DEBRECENI EGYESÜLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYESÜLETEK"

Átírás

1 DEBRECENI EGYESÜLETEK Egyesület: Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt működő szervezete, testület írja a magyar nyelv értelmező szótára. Gyakran találkozunk az egylet elnevezéssel is. Az értelmező szótár így ír az egyletről: Valamely közös cél elérésére törekvő tagokból alakult szervezet, melynek működését hivatalosan jóváhagyott alapszabályok írják elő. Az egyesületek legtöbbjét Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 529/1945. M. E. számú rendelete alapján oszlatták fel, ami a fasiszta politikai és katonai jellegű szerveztek, feloszlásáról szól DEBRECENI JÓTÉKONY NŐEGYLET Alakulás éve: április 30. Taglétszám: 300 fő Elnök: Mikó Róza Célja: a Debrecenben lakó, fedhetetlen erkölcsi életű köztudomás szerint ismert házi szegények nyomorán enyhíteni, még pedig, vallás és nemzetségre való tekintet nélkül, az önhibájukon kívül szükségben sínylődő családokat és egyeseket segíteni. -sőt az emberi gyarlóságból elesetteket is javulásokhoz segíteni kezet nyújtván, fölemelni, ápolni, gyógyítatni az egészen elhagyott betegeket, fő súlyt, fektetni, pedig az ügyefogyott árvák jó gondviseltetésük és neveltetésük eszközlésére, szóval mentő kezet nyújtani az ínségre jutott becsületes embertársaknak, sőt a süllyedés szélén álló, de még javulható szerencsétlen egyéneknek is. Eszerint az egylet az utcai koldusokat, ápoldában tartott szegényeket, mint szintén az oly családokat és az egyeseket is, kik más nemű segedelmekben részesülnek jótékonyságból kizárva, gyámolításában, folyamodás vagy ajánlat útján a fennebb erőforrások és lelkiismeretes vizsgálódás folytán méltónak talált családokat és egyeseket részesíti. Debrecen április 30. Alapszabályok láttamozási száma: 3036/1869. június 3. Magyar Kir. Belügyminisztérium 19447/1903. BM. sz. leirattal /1911. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1935. BM. sz. leirattal. Esetleges fiókegyesületek, intézmények: Árvaház /Péterfia u 78. sz/ Váradi Szabó János és Erzsébet alapítvány Csepei Zoltán Jánosné szül. Bay Amália alapítvány XXI. 505/a 10579/1947. Jelentés: Az egyesület kebelében van a Váradi Szabó és Csepei Zoltán féle alapítvány, melynek jövedelméből 90 % az árvaház fenntartására fordítandó 10 % pedig tőkésíttettik. Az alapítványoknak külön vagyonkezelési rendszere van teljesen elkülönítve a Jótékony Nőegylet vagyon kezelésétől február 22. Feloszlatva: /1949. IV/3 BM. leirattal. HBML. X X doboz 1.sorszám 1

2 DEBRECENI EGYETEMI KÖR Alakulása: szeptember 1. Taglétszám: 324 fő Elnök: P. Papp Tibor Célja: Az egyesület célja, hogy a debreceni m. kir. Tudományegyetem hallgatóinak önképzését, társadalmi tevékenységét és szórakozását megfelelő szervezetben biztosítsa, egyúttal pedig az ifjúság közös érdekeit előmozdítsa és az egyetemi szellemet, fejlessze. Nyomtatásban az alapszabálya megvan. Raktári szám: 1944 Az érvényes alapszabályok láttamozási éve, szám: 82786/1917/IV. BM. sz. Feloszlatva: /1947. IV. BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET Alakulás éve: 1949 Elnök: Czirják János üb. titkár Az érvényes alapszabályok láttamozási számai: Alapszabály nem lett jóváhagyva, mert az egyesület, mint Szakszervezeti Üzemi Sporttitkárság működik tovább dec. 7. Polgármesteri szám: 5630/25/2/1949. HBML. X HÍRLAPTERJESZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLET DEBRECENI HELYI CSOPORTJA Alakulás éve: 1949 vagy 1950 Feloszlatva: A Belügyminiszter érdemben nem határozott. A Hírlapterjesztők Országos Egyesülete bejelentette, hogy a jövőben a Kiskereskedők Országos Szabad Szakszervezet helyi tagegyesületének keretén belül a megalakított szakosztályban fejti ki tevékenységét július 7. HBML. X BOCSKAI FOOTBALL CLUB Alakulás éve: 1927, aug. l6-án átszervezték Elnök: Dr.Nagy Géza Cél: Hogy a labdarugó sportot művészi tökéletességre fejlessze, ezáltal a labdarugó sportot népszerűsítse és a nemzeti irányú propaganda szolgálatába, állítsa. Az érvényes alapszabályok láttamozási száma: /1930. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /l940. VII. BM. számú leirattal. HBML. X

3 BÖSZÖRMÉNYI ÚTI ÉS KÖRNYÉKE POLGÁRI OLVASÓKÖR Alakulás éve: január 31. Taglétszám 1928: 120 fő Elnök: Kelemen Imre Célja: A tagok közt hazafias és társas élet ápolása, fenntartása és a közművelődés terjesztése kapcsolatban az önképzéssel. Alapszabályok láttamozási éve, számai: /1926. VII/a BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /l946. IV/l4 BM leirattal, aug. 28. HBML. X DEBRECENI IPAROS DALEGYLET Alakulás éve: 1890 április Taglétszám40f, 1933: 94 fő 1943: 45 fő Elnök: Ifj. Dr. Magoss György /1928/ Cél: a dalegylet célja magyar ének, dal és zene művelése, ápolása és terjesztése, ezeknek nyilvános előadásaival az önképzés és nemesebb ízlés fejlesztése, a társadalomi élet hathatós előmozdítása, s mint jelentős kultúrtényezőnek a társadalom minden rétegében hívek, barátok és pártfogók szerzése. Az egyesület teljes politikamentes, kulturális egyesület s működését a tiszta valláserkölcsi s hazafias nemzeti érzés irányítja. Alapszabályok láttamozási száma, éve: 54925/1911. V. BM. sz leirattal. Módosítva: /1936. BM. leirattal. Feloszlatva: /l951. IV /5. BM. sz. leirattal. Kardos Imre az utolsó elnök kérésére a Dalkar a KIOSZ kebelében működik, mint a KIOSZ dalkara január /103/1951. Működését önként beszüntette és belügyminiszter a nyilvántartásból való törlését rendelte el /2/1951. IV/5/e. BM. sz július 9. HBMT Igazgatási Osztály /1951. KIOSZ keretében fejtenek ki tagjai kulturális tevékenységet. HBML. X BARTÓK BÉLA SZÖVETSÉG MAGYAR DOLGO- ZÓK ÉNEK ÉS ZENEKARÁNAK ORSZÁGOS KÖZ- PONTJA TISZÁNTÚLI KERÜLETE Alakulás éve: nem ismert Elnök: Ráthonyi Sándor Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1948. IV/3. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: 195l. július 2-án a BM.5633/8l7/l/195l.IV/5.számú intézkedésével. HBMT /1951. III. szám. HBML. X XXI. 505/a 10579/1949 3

4 BEREGI KÖR Alakulás éve: jún. 11. Elnöke: Dr. Papp Károly egyetemi tanár Cél: A Trianoni békekötés által elszakított Bereg vármegyéből kijött és kiutasított egyéneknek tömörítése. Hazafias érzés fenntartása, további művelése a magyar irodalom, tudomány és művészet által. Érvényes alapszabályok láttamozási éve és száma: /1928 VII. BM. leirattal. Feloszlatva: M. Kir. BM /1937. VII. számú leirattal. HBML. X BAROSS SZÖVETSÉG DEBRECENI HELYI SZER- VEZETE. Alakulás éve: 1935 körül Elnök: Vitéz Dávid Géza Célja: a magyar kereskedelem, ipar és őstermelés érdekeinek ápolása, nemzeti érdekek szolgálata, az üzleti tisztesség hagyományainak megőrzése, a magyar kéz munkájából eredő hazai iparcikkek fokozott megbecsülésének előmozdítása. Ebből a célból a Szövetség politikai pártállásra való tekintet nélkül egy táborban tömöríti mindazokat a kereskedőket, iparosokat, rokonszakmabelieket, termelőket és magánosokat, akik a nemzeti célok szolgálatát a keresztény gazdasági etika szellemében kívánják teljesíteni. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: M. Kir. Kereskedelemügyi Miniszter 1209/1935. XVIII. számú leirattal. /központi/ Feloszlatva: /1946. IV/3. számú leirat. HBML. X DEBRECENI IZRAELITA IFJAK DALKÖRE Alakulás éve: október 27. Taglétszám: 195 fő /1943/ Elnök: Dr.Brunner Lajos Cél: A zsidó egyházi énekek művelése és a klasszikus dalirodalom ápolása és terjesztése. Érvényes alapszabályok láttamozási száma, éve: 47428/1913. BM. sz leirattal Módosítva: /1938. VII. -a BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1947. IV/3. BM. sz. leirattal. HBML. X BOLDOGKERTI NÉPKÖR Alakulás éve: nov. 9. Elnök: Czikmány Béla Cél: az egymással való társalgás, könyvek, hírlapok, folyóiratok olvasása, felolvasások által tagjainak a kor igényelte műveltség színvonalára emelkedése, a társadalmi életnek megismertetése, megkedveltetése, hazánkat, városunkat érdeklő kérdések- 4

5 ben egymás felvilágosítása, hogy az egylet tagjai hazánk, városunk, törvényeink és egymás iránt tartozó jogaikat és kötelességeiket megismertessék, és helyes irányban gyakorolhassák. Érvényes alapszabály láttamozási száma, éve: 76734/1912.-V/1912. BM. sz. leirattal. Módosítva: M. Kir. BM /1931. VII. sz. Feloszlatva: 3705/1934. eln. Határozat Nevezett egyesület megalakulása óta /1931. nov. 17/ nem működik, sőt az egyesület megválasztott elnöke kijelentette, hogy az egyesület feloszlatását fogja kérni. Debrecen május 31. HBML. X BOLDOGFALVA KERTSÉG OLVASÓKÖRE Alakulás éve: szept. 8 Elnök: Juhász József Cél: a tagok között a hazafias felfogások és a társas élet ápolása, a közművelődés terjesztése önképzéssel kapcsoltan. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: 85265/1930. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1937. VII. BM. számú leirattal. Vagyontárgyait az Országos Hadirokkantak helyi csoportjának adták dec. 30. HBML. X HBML. X. 56. BIKUR-CHOLIM DEBRECENI IZRAELITA BETEGSEGÉLYZŐ EGYLET Elnök: Neumann Mandel, Mező Ármin. Taglétszám: 273 fő Alakulás éve: l. aug. 12. /1899/ Célja: az egylet feladata az egyleti tagokat illetve családtagjaikat betegség esetén orvosilag gyógykezeltetni, azoknak gyógyszereket díjmentesen kiszolgáltatni, és azokat lehetőleg segélyezni. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 59586/V-10/1891. BM. sz. leirattal. Módosítva: január 9, /1898. BM. sz.leirattal. Módosítva: /1935. VII.-a. BM. számú leirattal. Feloszlatva: /1946-IV/3. sz.bm. leirattal. HBML X IV. B.1406/b IV. 19/1898 BÉKÉSI BÉLA VÍVÓ CLUB Alakulás éve: 1910 (1926) Elnök: Dr. Kölcsey Sándor Márk Endre 1914 őszén hősi halált halt, helyére szigeti Benedek Sándort választották. 5

6 Célja: Különösen a vívósport gyakorlása és fejlesztése. De célja általában a sportszellem ápolása és a testnek más zárt térben, avagy szabadtéri sportok művelésével való edzése. Érvényes alapszabály láttamozási éve, száma: /1926. VII. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1940. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1946. sz.bm. leirattal. HBM. X BÉKÉSSY BÉLA HONVÉDTISZTI VÍVÓ CLUB Alakulás éve: március 26. Elnök: Pongor István igazgató Cél: Elsősorban és különösen tagjai számára a vívósport gyakorlása és fejlesztése, lehetőségének biztosítása a fiatal nemzedékeknek a vívó életre való előképzésre, valamint utánpótlásról való gondoskodás mindkét nembeli ifjúságból. Alapszabályok láttamozási éve, száma: VKM. Országos Sportközpont /1943. VKM jún. 2. Feloszlatva: /1946. IV/14. BM. számú leirata, szeptember 3. HBML X ad. 18. M.KIR.ADÓHIVATALI TISZTVISELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HAJDÚ ÉS CSONKA BIHAR VÁRMEGYÉK HELYI SZERVEZETE Alakulás éve: június 30. Elnök: Szakáts Mózes Célja: M. Kir. Adóhivatali tisztviselők egyesítése. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: A helyi szerv működési körét az anyaegyesület évi február 1-én jóváhagyott és jelenleg is érvényben lévő alapszabálya állapítja meg és annak 65. tartalmazza. Kérdőív ápr. 22. Feloszlatva: /l946. IV. BM. számú leirattal. HBML. X ÁLLAMI TANÍTÓK ÉS ÓVÓNŐK ORSZÁGOS EGYESÜLET HAJDÚ VÁRMEGYEI KÖRE Alakulás éve: jún. 2. Taglétszám: 170 fő Elnök: K. Nagy Sándor Cél: A helyi tanítók és óvónők egyesületbe való tömörítése és továbbképzése. Az állami népiskolai tanítók és tanítónők és óvónők között hazafias, vallásos közszellem fenntartása, anyagi érdek előmozdítása, népoktatási kérdések megvitatása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VIII. BM. számú leirattal. Feloszlatva: /1949. IV/3. BM. számú leirattal. HBML. X ; XXI. 505/a 10579/1949 6

7 ALKOHOLELLENES MUNKÁSSZÖVETSÉG DEBRECENI CSOPORTJA Alakulás éve: május 20. Elnök: K. Tóth Mihály Cél: A szövetség célja az egész ország lakossága körében igyekszik híveket szerezni az alkoholélvezettől való teljes tartózkodás eszméjének és minden törvényes eszközzel, küzd a szeszes italok terjesztése és élvezete ellen. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: Csak az Országos Alkoholellenes Szövetségnek van /l910. V-a. BM. sz leirattal. Feloszlatva: HBML. X AJTÓSI DÜRER CÉH GRAFIKA GYŰJTŐ ÉS GRA- FIKUSOK KÖRE Alakulás: okt. 29 Taglétszám: 87 fő Elnök: br. Berei Soó Rezső Cél: A grafikai művészet pártolása, grafikai gyűjtés és csere előmozdítása a grafika művészetnek minél szélesebb körben való terjesztése. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: /1938. VII. BM. sz. leirattal. Működését évi december 31-ig szüneteltette. Engedély szám: 26789/1946 BM. szám. Feloszlatva: /1948 IV./3. BM. számú leirattal. HBML X DEBRECENI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET Alakulási év: okt. 19 /1925/ Elnök: Uray Sándor /Dancsházy Sándor/ Cél: Egyházi társadalmi egyesület a debreceni református egyház oltalma alatt. Érvényes alapszabály láttamozási éve, száma: /1925. BM. sz. Módosítva: október 17-én /1939. VII. Feloszlatva: jan. 6-án /1949. IV/3. HBML. X NEKTÁR DEBRECENI MÉHÉSZETI EGYESÜLET Alakulás éve: március 14. Elnök: Nagy László Cél: méhészek egyesületbe tömörítése, a méhészközéletben való részvételének elősegítése. Érvényes alapszabály láttamozási éve, száma: 90086/1948. IV/3. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: 195l. július 4-én, /1951. IV/3. sz. leirattal HBML. X HBML. XXIII. 106/A 56. KERÜLETI MÉHÉSZETI EGYESÜLET 7

8 Alakulási éve: augusztus. Alapszabály láttamozás nincs, jóváhagyás alatt márc.27 /Vizsgálati jelentés szerint/ Feloszlatva: 5644/204-2/1951/IV. számú rendelettel március 23. Vagyonát a Debreceni Földműves Szövetkezet tulajdonába adta. HBML. X ad. 24. DEBRECENI SAKK-KÖR Alakulás éve: /1912. január 27/. Elnök: dr. Hüttl Tivadar Cél: A Debreceni Sakk-kör kizárólagos célja az, hogy tagjainak a sakk-játék gyakorlati és elméleti művelésére állandó és alkalmas helyet és termet biztosítson. A sakkjáték művelése és fejlesztése e célból versenyek rendezése. Semmi mással nem foglalkozik. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: 66670/1912. V-a. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1934. VIII.-a. BM. leirattal. HBML. X DEBRECENI LEVENTE EGYESÜLET Alakulás: 1946 Elnök: nem ismert Cél: az egyesület célja az, hogy tagjaiból a kötelező leventefoglalkozások alatt és az iskolában nyert nevelés kiegészítése útján egységes szellemű és nemzeti érzésű, vallásos és küzdőképes ifjúságot neveljen, tagjaiból a nemzeti a katonai, a közösségi és a polgári erényeket, valamint a nemzeti, öntudatot kifejlessze és megszilárdítsa, az élethivatást és ezen át a nemzet harckészségét, szellemi és testi ellenálló képességét gyarapítani, vagyis gondoskodjék az ifjúság szabadidejének helyes felhasználásáról. Érvényes alapszabály láttamozási éve, száma: nincs adat. Feloszlatva: /1950. IV./3 BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI HELYŐRSÉGI TISZTHELYETTESI SORTEGYEGYLET. Alakulás: ápr. 3 Elnök: Tamássy József ügyvezető Cél: Tagjai versenyszerű, egészségügyi szórakoztató sportolásának irányítása. Alapszabály láttamozási éve, száma: VKM egyetértve a MBM /1943. OSK. szám május 26. Feloszlatva: /1949. IV./3. BM. számmal. 7330/1946. ME. rendelet alapján. HBML. X

9 DEBRECENI ORVOS-GYÓGYSZERÉSZ EGYLET Alakulás: 1887 Elnök: Dr. Varga Géza, Kenézy Gyula Cél: célja egyletnek folytonos haladás az orvos-gyógyszerészi és természettudományokban, -értekezések, eszmecsere, vizsgálódás, a gyógytan újabb vívmányainak bírálatos ismertetése, és a legjelesebb hazai s külföldi orvos gyógyszerészi folyóiratok és nagyobb terjedelmű szakmunkák megszervezése által, továbbá célja az egyletnek az ügyféli szeretet és szívélyességnek körébeni ápolása és fenntartása, végre az orvosokat és gyógyszerészeket külön-külön vagy együttesen érdeklő ügyeknek testületi elintézése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 69535/VII/1887. BM. sz. leirattal. Módosítva: 17556/VI-a/1898. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: 1726/V-a/1901. BM. leirattal. HBML. IV. B.1406/b IV. 19/1898. DEBRECENI ORVOSEGYESÜLET Alakulás éve: március 2. /1927. okt. 26/ Újonnan alakult: dec. 7-én. Elnök: Csiky József dr. Új elnök: Dr. Sántha Kálmán december 18-án készült alapszabályban az elnök: Dr. Hüttl Tivadar Cél: tudományos üléseket rendez, amelyen tagjai vagy meghívott vendégei előadásokat, felolvasásokat, bemutatásokat tartanak és a napirendre tűzött tudományos kérdéseket megvitatják. A szükséghez képest egyes tudományágak művelésére vagy különleges tudományos kérdések tárgyalására szakosztályokat létesíthet. Lehetőség szerint orvostudományi vagy rokon tudományos munkákra pályadíjat tűz ki. Az egyesület ülésein tartott előadásokat, bemutatásokat stb. az orvosi sajtóban vagy külön füzetben közzéteszi. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1926. VII. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1937. VII. BM. sz. /Nyomtatásban megjelent, Debrecen 1932./ Az újonnan alakult egyesületnek az alapszabály láttamozását a belügyminiszter megtagadta. Feloszlatva: /1947. IV/3 BM. sz. leirattal. A feloszlatást kimondó határozatot hatálytalanította a BM / számú határozattal. Feloszlatva: december 20. BM / számú határozattal. HBML. X HBML. X DEBRECENI REFORMÁTUS TANÍTÓK SEGÉLY EGYESÜLETE 9

10 Alakult: május 21. /1909/ Elnök: Szabó István Cél: A tanítóság szellemi, anyagi és társadalmi helyzetének emelése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1909. V-a BM. leirattal. Módosítva: /l938. BM. leirattal. Feloszlatva: /l948. IV. 3 BM. számmal június 28-án megtartott rendkívüli közgyűlésének határozata értelmében minden vagyonával együtt beolvadt a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete debreceni csoportja jóléti alapjába. Budapest, október 7. HBML. X DEBRECENI ZSIDÓ IFJÚSÁGI EGYESÜLET Alakulás: júl. 13. Elnök: Weisz Pál Cél: Az ifjúság hazafias vallásos és tudományos művelődésének önképzésének és társas életének előmozdítása, általában kulturális és szociális érdekeinek felkarolása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 99750/1939/VII. a. Debreceni Zsidó Ifjúság Egyesület láttamozásának elutasítása. Feloszlatva: HBML. X DEBRECENI FÖLDMUNKÁSOK -NAPSZÁMOSOK ÉS MEZŐGAZDASÁGI CSELÉDEK EGYESÜLETE Alakulás éve: aug. 7. Elnök: Filep László Cél: Tagjainak a debreceni földmunkásoknak napszámosoknak és gazdasági cselédeknek az anyagi érdekeit védelemben részesíteni, jólétüket az egyesület rendelkezésére álló és az államhatalom részéről mindenkoron megengedett eszközökkel előbbre segíteni, valamint tagjai között a közművelődést és a kulturális, szellemi életet fejleszteni. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 8765/1922. II-a BM. sz. Feloszlatva: /1931. VII. sz.bm. leirattal. Vagyonát a Debreceni iskolás gyerekek, felsegélyezésére adományozta /1931. eln nov. 26. HBML. X DEBRECENI FÖLDMUNKÁSOK ÉS NAPSZÁMOSOK ÖNKÉPZŐ KÖRE Alakulás:

11 Elnök: Filep László HBML. X ad. 31. DEBRECEN-EBES-SZEPES VADÁSZTÁRSULAT Alakulás: február 10. Taglétszám: 17 fő Elnök: Erdei Péter Cél: A vadtenyésztés előmozdítása mellett a vadászatnak okszerű és sportszerű gyakorlása és fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1931. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1947. IV./3 BM. sz. leirattal. HBML. X MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ EGYESÜLET DEBRECEN VIDÉKÉNEK KERÜLETE Alakulás éve: 1933 körül taglétszám: 107 fő /1943/ Elnök: Dr. Gödény Sándor február 26-án meghalt. Cél: Gyógyszerész érdekvédelmi szerv Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1933. VIII. a. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1947. BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI ÚRKOCSIS EGYLET Alakulás éve: 1906 körül Elnök: Domahidy Elemér Cél: A lótenyésztés és lóértékesítés előmozdítása különös tekintettel a kocsi-ló anyag kipróbálására. Alapszabályok láttamozási év, száma: 5255/1906. I. BM. sz. Módosítva: 11122/1909. BM. sz. Feloszlatva: Jelentés IV. Debrecen Sz.Kir. Város Számvevőségtől óta semmilyen irányban működést nem fejt ki. Feloszlatva: /1934. VIII. sz.bm. leirattal. Vagyona: 6000,-hatezer korona összegű hadikölcsön kötvény. A városi szegény alap javára adományozva. HBML. X DEBRECENI SZABADSÁG KERÉKPÁROS EGYE- SÜLET Alakulás: 1945 Elnök: Ménes János Cél: a kerékpár és motorkerékpársport fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 28900/1945. VKM. sz. 11

12 Feloszlatva: Az Államrendőrség Városi és Járási Kapitánysága 7839/1948. számú közlése. Az egyesület semmiféle vagyonnal nem rendelkezett jelenleg beolvadt a Szabadság Harcos Szövetség Motoros Szakosztályába, január 8. HBML. X VÁROSI ADÓHIVATAL SEGÉLYEGYLETE DEBRECEN SZ.KIR.VÁROS ADÓHIVATALA KEBELÉBEN ALAKÍTOTT SEGÉLY-EGYESÜLET Alakulás éve: VII. 7. Elnök: Lovász László Cél: Önsegélyezés Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1912. V-a BM. számú leirattal. Módosítva: /1935. VII-a BM. sz.leirattal. Feloszlatva: május 28. rendkívüli közgyűlés mondta ki felszámolását /1949. IV/3. sz.bm. leirattal. HBML. X DEBRECENI VADÁSZTÁRSASÁG Alakulás éve: aug. 4 Elnök: Kultsár Sándor Cél: A jogszabályok szigorú megtartása és a vadgazdálkodás nemzetgazdálkodási jelentőségének és vadban rejlő érték, mint nemzeti közvagyonvédelmének szem előtt tartása melyet okszerűen és a nemzeti közösség anyagi gyarapodása szempontjából hasznot hajtó módon gyakorolja. Alapszabályok láttamozási éve, száma: IX /1948. IV/3. BM. számú leirat. Feloszlatva: Nyomtatásban megjelent: A Debreceni Vadásztársaság Tudnivalója évre. Ebben az elnök: Bíró Béla HBML. X DEBRECENI VADÁSZ TÁRSULAT Alakulás éve: 1870 Újra alakult: július 21-én. Elnök: Magoss György Cél: A vadtenyésztés előmozdítása mellett a vadászatnak okszerű gyakorlására fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 98615/1906-VII. BM. sz leirat Módosítva: 77000/1922. BM. 9900/1923. BM /1932. BM /1934.BM Új egyesület törzsszáma: IX /1949. BM. szám. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. leirattal. 12

13 HBML. X ad. 38. DEBRECEN ÉS HAJDÚ VÁRMEGYE TŰZOLTÓ SZÖVETSÉGE Alakulás éve: 1889 Újra alakult: dec. 7 Elnök: Rásó István Cél: tüzrendészet szervezése és fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1926. VII. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1928. VII. sz. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI STATUSQUA ANTE IZRAELITA ANYAHITKÖZSÉG Alakulás éve: nem ismert Újra alakult: jún. 24 Elnök: Csengeri Leó HBML X DEBRECENI ZSIDÓ GIMNÁZIUM BARÁTAINAK EGYESÜLETE Alakulás éve: március 29. Elnök: Weisz Pál Cél: A debreceni zsidó gimnáziumot erkölcsileg és anyagilag támogatni, az iskola szegény diákjait segíteni, felszereléseit gyarapítani, épületét, berendezését növelni és a kor színvonalán tartani. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1940. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1949. IV/3. BM. számú leirattal. HBML. X DEBRECENI SIMONYI POLGÁRI LÖVÉSZ EGYE- SÜLET Alakulás éve: január 29. Átszervezve: nov. 14. Elnök: Dr. Kölcsey Sándor Cél: A céllövő sport iránti érdeklődés felkeltése, ébrentartása és a céllövés gyakorlása. Az egyesület fő célként kitűzött céllövő sporton kívül súlyt helyez a tagok vallásos és hazafias érzésének erősbítésére, erkölcsi felfogásának nemesítésére, jellemének szilárdítására a lövész bajtársi szellem kifejlesztésére a tagok egymásközti, kölcsönös támogatására ismereteinek bővítése és a többi sportágak űzésére. 13

14 Alapszabályok láttamozási éve, száma: 98331/1930. VII. BM. számú leirattal. Módosítva: /1936. VII. BM. sz /1940. VII. BM. sz. Feloszlatva: november 14-én. Ugyanekkor a jelenvoltak megalakították a Debreceni Simonyi Polgári Lövészegyesületet. Feloszlatva: /1946. BM. számú leirattal. HBML. X ORSZÁGOS EGÉSZSÉGVÉDELMI SZÖVETSÉG HAJDÚ VÁRMEGYEI FIÓK SZÖVETSÉGE Alakulás éve: január 1. Korábban: Debreceni Stefánia Szövetség /1946. BM. számú rendelet rendelkezéseinek megfelelően átalakult. Elnök: Rásó István alispán Cél: Az egyesület az Országos Egészségvédelmi Szövetség munkáját kiegészítve általában magába foglalja az egészségvédelem keretében a bajok megelőzését s ezt a tevékenységét anyagi erejéhez képest az intézményes családvédelem keretében, kívánja megvalósítani nemzetiségi, felekezeti és társadalmi különbségekre tekintet nélkül. Gyámolítja a rászorulókat. Támogatja anya, csecsemő és gyermekvédelmet, valamint népbetegségek elleni küzdelmet és az ezeket végző egészségvédelmi intézményeket. Alapszabályok láttamozási éve, száma: Feloszlatva: /1948. IV./3. BM. számú leirata az Országos Egészségvédelmi Szövetség összes fiókjaival együtt tehát a debreceni fiókegyesületet is feloszlatta. Úgy rendelkezve azonban, hogy a szövetség által fenntartott intézmények, így a Debreceni Fiók Népházbeli Anya és Csecsemő Otthon ellátását továbbra is biztosítani kell április 20. Ingóságait a Népjóléti Minisztérium /1948. VI. számú leiratával a Vörös Kereszt Debreceni Fiókja kezelésébe utalja. Az ingatlan vagyonát /Zamádiban/ 3830/1946. ME. rendelet 2 -ban foglalt jogcím alapján az MDP tulajdonába juttatta a /1948.IV/3. számú BM. leirat szerint. Intézményei: január 1-je óta s azelőtt is. Fenntartott a debreceni Népházban/Bocskai tér/ 1. Anya és Csecsemő Otthont 2. Egy bölcsödét 3. Egy napközi gyermekotthont 4. Egy tejkonyhát 5. Zamárdiban egy gyermeküdülő telepet. HBML. X DEBRECENI FÜGGETLENSÉGI KÖR Alakulás éve: Taglétszám: 134 fő 1943 Elnök: Dr. Hegymegi Kiss Pál Cél: hazafias érzés, társas élet ápolása, polgári gondolat erősítése, a 48-as hagyományok ápolása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1927. BM. sz.leirattal. Módosítva: /1931. BM. sz.leirattal. 14

15 Módosítva: /1941. BM. sz.leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. számú leiratával, szept. 26. Vagyona nem volt. HBML. X DEBRECENI FOTÓ CLUB Alakulás éve: május 10. Elnök: Ádám Gyula Cél: Az egyesület célja a magyar fényképészet ápolása, terjesztése és tökéletesítése, művészeti és tudományos fejlődésének előmozdítása, végül az egyesületi élet útján és annak keretében a tagok társadalmi érintkezése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. sz.leirattal. HBML. X DEBRECENI VASUTAS SPORT CLUB Alakulás éve: 1912 /1902/ Elnök: Kabai György /1920/ Cél: Az összes sportágak művelése és fejlesztése a tagok ily irányú kiképzése és a társas érintkezés fenntartása ben alakult és a MÁV. TESTGYAKORLATOK KÖRÉVEL február 2- án fuzionált. Az egyesület új címe: Debreceni Lokomotív Sport Kör. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 92950/1925. Ker.Min. Feloszlatva: 92950/1925. VKM. sz leirattal. A tárgybeli egyesületnek a belügyminiszter úr nyilvántartásból való törlését rendelte el, mert működését önként beszüntette és tagjai a szakszervezet keretében, fejtenek ki sporttevékenységet /2/1951 BM. számú leirattal. Nyilvántartásból törölve: júl. 1-én. HBML. X DEBRECENI VASUTASOK SZÁRNYASKERÉK ÖNSEGÉLYZŐ TEMETKEZÉSI TÁRSULÁSA Alakulás éve: szept. 20. Elnök: Török B. Kálmán Cél: A társulati tagok elhalálozása esetén azok hátramaradottai, továbbá a társulati tagok a vele közös háztartásban élt törvényes neje, valamint a háztartást anya vagy nővér, avagy szülői ellátása alatt álló 20 éven aluli keresetnélküli gyermek elhalálozása esetén halálozási segélyben részesíti. Alapszabályok láttamozási éve, száma: M. Kir. Ker. Min /1923. számú leirattal. Módosítva: 83185/1925. V. KM /1929. KM /1930. KM /1933. KM /1934. II/a /1934. Ker. Min aug. 26-tól Vasutasok Szárnyaskerék Önképző és Önsegélyző Egyesülete. Feloszlatva: 20165/1945. BM. leirattal. Vagyona a Vasutasok és Hajósok Országos Szabadszakszervezete tulajdonába ment át. HBML. X

16 DEBRECENI CSAPÓKERTI FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-AS OLVASÓKÖR Alakulás éve: április 1. Elnök: Szabó Ferenc dr. Cél: Célja az, hogy a Csapókert minden, de főleg középosztályú polgárát a kor igényelte művelődési előrehaladottság színvonalára emeljék, s e célt társalgás, másrészről hasznos könyvek s hírlapok olvasása - mint eszközök, által kívánja elérni. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 48624/1904. III. számú BM. leirattal. Feloszlatva: december 22-én tartott közgyűlés által. A közgyűlés egyhangúlag javasolta, hogy a feloszló kör tulajdonát képező könyvtárt, a köri zászlót és az egyéb ingóságait közgyűlési határozattal adja át az újonnan alakuló Csapókerti Református Olvasókörnek tulajdonául. HBML. X CSAPÓKERTI REFORMÁTUS OLVASÓKÖR Alakulás éve: január 8. Elnök: Szabó Ferenc dr. Cél: a vallás-erkölcsi életnek református szellemben történő gyakorlása. Egymással való társalgás, könyvek, folyóiratok olvasása, felolvasások rendezése, a felekezeti türelmetlenség kizárásával. A társadalmi életnek kedélyessé tétele, az általános szellemi művelődés, a szép, a nemes, intézmények megismertetése és másokkal leendő megkedveltetése. Az egylet anyagi erejéhez mérten jótékony segély adományozása. Hazánkat, református egyházunkat és városunkat érdeklő kérdésekben egymás felvilágosítása. Magyarország alkotmányának egymás között megismertetése, hogy az olvasókör tagjai hazánk, egyházunk, városunk, törvényeink, társadalmunk és egymás iránt tartozó jogainkat és kötelességeiket megismerhessék, és helyes irányban gyakorolhassák. A tagok között a hazafias érzés ápolása. Általában az olvasókör működési területén a tagok vallási, hazafias, kulturális és gazdasági érdekeinek szolgálata, a politikai tevékenység teljes kizárása mellett. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1933. VIII/a. BM. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/ feb. 22. Vagyona nem volt. HBML. X ad. 52. DEBRECENI IPAROS IFJÚSÁG ÖNKÉPZŐ KÖRE Alakulás éve: nov. 17. Elnök: Krisch Károly Cél: Az erkölcs nemesítés az iparűzéshez szükséges tudományok terjesztése és a szakértelem fejlesztése által az iparos ifjúság érdekeinek és művelődésének előmozdítása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1929. VII. számú BM. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. sz.leirattal. 16

17 HBML. X DEBRECENI ÖNKÉPZŐ IFJÚSÁGI EGYLET Alakulás éve: 1909 Elnök: nem ismert Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1909/V-a. BM. leirattal. Feloszlatva: /1926. sz.bm. leirattal VII. 27. Vagyona az nov. 17-én alakult kör részére került átadásra. /10 éven át letétbe volt ápr. 11./ HBML. X ad. 53. KATOLIKUS NÉPSZÖVETSÉGI OTTHON Alakulás éve: okt. 19. Elnök: Lindenberg János /1928/ Cél: a tagok önképzése, dal és a zene művelése s a hazafias szellemnek fejlesztése február 28. névváltozás: Debreceni Katolikus Otthon Alapszabályok láttamozási éve, száma: 34604/1914. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1937. BM. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. sz.bm. leirattal ápr. 11. Vagyona: Kandia utcában házasingatlan, Debrecen thj. város közönségének tulajdonául jut.a BM /1948.IV/3.sz.leirattal. Budapest dec. 9. HBML. X DEBRECENI EGYETEMI GÉPHÁZ TISZA ISTVÁN DAL ÉS ÖNKÉPZŐKÖRE Alakulás éve: május 2. Elnök: Gaál Imre Cél: A magyar dalművészet fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1931. VII. BM. sz. leirattal. Új név: Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dal és Önképzőkörre módosult. BM /1935. VII. leirattal. Engedélyezte, ápr szeptember 21. Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dal-önképző és Önsegélyző Egyesülete. Az alapszabály módosítását a Kereskedelmi és Iparkamara is ellenezte és a Belügyminiszter sem láttamozta, illetve kihúzta az önsegélyző szót /1940/VII.-a leirattal. Maradt az 1935-ös név. A Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dal és Önképző Egyesület működésének szüneteltetését kérték júl. 24. A Polgármester 34244/1944. számú határozattal június 30-ig engedélyezte. Felterjesztve a BM-hez aug. 3-án szeptember 8-án újra kezdte működését, csupán az elnevezésben változott: Debreceni Egyetemi Dalkör Elnök: Krizsán Imre október 5. Alakuló közgyűlés 17

18 Debreceni Egyetemi Alkalmazottak Dal és Önképzőkör ismét alakul ezen a néven július 9-én, január 22-én kelt Polgármesteri határozatból megállapítható, hogy az egyesület még a Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dal és Önképzőköre néven működhet tovább. HBML. X DEBRECENI VITÉZI ÉNEKKAR Alakulás éve: 1929 Taglétszám: 1943: 44 fő Elnök: vitéz Makádi Lajos Cél: Dalművészet ápolása, karéneklés, zenei oktatás, karirodalom fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1929. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. sz.leirattal. HBML. X DEBRECENI ÚSZÓK EGYESÜLETE Alakulás éve: 1924 Elnök: Zöld József Cél: az uszássport fejlesztése Feloszlatva: /1947. IV/3. leirattal március 26. Vagyona nem volt. HBML. X DEBRECENI SVETITS SZÖVETSÉG Alakulás éve: okt. 28. Taglétszám: 237 fő Elnök: Nagy Pálné /vitéz/ Cél: A Svetits Intézet hagyományos nevelésének megfelelően a hazaszeretet, vallásosság a magyar kultúra és az összetartás érzésének ápolása továbbá az intézetbe járó és annak a fő-, szakiskolára vagy más pályára került ifjúságnak erkölcsi és anyagi támogatása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VII. BM. leirattal máj. 16. Módosítva: /1935. VII-a. leirattal szept. 28. Feloszlatva: /1947. IV/3. BM. sz. leirattal. Vagyona nem volt. HBML. X DEBRECENI REFORMÁTUS LEÁNYNEVELŐ IN- TÉZET ISKOLATÁRSAK SZÖVETSÉGÉNEK EGYESÜLETE Alakulás éve: június

19 Elnök: Koncz Aurélné Cél: A Debreceni Református Leánynevelő Intézet barátai, tanárai és volt növendékei között az intézet révén kifejlődött összetartozandóság ápolása nevelőintézet erkölcsi és anyagi támogatása. Az egyesület azon a gondolaton épül fel, hogy egyrészt a múlt hagyományainak tisztelete, másrészt nemes, nagy célok kitűzése és szolgálata a magyar nő egyik legszebb feladata, a magyar női erények egyik legszebbike. Az egyesület tagjai éppen azért igyekeznek a kapcsolatot fenntartani az intézettel, ahol tanulmányaikat legalább is részben végezték, igyekeznek annak tradícióit megőrizni és ennek megfelelően erejüket a lehetőségekhez képest mindenkor volt intézetük, az egyház és a haza szolgálatába állítani. Az intézet egyrészt az egyesület tagjai volt növendékei révén igyekszik a társadalommal szorosabb kapcsolatba lépni, másrészt a rendelkezésre álló eszközök útján erkölcsi támogatást nyújt tagjainak az egyházi és társadalmi életben. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1927. VII. BM. számú leirattal. Módosítva: /1934. VIII-a. BM. sz.leirattal. Megjegyzés: június 8-án. Debreceni Ref. Leánynevelő Intézeti Volt Iskolatársak Szövetsége szerepel. Feloszlatva: /1948. IV/3. sz.bm. leirattal. Vagyona nem volt, a berendezések az államosítás során az állam tulajdonába mentek át. HBML. X DEBRECENI REPÜLŐ CLUB Alakulás éve: dec. 19. Elnök: Fáy István Cél: A repülősport művelése, fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1938. VII.-a. BM leirattal, ápr. 11. Megjegyzés: 1832/1938. Polgármesteri jelentés szerint: Volt ugyan alakulóban, a múltban egy hasonló célkitűzésű egyesület, a Debreceni Sportrepülő Egyesület ez az egyesület azonban mielőtt az alapszabály tervezetét jóváhagyásra beterjesztette volna megszűnt. Feloszlatva: /1946. IV./14. számú BM. leirattal., jún. 3. HBML. X DEBRECENI REFORMÁTUS TANÍTÓK VEGYESKARA. Alakulás éve: szept. 11. Elnök: Mocsári László Cél: A magyar dalművészet ápolása, a karéneklés a zenei oktatás és a karirodalom fejlesztése és ezen a réven a magyar kultúra és nemzeti eszme előmozdítása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VII. BM. leirattal márc. 11-én. 19

20 Működését szüneteltette május 1-én. Hozzájárulás a BM-től /1943. VII. b. számú leirattal. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1947. IV/b. BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI M. KIR. PÉNZÜGYI TISZTVISELŐK KUGLIZÓ EGYESÜLETE Alakulás éve: május 17. Elnök: Lánczy Gyula Cél: A társadalmi viszonyt az állami törvényhatósági magántisztviselők közt szilárdítani s a tagoknak alkalmat, nyújtani, hogy a szerencse és a tiltott játékok kizárásával kugli és egyéb társas játékokból álló szórakozással szabad idejüket kellemesen eltölthessék. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 90401/1903-III./a BM.leirattal. Módosítva: /1931. VII. BM. leirattal /1937. VII. BM. leirattal. Debreceni M. Kir. Pénzügyi Tisztviselők Tekéző és Sportegyesülete március /1936. eln. szám Debreceni Pénzintézetek Sportegyesülete néven. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. leirattal HBML. X DEBRECENI POLGÁRI ÉS GAZDA KÖR Alakulás éve: 1865 Elnök: Kertész Imre Cél: Szórakoztató és gazdasági szakelőadások tartása mindenféle politikai kizárással. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1923. VIII. BM. leirattal. Módosítva: /1933. VIII. BM. leirattal /1940. BM. leirattal. Feloszlatva: évi október 14-én tartott rendkívüli közgyűlésen /1948. BM. leirattal. HBML. X DEBRECENI KLINIKAI ATLÉTIKAI CLUB Alakulás éve: szept. 25. Elnök: Went István Cél: A klinikai alkalmazottainak egymáshoz való viszonyát bensőségesebbé tenni, az alkalmazottaknak módot adni, hogy szabad idejüket káros szórakozások helyett testedzéssel töltsék el. A nemzeti cél szem előtt tartásával, úgy szellemileg, mint testileg a sportot hajlamuk és rátermettségük szerint művelhessék. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1936. VII.-a. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1940. VII.-a. BM. sz. leirattal. 20

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként A Tûzôrség tornya felkiáltójelként húzódott a kerítés mögé. Sosem ke - rült a képeslapokra, mint régi társa, a Víztorony. Sovány vigasz, hogy az aquaglóbuszt rég nyug díjba küldték, ám ôrá még hetven évesen

Részletesebben

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963)

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) Szendrey Anita Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) I. FEJEZET Tartalom A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE (1938-44)... 2 II. FEJEZET A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet)

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

A Kolozsvári Tízes Szervezet

A Kolozsvári Tízes Szervezet A Kolozsvári Tízes Szervezet TRAGIKUS VELEJÁRÓJA történelmünknek, hogy valahányszor új eszmék változtatták meg a világ rendjét, nekünk sohasem maradt időnk nyugodtan átszervezni belső életünket, hanem

Részletesebben

Magyarország Alaptörvénye 1

Magyarország Alaptörvénye 1 Magyarország Alaptörvénye 1 (2011. április 25.) Isten, áldd meg a magyart! NEMZETI HITVALLÁS MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 19 3. Dél-Amerika

Részletesebben

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918)

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) Zittl Róbert plébános munkássága Novák Antal halála után az új plébános megválasztásáig, 1876 októberétõl 1877 elejéig, a plébánosi teendõket, mint adminisztrátor,

Részletesebben

Nyuszibriós, fakörhinta, tojásfestés

Nyuszibriós, fakörhinta, tojásfestés HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA 2015. ÁPRILIS 10. A hét arca 2. oldal Múltunk értékei 3. oldal Nyuszibriós, fakörhinta, tojásfestés Húsvéti locsolkodásra várták az érdeklődőket a Tájházakba április 4-én. A kicsit

Részletesebben

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ 2014 Információs füzet a szociális, társadalmi erőforrásokkal rendelkező soproni civil és egyházi szervezetekről, csoportokról. Anonim önsegítő csoportok Betegszervezetek,

Részletesebben

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína INDEX Oldal 1. LAMOSZSZ 1/2 2. Magyarok Argentinában 3/4 2.1. Argentínai Magyar

Részletesebben

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig Szakdolgozat SZERZŐ: ALBERT EMESE KONZULENS: DR. LEHOTAY VERONIKA

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak...

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak... Kuti Éva Hívjuk talán nonprofitnak... TARTALOM A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA A SZERZŐ ELŐSZAVA 1. FEJEZET BEVEZETÉS 2. FEJEZET TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK Jótékonysági intézmények és önkéntes szervezetek a török

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉRDEN

CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉRDEN 1. a gyermekek egészséges neveléséért 2. Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete (NOÉ) 3. az idős és sérült állatokért 4. Aranyősz Érdi Nyugdíjas Klubok Szövetsége (Arany Ősz Társaság) CIVIL SZERVEZETEK,

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Közigazgatási Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Konzulens: Dr. Szabó Annamária Eszter Egyetemi

Részletesebben

Emberi jogok a speciális. gyermekotthonokban. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287.

Emberi jogok a speciális. gyermekotthonokban. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. Emberi jogok a speciális gyermekotthonokban 2007 Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. A tanulmányt készítette: PÉF: Andor Erika Alexandra, Botka Bianka, Gombos

Részletesebben

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Absztrakt Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a magyarországi szociálismunkásképzés korábbi fejlődésének

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. www.budapest16.hu 2 Adja 1%-át kerületi alapítványnak!

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben