ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN"

Átírás

1 ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV I. ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN

2 ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSA 3 3. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 4 4. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSE 5 5. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 6 6. A SZAKKÖZÉPISKOLAI HELYI TANTERV SAJÁTOSSÁGAI 7 7. A SZAKISKOLAI HELYI TANTERV SAJÁTOSSÁGAI 8 8. AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE 8 9. AZ OTTHONI FELKÉSZÍTÉSHEZ ELÕÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 17 2

3 ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. BEVEZETÉS Tantestületünk az elsõ HPP elkészítésekor, és az azóta bekövetkezett módosítások során is úgy döntött, hogy helyi tantervként a Nemzeti Alaptanterv alapján készült kerettanterveket használjuk. Az eltelt idõ bizonyította döntésünk helyességét. Ennek elsõ számú kedvezményezettjei a tanulók voltak. Bár nem jellemzõ - és elsõsorban osztályra korlátozódik a tanulói mozgás, a kerettantervek megkönnyítették az iskolaváltást. Tapasztalataink szerint a hasonló profilú, illetve környékbeli iskolákban szintén kerettantervek szerint történik az oktatás, ami megkönnyíti az iskolaváltást. A helyi specialitások, amit mi is alkalmazunk, nem okoznak nehézséget. A kerettantervektõl való eltéréseket az egyes képzési típusok helyi tantervében tüntettük fel. A nevelési programunkban megfogalmazott elveink összecsengenek a közoktatási fejlesztési stratégia kiemelt középtávú céljaival, amelyek a következõk: - Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén - Az oktatás egyenlõtlenségének mérséklése - Az oktatás minõségének fejlesztése - A pedagógus szakma fejlõdésének támogatása - Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése - Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása 2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztása Nevelési programunkban a tankönyvek kiválasztásának szempontjait a közismereti munkaközösség javaslata alapján fogadtuk el. Ezeket az elveket azóta is magunkénak valljuk és a továbbiakban is alkalmazzuk. - A tankönyv fedje le az alkalmazott helyi tanterv (esetünkben a kerettanterv) tananyagát. - Ha mód van rá, tankönyvcsaládot kell választani. - Elõny, ha a tankönyvhöz egyéb segédlet is van (pl. munkafüzet, tanári és tanulói segédletek). - Legyen a könyv rendszerezõ, áttekinthetõ. - Feleljen meg a tankönyv a tartós használat követelményeinek. - Nagy gyakorisággal használt tankönyveket választunk, azért, hogy iskolaváltás esetén is jó legyen. - Új tankönyvet, tankönyvcsaládot bevezetni csak az adott munkaközösség egyetértésével, felmenõ rendszerben lehet.. Bár eddig is szerepelt szempontként a kiválasztásnál az ár, a jövõben erre még nagyobb hangsúlyt helyezünk. Figyelembe vesszük a tankönyvpiac rendjérõl szóló évi XXXVII. törvény 8. paragrafusának elõírásait. A közismereti és szakmai munkaközösségek minden évben március 1-jéig döntenek a következõ tanévben szükséges tankönyvekrõl, tanulmányi segédletekrõl, ruházati vagy más felszerelési eszközökrõl. A döntésekrõl készült jegyzõkönyvek 1-1 példányát átadják az osztályfõnököknek és a tankönyvfelelõsnek. Ezek alapján az osztályfõnökök és a leendõ osztályfõnökök összeállítják azt a tájékoztatót, amit a 9. osztályos tanulók szüleinek 3

4 beiratkozáskor adunk át, a többi kiskorú tanuló szüleinek pedig a tanév utolsó tanítási napjáig írásban juttatunk el. Ebben egyúttal felhívjuk a szülõk figyelmét arra, hogy amennyiben a tanévkezdés nehézséget okoz számára, írásban kérheti az iskola segítségét. Minden évben augusztus 15. és szeptember 1-je között a konkrét létszámok, az igények és a pénzügyi kondíciók ismeretében az osztályfõnöki munkaközösség dönt a támogatások elosztásáról. Ennek mértékérõl az osztályfõnökök az ellenõrzõ könyvön keresztül tájékoztatják a szülõket. 3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei: A magasabb évfolyamba lépés feltétele az évfolyam tantervi követelményeinek teljesítése, amelyet az év végi elégtelentõl különbözõ osztályzattal fejez ki a szaktanár. Ugyanez vonatkozik a javítóvizsga eredményére is. Év végén, elégtelen osztályzat esetén két tantárgyból javítóvizsgát tehet a tanuló, de ha több tantárgyból elégtelen az osztályzata, akkor csak nevelõtestületi engedéllyel javítóvizsgázhat. A tanulmányi kötelezettségek elhanyagolása az oktatási törvény szellemében kizárással járhat. A javító- és osztályozó vizsgán, a különbözeti beszámoltató vizsgán az akkor nyújtott teljesítményt kell figyelembe venni. Nem osztályozható a tanuló, ha a törvényben meghatározott, megengedett hiányzást túllépte az elméleti, ill. gyakorlati órákon. A tanulmányok befejezésével a jelöltek záróvizsgát tesznek, tehetnek. Az intézményben szerezhetõ vizsgák: - a 12. évfolyam végén szakmai vizsga, ill. oktatási formától függõen érettségi vizsga - a 14. évfolyam végén technikus-képesítõ vizsga A záróvizsgát az országosan egységes vizsgakövetelmények szerint, a vizsgaszabályzatban elõírtan kell megtartani. A vizsga megszervezését, lebonyolítását, a vizsgatárgyak általános követelményeit, a vizsgázó teljesítményének értékelését, a vizsgára való jelentkezést, a ügyvitel-re vonatkozó rendelkezéseket a vizsgaszabályzat határozza meg. A szakközépiskolai tagozaton sikeres érettségi vizsgát tett tanulók akkor kezdhetik meg tanulmányaikat a mezõgazdasági technikus szakmai képzésben, ha a szakmai programban elõ-írt nyári szakmai gyakorlatot sikeresen teljesítették. Elkezdhetõ a szakmai képzés a 12. osztály eredményes zárása után is, azzal a feltétellel, hogy a tanuló november 1-jéig sikeres érettségi vizsgát tesz. Ennek hiányában tanulói jogviszonya megszûnik. természetesen a szakmai programban szereplõ nyári gyakorlat letöltése ekkor is kötelezõ. Azok a 9. osztályos szakiskolai tanulók, akiknek az elsõ félévben a magyar nyelv és irodalom, történelem és társadalomismeret, idegen nyelv, matematika, szakmai alapozás tantárgyakból kapott osztályzatuk átlaga eléri a 3,8-at, írásbeli szülõi kérésre a második félévtõl a szakközépiskolai tagozaton tanulhatnak tovább. A szakiskolai képzésben résztvevõk a 10. osztály tantervi követelményeinek teljesítése után iratkozhatnak be az általános állattenyésztõ szakképzésbe, tehát alapmûveltségi vizsgát nem kell tenni. A két éves szakmai képzést követõ sikeres szakmai vizsgával jogot szereznek arra, hogy általános mûveltségüket tovább fejlesszék, folytathassák tanulmányaikat a szakközépiskolai képzésben a 10. osztályban és érettségi bizonyítványt szerezzenek. A kötelezõ érettségi vizsgatantárgyakból a szakközépiskola 10. osztályának törzsanyagából 4

5 letett sikeres különbözeti vizsga esetén a tanulmányok a szakközépiskola 11. osztályában folytathatók. A tanulmányok folytatására, illetve a különbözeti vizsgára a szakmai vizsga napján kell jelentkezni. 4. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérése A tanulók értékelése Az ellenõrzési és értékelési rendszert a nevelési folyamat valamely, viszonylag jól elkülöníthetõ szakaszának az erkölcsi tudat, az érzelem, a magatartás, az akarat, a jellem fejlettségének vizsgálatához tervezzük. Az ellenõrzés és értékelés folyamán a nevelési érték-, cél-, követelmény-, tevékenység- és eszközrendszerben rögzített nevelõi elgondolásokat, terveket összehasonlítjuk az elért, megvalósított vagy csak megközelített eredményekkel, az egyes tanulók, ill. a közösség éppen adott fejlettségi állapotával. A nevelés folyamatának állandó szerkezeti elemei a tevékenység, a tapasztalatok elemzése és a tudatosítás. A nevelési folyamat eredménye a meggyõzõdésen alapuló, a kívánt helyes cselekvés és magatartás kialakulása, amelyet elsõsorban a nevelési folyamatban fejlesztett erkölcsi tudat szabályoz. Mindez helyes követelések és a nevelõi példaadás, a jó orientációs minták hatására alakulhat ki. Az oktatási teljesítményvizsgálatok közismertek, és általánosan alkalmazzuk azokat. Az értékelés típusai a diagnosztikus, formatív és szummatív típusok. Az iskolai beszámoltatás formái: A tanulóknak a félévi és év végi osztályzat megállapításhoz osztályozó vizsgát kell tenniük, ha - felmentettük a tanórai foglalkozások alól, - ha engedélyeztük, hogy a tantárgyi követelményeknek az elõírtnál rövidebb idõ alatt tegyenek eleget, - a meghatározott idõnél többet mulasztottak, és a nevelõtestületünk határozata alapján osztályozó vizsgát tehetnek. Különbözeti vizsgát kell tenni annak a tanulónak, aki másik iskolából kéri átvételét iskolánkba, és az átvétel feltételeként azt az iskola igazgatója elõírja. Ennek részleteit a tanuló vagy szülõ kérelmére küldött írásbeli válaszban kell meghatározni. Az osztályozó vizsgát és a különbözeti vizsgát minden esetben a vizsgaszabályzatokban foglaltak szerint az igazgató által megbízott bizottság elõtt kel tenni. A kötelezõ érettségi vizsga tantárgyaiból tett osztályozó- és különbözeti vizsgáknál a középszintû érettségi vizsga elõírásait (írásbeli, szóbeli) alkalmazzuk, a többi tantárgy esetén csak szóbeli vizsgát kell tenni.. 5

6 A számonkérés formái: - tanulmányok alatti vizsga, - félévi, év végi beszámoltató vizsga 5. A tanulók fizikai állapotának mérése A közoktatásról szóló törvény 41. (5) értelmében évente két alaklommal õsszel és tavasszal gondoskodnunk kell a tanulók fizikai állapotának mérésérõl. Ez iskolánkban a képzés jellegébõl fakadóan különösen nagy jelentõséggel bír. Az alapképzést követõen csak azok kapcsolódhatnak be a szakmai képzésbe, akik jól bírják a terheléseket, képesek a fizikai munka kitartó végzésére, ellenállóak az idõjárási viszonytagságokkal szemben, tehát megfelelnek a szakmai alkalmassági vizsgán. Ezért évenként vissza-térõen szeptember hónapban a osztályokban a következõ méréseket végezzük el: Alapmérések: - testmagasság - testtömeg - csuklókerület - a mellkas körmérete - pulzus - vérnyomás Tanévenként két alkalommal az általános fizikai teherbíró képesség minõsítéséhez gyûjtünk adatokat, amelyek alapján feltérképezhetõk az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok. Hungarofit motorikus próba: 1, Aerob, vagy alap- állóképesség mérése (Cooper-teszt) Dinamikus ugróerõ: 2. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése (Helybõl távolugrás páros lábbal) Dinamikus dobóerõ: 3. A kar-, törzs-, és lábizmok együttes dinamikus erejének mérése (Kétkezes labdadobás vetés hátra fej fölött tömött labdával) 4. A kar- törzs- és lábizmok együttes dinamikus erejének mérése (Egykezes labda-lökés helybõl, az ügyesebb kézzel, tömött labdával) 6

7 5. A vállövi- és karizmok erõ- állóképességének mérése (Mellsõ-fekvõtámaszban karhajlítás és -nyújtás, folyamatosan kifáradásig) 6. A csípõhajlító- és hasizom erõ- állóképességének mérése (Hanyattfekvésbõl felülés térdérintéssel, folyamatosan kifáradásig). A tanulóink fizikai állapotának mérésére testnevelés óra keretében kerül sor, az adatok összegyûjtését, értékelését a testnevelõ tanár végzi. Ahhoz, hogy tanulóink differenciált terheléssel való fejlesztése tudatos, nyomon követhetõ legyen, az eredményeket, a minõsítést számítógépen is szükséges rögzíteni. Ügyelnünk kell arra, hogy, a mérések ne legyenek öncélúak, a tanulók egészséges életmódra nevelését segítsék és szolgáljanak nevelési eszközül az önismeret, az önértékelés, az önbecsülés, az akarat fejlesztése során. 6. A szakközépiskolai helyi tanterv sajátosságai A mezõgazdasági szakmacsoportos oktatás tehát két részbõl: ismeret (elmélet) és gyakorlat tevõdik össze. A tanév során mindkét részterületen elért eredményt minõsítjük (osztályozzuk), félévkor és tanév végén viszont a tanulók egy osztályzatot kapnak a következõk szerint: - Ha valamelyik részterület osztályzata elégtelen, a végsõ minõsítés is elégtelen, javítóvizsgát viszont csak abból a részbõl kell tenni, amelynek minõsítése elégtelen. - Ha a részterületek osztályzata jobb mint elégtelen, akkor a végsõ minõsítést a két osztályzat számtani átlaga alapján kell megállapítani. Ha ez 5 tizedre végzõdik, kerekítõ tényezõként az alapozó gyakorlatok napló osztályzatát kell figyelembe venni. - Az iskolai dokumentumokban fel kell tüntetni a részismeretek elnevezését, évi óraszámát, a részosztályzatokat és a végsõ osztályzatot. A felsorolt módosítások tükrözik, hogy oktatásunkban prioritást élveznek az idegen nyelvek és a matematika, fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést és a sport megszerettetését, támogatjuk a matematikából való felzárkózást, de nem mondunk le arról sem, hogy a szak-macsoportos alapozó oktatás keretében megszerettessük a mezõgazdasági szakmákat. A szakközépiskolai képzésben résztvevõ tanulók a törvényekben szabályozottak szerint maguk választják meg a tanulni kívánt tantárgyakat, hogy osztályokban mely tantárgyakból kívánnak részt venni emelt szintû felkészítésben. Ennek rendjét, módját, korlátait az iskolai házirend szabályozza. Kötelezõ érettségi tantárgyak: - magyar nyelv és irodalom - történelem - matematika - idegen nyelv (angol vagy német) 7

8 Kötelezõen választható tantárgyak: - biológia vagy - szakmacsoportos alapozás Azok a tanulók, akik érettségi vizsga után szeretnének bekapcsolódni az iskolában folyó mezõgazdasági technikus szakképzésbe, azoknak a szakmacsoportos alapozó oktatásban kötelezõ részt venni, és ezt a tantárgyat érettségi tantárgyként választani. Általános vizsgakövetelményekre épülõ tantárgyak, amelyekbõl a tanulók választása szerint érettségi vizsga tehetõ: - rajz és vizuális kultúra - testnevelés - informatika 7. A szakiskolai helyi tanterv sajátosságai A szakiskolai tagozaton az 1/2006.(VI.29.)OKM rendelet mellékleteként kiadott Kerettanterv a szakiskola számára III. Kerettanterv a középfokú nevelés-oktatás általános mûveltséget megalapozó szakiskolai szakaszára (9-10. évfolyam) változatot választottuk. Ez lehetõséget biztosít az általános iskolai komoly hátrányok kompenzálására és a szakképzésbe való bekapcsolódás elõkészítésére. A pályaorientáció és a szakmai alapozás során a mezõgazdasági szakmacsoport közös szakmai ismereteinek oktatása, készségek, képességek fejlesztése folyik. A szabadon tervezhetõ órakeretben a tanulók felkészültsége, érdeklõdése alapján történik az alapkészségek fejlesztése (írás,olvasás,számolás),az anyanyelvi és idegen nyelvû kommunikáció vagy szakmai orientáció. A mûvészeti tantárgycsoporttal a tanulók rajz-és vizuális kultúrát és ének-zenét tanulhatnak. 8. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje A tanév során az írásbeli beszámoltatások két formáját alkalmazzuk: - A helyi tantervben szereplõ írásbeli dolgozatok - A helyi tantervben nem szereplõ írásbeli feleletek Az írásbeli dolgozatok íratásánál a következõ szempontokat kell érvényesíteni: - A dolgozatot megelõzõen elõkészítõ órát, szükség esetén korrepetálást kell tartani. - A dolgozatírások idõpontját legalább egy héttel elõtte közölni kell a tanulókkal, és úgy kell ütemezni, hogy egy nap csak egy írásbeli dolgozat írására kerüljön sor. - Egy héten belül két dolgozat írására kerülhet sor. - Azoknak a tanulóknak, akik nem tartós hiányzás (pl. kórházi kezelés) miatt hiányoznak a dolgozatírás napján, késõbbi idõpontban, lehetõleg az adott félévben, be kell pótolni a dolgozatot. 8

9 - Az írásbeli dolgozatra adott osztályzatot az osztálynaplóba, az írásbeli rovatba piros tollal kell beírni. - Az írásbeli dolgozatokra kapott osztályzatokat a félévi és év végi osztályzatok megállapításnál az egyéb osztályzatokkal azonos súllyal kell figyelembe venni. Írásbeli dolgozatot kell írni a következõ tantárgyakból és témákból: Szakközépiskola: Szakiskola: - Magyar nyelv 9/A, 10/A, 11/A, 12/A - Angol nyelv 9/A, 10/A, 11/A, 12/A - Német nyelv 9/A, 10/A, 11/A, 12/A - Matematika 9/A, 10/A, 11/A, 12/A - Magyar nyelv 9/B, 10/B - Angol nyelv 9/B, 10/B - Német nyelv 9/B, 10/B - Matematika 9/B, 10/B A helyi tantervünkben nem szereplõ, tehát az elõzõ felsorolásban nem említet tantárgyakból írásbeli feleletekre kerülhet sor, amelyek szolgálhatják egy-egy óra anyagának az ellenõrzését vagy egy téma lezárását. Azon a napon, amikor a tanulók írásbeli dolgozatot írnak, írásbeli feleletre csak olyan tantárgyból kerülhet sor, amelynek a heti óraszáma egy. Egy osztályban, tanulócsoportban, egy napon belül csak egy témazáró írásbeli feleletre kerülhet sor. A tervezés során amit szükség esetén az osztályfõnökök koordinálnak azok a tantárgyak élveznek elõnyt, amelyeknek kisebb a heti óraszámuk. A témazáró írásbeli feleleteket megelõzõen rendszerezõ, gyakorló órát kell tartani, szükség esetén délutáni vagy kollégiumi korrepetálást. is. A témazáró lehetséges kérdéseit ismertetni kell a tanulókkal, amit a füzetbe rögzíteni szükséges. A témazáró írásbeli feleletekre adott osztályzatokat a többi jegytõl bekarikázással különböztetjük meg. Az írásbeli dolgozatok, írásbeli feleletek javítása során az érettségi vizsgaszabályzat követelményeit kell figyelembe venni, minõsítésük a középszintû érettségi írásbeli pontszámai alapján történik. A javítást az íratást követõ két héten belül kell elvégezni. Szakközépiskolai tagozat Magyar nyelv és irodalom Évfolyamonként 3 dolgozat A dolgozat témakörei: 9. évfolyam 1., A Biblia v. Az ókori görög irodalom tantervi törzsanyagából (Homérosz, Szophoklész) 2., A középkori irodalomból (A virágzó középkori irodalom egy-két jellegzetes darabjának elemzése, pl. ÓMS) 3., Az európai dráma egy jellegzetes korszaka, Shakespeare v. A barokk eposz sajátosságai Zrínyi: Szigeti 9

10 veszedelem c. mûvében 10. évfolyam 1., A felvilágosodás korának irodalmából (Voltaire, Goethe, Csokonai, Berzsenyi munkásságából) A feladat egy-egy mû komplex elemzése v. egy tematikai egység több szempontú vizsgálata lehet (tartalmi és stílusjegyek) 2., A romantika irodalmából (Kölcsey és Vörösmarty munkássága) A feladatok típusa megegyezik az 1. dolgozatéval 3., Egy-egy alkotói portré, pályakép v. pályaszakasz bemutatása Petõfi és Arany munkásságából (Lehet a feladat mûfajcentrikus is, pl. A nagykõrösi balladák Arany életmûvében.) 11. évfolyam 1., Madách Imre: Az ember tragédiája (pl. mûfaji sajátosságok, a kompozíció v. a XIX. sz. eszméinek vizsgálata, ill. a jellemek.) 2., Mikszáth írásmûvészetébõl v. Az európai realizmus kiemelkedõ alkotói (pl. Balzac, Gogol, Tolsztoj, Csehov) 3., A Nyugat I. generációjának munkásságáról (pl. Ady, Móricz, Babits) 12. évfolyam 1., Portrék a XX. sz. világirodalmából (pl. Kafka F., Brecht B., Mann Th., Hemingway) 2., József Attila és Radnóti mûveibõl (összehasonlító mûelemzés) 3., A kortárs irodalomból (szabadon választott, esetleg órán fel nem dolgozott mûvek önálló értelmezése Angol nyelv 9. évfolyam Témák Nyelvtan 1., Személyi adatok Számok (1-1000) Hobbi Szoba leírása Személyek leírása Birtoklás A lenni ige ragozása (jelen idõ) Névelõk Személyes névmások kifejezése (have/has) A fõnév többes száma Felszólítás, javaslat 10

11 2., Helyiségek, bútorok Épületek, útbaigazítás Étkezések 3., Napirend Házi munka Ruhavásárlás Foglalkozások Szabadidõs tevékenységek (Let s ) Mutató névmások s birtokos of birtokos can/can t képesség kifejezése Sorszámnevek Megszámlálható /megszámlálhatatlan fõnevek Some/any határozatlan névmások Present Simple Present Continuous Pres. Cont..expressing future mások Simple Present Present Continuous Simple Past Past Continuous 2., Szünidõ, nyaralás Mindennapi tevékenységek, tárgyak Történet leírása 10. évfolyam Témák Nyelvtan 1., Természet Simple Future Idõjárás Utazás going to szerkezet Will segédige Önálló birtokos név- 3., Hely leírása Utazás(Utazás vonattal) Zene, szórakozás Present Perfect Present Perf. vagy Simple Past Present Perfect Continuous have to 11. évfolyam Témák Nyelvtan 1., TV, rádió, filmek, könyvtár Ételek, fõzés both and neither nor all/none Sport Érzékelést kifejezõ igék (sound, look, 11

12 2., Természet, környezet Számítástechnika, internet Tudománnyal kapcsolatos szavak, kifejezések 3., Szokások Olvasás (könyv, újság) Vásárlás smell) Egyetértés kifejezése (So do I./So am I.) Might,may-lehetõség could/couldn t képesség a múltban Utókérdések Feltételes mondatok (1., 2. típus) will vagy going to Szenvedõ szerkezet (Present Simple and Continuons) Verbs followed by Infinitive 12. évfolyam Témák Nyelvtan 1., Színház Öltözködés Feltételes 3. típus mondatok Katasztrófák Gazdasági, wish/if only Relative clauses társadalmi problémák 2., Bevásárlóközpont, szolgáltatások, szálloda Hivatalos levél írása 3. Érettségi típusú feladatlap Mûveltetés Lehetõség, valószínûség kif. (might, may, must, can t, must have, can t have Igeidõk Német nyelv 9. évfolyam Témák 1., Megszólítás, üdvözlés, bemutatkozás, betûzés, vásárlás, étteremben, étkezések, személyes névmások, a szabályos igék ragozása, szórend, heissen sein ragozása, kiegészítendõ kérdés, határozott névelõ, udvarias felszólítás, határozatlan névelõ, számok ig, tagadás, melléknév állítmányi szerepben, a fõnevek tárgyesete, möchte ragozása, tõhangváltós igék: essen, nehmen Feladatlap a dolgozatfüzetben 2., Személyi adatok, 3. személy bemutatása, család, napirend, vélekedés kifejezése, szabadidõ, Berlin 12

13 nevezetességei,,von használata a birtokviszony kifejezésére,mein birtokos névmás, eldöntendõ kérdés, személyes névmás tárgyesete, gyenge fõnevek, haben ige ragozása,,kein tagadószó doch használata, in + Tárgyeset, elváló igekötõk, tõhangváltós igék: schlafen, sehen,man általános alany, es gibt használata wissen, müssen, können ragozása für, auf, über + Tárgyeset Feladatlap 3., Nyelvtanulás, idegen nyelvek, élelmiszervásárlás, étteremben A pontos idõ kifejezése, wollen ragozása, ein, kein, határozatlan névmás Jeder, alle névmás használata Földrajzi nevek Dieser3 névmás használata Felszólító mód Mögen ragozása, werden ragozása Trotzdem, deshalt kötõszól Nichts, mehr tagadószók Feladatlap 10. évfolyam Témák 1., Étteremben, öltözködés, tetszés, nem tetszés kifejezése, lakás, bútorok elhelyezése, egy szokatlan nyaralás története, közlekedés, Bécs nevezetességei, részeseset, személyes névmások részesesete, elöljárószók részesesettel, igék részesés tárgyesettel, perfekt képzése, használata, birtokos névmás, dass + Kati szórend, dürfen, liegen, legen, sellen, stehen, hängen ragozása és használata, denn kötõszó használata, birtokos eset Feladatlap 2., Hétköznapok, telefonálás, családi ünnepek, diákmunka, nyaralás Visszaható igék, névmási határozószók, hasonlítás, melléknévfokozás, weil + Kati szórend, lassen ige ragozása és használata, kérdõszóval bevezetett mellékmondat, idõhatározók, dátum kifejezése, sorszámnevek, földrajzi nevek, melléknév gyenge ragozása Feladatlap 3., Szállodában, iskolai élet, vélemény-nyilvánítás, ellentmodás, orvosnál, betegségek, hivatalos levél, Budapest nevezetességei, Rostock, Luzern, Salzburg rövid bemutatása A melléknév erõs és vegyes ragozása, elbeszélõ 13

14 múlt (Imperfekt) fõnévesült melléknevek, szenvedõ szerkezet évfolyam Témák 1., Német tanulás, lakásunk, lakóhely, házimunka, levelezés, mit szeretünk, mit nem, miért, Szenvedõ szerkezet, zu + fõnévi igeneves szerkezet, um zu szerkezet, weil, da, denn, ob, wenn kötõszók 2., Tévézés, szabadidõ, szakmák, pályaválasztás, jellemzés, önmagunk, mások, jövõbeni terveink. anstatt,,ohne használata,bar szócska, lässt sich használata vonatkozó névmás és mellékmondat, melléknévragozás 3., Étkezési szokásaink, egészséges táplálkozás, receptek, hagyományok, élelmiszer vásárlása, ruha-nemû vásárlás, divat, a pénz szerepe, melléknévi igenevek, je desto használata, brauchen zu szerkezet, einer, keiner használata 12. évfolyam Témák 1., Ünnepelni, szülinapi parti, munkaidõ után, szabadidõs programok, szünidõ, nyaralás, utazásra fölkészülni, elõkészületek, esküvõ, házasság, sport Feltételes mód, haben zu, sein zu szerkezet, solange, während, nachdem, bevor, als, wenn, seit, bis kötõszók használata 2., Utazás autóval, környezetvédelem Feltételes mód, szenvedõ szerkezet módbeli segédigékkel, vonzatos igék, melléknevek 3., Próbaérettségi feladatlap Matematika 9. évfolyam Témák 1., Halmazok, számok, ponthalmazok Mindennapok matematikája 2., Függvények, algebra (nevezetes azonosságok elsõfokú egyenletek, egyenletrendszerek) 3., Geometriai transzformációk (egyenes és pontra vonatkozó tükrözés, eltolás, elforgatás, vektorok) Témák 10. évfolyam 1., Témakör: gyökös kifejezések, mindennapok 14

15 matematikája (kiválasztási feladatok, valószínûség) 2., Témakör: Egybevágóság, hasonlóság 3., Témakör: Algebra, másodfokú egyenletek, függvények, egyenlõtlenségek 4. Vektorok, trigonometria I. (szögfüggvények értelmezése, alkalmazása, derékszögû háromszögben Témák 11. évfolyam 1., Témakör: Kombinatorika, valószínûség számítás, hatvány, gyök, logaritmus 2., Témakör: Trigonometria II. (sin, cos tétel, trigonometrikus azonosság, trigonometrikus egyenletek) 3., Témakör: Egyenesek koordináta-geometriája 4. Témakör: Kör, parabola, koordináta-geometriája Témazáró dolgozatok matematikából 12. évfolyam 1., Témakör: Számsorozatok, mindennapok matematikája 2., Témakör: Felszín és térfogatszámítás Összefoglaló rendszerezés 3., Témakör: Algebra, egyenletek, függvények, mindennapok matematikája 4., Elemi sík- és térmértan 5., Vektorok, trigonometria, koordináta-geometria 9. Az otthoni felkészüléshez elõírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei A tanulók írásbeli és szóbeli házi feladatainak megállapítása során a következõket kell figyelembe venni: - Az iskola tanulóinak fele kollégiumban lakik. Ezek a tanulók pénteken délben hazautaznak és vasárnap este vagy hétfõn reggel jönnek vissza - A bejáró tanulók nagy része abaújszántói vagy közvetlen környékbeli, elenyészõ a távolról bejáró tanulók száma. - Tanulóinkban különösen a osztályosokra igaz ez nem alakult ki a motivált önálló ismeretszerzés igénye, rossz a tanulási módszerük. 15

16 - A szülõk többsége nem tudja gyermekét segíteni a tanulásban, nem partner, esetenként közömbös, minden megoldást tõlünk, tanároktól vár. - A 9. osztályt kezdõk közül többen írási, számolási nehézséggel küzdenek, nekik az átlagos nehézségû feladatok megoldása is idõigényes. - Növekszik az eltérõ gondoskodást igénylõ tanulók száma. Az õ esetükben alkalmazni kell a törvény adta felmentéseket és a differenciált oktatást. Valamennyi tantárgyra, osztályra, tanulóra érvényes szabályok nincsenek, a tanulók képességeinek maximális kibontakoztatására, és a tanulási kudarcok elkerülése érdekében a következõ elvek betartása szükséges az otthoni felkészüléshez adott feladatok meghatározásakor: - A helyi tantervben meghatározott feladatok teljesítését az egész tanévre egyenletesen kell elosztani. Ennek ütemezését célszerû a tanév elején ismertetni a tanulókkal, amit a füzetükben rögzítve jobban tudnak õk is tervezni. (Kötelezõ olvasmányok, írásbeli dolgozatok, gyûjtemények készítése). - A osztályokban minden olyan tantárgyból, ahol füzetet használnak a tanulók, az óra végén a füzetbe legyen rögzítve az otthoni írásbeli és szóbeli feladat. Így a szülõk és a kollégiumi nevelõtanárok is jobban tudják ellenõrizni a tanulók felkészülését. - Írásbeli házi feladatot a tanulók azokból a tantárgyakból kapnak, amelyeknél az érettségi vagy szakmai vizsgánál az írásbeli vizsga szerepel. Ügyelni kell azonban arra, hogy az összes írásbeli feladat megoldására fordított idõ naponta ne haladja meg a 60 percet. - A bevezetõben leírtak miatt a hétfõi napnak bizonyos fokú védettséget kell kapnia. E- zen a napon írásbeli dolgozat íratásától el kell tekinteni, írásbeli feleletre olyan tantárgyból kerülhet sor, amelynek a heti óraszáma egy. A hét utolsó napján tartott tantárgyból hétfõre írásbeli házi feladatot nem adunk. - A tanulók túlterhelése ugyanolyan veszélyes, mint a következetlen követelmények támasztása, ezért a fokozatosságot és a differenciálást úgy kell alkalmazni, hogy a tanulók átlagosan napi 2,5-3 óra munkával, tanulással fel tudjanak készülni. - A mezõgazdasági szakmai alapozó gyakorlatokon, a mezõgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatokon vezetett naplókat a szaktanárok havonta ellenõrzik, félévkor és év végén osztályzattal minõsítik. Ennek rendszeres elsõsorban gyakorlatokon történõ vezetése és ellenõrzése a biztosítéka a kampányszerû otthoni feladatok elkerülésének. - Csak annyi és olyan otthoni feladatot adjunk, aminek a teljesítését ellenõrizni is tudjuk! 10. Az érettségi vizsga témakörei AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve A vizsga formája középszinten szinten emelt 16

17 Kötelezõ tantárgyak Kötelezõen választható tantárgyak Általános vizsgakövetelményekre épülõ tan-tárgyak, amelyekbõl a tanulók választása szerint érettségi vizsga tehetõ Magyar nyelv és írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli irodalom Történelem írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli Matematika írásbeli - írásbeli szóbeli Idegen nyelv írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli (angol vagy német) Biológia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli Szakmacsoportos írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli alapozás Rajz és vizuális írásbeli gyakorlati írásbeli szóbeli kultúra vagy gyakorlati Testnevelés gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli Informatika gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja A vizsgakövetelményekben a vizsga mindkét szintjén meghatározó szerepet töltenek be a szövegértés, az írásbeli és szóbeli szövegalkotás képességei és tevékenységei. Hangsúlyosak azok a szövegfeldolgozási, elemzési és értelmezési szempontok, nyelvi és irodalmi ismeretek, amelyek a magyar és az európai kulturális hagyomány mellett a jelen világának, a jelen kultúrájának megértéséhez elengedhetetlenek, amelyek szükségesek az önálló tájékozódáshoz, az ítélõképességhez, az érzelmi, a szociális, az intellektuális élmények megéléséhez és kifejezéséhez. A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája olyan kitüntetett alkalom, amely az alábbi célokat követve teszi lehetõvé a vizsgázó nyelvi kultúrájának és irodalmi mûveltségének minõsítését és értékelését. Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó hogyan tudja alkalmazni nyelvi, nyelvhasználati, irodalmi és fogalmi ismereteit, olvasói tapasztalatait a múlt és a jelenkor nyelvi, kulturális jelenségeinek megértésében; hogyan képes tudását, gondolatait, véleményét szóban és írásban elõadni a vizsgafeladatoknak megfelelõ mûfajban, a szükséges és lehetséges tartalmakkal, szerkezetben és stílusban; önállóan tud-e reagálni különbözõ korszakok különbözõ mûfajú szépirodalmi, köznapi, tudományos szövegeinek gondolataira, állításaira, következtetéseire; 17

18 képes-e élethelyzetek, döntési szituációk, etikai kérdések, gondolatok, érzelmek, magatartások, szociális beállítódások, elvek, eszmék, érzelmek árnyalt bemutatására, értelmezésére; teljesítményében kifejezõdik-e önálló gondolkodása, problémalátása, lényegkiemelõ és rendszerezõ képessége, kreativitása, nyelvi-irodalmi kultúrájának egyéni sajátosságai, értékválasztásai; tud-e logikusan érvelni, következtetéseit, gondolatait világos nyelvi formában elõadni, véleményt alkotni; képes-e különbözõ alkotói magatartások, kifejezésmódok megkülönböztetésére, összevetésére, különbözõ szövegek elemzésére, összehasonlítására, értelmezésére, értékelésére; felismeri-e egy-egy korszak kifejezésmódjának, mûvészetének találkozási pontjait; tud-e irodalmi és nem irodalmi szövegek kérdésfelvetések és válaszok sokféleségében tematikusan és kronológiailag tájékozódni. A középszintû vizsga a magyar nyelv használatában és az irodalomban tájékozódni tudó ember nyelvi, irodalmi mûveltségét, szövegértõ és szövegalkotó képességeit, problémalátását, problémamegoldó gondolkodását vizsgálja, így a vizsga a jelöltektõl a mindennapi életben és az önmûvelésben szükséges ismeretszerzési eljárásokat, írásbeli és szóbeli kifejezõképességet, a rendszerezés és alkalmazás alapvetõ formáit, valamint az elemzés, az értelmezés és az ítéletalkotás képességének bizonyítását várja el. Az emelt szintû vizsga elsõsorban a felsõoktatásban tovább tanulni szándékozó vizsgázó képességeit és ismereteit vizsgálja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vizsga a jelöltektõl a középszintû követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, összetettebb rendszerezési, alkalmazási összehasonlítási, és elemzési szempontokat, valamint magasabb fokú gondolkodási, önállóbb ítéletalkotási képességeket várja el, az olvasottság, a nyelvi, irodalmi, fogalmi ismeretek, tények, összefüggések tágabb körét kéri számon. Tartalmi követelmények KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT Témakörök/ képességek Szövegértés Információk feldolgozása és megítélése Szépirodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése Szövegalkotás Írásbeli kifejezõképesség Nyomtatott és elektronikus közlések információinak célirányos és kritikus használata. A szövegértési képesség bizonyítása különféle szakmaitudományos, publicisztikai, gyakorlati, szépirodalmi szövegek értelmezésével, összehasonlításával. Különbözõ szövegértelmezési eljárások alkalmazása. Különbözõ témákban, különbözõ mûfajokban széles körû olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása a mûfajnak, a témának, a címzettnek megfelelõ szabatossággal. 18

19 Témakörök/ képességek Beszéd, szóbeli szövegalkotás Fogalmi mûveltség Fogalomismeret, fogalomhasználat Kérdéskör, kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több nézõpontú értékelését is magában foglaló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével. Hivatalos írásmûvek nyelvi normáinak alkalmazása A köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható kézírás, a helyesírási és nyelvhelyességi hibák javításának képessége. A beszédhelyzetnek, a mûfajnak és a témának megfelelõ tartalmú, szóhasználatú lényegre törõ, világos felépítésû, kifejtett közlés. Memoriter: teljes mûvek és részletek szöveghû elõadása. Nyelvi és irodalmi fogalmak beszédhelyzetnek, témának, megfelelõ helyénvaló alkalmazása. Fogalmak értelmezése. KÖZÉPSZINT Témakörök 1. Magyar nyelv 1.1. Ember és nyelv A nyelv mint jelrendszer. A beszéd mint cselekvés. A nyelv és a gondolkodás viszonya. Nyelvcsalád, nyelvtípus. A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai Kommunikáció A kommunikációs folyamat tényezõi és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal. A kommunikáció interdiszciplináris jellege. Jel, jelrendszer. Nyelvi és vizuális kommunikáció. A nyelvhasználat, mint kommunikáció. Kommunikációs funkciók és közlésmódok. Személyközi kommunikáció. A tömegkommunikáció A magyar nyelv története 1.4. Nyelv és társadalom Változás és állandóság a nyelvben. A magyar nyelv rokonsága. A magyar nyelv történetének fõ szakaszai. A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, Ó-magyar Máriasiralom. Nyelvmûvelés. Társadalmi és területi nyelvváltozatok. Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. Kisebbségi nyelvhasználat. 19

20 Témakörök A határon túli magyar nyelvûség. Tömegkommunikáció és nyelvhasználat A nyelvi szintek Hangtan. Alaktan és szótan. Mondattan. A mondat szintagmatikus szerkezete. A mondat a szövegben. Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. Szókincs és frazeológia A szöveg A szöveg és a kommunikáció. A szöveg szerkezete és jelentése. Szövegértelmezés. A szöveg szóban és írásban. Az intertextualitás. A szövegtípusok. Szöveg a médiában A retorika alapjai A nyilvános beszéd. Érvelés, megvitatás, vita. A szövegszerkesztés eljárásai Stílus és jelentés Szóhasználat és stílus. A szójelentés. Állandósult nyelvi formák. Nyelvi, stilisztikai változatok. Stíluseszközök. Stílusréteg, stílusváltozat. 2. Irodalom 2.1. Szerzõ, mûvek Életmûvek a magyar irodalomból Petõfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezsõ, József Attila. Az életmû: az életút jelentõs tényei, a fõbb mûvek szövegismereten alapuló értelmezése, kapcsolatok a mûvek között. Memoriterek Portrék Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lõrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János. Két-három lírai és/vagy néhány epikai/drámai alkotás bemutatása, értelmezése. Memoriterek Látásmódok Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Szabó Lõrinc, Németh László, Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos. Választandó legalább három szerzõ a felsoroltak közül. (A lista 20

21 Témakörök A kortárs irodalomból bõvíthetõ legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentõségû szerzõvel). Legalább egy szerzõ 2-3 lírai és/vagy epikai mûvének értelmezése az 1980-tól napjainkig tartó idõszakból. Irodalmi nyilvánosság; nyomtatott szöveg, digitális közlés Világirodalom Az európai irodalom alapvetõ hagyományai: az antikvitás és a Biblia. A romantika, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig) jellemzõi és egy-két kiemelkedõ képviselõje Színház és dráma Színház és dráma különbözõ korszakokban. 1-1 mû értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Moliere, Katona József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember tragédiája Az irodalom határterületei Regionális kultúra Értelmezési szintek, megközelítések Az irodalom kulturális határterületei. Népköltészet, mûköltészet, folklór. Az adaptáció irodalom filmen, dalszövegben, a virtuális valóságban. A szórakoztató irodalom hatáskeltõ eszközei, egy-két tipikus mûfaja. Mítosz, mese és kultusz. Sikerek, divatjelenségek. Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus mûfajai. Interkulturalitás. A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális hagyományai. Kisebbségi irodalmak. Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok bemutatása Témák, Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus motívumok egyezéseinek és különbségeinek összevetése. Az olvasott mûvekben motívumok, témák változatainak felismerése, értelmezése Mûfajok, poétika Mûnemek, mûfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása Korszakok, stílustörténet A kifejezésmód és világlátás változása a különbözõ korszakokban a középkortól a szimbolizmusig. 21

22 EMELT SZINT Témakörök 1. Magyar nyelv 1.1.Ember és nyelv A nyelv mint jelrendszer. A beszéd mint cselekvés. A nyelv és a gondolkodás viszonya. Nyelvcsalád, nyelvtípus. A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai. A nyelvi változás, a nyelv mint változó rendszer Kommunikáció A kommunikációs folyamat tényezõi és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal. Jel, jelrendszer. Nyelvi és vizuális kommunikáció. A nyelvhasználat, mint kommunikáció. Kommunikációs funkciók és közlésmódok. Személyközi kommunikáció. A tömegkommunikáció A magyar nyelv története 1.4. Nyelv és társadalom Társadalmak és kultúrák jelrendszerei. Változás és állandóság a nyelvben. A magyar nyelv rokonsága. A magyar nyelv történetének fõ szakaszai. A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, Ó-magyar Máriasiralom. Életmód és szókincs összefüggései. A szókészlet rétegei. Régi magyar irodalmi szövegek bemutatása. Az egységes írott nyelvi norma kialakulása. A nyelvmûvelés szerepe. Társadalmi és területi nyelvváltozatok. Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. Egy nyelvjárás bemutatása. Kisebbségi nyelvhasználat. A határon túli magyar nyelvûség. Kétnyelvûség, kettõs nyelvûség. Nyelvpolitika, nyelvi tervezés. Tömegkommunikáció és nyelvhasználat A nyelvi szintek A leíró grammatika mint a magyar nyelvi rendszer modellje. Hangtan. Alaktan és szótan. Mondattan. A mondat szintagmatikus szerkezete. A mondat a szövegben. Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. Szókincs és frazeológia A szöveg A szöveg és a kommunikáció. A szöveg pragmatikai, szemantikai és grammatikai megközelítése. A szöveg szerkezete és jelentése. Szövegértelmezés. 22

23 Témakörök A szöveg szóban és írásban. Az intertextualitás. A szövegtípusok. Szöveg a médiában. Médiaközlések elemzése A retorika alapjai A retorika jelentõsége és alkalmazásának társadalmi színterei. A nyilvános beszéd. Érvelés, megvitatás, vita. A szövegszerkesztés eljárásai Stílus és jelentés Szóhasználat és stílus. A szójelentés. Állandósult nyelvi formák. Nyelvi, stilisztikai változatok. Stíluseszközök. Stílusréteg, stílusváltozat. Stílus és norma koronkénti változatai. 2. Irodalom 2.1. Szerzõ, mûvek Életmûvek a magyar irodalomból Petõfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezsõ, József Attila. Az életmû: az életút jelentõs tényei, a fõbb mûvek szövegismereten alapuló értelmezése, kapcsolatok a mûvek között. Irányzatok, szellemi kötõdések. Mûvek hatása, utóélete az irodalmi-kulturális hagyományban. Memoriterek Portrék Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lõrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János. Három-négy lírai és/vagy egy-két epikai néhány epikai/drámai alkotás több szemponton alapuló értelmezése. Összefüggések a korszak irányzataival, korstílussal. Etikai, esztétikai, filozófiai vonatkozások. Mûvek hatása, utóélete az irodalmi-kulturális hagyományban. Memoriterek Látásmódok Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Szabó Lõrinc, Németh László, Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos. Választandó legalább négy szerzõ a felsoroltak közül. (A lista bõvíthetõ legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentõségû szerzõvel). Összefüggések a korszak irányzataival, korstílussal. Etikai, esztétikai, filozófiai vonatkozások Mûvek hatása, utóélete az irodalmi-kulturális hagyományban A kortárs Egy költõ néhány versének; egy-egy drámaíró, illetve prózaíró

24 Témakörök irodalomból mûvének értelmezése az 1980-tól napjainkig tartó idõszakból. Irodalmi nyilvánosság; nyomtatott szöveg, digitális közlés Világirodalom Az európai irodalom alapvetõ hagyományai: az antikvitás és a Biblia. Középkor, reneszánsz, barokk, felvilágosodás, romantika, a XIX. század második fele, avantgárd és a XX. század elsõ fele, a XX. század második fele és a kortárs világirodalom jellemzõi, korszakonként két mû bemutatása Színház és dráma Színház és dráma különbözõ korszakokban. Egy-egy mû értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Moliere, Katona József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember tragédiája. Egy-egy dráma elemzése: Ibsen, Csehov, epikus színház, abszurd Az irodalom határterületei Regionális kultúra Értelmezési szintek, megközelítések Témák, motívumok dráma. Az irodalom kulturális határterületei. Népköltészet, mûköltészet, folklór. Az adaptáció irodalom filmen, dalszövegben, a virtuális valóságban. A szórakoztató irodalom hatáskeltõ eszközei, egy-két tipikus mûfaja. Magas (elit) mûvészet és a tömegkultúra viszonyának problémája egy korszakban. Mítosz, mese és kultusz. Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus mûfajai. Interkulturalitás. A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális hagyományai. Kisebbségi irodalmak. Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok bemutatása. Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezéseinek és különbségeinek összevetése. Az olvasott mûvekben motívumok, témák változatainak értelmezése. Mûveket összekötõ motivikus összefüggések Mûfajok, poétika Mûnemek, mûfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása. Mûfajteremtõ mûvek. Poétikai jellemzõk történeti változásai Korszakok, stílustörténet Irodalomtörténet A kifejezésmód és világlátás változása a különbözõ korszakokban a középkortól a szimbolizmusig. Az irodalom, az irodalmiság változó hagyománya. A magyar irodalomtörténet/mûvelõdéstörténet fõbb korszakainak néhány jellemzõje. 24

25 TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani, hogy a vizsgázó rendelkezik-e a történeti gondolkodásmód kialakulásához szükséges alapokkal; birtokában van-e az alapvetõ történelmi tényeknek (idõpontok, személyek stb.); tudja-e használni a történelmi fogalmakat, a szaknyelvet; képes-e ismereteit szóban és írásban elõadni; elsajátította-e azokat a képességeket és ismereteket, amelyekkel a történelmi eseményeket és jelenségeket értelmezni tudja; képes-e a történelmi forrásokat legyenek akár eredeti források, akár a múltról szóló feldolgozások vizsgálni és elemezni, a múlt emberének életét reálisan elképzelni; fel tudja-e használni történeti ismereteit arra, hogy a jelenkor társadalmi jelenségeit értelmezze; képes-e az érvekkel alátámasztott, árnyalt és tényszerû történelmi értékeléseket elõnyben részesíteni a leegyszerûsítõ véleményekkel szemben. A követelményekben hangsúlyosan szerepelnek a képesség jellegû követelmények, valamint azok az elemzési szempontok és történelmi ismeretek, amelyek a jelen világának megértéséhez szükségesek; nagy figyelmet kapnak a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok a készségek és ismeretek, amelyek az egyes korszakok komplex, életszerû bemutatásához szükségesek; fontos szerep jut a politika- és eseménytörténet mellett a társadalom-, a gazdaság-, a mûvelõdés- és mentalitástörténetnek. A középszintû vizsga a jelöltektõl az egyszerûbb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezõképességeket, a rendszerezés és alkalmazás alapvetõ formáit, valamint a történelmi ítéletalkotás készségének meglétét várja el. Az emelt szintû vizsga elsõsorban a felsõoktatásban történelmet tovább tanulni szándékozó vizsgázó képességeit és ismereteit vizsgálja. A jelöltektõl a középszintû követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezõképességeket, összetettebb rendszerezési alkalmazási, összehasonlítási és elemzési szempontokat, valamint magasabb fokú gondolkodási mûveleteket, önállóbb ítéletalkotási készségeket vár el, továbbá a történelmi tények, adatok tágabb körét kéri számon. 25

26 Tartalmi követelmények KÖZÉPSZINT Témakörök/ Kompetenciák 1. Kompetenciák Források használata és értékelése A szaknyelv alkalmazása Tájékozódás térben és idõben Az eseményeket alakító tényezõk feltárása Történelmi forrásokból (pl. tárgyi, írásos) információk gyûjtése, következtetések megfogalmazása. Különbözõ típusú forrásokból származó információk összevetése. Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok) megadott szempont szerinti értelmezése. A történelmi térképek felhasználása az ismeretszerzéshez. Információk gyûjtése és következtetések levonása egyszerû statisztikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, kronológiákból. A tények és feltételezések megkülönböztetése. Történelmi fogalmak azonosítása, helyes használata. Történelmi helyszínek azonosítása különbözõ térképeken. A földrajzi környezet szerepe az egyes történelmi kultúrák és államok kialakulásában. Egyszerû történelmi térképvázlatok készítése. Konkrét történelmi események térben és idõben való elhelyezése. Különbségek és egybeesések felismerése a világtörténet és a magyar történelem legfontosabb eseményei között. A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok elnevezésének, sorrendjének, valamint legfontosabb jellemzõinek ismerete. A tanultak okok és következmények szerinti rendezése. Annak bizonyítása, hogy a történelmi eseményeknek általában több oka és következménye van. Különbözõ típusú okok és következmények megkülönböztetése, azok eltérõ jelentõségének felismerése. A lényeges és kevésbé lényeges szempontok, tényezõk megkülönböztetése, mérlegelése. Önálló kérdések megfogalmazása a tanult történelmi események okairól és következményeirõl. A változás és a fejlõdés közötti különbség értelmezése konkrét példákon. A különbözõ történeti régiók eltérõ fejlõdésének bemutatása. Aktuális események történelmi elõzményeinek bemutatása. Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése egy-egy történelmi esemény alakulásában. Annak megállapítása, hogy miként függhetnek össze a történelmi események okai, következményei és a benne résztvevõk szándékai. 26

27 Témakörök/ Kompetenciák Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra. Népesség, település, életmód. Egyén, közösség, társadalom. A modern demokráciák mûködése. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák. Nemzetközi konfliktusok és együttmûködés. 2. Témakörök Az ókor és kultúrája A középkor A középkori magyar állam megteremtése és virágkora Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban Vallás és kultúra az ókori Keleten. A demokrácia kialakulása Athénban. A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása. Az antik hitvilág, mûvészet, tudomány. A kereszténység kialakulása és elterjedése. A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzõi. A nyugati és a keleti kereszténység. Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése. A középkori városok. Egyházi és világi kultúra a középkorban. A humanizmus és a reneszánsz Itáliában. Az oszmán birodalom terjeszkedése. A magyar nép õstörténete és vándorlása. A honfoglalástól az államalapításig. Az Árpád-kor. Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond idején. A Hunyadiak. Kultúra és mûvelõdés. A nagy földrajzi fölfedezések és következményei. Reformáció és katolikus megújulás. A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában. A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás. Magyarország a A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. Habsburg Birodalomban Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. A török kiûzése és a Rákóczi-szabadságharc. Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban. Mûvelõdés, egyházak, iskolák. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. A XIX. század eszméi. 27

28 Témakörök/ Kompetenciák Az ipari forradalom és következményei. Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón. Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fõ kérdései. A reformkori mûvelõdés, kultúra. Polgári forradalom. A szabadságharc. A kiegyezés elõzményei és megszületése. Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában. Az életmód, a tudományos és mûvészeti élet fejlõdése. Az elsõ világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Az elsõ világháború jellege, jellemzõi; a Párizs környéki békék. A gazdaság a társadalom és életmód új jelenségei a fejlett világban. Az USA és az as gazdasági válság. A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és mûködési mechanizmusa. A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az as években. A második világháború elõzményei és jelentõs fordulatai. A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzõi. A szocialista rendszerek bukása. Magyarország története az elsõ világháborútól a második világháborús összeomlásig Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei. A Horthy-rendszer jellege, jellemzõi. A mûvelõdési viszonyok és az életmód. A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái. Magyarország részvétele a világháborúban. A német megszállás, a holocaust Magyarországon. Magyarország 1945-tõl a rendszerváltozásig A jelenkor A mai magyar társadalom és életmód A szovjet felszabadítás és megszállás. A határon túli magyarság sorsa. A kommunista diktatúra kiépítése és mûködése. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A Kádár-rendszer jellege, jellemzõi. A rendszerváltozás. A közép-európai régió jellemzõi, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái. Az európai integráció története. A harmadik világ. Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlõdés. A globális világ kihívásai és ellentmondásai. Alapvetõ állampolgári ismeretek. Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban. A magyarországi roma társadalom. 28

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné A középszintû érettségi vizsga témakörei (szóbeli) Magyar irodalom (Színház és drámatörténet) 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné 2. Az angol reneszánsz színház kialakulása

Részletesebben

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra)

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra) MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra I. Kombinatorika, gráfok 12 óra II. Hatvány, gyök, logaritmus 25 óra III. A trigonometria

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM 1. Szerzők és művek 1.1 Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 1.2 Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja, hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz 01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz /Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni!/ Szóbeli meghallgatás

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2015. november 26. csütörtök 17.00 VÁLTOZOTT!! 2015. november 25. szerda 17.00

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016.

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. tanévre A Hit Gyülekezete által fenntartott Bornemisza Péter Gimnázium felvételt

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM: 031230 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. www.dienes-eu.sulinet.hu Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév Pályaválasztási felelős: Páles Hajnalka

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom H E L Y I T A N T E R V... 3 1. A választott

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Témakörök az osztályozó vizsgához. Matematika

Témakörök az osztályozó vizsgához. Matematika Témakörök az osztályozó vizsgához Idegenforgalmi és Informatikus osztályok (9.A/9.B) 1. A halmazok, számhalmazok, ponthalmazok 2. Függvények 3. A számelmélet elemei. Hatványozás. 0 és negatív kitevőjű

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység címe órakeret 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 2. Geometria 30 óra 3. Számtan, algebra 32 óra Az

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3528 Miskolc, Csele u. 14. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. H A T V A N, G ÉZA F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalomjegyzék XXXIV. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 4 XXXIV.1. A HELYI TANTERVET

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

Matematika. A továbbhaladás feltételei

Matematika. A továbbhaladás feltételei A továbbhaladás feltételei Szakiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész életen át tartó tanulás szükségességét. Ismerik a hétköznapokban

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

Nagy Rozália tantárgyprogramjai

Nagy Rozália tantárgyprogramjai Nagy Rozália tantárgyprogramjai TANTÁRGYPROGRAM Tantárgy neve: NGF_IT014_1 (jogi szaknyelv) Tanár: Nagy Rozália TANANYAG HETI BONTÁSBAN 1. A hatályos jog ismérvei definíciók, szómagyarázatok, értelmezés.

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY Heti 4 óra Évi 148 óra Készítette: Ellenőrizte: Literáti Márta matematika tanár.. igazgató 1 / 5 I. Az általános iskolai ismeretek ismétlése 1. óra: Műveletek

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Helyi tanterv. Közismereti program. Szakiskola

Helyi tanterv. Közismereti program. Szakiskola Helyi tanterv Közismereti program Szakiskola Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁSA... 3 KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA)... 4 Célok és feladatok... 4 Időkeret, óraszámok...

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete a Pedagógiai Program alapján a 2016/2017-es tanévre Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi háttér A kerettantervek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Kommunikáció magyar nyelv és irodalom

Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Kommunikáció magyar nyelv és irodalom SZAKISKOLA 9 10. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉT 2013 1 Célok Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész HELYI TANTERV I. Általános, bevezető rész I.1. ISKOLÁNK KÉPZÉSI KÍNÁLATA... 3 I.2. AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI... 3 I.3. AZ ISKOLA BESZÁMOLTATÁSI

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben