Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról"

Átírás

1 Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az évi III. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 132. * (4) bekezdés g) pontjában kapott felhataknazás alapján a következőket rendeli el: (1) Pénzbeli ellátások formái: a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a gyógyszer kiadások viseléséhez. 2.* (1) Az 1. *-ban meghatározott ellátások közül egyszerre csak egy ellátás vehető igénybe. Amennyiben olyan személytől érkezik kérelem, akinek a közös háztartásban lévő személynek már megvan állapítva valamelyik ellátási forma, akkor érdeirii vizsgálat nélkül el kell utasítani. (2) A külön háztartás igazolására bírósági végzés szükséges. (3) Nem jogosult ellátásra az a személy, akinek az önkormányzat felé, vagy bármilyen köztartozása van, kivéve, ha részletfizetést kért és a részletfizetést a vállalásban meghatározottak szerint törleszti. (4) Amennyiben a támogatás igénylőnek, valamint vele egy háztartásban élőnek tartozása van az Onkormányzat felé, az a támogatásból levonható a támogatás 50 %-ig. (5) Települési támogatás igénybevételéhez, amennyiben kiskorú van a családban csatolni kell az iskola szakvéleményét a gyermek(ek) az iskolában tapasztalt magatartásról, valamint a hiányzásról. (6) A települési támogatás folyósítása az ügyfél folyószámlájára történik minden hónap 10. napjáig. (7) Az egyes szociális rászorultságtól fflggő támogatások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi kereteket az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni. (8) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve, akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával. (9) Települési támogatás, valamint rendkívüli települési támogatás 5 éve állandó Kiskörei lakcímmel rendelkező személynek állapítható meg. (10) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint a Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt. 3. * (l)a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez település támogatást állapíthat meg annak a személynek, akinek az alább felsorolt feltételek együttesen megvannak: a) akinek a háztartásában az egy fz5re jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, amennyiben az ingatlant nyugdíjasok használják az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. b) aki kérelmet nyújtott be, a kérelmet a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, 1

2 c) aki az ingatlanhoz tartozó udvaron konyha- és vagy virágoskertet művel minimum 20 m2-en, d) aki az ingatlanhoz tartozó udvart tisztántartsa, különös tekintettel a kommunális hulladékra, valamint a zöldterület kezelésre, gyommentesítésre, e) aki az ingatlan előtti járdának Gárda hiányában széles területsávban) a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása tisztántartása szemét és gyommentesítését elvégzi, I) aki az ingatlant rendeltetésszerűen használja, g) akinek az ingatlana a tulajdoni lapon lakóingatlanként szerepel, h) akinek az ingatlana kerítéssel megfelelően körbe van kerítve. (2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a települési támogatás összege havonta ingatlanonként 6000 Ft. (3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást egy évre kerül meghatározásra, amelyet három havonta felül kell vizsgálni. (4) Nem jogosult ellátásra, valamint meg kell szüntetni az ellátást annak: a) aki a 2. * (5) bekezdésben meghatározott szakvélemény szerint a gyermek magatartása sérti a többi tanuló tanuláshoz való jogát, b) aki a 2. * (5) bekezdésben meghatározott szakvélemény szerint a gyermek hiányzása eléri a 10 igazo latlan órát, c) aki a 3. ~ (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése valamelyike nem áll fenn, d) akinek a normatív lakásfenntartási támogatás van megállapítva, e) aki az Onkormányzat felé tartozására részletfizetést kért és a részletfizetést nem az engedélyezett mértékben törleszti, f ~ aki, vagy vele közös háztartásban lévő személyek közfoglalkoztatási munkaviszonya rendkívüli felmondással szűnik meg, 4.~ (1) A gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatást állapíthat meg egy évre annak a személynek, akinél az alábbi feltételek együttesen meg vannak: a) aki kérelmet nyújtott be, kérelmet a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza, b) akinek orvosi szakvélemény alapján igazoltan rendszeres szedett gyógyszer kiadása van, e) akinek a háztarásában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, aki a 65. életévet betöltötte és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének 250 %-át, d) aki igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz ( beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 15%-át, (2) A támogatás összege a házi orvos által meghatározott havi gyógyszerkeret 25 %-a, de nem lehet magasabb, mint az öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb összege. (3) Nem jogosult támogatásra az, aki érvényes közgyógyigazolvámiyal rendelkezik. (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg eseti, vagy havi rendszerséggel annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be, vagy b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy c) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 3. ~ (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik. 2

3 (2) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújt. A segély egyszeri legkisebb összege 3.000,- Ft, de legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb összege. A segélyt egy naptári évben háromszor lehet kérelmezni. (3) A rendkívüli települési támogatásra kérelmet kell benyújtani, kérelmet a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 61 (1) Rendkívüli települési támogatást nyújt annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott aimak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti: a) kérelmező családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át b) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át. (2) A rendkívüli támogatás iránti kérelemhez mellékehi kell a temetés költségeiről a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát. (3) A (2) bekezdésben meghatározott számlára a rendkívüli települési támogatást megállapító határozat számát és a támogatás összegét rá kell vezetni. (4) A rendkívüli települési támogatás odaitélésénél a települési támogatás ,-Ft összeggel kerül meghatározásra. (5) Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló (XI. 01.) önkormányzati rendelet. Kisköre, február 25. L~~ Ma ar silla Tóth János Zoltán polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: február 25. ~~ Tóth János Zoltán Jegyző

4 1. számú melléklet a települési támogatásról szóló 3/2015.(II. 25.) KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve Születési neve Anyja neves Születés helye, ideje (év, hó, nap) Lakóhelyw irányítószám település ( utca/út/tér h~szárn épület/lépcsőház emelet, ajtó Tartózkodási helye irányítószám település épület/lépcsőház Társadalombiztosítási Azonosító Jele Állampolgárságw Telefonszánr cínr A kérelmező bankszámlaszámw emelet, ajtó 1.2. Kérelmezővel közös háztarásbau lévő személyek adata: utca/út/tér Név Születési helye, Anyja neve Társadalombiztosítási (születési név) ideje (év, azonosító jele hónap,_nap) házszám 4

5 1.3. Jövedelmi adatok: Jövedelem típusa Kérelmező Kérelmezővel közös háztartásban lévő személyek 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásb& származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, Illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Onkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem 1.4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy: a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelező mellékletek: 1. Jövedelem igazolás, 2. A 2. ~ (5) bekezdésben meghatározott szakvélemény Tudomásul veszem, bogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. ~ (7) bekezdése alapján a szociális batáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználás áboz. Hozzájárulok, bogy amennyiben támogatásra jogosult vagyok akkor a a Kiskörei Városi Onkormányzat felé lévő köztartozásom a támogatás 50 %-ig levonható. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 5 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. Kisköre, kérelmező aláírása

6 2. számú melléklet a települési támogatásról szóló (II. 25.) KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1 Személyes adatok Neve Születési neve Anyja neve Születési hely, idő (év, hó, nap) Lakóhelye Tartózkodási helye Társadalombiztosítási Azonosító Jele Adóazonosító jele Állampolgársága Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata Telefonszám Fizetési számlaszám: A fizetési számlát vezető pénzintézet neve 2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok 2.1. Személyes adatok Neve Születési neve Anyja neve Születési hely, idő (év, hó, nap) Lakóhelye Tartózkodási helye Társadalombiztosítási Azonosító jele Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve A törvényes képviselő lakcíme 6

7 2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat o Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az települési támogatást kérelmező hozzátartozóm végezze. 3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Kötelező mellékletek: 1. jövedelemigazolás, 2. a háziorvos szakvéleménye. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Hozzájárulok, hogy amennyiben támogatásra jogosult vagyok akkor a a Kiskörei Városi Onkormányzat felé lévő köztartozásom a támogatás 50 %-ig levonható. ( Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 5 napon belül értesítem az ellátást megállapító szenet. Kelt az ápolást végző személy aláírása az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása 7

8 3. számú mehéklet a települési támogatásról szóló 3/2015.(II. 25.) I. Á kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve KÉRELEM a gyógyszer kiadások viseléséhez 1.2. Születési neve 1.3. Anyja nevej 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap)~ 1.5. Lakóhelye 1.6. Tartózkodási helye 1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 1.8. Ál1ampolgársága~ 1.9. Telefonszám: 2.1. A kérelmező családi körülménye: egyedül élő, nem egyedülélő A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: f6 Közeli Születési Társadalom- 1. hozzátartozó Anyja neve helye, ideje biztosítási kapcsolat Családi Megjegyzés* neve (év, hó, nap) Azonosító megnevezése (születési Jele neve)

9 2.2. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: (. A B C 1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 2. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből közfoglalkoztatásból származó: 3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Onkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem 8. Osszes jövedelem 3.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ehátásokról szóló évi III. törvény 10. ~ (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 5 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. ( 3.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felbasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történő felhasználásához. Kelt Kérelmező 9

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja 1..

I. fejezet. A rendelet célja 1.. Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Léh Község Önkormányzat Képviselő- testületének. 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Léh Község Önkormányzat Képviselő- testületének. 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Léh Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Léh Község Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben