I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (III. 26.) rendelete a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 17. (5) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 32. (1), (3) bekezdésében, 37/D. (5) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. -ában, 45. (1), (3) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Püspökladány közigazgatási területén élő, az Szt. 3. (1)- (3) bekezdésében, illetőleg a rendelet ai vonatkozásában a Gyvt. 4. -ában meghatározott személyekre. II. Fejezet Pénzbeli ellátások Időskorúak ellátása 2. * A 17/2004. (V. 28.), a 6/2005. (IV. 1.), a 19/2005. (IX. 30.), a 3/2006. (III. 3.), a 10/2006. (V. 26.), a 13/2006. (VI. 30.), a 34/2006. (XII. 22.), a 11/2007. (III. 30.), a 23/2007. (VIII. 31.), a 2/2008. (II. 1.), a 21/2008. (X. 31.), a 7/2009. (III. 27.), a 17/2009. (VIII. 28.), a 29/2009. (XI. 27.), a 2/2010. (I. 29.), a 6/2011. (IV. 1.), a 13/2011. (VIII. 26.), a 15/2011. (IX. 30.), a 3/2012. (I. 27.), a 15/2012. (V. 31.), a 8/2013. (IV. 30.), a 19/2013. (XII. 20.) és a 13/2014. (XI. 6.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

2 2 Aktív korúak ellátása 3. (1) Az aktív korúak ellátására a Szt ának (1) bekezdés b) - d) pontja alapján jogosult személy a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként köteles együttműködni a) az önkormányzattal, b) a Segítő kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) (2) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálattal, b) tanácsadáson történő részvétel, c) munkavégzésre felkészítő program, d) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben való részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése. (3) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles az előírt együttműködést megkezdeni. (4) Az együttműködés megszegésének minősül, ha a kérelmező a) a Családsegítő Szolgálat által megjelölt időpontban az intézményben nem jelentkezik, b) a kijelölt családgondozóval a kapcsolatot nem tartja, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban való részvételt nem fogadja el, d) a beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti. (5) Az együttműködési kötelezettség két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (6) Az Szt. 37. (1) bekezdésének a) c) pontjaiban meghatározottakon kívül az aktív korúak ellátására való jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha: a) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, amit a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalással vagy szakvéleménnyel igazol, vagy

3 3 b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, súlyos krónikus betegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza, vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy c) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási könyvvel igazolja, vagy tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekét egyedül neveli, vagy amennyiben közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább 2 alkalommal nem alkalmas minősítést kapott. (7) A (6) bekezdésben felsorolt jogosultak esetében az Szt /B. -ainak rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a (6) bekezdés szerinti feltételek már nem állnak fenn, vagy az aktív korúak ellátására jogosult személy az egészségi állapotának javulása miatt kéri a közfoglalkoztatásban való részételének biztosítását, és az állapotváltozást szakorvosi, foglalkoztatás-egészségügyi, vagy háziorvosi véleménnyel igazolja, a feltétel megszűnését, és ennek igazolását követő hónap első napjától az Szt. 35. (3) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll rendszeres szociális segély jár. 4. 4/A. (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válik jogosulttá, az Szt 33. -ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, b) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét-és gyommentesítése, különös tekintettel az árok és áteresz rendben tartására, d) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: da) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, db) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása,

4 4 e) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, f) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. (2) Az Szt. 34. (2) bekezdése, valamint 36 (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 4. -ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (3) A jogosultság feltételeként e rendelet 4. -ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat a Családsegítő Központ és a közterület-felügyelők bevonásával ellenőrzi. (4) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni és annak eredményét a Polgármesteri Hivatallal írásban közölni. Önkormányzati segély 5. (1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester önkormányzati segélyt állapíthat meg az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére, b) annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: a) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, b) elemi kár elhárításához, c) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére, d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, e) egyéb, a létfenntartást veszélyeztető helyzet fennállása esetén. (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti segély akkor állapítható meg, ha a) a kérelmező családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 220%- át nem haladja meg.

5 5 (4) A segély természetbeni ellátás formájában is megállapítható. A támogatások módját (pénzbeli, vagy természetbeni) a döntésre jogosult állapítja meg. A támogatásokat természetbeni ellátás formájában indokolt nyújtani, különösen: a) a védelembe vett gyermekek részére, b) azon gyermekek részére, akiknek neveltetési költségeit (étkezés, tankönyv, tanszer, gyógykezelés stb.) családja rendkívül alacsony jövedelme miatt vélhetően nem tudja biztosítani. (5) A megállapított természetbeni támogatás az ellátást biztosító gyermekintézménybe kerül átutalásra. (6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti segély összege a) a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 25 %-a, amennyiben a eltemettető és családja egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, b) a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 20 %-a, amennyiben az eltemettető és családja egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege és annak kétszerese közötti, c) a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15 %-a, amennyiben az eltemettető és családja egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese és háromszorosa közötti, d) a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 25 %-a, amennyiben az eltemettető egyedül él, és a (6) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. 6. Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj 9.

6 III. Fejezet Természetbeni ellátás 12. (1) Közgyógyellátásra méltányossági alapon az a kérelmező jogosult a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 170 %-át, egyedül élő kérelmező esetén 250 %-át nem haladja meg és b) akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri. (2) A méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző gyakorolja. 12/A. (1) A közköltségen eltemetett személy eltemettetésére köteles hozzátartozója egészben mentesíthető a temetési költség megtérítése alól, amennyiben saját illetve családja egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el. (2) A közköltségen eltemetett személy eltemettetésére köteles hozzátartozója a temetési költség 50 %-ának megfizetése alól mentesíthető, amennyiben saját, illetve családja egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem éri el. IV. Fejezet Támogatások közös szabályai 13. A támogatásokra az Szt aiban foglalt általános szabályok vonatkoznak.

7 7 V. Fejezet Eljárási rendelkezések 14. (1) A rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Szervezési, jogi, közigazgatási irodáján lehet benyújtani. (2) A szociális ellátások elbírálásához a kérelmezőnek mellékelni kell továbbá a jogszabályban és e rendeletben meghatározott feltételeket hitelt érdemlően igazoló bizonylatokat. (3) A Polgármesteri Hivatal Szervezési, jogi, közigazgatási irodája a szociális ellátások megállapításához környezettanulmányt végez. (4) A megállapított támogatások kifizetéséről, átutalásáról, utalványozásáról, egyes támogatások visszaigényléséről a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Irodája gondoskodik. (5) Az 5. szerinti önkormányzati segélyt a jogosult köteles a segélyt megállapító határozatban megjelölt célra felhasználni. (6) Az önkormányzati segély a jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül, hivatalból is megállapítható. (7) Az önkormányzati segély e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 15. (1) Az Szt.-ben, a Gyvt.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányában megállapított, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtéríttetése az Szt ában és Gyvt ában meghatározott módon a rendeletben meghatározott döntésre jogosult hatáskörébe tartozik. (2) A szociális és gyermekvédelmi ellátás megítélésére jogosult a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, valamint a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve maximum 50 %-kal csökkentheti, ha a visszafizetés a család megélhetését veszélyezteti. (3) A (2) bekezdés szerinti méltányosság alkalmazása különösen akkor indokolt, ha a) az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, b) a családban legalább két kiskorút nevelnek, vagy kiskorút egyedül élő szülő nevel,

8 8 c) az egyik, vagy mindkét szülő munkanélküli. Szociálpolitikai kerekasztal 15/A. (1) Püspökladány Város Önkormányzata - figyelemmel az Szt. 58/B. (2) bekezdésében foglaltakra szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai: a) Püspökladány Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottságának Elnöke b) A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Képviselője c) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselője d) A Református Egyház Idősek Otthona fenntartójának Képviselője e) A Polgármesteri Hivatal Képviselője f) Az Egészségügyi Intézmény védőnői szolgálatának Képviselője g) Az oktatási intézmények képviselői h) A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezetének Képviselője i) A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Szervezete Püspökladányi Csoportjának Képviselője j) A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete Püspök-ladányi Városi Csoportjának Képviselője k) A Római Katolikus Egyház Képviselője l) Add a kezed Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesületének Képviselője (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai közül vezetőt választ, aki az ülést összehívja és vezeti. Ügyrendjét maga állapítja meg. (3) A szociálpolitikai kerekasztal évente egyszer ülésezik. (4) Feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának figyelemmel kísérése. E rendelet május 1-jén lép hatályba. VI. Fejezet Záró rendelkezések 16. Dr. M o l n á r László sk. polgármester K e s e r ű László sk. jegyző

9 9 1. melléklet a 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M önkormányzati segély megállapítására SZEMÉLYI ADATAIM: NÉV: (leánykori név is): Születési hely, idő: Anyja neve: TAJ: Állandó (bejelentett) lakcím: Tartózkodási hely: A lakás komfortfokozata: összkomfortos komfortos komfort nélküli Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos vagy rokona családtag albérlő egyéb VELEM EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓIM ADATAI : Név Születés helye, ideje Anyja neve Alulírott kérem, hogy részemre az alábbi okok miatt önkormányzati segélyt szíveskedjenek kiutalni:* a) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal b) elemi kár elhárításához c) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához e) egyéb, a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet f) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként.( A megfelelő rész aláhúzandó) Egyéb indoklás:

10 10 Kérelmemhez az alábbi igazolásokat csatolom: a) jövedelemnyilatkozat jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás b) vagyonnyilatkozat c) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat, pl.: gyógyszerköltség, iskoláztatás költsége d) elemi kár tényét igazoló szakhatóság véleménye Püspökladány, kérelmező Nyilatkozat Nyilatkozom, hogy a temetési költségek finanszírozása érdekében a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesülök. Püspökladány, 20. Jövedelem típusa Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T 1) Kérelmező jövedelme 2) Hozzátartozó jövedelme 3) Hozzátartozó jövedelme.. kérelmező 4) Hozzátartozó jövedelme 5) Hozzátartozó jövedelme Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem Felhívom figyelmét, hogy az önkormányzat a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10.. (7) bekezdése alapján az Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján ellenőrizheti! Püspökladány, kérelmező

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86 /2013. A javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT a pénzbeli és

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról A szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/ 2007. (II.6.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról (módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben) Sátoraljaújhely

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások igénybevételéről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások igénybevételéről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások igénybevételéről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007.(V.22.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Varsány

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben