DEBRECENI EGYESÜLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYESÜLETEK"

Átírás

1 DEBRECENI EGYESÜLETEK Egyesület: Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt működő szervezete, testület írja a magyar nyelv értelmező szótára. Gyakran találkozunk az egylet elnevezéssel is. Az értelmező szótár így ír az egyletről: Valamely közös cél elérésére törekvő tagokból alakult szervezet, melynek működését hivatalosan jóváhagyott alapszabályok írják elő. Az egyesületek legtöbbjét Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 529/1945. M. E. számú rendelete alapján oszlatták fel, ami a fasiszta politikai és katonai jellegű szerveztek, feloszlásáról szól DEBRECENI JÓTÉKONY NŐEGYLET Alakulás éve: április 30. Taglétszám: 300 fő Elnök: Mikó Róza Célja: a Debrecenben lakó, fedhetetlen erkölcsi életű köztudomás szerint ismert házi szegények nyomorán enyhíteni, még pedig, vallás és nemzetségre való tekintet nélkül, az önhibájukon kívül szükségben sínylődő családokat és egyeseket segíteni. -sőt az emberi gyarlóságból elesetteket is javulásokhoz segíteni kezet nyújtván, fölemelni, ápolni, gyógyítatni az egészen elhagyott betegeket, fő súlyt, fektetni, pedig az ügyefogyott árvák jó gondviseltetésük és neveltetésük eszközlésére, szóval mentő kezet nyújtani az ínségre jutott becsületes embertársaknak, sőt a süllyedés szélén álló, de még javulható szerencsétlen egyéneknek is. Eszerint az egylet az utcai koldusokat, ápoldában tartott szegényeket, mint szintén az oly családokat és az egyeseket is, kik más nemű segedelmekben részesülnek jótékonyságból kizárva, gyámolításában, folyamodás vagy ajánlat útján a fennebb erőforrások és lelkiismeretes vizsgálódás folytán méltónak talált családokat és egyeseket részesíti. Debrecen április 30. Alapszabályok láttamozási száma: 3036/1869. június 3. Magyar Kir. Belügyminisztérium 19447/1903. BM. sz. leirattal /1911. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1935. BM. sz. leirattal. Esetleges fiókegyesületek, intézmények: Árvaház /Péterfia u 78. sz/ Váradi Szabó János és Erzsébet alapítvány Csepei Zoltán Jánosné szül. Bay Amália alapítvány XXI. 505/a 10579/1947. Jelentés: Az egyesület kebelében van a Váradi Szabó és Csepei Zoltán féle alapítvány, melynek jövedelméből 90 % az árvaház fenntartására fordítandó 10 % pedig tőkésíttettik. Az alapítványoknak külön vagyonkezelési rendszere van teljesen elkülönítve a Jótékony Nőegylet vagyon kezelésétől február 22. Feloszlatva: /1949. IV/3 BM. leirattal. HBML. X X doboz 1.sorszám 1

2 DEBRECENI EGYETEMI KÖR Alakulása: szeptember 1. Taglétszám: 324 fő Elnök: P. Papp Tibor Célja: Az egyesület célja, hogy a debreceni m. kir. Tudományegyetem hallgatóinak önképzését, társadalmi tevékenységét és szórakozását megfelelő szervezetben biztosítsa, egyúttal pedig az ifjúság közös érdekeit előmozdítsa és az egyetemi szellemet, fejlessze. Nyomtatásban az alapszabálya megvan. Raktári szám: 1944 Az érvényes alapszabályok láttamozási éve, szám: 82786/1917/IV. BM. sz. Feloszlatva: /1947. IV. BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET Alakulás éve: 1949 Elnök: Czirják János üb. titkár Az érvényes alapszabályok láttamozási számai: Alapszabály nem lett jóváhagyva, mert az egyesület, mint Szakszervezeti Üzemi Sporttitkárság működik tovább dec. 7. Polgármesteri szám: 5630/25/2/1949. HBML. X HÍRLAPTERJESZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLET DEBRECENI HELYI CSOPORTJA Alakulás éve: 1949 vagy 1950 Feloszlatva: A Belügyminiszter érdemben nem határozott. A Hírlapterjesztők Országos Egyesülete bejelentette, hogy a jövőben a Kiskereskedők Országos Szabad Szakszervezet helyi tagegyesületének keretén belül a megalakított szakosztályban fejti ki tevékenységét július 7. HBML. X BOCSKAI FOOTBALL CLUB Alakulás éve: 1927, aug. l6-án átszervezték Elnök: Dr.Nagy Géza Cél: Hogy a labdarugó sportot művészi tökéletességre fejlessze, ezáltal a labdarugó sportot népszerűsítse és a nemzeti irányú propaganda szolgálatába, állítsa. Az érvényes alapszabályok láttamozási száma: /1930. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /l940. VII. BM. számú leirattal. HBML. X

3 BÖSZÖRMÉNYI ÚTI ÉS KÖRNYÉKE POLGÁRI OLVASÓKÖR Alakulás éve: január 31. Taglétszám 1928: 120 fő Elnök: Kelemen Imre Célja: A tagok közt hazafias és társas élet ápolása, fenntartása és a közművelődés terjesztése kapcsolatban az önképzéssel. Alapszabályok láttamozási éve, számai: /1926. VII/a BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /l946. IV/l4 BM leirattal, aug. 28. HBML. X DEBRECENI IPAROS DALEGYLET Alakulás éve: 1890 április Taglétszám40f, 1933: 94 fő 1943: 45 fő Elnök: Ifj. Dr. Magoss György /1928/ Cél: a dalegylet célja magyar ének, dal és zene művelése, ápolása és terjesztése, ezeknek nyilvános előadásaival az önképzés és nemesebb ízlés fejlesztése, a társadalomi élet hathatós előmozdítása, s mint jelentős kultúrtényezőnek a társadalom minden rétegében hívek, barátok és pártfogók szerzése. Az egyesület teljes politikamentes, kulturális egyesület s működését a tiszta valláserkölcsi s hazafias nemzeti érzés irányítja. Alapszabályok láttamozási száma, éve: 54925/1911. V. BM. sz leirattal. Módosítva: /1936. BM. leirattal. Feloszlatva: /l951. IV /5. BM. sz. leirattal. Kardos Imre az utolsó elnök kérésére a Dalkar a KIOSZ kebelében működik, mint a KIOSZ dalkara január /103/1951. Működését önként beszüntette és belügyminiszter a nyilvántartásból való törlését rendelte el /2/1951. IV/5/e. BM. sz július 9. HBMT Igazgatási Osztály /1951. KIOSZ keretében fejtenek ki tagjai kulturális tevékenységet. HBML. X BARTÓK BÉLA SZÖVETSÉG MAGYAR DOLGO- ZÓK ÉNEK ÉS ZENEKARÁNAK ORSZÁGOS KÖZ- PONTJA TISZÁNTÚLI KERÜLETE Alakulás éve: nem ismert Elnök: Ráthonyi Sándor Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1948. IV/3. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: 195l. július 2-án a BM.5633/8l7/l/195l.IV/5.számú intézkedésével. HBMT /1951. III. szám. HBML. X XXI. 505/a 10579/1949 3

4 BEREGI KÖR Alakulás éve: jún. 11. Elnöke: Dr. Papp Károly egyetemi tanár Cél: A Trianoni békekötés által elszakított Bereg vármegyéből kijött és kiutasított egyéneknek tömörítése. Hazafias érzés fenntartása, további művelése a magyar irodalom, tudomány és művészet által. Érvényes alapszabályok láttamozási éve és száma: /1928 VII. BM. leirattal. Feloszlatva: M. Kir. BM /1937. VII. számú leirattal. HBML. X BAROSS SZÖVETSÉG DEBRECENI HELYI SZER- VEZETE. Alakulás éve: 1935 körül Elnök: Vitéz Dávid Géza Célja: a magyar kereskedelem, ipar és őstermelés érdekeinek ápolása, nemzeti érdekek szolgálata, az üzleti tisztesség hagyományainak megőrzése, a magyar kéz munkájából eredő hazai iparcikkek fokozott megbecsülésének előmozdítása. Ebből a célból a Szövetség politikai pártállásra való tekintet nélkül egy táborban tömöríti mindazokat a kereskedőket, iparosokat, rokonszakmabelieket, termelőket és magánosokat, akik a nemzeti célok szolgálatát a keresztény gazdasági etika szellemében kívánják teljesíteni. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: M. Kir. Kereskedelemügyi Miniszter 1209/1935. XVIII. számú leirattal. /központi/ Feloszlatva: /1946. IV/3. számú leirat. HBML. X DEBRECENI IZRAELITA IFJAK DALKÖRE Alakulás éve: október 27. Taglétszám: 195 fő /1943/ Elnök: Dr.Brunner Lajos Cél: A zsidó egyházi énekek művelése és a klasszikus dalirodalom ápolása és terjesztése. Érvényes alapszabályok láttamozási száma, éve: 47428/1913. BM. sz leirattal Módosítva: /1938. VII. -a BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1947. IV/3. BM. sz. leirattal. HBML. X BOLDOGKERTI NÉPKÖR Alakulás éve: nov. 9. Elnök: Czikmány Béla Cél: az egymással való társalgás, könyvek, hírlapok, folyóiratok olvasása, felolvasások által tagjainak a kor igényelte műveltség színvonalára emelkedése, a társadalmi életnek megismertetése, megkedveltetése, hazánkat, városunkat érdeklő kérdések- 4

5 ben egymás felvilágosítása, hogy az egylet tagjai hazánk, városunk, törvényeink és egymás iránt tartozó jogaikat és kötelességeiket megismertessék, és helyes irányban gyakorolhassák. Érvényes alapszabály láttamozási száma, éve: 76734/1912.-V/1912. BM. sz. leirattal. Módosítva: M. Kir. BM /1931. VII. sz. Feloszlatva: 3705/1934. eln. Határozat Nevezett egyesület megalakulása óta /1931. nov. 17/ nem működik, sőt az egyesület megválasztott elnöke kijelentette, hogy az egyesület feloszlatását fogja kérni. Debrecen május 31. HBML. X BOLDOGFALVA KERTSÉG OLVASÓKÖRE Alakulás éve: szept. 8 Elnök: Juhász József Cél: a tagok között a hazafias felfogások és a társas élet ápolása, a közművelődés terjesztése önképzéssel kapcsoltan. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: 85265/1930. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1937. VII. BM. számú leirattal. Vagyontárgyait az Országos Hadirokkantak helyi csoportjának adták dec. 30. HBML. X HBML. X. 56. BIKUR-CHOLIM DEBRECENI IZRAELITA BETEGSEGÉLYZŐ EGYLET Elnök: Neumann Mandel, Mező Ármin. Taglétszám: 273 fő Alakulás éve: l. aug. 12. /1899/ Célja: az egylet feladata az egyleti tagokat illetve családtagjaikat betegség esetén orvosilag gyógykezeltetni, azoknak gyógyszereket díjmentesen kiszolgáltatni, és azokat lehetőleg segélyezni. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 59586/V-10/1891. BM. sz. leirattal. Módosítva: január 9, /1898. BM. sz.leirattal. Módosítva: /1935. VII.-a. BM. számú leirattal. Feloszlatva: /1946-IV/3. sz.bm. leirattal. HBML X IV. B.1406/b IV. 19/1898 BÉKÉSI BÉLA VÍVÓ CLUB Alakulás éve: 1910 (1926) Elnök: Dr. Kölcsey Sándor Márk Endre 1914 őszén hősi halált halt, helyére szigeti Benedek Sándort választották. 5

6 Célja: Különösen a vívósport gyakorlása és fejlesztése. De célja általában a sportszellem ápolása és a testnek más zárt térben, avagy szabadtéri sportok művelésével való edzése. Érvényes alapszabály láttamozási éve, száma: /1926. VII. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1940. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1946. sz.bm. leirattal. HBM. X BÉKÉSSY BÉLA HONVÉDTISZTI VÍVÓ CLUB Alakulás éve: március 26. Elnök: Pongor István igazgató Cél: Elsősorban és különösen tagjai számára a vívósport gyakorlása és fejlesztése, lehetőségének biztosítása a fiatal nemzedékeknek a vívó életre való előképzésre, valamint utánpótlásról való gondoskodás mindkét nembeli ifjúságból. Alapszabályok láttamozási éve, száma: VKM. Országos Sportközpont /1943. VKM jún. 2. Feloszlatva: /1946. IV/14. BM. számú leirata, szeptember 3. HBML X ad. 18. M.KIR.ADÓHIVATALI TISZTVISELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HAJDÚ ÉS CSONKA BIHAR VÁRMEGYÉK HELYI SZERVEZETE Alakulás éve: június 30. Elnök: Szakáts Mózes Célja: M. Kir. Adóhivatali tisztviselők egyesítése. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: A helyi szerv működési körét az anyaegyesület évi február 1-én jóváhagyott és jelenleg is érvényben lévő alapszabálya állapítja meg és annak 65. tartalmazza. Kérdőív ápr. 22. Feloszlatva: /l946. IV. BM. számú leirattal. HBML. X ÁLLAMI TANÍTÓK ÉS ÓVÓNŐK ORSZÁGOS EGYESÜLET HAJDÚ VÁRMEGYEI KÖRE Alakulás éve: jún. 2. Taglétszám: 170 fő Elnök: K. Nagy Sándor Cél: A helyi tanítók és óvónők egyesületbe való tömörítése és továbbképzése. Az állami népiskolai tanítók és tanítónők és óvónők között hazafias, vallásos közszellem fenntartása, anyagi érdek előmozdítása, népoktatási kérdések megvitatása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VIII. BM. számú leirattal. Feloszlatva: /1949. IV/3. BM. számú leirattal. HBML. X ; XXI. 505/a 10579/1949 6

7 ALKOHOLELLENES MUNKÁSSZÖVETSÉG DEBRECENI CSOPORTJA Alakulás éve: május 20. Elnök: K. Tóth Mihály Cél: A szövetség célja az egész ország lakossága körében igyekszik híveket szerezni az alkoholélvezettől való teljes tartózkodás eszméjének és minden törvényes eszközzel, küzd a szeszes italok terjesztése és élvezete ellen. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: Csak az Országos Alkoholellenes Szövetségnek van /l910. V-a. BM. sz leirattal. Feloszlatva: HBML. X AJTÓSI DÜRER CÉH GRAFIKA GYŰJTŐ ÉS GRA- FIKUSOK KÖRE Alakulás: okt. 29 Taglétszám: 87 fő Elnök: br. Berei Soó Rezső Cél: A grafikai művészet pártolása, grafikai gyűjtés és csere előmozdítása a grafika művészetnek minél szélesebb körben való terjesztése. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: /1938. VII. BM. sz. leirattal. Működését évi december 31-ig szüneteltette. Engedély szám: 26789/1946 BM. szám. Feloszlatva: /1948 IV./3. BM. számú leirattal. HBML X DEBRECENI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET Alakulási év: okt. 19 /1925/ Elnök: Uray Sándor /Dancsházy Sándor/ Cél: Egyházi társadalmi egyesület a debreceni református egyház oltalma alatt. Érvényes alapszabály láttamozási éve, száma: /1925. BM. sz. Módosítva: október 17-én /1939. VII. Feloszlatva: jan. 6-án /1949. IV/3. HBML. X NEKTÁR DEBRECENI MÉHÉSZETI EGYESÜLET Alakulás éve: március 14. Elnök: Nagy László Cél: méhészek egyesületbe tömörítése, a méhészközéletben való részvételének elősegítése. Érvényes alapszabály láttamozási éve, száma: 90086/1948. IV/3. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: 195l. július 4-én, /1951. IV/3. sz. leirattal HBML. X HBML. XXIII. 106/A 56. KERÜLETI MÉHÉSZETI EGYESÜLET 7

8 Alakulási éve: augusztus. Alapszabály láttamozás nincs, jóváhagyás alatt márc.27 /Vizsgálati jelentés szerint/ Feloszlatva: 5644/204-2/1951/IV. számú rendelettel március 23. Vagyonát a Debreceni Földműves Szövetkezet tulajdonába adta. HBML. X ad. 24. DEBRECENI SAKK-KÖR Alakulás éve: /1912. január 27/. Elnök: dr. Hüttl Tivadar Cél: A Debreceni Sakk-kör kizárólagos célja az, hogy tagjainak a sakk-játék gyakorlati és elméleti művelésére állandó és alkalmas helyet és termet biztosítson. A sakkjáték művelése és fejlesztése e célból versenyek rendezése. Semmi mással nem foglalkozik. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: 66670/1912. V-a. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1934. VIII.-a. BM. leirattal. HBML. X DEBRECENI LEVENTE EGYESÜLET Alakulás: 1946 Elnök: nem ismert Cél: az egyesület célja az, hogy tagjaiból a kötelező leventefoglalkozások alatt és az iskolában nyert nevelés kiegészítése útján egységes szellemű és nemzeti érzésű, vallásos és küzdőképes ifjúságot neveljen, tagjaiból a nemzeti a katonai, a közösségi és a polgári erényeket, valamint a nemzeti, öntudatot kifejlessze és megszilárdítsa, az élethivatást és ezen át a nemzet harckészségét, szellemi és testi ellenálló képességét gyarapítani, vagyis gondoskodjék az ifjúság szabadidejének helyes felhasználásáról. Érvényes alapszabály láttamozási éve, száma: nincs adat. Feloszlatva: /1950. IV./3 BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI HELYŐRSÉGI TISZTHELYETTESI SORTEGYEGYLET. Alakulás: ápr. 3 Elnök: Tamássy József ügyvezető Cél: Tagjai versenyszerű, egészségügyi szórakoztató sportolásának irányítása. Alapszabály láttamozási éve, száma: VKM egyetértve a MBM /1943. OSK. szám május 26. Feloszlatva: /1949. IV./3. BM. számmal. 7330/1946. ME. rendelet alapján. HBML. X

9 DEBRECENI ORVOS-GYÓGYSZERÉSZ EGYLET Alakulás: 1887 Elnök: Dr. Varga Géza, Kenézy Gyula Cél: célja egyletnek folytonos haladás az orvos-gyógyszerészi és természettudományokban, -értekezések, eszmecsere, vizsgálódás, a gyógytan újabb vívmányainak bírálatos ismertetése, és a legjelesebb hazai s külföldi orvos gyógyszerészi folyóiratok és nagyobb terjedelmű szakmunkák megszervezése által, továbbá célja az egyletnek az ügyféli szeretet és szívélyességnek körébeni ápolása és fenntartása, végre az orvosokat és gyógyszerészeket külön-külön vagy együttesen érdeklő ügyeknek testületi elintézése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 69535/VII/1887. BM. sz. leirattal. Módosítva: 17556/VI-a/1898. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: 1726/V-a/1901. BM. leirattal. HBML. IV. B.1406/b IV. 19/1898. DEBRECENI ORVOSEGYESÜLET Alakulás éve: március 2. /1927. okt. 26/ Újonnan alakult: dec. 7-én. Elnök: Csiky József dr. Új elnök: Dr. Sántha Kálmán december 18-án készült alapszabályban az elnök: Dr. Hüttl Tivadar Cél: tudományos üléseket rendez, amelyen tagjai vagy meghívott vendégei előadásokat, felolvasásokat, bemutatásokat tartanak és a napirendre tűzött tudományos kérdéseket megvitatják. A szükséghez képest egyes tudományágak művelésére vagy különleges tudományos kérdések tárgyalására szakosztályokat létesíthet. Lehetőség szerint orvostudományi vagy rokon tudományos munkákra pályadíjat tűz ki. Az egyesület ülésein tartott előadásokat, bemutatásokat stb. az orvosi sajtóban vagy külön füzetben közzéteszi. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1926. VII. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1937. VII. BM. sz. /Nyomtatásban megjelent, Debrecen 1932./ Az újonnan alakult egyesületnek az alapszabály láttamozását a belügyminiszter megtagadta. Feloszlatva: /1947. IV/3 BM. sz. leirattal. A feloszlatást kimondó határozatot hatálytalanította a BM / számú határozattal. Feloszlatva: december 20. BM / számú határozattal. HBML. X HBML. X DEBRECENI REFORMÁTUS TANÍTÓK SEGÉLY EGYESÜLETE 9

10 Alakult: május 21. /1909/ Elnök: Szabó István Cél: A tanítóság szellemi, anyagi és társadalmi helyzetének emelése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1909. V-a BM. leirattal. Módosítva: /l938. BM. leirattal. Feloszlatva: /l948. IV. 3 BM. számmal június 28-án megtartott rendkívüli közgyűlésének határozata értelmében minden vagyonával együtt beolvadt a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete debreceni csoportja jóléti alapjába. Budapest, október 7. HBML. X DEBRECENI ZSIDÓ IFJÚSÁGI EGYESÜLET Alakulás: júl. 13. Elnök: Weisz Pál Cél: Az ifjúság hazafias vallásos és tudományos művelődésének önképzésének és társas életének előmozdítása, általában kulturális és szociális érdekeinek felkarolása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 99750/1939/VII. a. Debreceni Zsidó Ifjúság Egyesület láttamozásának elutasítása. Feloszlatva: HBML. X DEBRECENI FÖLDMUNKÁSOK -NAPSZÁMOSOK ÉS MEZŐGAZDASÁGI CSELÉDEK EGYESÜLETE Alakulás éve: aug. 7. Elnök: Filep László Cél: Tagjainak a debreceni földmunkásoknak napszámosoknak és gazdasági cselédeknek az anyagi érdekeit védelemben részesíteni, jólétüket az egyesület rendelkezésére álló és az államhatalom részéről mindenkoron megengedett eszközökkel előbbre segíteni, valamint tagjai között a közművelődést és a kulturális, szellemi életet fejleszteni. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 8765/1922. II-a BM. sz. Feloszlatva: /1931. VII. sz.bm. leirattal. Vagyonát a Debreceni iskolás gyerekek, felsegélyezésére adományozta /1931. eln nov. 26. HBML. X DEBRECENI FÖLDMUNKÁSOK ÉS NAPSZÁMOSOK ÖNKÉPZŐ KÖRE Alakulás:

11 Elnök: Filep László HBML. X ad. 31. DEBRECEN-EBES-SZEPES VADÁSZTÁRSULAT Alakulás: február 10. Taglétszám: 17 fő Elnök: Erdei Péter Cél: A vadtenyésztés előmozdítása mellett a vadászatnak okszerű és sportszerű gyakorlása és fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1931. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1947. IV./3 BM. sz. leirattal. HBML. X MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ EGYESÜLET DEBRECEN VIDÉKÉNEK KERÜLETE Alakulás éve: 1933 körül taglétszám: 107 fő /1943/ Elnök: Dr. Gödény Sándor február 26-án meghalt. Cél: Gyógyszerész érdekvédelmi szerv Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1933. VIII. a. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1947. BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI ÚRKOCSIS EGYLET Alakulás éve: 1906 körül Elnök: Domahidy Elemér Cél: A lótenyésztés és lóértékesítés előmozdítása különös tekintettel a kocsi-ló anyag kipróbálására. Alapszabályok láttamozási év, száma: 5255/1906. I. BM. sz. Módosítva: 11122/1909. BM. sz. Feloszlatva: Jelentés IV. Debrecen Sz.Kir. Város Számvevőségtől óta semmilyen irányban működést nem fejt ki. Feloszlatva: /1934. VIII. sz.bm. leirattal. Vagyona: 6000,-hatezer korona összegű hadikölcsön kötvény. A városi szegény alap javára adományozva. HBML. X DEBRECENI SZABADSÁG KERÉKPÁROS EGYE- SÜLET Alakulás: 1945 Elnök: Ménes János Cél: a kerékpár és motorkerékpársport fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 28900/1945. VKM. sz. 11

12 Feloszlatva: Az Államrendőrség Városi és Járási Kapitánysága 7839/1948. számú közlése. Az egyesület semmiféle vagyonnal nem rendelkezett jelenleg beolvadt a Szabadság Harcos Szövetség Motoros Szakosztályába, január 8. HBML. X VÁROSI ADÓHIVATAL SEGÉLYEGYLETE DEBRECEN SZ.KIR.VÁROS ADÓHIVATALA KEBELÉBEN ALAKÍTOTT SEGÉLY-EGYESÜLET Alakulás éve: VII. 7. Elnök: Lovász László Cél: Önsegélyezés Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1912. V-a BM. számú leirattal. Módosítva: /1935. VII-a BM. sz.leirattal. Feloszlatva: május 28. rendkívüli közgyűlés mondta ki felszámolását /1949. IV/3. sz.bm. leirattal. HBML. X DEBRECENI VADÁSZTÁRSASÁG Alakulás éve: aug. 4 Elnök: Kultsár Sándor Cél: A jogszabályok szigorú megtartása és a vadgazdálkodás nemzetgazdálkodási jelentőségének és vadban rejlő érték, mint nemzeti közvagyonvédelmének szem előtt tartása melyet okszerűen és a nemzeti közösség anyagi gyarapodása szempontjából hasznot hajtó módon gyakorolja. Alapszabályok láttamozási éve, száma: IX /1948. IV/3. BM. számú leirat. Feloszlatva: Nyomtatásban megjelent: A Debreceni Vadásztársaság Tudnivalója évre. Ebben az elnök: Bíró Béla HBML. X DEBRECENI VADÁSZ TÁRSULAT Alakulás éve: 1870 Újra alakult: július 21-én. Elnök: Magoss György Cél: A vadtenyésztés előmozdítása mellett a vadászatnak okszerű gyakorlására fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 98615/1906-VII. BM. sz leirat Módosítva: 77000/1922. BM. 9900/1923. BM /1932. BM /1934.BM Új egyesület törzsszáma: IX /1949. BM. szám. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. leirattal. 12

13 HBML. X ad. 38. DEBRECEN ÉS HAJDÚ VÁRMEGYE TŰZOLTÓ SZÖVETSÉGE Alakulás éve: 1889 Újra alakult: dec. 7 Elnök: Rásó István Cél: tüzrendészet szervezése és fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1926. VII. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1928. VII. sz. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI STATUSQUA ANTE IZRAELITA ANYAHITKÖZSÉG Alakulás éve: nem ismert Újra alakult: jún. 24 Elnök: Csengeri Leó HBML X DEBRECENI ZSIDÓ GIMNÁZIUM BARÁTAINAK EGYESÜLETE Alakulás éve: március 29. Elnök: Weisz Pál Cél: A debreceni zsidó gimnáziumot erkölcsileg és anyagilag támogatni, az iskola szegény diákjait segíteni, felszereléseit gyarapítani, épületét, berendezését növelni és a kor színvonalán tartani. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1940. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1949. IV/3. BM. számú leirattal. HBML. X DEBRECENI SIMONYI POLGÁRI LÖVÉSZ EGYE- SÜLET Alakulás éve: január 29. Átszervezve: nov. 14. Elnök: Dr. Kölcsey Sándor Cél: A céllövő sport iránti érdeklődés felkeltése, ébrentartása és a céllövés gyakorlása. Az egyesület fő célként kitűzött céllövő sporton kívül súlyt helyez a tagok vallásos és hazafias érzésének erősbítésére, erkölcsi felfogásának nemesítésére, jellemének szilárdítására a lövész bajtársi szellem kifejlesztésére a tagok egymásközti, kölcsönös támogatására ismereteinek bővítése és a többi sportágak űzésére. 13

14 Alapszabályok láttamozási éve, száma: 98331/1930. VII. BM. számú leirattal. Módosítva: /1936. VII. BM. sz /1940. VII. BM. sz. Feloszlatva: november 14-én. Ugyanekkor a jelenvoltak megalakították a Debreceni Simonyi Polgári Lövészegyesületet. Feloszlatva: /1946. BM. számú leirattal. HBML. X ORSZÁGOS EGÉSZSÉGVÉDELMI SZÖVETSÉG HAJDÚ VÁRMEGYEI FIÓK SZÖVETSÉGE Alakulás éve: január 1. Korábban: Debreceni Stefánia Szövetség /1946. BM. számú rendelet rendelkezéseinek megfelelően átalakult. Elnök: Rásó István alispán Cél: Az egyesület az Országos Egészségvédelmi Szövetség munkáját kiegészítve általában magába foglalja az egészségvédelem keretében a bajok megelőzését s ezt a tevékenységét anyagi erejéhez képest az intézményes családvédelem keretében, kívánja megvalósítani nemzetiségi, felekezeti és társadalmi különbségekre tekintet nélkül. Gyámolítja a rászorulókat. Támogatja anya, csecsemő és gyermekvédelmet, valamint népbetegségek elleni küzdelmet és az ezeket végző egészségvédelmi intézményeket. Alapszabályok láttamozási éve, száma: Feloszlatva: /1948. IV./3. BM. számú leirata az Országos Egészségvédelmi Szövetség összes fiókjaival együtt tehát a debreceni fiókegyesületet is feloszlatta. Úgy rendelkezve azonban, hogy a szövetség által fenntartott intézmények, így a Debreceni Fiók Népházbeli Anya és Csecsemő Otthon ellátását továbbra is biztosítani kell április 20. Ingóságait a Népjóléti Minisztérium /1948. VI. számú leiratával a Vörös Kereszt Debreceni Fiókja kezelésébe utalja. Az ingatlan vagyonát /Zamádiban/ 3830/1946. ME. rendelet 2 -ban foglalt jogcím alapján az MDP tulajdonába juttatta a /1948.IV/3. számú BM. leirat szerint. Intézményei: január 1-je óta s azelőtt is. Fenntartott a debreceni Népházban/Bocskai tér/ 1. Anya és Csecsemő Otthont 2. Egy bölcsödét 3. Egy napközi gyermekotthont 4. Egy tejkonyhát 5. Zamárdiban egy gyermeküdülő telepet. HBML. X DEBRECENI FÜGGETLENSÉGI KÖR Alakulás éve: Taglétszám: 134 fő 1943 Elnök: Dr. Hegymegi Kiss Pál Cél: hazafias érzés, társas élet ápolása, polgári gondolat erősítése, a 48-as hagyományok ápolása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1927. BM. sz.leirattal. Módosítva: /1931. BM. sz.leirattal. 14

15 Módosítva: /1941. BM. sz.leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. számú leiratával, szept. 26. Vagyona nem volt. HBML. X DEBRECENI FOTÓ CLUB Alakulás éve: május 10. Elnök: Ádám Gyula Cél: Az egyesület célja a magyar fényképészet ápolása, terjesztése és tökéletesítése, művészeti és tudományos fejlődésének előmozdítása, végül az egyesületi élet útján és annak keretében a tagok társadalmi érintkezése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. sz.leirattal. HBML. X DEBRECENI VASUTAS SPORT CLUB Alakulás éve: 1912 /1902/ Elnök: Kabai György /1920/ Cél: Az összes sportágak művelése és fejlesztése a tagok ily irányú kiképzése és a társas érintkezés fenntartása ben alakult és a MÁV. TESTGYAKORLATOK KÖRÉVEL február 2- án fuzionált. Az egyesület új címe: Debreceni Lokomotív Sport Kör. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 92950/1925. Ker.Min. Feloszlatva: 92950/1925. VKM. sz leirattal. A tárgybeli egyesületnek a belügyminiszter úr nyilvántartásból való törlését rendelte el, mert működését önként beszüntette és tagjai a szakszervezet keretében, fejtenek ki sporttevékenységet /2/1951 BM. számú leirattal. Nyilvántartásból törölve: júl. 1-én. HBML. X DEBRECENI VASUTASOK SZÁRNYASKERÉK ÖNSEGÉLYZŐ TEMETKEZÉSI TÁRSULÁSA Alakulás éve: szept. 20. Elnök: Török B. Kálmán Cél: A társulati tagok elhalálozása esetén azok hátramaradottai, továbbá a társulati tagok a vele közös háztartásban élt törvényes neje, valamint a háztartást anya vagy nővér, avagy szülői ellátása alatt álló 20 éven aluli keresetnélküli gyermek elhalálozása esetén halálozási segélyben részesíti. Alapszabályok láttamozási éve, száma: M. Kir. Ker. Min /1923. számú leirattal. Módosítva: 83185/1925. V. KM /1929. KM /1930. KM /1933. KM /1934. II/a /1934. Ker. Min aug. 26-tól Vasutasok Szárnyaskerék Önképző és Önsegélyző Egyesülete. Feloszlatva: 20165/1945. BM. leirattal. Vagyona a Vasutasok és Hajósok Országos Szabadszakszervezete tulajdonába ment át. HBML. X

16 DEBRECENI CSAPÓKERTI FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-AS OLVASÓKÖR Alakulás éve: április 1. Elnök: Szabó Ferenc dr. Cél: Célja az, hogy a Csapókert minden, de főleg középosztályú polgárát a kor igényelte művelődési előrehaladottság színvonalára emeljék, s e célt társalgás, másrészről hasznos könyvek s hírlapok olvasása - mint eszközök, által kívánja elérni. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 48624/1904. III. számú BM. leirattal. Feloszlatva: december 22-én tartott közgyűlés által. A közgyűlés egyhangúlag javasolta, hogy a feloszló kör tulajdonát képező könyvtárt, a köri zászlót és az egyéb ingóságait közgyűlési határozattal adja át az újonnan alakuló Csapókerti Református Olvasókörnek tulajdonául. HBML. X CSAPÓKERTI REFORMÁTUS OLVASÓKÖR Alakulás éve: január 8. Elnök: Szabó Ferenc dr. Cél: a vallás-erkölcsi életnek református szellemben történő gyakorlása. Egymással való társalgás, könyvek, folyóiratok olvasása, felolvasások rendezése, a felekezeti türelmetlenség kizárásával. A társadalmi életnek kedélyessé tétele, az általános szellemi művelődés, a szép, a nemes, intézmények megismertetése és másokkal leendő megkedveltetése. Az egylet anyagi erejéhez mérten jótékony segély adományozása. Hazánkat, református egyházunkat és városunkat érdeklő kérdésekben egymás felvilágosítása. Magyarország alkotmányának egymás között megismertetése, hogy az olvasókör tagjai hazánk, egyházunk, városunk, törvényeink, társadalmunk és egymás iránt tartozó jogainkat és kötelességeiket megismerhessék, és helyes irányban gyakorolhassák. A tagok között a hazafias érzés ápolása. Általában az olvasókör működési területén a tagok vallási, hazafias, kulturális és gazdasági érdekeinek szolgálata, a politikai tevékenység teljes kizárása mellett. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1933. VIII/a. BM. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/ feb. 22. Vagyona nem volt. HBML. X ad. 52. DEBRECENI IPAROS IFJÚSÁG ÖNKÉPZŐ KÖRE Alakulás éve: nov. 17. Elnök: Krisch Károly Cél: Az erkölcs nemesítés az iparűzéshez szükséges tudományok terjesztése és a szakértelem fejlesztése által az iparos ifjúság érdekeinek és művelődésének előmozdítása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1929. VII. számú BM. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. sz.leirattal. 16

17 HBML. X DEBRECENI ÖNKÉPZŐ IFJÚSÁGI EGYLET Alakulás éve: 1909 Elnök: nem ismert Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1909/V-a. BM. leirattal. Feloszlatva: /1926. sz.bm. leirattal VII. 27. Vagyona az nov. 17-én alakult kör részére került átadásra. /10 éven át letétbe volt ápr. 11./ HBML. X ad. 53. KATOLIKUS NÉPSZÖVETSÉGI OTTHON Alakulás éve: okt. 19. Elnök: Lindenberg János /1928/ Cél: a tagok önképzése, dal és a zene művelése s a hazafias szellemnek fejlesztése február 28. névváltozás: Debreceni Katolikus Otthon Alapszabályok láttamozási éve, száma: 34604/1914. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1937. BM. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. sz.bm. leirattal ápr. 11. Vagyona: Kandia utcában házasingatlan, Debrecen thj. város közönségének tulajdonául jut.a BM /1948.IV/3.sz.leirattal. Budapest dec. 9. HBML. X DEBRECENI EGYETEMI GÉPHÁZ TISZA ISTVÁN DAL ÉS ÖNKÉPZŐKÖRE Alakulás éve: május 2. Elnök: Gaál Imre Cél: A magyar dalművészet fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1931. VII. BM. sz. leirattal. Új név: Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dal és Önképzőkörre módosult. BM /1935. VII. leirattal. Engedélyezte, ápr szeptember 21. Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dal-önképző és Önsegélyző Egyesülete. Az alapszabály módosítását a Kereskedelmi és Iparkamara is ellenezte és a Belügyminiszter sem láttamozta, illetve kihúzta az önsegélyző szót /1940/VII.-a leirattal. Maradt az 1935-ös név. A Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dal és Önképző Egyesület működésének szüneteltetését kérték júl. 24. A Polgármester 34244/1944. számú határozattal június 30-ig engedélyezte. Felterjesztve a BM-hez aug. 3-án szeptember 8-án újra kezdte működését, csupán az elnevezésben változott: Debreceni Egyetemi Dalkör Elnök: Krizsán Imre október 5. Alakuló közgyűlés 17

18 Debreceni Egyetemi Alkalmazottak Dal és Önképzőkör ismét alakul ezen a néven július 9-én, január 22-én kelt Polgármesteri határozatból megállapítható, hogy az egyesület még a Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dal és Önképzőköre néven működhet tovább. HBML. X DEBRECENI VITÉZI ÉNEKKAR Alakulás éve: 1929 Taglétszám: 1943: 44 fő Elnök: vitéz Makádi Lajos Cél: Dalművészet ápolása, karéneklés, zenei oktatás, karirodalom fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1929. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. sz.leirattal. HBML. X DEBRECENI ÚSZÓK EGYESÜLETE Alakulás éve: 1924 Elnök: Zöld József Cél: az uszássport fejlesztése Feloszlatva: /1947. IV/3. leirattal március 26. Vagyona nem volt. HBML. X DEBRECENI SVETITS SZÖVETSÉG Alakulás éve: okt. 28. Taglétszám: 237 fő Elnök: Nagy Pálné /vitéz/ Cél: A Svetits Intézet hagyományos nevelésének megfelelően a hazaszeretet, vallásosság a magyar kultúra és az összetartás érzésének ápolása továbbá az intézetbe járó és annak a fő-, szakiskolára vagy más pályára került ifjúságnak erkölcsi és anyagi támogatása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VII. BM. leirattal máj. 16. Módosítva: /1935. VII-a. leirattal szept. 28. Feloszlatva: /1947. IV/3. BM. sz. leirattal. Vagyona nem volt. HBML. X DEBRECENI REFORMÁTUS LEÁNYNEVELŐ IN- TÉZET ISKOLATÁRSAK SZÖVETSÉGÉNEK EGYESÜLETE Alakulás éve: június

19 Elnök: Koncz Aurélné Cél: A Debreceni Református Leánynevelő Intézet barátai, tanárai és volt növendékei között az intézet révén kifejlődött összetartozandóság ápolása nevelőintézet erkölcsi és anyagi támogatása. Az egyesület azon a gondolaton épül fel, hogy egyrészt a múlt hagyományainak tisztelete, másrészt nemes, nagy célok kitűzése és szolgálata a magyar nő egyik legszebb feladata, a magyar női erények egyik legszebbike. Az egyesület tagjai éppen azért igyekeznek a kapcsolatot fenntartani az intézettel, ahol tanulmányaikat legalább is részben végezték, igyekeznek annak tradícióit megőrizni és ennek megfelelően erejüket a lehetőségekhez képest mindenkor volt intézetük, az egyház és a haza szolgálatába állítani. Az intézet egyrészt az egyesület tagjai volt növendékei révén igyekszik a társadalommal szorosabb kapcsolatba lépni, másrészt a rendelkezésre álló eszközök útján erkölcsi támogatást nyújt tagjainak az egyházi és társadalmi életben. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1927. VII. BM. számú leirattal. Módosítva: /1934. VIII-a. BM. sz.leirattal. Megjegyzés: június 8-án. Debreceni Ref. Leánynevelő Intézeti Volt Iskolatársak Szövetsége szerepel. Feloszlatva: /1948. IV/3. sz.bm. leirattal. Vagyona nem volt, a berendezések az államosítás során az állam tulajdonába mentek át. HBML. X DEBRECENI REPÜLŐ CLUB Alakulás éve: dec. 19. Elnök: Fáy István Cél: A repülősport művelése, fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1938. VII.-a. BM leirattal, ápr. 11. Megjegyzés: 1832/1938. Polgármesteri jelentés szerint: Volt ugyan alakulóban, a múltban egy hasonló célkitűzésű egyesület, a Debreceni Sportrepülő Egyesület ez az egyesület azonban mielőtt az alapszabály tervezetét jóváhagyásra beterjesztette volna megszűnt. Feloszlatva: /1946. IV./14. számú BM. leirattal., jún. 3. HBML. X DEBRECENI REFORMÁTUS TANÍTÓK VEGYESKARA. Alakulás éve: szept. 11. Elnök: Mocsári László Cél: A magyar dalművészet ápolása, a karéneklés a zenei oktatás és a karirodalom fejlesztése és ezen a réven a magyar kultúra és nemzeti eszme előmozdítása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VII. BM. leirattal márc. 11-én. 19

20 Működését szüneteltette május 1-én. Hozzájárulás a BM-től /1943. VII. b. számú leirattal. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1947. IV/b. BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI M. KIR. PÉNZÜGYI TISZTVISELŐK KUGLIZÓ EGYESÜLETE Alakulás éve: május 17. Elnök: Lánczy Gyula Cél: A társadalmi viszonyt az állami törvényhatósági magántisztviselők közt szilárdítani s a tagoknak alkalmat, nyújtani, hogy a szerencse és a tiltott játékok kizárásával kugli és egyéb társas játékokból álló szórakozással szabad idejüket kellemesen eltölthessék. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 90401/1903-III./a BM.leirattal. Módosítva: /1931. VII. BM. leirattal /1937. VII. BM. leirattal. Debreceni M. Kir. Pénzügyi Tisztviselők Tekéző és Sportegyesülete március /1936. eln. szám Debreceni Pénzintézetek Sportegyesülete néven. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. leirattal HBML. X DEBRECENI POLGÁRI ÉS GAZDA KÖR Alakulás éve: 1865 Elnök: Kertész Imre Cél: Szórakoztató és gazdasági szakelőadások tartása mindenféle politikai kizárással. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1923. VIII. BM. leirattal. Módosítva: /1933. VIII. BM. leirattal /1940. BM. leirattal. Feloszlatva: évi október 14-én tartott rendkívüli közgyűlésen /1948. BM. leirattal. HBML. X DEBRECENI KLINIKAI ATLÉTIKAI CLUB Alakulás éve: szept. 25. Elnök: Went István Cél: A klinikai alkalmazottainak egymáshoz való viszonyát bensőségesebbé tenni, az alkalmazottaknak módot adni, hogy szabad idejüket káros szórakozások helyett testedzéssel töltsék el. A nemzeti cél szem előtt tartásával, úgy szellemileg, mint testileg a sportot hajlamuk és rátermettségük szerint művelhessék. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1936. VII.-a. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1940. VII.-a. BM. sz. leirattal. 20

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

EGYESÜLETEK DEBRECENBEN A HARMINCAS ÉVEKBEN

EGYESÜLETEK DEBRECENBEN A HARMINCAS ÉVEKBEN EGYESÜLETEK DEBRECENBEN A HARMINCAS ÉVEKBEN Gazdag István A kétvilágháború között Debrecen társadalmáról sokféle információval rendelkezünk. Elsősorban történeti és egyéb jellegű feldolgozásokból, statisztikákból

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Politikai pártok és ilyen célú társulások

Politikai pártok és ilyen célú társulások X. Egyesületek Politikai pártok és ilyen célú társulások 1 A NEP Csetényi Szervezetének iratai 1934 1935 0,01 ifm 401 Az MDP Veszprém Megyei Tanácsi Szervezetének iratai 1954 0,01 402 Az MDP Fenyőfői Szervezetének

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve Andrássy Gyula Gimnázium Diáksport Egyesület Rövidítése: Andrássy

Részletesebben

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc, 2014. október 15.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály 4. kiadás 2010. március 21. BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

Részletesebben

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950 V. 65. 93, 927950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 53. állvány, 46. polc C/ Polgári kori iratok 93, 927944 a/ Képviselőtestületi iratok 92794 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 93, 940944 0,20 fm D/

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Alapszabály 1. Általános rendelkezések 1.1 A társadalmi szervezet neve: Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (a továbbiakban: Egyesület) 1.2 Székhelye: Budapest III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Ikt.sz.: 7239/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Tárgy: Alapítványok támogatása Az előterjesztést készítette: dr. Budavári Zsuzsanna Közgyűlési, Szervezési

Részletesebben

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta Non-profit vállalkozások Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta A nonprofit szektor Politikai pártok A szektor statisztikai f ogalma Alapítványok Közalapítványok Egyesületek Köztestületek

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950 V. 33. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 82. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945 0,08 fm b/ Elöljárósági iratok 945 3,30 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1992. évi XXIV. törvény

1992. évi XXIV. törvény 1992. évi XXIV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

Jegyzőkönyv. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi napirendi pontokat: Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli Képviselő Testületi ülésén 2013. 06. 24-én (hétfő) 13 órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. Jelen vannak: Nagy László polgármester

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I.

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. cikkely Adatok 1. A szervezet neve: Phoenix Polgári Társulás 2. A szervezet székhelye: Pri Šajbách 14/A, 83106 Bratislava II. cikkely A szervezet küldetése, céljai

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól

Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól (ezer Ft-ban) sorsz. 1. Hatvan Városért Alapítvány működési

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés I. Az Egyesület rövid bemutatása Közhasznúsági jelentés Az egyesület neve: Hajdú Rendészeti Sportegyesület Székhely: 4024 Debrecen Mikes Kelemen utca 4. Besorolása: közhasznú Alapító okirat kelte: 2011.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE XIII. század ispotályok, kórházak: bányászok gyógyítása (1224: Selmec) 1496 az elsõ bányatársláda Thurzó János bányájában alakult 1840: két törvény is rendelkezik

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Humánerőforrás Bizottság 2012. január 24-én 13 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

Jegyzőkönyv. a Humánerőforrás Bizottság 2012. január 24-én 13 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzat Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-1 /2012. Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: a Humánerőforrás Bizottság 2012. január 24-én 13 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Csapatbemutató kiadványa

Csapatbemutató kiadványa BÉKÉSCSABAI NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB Csapatbemutató kiadványa A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kedves Olvasó, Sportbarát! Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése

A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése Az egyesület neve: Magyar TestnevelőTanárok Országos

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 38/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 38/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB 2009-2013 ELNÖKI BESZÁMOLÓ Bevezetés A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club hitvallása az. november 5-én tartott alakuló közgyűlés gondolatiságán alapul. Ez az egyetemi

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Támogatás aláírásának napja. Támogatás. OMSZI Intézményfentartó Nyugdijas Pedagógus Otthon - Sopron - Szt. Margit u. 2. 2009.04.

Támogatás aláírásának napja. Támogatás. OMSZI Intézményfentartó Nyugdijas Pedagógus Otthon - Sopron - Szt. Margit u. 2. 2009.04. Üvegzseb - ok 59752-000/2009 61738-002/2010 célja Idősek Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonban törénő gondozása iparosított technológiával épült lakóépület felújítása - Makó utca 10. kedvezményezettjének

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Utánpótlásfejlesztés. jogcímen jogcímen. neve adószáma támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás

Utánpótlásfejlesztés. jogcímen jogcímen. neve adószáma támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás A MAGYAR VÍZILADBA SZÖVETSÉG ÁLTAL KIADOTT TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE (2013.02.26) Támogatott szervezet Támogatási igazolás száma Utánpótlásfejlesztés jogcímen Versenyeztetés jogcímen Személyi jellegű

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 Jankó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben