BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata"

Átírás

1 BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata

2 Jelen Üzletszabályzatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság [...] számú határozatával hagyta jóvá. Készítette a Jablonkay Consulting Kft. Érvényességének kezdete: [...] Módosítások Sorszám Érintett fejezetek Kelte Érvényesség kezdete 2/11

3 Tartalomjegyzék MÓDOSÍTÁSOK... 2 TARTALOMJEGYZÉK... 3 BEVEZETÉS FUVAROZÁSI FELTÉTELEK A FUVAROZÁSI SZERZİDÉS A FUVAROZÁS ELİKÉSZÍTÉSE A FUVAROZÁS VÉGREHAJTÁSA A KÜLDEMÉNY KISZOLGÁLTATÁSA A FUVAROZÁS KÖLTSÉGEI EGYÉB KÜLDEMÉNYEK FUVAROZÁSA /11

4 Bevezetés Árufuvarozási Üzletszabályzat A BOBO Jármőjavító, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Csele utca 10., árufuvarozási engedély száma: MVH/O-4, a továbbiakban BOBO Kft.) vasúti árufuvarozási szerzıdéseinek jogi alapjait a) a Polgári Törvénykönyrıl szóló évi IV. törvény, b) a vasúti közlekedésrıl szóló évi CLXXXIII. törvény és c) a vasúti árufuvarozási szerzıdésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 32/2009. (II.19.) Korm. rendelet (továbbiakban VÁSZ) alkotja. A BOBO Kft. vasúti árufuvarozási tevékenységet csak belföldi útvonalon, belföldi feladási és rendeltetési állomások között végez. A BOBO Kft. által fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerzıdésre jelen Árufuvarozási Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) feltételeit is figyelembe kell venni. Az Üzletszabályzat a fuvarozási szerzıdések vonatkozó jogszabályokban nem szabályozott részletes feltételeit tartalmazza. A BOBO Kft. szolgáltatásainak díját, a díj megállapításának módját és feltételeit a Díjszabás tartalmazza, mely nem része az Üzletszabályzatnak. A fuvarozáshoz kapcsolódó részletes eljárási szabályokat az Eljárások Győjteménye tartalmazza, mely nem része az Üzletszabályzatnak. Az Üzletszabályzat, a Díjszabás és az Eljárások Győjteménye a BOBO Kft. honlapján (www.bobokft.hu) hozzáférhetı, a társaság székhelyén (3528 Miskolc, Csele utca 10.) és árufelvételi helyein megvásárolható. 4/11

5 1. Fuvarozási feltételek Árufuvarozási Üzletszabályzat 1.1. Megrendelés, a visszaigazolás határideje (VÁSZ 3. ) A feladó megrendelését írásban, vagy faxon a BOBO Kft. székhelyén (3528 Miskolc, Csele utca 10.) teheti meg. A BOBO Kft. a legkésıbb a kézhezvételt követı harmadik munkanap 14 óráig visszaigazolja a megrendelést. A feladó a szerzıdéstıl a rakodás tervezett megkezdését megelızı 96 órán belüli elállás esetén lemondási díjat köteles fizetni. A lemondási díj mértékét a Díjszabás tartalmazza A rakodásra vonatkozó, valamint a forgalom és árubiztonságot szolgáló követelmények (VÁSZ 3. ) A küldemények berakása a feladó, kirakása a címzett feladata és felelıssége. A kocsik rakodását a Nemzetközi Vasúti Szövetség Rakodási Szabályok (UIC VRL 1-3. kötet) elıírásai szerint kell végrehajtani. Veszélyes áruk fuvarozása esetén be kell tartani a évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF C. függelék elıírásait is, amely szabályozások a BOBO Kft. honlapján (www.bobokft.hu) hozzáférhetıek. A rakodásra vonatkozó szabályokon kívül a feladó köteles a pályavasút forgalombiztonsági elıírásait is betartani. A BOBO Kft. a nem megfelelıen rakodott áru fuvarozását megtagadhatja. Rakodási hiányosság útközbeni megállapítása esetén a BOBO Kft. a feladót értesíti, aki köteles intézkedni a hiányosság megszüntetésére. Az intézkedés végrehajtására a BOBO Kft. 6 óra díjmentes kezelési idıt biztosít, ennek letelte után a díjszabásban meghatározott várakozási díjat számítja fel. Az útközben megállapított rakodási hiányosság megszüntetéséig eltelt idıvel a fuvarozási határidı meghosszabbodik A feladó részére rendelkezésre álló rakodási idı, továbbá a rakodási idı szünetelésének esetei (VÁSZ 3. ) A BOBO Kft. a berakáshoz vasúti kocsik megrakására legalább 12 óra díjmentes rakodási idıt biztosít. Az irányadó rakodási idıt a felek a szerzıdésben határozzák meg. A rakodási idı szünetel a szombaton, vasárnap és a munkaszüneti napokon 0 órától a munkaszüneti napot követı munkanapon 6 óráig. A rakodási idı túllépése esetén fizetendı várakozási díjat a Díjszabás tartalmazza. A küldemény fuvarozásra történı át- és felvételét a BOBO Kft. a fuvarlevél feladói példányán tett bejegyzéssel igazolja. A küldemények be- és kirakási helyeit, a vonatkozó korlátozásokat az Eljárások Győjteménye tartalmazza. 5/11

6 1.4. Az érték- és érdekbevallás módja (VÁSZ 3. ) A feladó általi érték- és érdekbevallás a fuvarlevélen történik. Az értékbevallás szabályait az Üzletszabályzat 3.5. pontja, az érdekbevallás szabályait a 3.6. pont tartalmazza A küldemény vasúti társaság által végzett tartalom és tömegvizsgálata, valamint a megállapítások rögzítésének módja (VÁSZ 3. ) A BOBO Kft. jogosult a küldemények jellemzıinek a fuvarlevélbe bejegyzett adatokal történı egyezıségének vizsgálatára. A vizsgálat fuvarlevélbe bejegyzettıl eltérı megállapításait a fuvarlevélbe kell bejegyezni. Eltérés esetén a feladót értesíteni kell. Üzembiztonságot veszélyeztetı eltérés esetén a fuvarozás megtagadható. A vonatkozó részletes szabályokat az Eljárások Győjteménye tartalmazza. 2. A fuvarozási szerzıdés 2.1. A fuvarozási szerzıdés megkötése (VÁSZ 4. ) A feladó megrendelését írásban a BOBO Kft. székhelyén (3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 1.) teheti meg. A fuvarozási szerzıdés akkor jön létre, ha a BOBO Kft. a megrendelést írásban visszaigazolta A megrendelés tartalma (VÁSZ 4. ) A megrendelésnek tartalmaznia kell még az igényelt szolgáltatást, használni kívánt fuvareszközök megnevezését, darabszámát, típusát, tulajdonosát, a feladó/átvevı kapcsolattartóját elérhetıségét. Részletes rendelkezéseket az Eljárások Győjteménye tartalmazza. 3. A fuvarozás elıkészítése 3.1. A vasúti kocsik kiállítása (VÁSZ 5. ) A BOBO Kft. rakodás céljából a fuvarozásra elıkészített kocsikat a szerzıdésben szereplı helyen és idıpontban állítja ki. Részletes rendelkezéseket az Eljárások Győjteménye tartalmazza. 6/11

7 3.2. Az áru felvétele fuvarozásra (VÁSZ 6. ) A küldeményt a BOBO Kft. a fuvarozási szerzıdésben szereplı feladási helyen veszi fel fuvarozásra. A küldemény fuvarozásra történı át- és felvételét a BOBO Kft. a fuvarlevél feladói példányán tett bejegyzéssel igazolja A fuvarozásra felvett kocsik kocsizárral való ellátása (VÁSZ 6. ) A BOBO Kft. jogszabály eltérı rendelkezése hiányában csak a feladó által használt számozott biztonsági, vagy jelképes kocsizárral lezárt küldeményeket veszi át fuvarozásra A fuvarlevél (VÁSZ 7. ) A küldeményt a BOBO Kft. által rendszeresített fuvarlevéllel lehet feladni fuvarozásra. A fuvarlevelet a BOBO Kft. a fuvarozási szerzıdés megkötése után díjmentesen bocsájtja a feladó rendelkezésére. A fuvarlevelek sorszámozott okmányok, a sorszámokat a BOBO Kft. tartja nyilván. A fuvarlevél kitöltésére, kezelésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Eljárások Győjteménye tartalmazza Értékbevallás (VÁSZ 7. ) A feladó a fuvarlevélen bármely áru értékét feltüntetheti. Az értékbevallás összegét a fuvarlevélen számmal és betővel is fel kell tüntetni. Az értékbevallás szándékát a feladónak a megrendelésben fel kell tüntetni. Az értékbevallás díját a díjszabás tartalmazza. A BOBO Kft. az áru értékének igazolására számlát, illetve szakértı állat kiállított értékbecslı nyilatkozatot kérhet Érdekbevallás (VÁSZ 7. ) A BOBO Kft. küldeményeket érdekbevallással csak külön megállapodás alapján, a szerzıdésben meghatározott külön díj megfizetése mellett vesz fel fuvarozásra Felelısség a fuvarlevélbe bejegyzett adatokért (VÁSZ 7. ) A feladó felel a fuvarlevélbe bejegyzett adatoknak és nyilatkozatoknak a helyességéért, viseli mindazokat a következményeket, amelyek a helytelen adatok és nyilatkozatok bejegyzésébıl adódnak. A feladót terheli a felelısség a bejegyzésekért abban az esetben is, ha a fuvarlevelet a feladó kívánságára a BOBO Kft. állította ki Az áru átvétele (VÁSZ 8. ) Az áru átvételét a BOBO Kft. a szerzıdésben meghatározott feladási helyen a fuvarlevél feladói példányán történı bejegyzéssel (dátum, idıadat, aláírás, bélyegzı) ismeri el. 7/11

8 3.9. A küldemény vizsgálata, a fenntartás (VÁSZ 10. ) A BOBO Kft. a küldemény fuvarozásra történı felvétele során ellenırzi a fuvarlevél adatait és a küldemény kocsiban történt elhelyezését, rögzítését. A feladó jogosult tömegbevallással feladni a küldeményt, de a bevallással feladott áru mennyiségi hiányáért a BOBO Kft. felelısséget nem vállal. A feladó a díjszabás szerinti mérlegelési díj megfizetése mellett kérheti a küldemény tömegének megállapítást, melyet a BOBO Kft. a technológiailag legalkalmasabb helyen végez el. A tömegmegállapítás eredményét a BOBO Kft. a fuvarlevélre, illetve a kocsijegyzékre bejegyzi. 4. A fuvarozás végrehajtása 4.1. A fuvarozás útvonala (VÁSZ 11. ) A fuvarozás útvonalát a vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat adatai alapján a BOBO Kft. határozza meg, amelyet a feladási és rendeltetési állomás közötti kilométer-távolság feltüntetésével a visszaigazolásban közöl. A BOBO Kft. a feladó által megadott, eltérı útirányon való továbbítást nem vállal Az áru kísérete (VÁSZ 12. ) A küldemény kísérésének feltételeit a felek külön szerzıdésben határozzák meg A fuvarozási határidı (VÁSZ 14. ) A fuvarozási határidı szünetel: a) szombatot, vasárnapot és a munkaszüneti napokat megelızı napon 22 órától a követı napon 6 óráig, b) ha küldeményt a BOBO Kft. érdekkörén kívül álló okból feltartóztatják (így különösen vis maior, hatósági intézkedés, fuvarlevéltıl eltérı tartalom- és tömegmegállapítás esetén), c) ha az érintett fuvarozási útvonalra, állomásra a pályavasút áruforgalmi korlátozást léptetet életbe. A fuvarozási határidı az alábbi körülmények miatt szükséges idıvel meghosszabbodik: a) hatósági intézkedés miatti feltartóztatás idıtartamával; b) átrakás, vagy rakományigazítás miatti feltartóztatás idıtartamával; c) a fuvarozási szerzıdés módosítás miatti feltartóztatás idıtartamával A határidı szüneteltetését, meghosszabodását a BOBO Kft. a fuvarlevélbe bejegyzi A fuvarozási akadály (VÁSZ 15. ) Fuvarozási akadályról a BOBO Kft. a feladót haladéktalanul értesíti, aki köteles az értesítés kézhezvételét követı 6 órán belül végrehajtható utasítást adni. Ennek elmaradása esetén 8/11

9 ezen idıponttól a végrehajtható utasítást követı továbbításig vagy helyben történı kiszolgáltatásig a BOBO Kft.. a díjszabásban meghatározott várakozási díjat számítja fel Utólagos rendelkezés (VÁSZ 16. ) Utólagos rendelkezést a feladó a küldemény fuvarozásra történt átvételétıl a küldemény kiváltásáig a megrendeléssel azonos módon adhat. Utólagos rendelkezésben a feladó kérheti, hogy a vasúti társaság a küldeményt más átvevınek szolgáltassa ki, más rendeltetési helyre továbbítsa, illetve azt a feladási állomásra fuvarozza vissza..az utólagos rendelkezés teljesítése során felmerülı költségeket a feladó viseli. 5. A küldemény kiszolgáltatása 5.1. Az értesítés (VÁSZ 17. ) A feladó a küldemény átvételére jogosult címzettet és értesítésének módját a fuvarlevélen köteles megjelölni. A BOBO Kft. a címzettet a rakodási idı megkezdése elıtt legalább 3 órával a küldemény tartalmának és tömegének megjelölésével a fuvarlevélen megjelölt módon kimutathatóan értesíti A kiszolgáltatási akadály (VÁSZ 18. ) Kiszolgáltatási akadálynak minısül a Ptk-ban foglaltakon túl, ha a címzett: az értesítést követı 12 órán belül a fuvarlevelet nem váltja ki, a szükséges hatósági eljárásokról a külön jogszabályokban meghatározott módon és határidıben nem gondoskodott, a veszélyes áruk kirakásának feltételeit nem biztosítja; a veszélyes áru kirakásánál felelısségvállalást nem tesz. Kiszolgáltatási akadályról a BOBO Kft. a feladót haladéktalanul értesíti, aki köteles az értesítés kézhezvételét követı 4 órán belül végrehajtható utasítást adni. Ennek elmaradása esetén ezen idıponttól a kiszolgáltatásig a BOBO Kft. várakozási díjat számít fel. 5 napon túli kiszolgáltatási akadály esetén a BOBO Kft. költségei fedezésére a Ptk. szerinti zálogjogát érvényesíti A fuvarlevél kiváltása és a küldemény kiszolgáltatása (VÁSZ 19. ) A fuvarlevelet a címzett a rendeltetési helyen a BOBO Kft. képviselıjénél válthatja ki. A BOBO Kft. a küldeményt a fuvarlevélen meghatározott rakodóhelyen, személyes átadással szolgáltatja ki. Veszélyes áruk kiszolgáltatása csak a címzett felelısségvállalása esetén 9/11

10 lehetséges. A kirakás és tárolás körülményei alapján kiszabott hatósági bírságot a címzett köteles megfizetni Fenntartás a kiszolgáltatásnál (VÁSZ 20. ) Ha az átvevı a kiszolgáltatás elıtt vagy a kirakás során azt állítja, hogy a küldemény sérült, vagy hiányos, a küldeményt fenntartással veszi át. A fenntartás tényét a címzett a fuvarlevélbe köteles bejegyezni és errıl a BOBO Kft-t értesíteni. A fenntartás bejegyzése után a BOBO Kft. az átvevıvel a küldeményt megvizsgálja és a vizsgálat eredményérıl a megállapítást követı 2 munkanapon belül jegyzıkönyvet vesznek fel A kirakás, a vasúti kocsik visszaadása (VÁSZ 22. ) A BOBO Kft. a kirakáshoz (lefejtéshez) vasúti kocsinként legalább 6 óra díjmentes rakodási idıt biztosít. Az irányadó rakodási idırıl a felek a szerzıdésben állapodnak meg. A kirakásra rendelkezésre álló rakodási idı szünetel szombaton, vasárnap és a munkaszüneti napokon 0 órától a munkaszüneti napot követı munkanapon 6 óráig. A rakodási idı túllépése esetén fizetendı várakozási díj mértékét a Díjszabás tartalmazza. A kirakást végzı a vasúti kocsit tiszta állapotban köteles visszaadni. A szükséges utótisztítás költségét a BOBO Kft. a feladóval szemben felszámítja. Az esetleges hiányosságokról (pl. rakszerek hiánya, kocsisérülések) jegyzıkönyvet kell felvenni. 6. A fuvarozás költségei 6.1. A fuvardíj és a vasúti társaság költségei (VÁSZ 23. ) A fuvardíjat és a feladási állomáson felmerült költségeket a feladó a részére megküldött számla alapján banki átutalással 30 napon belül fizeti meg. A fuvarköltség elemeit és a mellékdíjakat a Díjszabás tartalmazza. A rendeltetési állomáson felmerült mellékdíjakat és egyéb költségeket a címzett a részére megküldött számla alapján banki átutalással 30 napon belül fizeti meg Az utánvét (VÁSZ 24. ) A BOBO Kft. utánvét beszedését nem vállalja. 10/11

11 7. Egyéb küldemények fuvarozása 7.1. Saját kerekein futó vasúti jármő (VÁSZ 35. ) A BOBO Kft. saját kerekein futó vasúti jármővek fuvarozását vállalja. A saját kerekein futó vasúti jármővek továbbításához az RK engedélyt és a futási bizonylatot a BOBO Kft. külön díjazás ellenében biztosítja, melynek mértékét a Díjszabás tartalmazza Darabáru fuvarozása (VÁSZ 35. ) A BOBO Kft. darabáru küldemények fuvarozását nem vállalja. 11/11

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2012. május 02. Hatályos: 2013. október

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére 1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek I.) a Feladó és a Trans Hungária Kft.

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. H-1066 Budapest Teréz krt. 6. Tel: +36 1 31001 e-mail: vpe@vpe.hu web: http://www.vpe.hu HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYARORSZÁGI NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŐ VASÚTI PÁLYA IGÉNYBEVÉTELÉNEK

Részletesebben

CMR egyezmény. 2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következı:

CMR egyezmény. 2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következı: CMR egyezmény 1971. évi 3. törvényerejő rendelet a - Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerzıdésrıl- szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetésérıl (A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása Kakuk Györgyi Az árufuvarozás jogi szabályozása A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2010. március 16. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

Nemzetközi és Belföldi Szállítmánybiztosítás Feltételei (CARGO)

Nemzetközi és Belföldi Szállítmánybiztosítás Feltételei (CARGO) Nemzetközi és Belföldi Szállítmánybiztosítás Feltételei (CARGO) A. A Biztosító szolgáltatása Biztosító jelen feltételek alapján - az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében - vállalja az alábbiakban

Részletesebben

1.sz.Melléklet. Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez. Érvényes: 2009. január 1-tıl

1.sz.Melléklet. Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez. Érvényes: 2009. január 1-tıl Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez Érvényes: 2009. január 1-tıl Általános Szerzıdési Feltételek a Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez Felek írásbeli

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Sz & B Services Kft. mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja ügyfelei, mint Megrendelők

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Adatvédelem, adatkezelés:

Adatvédelem, adatkezelés: Adatvédelem, adatkezelés: 1. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA ( BANKSZÁMLA) VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2012. július 02. Általános rendelkezések A fizetési számlavezetés (bankszámlavezetés) Általános Szerzıdési feltételei,

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2009. április 1. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra

A HAJDÚ VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra A HAJDÚ VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra Érvényes: 2013. május 9-tıl Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI PÉNZKÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1 A BÁV-ZÁLOG Pénzügyi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BÁV-ZÁLOG

Részletesebben

!!!!! WEBOX Hungary. székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. !!! Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan !!!!!!!!!!!

!!!!! WEBOX Hungary. székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. !!! Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan !!!!!!!!!!! WEBOX Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan Hatályos: 2014. augusztus 20.

Részletesebben