Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosította: 33/2012. (XII. 13.) sz. rendelet

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 33/2012. (XII. 13.) számú rendeletig bezárólag.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés a), c), e) pontjában, a 8. tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 30. f) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, valamint a 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. FEJEZET SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 1. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása 1. (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság és a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelmező, a jogosult köteles az udvart, kertet tisztán tartani, ennek keretében a) köteles onnan eltávolítani a nem rendeltetésszerű használathoz tartozó dolgokat, különös tekintettel szemétre, gyomra, lomra, b) köteles gondoskodni a rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésről, c) belterületi kérelmező, jogosult köteles a hulladék gyűjtésére alkalmas szeméttároló edényt elhelyezni, rendeltetésszerűen használni, d) köteles az állattartásra vonatkozó szabályokat betartani. (2) Köteles a járdát, a kerítéssel kívül határos területet, az ingatlan közterület felőli határától számított legalább három méter szélességben tisztán tartani, ennek keretében a) köteles a szemét- és gyommentesítésre, télen a hó- és síkosság mentesítésre, b) köteles gondoskodni róla, hogy a cserjék, fák ne akadályozzák a forgalmat, az úttestre való kilátást, b) köteles annak megléte esetén a csapadékvíz elvezető csatornát, átereszt tisztán, rendeltetésszerű állapotban tartani. 2. (1) Az 1. -ban foglalt feltételek betartását a Polgármesteri Hivatal a) Igazgatási és Ügyviteli Irodájának vezetője, b) a szociális igazgatási ügyintéző, 1

3 c) megkeresés alapján a ca) a családgondozó, cb) a tanyagondnok a helyszínen jogosult ellenőrizni. (2) Az ellenőrzést az (1) bekezdésben meghatározott személyek önállóan vagy közösen jogosultak gyakorolni. (3) Az ellenőrzés megállapításait írásban kell rögzíteni. 2. A rendszeres szociális segélyben részesülő személyekre vonatkozó szabályok 3. (1) Kerekegyháza város önkormányzatánál az együttműködésre kijelölt szerv a Humán Szolgáltató Központ (Kerekegyháza, Fő u. 76.). (2) Az együttműködésre köteles személynek a jogosultság megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az (1) bekezdésben megjelölt szervnél a) nyilvántartásba kell vetetnie magát, b) írásban meg kell állapodni a beilleszkedést segítő programról, c) teljesíteni kell a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (3) A beilleszkedést segítő program típusa: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás, b) egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel. (4) Az együttműködési kötelezettség megszegésének számít, ha a kötelezett: a) nem jelenik meg vagy nem tartja a kapcsolatot a kijelölt szervvel; b) nem vállalja vagy nem vesz részt az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételen; c) nem vállalja vagy nem vesz részt a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben. 1 3/A. Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel rendszeres szociális segélyt kell megállapítani annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki a) legalább 40 %-os mértékben egészségkárosodottnak minősül, vagy munkaképességcsökkenésének mértéke legalább 40 %-os és erről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, vagy szakvéleményét csatolja 1 Módosította: 33/2012. (XII. 13.) sz. rendelet. Hatályos: január 01-től. 2

4 b) közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább két alkalommal nem alkalmas minősítést kapott, c) gyermeket vár, betöltötte a terhesség 12. hetét és veszélyeztetett terhes, d) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételt akadályozza, vagy kizárja. 3/B. (1) A 3/A. szerinti rendszeres szociális segély iránti kérelemhez mellékelni kell a) a 3/A. a) pont szerinti esetben orvosszakértői szerv által kiadott, az egészségkárosodás vagy a munkaképesség-csökkenés mértékét tartalmazó, érvényes szakhatósági állásfoglalás vagy szakértői vélemény másolatát, b) a 3/A. b) pont szerinti esetben a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményét tartalmazó szakvélemény másolatát, c) a 3/A. c) pont szerinti esetben a terhesgondozási könyv másolatát és igazolást a veszélyeztetett terhességről, d) a 3/A. d) pont szerinti esetben a kezelést végző szakorvos által kiállított igazolást a rendszeres orvosi kezelés fennállásáról. (2) Amennyiben a kérelmező a rendszeres szociális segély megállapítását a 3/A. a) pontja alapján kéri, és orvosszakértői szerv által kiadott szakértői véleménnyel nem rendelkezik, az orvosszakértői vizsgálatra történő beutalásáról a jegyző gondoskodik. 3. Az átmeneti segély 4. (1) Az átmeneti segélyt kérelemre vagy hivatalból a polgármester állapítja meg. (2) A kérelemhez csatolni kell az igénylő és családja rendszeres jövedelmét igazoló iratot. (3) Átmeneti segélyben kell részesíteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összeg, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg. (4) Különös méltányosságból átmeneti segélyben részesíthetők azok, akik önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen: betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 130 %-át, egyedül élő esetén 160 %-át. (5) Elemi kár vagy egyéb természeti csapás esetén egyszeri támogatásként legfeljebb ötvenezer forint segély adható, ha az elemi kár vagy természeti csapás következményeként a rászorult lakhatása, napi megélhetése lehetetlenné válik. (6) Az átmeneti segély egyszeri összegét ötszáz forint és nyolcezer forint között lehet megállapítani. 3

5 (7) Az átmeneti segély elsősorban természetbeni ellátásként nyújtható, utalvány (csekk) formájában gyógyszer, élelmiszer, ruházat vásárlására. (8) Az egyéb célra kért átmeneti segély akkor nyújtható pénzbeli ellátásként, ha a kérelmező a felhasználási célt megjelölte és annak okszerűségét, valódiságát igazolta. (9) Abban az esetben, ha a (7) bekezdés szerinti támogatott a részére kiadott természetbeni ellátásként nyújtott utalványt (csekk) nem használja fel, részére újabb támogatás nem állapítható meg a tárgyév folyamán. 4. A temetési segély 5. (1) A temetési segélyt a temettetésről gondoskodó személy kérelmére a polgármester állapítja meg. (2) A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított harminc napon belül kell benyújtani. (3) A kérelemhez csatolni kell a) az igénylő és családja rendszeres jövedelmét igazoló iratot, b) az elhunyt anyakönyvi kivonatának másolatát, c) a temettető nevére kiállított számla másolatát. 2 (4) Ha a kérelmező a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül álló esetén annak 160%-át, a temetési segély összege húszezer forint, b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén 200 %-át, a temetési segély összege tizenötezer forint. (5) Különös méltányosságból a temetési segély összege elérheti a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét, ha a temetési költségek viselése a temettetésről gondoskodó személynek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (6) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege: hatvanezer forint. 5. A köztemetés 6. (1) A polgármester kérelemre a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt a) egészben mentesíti a megtérítési kötelezettség alól, ha a megtérítésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, 2 Módosította: 33/2012. (XII. 13.) sz. rendelet, hatályos: január 01-től. 4

6 b) részben mentesíti a megtérítési kötelezettség alól, ha a megtérítésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az a) pontban meghatározott jövedelemhatárt, de nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét. 6. A közgyógyellátás 7. Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át és b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. II. FEJEZET GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 7. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelemre a polgármester állapítja meg. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként naptári évenként a) legfeljebb ötezer forint, ha gyermeket nevelő szülő egy hónapnál hosszabb időtartamú betegszabadságon, táppénzen van, b) tízezer forint, ha a gyermeket nevelő szülő meghal. c) a kérelemhez mellékelni kell a) pont esetében az állapot igazolására vonatkozó dokumentumot, a b) pont esetében pedig a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás étkezési költségekhez való hozzájárulásként az alábbi összegben folyósítható: a) legfeljebb hatezer forint összegben naptári évenként arra a gyermekre tekintettel, aki után szülője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, b) legfeljebb tízezer forint összegben naptári évenként arra a gyermekre tekintettel, aki után szülője nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. c) A támogatás elsősorban természetbeni ellátásként utalvány (csekk) formájában nyújtható, vagy ha a kérelmezőnek díjhátraléka van, az intézményhez történő utalással. d) Pénzbeli támogatás esetén a kérelmező köteles legalább a támogatás összegének megfelelő, a saját vagy a támogatott gyermek nevére szóló térítési díj számla bemutatására, becsatolására a támogatás felvételét követő tizenöt napon belül. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermek betegsége esetén gyógyszerköltségre, hozzájárulásként, számlával vagy vény másolattal és az azon szereplő gyógyszerek költségéről szóló igazolással a gyógyszerköltség 50 %-a 5

7 mértékéig, de legfeljebb háromezer forintig adható naptári évenként elsősorban természetbeni ellátásként utalvány (csekk) formájában. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a) tanszer vagy b) gyermekruha vásárlására naptári évenként egy alkalommal adható gyermekenként legfeljebb hatezer forint összegben. c) A tanszer vásárlására adott pénzbeli támogatás esetében a támogatott köteles legalább a saját vagy a támogatott gyermek nevére szóló számla bemutatására, becsatolására a támogatás felvételét követő tizenöt napon belül. d) A támogatás gyermekruha vásárlására elsősorban természetbeni ellátásként utalvány (csekk) formájában nyújtható. (6) Ha a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzeli ellátásként való nyújtása esetén előírt számla bemutatási, becsatolási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a tárgyév hátralevő részében a támogatás csak természetbeni ellátásként nyújtható részére. (7) Ha a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátásként való nyújtása esetén a támogatott a részére kiadott utalványt (csekket) nem használja fel, részére újabb támogatás nem állapítható meg a tárgyév folyamán. (8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kollégiumi térítési díjhoz való hozzájárulásként gyermekenként naptári évenként ötezer forint összegben adható. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. (1) Ezen rendelet április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően beadott kérelmek elbírálása esetén kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV. 22.) önkormányzati rendelet a, b) A bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeiről szóló 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, c) Az aktív korúak rendszeres szociális segélyével és foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezésekről szóló 8/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 9/2001. (III. 29.), a 23/2005. (IX. 15.), a 35/2005. (X. 27.), a 18/2006. (VI. 22.), az 1/2007. (II. 15.), az 5/2008. (III. 27.), a 2/2009. (II. 12.) önkormányzati rendelet, d) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságkezelési támogatásáról szóló 12/1998. (IX. 22.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 13/1999. (VIII. 25.) és a 21/2010. (X. 28.) önkormányzati rendelet, 6

8 e) Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2000. (IV. 27.), a 31/2001. (XII. 21.), a 18/2003. (X. 10.), a 7/2004. (III. 4.), a 25/2004. (VII. 2.), a 21/2005. (IX. 15.), a 29/2005. (X. 27.), a 17/2006. (VI. 22.), a 25/2006. (IX. 20.), a 4/2007. (II. 15.), a 36/2007. (XII. 20.), a 24/2009. (IX. 30.), a 27/2009. (X. 22.), a 21/2010. (X. 28.), a 13/2011. (VII. 28.) önkormányzati rendelet. Hallai Tibor alpolgármester Vincze Miklós jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet március 29. napján kihirdetve. Kerekegyháza, március 29. Vincze Miklós jegyző 7

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (III. 26.) rendelete a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól * Püspökladány Város

Részletesebben

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról l. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.14.) rendelete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. A települési és gyermekétkeztetési támogatásokról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. A települési és gyermekétkeztetési támogatásokról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A települési és gyermekétkeztetési támogatásokról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról Tószeg Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Általános eljárási szabályok 1..

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Általános eljárási szabályok 1.. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(III.21.) önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Egységes szerkezetben az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításával.

Egységes szerkezetben az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításával. Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(IX.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Egységes szerkezetben az 5/2012. (V.02.) önkormányzati

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg -

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg - Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások igénybevételéről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások igénybevételéről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások igénybevételéről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Aszófő Község Önkormányzatának

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Ikt.szám: 5189-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben