Kezelési terv. Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek bıvítéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési terv. Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek bıvítéséhez"

Átírás

1 Kezelési terv Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek bıvítéséhez Készítette: Zöld Zala Természetvédı Egyesület

2 Tartalomjegyzék Elızmények Parkerdı Bozsoki-domb (Mándi) Alsóerdı Pálosfai-patak völgye 37. 2

3 Elızmények Zalaegerszeg Megyei Jogú Város megbízásából egyesületünk 2009 ıszén elvégezte Zalaegerszeg város helyi védett területeinek javasolt bıvítését célzó szakmai tanulmány elkészítését. A védetté alá helyezési jogi eljárásban a hatályos törvényi elıírás szerint kezelési tervet kell készíteni. Jelen munkánk a négy helyi védelemre javasolt területet kezelési tervét tartalmazza, az alábbi helyszíneken: - Parkerdı - Bozsoki-domb - Alsóerdı - Pálosfai-patak völgye A védelemre tervezett területek és a város természetföldrajzi elhelyezkedése 3

4 1. Parkerdı Elhelyezkedés: A Parkerdı a város északkeleti részén a Zala folyásirány szerinti jobb (déli) oldalán található, a Felsı-Válicka torkolatnál, ahol iránya északkeletre fordul. Nyugaton a vasúti töltés, délen a Balatoni út (ill. ma a melléjük települt bevásárló központok), keleten a Csácsbozsoki városrész, északról a Zala határolja. A Parkerdı védelemre tervezett része a hrsz-os térképen és a légifotón 4

5 Elızmények, kialakulása: A terület egykor a Zala egykori ártere volt, - az andráshidai állami gazdaság legelıként hasznosította. A szocialista városvezetés a 70-es évek elején határozta el a kultúrerdı közjóléti park kialakítását, melynek keretében mintegy 80 ha területen park és erdı telepítésére került sor. A funkció alapvetıen rekreációs célokat szolgált; ezt hordozza ma is. A Parkerdı életében a legnagyobb változást a város északra tartó elkerülı útja jelentette, mely tulajdonképpen az addigi egységes, összefüggı egységet fizikailag kettéválasztotta. A telepítési mód alapján két, jellegében eltérı terület válik el: Erdı jellegő faültetvények A telepítık a tervezés során nagy figyelmet fordítottak arra, hogy az változatos, sokszínő legyen, sokféle fa alkossa a telepítéseket. Az erdıtagok az ıshonos fajok mellett (kocsányostölgy, erdeifenyı, szelidgesztenye, nyír) többnyire tájidegen fafajokból állnak (luc-, simafenyı-, ezüstfenyı, zöld- és kék duglaszfenyı, vöröstölgy). Ezek az erdık a szélfogó szerepükön túl a kirándulásra, sportolásra vágyó lakosok számára ezen tevékenységek helyszíneit jelentik. Parkszerő telepítés A fásított területek között ligetek, nagyobb tisztások jelennek meg. Ezek részben az eredeti értékes gyepvegetáció fennmaradt foltjai, valamint a ligetes telepítés alatt fejlıdött gyepek betelepült értékes lágyszárúakkal. A ligetek fája többnyire nyír, kiemelkedı esztétikai értéket a virágzó rododendronok jelentenek. A Parkerdı erdészeti térképe a fı fafajok jelölésével 5

6 A Parkerdı a Google Earth internet térképen Tulajdonviszonyok A Parkerdı terültének nagyobb része (67,5 ha) Zalaegerszeg M.J.Város Önkormányzatának tulajdonában van. A déli részen értékesített területeken mára különbözı multinacionális vállalatok tulajdonába kerültek, akik azokat beépítették. Az elkerülı úttól keletre esı erdıtömb tavalyi levágása nem kevés indulatot okozott a természetvédı városlakók körében. Kezelések: A parkerdı funkcióit tekintve három alapvetıen más és különbözı aspektust hordoz. Ezek: erdészeti, természetvédelmi rekreációs (jóléti) A kezelés kialakításának tekintetében e három funkciót illetıen kell konszenzusra jutni. Nyilvánvalóan ez csak a területi lehatárolásokkal meghatározott eltérı kezelésekkel mőködtethetı. A különbözı típusú helyszínek vonatkozásában az erdészeti térkép a mérvadó, így a kezelést is ez alapján, a részletszintő bontásban határoztuk meg. Az egyes erdı mőveléső területegységek kezelésének alapját az Állami Erdészeti Szolgálat Térségfejlesztési és Zöldövezeti Iroda által 2006-ban készített koncepció az alapvetıen mérvadó, az ebben megfogalmazott elıírásokat megtartottuk, amennyiben azok a természeti értékek fennmaradását nem veszélyeztetik. A rekreációs funkció prioritása a játszótér környezetére megmaradt, de a kiépített sétautakon is prioritást élvez. 6

7 A Parkerdı védelemre tervezett része a hrsz-os térképen és a légifotón 7

8 A helyi védettséget hosszú távon biztosító részlet szintő kezelések az alábbiak: 381. tag 1. (A) részlet (A) vöröstölgy Jellemzés: A tájidegen, Észak-Amerika területérıl származó vöröstölgy elegyetlen állománya jellemzi. Aljnövényzete jellegtelen, gyom és kozmopolita fajok jellemzik. Védett növényfaj nem ismert benne. Az erdırészlet az üzemtervi elıírás szerint 90 éves korában válik vágáséretté. A jelenlegi monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítés, ritkítás után honos fafajok (pl.: kocsányostölgy, magaskıris, juharok) betelepítésével fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé alakítható. Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, melyben a tapasztalatok alapján a jelenlegi értéktelen aljnövényzet helyett egy diverz, értékes gyep- és cserjeszint alakulna ki. Mindez az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana tag 2. (B) részlet (B) kocsányostölgy Jellemzés: A Zalában a jobb vízellátású termıhelyeken jellemzı kocsányostölgy elegyetlen állománya jellemzi. Aljnövényzete még jellegtelen, többnyire gyom és kozmopolita fajok jellemzik, de a természetes zonális tölgyesek fajai is már megtelepedtek. Védett növényfaja a szálkás pajzsika, széleslevelő nıszıfő. Az erdırészlet az üzemtervi elıírás szerint 110 éves korában válik vágáséretté. A jelenlegi egyidıs, egyszintő erdı monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítéssel, ritkítással a betelepedett honos fafajok (pl.: magaskıris, juharok) megerısödését biztosítani kell. A beavatkozásokkal fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa 8

9 ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé alakítható. A megjelent tájidegen fafajokat ki kell levágni (pl.: amerikai kıris). Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, mely az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana tag 3. (C) részlet (B) nyír Jellemzés: A közönséges nyír telepítés nyomán kialakult ligetszerő erdı, melyben helyenként azáleákat (rhododendron) telepítettek. A nyírek állapota a korábbi gyérítés következtében kielégítı, alájuk többhelyen tiszafát ültettek. Aljnövényzete szegényes, helyenként nudum, de borostyánnal befutott részek is megtalálhatók. A kavicsos sétaút mentén a bokrok és szabadonálló nyírek mellett pihenésre szolgáló ülıpadok találhatók. Védett növényfaja a szálkás pajzsika, széleslevelő- és Norden nıszıfő, tiszafa. A nyírek dominálta erdı képe megtartandó. A nyírek alá telepített, a hatályos természetvédelmi jogszabályokban védettséget élvezı tiszafák mára felnıttek, így néhol további fejlıdésük érdekében a felettük árnyékoló nyír kivágása szükséges. Az erdészeti fejlesztési tervben lévı ajánlásnak megfelelıen az elöregedı nyírek helyén tölgy, hárs, kıris is felhozható. Külön figyelmet kell fordítani a nyíres keleti oldalán az 53. (TI) jelő tisztását övezı részeire, mert ezekben élnek a védett orchideák: a széleslevelő- és Norden nıszıfő. Termıhelyük az utóbbi években rendszeresen virágzásidıben le lett kaszálva, ami számos egyed pusztulásához vezetett. Hosszú távú fennmaradásuk érdekében a kezelés a teljes fenológiai fázis (hajtás, virágzás és termésérés) után végezhetı el. Az erdészeti tervben megfogalmazottakkal szemben ezen a területen a védett fajok védelme érdekében a kaszálás csak augusztus 15 után folytatható! A nyírek árnyékában alig néhány növény képes megélni, ezért e terület kaszálása valójában felesleges, elégséges két-három évente un. tisztítókaszálást elvégezni tag 53. (TI) jelő részlet 2. alrészlet (park a 3. részletben) Jellemzés: Kör alakú gyepfolt a nyíresben közepén szoborral. Védett növényfaja a kockásliliom. A területen az egykori Zala-menti kaszálórétek túlélı, kissé degradált állománya található. Ebben él a kockásliliom néhány száz töves állománya. A rétet a hagyományos évi két három kaszálással kell kezelni; az elsı kaszálás ideje május vége-június eleje. A nyárra a liliom már visszahúzódik, így enyhe igénybevétele (sportolás, napozás, stb.) elfogadható. 9

10 A D részlet délkeleti sarkában lévı 53. (TI) jelő részlet 1. alrészlet jelenlegi státusza, kezelése megtartható 381. tag 4. (D) részlet (D) amerikai kıris Jellemzés: A tájidegen, Észak-Amerika területérıl származó amerikai kıris elegyetlen állománya jellemzi. Aljnövényzete jellegtelen, többnyire átlagos lomboserdei fajok, gyepesedett foltok jellemzik. Védett növényfaja a kockásliliom, mely mint az egykori legelı túlélı faja nagyszámban nyílik tavasszal. Az amerikai kıris a hazai és európai természetvédelmi nomenklaturában un. özöngyomnak számít, mely spontán, nemkívánatos módon terjed és kolonizál. Ennek az elhibázott erdészeti telepítési kísérletnek nyomán a Zala alsó, Egerszeg utáni szakaszán már sokfelé megjelent a faj. Az amerikai kırises erdırészlet az üzemtervi elıírás szerint 50 éves korában válik vágáséretté. A fajt erdészeti beavatkozással minél hamarabb meg le kell cserélni, s honos fafajok (pl.: kocsányostölgy, magaskıris, juharok) betelepítésével kell leváltani. A helyes erdészeti kezeléssel a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé alakítható, melyben a monokultúra helyett egy vegyes faösszetételő erdı jöhetne létre. A munkálatok során a kockásliliom állomány kímélendı és megırizendı. Az új termıhely jellegében a jelenlegi ligetes jelleget megırízheti. Az áthaladó nagyfeszültségő vezeték hosszútávon meg kell szüntetni, s a Parkerdın kívül új nyomvonalon vezetni tag 6. (F) részlet (F) simafenyı Jellemzés: A tájidegen simafenyı az erdészek tipikus parkfája, mely köztereken (arborétumok, parkok, díszterek) jellemzıen megjelenik. Védett növényfaj nem ismert benne. 10

11 Az erdırészletben az üzemtervi elıírás szerint a következı 10 évben erdészeti kezelés nem szükséges. Hosszútávon a jelenlegi monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítés, ritkítás után honos fafajok (pl.: kocsányostölgy, magaskıris, juharok) betelepítésével fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé alakítható. Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, melyben a tapasztalatok alapján a jelenlegi értéktelen aljnövényzet helyett egy diverz, értékes gyep- és cserjeszint alakulna ki. Mindez az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana tag 7. (G) részlet (G) lucfenyı Jellemzés: A hazánkban nem ıshonos lucfenyı gyakorta ültetet parkfa, mely köztereken (arborétumok, parkok, díszterek), de magántelkeken is jellemzıen megjelenik. Itteni állománya monodomináns, tájidegen hatású. A nem neki való termıhelyi adottságok miatt pusztul, egy része már letermelésre került. Védett növényfaja a Norden- és széleslevelő nıszıfő, szálkás pajzsika. Az erdészeti javaslattal összhangban véghasználat után ıshonos fafajokra cserélendı: kocsányostölgy, magas- és magyar kıris, juharok, szil. A nyugati oldalán szegélyében élnek az orchideák, melyek fennmaradása érdekében a szegélyen a tarvágás helyett egy fokozatos fafajcserét kell végezni, a folyamatosan árnyékolást biztosítandó tag. 8. (H) részlet (H) erdeifenyı Jellemzés: Telepített erdeifenyves monokultura állomány. Bár nem a számára optimális termıhelyen van, egészséges az állomány. Cserje- és gyepszintje bodza, szeder dominált. Védett növényfajai a félárnyákban megtelepedett páfrányok: szálkás pajzsika, vesepáfrányok. Az erdırészletben az erdészeti fejlesztésben megfogalmazott törzskiválasztó gyérítés elfogadható, amennyiben a védett páfrányoknak mindig lesz árnyékot tartó területrész. 11

12 Hosszútávon a jelenlegi monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítés, ritkítás után honos fafajok (pl.: kocsányostölgy, magaskıris, juharok) betelepítésével fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé kell alakítani. Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, melyben a tapasztalatok alapján a jelenlegi értéktelen aljnövényzet helyett egy diverz, értékes gyep- és cserjeszint alakulna ki. Mindez az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana tag 9. (I) részlet (I) kocsányostölgy Jellemzés: A Zalában a jobb vízellátású termıhelyeken jellemzı kocsányostölgy elegyetlen állománya jellemzi. Aljnövényzete még jellegtelen, többnyire gyom és kozmopolita fajok jellemzik, de a természetes zonális tölgyesek fajai is már megtelepedtek. Védett növényfaj nem ismert Az erdırészlet az üzemtervi elıírás szerint 110 éves korában válik vágáséretté. A jelenlegi egyidıs, egyszintő erdı monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítéssel, ritkítással a betelepedett honos fafajok (pl.: magaskıris, juharok) megerısödését biztosítani kell. A beavatkozásokkal fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé alakítható. A megjelent tájidegen fafajokat ki kell levágni (pl.: amerikai kıris). Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, mely az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana tag 10. (J) részlet (J) amerikai kıris Jellemzés: A tájidegen, Észak-Amerika területérıl származó amerikai kıris elegyetlen állománya jellemzi. Aljnövényzete jellegtelen, többnyire átlagos lomboserdei fajok, gyepesedett foltok jellemzik. Védett növényfaja nem ismert. 12

13 Az amerikai kıris a hazai és európai természetvédelmi nomenklaturában un. özöngyomnak számít, mely spontán, nemkívánatos módon terjed és kolonizál. Ennek az elhibázott erdészeti telepítési kísérletnek nyomán a Zala alsó, Egerszeg utáni szakaszán már sokfelé megjelent a faj. Az amerikai kırises erdırészlet az üzemtervi elıírás szerint 40 éves korában válik vágáséretté. A fajt erdészeti beavatkozással minél hamarabb meg le kell cserélni, s honos fafajok (pl.: kocsányostölgy, magaskıris, éger, juharok) betelepítésével kell leváltani. A helyes erdészeti kezeléssel a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé alakítható, melyben a monokultúra helyett egy vegyes faösszetételő erdı jöhetne létre tag. 11. (K) részlet (K) erdeifenyı Jellemzés: Telepített erdeifenyves monokultura állomány. Bár nem a számára optimális termıhelyen van, egészséges az állomány. Cserje- és gyepszintje bodza, szeder dominált. Védett növényfajai a félárnyákban megtelepedett páfrányok: szálkás pajzsika, vesepáfrányok, téli zsurló. Az erdırészletben az erdészeti fejlesztésben megfogalmazott törzskiválasztó gyérítés elfogadható, amennyiben a védett páfrányoknak mindig lesz árnyékot tartó területrész. Hosszútávon a jelenlegi monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítés, ritkítás után honos fafajok (pl.: kocsányostölgy, magaskıris, juharok) betelepítésével fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé kell alakítani. Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, melyben a tapasztalatok alapján a jelenlegi értéktelen aljnövényzet helyett egy diverz, értékes gyep- és cserjeszint alakulna ki. Mindez az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana tag 12. (L) részlet (L) kocsányostölgy Jellemzés: A Zalában a jobb vízellátású termıhelyeken jellemzı kocsányostölgy elegyetlen állománya jellemzi. Aljnövényzete még jellegtelen, többnyire gyom és kozmopolita fajok 13

14 jellemzik, de a természetes zonális tölgyesek fajai is már megtelepedtek. Védett növényfaja a szálkás pajzsika, széleslevelő nıszıfő. Az erdırészlet az üzemtervi elıírás szerint 110 éves korában válik vágáséretté. A jelenlegi egyidıs, egyszintő erdı monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítéssel, ritkítással a betelepedett honos fafajok (pl.: magaskıris, juharok) megerısödését biztosítani kell. A beavatkozásokkal fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé alakítható. A megjelent tájidegen fafajokat ki kell evágni (pl.: amerikai kıris). Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, mely az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana tag 13. (M) részlet (M) vöröstölgy Jellemzés: A tájidegen, Észak-Amerika területérıl származó vöröstölgy elegyetlen állománya jellemzi. Aljnövényzete jellegtelen, gyom és kozmopolita fajok jellemzik. Védett növényfaj nem ismert benne. Az erdırészlet az üzemtervi elıírás szerint 90 éves korában válik vágáséretté. A jelenlegi monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítés, ritkítás után honos fafajok (pl.: kocsányostölgy, magaskıris, juharok) betelepítésével fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé alakítható. Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, melyben a tapasztalatok alapján a jelenlegi értéktelen aljnövényzet helyett egy diverz, értékes gyep- és cserjeszint alakulna ki. Mindez az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana tag. 14. (N) részlet (N) nyír Jellemzés: Telepített, ligetes-fasor jellegő nyíres monokultura állomány. Bár nem a számára optimális termıhelyen van, egészséges az állomány. Cserje- és gyepszintje nincs, gyepszintje fejlett. 14

15 Védett növényfaja a kockásliliom. Az erdırészletben a jelenlegi jelleg megtartható, a beteg fákat fiatal egyedekkel lehet pótolni. Hosszútávon a jelenlegi monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítés, ritkítás után honos fafajok (pl.: kocsányostölgy, magaskıris, juharok) betelepítésével fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé kell alakítani. Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, melyben a tapasztalatok alapján a jelenlegi értéktelen aljnövényzet helyett egy diverz, értékes gyep- és cserjeszint alakulna ki. Mindez az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana tag. 15. (O) részlet (O) nyír Jellemzés: Telepített, ligetes jellegő nyíres monokultura állomány. Bár nem a számára optimális termıhelyen van, egészséges az állomány. Cserje- és gyepszintje nincs, gyepszintje fejlett. Védett növényfaj nem ismert Mint elızı részlet 381. tag 16. (P) részlet (P) vöröstölgy Jellemzés: A tájidegen, Észak-Amerika területérıl származó vöröstölgy elegyetlen állománya jellemzi. Aljnövényzete jellegtelen, gyom és kozmopolita fajok jellemzik. Védett növényfaj nem ismert benne. Az erdırészlet az üzemtervi elıírás szerint 90 éves korában válik vágáséretté. A jelenlegi monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítés, ritkítás után honos fafajok (pl.: kocsányostölgy, magaskıris, juharok) betelepítésével fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé alakítható. 15

16 Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, melyben a tapasztalatok alapján a jelenlegi értéktelen aljnövényzet helyett egy diverz, értékes gyep- és cserjeszint alakulna ki. Mindez az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana tag 17. (Q) részlet (Q) Lucfenyı, főz Jellemzés: A hazánkban nem ıshonos lucfenyı gyakorta ültetet parkfa, mely köztereken (arborétumok, parkok, díszterek), de magántelkeken is jellemzıen megjelenik. Itteni állománya monodomináns, tájidegen hatású. A nem neki való termıhelyi adottságok miatt pusztul, egy része már letermelésre került. Védett növényfaja a szálkás pajzsika, kockásliliom. Az erdészeti javaslattal összhangban a már megkezdett letermelés után ıshonos fafajokra cserélendı: kocsányostölgy, magas- és magyar kıris, éger, juharok, szil. A védett fajok fennmaradása érdekében a munkálatokat vegetációs perióduson kívül kell végezni tag 18. (R) részlet (R) Lucfenyı, főz Jellemzés: Telepített lucfenyı monokultura. Itteni állománya monodomináns, tájidegen hatású. A nem neki való termıhelyi adottságok miatt pusztul, egy része már letermelésre került. Védett növényfaja a szálkás pajzsika, kockásliliom. Mint elızı részlet esetében tag 19. (S) részlet 16

17 (S) Lucfenyı Jellemzés: Telepített lucfenyı monokultura. Itteni állománya monodomináns, tájidegen hatású. A nem neki való termıhelyi adottságok miatt pusztul, egy része már letermelésre került. Védett növényfaja a szálkás pajzsika, kockásliliom. Az erdészeti javaslattal összhangban a már megkezdett letermelés után ıshonos fafajokra cserélendı: kocsányostölgy, magas- és magyar kıris, éger, juharok, szil. A védett fajok fennmaradása érdekében a munkálatokat vegetációs perióduson kívül kell végezni tag. 20. (T) részlet (T) simafenyı Jellemzés: Telepített simafenyves monokultura állomány. Bár nem a számára optimális termıhelyen van, egészséges az állomány. Cserje- és gyepszintje bodza, szeder dominált. Védett növényfaja a szálkás pajzsika Hosszútávon a jelenlegi monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítés, ritkítás után honos fafajok (pl.: kocsányostölgy, magaskıris, juharok) betelepítésével fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé kell alakítani. Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, melyben a tapasztalatok alapján a jelenlegi értéktelen aljnövényzet helyett egy diverz, értékes gyep- és cserjeszint alakulna ki. Mindez az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana. A védett fajok fennmaradása érdekében a munkálatokat vegetációs perióduson kívül kell végezni tag 21. (U) részlet (U) Lucfenyı

18 Jellemzés: Telepített lucfenyves monokultura állomány. Itteni állománya monodomináns, tájidegen hatású. A nem neki való termıhelyi adottságok miatt pusztul, egy része már letermelésre került. Védett növényfaja nem ismert. Hosszútávon a jelenlegi monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítés, ritkítás után honos fafajok (pl.: kocsányostölgy, magaskıris, juharok) betelepítésével fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé kell alakítani tag 22. (V) részlet (V) vöröstölgy Jellemzés: A tájidegen, Észak-Amerika területérıl származó vöröstölgy elegyetlen állománya jellemzi. Aljnövényzete jellegtelen, gyom és kozmopolita fajok jellemzik. Védett növényfaj nem ismert benne. Az erdırészlet az üzemtervi elıírás szerint 90 éves korában válik vágáséretté. A jelenlegi monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítés, ritkítás után honos fafajok (pl.: kocsányostölgy, magaskıris, juharok) betelepítésével fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé alakítható. Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, melyben a tapasztalatok alapján a jelenlegi értéktelen aljnövényzet helyett egy diverz, értékes gyep- és cserjeszint alakulna ki. Mindez az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana tag 23. (W) részlet (W) kocsányostölgy Jellemzés: A Zalában a jobb vízellátású termıhelyeken jellemzı kocsányostölgy elegyetlen állománya jellemzi. Aljnövényzete még jellegtelen, többnyire gyom és kozmopolita fajok jellemzik, de a természetes zonális tölgyesek fajai is már megtelepedtek. Védett növényfaja a szálkás pajzsika. 18

19 Az erdırészlet az üzemtervi elıírás szerint 110 éves korában válik vágáséretté. A jelenlegi egyidıs, egyszintő erdı monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítéssel, ritkítással a betelepedett honos fafajok (pl.: magaskıris, juharok) megerısödését biztosítani kell. A beavatkozásokkal fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé alakítható. A megjelent tájidegen fafajokat ki kell levágni (pl.: amerikai kıris). Az átalakítással a monokultúra helyett egy vegyes korú- és faösszetételő erdı jönne létre, mely az állatvilág számára is sokkal jobb élı- és fészkelıhelyi körülményeket biztosítana tag 24. (X) részlet (X) Enyves éger Jellemzés: A Zala mentén a jobb vízellátású termıhelyeken jellemzı ligeterdık jellemzı fájával, az égerrel betelepített részlet. Elegyetlen állománya jellemzi. Aljnövényzete még jellegtelen, többnyire gyom és kozmopolita fajok jellemzik, de a természetes zonális tölgyesek fajai is már megtelepedtek. Védett növényfaja a szálkás pajzsika Az erdırészlet az üzemtervi elıírás szerint 60 éves korában válik vágáséretté. A jelenlegi egyidıs, egyszintő erdı monokultura jellegét erdészeti beavatkozással meg kell változtatni; gyérítéssel, ritkítással a honos fafajok betelepedését elı kell segíteni (pl.: magaskıris, juharok) A beavatkozásokkal fokozatosan a Zala mentén egykor jellemzı keményfa ligeterdıkhöz hasonló természetközeli erdıvé alakítható. A megjelent tájidegen fafajokat ki kell vágni (pl.: amerikai kıris) tag 57. (PK) jelő részlet 1. alrészlet (park a 3-4. (C-D) között) Jellemzés: Tölgylevelet utánzó alakú park részlet. Az észak-dél tengelyő kavicsos sétaút mentén a bokrok és szabadonálló nyírek mellett pihenésre szolgáló ülıpadok találhatók. Védett növényfaja a kárpáti sáfrány Az elpusztult lucok, jegenyék helyén az erdészeti ajánlásnak megfelelıen szaniterfák telepítése elfogadható8hárs, juhar). A bokrok alatt és a gyepekben elszórtan a kora tavasszal nyíló kárpáti sáfrány él, mely bizonyára az azáleákkal lett behurcolva. Szépen szaporodik, s az elsı kaszálás idejére már visszahúzódik, így a kezeléssel nem veszélyeztetett. Elterjedésén a bokrok, és a gyep változatlan formában fenntartandó. A bokrok a fészkelı madarak számára fontos élıhely. 19

20 381. tag 57. (PK) jelő részlet 2. alrészlet Jellemzés: A kilátódomb körüli funkcionális játszótér, a magasra felnıtt lombos fák takarásában, kijelölt sétautakkal. A terület északi részén gyepek által körülölelt telepített bokrok fıképp nemesített rózsák. Védett növényfaja nem ismert. Ezen a területen az eddigieknek megfelelıen a jóléti funkciónak kell prioritást kapnia, továbbra is játszótérként funkcionáljon. Az erdészeti terv idevonatkozó kezelése, ajánlásai megfelelıek. A Vérmalmi-rét helyett azt a helyszínt javasoljuk kutyafuttatónak tag 57. (PK) jelő részlet 3. alrészlet Vérmalmi rét Jellemzés: Az egykori legelı fennmaradt részlete. Növényzete a Zala-menti ártéri rétek mezofil kaszálóin jellemzı franciaperjés, ecsetpázsitos, sédbúzás társulásokból álló gyepkomplex. Nyugati szegélyén nyír fasorok húzódnak. Védett növényfaja a kockásliliom, melynek állománya ezres nagyságrendő. A rét teljes területét a hagyományos évi két három kaszálással kell kezelni; az elsı kaszálás ideje május vége-június eleje. A kaszálást a terület északnyugati részén is el kell végezni, itt elıször szárzúzással kell a több éves szárazanyagot eltávolítani. A kaszálást a nyírligetben is el kell végezni. A területen a kutyafuttatást meg kell szüntetni, erre acélra a más helyszínt kell kijelölni, pl.: a játszótértıl északra esı gyepterület. Összegzés: A Parkerdıben a rekreációs-jóléti-pihenıerdei funkciók és a természeti értékek a fenti kezelések betartása esetén hosszútávon megırizhetık. A természeti értékek védelmében ajánlott kezelések nem járnak jelentıs külön feladatokkal, költségekkel, csupán a jelenleg is folyó munkálatok idı- és térbeni módját alakítják a védett értékek védelméhez. 20

21 2. Bozsoki-domb Elhelyezkedés: A Balatosi úttól délre, a Bozsoki városrész és a Válicka-völgy között emelkedı dombon található, egykor mővelt, mára felhagyott nadrágszíj-parcella szántók, gyepek és felhagyott homokbányán. A Bozsoki- védelemre tervezett része a hrsz-os térképen és a légifotón 21

22 Elızmények, funkció: A terület egykori mezıgazdasági mővelés alatt állt; a sok kis keskeny parcella nagyobbrészt szántóként volt mővelve, de gyepként hasznosított területek is vannak. Ezeket a kis szántókat legalább 30 éve nem mővelik, így a sovány homokos-löszös talajon a gyomok az egykori trágyázással bevitt tápanyagfelesleget már felélték, ezáltal lehetıséget adva a spontán természetes gyepképzıdési folyamatoknak. Bár a mővelésbıl való felhagyás Zalában sajnálatos módon nem elszigetelt jelenség, az itt tapasztalt spontán természeti rehabilitációs folyamat igen ritka. A 15 évvel ezelıtt még fıként aranyvesszıvel borított területen mára szép mezofil kaszálórét fejlıdött, melyben a visszatelepedett védett növényfajok száma mára meghaladta az 1000 tövet! A felhagyott bánya nyers homokfelszínén másodlagos kékperjés láprét fejlıdik, mely szintén tárháza a betelepült értékeknek. A talaj igen sovány termıképességére való tekintettel a terület mezıgazdasági hasznosításra nem alkalmas. Mindezek ismeretében a város egyik fontos természetvédelmi mintaterületévé válhat a védettséggel, közel 10 húsz védett növényfaj, a fokozottan védett gyurgyalag és számos más madár és rovar számára biztosít megfelelı létfeltételeket. A Bozsoki-domb védelemre tervezett része a Google légifotón Tulajdonviszonyok: A terület többségében magántulajdonban van, de Zalaegerszeg M.J.Város tulajdonában is vannak területek. A terület természetvédelmi státuszának megnyugtató rendezése és fıképp fenntartása érdekében rövidtávon célszerő lenne az egész terület önkormányzati tulajdonba kerülése. A terület kedvezıtlen mezıgazdasági szempontból kedvezıtlen termıhelyi adottságai folytán vélhetıleg az ingatlanok árai is ennek megfelelıen alacsonyak. 22

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2009. évi XXXVII. törvény az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védıhatása és termékei (hozamai) biztosítása érdekében szükséges

Részletesebben

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6.

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6. A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁST SZOLGÁLÓ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Mecseki Erdészeti Zrt. 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Valkó Nagyközség Helyi Fenntarthatósági Programja. (Local Agenda 21, 2011)

Valkó Nagyközség Helyi Fenntarthatósági Programja. (Local Agenda 21, 2011) Valkó Nagyközség Helyi Fenntarthatósági Programja (Local Agenda 21, 2011) Készítette: ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft. VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 2009. július hó 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS (4) 1.1. Veresegyház Város I. Környezetvédelmi

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM NÖVÉNYTANI TANSZÉK T I L I A. Szerkeszti: BARTHA DÉNES. Vol. II. ERDİÉLTETÉS. Írta: AGÓCS JÓZSEF MOLNÁR GÉZA SOPRON

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM NÖVÉNYTANI TANSZÉK T I L I A. Szerkeszti: BARTHA DÉNES. Vol. II. ERDİÉLTETÉS. Írta: AGÓCS JÓZSEF MOLNÁR GÉZA SOPRON ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM NÖVÉNYTANI TANSZÉK T I L I A Szerkeszti: BARTHA DÉNES Vol. II. ERDİÉLTETÉS Írta: AGÓCS JÓZSEF MOLNÁR GÉZA SOPRON 1996 ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM NÖVÉNYTANI TANSZÉK T I L

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programja 2013. február Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító-és

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben

Egyeztetési anyag. Készítette:

Egyeztetési anyag. Készítette: a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Hejı mente (HUBN20030)

Részletesebben

A faállomány szerkezetének és összetételének hatása a taplógombákra az ırségi erdıkben

A faállomány szerkezetének és összetételének hatása a taplógombákra az ırségi erdıkben Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Ökológia Tanszék A faállomány szerkezetének és összetételének hatása a taplógombákra az ırségi erdıkben Papp Kamilla Eszter Témavezetı: Turcsányiné dr. Siller

Részletesebben

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. E-mail: varsasbt@freemail.hu Telefon/Fax: 83/ 316-943; 30/ 291-7182, 30/ 4516-927 VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

Bevezetés a restaurációs ökológiába

Bevezetés a restaurációs ökológiába Bevezetés a restaurációs ökológiába SZIE Környezettudományi PhD kurzus anyaga, jegyzet 3. átdolgozott kiadás Török Katalin, Szitár Katalin, Szabó Rebeka és Mojzes Andrea 2011. május University of Wisconsin-Madison

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Élıhelyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területén Azonosító: KEOP-3.1.2/09-11 2013. február Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Soproni Tájvédelmi Körzet bővítésének (I.) természetvédelmi kezelési terve Sarród 2005 A tervezési terület neve: Soproni Tájvédelmi Körzet bővítése I. A terv készítésért

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Természetvédelem és tájvédelem 10. elıadás 37-40. lecke

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

A Letenyei Kistérség Környezetvédelmi Programja. A L e t e n y e i K i s t é r s é g K ö r n y e z e t v é d e l m i P r o g r a m j a 2011-2016 2011.

A Letenyei Kistérség Környezetvédelmi Programja. A L e t e n y e i K i s t é r s é g K ö r n y e z e t v é d e l m i P r o g r a m j a 2011-2016 2011. A L e t e n y e i K i s t é r s é g K ö r n y e z e t v é d e l m i P r o g r a m j a 2011-2016 2011. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 2. A Letenyei kistérség rövid bemutatása...

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20009 Ostffyasszonyfa-csöngei legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018.

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. ÉVEKRE Készítette: ENV-INFO KFT. Szeged 1. oldal, összesen: 100 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a területein 2012.12.05 Az Európai Unió által kiírt KEOP-7.3.1.2/09-2010-0030 számú Élőhelyvédelem és helyreállítás, a területein elnevezésű projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidék

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM

TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM A Puszta 1998. 1/15, pp. 115-128. TERMÉSZETVÉDELMI GÉNREZERVÁTUM KIALAKÍTÁSA PÓSTELEK HATÁRÁBAN HANYECZ KATALIN NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 1998 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben