagú vezetőségének foglalkozás szerinti megoszlása : vasutas 28, magánzó 2, orvos 1, iparosmester 4, tisztvisel ő l, városi alkalmazott 1, vármegyei hajdú 1, postás 1, csendőr 1. Akülönböző típusú egyesületek alapszabályainak kivonataiból és a vezetőségek foglalkozás szerinti összetételéből le lehet vonni bizonyos következtetéseket. A célkit űzések konkrét feladatokat jelentettek, amelyeknek megoldásához ren- 94

5 delkezésre álltak a szükséges eszközök, vagy az eszközök biztosításának a lehetséges módjai. Az alapszabályokban szinte kivétel nélkül kiemelt hangsúlyt kapott a közösségi érzés ápolásának fontossága. Több esetben megfogalmazódott a politikamentesség, vagy éppen az elkötelezettség a nemzet mellett, a hazafiság erősítésére. A célok általában összhangban voltak a feltételekkel, az egyesület tagságának érdekeivel, sőt bizonyos esetekben a közösségi érdek a város érdekeivel. A célok realitása azt jelentette, hogy a tagság érdekelt volt nemcsak elvileg, de anyagilag is az adott egyesület fenntartásában. Az alapszabály precízen meghatározta a vezetési szinteket. Az egyesületek vezetősége szűk körű tisztikarból és egy népesebb választmányból tevődött össze. Az alapszabály rendszerint meghatározta a teljes tisztikar és a választmány egy bizonyos részének a hivatali idejét. Az egyesületi élet egyik meghatározó jegye volt ugyanis a rotáció, amely a demokratikus közélet iskolájának tekinthető. Tanulságos a vezetőség foglalkozás szerinti összetételét is szemügyre venni. A társas-kulturális egyesületek vezetőségében, választmányában dolgozók zöme a kispolgárság köréből került ki : iparosok, keresked ők, vasutasok, alkalmazottak, postások stb. De jelen volt a kertség orvosa, tanítója is.a többi egyesület vezetőségében szakemberek, politikusok, vezető értelmiségiek- általában vagyonnal bírók vagy vezető pozícióval rendelkezők vettek részt. A Debreceni Gazdasági Egyesületet»...nyugdíjas gazdák és nagygazdák irányították..." -állapította meg Balogh István. Hogy milyen helyet foglaltak el az egyesületek a város életében, erre a kérdésre nehéz válaszolni. Egy-egy közösségben, szakmában, felekezet életében vagy éppen a politikában különböző súllyal voltak jelen az egyesületek. Tényleges választ csak akkor adhatunk, ha részletesen feltárjuk az egyesületek életét. Azt azonban ez idő szerint is biztonsággal mondhatjuk, hogy az egyesületek átszőtték a város társadalmát. Meggyőző bizonyíték erre a város polgármesterének 1933 tavaszán az egyesületekro I készített kimutatása, amelyet az alábbiakban közlünk.3 Kimutatás Debrecen sz. kir. város területén működő egyesületekről március 1yén 3 HBML X Olvasókör, kulturális egyesület 1. Böszörményi úti és Környéki Polgári Olvasókör 2. Beregi Kör 3. Boldogfalva Kertség Olvasóköre 4. Debreceni Függetlenségi Kör 5. Debreceni Sakk Kör 6. Debreceni Homokkerti Református Olvasó Egylet 7. Csapókerti Függetlenségi és 48-as Olvasókör 8. Debreceni Katholikus Népszövetségi Otthon 9. Debreceni Piarista Diákszövetség 10. Debreceni Református Leánynevelő Intézet Iskolatársak Szövetsége 11. Debreceni Casinó 12. Debreceni Szeretet Asztaltársaság 13. Debreceni Görög Katholikus Legényegylet 95

6 14. Debreceni Jogász és Tisztviselő Kör 15. Debreceni Polgári és Gazdakör 16. Debreceni Bélyeggyűjtők Egyesülete 17. Debreceni Székelytársaság 18. Debreceni Pénzügyi Tisztviselők Kuglizó Egyesülete 19. Debreceni Népkör 20. Debreceni Egységes Pártkör 21. Debreceni Református Kollégiumi Diákszövetség 22. Debreceni Tégláskerti Olvasókör 23. Debreceni Iparos Ifjúsági Önképzőkör 24. Debreceni Nyilastelepi Kossuth Lajos Asztaltársaság 25. Debreceni Rotary Club 26. Debreceni Helyőrségi Altiszti Casinó 27. Debreceni Boldogkerti Népkör 28. Debreceni Iparos Kör 29. Debreceni Reform Társaság 30. Debreceni Fotó Club 31. Hajdú vármegye és Debrecen sz. kir. város Népnevelési Egyesülete 32. Hármaskerti Kispolgárok Olvasóköre 33. Hármastelep és Környékének Polgári Olvasóköre 34. Kékek Clubja 35. Kisharcsai Wolaffka telep és környéke Kispolgári Olvasókör 36. Kerekestelep és Környéke Polgári Olvasókör 37. Reáliskolai Szövetség 38. Debreceni Siketnémákat Gyámolító Egyesület 39. Debreceni Svetits Szövetség 40. Debreceni Színpártoló Egyesület 41. Debreceni Újvárosi úti és Környéke Kispolgári Olvasókör Vasutasegyletek 42. Debreceni Vasutas Sport Club 43. Debreceni Vasutasok Szárnyaskerék Egylete 44. Keresztényszociális Vasutasok Országos Gazdasági Egyesülete 45. MÁV Műhelyi Levente Testedző Egyesület 46. MÁV Horthy Dalegylet 47. MÁV Egyetértés Dal és Segély Egylet 48. M. kir. Államvasúti Alkalmazottak Debreceni Zene Egyesület 49. Villamos és Helyiérdekű Vasutak Alkalmazottak Országos Szövetsége Leventeegyesületek 50. I. kerületi Levente Egyesület 51. II, kerületi Levente Egyesület 52. III. kerületi Levente Egyesület 53. V. kerületi Levente Egyesület 54. VI. kerületi Levente Egyesület

7 55. I. sz. Gazdasági Iskolai Levente Egyesület 56. Iparos tanonciskolai Levente Egyesület 57. Kereskedő tanonciskolai Levente Egyesület Főiskolai hallgatók egyesületei 58. Biharvármegyei Egyetemi Hallgatók Tisza István Köre 59. Debreceni Egyetemi Kör 60. Debreceni Bethlen Gábor Kör 61. Debreceni M. kir. Gazdasági Akadémia Ifjúsági Egyesülete 62. Debreceni Szent László Kör Munkásegyesületek 63. Élelmezési Munkások Országos Szövetségének helyi csoportja 64. Keresztényszociális Dohánygyári Alkalmazottak Orsz. Szöv. h. cs. 65. Kereskedelmi Alkalmazottak Orsz. Szöv. h. cs. 66. Magyarországi Építőmunkások Orsz. Szöv. h. cs. 67. Magyarországi Munkások Rokkantsegélyező és Nyugdíj Egyesület h. cs. 68. Magyarországi Famunkások Szövetségének h. cs. 69. Magyarországi Szabómunkások és Munkásnők Egyesülete h. cs. 70. Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szöv. h. cs. 71. Magyar Könyvnyomdai Munkások Egyesülete h. cs. 72. Magyar Földmunkások Országos Szövetsége h. cs. 73. Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak h. cs. 74. Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete h. cs. 75. Magyarországi Bőripari Munkások Egyesülete h. cs. 76. Magyarországi Könyvkötők és Rokonszakmabeli Munkások Egyesülete h. cs. Fiókegyesületek 77. Adóhivatali Tisztviselők Orsz. Egyesületének Hajdú és Csonka Bihar vármegyei h. cs. 78. Ébredő Magyarok Orsz. Egyesülete h. cs. 79. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga h. cs. 80. Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete h. cs. 81. Hadirokkantak Nemzeti Szövetsége h. cs. 82. Hajdúmegyei Molnár Szövetség h. cs. 83. Igazságügyi Alkalmazottak és Segédhivatali Tisztviselők Egyesülete h. cs. 84. Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szöv. h. cs. 85. La Fontaine Irodalmi Társaság 86. Magyar Postaaltisztek Orsz. Egyesülete h. cs. 87. Magyar Numizmatikai Társulat h. cs. 88. Magyar Posta Távírda és TávbeszélőAlkalmazottak Orsz. Méhész Egyesülete h. cs. 89. Magyar Állami Altisztek Alkalmazottak Orsz. Nyugdíjpótló Segély Egylete h. cs. 97

8 90. Magyar Posta Távírda Távbeszélő 1Vőtisztviselo"k Orsz. Egyesülete h. cs. 91. Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége h. cs. 92. Magyar Labdarúgó Szövetség Keleti Kerülete 93. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 94. Magyar Országos Állatorvos Egyesület Tiszabalparti Osztálya 95. Magyar Országos Vöröskereszt Egylet 96. Magyar Cionista Szövetség h. cs. 97. Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége h. cs. 98. Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége 99. Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egylet h. cs Magyar Athletikai Szövetség Keleti Kerülete 101. Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Debreceni Kerülete 102. Magyar Turista Egyesület Debreceni Osztálya 103. Magyar Országos Eszperantó Egyesület h. cs Magyar Amatőr Fényképezők Országos Szövetsége h. cs Magyar Kerékpáros Szövetség Alföldi Kerülete 106. Magyar Fogorvosok Egyesületének Tisztántúli Fiókja 107. Magyar Mérnök és Építész Egylet Debreceni Osztálya 108. Nyugdíjas katonatisztek, katonai hivatalnokok, katonai özvegyek és árvák Országos Egyesületének h. cs Országos Orvosszövetség h. cs Országos Magyar Zenész Szövetség h. cs Országos Középiskolai Tanár Egyesület Debreceni Köre 112. Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület h. cs Országos Turul Bajtársi Szövetség Debreceni Kerülete 114. Országos Magyar Izraelita Közm űvelődési Egyesület 115. Országos Közegészségügyi Egyesület Debreceni Osztálya 116. Országos Frontharcos Szövetség Debreceni Főcsoportja 117. Postás Sport Egyesület h. cs Pataki Diákok Országos Szövetségének h. cs Szociális Misszió Társulat Debreceni Köre 120. Szepesi Szövetség h. cs Ügyvédjelöltek Országos Szövetségének debreceni h. cs Nemzetpolitikai Társaság Országos Szövetsége h. cs Magyar Cserkész Szövetség IX. kerülete 124. Magyar Cserkész Leányszövetség Debreceni Kerülete 125. Hargitaváralja Székely Község Debreceni Osztálya 126. Országos Bírói és Ügyészi Egyesület h. cs Országos Magyar Dal Szövetség Debreceni Kerülete 128. M. kir. Posta Jogász és Mérnök Tisztvisel ők Egyesülete 129. Kékek Clubja fiókja 130. Országos Ügyvédszövetség Debreceni Osztálya Érdekképviseletek 131. Debreceni Ref. Elemi Iskolai Tanítók Segély Egylete 132. Debreceni Adóhivatal Keblében alakított Segélyegylet 133. Debreceni Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete

9 134. Debreceni Háztulajdonosok Egyesülete 135. Debreceni Gyógyszerész Egyesület 136. Debreceni Nyugdijás és Kegydíjas Tisztvisel ők és Alkalmazottak, ezek özvegyei és árvái Egyesülete 137. Hajdúmegyei Tankerületi Tanítók Gönczy Egyesülete 138. Hajdúvármegyei Községi Jegyzők Egyesülete 139. Istvángőzmalom Munkásai Önképző Segélyező Köre 140. Országos Református Tanár Egyesület 141. Országos Református Tanító Egyesület 142. Debrecen sz. kir. város és Hajdúvármegyei Tűzoltó Szöv. Jótékony egyesületek 143. Bicur Cholim Betegsegélyező Egyesület 144. Debreceni Izraelita Nőegylet 145. Debreceni Patronage Egyesület 146. Debreceni Ágostai Hitvallású Evangélikus Női Filléregylet 147. Debreceni Jótékony Nőegylet 148. Debreceni Közjótékonysági Egyesület 149. Debreceni Stefánia Szövetség 150. Független Polgárok Temetkezési Egylete 151. Szent Erzsébet Egyesület Sportegyesületek 152. Békessy Béla Vívó Club 153. Bocskay Footbal Club 154. Debreceni Polgári Lövész Egylet 155. Debreceni Úszók Egyesülete 156. Debreceni Kereskedelmi Alkalmazottak Sport Egyesülete 157. Debreceni Lovar Egylet 158. Debreceni Munkás Testedző Egyesület 159. Debreceni Torna Egylet 160. Debreceni Textilgyári Sport Club 161. Debreceni Székgyári Footbal Club 162. Simonyi Debreceni Polgári Lovász Egyesület Vadászegyesületek 163. Bocskay Tiszti Vadász és Vadvédő Társaság 164. Debreceni Vadásztársulat 165. Debreceni Tiszti Vadász és Vadvédő Társaság 166. Debreceni Ebes Szepesi Vadásztársaság 167. Debreceni Guti Vadásztársaság 168. Debreceni Köztisztviselők és Gazdák Vadász Társulata 99

10 Irodalmi, tudományos, zeneegyesületek 169. Csokonai Kör 170. Debreceni Tisza István Tudományos Társaság 171. Debreceni Gyorsírók Társasága 172. Debreceni Orvos Egyesület 173. Debreceni Ady Társaság 174. Debreceni Múzeumbarátok Köre 175. Debreceni Műpártoló Egyesület 176. Keletmagyarországi Rádió Társaság 177. Keletmagyarországi Tudományos Előadók Szövetsége 178. Debreceni Tiszti Tudományos Casinó 179. Tiszántúli Szépmíves Céh 180. Debreceni Zenekedvel ők Köre Gazdasági egyesületek 181. Debreceni Csapó utcai házakután kiosztott ondódi és újosztású földek gazdasága 182. Debreceni Közhasznú Munkáskertek Egyesülete 183. Debreceni Juhtartó Gazdák Egyesülete 184. Debreceni Gazdasági Egyesület 185. Debrecen, Hajdú, Biharvármegyei Földbérl ők Egyesülete 186. Debrecen sz. kir. város és Hajdú vármegyei Kertészeti Egyesület 187. Hatvan utcai házak utáni Gazdaság 188. Keletmagyarországi Baromfi és Galambtenyészt ők Egyesülete 189. Péterfia utcai házak után kiosztott ondódi és újosztású földek gazdasága 190. Tiszántúli Madárvédelmi Egyesület 191. Tiszántúli Faültetők Társasága 192. Varga utcai házak után kiosztott ondódi és újosztású földek gazdasága Dalegyletek 193. Debreceni Cipész Iparosok Dalegylete 194. Debreceni Izraelita Ifjak Dalköre 195. Debreceni Városi Dalegylet 196. Debreceni Iparos Dalegylet 197. Debreceni Kereskedő Ifjak Társulatának Dalköre 198. Debreceni Vitézi Énekkar 199. Debreceni Dohánygyári Dal és Sport Egyesület 200. Debrecen sz. kir. város Világítási és Vízm ű Vállalatának Önképző Dal és Sport Egylete 201. Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dalköre 202. Harmónia Dal és Sport Egyesület 203. Homokkerti Dalkör 204. Debreceni Kossuth Dalkör 205. Debreceni Mácsay Dalkör

11 206. Debreceni Pefőti Dalkör 207. Debreceni Református Tanítók Vegyeskara 208. Debreceni Szent László Dalegylet Vallásos jellegű (jótékony) egyletek 209. Debreceni Izraelita Szent Egylet 210. Debreceni Talmud Tóra Segélyező Egyesület 211. Debreceni Keresztény Klúsági Egyesület 212. Debreceni Poel Cedek Egylet 213. Zion Debreceni Betegsegélyz ő Egylet FÜGGEL$K Az egyesületkutatás előzetes programja 1. El kell készíteniaz egyesületi katasztert (alakulás, alapszabályjóváhagyása-módosítása, szervezeti változások, az elnevezésváltozatai. Avezetőségeknévsora, a tagság száma, esetlegnévsora. Mindkétesetben foglalkozás szerinti összetétel. 2. Össze kell állítani a debreceni egyesületekre vonatkozó bibliográfiát. 3. El kell készíteni a debreceni egyesületek levéltári forrásainak jegyzékét. 4. Össze kell gyűjteni a debreceni egyesületekre vonatkozó sajtóanyagot. 5. Fel kell deríteni és lehetőleg közgyűjteményekben elhelyezni a jelenleg magánosok birtokában lévő egyesületi dokumentumokat. 6. Minél hamarább össze kell gy űjteni az egyesületekre vonatkozó visszaemlékezéseket. 7. El kell érni, hogy minél több egyesület története kerüljön feldolgozásra. 8. Fel kell dolgozni az egyesületek és aközigazgatás kapcsolatát. E pontnál indokolt részletes elemzést készíteni, mivel az egyesületek közvetlenül az apparátus ellenőrzése alatt álltak. 9. A fenti munkálatok alapjánlehetőség nyílik arra, hogy sorkerüljön adebreceni egyesületektörténetének monografikus feldolgozására. Societies in Debrecen in the Thirties István Gazdag Many informations areavailable on the society of Debrecen betweenthe twoworldwars. Further analysis and research of the society of the town is justified in the light of out presently knowledge. In my study Iam investigating the distribution andtheorganic developmentof this societyin the frameof the life is Societies of the period before the2ndworld War.Avariety of definitionsof Societyexist and Ifeel that thefollowingoneis theclosest oneto its essence : acorporatebody of persons allied for a common and permanent aim, exerting activity regulated by anapproved constitution and usually supervised byan authority.as the Societies are really reflecting the social divisioning therefore, they express all those important things that are taken seriously by the citizens in concern : what they are preoccupied with, what they are ready to sacrificefor, what they can identify themselves with. Iput emphasis onthese points when investigating the society of the above mentioned period (the 30ieth of this century). Following a briefhistorical introduction I am trying to reflect the essenceof the society constitutions, then I am listingthe Societies of Debrecen functioning in 1933, based on aweighing investigation of that year. In the appendix I am disclosing a preliminary and sketchy program of the Debrecen Society researches.

Politikai pártok és ilyen célú társulások

Politikai pártok és ilyen célú társulások X. Egyesületek Politikai pártok és ilyen célú társulások 1 A NEP Csetényi Szervezetének iratai 1934 1935 0,01 ifm 401 Az MDP Veszprém Megyei Tanácsi Szervezetének iratai 1954 0,01 402 Az MDP Fenyőfői Szervezetének

Részletesebben

V. 93. Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n.

V. 93. Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n. V. 93 Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n. Terjedelem: 56,42 fm (ebből 15,14 fm kötet), 408 doboz, 306 kötet, 714 raktári

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

DEBRECENI EGYESÜLETEK

DEBRECENI EGYESÜLETEK DEBRECENI EGYESÜLETEK Egyesület: Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt működő szervezete, testület

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952)

XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952) XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952) Terjedelem: 20,94 fm (ebből 1,51 fm kötet), 203 doboz, 47 kötet, 250 raktári egység Raktári helye: PML váci osztálya, 61. terem, 78-104.

Részletesebben

OU VZÍ. Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20

OU VZÍ. Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20 OU VZÍ Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20 1. Mezőkovácsháza története vázlatosan (1) Mezőkovácsháza Magyarország egyik legnagyobb megyéjében, az 5669 km2 területű Békés

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Kérdőív a képviselőjelöltekről

Kérdőív a képviselőjelöltekről Központi Statisztikai Hivatal Kérdőív a képviselőjelöltekről Az adatszolgáltatás önkéntes! 0. Melyik megyében és mely listán vesz részt a választásokon? Ha többfajta listán indul, valamennyit jelölje meg!

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Edelény környéki egyesületek a 19. század végétől a 20. század közepéig

Edelény környéki egyesületek a 19. század végétől a 20. század közepéig Edelény környéki egyesületek a 19. század végétől a 20. század közepéig 2007-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár kiadásában jelent meg a Borsod megyei egyesületek adattára című könyv, melyet Szegőfi

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc, 2014. október 15.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. május 11. A 2012.05.05-05.11 között megjelent pályázati kiírások: Cím: Andrássy Európa Ösztöndíj Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő Határidő: 2012. 05. 18. Pályázhat: fiatal és tapasztalt

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932)

Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932) DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kiss József Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932) DE Bölcsészettudományi Kar 2007 Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23.

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23. 1989/1990-es tanév Eseménykrónika: 1989. március 3 1990. február 23. 1989. márc. 3. FDSZ Intézõbizottság ülése 1989. márc. 30. FDSZ-TUDOSZ-TDDSZ Fórum 1989. ápr. 11. Az Országgyûlés Kulturális Bizottságának

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Az 1945. évi földreformról

Az 1945. évi földreformról Az 1945. évi földreformról Dr. Azari Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal földhasználati osztály ny. vezetője 1. Bevezetés A földre vonatkozó társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: A VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLÓJÁNAK LEÍRÁSA. 2 II. FEJEZET: A CÍMER HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI. 2 III. 4 IV. 4 ZÁRADÉK.

TARTALOM I. FEJEZET: A VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLÓJÁNAK LEÍRÁSA. 2 II. FEJEZET: A CÍMER HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI. 2 III. 4 IV. 4 ZÁRADÉK. TARTALOM I. FEJEZET: A VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLÓJÁNAK LEÍRÁSA... 2 II. FEJEZET: A CÍMER HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI... 2 III. FEJEZET: A ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI... 4 IV. FEJEZET: VEGYES RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. év Nyíregyháza, 2012.május 18. Losonczi László ügyvezető igazgató 1 AZ MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/ Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/208-001/11 : 52/208-009 e-mail: jegyzo@nyirabrany.hu 2. Napirend Az előterjesztés törvényes. E L Ő T E R

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület április 30-ai ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Lovas Jövőjéért Egyesület Lovas, Fő u. 8. KSH azonosító: 721338 Jogállás: közhasznú Bírósági bejegyzés száma: 60.067/2009/5. A Lovas Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 135. állvány, 2-9. polc C/ Polgári kori iratok 1902-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1922-1933 0,18 fm b/ Elöljárósági iratok 1902-1944 2,34 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése évi működéséről

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése évi működéséről Lovas Jövőjéért Egyesület Lovas, Fő u. 8. KSH azonosító: 721338 Jogállás: közhasznú Bírósági bejegyzés száma: 60.067/2009/5. A Lovas Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2011. évi működéséről Tartalma:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 35. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 35. szám MAGYAR KÖZLÖNY 35. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 11., péntek Tartalomjegyzék 50/2016. (III. 11.) Korm. rendelet A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, "D" épület Szombathely Berzsenyi tér 2.

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, D épület Szombathely Berzsenyi tér 2. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 20évi rendezvények ( az események még hiányosak, az időpontok változhatnak, érdeklődjenek a központi irodában és a csoportoknál) Hó Nap, óra Csoport Program Helyszín Elérhetőség

Részletesebben

Eger első protestáns templomának terve

Eger első protestáns templomának terve Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Eger első protestáns templomának terve Eger első protestáns templomának terve [1] Hát nincs-e feltámadás? Eger első protestáns templomának

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

Sorszám Leltári szám Település Téma Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép

Sorszám Leltári szám Település Téma Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sorszám Leltári szám Település Téma 1 2015.1.1. Sátoraljaújhe Látkép 2 2015.1.2. Sátoraljaújhe Látkép 3 2015.1.3. Sátoraljaújhe Látkép 4 2015.1.4. Sátoraljaújhe Látkép 5 2015.1.5. Sátoraljaújhe Látkép

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 A Pest Megyei Levéltárban feltehetően egy 19. századi rendezés során alakították ki a közrendszabályok levéltári gyűjteményét

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje 1. támogatási Egészségügyi Központ Mezőcsát 2009. évi működési támogatás Egészségügyi Központ Mezőcsát 3450 Hősök tere 33. Dr. Siska András Intézetvezető főorvos 2009. jan.01-2009. dec. 31. 700 000 Ft

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület részére

Előterjesztés a képviselő-testület részére Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a módosított, illetve egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására. Tisztelt képviselő-testület! A testület 2012. április

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola KÖTELEZŐEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 201048 2015. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. október 26-i ülésének jegyzőkönyve 19/2009. (X.26.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Püspökladány Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

KERTSÉGI OLVASÓKÖRÖK DEBRECENBEN

KERTSÉGI OLVASÓKÖRÖK DEBRECENBEN Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 249 KERTSÉGI OLVASÓKÖRÖK DEBRECENBEN A XX. SZ. ELSŐ FELÉBEN KOVÁCS ILONA Bevezető D ebrecen századforduló utáni és két háború közötti történetének olyan részéről

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról 1. 1 2. 3.

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról 1. 1 2. 3. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950 V. 25. Táborfalva nagyközség iratai 949 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3. polc D/ Népi demokratikus kori iratok a/ Képviselőtestületi iratok 949 0,0 fm b/ Elöljárósági iratok 949 0,70

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 38. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter 22/2014. (III. 13.) KIM rendelete a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA ő KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalomjegyzék Bevezető 15 Rövidítések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Pályázó neve. Befogadott szervezet neve. Pályázat célja Igény (eft) Eü. és Szoc. Biz. tám. (eft)

Pályázó neve. Befogadott szervezet neve. Pályázat célja Igény (eft) Eü. és Szoc. Biz. tám. (eft) 1. Nyugdíjas Vidám Házasok Egyesülete Balatoni k 2. Petőfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesülete Klub prog 3. Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülete Klub programjainak megvalósítása

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben