Nyírbátori és Mátészalkai kistérség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírbátori és Mátészalkai kistérség"

Átírás

1 Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Régió: Észak-Alföldi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4. sz. Tel: 42/ Fax: 42/ Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 4700 Mátészalka, Rákóczi út / A nyírbátori és mátészalkai kistérség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli, dél-keleti részén, a Nyírség területén fekszik. A térség déli része Hajdú-Bihar megyével, dél-keleti része pedig Romániával határos. A Nyírségre régen oly jellemzı hatalmas nyírfaerdıket a földmővelés és állattartás mára már igencsak megritkította, de eltőntek a futóhomokos területek, szikes pusztai tájak is. A régi vegetációnak inkább csak emlékei vannak. A hajdani buckák közötti mélyedésekben kialakult kis tavakból azért napjainkban is számos fennmaradt, de az egykori hatalmas lápvilágból már csak töredékek. Ezért különösen védett területük a régen hatalmas Ecsedi láp mára már megmaradt kis területe. Ennek a mocsárvilágnak másik fennmaradt része a Bátorligeti ısláp, amit ma már csak mesterséges víz utánpótlással tudnak megtartani. Sajnos eltőnıben van a Nagymohos-tó ingólápja, amely ma már szinte teljesen kiszáradt. A Nyírség vidéke a középkortól viszonylag sőrőn lakott, de mindig elég szegény terület volt, mégis több mint 40 Árpád-kori templom maradt meg ezen a területen. A Nyírség urai közül a Báthoryak, Bocskaiak, késıbb a Károlyiak játszottak meghatározó szerepet. A 18. és 19. századi ármentés, láplecsapolás és erdıirtás jelentısen megváltoztatta a vidék arculatát és adottságait. A két térségi központ szerepét Nyírbátor és Mátészalka város tölti be. A földrajzi közelség és a korábban kialakult kapcsolatok következtében Debrecen és Nyíregyháza erıteljes kulturális és gazdasági vonzóhatást gyakorolnak. NYÍRBÁTORI- és MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG Ajánlás: E sokféle értékben rendkívül gazdag területen egyaránt taníthatunk szépirodalmat, irodalomtörténetet, az árterek népének hagyományos és jelenlegi életmódját, gazdálkodási formáit, ökológiai ismereteket. Eredményesen folytathatunk tájföldrajzi, tájértékelési vizsgálatokat. A terület kiválóan alkalmas ısi magyar családok (Báthori, Bethlen, Rákóczi) családtörténeti vizsgálatára, mővészettörténeti és történelmi tanulmányok folytatására. Életszerően, vagy bemutató jelleggel mőködı ipari létesítményeinél, illetve mőemlékeinél akár fizikát is taníthatunk.

2 Nyírbátor Közigazgatási rang: város (Népesség: fı) Megközelíthetı Nyíregyházáról vonaton és közúton (32 km), vagy Debrecenbıl vonattal és közúton (52 km). Nyírbátor, ez a több mint 700 éves település a térség központja. Az elsı írásos emlék 1279-bıl származik. Neve bátor, jó hıs jelentéső szóból ered. A Báthori család kiknek már ısei is birtokolták ezt a területet és a település sorsa közel 330 éven keresztül összekapcsolódott. A Báthoriak idejében virágzott a mezıváros, igazgatási, gazdasági, kereskedelmi, (átmeneti idıre politikai) központ volt. Ennek a dicsı múltnak az emlékeit láthatjuk a Báthori István Múzeumban. Ezt a virágzó idıszakot a török háborúk és rendi szabadságküzdelmek kora követte. Az es közigazgatási átszervezés során a település elvesztette városi rangját, egészen 1973-ig. Nyírbátor egyik legszebb része a fıtere, ami sajátos történelmi hangulatot áraszt, a kereskedelmi és társadalmi élet nyüzsgése mellett is. Báthori István Múzeum: A katolikus templom melletti barokk kolostorépületben találhatjuk a Báthori István Múzeumot. Az állandó kiállítása a város történetét mutatja be a kezdetektıl a század fordulójáig. Itt Egyaránt megtalálhatóak a várost birtokló családok, - különös tekintettel a Báthoriakra -, használati és dísztárgyai és a paraszti és polgári élet mindennapi eszközei is. Mőkincsei közül legjelesebbek: az 1511-bıl származó stallum, a Báthori család 1484-es keltezéső reneszánsz, sárkányos címerköve, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1622-ben készített díszkardja. A múzeum vasárnaponként díjmentesen látogatható! Nyitva tartás Ápr. 1-szept. 30. K-V óráig. Hétfın zárva Okt. 1-márc. 31. H-P szombat, vasárnap zárva További információ a múzeum honlapján: Elérhetıség: Nyírbátor, Károlyi út 15. Telefon: 42/

3 A múzeum évenként több idıszaki kiállítással teremt lehetıséget elsısorban a kortárs képzımővészet bemutatkozására. A múzeum közelében megtekinthetjük Tinódi Lantos Sebestyén, Kodály Zoltán, Báthori István, Bethlen Gábor, és Liszt Ferenc szobrait. A múzeum melletti Minorita templom Az egykori rendház (ma Báthori Múzeum) a késı gótika korában épült, de a 18. században újjáépítették, barokk stílusban, de megmaradtak a gótikus falak, ablakok, támpillérek és a bejárat. Különös példáját látjuk a templomban a gótika és a barokk harmóniájának, mind a két korszak mővészeti stílusát lehet tanítani vagy átismételni a templom látogatása során. A templom oltárai a hazai barokk fafaragás legszebb darabjai, melybıl az 1731-ben készített passió, vagy Krucsay-oltár a legjelentısebb, mely nevét Krucsay János kisvárdai földbirtokos nevérıl kapta, mert ı emeltette elhunyt hitvese emlékére, vezeklésként. A szájhagyomány szerint pallosjogával visszaélve a feleségét lefejeztette, mert megcsalta, míg ı Rákóczival a hadakban járt, de késıbb kiderült, hogy az asszony ártatlan volt, a történelmi tények ezt megkérdıjelezik. Elérhetıség: Nyírbátor, Károlyi út 19. A mőemlék együttes elıtt, a Papok rétjén a régmúlt idık tájképét idézi az apró tavacska, melynek sok párja volt a lankás dombok között, de a vizek szabályzásával ezek eltőntek. A tó fölé egy sárkány magasodik, amely a Báthori családra utal, hiszen a családból többen tagjai voltak a Sárkányos Lovagrendnek. Júliusban itt nyitják meg és zárják sárkányos felvonulással az utcaszínházi fesztivált, a Szárnyas Sárkány Hetét. Bıvebben: Református templom: Nyírbátor központjának közelében áll a 15. században Báthori István által fogadalomból építtetett templom, azt ígérte: ha visszatér a kenyérmezei csatából, akkor Szent György tiszteletére templomot emeltet. A mai állapot látványa szinte teljesen megfelel az építés korának. Lenyőgözı a hatalmas, gótikus háló(csillag)boltozattal fedett hajója. A fellelhetı reneszánsz díszítések nagyon hasonlítanak a visegrádi palota ásatásakor elıkerült reneszánsz kıtöredékekhez, ezért feltételezhetı, hogy azonosak voltak az építık. A Báthoriak családi temploma egyben temetkezési helyük is, a szentélyben található Báthori

4 István erdélyi vajda és országbíró síremléke, mellette pedig a zsoltáríró Báthori István szarkofágja, aki szintén országbíró volt, de a protestáns egyházi irodalom kiemelkedı személyiségeként is számon tartjuk, hiszen az ı támogatásával jelenhetett meg a vizsolyi biblia. Nyírbátor, Egyház u. 1. A Szent György református templom mellett találjuk Magyarország legnagyobb fából készült haranglábját, melyet 1640-ben a Bethlen család emeltetett. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem adományozta a harangláb egyik harangját a városnak, errıl tanúskodik a rajta látható felirat is. Báthori Várkastély: Bátorban a Báthoriak birtokának központjában már a középkorban emeltek egy udvarházat, majd folyamatosan bıvítettek, a 16. században már várkastélyként, illetve várként említették az írások. Fráter György és Ferdinánd király megbízottai itt kötötték meg a nyírbátori egyezményt, mely szerint kimondták Erdély és a királyi Magyarország egyesülését 1549-ben. A középsı udvar körül több önálló palotaszárny és egyéb létesítmény épült, mindezt egy palánk és egy árok ölelte körül. Az északi palota maradványait használták fel a jelenleg is látható magtár építésekor 1730 után. A várból már csak néhány pincerészlet, az egyik téglaépület romjai és a magtárnak átalakított épület maradt meg, de tudni kell, hogy ez eredetileg a Báthori család fényőzı kastélyának ebédlıpalotája volt, melyet Báthori István országbíró 1500 körül építtetett a város központjában. Ekkor Nyírbátor volt a környék legjelentısebb mezıvárosa, a vidék szellemi központja. Hosszú évek kutatásai és ásatásai után elkezdıdött a helyreállítása és jelenleg komoly beruházások után európai színvonalú kulturális központtá alakult. Megtalálható benne a Báthoriak panoptikuma, kıtár, régészeti tanulmányi bemutató tér, reneszánsz étterem, konferenciaterem, stb. Bıvebb információ: Cím: Nyírbátor, Vár utca 1. Tel.: 42/ Nyitva tartás: október 1. - március 31. Naponta óráig április 1. - szeptember 30. Naponta óráig évf. anyanyelv és irodalom (szépirodalom, irodalomtörténet), évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, mővészettörténet, társadalomismeret, gazdasági ismeretek)

5 hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Kulturális Központ: Cím: Nyírbátor, Szabadság tér 8. Tel.: 42/ Fax: 42/ A megyében gyalogtúrával kapcsolatosan információt nyújt: a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Természetbarát Szövetség 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. Tel.: 42/ Bethlen Gábor Középiskola, Szakképzı Iskola és Kollégium Címe: 4300 Nyírbátor, Kossuth u. 28. Telefon/fax: 42/ Mobil: 20/ Szálláslehetıség: tanítási idıszakban péntek-szombat éjszaka, vagy a tanítási szünetekben. Étkezést nem tudnak biztosítani. Sárkány Kemping** Nyírbátor, Széna-rét Tel.: 70/ Nyitva tartás: egész évben Napsugár Panzió** Nyírbátor, Zrínyi út 15. Tel.: 42/ Csoportokat is fogadnak, kedvezményes, ha az egész panziót lefoglalják kb. 30 fı. Reggeli megoldható. Reneszánsz étterem: A Báthori Várkastély dongaboltozatos pincehelyiségében reneszánsz ruhába öltözött személyzet szolgál fel. Nyírbátor, Vár u. 1. Tel.: 42/ / Nyitva tartás: minden nap órától óráig Elızetes egyeztetés alapján diákcsoportok étkeztetését is vállalják. Kakukk étterem Nyírbátor, Debreceni út. 66. tel.: 42/ Rácz Gabriella üzletvezetıvel történt egyeztetés alapján. Hardi Csárda Debreceni út 66. Telefon: Szívesen látnak csoportokat is.

6 Bátorliget Közigazgatási rang: község (Népesség: 725 fı) Bátorliget a Nyírség délkeleti részén Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, a román határszéllel érintkezı területen található, Nyírbátortól 19 km-re. Ezen a kis területen a Nyírség összes jellegzetes tájrészeit megtaláljuk. A széles hátú füves buckákat, a laposokat, a zsombékosokat, a láperdıket, nyíreseket, tölgyeseket, és az ezer színő virágokkal pompázó réteket. Bátorligetet a nyírségi lápok egyik utolsó megmaradt foltja tette igazán híressé, mert a Nyírség területeinek nagy részébıl a folyószabályozás eltüntette a pici lápfoltokat és megváltoztatta a területre jellemzı növény-, és állatvilágot. Az 1900-as évek elején Tuzsony János (természettudós) figyelt fel erre a különös élıvilágú területre, ahol az északi hővösebb tájakra és a hegyvidékekre jellemzı növényeket egyaránt talált. Többségük joggal tekinthetı hővösebb éghajlatú földtörténeti korok maradványának. Sokan dolgoztak és dolgoznak az eredeti élıvilág maradványának megóvásán, ennek eredményeként a legértékesebb területrıl megmaradt néhány hektár, melyet természeti emlékké, fokozottan védett területté nyilvánítottak. Ilyennek, a Bátorligeti İsláp, a Fényi Erdı, a Bátorligeti Legelı. İsláp, Bátorliget Az ıslápot szinte a 24. órában sikerült megmenteni az emberi gazdálkodás terjeszkedése elıl. A láp 1950-tıl védett, óvandó terület, mert a lápokat és az erdıket éltetı vízbıl ellenség lett és sorra épültek a lecsapoló csatornák. A láp mélyedésben fekszik, ahol annyira közel van a talajvíz, hogy a felszínre bukkan, ennek a párolgása hővös mikroklímát eredményez. A hővös levegı egyben tartását segíti, hogy erdıvel borított buckák ölelik körül. Ez az egyik legrégebbi és leghíresebb, fokozottan védett területe az országnak. Az itt található alig 53 hektáros területe ırizte meg a legteljesebben az Alföld vegetáció- és tájképtörténetének különbözı állapotait. Ez a hideg mikroklíma tette lehetıvé, hogy az északi hővösebb tájakra, és a hegyvidékekre jellemzı növények is felbukkanjanak. A több mint 10ezer évvel ezelıtti jégkorszaki növények igencsak kuriózumok az Alföldön. Ugyanitt, a melegebb dombokon a melegkedvelı fajok találtak otthonra. A nyírlápokon megtalálható a molyhos nyír, a fehér zápsza, mellette a lápréteken kosborok nyílnak, de megtaláljuk a zergeboglárt és a szibériai nıszirmot is (1131 faj). Az állatvilág szintén nagyon gazdag ezen a területen, (5454 leírt állatfaj), különös említést érdemel a terület egyik nevezetessége, a hegyi, vagy elevenszülı gyík, mely tojásait nem a nap melegére bízza, nem a talajban költeti ki, hanem már a gyík anya testén belül gyakorlatilag kifejlıdnek a kis gyíkok. Ezért tojásrakás idején a hártyás burokban már önálló életre képes utódok jönnek a világra. A burok pedig a szülés ideje alatt reped fel.

7 Az ısláp szigorúan védett, ezért csak vezetıvel és meghatározott tanösvényen látogatható. A tanösvény a láp szélén indul, ahol az utolsó eljegesedéskor a Kárpát-medencébe levándorolt fajokkal találkozhatunk, mint például a májusban virágzó szibériai nıszirom. De megtaláljuk itt az alföldi láprétegekre, nyírségi kaszálókra jellemzı növényeket is. A tanösvény nagy része fapallón halad, ez azért épült, hogy ne tapossuk közvetlenül a láprétet, és ne zavarjuk a feltőnı csodálatos (orchideák, hús színő ujjas kosbor, mocsári kosbor, stb.) növények életterét. A mélyebb részeken jellemzıek a zsombékosok, melyek egyedei fıleg a zsombékos sás, és a rosttövő sás. Jelentıs területet borítanak a főzlápok, melyek között tızegpáfrányban gyönyörködhetünk. Az ide látogatók számára talán meglepı, hogy a terület nagy részét erdık borítják. A hajdani nyírlápok kis mérető maradványai mellett tölgy, kıris, szil, és keményfa ligetek dominálnak. Az ısláp tanösvénye csak a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságához (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 4024, Debrecen, Sumen u. 2., vagy 4002 Pf (52) ; küldött írásos bejelentkezés után, korlátozott idıben látogatható szakvezetéssel. A szakvezetés körülbelül két óra, melyet Máté Rudolf természetvédelmi ır tartja, nagyon érdekfeszítıen. Fényi erdı A területre jellemzı hajdani hatalmas kiterjedéső fás vadon legszebb fennmaradt képviselıje, amely az egyik legfontosabb hazai erdırezervátum. A 285 hektáros központi része 1953 óta természetvédelmi terület. A lápos ligeterdıket gyöngyvirágos tölgyesek, és homoki pusztai tölgyesek váltogatják, a Károlyi folyásnál nyírlápot, főzlápot és égerlápot egyaránt láthatunk. A bátorligeti láptól 2-3 km-re található a magyar-román országhatár mellett. Bátorligeti legelı: A bátorligeti láptól nyugatra nagy kiterjedéső homoki gyepek, nagy részén legelıket találunk, bátori nagy legelıt. Itt találhatjuk az Alföld legpompásabb kökörcsin mezejét. Három kökörcsin faja, egyik tátogató kökörcsin, magyar kökörcsin, és leánykökörcsin, egyaránt természetvédelmi oltalom alatt áll. Az akácosok alatt nyílnak a fokozottan védett (a 20 forintos érme hátoldalán is szereplı) magyar nıszirmok. İsláp Múzeum A múzeumban érdekes elıadást hallgathatunk meg képek és bemutató tablók szemléltetése mellett Máté Rudolf természetvédelmi ırtıl a vidék különleges élıvilágáról. Érdemes a múzeumlátogatásnál is az idıpontot elıre egyeztetni. Cím: 4343 Bátorliget, Bajcsy-Zsilinszky u. 12. Tel: (42) Nyitva tartás szezonban: Május 1-tıl, szeptember 31-ig 10-tıl 16 óráig, hétfı kivételével látogatható.

8 Fedics Mihály - mesemondó ( ) A településen élt a néprajz-, és népmese szakirodalomban sok helyen jelölt nagy mesemondó Fedics Mihály. Történeteinek alapanyagát minden valószínőség szerint a szabolcsi pásztoroktól, fafaragóktól hallotta. Kiemelkedı elbeszélı tehetség volt, elıadását nagyfokú beleélés jellemezte. Azonosulása különösen a kalandmesék hıseivel volt nyilvánvaló: harmadik személyő elıadása gyakran átcsap elsı személyőbe. A meseszerkesztés törvényeit igen jól ismerte. Érdemes kihasználni a településhez való érzelmi kötıdését a népmese és a mese tanításához, miután megismerkedtek a diákok a környék népmővészetével, természeti adottságával, biztos, hogy szívesen hallgatnak meg néhány felolvasott Fedics Mihály mesét Ortutay Gyula győjtésébıl. (Irod. Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél (Bp., 1940; UMNGy, I.); évf. anyanyelv és irodalom (népköltészet, szépirodalom), évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Ligeti Szabadidı Tábor 4343 Bátorliget Rákóczi u 35. nyitva: egész évben telefon: 42/ / szoba, 1 apartman, férıhely: 55 fı (2-10 ágy/szoba 4 ágy/apartman) turistaszálló B; Szállást lehet igényelni kıházban, faházban és sátorban. Étkezés is igénybe vehetı. Minden nyáron kézmőves tábort tartanak. Öko-centrum 4343 Bátorliget, Rákóczi u. 6. Itt is találhatunk szállást. Falunap Minden nyáron július hónapban megrendezésre kerül az Önkormányzat által szervezett falunap melynek egyik fı részét képezi a II-es fogathajtó verseny.

9 Nagyecsed Közigazgatási rang: város (Népesség: 7072 fı) Megközelíthetı, Nyírbátortól 27 km-re. Honfoglalás idején Tas vezér földvárat készíttetett a jelenlegi Sárvári dombon. Erre a földvárra a 11. században kolostort építettek, melynek maradványai a mai napig megtalálhatóak. Elsı írásos megemlékezés 1217-bıl való, itt a települést Ecsednek említik, csak késıbb használják a Nagyecsed, Kisecsed elnevezést, de Sárvár létezésérıl Anonymus is írt. Az idı során szükségessé vált volna Sárvár bıvítése, ám a nagy kiterjedéső láp ennek gátat szabott. A megoldást a közeli négy sziget összekötése jelentette, s itt épül fel Károly Róbert idejében a hajdani ecsedi vízi vár, melynek bıvítésére a Báthori család a királytól engedélyt kapott. Ecsed jelentısége ekkor megnıtt és a 15. század végére a vármegye egyik legfontosabb erıssége lett. Ehhez a korhoz kötıdik Ecsed legjelentısebb dátuma: 1490, amikor Báthori András a község lakosságának szabadságlevelet adott ben Bethlen Gábor fejedelem foglalta el és az es bécsi békével tulajdona lett. A vár jelentıségét tükrözi az is, hogy 1621-ben Ecsedre vitette és ott ıriztette a Magyar Királyi Koronát. A település ismét virágzásnak indult, ami késıbbi tulajdonosa II. Rákóczi György halálával ért véget. Báthori Zsófia idıszakában a város hitviták színterévé is vált. A 18. század közepén a falut és a hozzá tartozó uradalmat gróf Károlyi Ferenc szerezte meg. A település lakói közel 100 évig pereskedtek a családdal mezıvárosi jogaik használatáért, zsellérsorba süllyesztésük ellen, s a területek birtoklásáért ban kötöttek egyezséget, visszakapták mezıvárosi minısítésüket, de az általános közigazgatási reform miatt ugyanebben az évben el is veszítették, és a települést nagyközségnek nyilvánították. A község újkori fejlıdését elsısorban az ecsedi láp 1898-ban végrehajtott lecsapolása indította meg, ami lehetıvé tette a földmővelési területek növelését. A község akkor indult ismét fejlıdésnek, amikor 1928-ban felépítették, - a ma is mőködı villamos áram termelésére is alkalmas szivattyútelepét, mely ma a település egyik mőemléke. A városi rangot a település csak 1997-ben kapta vissza. MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG Az ecsedi láp Magyarország utolsó nagy összefüggı síklápjának lecsapolását, - melynek eredeti kiterjedése közel 40 ezer hektár volt -, több mint száz éve kezdték el azzal a céllal, hogy megnöveljék a gazdálkodásra alkalmas földterületet. Sokáig elpusztíthatatlannak tőnt a vizes terület, idırıl-idıre feltámadt a lápos világ, mert a csapadékos években a tızeg annyira megszívta magát vízzel, hogy a termelés ismét lehetetlenné vált. A hatalmas lecsapoló munka az 1888-as pusztító árvizek után kezdıdött. Ennek elsı lépéseként megépült a Kraszna-csatorna, illetve több árhullám-, és belvíz levezetı csatorna, de ezek sem teremtettek igazán tartós eredményt. A láp eltüntetésében az átütı sikert az 1915-ben átadott gızüzemő szivattyútelep mőködése hozta meg. A lápot most már sokan siratják. Az elmúlt években különbözı kezdeményezések indultak legalább a láp egy részének visszaállítására, de természetesen csak bemutató jelleggel, hogy ismét meg lehessen csodálni a fákkal borított úszó szigeteket és az ott kialakult gazdag növény-, és állatvilágot.

10 Villanytelep ipari mőemlék Az 1915-ben átadott gızüzemő szivattyútelep segítségével sikerült eltávolítani a láphoz legtovább ragaszkodó belvizet. A gız-szivattyú 1986-ig mőködött, 1987-tıl ipari mőemlék, mely látogatható. A szivattyú nemcsak a belvíz átemelését oldotta meg, hanem 15 települést látott el villamos energiával. Ez a kettıs funkció teszi egyedülállóvá. Külön érdekesség, hogy az itt található gızgépek az elsı magyar gépgyár termékei, melyek Steinmüller szabadalom (vándorrostélyos szerkezet) alapján készültek. Az ikerrendszerő szivattyú másodpercenként fél köbméter vizet tudott átemelni. A telep értékes, ma is mőködı gépészeti berendezéseit magába foglaló épület a Kraszna gátja és a Nagyvájás szögletében helyezkedik el. Az épület falán található az 1994-ben avatott Péchi László emléktábla. MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG Felsı Tisza-vidéki Vízügyi Technika-történeti Győjtemény Péchy László Szivattyútelep 4355 Nagyecsed Sárvár u. telefon: +36 (42) fax:+36 (42) évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia, fizika), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek), évf. életvitel és gyakorlati ismeretek (technika) hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Sárvár dombi monostor maradványai Északkelet-Alföld egyik legkorábban épített, Árpád kori monostora, maradványai nagyon romosak. A településtıl 3 km-re lévı dombon található.

11 Berey József Helytörténeti Győjtemény A kúria jellegő épületben, mely korábban iskola volt, a település történeti, régészeti, illetve néprajzi emlékeit ismerhetjük meg, de képet kaphatunk a hajdani ecsedi lápi életmódról, ide kötıdı babonáiról és szokásairól is Nagyecsed, Vásár tér Telefon: 44 / Állandó kiállítás: Az ecsedi nép élete - történeti és régészeti kiállítás Nyitva tartás: Keddtõl - Péntekig: , Szombat - Vasárnap: MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG Református Nagytemplom A hajdani ecsedi láp menedéket adó világára, az itt bujdosó kurucokra, a templom kertjében álló Rákóczi emlékmő utal Nagyecsed, Rákóczi utca 104. Telefon: +36 (44) A Nagy-gát mellett, közel a Villanytelep ipari mőemlékhez és múzeumhoz, szép fejfás temetıt találunk. FŐVÉSZKERT és VADÁLLATMENHELY Ez egy magángyőjtemény, amely látogatható, de csak elızetes egyeztetés alapján, mert az itt dolgozóknak elsıdleges szempontja az állatok segítése, gondozása, védelme. A füvészkert és vadállatmenhely egyszerre maximum 30 fıt tud fogadni, hogy ezzel is elkerüljék az állatok zavarását. Mőködtetı szervezet: Füvészkert Társaság Természetvédelmi Egyesület Cím: 4355, Nagyecsed, Munkácsy utca 2/a Képviselı: Somlai Tibor elnök tel: vagy Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium 4355 Nagyecsed, Szatmári u. 1. Telefon: +36 (44) ; (44) Fax: +36 (44) Szállás étkezés megoldható, elızetes egyeztetés szükséges.

12 Lápi Kisvendéglı Rákóczi u. 7. II. Rákóczi Ferenc Városi Mővelıdési Ház és Könyvtár A házban található helytörténeti győjtemény is. Veress Csaba igazgató elızetes egyeztetés után remek tárlatvezetést tart Nagyecsed, Vasút u. 2. Tel.: /44/ Tel./Fax: /44/ Ecsedi-Láp Fesztivál 2008 óta rendezik meg június hónapban. MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG

Nyírbátor és iskolánk bemutatása

Nyírbátor és iskolánk bemutatása Nyírbátor és iskolánk bemutatása Nyírbátor Magyarországon, az Észak- Alföld- i régió, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén, a Debrecen Nyíregyháza Mátészalka háromszögben fekvő, 14 000 lakosú,

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG Bácsalmási kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A kistérség a Bácskai löszsíkságon, Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el, a Baját Szegeddel összekötı 55-ös fıút és az országhatár közötti

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Sellyei-szigetvári kistérség

Sellyei-szigetvári kistérség Sellyei-szigetvári kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Sellyei Turisztikai és Szolgáltató Iroda 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. e-mail: turisztika@sellye.hu sellyetourinfor@freemail.hu telefon: 73/580-900

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1. Jövőkép Kunadacs a Kiskunsági Homokhátságon

Részletesebben

Baktalórántházai kistérség

Baktalórántházai kistérség Baktalórántházai kistérség Régió: Észak-Alföld Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg A kistérség hazánk második legnagyobb területő hordalékkúp síkságához, a Nyírséghez tartozik. A hordalékkúp anyagát az északkeleti

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

1.2.4.1.1 ÉLİHELYEK ELNEVEZÉSEI

1.2.4.1.1 ÉLİHELYEK ELNEVEZÉSEI 1. táblázat Általános Nemzeti Élıhely Rendszer kategóriái ÉLİHELYEK JELE TERMÉSZETES ÉLİHELYEK 1.2.4.1.1 ÉLİHELYEK ELNEVEZÉSEI A Hinarasok A1 Békalencsés, rucaörömös, tócsagazos úszóhínár A2 Rencés, kolokános

Részletesebben

Kiscsısz. Interaktív Faluház

Kiscsısz. Interaktív Faluház Kiscsısz Kiscsısz a Marcal-medencében, a Hunyor-patak széles,mocsaras völgyét jobb oldalról kísérı -10-20 méterig- emelkedı dombvonulat szegélyén fekszik. A Somló-hegytıl 13 km-re, Celldömölktıl 18 km-re

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18.

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. 1 Tartalom: 1. Program 2. Kis-Balaton története 3. Hídvégi tó 4. Fenéki tó 5. Elért eredmények Ábrajegyzék,

Részletesebben

Kuslics Katalin 99/311-327 kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu Kuslics Katalin 99/311-327. nyitva tartás idıszaka

Kuslics Katalin 99/311-327 kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu Kuslics Katalin 99/311-327. nyitva tartás idıszaka MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Gyır-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

Bodrogközi kistérség BODROGKÖZI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg

Bodrogközi kistérség BODROGKÖZI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Bodrogközi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 3973 Cigánd, Fı u. 80. 47/534-024 47/534-024 fax: 47/534-025 bodrogkoz@t-online.hu,

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Fehérgyarmati kistérség

Fehérgyarmati kistérség Fehérgyarmati kistérség Régió: Észak-Alföldi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Felsı-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 4900 Fehérgyarmat, Kölcsey u. 27. fgyarmat@freemail.hu 06/44-510-138 Ez a folyóktól

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR Ahol magad is legendára találsz Nyírbátor, mint Legendás Helyszín bemutatása: Nyírbátor legendás múltja nagyban köthető a sárkányokhoz, mivel a Sárkány

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2015. június HÍREK 41 gólyafiókát győrőztek meg Baja térségében Idén június 18-án, nyolcadik alkalommal szerveztük meg együttmőködı partnereinkkel a fehér

Részletesebben

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Múzeum - 9022, Széchenyi tér 5. www.gymsmuzeum.hu

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Encsi kistérség ENCSI KISTÉRSÉG

Encsi kistérség ENCSI KISTÉRSÉG Encsi kistérség Régió: Észak-Magyarország Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén A három kis régióra osztható ez a térség: Belsı Cserehát-i, a Kegyetlen-i és a Hernád-völgyi (Encsi) rész. A terület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Mátészalkai kistérség

Mátészalkai kistérség Mátészalkai kistérség Régió: Észak-Alföld Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg A Mátészalkai kistérség az Ecsedi-láp Nyírség felıli oldalán helyezkedik el. Már az új kıkorban is éltek itt emberek, de a honfoglaló

Részletesebben

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre HAJDÚBAGOS Elérhetőség: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. Telefon: 52/567-212 Fax: 52/374-018 Hajdúbagos

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

Fontos társulástani fogalmak

Fontos társulástani fogalmak Fontos társulástani fogalmak Növényzet (növénytakaró, vegetáció) Az ideális növénytársulás olyan növényközösség, amely - térben és idıben ismétlıdik, - fajkészlete hasonló, - meghatározott termıhelyi körülmények

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetsége (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3., tel/fax: 06/1/327-0118, email: nyugszov@hu.inter.net)

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programajánló 2015. március

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programajánló 2015. március Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programajánló 2015. március március 14-15. Kikelet a Hortobágyon Március közepén már megérkeznek téli szálláshelyükről a gólyák. A hortobágyi kiállító- és bemutatóhelyek

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület)

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) (1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre. Az

Részletesebben

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Eseménynaptár 2013

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Eseménynaptár 2013 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Eseménynaptár 2013 Munkatársaink a 2013. évben is szakvezetéses túrákkal, aktív természetvédelmi programokkal, elıadásokkal, a gyerekeknek szóló Kis Természetbúvárok

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. Gombos- Orosz Ibolya. Nyitva tartás (mely hónapokban naponta mettıl. nyitva tartás idıszaka

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. Gombos- Orosz Ibolya. Nyitva tartás (mely hónapokban naponta mettıl. nyitva tartás idıszaka MÚZEUM ADATAI neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név pedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail HAJDÚSÁGI MÚZEUM Hajdú- Bihar Hajdúböszörmény 4220

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM. 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM. 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Postára adás utolsó határideje: 2016. november 24. (postabélyegző) 38 p Név:.. Iskola

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás:

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás: szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Idısek 3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. Idısek 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Idısek 3743 Ormosbánya, Ady Endre u. 33. Idısek

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Nagyatád. Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009.

Nagyatád. Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009. Nagyatád Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009. Nagyatád Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2009. Megbízó: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 7500 Nagyatád,

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2013. augusztus

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2013. augusztus Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2013. augusztus augusztus hónap Naplemente szafari Helyszín: Hortobágy-Malomháza, Hortobágyi Vadaspark Esti vadasparki látogatás szafari autóval, szakvezető

Részletesebben

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Pécs, 2003. február 14. Dr. Iványi Ildikó igazgató Tartalomjegyzék I. A JELENTÉS ÉRTÉKELİ TÁBLÁZATAI II. EGYES TÁBLÁZATOKHOZ FŐZÖTT

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes!

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes! ERKEL FERENC Mővelıdési Központ 2092 Budakeszi, Fı u. 108. Tel/fax: (06-23) 451-161, 457-161 Mobil: (06-20) 260-0745 info@efmk-budakeszi.hu, www.efmk-budakeszi.hu Oktatási Kulturális és Jogi Bizottság

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK. Idıszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK. Idıszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települé Ponto cím Honlapcím Múzeumpedagógiai zolgáltatá Általáno információ Megrendelé Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Magyar Mőzaki é közlekedéi Múzeum Koházati

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben