Árufuvarozási Üzletszabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árufuvarozási Üzletszabályzat"

Átírás

1 GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság Árufuvarozási Üzletszabályzat Vasúti árufuvarozási szerződések általános és kiegészítő feltételei Érvényes: Július 1-től

2 Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/NS/A/82/5/2010 sz. alatt. Módosítások A módosítás sorszáma hatósági jóváhagyásának érvényességének kezdete száma kelte hatálybaléptetés KH/VA/NS/A/82/5/ április július 1.

3 Tartalom Tartalom... 3 Bevezetés... 4 ELSŐ RÉSZ... 5 I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5 A rendelet hatálya...5 Értelmező rendelkezések...5 Az üzletszabályzat és a díjszabás...5 II. Fejezet: A FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS...6 A szerződés megkötése...6 MÁSODIK RÉSZ KOCSIRAKOMÁNY FUVAROZÁSA... 6 III. Fejezet: A FUVAROZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE...7 A vasúti kocsi kiállítása...7 Az áru felvétele fuvarozásra...7 A fuvarlevél...8 Az áru átvétele...9 A küldemény vizsgálata, a fenntartás...9 IV. Fejezet: A FUVAROZÁS VÉGREHAJTÁSA A fuvarozás útvonala Az árukíséret A hatósági kezelések A fuvarozási határidő A fuvarozási akadály Az utólagos rendelkezés V. Fejezet: A KÜLDEMÉNY KISZOLGÁLTATÁSA Az értesítés A kiszolgáltatási akadály A fuvarlevél kiváltása és a küldemény kiszolgáltatása Fenntartás a kiszolgáltatásnál A kirakás, a vasúti kocsi visszaadása VI. Fejezet: A FUVARDÍJ ÉS A VASÚTI TÁRSASÁG KÖLTSÉGEI A fuvardíj és a költségek megfizetése Az utánvét VII. Fejezet: A FELELŐSSÉG Felelősség az útközben keletkezett veszteségért A fuvarozási határidő túllépése Az áru elveszése A kártérítés mértéke az árukároknál A feladó közrehatása A feladó felelőssége Vélelem újrafeladás esetén HARMADIK RÉSZ: EGYÉB KÜLDEMÉNYEK FUVAROZÁSA VIII. Fejezet: INTERMODÁLIS FUVAROZÁSI EGYSÉG FUVAROZÁSA IX. Fejezet: SAJÁT KEREKEIN FUTÓ VASÚTI JÁRMŰ FUVAROZÁSA X. Fejezet: A DARABÁRU KÜLDEMÉNY FUVAROZÁSA XI. Fejezet: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4 Bevezetés A GYSEV CARGO Zártkörűen működő részvénytársaság (továbbiakban: GYSEV CARGO) Árufuvarozási Üzletszabályzata jogszabályi alapjait a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a Vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény, és a Vasúti árufuvarozási szerződésekről szóló 32/2009. (II. 19.) Korm. rendelet alkotják. A belföldi forgalomban fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerződésre jelen Üzletszabályzat feltételei érvényesek. Az Üzletszabályzat a 32/2009. (II. 19.) Korm. rendelettel egységes szerkezetű, a jogszabály rendelkezéseit Kiegészítő Feltételek (a továbbiakban: KF) szövege dőlt betűvel, a jogszabály szövege félkövér álló betűvel jelölt. A GYSEV CARGO Zrt. Üzletszabályzatához (vasúti árufuvarozási szerződések általános és kiegészítő feltételei) az alábbi mellékletek tartoznak: 1. sz. melléklet: Nyomtatványok 2. sz. melléklet: Vasúti kocsik be és kirakási ideje, várakozási díj számítása 3. sz. melléklet: Rendkívüli küldemények kezelése 4. sz. melléklet: Rakodási Szabályok (külön kötetben) 5. sz. melléklet: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló szabályzat (RID, külön kötetben) A GYSEV CARGO díjszabásai nem képezik az Üzletszabályzat részét. A díjszabásokat a 32/2009. (II. 19.) Korm. rendelet 3. (5) bekezdésének megfelelően honlapján ( továbbá ügyfélszolgálati és árufelvételi helyein teszi hozzáférhetővé.

5 32/2009. (II. 19.) Korm. rendelet a vasúti árufuvarozási szerződésekre vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ELSŐ RÉSZ I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) A belföldi vasúti árufuvarozási szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. (2) Ha ez a rendelet nem tiltja, a felek a rendelet előírásaitól eltérhetnek. (3) Ha a küldeményt az országhatáron túlra kell továbbítani, vagy ha a küldemény az országhatáron túlról érkezik - ideértve a tranzit küldeményeket is - e rendelet előírásait csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik. (4) E rendelet előírásait kell alkalmazni, ha a vasúti társaság az árufuvarozási szerződést maga, vagy más vasúti társasággal közösen teljesíti (közvetlen fuvarozás). (5) E rendelet előírásait kell alkalmazni, ha a vasúti társaság az árufuvarozási szerződést közúti, vízi, légi fuvarozóval együttesen teljesíti (összetett fuvarozás) a vasúti társaság által végzett részfuvarozásra. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) darabáru: az a küldemény, amelyet a vasúti társaság más küldeménnyel együtt, elkülönítés nélkül, gyűjtő forgalomban továbbít; b) intermodális fuvarozási egység: a gépjárművek, pótkocsik, félpótkocsik (vontatóval vagy anélkül), gépjármű által fuvarozott csereszekrények vagy legalább 6 méter hosszú konténerek, amelyeket áruként adnak fel fuvarozásra; c) kezelési idő: a feladási állomáson a küldemény továbbítását, illetve a rendeltetési állomáson a küldemény kiszolgáltatását megelőző vasúti műveletek együttes időtartama; d) kocsirakomány: az a küldemény, amelynek fuvarozása kizárólagosan használatba vett vasúti kocsiban történik; e) küldemény: az egy fuvarlevéllel feladott áruk, illetve árudarabok összessége; f) megrendelés: a Ptk a szerinti ajánlat; g) RID: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID), amely a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függeléke (Magyarországon kihirdette a évi LXXVII. törvény); h) saját kerekein futó vasúti jármű: valamely vasúti társaság vagy üzemben tartó járműparkjába ha) besorolt, áruként feladott üres vasúti kocsi, vagy hb) be nem sorolt vasúti jármű; i) utólagos rendelkezés: a Ptk (2) bekezdése szerinti rendelkezési jog; j) vasúti társaság: a külön jogszabályban meghatározott vasúti árufuvarozási tevékenység végzésére jogosult fuvarozó; k) visszaigazolás: a Ptk a szerinti ajánlatelfogadás. Az üzletszabályzat és a díjszabás 3. (1) A vasúti társaság az árufuvarozási üzletszabályzatban (a továbbiakban: üzletszabályzat) meghatározza: a) a visszaigazolás határidejét, b) a rakodásra vonatkozó, valamint a forgalom- és árubiztonságot szolgáló követelményeket, előírásokat, c) a feladó részére rendelkezésre álló rakodási időt, továbbá a rakodási idő szüneteltetésének eseteit, d) az érték- és érdekbevallás módját, részletes feltételeit, valamint a fuvarlevélbe történő bejegyzés módját, e) a küldemény vasúti társaság által végzett tartalom- és tömegvizsgálatának, valamint a megállapítások rögzítésének módját, 5

6 f) a fuvarozási határidő szünetelésének eseteit, g) az utólagos rendelkezés szabályait, valamint az utólagos rendelkezés végrehajtásának feltételeit és módját. (2) A vasúti társaság az üzletszabályzatban határozza meg továbbá: a) azon különösen értékes áruk körét, amelyeket a vasúti társaság csak értékbevallással vesz fel fuvarozásra, b) árukíséret esetében az áru továbbítása során a kísérő helyét és utazásának egyéb feltételeit, továbbá c) a feladó által utólagos rendelkezéssel - a Ptk.-ban meghatározottakon túl - módosítható feltételeket. (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott határidő nem lehet hosszabb a megrendelés kézhezvételét követő öt napnál. (4) A vasúti társaság szolgáltatásainak díját, a díj megállapításának módját és feltételeit a díjszabás tartalmazza. (5) Ha a vasúti társaság üzletszabályzatának nem része a díjszabás, akkor köteles azt az ügyfelek részére az ügyfélszolgálati és árufelvételi helyein, valamint honlapján hozzáférhetővé tenni. (6) Az (1) és (3)-(5) bekezdés rendelkezéseitől a vasúti társaság nem térhet el. II. Fejezet: A FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS A szerződés megkötése 4. (1) A fuvarozási szerződés - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - akkor jön létre, ha a megrendelést a vasúti társaság írásban (nyilatkozat átadásával, fax, levél vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum megküldésével) visszaigazolja. (2) A megrendelésnek tartalmaznia kell a fuvarozás teljesítéséhez szükséges adatokat, így különösen az áru megnevezését, mennyiségét, a berakás kívánt helyét és időpontját, a rendeltetési állomást, valamint a vasúti társaság által kért, vagy a feladó megítélése szerint lényeges egyéb adatokat és feltételeket. A feladó a megrendelésben közölheti, hogy ajánlatát mely időpontig tartja fenn. (3) A visszaigazolást - a megrendelésben közölt ajánlattételi határidő hiányában - a vasúti társaság legkésőbb az üzletszabályzatban meghatározott napon juttatja el a feladóhoz. (4) A visszaigazolásban a vasúti társaság közli a feladóval a vasúti kocsik darabszámát és jellegét (fedett vagy nyitott, illetőleg normál vagy különleges kocsi), a kiállítás helyét és idejét. (5) A fuvarozási szerződés megrendelés, illetőleg annak elfogadása hiányában is létrejön, ha a vasúti társaság a küldeményt és a továbbításához szükséges okmányt fuvarozás céljából átveszi. 1. KF. A megrendelésre rendszeresített formanyomtatványt és a kitöltési útmutatót Üzletszabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A feladónak a megrendelést a GYSEV CARGO Zrt. honlapján ( közzétett, Árufuvarozási Szolgáltatási Körzetek című dokumentumban meghatározott helyekre kell eljuttatnia. 2. KF. Az Árufuvarozási Szolgáltatási Körzetek című dokumentum tartalmazza a GYSEV CARGO Zrt. árufuvarozási szolgáltatási központjait és a hozzájuk tartozó állomásokat, továbbá az egyes állomásokon elérhető szolgáltatásokat. 3. KF. A megrendeléshez mellékelni kell a költségviselő nyilatkozatát a fizetés elvállalására, ha a feladó költségviselőként más személyt jelöl meg. 4. KF. A visszaigazolást a GYSEV CARGO a megrendelésben közölt ajánlattételi határidő hiányában legkésőbb a megrendelés kézhezvételét követő munkanapon juttatja el a feladóhoz. 5. KF. A visszaigazolással egyidejűleg a GYSEV CARGO közli a feladóval, ha a megrendelésben megadott adatok alapján a fuvarozásra vonatkozóan a GYSEV CARGO Zrt., vagy a fuvarozásban részes más vasúttársaság által kiadott ÁFK van érvényben. 6. KF. Ha a feladó a vasúti kocsit annak kiállítása előtt mondja le, kocsilemondási díjat és a vasúttársaság által teljesített szolgáltatások (pl. kocsi öntömegének megállapítása, mosási díj, stb.) díját köteles megtéríteni. 7. KF. Ha a feladó a vasúti kocsit a kocsi kiállítása után mondja le, kocsilemondási díjat, várakozási díjat, és a vasúttársaság által teljesített szolgáltatások (pl. kocsi öntömegének megállapítása, áru tömegének megállapítása, mosási díj, stb.) díját köteles megtéríteni. 8. KF. A GYSEV CARGO jogosult elállni a szerződéstől, ha a feladó a küldeményt a GYSEV CARGO-val történt előzetes egyeztetés nélkül nem a megrendelés szerinti állomásra szándékozik feladni, a rendelkezésre bocsátott kocsiba nem a megrendelésben feltüntetett árut kívánja berakni, vagy a fuvarozási igény sérti a GYSEV 6

7 CARGO üzleti érdekét. Ebben az esetben a feladó köteles a GYSEV CARGO részére a már teljesített szolgáltatások díját megtéríteni. MÁSODIK RÉSZ KOCSIRAKOMÁNY FUVAROZÁSA III. Fejezet: A FUVAROZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE A vasúti kocsi kiállítása 5. A vasúti társaság a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelő, a fuvarfeladat végrehajtására alkalmas, ép és tiszta vasúti kocsit köteles a szerződésben meghatározott helyen és időben kiállítani. 9. KF. Ha a visszaigazolás csak a rakodás napját tartalmazza, a GYSEV CARGO a feladót a vasúti kocsi kiállításáról a rakodási idő megkezdése előtt legalább 3 órával értesíti. Az értesítés történhet írásban, telefaxon, valamint a feladóval kötött külön megállapodás alapján, telefonon, vagy számítógépes úton. 10. KF. Ha a vasúttársaság nem tiszta kocsit állít ki, vagy berakás előtt elhárítható műszaki hiányosság merül fel a kocsival kapcsolatban és ezek közül bármely, vagy mindkettő tudomásával a feladó a kocsit elfogadja, a hiányosság megszüntetéséig a rakodási idő nem kezdődik meg akkor sem, ha a visszaigazolásban, vagy értesítésben megjelölt idő szerint elkezdődött volna. A hiányosság megszüntetéséhez szükséges idő nem haladhatja meg a kocsira vonatkozó alap rakodási időt. Az áru felvétele fuvarozásra 6. (1) A vasúti társaság az árut a vasúti társaság szolgálati helyein vagy a fuvarozási szerződésben meghatározott más helyen veszi fel fuvarozásra. (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az áru felvételét követően a kocsik és az intermodális fuvarozási egységek zárható szerkezeti nyílásait, továbbá a kocsik ponyváit a vasúti társaság látja el kocsizárral. (3) Ha az áru fuvarozását jogszabály különleges feltétel (előírás) teljesítéséhez köti, annak teljesítése hiányában az áru nem vehető fel fuvarozásra. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a különleges feltételeket a feladónak kell teljesítenie. (4) Veszélyes áru csak olyan feladási helyen vehető fel fuvarozásra, illetve szolgáltatható ki, ahol az áru biztonságos kezelésének feltételei megvannak. (5) Nem vehető fel fuvarozásra az az áru (veszélyes áru), amely a forgalom biztonságát, továbbá mások személyét vagy vagyonát veszélyezteti és a küldemény ezen tulajdonságai (veszélyforrások) jogszabályban meghatározott különleges feltételek (előírások) megtartásával sem küszöbölhetők ki. 11. KF. A GYSEV CARGO a küldeményeket a honlapján közzétett Árufuvarozási Szolgáltatási Körzetek listájában közzétett árufuvarozási szolgáltatási helyeken veszi fel fuvarozásra. 12. KF. Az Árufuvarozási Szolgáltatási körzetek listájában K betűvel megjelölt állomásokon tervezett árufeladás, vagy kiszolgáltatás esetén, a feladónak, illetve az átvevőnek a GYSEV CARGO Zrt.-vel a fuvarozásra történő felvételre és a kiszolgáltatásra vonatkozó érvényes külön megállapodással kell rendelkeznie, mely megállapodás egyben tartalmazza a küldemény felvételére, illetve kiszolgáltatására vonatkozó, az Értékesítési Osztály által kiadott árajánlatot is. A külön megállapodás számát a belföldi fuvarlevél A fuvaroztató nyilatkozatai rovatba kell bejegyezni. 13. KF. Az áru fuvarozásra történő felvételét követően a GYSEV CARGO a vasúti kocsikat, konténereket jelképes vasúti kocsizárral látja el, és a díjszabásban közzétett díjat számítja fel, kivéve, ha a feladó az UIC 426 sz. döntvényében meghatározott feltételeknek megfelelő kocsizárat alkalmaz. 14. KF. Az áru berakása a feladó feladata, aki a vasúti kocsiba történő berakását, rögzítését köteles az UIC VRL 1-3. kötetében előírtak szerint végezni (Rakodási Szabályok, az Üzletszabályzat 4. sz. melléklete). 15. KF. A veszélyes áruk rakodásának feltételeit, módját A Veszélyes Áruk nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról Szóló Szabályzat, RID (az Üzletszabályzat 5. sz. melléklete) határozza meg. 16. KF. A feladó köteles a vasút forgalom- és üzembiztonsági előírásait a rakodás során betartani. 17. KF. Rakodó berendezés csak az állomásra és az alkalmazott rakodó berendezésre érvényes gépi rakodási engedély birtokában üzemeltethető. 18. KF. A GYSEV CARGO a feladó részére 2 tengelyes kocsinál legalább 4 óra, 3, illetve annál több tengelyes kocsinál legalább 6 óra rakodási időt biztosít. Az ettől eltérő rakodási időket, továbbá a várakozási díj számítására vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. 19. KF. A rakodási idő szünetel szombaton, vasárnap és a munkaszüneti napokon 0 órától a munkaszüneti napot követő első munkanap 6. órájáig. 7

8 20. KF. Üzemi vagy gazdasági okból a GYSEV CARGO a) bizonyos áruk fuvarozásra történő felvételét ideiglenesen kizárhatja, vagy különleges feltételekhez kötheti; b) áruk fuvarozásra felvételét és továbbítását részben, vagy egészében ideiglenesen szüneteltetheti; c) meghatározott küldeményeket a fuvarozásnál elsőbbségben részesíthet. 21. KF. A GYSEV CARGO az általa kiadott áruforgalmi korlátozásokról (ÁFK) a honlapján ad tájékoztatást, illetve kérésre elektronikus levél útján megküldi. 22. KF. Ha a 23.. szerinti fizetésre kötelezettnek a GYSEV CARGO nyilvántartásai szerint lejárt fizetési kötelezettsége van, a tartozás kiegyenlítéséig a GYSEV CARGO, az áru fuvarozásra történő felvételét megtagadhatja. A fuvarlevél 7. (1) A fuvarozási szerződésről küldeményenként fuvarlevelet kell kiállítani. A fuvarlevelet a feladó állítja ki. (2) A fuvarlevél fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, elektronikus dokumentum formájában is kiállítható. (3) A fuvarlevélnek tartalmaznia kell: a) a feladó, valamint a címzett nevét és címét, b) a feladási és rendeltetési hely megnevezését, valamint a küldemény átvételének és kiszolgáltatásának időpontját, c) az áru megnevezését, tömegét, darabáru küldeménynél, illetve átrakási forgalomban feladott áruknál az árudarabok számát és jelét, d) a küldemény be- és kirakását végző fél megjelölését, e) a küldemény csomagolásának jellemzőit, f) a kocsiknál, valamint az intermodális fuvarozási egységeknél alkalmazott zárak azonosító adatait, g) az alkalmazandó fizetési módot és a költségeket viselő fél megjelölését, h) ha feladó a fuvarlevélen költségviselő félnek a címzettet jelöli meg és a címzett a fuvarköltséget a fuvarlevél kiváltásakor egyenlíti ki, a fuvarozás díját, i) ha az áru fuvarozásához vagy útközben az árut érintő hatósági eljárásban kísérő irat szükséges, a hatóságok által megkövetelt iratok részletes felsorolását, amelyeket a fuvarlevélhez csatoltak, illetve amelyek egy megnevezett vasútállomáson vagy helyen állnak a vasúti társaság rendelkezésére - az állomás, illetve hely, valamint a kapcsolattartó személy és elérhetőségének megjelölésével, j) a feladó nyilatkozatát arról, hogy a hatósági kezelés során személyesen vagy megbízottja útján részt kíván venni, k) a felek által e rendeletben meghatározott fuvarozási határidőtől eltérő határidőt, l) veszélyes áru fuvarozása esetén a veszélyes áruk fuvarozásáról szóló külön jogszabály előírásai szerinti adatokat és bejegyzéseket, m) az árukíséret tényét és az árukísérő utasításait, n) a feladó nyilatkozatát arról, hogy az üzletszabályzat feltételeit ismeri és elfogadja. (4) A fuvarlevélnek minden olyan adatot, tájékoztatást és nyilatkozatot (a továbbiakban együtt: közlés) tartalmaznia kell, amelyet bármelyik fél szükségesnek tart. Ha a közlés a megfelelő rovatba terjedelme miatt nem jegyezhető be vagy ilyen rovat nincs, - az elektronikus dokumentum kivételével - a fuvarlevélhez csatolt pótlapon kell a közlést rögzíteni. (5) A feladás során a feladó az áru értékét a fuvarlevélen feltüntetheti (értékbevallás). (6) Ha a feladó a fuvarozási határidő megtartása iránti rendkívüli érdekét a fuvarlevélen feltünteti, a vasúti társaság ezt - különdíj ellenében - a fuvarlevélben tett nyilatkozatával fogadja el (érdekbevallás). (7) Ha a vasúti társaság közvetlen fuvarozást végez, azt a fuvarlevélbe bejegyzi. (8) A fuvarlevelet a feladó és a vasúti társaság képviselője írja alá. Az aláírás bélyegzőlenyomattal, gépi könyvelési jellel vagy más megfelelő módon helyettesíthető. (9) Az (1) és (3)-(8) bekezdés rendelkezéseitől a felek nem térhetnek el. 23. KF. Elektronikus fuvarlevél használatára a GYSEV CARGO adatcsere megállapodást köt a feladóval. 24. KF. A feladó a fuvarlevél arra rendelt rovatába bármely áru értékét feltüntetheti. Az értékbevallás díját a díjszabás tartalmazza. A GYSEV CARGO a küldeményeket érdekbevallással csak külön megállapodás alapján, 8

9 a díjszabásban meghatározott díj megfizetése mellett veszi fel fuvarozásra. A feladónak az érdekbevallás összegét a fuvarlevél vonatkozó rovatába is be kell jegyezni. 25. KF. A feladó felel a fuvarlevélbe bejegyzett adatok és nyilatkozatok helyességéért. Viseli mindazokat a károkat, amelyek abból származnak, hogy a bejegyzett adatok, vagy nyilatkozatok nem megfelelőek. A feladót terheli a felelősség a fuvarlevélbe tett bejegyzésekért akkor is, ha a fuvarlevelet megbízása alapján a GYSEV CARGO alkalmazottja állította ki, és ennek során a feladó utasításainak megfelelően járt el, továbbá a feladó a fuvarlevelet aláírta. 26. KF: A fuvarlevél mintáját és a kitöltési útmutatót az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. Az áru átvétele 8. (1) A vasúti társaság a fuvarlevél egy másolati példányán az áru átvételét és fuvarozásra való felvételének idejét aláírásával, bélyegzővel, gépi könyvelési jellel ismeri el. (2) Elektronikus fuvarlevél alkalmazásánál a vasúti társaság az áru átvételét és fuvarozásra való felvételének idejét, a fuvarlevél adatait tartalmazó fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időpecséttel ellátott elektronikus üzenettel ismeri el. (3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseitől a felek nem térhetnek el. 9. (1) A vasúti társaság - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - nem köteles vizsgálni az áru fuvarozásához, vagy útközben történő hatósági kezeléséhez szükséges iratok helyességét, szabályszerűségét és hiánytalanságát. (2) A vasúti társaság felelős a fuvarlevélben megjelölt és a fuvarlevélhez csatolt vagy a részére átadott iratok elveszésének vagy helytelen használatának következményeiért, kivéve, ha úgy jár el, ahogy az adott helyzetben elvárható. A fizetendő kártérítés mértéke - a szándékos károkozás és a súlyos gondatlanság esetét kivéve - nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet az áru teljes elveszése esetén kellene fizetni. (3) A feladó felelős a vasúti társasággal szemben minden olyan kárért, amely abból származik, hogy az (1) bekezdésben meghatározott iratok hiányoznak, hiányosak vagy szabálytalanok, kivéve, ha az a vasúti társaságnak felróható. A küldemény vizsgálata, a fenntartás 10. (1) A küldemény fuvarozásra történő felvétele során a vasúti társaság ellenőrzi a fuvarlevél adatait, valamint külső vizsgálattal az áru és a csomagolás állapotát, az árudarabok együvé tartozását szolgáló jeleket és - ha az átvétel a feladó által végzett berakást követően történik - a rakománynak a vasúti kocsiban való elhelyezését és rögzítését. (2) A feladó kérésére a vasúti társaság - amennyiben az lehetséges - ellenőrzi az áru bruttó tömegét és darabszámát is. Ha a vasúti társaság a tömegmegállapítást és a darabszámlálást elvégzi, az áru megállapított tömegét, illetve a darabszámát a fuvarlevélbe bejegyzi. (3) Ha a vizsgálat során a vasúti társaság az áru sérülését, a csomagolás, rakodás hiányosságát vagy szabálytalanságát, a fuvarlevélbe bejegyzett valamely adat pontatlanságát vagy valótlanságát állapítja meg, illetve a feladó szakszerűtlen nyilatkozatot tesz, vagy utasítást ad, a vasúti társaság a hiányosság, szabálytalanság tényét a fuvarlevélbe bejegyzi, és a feladóval elismerteti (fenntartás). Ha a feladó a fenntartást nem ismeri el, illetve a sérülés, hiba, hiányosság a forgalom biztonságát, mások személyét, vagyonát veszélyezteti, a vasúti társaság eláll a szerződéstől. A vasúti társaság ebből eredő kárát a feladó köteles megtéríteni. (4) Ha a vasúti társaság a fuvarlevélbe nem jegyzett be fenntartást - az ellenkező bizonyításáig - vélelmezni kell, hogy a küldemény felvételénél a küldemény és annak csomagolása, a vasúti kocsiban történő elhelyezése és rögzítése megfelelő volt, valamint a fuvarozáshoz, illetve az útközben történő hatósági kezeléshez szükséges iratok megvoltak. 27. KF: Az áru csomagolása Ha hatósági rendelkezés, vagy az áru természete megköveteli, a feladónak az árut be kell csomagolnia, mégpedig oly módon, hogy a fuvarozás alatt a teljes vagy részleges elveszés, sérülés ellen védve legyen és személyekben, üzemi berendezésekben, vagy más áruban kárt ne okozhasson. Ha a GYSEV CARGO az áru felvételénél a csomagolás hiányosságát állapítja meg, és a hiányosság mások személyét vagy vagyonát nem veszélyezteti, a feladónak a fuvarlevélbe tett, a küldemény továbbítására vonatkozó írásbeli utasítására [Ptk (1)], a küldeményt fenntartással veszi felfuvarozásra. A hiányosság leírását a GYSEV CARGO a fuvarlevélbe bejegyzi, és a feladóval elismerteti. A feladó a RID valamint az SZMGSZ 2. melléklet hatálya alá tartozó árukat köteles az ott előírt szabályok szerint csomagolni, és az előírt bárcákkal megjelölni. Amennyiben a fél ezt elmulasztja, vagy a csomagolás, 9

10 illetve a megjelölés nem felel meg az előírásoknak, a GYSEV CARGO a hiányosság pótlására felszólítja. Ha a feladó a felszólításnak nem tesz eleget, a GYSEV CARGO az áru felvételét megtagadja, a már berakott árut kirakatja, kocsilemondási díjat és a felmerült költségeit a feladó terhére felszámítja. 28.KF: Az áru tömegének megállapítása A GYSEV CARGO a feladó írásbeli kívánságára a tömeg-megállapítást (vasúti kocsi saját tömege, a küldemény tömege) amennyiben a feladási állomáson üzemképes vasúti járműmérleg van a feladási állomáson, ha ott nem lehetséges, a feladó fuvarlevélbe bejegyzett kérésére az útközben fekvő más állomáson végezheti el. A feladónak a fuvarlevélen az útközbeni mérlegre állítást és a vonatba sorozást is kérnie kell. A feladó kérésére végzett útközbeni tömegmegállapítás esetén a tömeg-megállapítási díjat, és az átállítás díját (a mérlegre, és vissza a vonatba) fel kell számítani. A feladó az útközbeni tömegmegállapítás helyét csak a többlet költségek vállalására vonatkozó nyilatkozat átadása után határozhatja meg. Ha a GYSEV CARGO a küldemény tömegét vasúti járműmérlegen állapítja meg, a tömeg-megállapításnál amennyiben a GYSEV CARGO a kocsi saját tömegét a berakás előtt nem állapította meg a kocsira felírt sajáttömeget veszi alapul. A tisztítatlan állapotban megtöltött gázszállító tartálykocsiban lévő küldemény tömegének vasúti járműmérlegen történő megállapításánál függetlenül attól, hogy a feladó kérésére a tartálykocsi saját tömegét vasúti járműmérlegen megállapították a GYSEV CARGO a vasúti kocsin feltüntetett saját tömeget veszi alapul. A feladó a RID szabályzat előírásai szerint a betöltött tömeget a fuvarlevélen feltüntetheti. A tömeg-megállapításért a GYSEV CARGO a díjszabásban közzétett díjat számítja fel. A feladó a GYSEV CARGO által végzett tömeg-megállapításnál jelen lehet, de azt nem késleltetheti. A GYSEV CARGO az általa megállapított tömeget a fuvarlevélbe bejegyzi, és mérlegbélyegző lenyomatával igazolja. Ha a tömeg-megállapítás útközben fekvő állomáson történik, a feladó kérheti, hogy a GYSEV CARGO a tömeg-megállapítás eredményét írásban közölje. A GYSEV CARGO az állomásnév- és keletbélyegző lenyomatával ellátott, a tömeg-megállapítás eredményét tartalmazó értesítést a feladási állomáson adja át a feladónak. A GYSEV CARGO jogosult bármikor ellenőrizni, hogy a küldemény tömege a fuvarlevélen bevallott tömegnek megfelel-e. Ha a bevallott tömeg és a GYSEV CARGO által megállapított tömeg között az eltérés a bevallott tömeg 5 %- a, vagy annál kisebb, a díjszámítás alapja a bevallott tömeg. Amennyiben az ellenőrző mérlegeléssel megállapított tömeg és a bevallott tömeg között az eltérés a bevallott tömeg 5%-ánál nagyobb, a GYSEV CARGO a fuvardíjat és az áru tömege alapján megállapítandó díjakat a mért tömeg alapján állapítja meg, és a díjszabásban közzétett tömeg-megállapítás, valamint az átállítások díját is felszámítja. Ha külön megállapodás alapján kocsidíjjal, vonatárral elszámolt küldeményeknél az ellenőrző mérlegeléssel megállapított tömeg és a bevallott tömeg között az eltérés a bevallott tömeg 5%-ánál nagyobb a GYSEV CARGO a tömeg-megállapítás és az átállítások díját számítja fel. Amennyiben az ellenőrző mérlegeléssel megállapított tömeg túllépte a vasúti kocsi terhelési határát, vagy a GYSEV CARGO által közölt berakható tömeget, a GYSEV CARGO a 35. KF szerint jár el. 29. KF: Az áru darabszámának megállapítása A GYSEV CARGO a küldemény darabszámát a feladónak a megrendelésre és/vagy a fuvarlevélre bejegyzett kívánságára állapítja meg, amennyiben az lehetséges. A GYSEV CARGO a megállapított darabszámot a fuvarlevélbe számmal és betűvel is bejegyzi. A darabszám megállapításért a GYSEV CARGO a díjszabásban közzétett díjat számítja. 30. KF: Eljárás az áru felvételének megtagadása esetén Ha a GYSEV CARGO az áru felvételét a rakomány hibája, hiányossága miatt megtagadja, ennek tényét és okát a fuvarlevélbe és a kocsik átadására rendszeresített kocsiátadó könyvbe bejegyzi. A GYSEV CARGO részére a feladó a kocsilemondási díjat, a várakozási díjat és az esetleg felmerült szolgáltatások díjait és költségeket köteles megtéríteni. 31. KF: Sérült áru felvétele Ha az áru nyilvánvalóan sérült, a GYSEV CARGO csak fenntartással és abban az esetben veszi fel fuvarozásra, ha: a) nem áll fenn az a veszély, hogy fuvarozás közben magában a küldeményben további, illetve személyekben, üzemi berendezésekben, vagy más küldeményben a sérült állapot következtében kár keletkezhet, és 10

11 b) a feladó a sérülést a fuvarlevélben pontosan leírja és elismeri. 32. KF: Rakodási rendellenességek Ha a feladó a vasúti kocsit olyan módon rakta-, illetve töltötte meg, hogy az a vasúti kocsi túlterhelése, illetve túltöltése miatt veszélyezteti a vasútüzem és/vagy az áru biztonságát, továbbá ha a GYSEV CARGO által közölt berakható tömeget túllépte, illetőleg a rakodási méreteket nem tartotta be, valamint az árut nem a rakodási szabályoknak megfelelően rakta be a vasúti kocsiba, az rakodási rendellenességnek számít. 33.KF: Rakodási rendellenesség megállapítása a feladási állomáson Ha a GYSEV CARGO a rakodási rendellenességet a feladási állomáson állapítja meg, a feladót felszólítja a rakodási rendellenesség megszüntetésére. A rakománytöbblet lerakására, lefejtésére, a küldemény megigazítására a felszólítástól számítva a GYSEV CARGO legalább egy óra díjmentes rakodási időt biztosít. Ha a feladó a feladási állomáson a rakodási rendellenesség megszüntetésére vonatkozó felszólításnak a biztosított időpontig nem tesz eleget, ettől az időponttól a rakodási rendellenesség megszüntetése után a tényleges továbbításig, de legfeljebb a továbbításra alkalmas első vonat menetrend szerinti indulási idejéig a GYSEV CARGO a feladó terhére várakozási díjat számít fel. Ha a feladó a felszólításnak nem tesz eleget, a GYSEV CARGO a fizetésre kötelezett költségére amennyiben lehetséges a rakományt megigazíthatja, illetve ha a megigazítás nem lehetséges a küldemény felvételét megtagadja. 34. KF: Rakodási rendellenesség megállapítása útközben fekvő állomáson Ha a rakodási rendellenesség közvetlen veszélyhelyzetet idéz elő, annak megszüntetéséről a GYSEV CARGO gondoskodik. A GYSEV CARGO a rendellenesség megszüntetésével kapcsolatosan felmerült költségeket, a fizetésre kötelezett terhére felszámítja. Ha a feladó a rakodási rendellenesség megszüntetésének lehetőségéből nem zárta ki a GYSEV CARGO-t, és az áru természete megengedi, illetve a szükséges eszközök rendelkezésre állnak, a GYSEV CARGO a rendellenességet megszünteti, és a felmerült költségeket a fizetésre kötelezett terhére felszámítja. A feltartóztatásról, annak okáról a feladót haladéktalanul írásban értesíti, és ha szükséges, utasítást kér a további teendőkkel kapcsolatban. Ha a feladó a fuvarlevélbe tett bejegyzésével a GYSEV CARGO-t a rakodási rendellenesség megszüntetésének elvégzéséből kizárta, vagy azt az áru jellege, természete nem teszi lehetővé, illetve a rendellenesség megszüntetéséhez szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre, a GYSEV CARGO a feltartóztatásról, annak okáról a feladót írásban értesíti és felszólítja a rakodási rendellenesség megszüntetésére, illetve ha szükséges, utasítás adására. A feladó az értesítés kézhezvétele után haladéktalanul, írásban köteles tájékoztatni a GYSEV CARGO-t, hogy a rakodási rendellenességet megszünteti, vagy más, végrehajtható utasítást ad. A GYSEV CARGO az útközbeni feltartóztatás idejére várakozási díjat számít: a) A GYSEV CARGO által történő rakományigazítás, többlettömeg lerakás esetén a feltartóztatás órájától a rakodási rendellenesség megszüntetése után a tényleges továbbításig, de legfeljebb 24 órára. b) Ha a rakományigazításhoz, kirakáshoz különleges berendezés (Pl: daru) szükséges és az a feltartóztatás helyén nem áll rendelkezésre, a várakozási díjat a feltartóztatás órájától a rakodási rendellenesség megszüntetése után a tényleges továbbításig, de legfeljebb 48 óra időtartamra. c) Az ügyfél által történő rakományigazítás, a többlettömeg lerakása, lefejtése esetén az értesítés elküldését követő munkanap 00:00 órájától a rakodási rendellenesség megszüntetés után a tényleges továbbításig, de legfeljebb a továbbításra alkalmas első vonat menetrend szerinti indulási idejéig. Útközben fekvő állomáson kirakott rakománytöbbletre vonatkozóan a GYSEV CARGO a feladótól utasítást kér. A GYSEV CARGO a rakománytöbbletet legfeljebb 6 napig a díjszabás szerinti fekbér megfizetése mellett tárolja, majd értékesíti, és az értékesítésből befolyt összeggel a feladóval számol el. 35.KF: Az előírt berakható tömeg túllépése Ha a feladó a kocsi megrakásánál nem veszi figyelembe a GYSEV CARGO által közölt vasúti kocsi terhelési határát, vagy a berakható tömeget, a GYSEV CARGO amennyiben kerülő útirány rendelkezésre áll a küldeményt a rendelkezésre álló legrövidebb kerülő útirányon át továbbítja, és a fuvardíjat, valamint a fuvarozási határidőt ezen az útirányon át számítja. A pályahálózat-működtető a Hálózat-hozzáférési szerződés alapján, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) hatósági ellenőrzés keretében jogosult az GYSEV CARGO által fuvarozott küldemények tömegét ellenőrizni. Ha a pályahálózat-működtető, vagy az NKH ellenőrző tömeg-megállapítást végez, és az általa megállapított tömeg a vasúti pályára engedélyezett terhelés értékét 5%-nál nagyobb mértékben túllépi, az GYSEV 11

12 CARGO amennyiben a küldeményt a feladó által bevallott tömeggel vette fel fuvarozásra a küldemény tömegének túllépéséből eredő költségeit, bírságot a feladóra átterheli. 36.KF: Eljárás, ha a küldemény rendkívülinek minősül Ha a feladó által megrakott kocsi rakománya a küldemény felvételénél az Üzletszabályzat 3. sz. melléklete szerint rendkívüli küldeménynek minősül, a GYSEV CARGO a feladót felszólítja, hogy a felvételhez/továbbításhoz szükséges engedélyeket szerezze be. IV. Fejezet: A FUVAROZÁS VÉGREHAJTÁSA A fuvarozás útvonala 11. (1) Ha a feladó és a vasúti társaság a fuvarozás útvonalában megállapodtak, akkor az árufuvarozást ezen az útvonalon kell teljesíteni. 37. KF. A feladó útirány előírása esetén a fuvardíjat, és a fuvarozási határidőt a GYSEV CARGO a tényleges útvonal figyelembe vételével állapítja meg. (2) A feladó és a vasúti társaság megállapodásának hiányában a fuvarozás útvonalát a vasúti társaság határozza meg. Az árukíséret 12. (1) Ha jogszabály vagy az üzletszabályzat meghatározott árufajtákhoz előírja, a feladó köteles a küldeményhez árukísérőt biztosítani. Egyéb esetben kísérőt a feladó a vasúti társaság hozzájárulásával adhat. (2) Az árukísérő a küldeményt felügyelete alatt tartja, szükség esetén kezeli, gondozza, a hatósági kezeléseknél közreműködik, továbbá - kivéve, ha a feladó azt a fuvarlevélbe bejegyzett nyilatkozatával kizárta - a fuvarozási és kiszolgáltatási akadályok esetén a vasúti társaságnak utasítást adhat. 38. KF: A jogszabályok szerint kötelezően kísérendő (pl. robbanóanyagok, lőszer) küldeményeknél a feladó, illetve a címzett a küldemény kíséretéről a teljes útvonalon köteles gondoskodni. A kíséret részletes feltételeiről a feladó, vagy megbízottja (a kísérő helye a vonaton stb.) a GYSEV CARGO-val előre, írásban megállapodik. 39. KF: A GYSEV CARGO az egyes küldemények kíséretét esetenként írja elő. Saját kerekein futó vasúti jármű továbbításánál a kíséretet a GYSEV CARGO a vonatkozó felvételi engedélyben közli a feladóval. Ha a feladó olyan küldeményhez kíván kísérőt adni, amelyhez a GYSEV CARGO nem írja elő, a feltételekről a felek külön megállapodnak. 40. KF: Ha a feladó az árukísérőt nem zárta ki a rendelkezési jogosultságból, gondoskodnia kell arról, hogy a fuvarozás tartama alatt a fuvarlevél-másodpéldány a kísérőnél legyen. 41. KF: A kísérő a GYSEV CARGO által kijelölt helyen utazik. A kísérő a küldeményt a felvételtől/átvételtől a kiszolgáltatásig/átadásig köteles kísérni. Amennyiben rövid átmeneti időszakra mégis el kell hagynia a küldeményt, úgy vasúti kocsit le kell zárnia, és tájékoztatnia kell a vonat személyzetét. 42. KF: Ha a kísérő, illetve a kísérők külön kocsiban utaznak, a feladónak a külön kocsira is megrendelést kell benyújtania. 43. KF: A kísérő menetdíját a díjszabás tartalmazza. A hatósági kezelések 13. (1) A fuvarozás során a küldeményt érintő hatósági kezeléseknél felmerülő teendők ellátásáról a vasúti társaság gondoskodik. (2) Ha a feladó a hatósági kezeléseknél személyesen vagy képviselője útján részt kíván venni, akkor a vasúti társaság a feladót, illetve a megbízottat a hatósági kezelés helyéről és idejéről értesíti. Ilyen esetben sem a feladó, sem a képviselője nem veheti birtokba az árut. (3) A vasúti társaság a hatósági kezeléseknél és a kísérő okmányok kezelése során a feladó megbízottjának minősül. 44. KF. A feladó köteles a VÁSZ 9. -a alapján az útközbeni hatósági kezeléshez szükséges okmányokat csatolni a fuvarlevélhez, és azokat tételesen felsorolni. Ha az útközbeni hatósági vizsgálat nem végezhető el, mert a feladó nem megfelelően kiállított, vagy nem az előírt okmányokat csatolta, a GYSEV CARGO a feladót felkéri a hiányzó okmányok, ill. a hiányosságok pótlására. 12

13 A fuvarozási határidő 14. (1) A fuvarozási határidő 1 nap kezelési idő, továbbá minden megkezdett 200 km-es fuvarozási távolság után 1 nap. (2) A fuvarozási határidő a feladást követő napon 0 órakor kezdődik, és az (1) bekezdés szerint számított napon jár le. (3) A fuvarozási határidő szünetel, ha a küldeményt a vasúti társaság érdekkörén kívül álló okból tartóztatják fel. (4) A vasúti társaság fuvarozási határidő szünetelésének tényét, okát és tartamát a fuvarlevélbe bejegyzi. A bejegyzés elmulasztása esetén a vasúti társaság a szünetelésre nem hivatkozhat. 45. KF: Szünetel a fuvarozási határidő: a) ha az adott fuvarozási útvonalra, állomásra a vasúti társaság áruforgalmi korlátozást léptetett életbe, a feltartóztatás időtartama alatt. b) szombaton, vasárnap és a munkaszüneti napokon, 0 órától a munkaszüneti napot követő munkanap 6. órájáig; c) ha a küldemény a rendeltetési állomásra megállapított hivatalos órák után érkezik, a legközelebbi hivatalos idő megkezdését követő 2 óra elteltéig; 46. KF: A vasúti társaság érdekkörén kívül eső ok miatti feltartóztatásnak minősül különösen: a) a GYSEV CARGO által végzett tartalomvizsgálat és tömegellenőrzés miatti feltartóztatás időtartama, ha a fuvarlevél adataival szemben olyan eltérés állapítottak meg, ami a fizetendő fuvarköltség megváltozásával jár, illetve fenntartásra ad okot; b) az átrakás vagy rakományigazítás miatti feltartóztatás időtartama, ha az a feladó helytelen rakodása miatt szükséges; c) a hatósági intézkedés miatti feltartóztatás időtartama; d) a fuvarozási szerződés módosítása miatti feltartóztatás időtartama, továbbá; e) minden olyan feltartóztatás, ami vis maior eredménye. A fuvarozási akadály 15. (1) Ha a fuvarozás megkezdése vagy a feladott küldemény fuvarozása akadályba ütközik, és megfelelő másik útvonal áll rendelkezésre - amennyiben a feladó másként nem rendelkezik - a küldeményt a szerződés eredeti feltételei szerint a megfelelő másik útvonalon kell a rendeltetési állomásra fuvarozni. A fuvarozási határidőt és a fuvardíjat - ha a fuvarozási akadály nem a vasúti társaság érdekkörében merült fel - a megfelelő másik útvonal alapján kell számítani. (2) Ha a feladó a fuvarlevélben fuvarozási akadály esetére előre utasítást adott vagy az akadály felmerülésekor az árukísérő utasítást ad, a vasúti társaság az utasításnak megfelelően jár el. 47. KF. A GYSEV CARGO a fuvarozási akadályról a feladási állomást és a feladót írásban - telefaxon, elektronikus levélben - értesíti és a feladótól utasítást kér. Az utasításadás határideje az írásbeli értesítés elküldését követő harmadik nap 0:00 órája. 48. KF. A feladó utasítása bármilyen tartalmú lehet, ami végrehajtható. Az Üzletszabályzat feltételei szerint nem hajtható végre az utasítás, ha annak végrehajtásával a GYSEV CARGO veszélyeztetné a közlekedés biztonságát, mások személyét, vagy megkárosítaná mások vagyonát. 49. KF. A feladónak az utasítást a fuvarlevél-másodpéldányára kell rávezetnie és azt a GYSEV CARGO-nak a feladási állomáson bemutatnia. A kísérő utasítást csak úgy adhat, hogy a rendelkezést a fuvarlevélmásodpéldányra is feljegyzi és azt a GYSEV CARGO-nak bemutatja. 50. KF. Ha a GYSEV CARGO bizonyítja, hogy az akadályt a fuvarozás körén kívül felmerült ok idézte elő, a 23. szerinti fizetésre kötelezett a fuvarozó ezzel kapcsolatban felmerült költségeit, szolgáltatások díjait (az akadály felmerüléséig járó fuvardíjat, várakozási díjat, stb.) köteles megfizetni. 51. KF. Az utasítást kérő értesítés elküldésének napját követő harmadik nap 0:00 órájától - ha a feladó eddig az időpontig végrehajtható rendelkezést nem adott - a GYSEV CARGO várakozási díjat számít: helyben kiszolgáltatott küldeményeknél az utasítás megérkezéséig, továbbítandó küldeménynél az utasítás megérkezését követően a tényleges továbbításig, de legfeljebb a továbbításra alkalmas első vonat menetrendszerinti indulásáig, és a várakozási díjat a 23. szerinti fizetésre kötelezettől szedi be. 52. KF. Ha a GYSEV CARGO a feladót nem tudja értesíteni, vagy ha a feladó a 47. KF.-ben megjelölt határidőn belül nem ad utasítást, és a késlekedés a küldemény károsodásával járna, vagy a küldemény értéke nem fedezi a várható költségeket, haladéktalanul, egyéb esetben a 47. KF.-ben megjelölt határidő lejártától 13

14 számított 10. nap elteltével a küldeményt jogosult értékesíteni. Az értékesítéskor befolyt vételárral a GYSEV CARGO-nak a feladóval el kell számolnia, illetve a ki nem egyenlített költségeket a feladó fizeti meg. 53. KF: Ha a fuvarozási akadály a feladó utasításának megérkezése előtt megszűnik, a GYSEV CARGO a szerződés eredeti feltételei szerint folytatja a fuvarozást. Az utólagos rendelkezés 16. (1) Ha az utólagos rendelkezés nem hajtható végre, a vasúti társaság a feladót haladéktalanul értesíti. (2) Az utólagos rendelkezés tényét, valamint annak végrehajtását vagy megtagadását a fuvarlevélbe be kell jegyezni. (3) Az utólagos rendelkezés végrehajtásával járó többletköltségeket a feladó köteles viselni. 54. KF: A feladó utólagos rendelkezését a GYSEV CARGO írásban, az utólagos rendelkezésnek megfelelően módosított fuvarlevél másodpéldány egyidejű bemutatásával, a feladási állomáson fogadja el. Az utólagos rendelkezésre rendszeresített formanyomtatványt, valamint a kitöltési útmutatót az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A GYSEV CARGO a nyomtatvánnyal azonos adatokat tartalmazó írásban adott rendelkezést is elfogad. 55. KF: Az utólagos rendelkezés végrehajtásának költségeit a 23. szerinti fizetésre kötelezett viseli. 56. KF: Amennyiben az utólagos rendelkezés a küldemény útközben történő feltartóztatására vonatkozik, a feltartóztatás időtartama legfeljebb 48 óra lehet. A feltartóztatás időtartamára a GYSEV CARGO várakozási díj felszámítására jogosult. Ha a feladó 48 órán belül végrehajtható utasítást nem ad, a GYSEV CARGO a fuvarlevél adatai szerint folytatja a fuvarozást. 57. KF: A feladó rendelkezhet, hogy a GYSEV CARGO a fuvarlevél szerinti fuvarköltséget más költségviselőtől szedje be. A szerződésmódosítást a GYSEV CARGO csak akkor fogadja el, ha az új költségviselő a központi elszámolásra szerződést kötött és a költségviselő fuvarköltség megfizetésére vonatkozó nyilatkozatát a feladó az utólagos rendelkezéshez csatolja. 58. KF: Utólagos rendelkezés csak a teljes küldeményre adható. 59. KF: Ha a GYSEV CARGO a feladó utólagos rendelkezése alapján a feladási állomásról még nem továbbított küldeményt a feladási állomáson visszaadja, az elvégzett teljesítményeiért járó díjakat felszámítja. Ezeket a díjakat a 23. -ban meghatározottak szerint kell megfizetni. A GYSEV CARGO a várakozási díjat a kocsi rakodási idejének kezdetétől a kocsi - a küldemény kirakását követő - visszaadásáig számítja. 60. KF: Ha a küldeményt utólagos rendelkezés alapján útközben tartóztatják fel, a GYSEV CARGO a feladó rendelkezésének megérkezése után a feltartóztatás idejétől a továbbításig, de legfeljebb a továbbításra alkalmas első vonat menetrend szerinti indulási idejéig várakozási díjat számít, amelyet a 23. szerinti fizetésre kötelezett tartozik megfizetni. 61. KF: Ha a GYSEV CARGO a küldeményt utólagos rendelkezés alapján az eredeti rendeltetési állomásról új rendeltetési állomásra továbbítja, vagy a feladási állomásra küldi vissza, a GYSEV CARGO az eredeti rendeltetési állomásra történő megérkezés idejétől az utólagos rendelkezés kézhezvétele után a tényleges továbbításig, de legfeljebb a továbbításra alkalmas első vonat menetrendszerinti indulási idejéig várakozási díjat számít, amelyet a 23. szerinti fizetésre kötelezett tartozik megfizetni. 62. KF. Ha a feladó végre nem hajtható utólagos rendelkezést ad, a GYSEV CARGO az erről szóló értesítés elküldése napját követő 24 óra elteltével a küldeményt a fuvarlevél eredeti tartalmának megfelelően továbbítja, a feladót írásban értesíti, továbbá a feltartóztatás idejére várakozási díjat, valamint a feltartóztatásból adódó szolgáltatások díját a feladó terhére felszámítja. V. Fejezet: A KÜLDEMÉNY KISZOLGÁLTATÁSA Az értesítés 17. (1) A vasúti társaság a küldemény megérkezéséről a feladó által megjelölt címzettet, illetve megbízottját (a továbbiakban együtt: átvételre jogosult) haladéktalanul értesíti. (2) A vasúti társaság az értesítésben közli az átvételre jogosulttal a rakodás megkezdésének lehetséges időpontját, továbbá a rakodási, illetőleg az elviteli határidőt. (3) Az értesítésben közölt kirakási és elviteli határidőnek ésszerűnek, valamint a szükséges műveletek elvégzésére elegendőnek kell lennie. (4) A küldemény megérkezéséről szóló értesítés vétele előtt az átvételre jogosult - amennyiben a feladó ellentétes utasítást nem adott, vagy másként nem rendelkezett - a küldemény átvételével kapcsolatosan utasítást adhat és kérheti: 14

15 a) az értesítés mellőzését, vagy az értesítés meghatározott módját, illetve más személy értesítését, b) megbízottjának értesítését, illetve a küldeménynek megbízottja részére történő kiszolgáltatását, c) a küldemény tömegének, illetve darabszámának megállapítását, d) a küldeménynek az eredeti kiszolgáltatási helyétől eltérő, a vasúti fuvarozás szempontjából alkalmas helyen történő kiszolgáltatását. (5) A (4) bekezdésben meghatározott utasítás végrehajtásával járó többletköltségeket az átvételre jogosult viseli. 63. KF: A GYSEV CARGO a küldemény megérkezéséről a címzettet kivéve, ha a felek másképp állapodtak meg a rakodási idő megkezdése előtt legalább 3 órával értesíti. Az értesítés történhet ben, telefaxon, illetve külön megállapodás alapján, telefonon vagy elektronikus úton. A GYSEV CARGO a 17. (2) bekezdés rendelkezésein felül az értesítésben közli az áru nevét, valamint tömegét, és tájékoztatja a címzettet a fuvarlevél kiváltásával, valamint az áru kirakásával kapcsolatos feladatokról. 64. KF: Az értesítés átvételére jogosult személyek: a) a címzett, alkalmazottja, vagy általa írásban meghatalmazott személy; b) a feladó által megjelölt személy. 65. KF: A rakodási idő közforgalomra megnyitott rakodóterületen az értesítés megtörténtét követő 6. óra, bérelt rakodóterületen 3. óra elteltével kezdődik. Ha az átvételre jogosult az értesítésről lemond, a rakodási idő attól az időponttól kezdődik, amikor a GYSEV CARGO a küldeményt kiszolgáltatásra készen tartja. 66. KF: Az értesítést megtörténtnek kell tekinteni: a) telefonon adott értesítést a közlés időpontjában (a telefonon adott értesítésekről, illetve annak megkísérléséről a GYSEV CARGO előjegyzést vezet, ebben az esetben az értesítés időpontjának - amíg mást nem bizonyítanak a nyilvántartásában szereplő időpontot tekinti); b) telefaxon, számítógépen adott értesítést az értesítés elküldésének időpontjában. 67. KF: A GYSEV CARGO az értesítési kötelezettségének eleget tett, ha a címzettet telefonon értesítette, a telefaxot, az elektronikus adatokat továbbította. 68. KF: Az értesítést a GYSEV CARGO díjtalanul végzi. 69. KF: A címzett 17. (4) szerinti rendelkezéseit a GYSEV CARGO írásban fogadja el. 70. KF: A címzett a 17. (4) bekezdésének b) d) alpontjaiban meghatározott rendelkezéseket az értesítés vétele után is közölheti a GYSEV CARGO-val. A kiszolgáltatási akadály 18. (1) Ha az átvételre jogosult nem található, vagy a fuvarlevél kiváltását, illetve a küldemény átvételét megtagadja, továbbá, ha a küldemény kiszolgáltatása más okból nem lehetséges, a vasúti társaság a feladót értesíti, és tőle utasítást kér. Ha a feladó a fuvarlevélen kiszolgáltatási akadály esetére előre utasítást adott, illetve az árukísérő az akadály felmerülésekor ad utasítást, a vasúti társaság az utasításoknak megfelelően jár el. (2) Ha a kiszolgáltatási akadályról szóló értesítés elküldése után, de az utasítás vétele előtt az átvételre jogosult a fuvarlevél kiváltására jelentkezik, a vasúti társaság a küldeményt kiszolgáltatja, és erről - ha az átvevő más személy - a feladót értesíti. (3) Kiszolgáltatási akadály esetében az e -ban nem szabályozott esetekre a fuvarozási akadályra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (15. ). 71. KF: Kiszolgáltatási akadálynak minősül a Ptk.-ban, illetve a 18. (1) bekezdésben foglaltakon túl, ha: a) az értesített címzett a fuvarlevél kiváltásával késlekedik (az értesítést követő első munkanap 12 órájáig nem váltja ki); b) a veszélyes áru kirakásának feltételeit a címzett nem biztosította; c) nem közösségi státuszú küldeményeknél, a jogszabályban meghatározott időn belül annak vám elé állításáról a címzett nem gondoskodik; d) a feladó a címzettet jelölte meg költségviselőnek, és a címzettnek a vasúti társaság nyilvántartásai szerint lejárt fizetési kötelezettsége van, és tartozását haladéktalanul nem egyenlíti ki. 72. KF: A GYSEV CARGO a kiszolgáltatási akadályról szóló értesítést a feladónak és a feladási állomásnak írásban - telefaxon, számítógépen - legkésőbb a kiszolgáltatási akadály felmerülését követő első napon küldi el. 73. KF: Az utasításadás határideje az írásbeli értesítés elküldését követő második nap 0:00 órája. A feladónak utasítását írásban - telefaxon, számítógépen - a feladási állomás útján kell a rendeltetési állomással közölni. A feladó utasítását a GYSEV CARGO a feladási állomáson, az utasításnak megfelelően módosított fu- 15

16 varlevél másodpéldány egyidejű bemutatásával, írásban fogadja el. A feladó utasítása bármilyen tartalmú lehet, ami végrehajtható. 74. KF: Az értesítés és az utasítás végrehajtásának költségeit a 23. szerinti fizetésre kötelezett viseli. 75. KF: Az árukísérő utasítást csak úgy adhat, ha a fuvarlevél-másodpéldányra is rávezeti, és azt a GYSEV CARGO-nak bemutatja. 76. KF: Ha a feladó utasítására GYSEV CARGO: a) a fuvarlevél szerinti rendeltetési állomáson szolgáltatja ki a küldeményt, jogosult várakozási díjat, illetve fekbért számítani, a rakodási idő, illetve az elviteli határidő elteltétől arra az időre, amíg a jogosult a vasúti kocsit ki nem rakja és az árut a vasút területéről el nem viszi; b) a küldeményt más állomáson szolgáltatja ki, vagy a feladási állomásra visszaküldi, jogosult várakozási díjat, illetve fekbért számítani a küldemény eredeti rendeltetési állomásra érkezésétől az utasítás megérkezését követően közlekedő, továbbításra alkalmas első vonat menetrendszerinti indulási idejéig. 77. KF: A kiszolgáltatási akadály elhárítására tett intézkedés, és a feladó által adott utasítás végrehajtásának költségei, a szolgáltatások díjait a GYSEV CARGO a 23. szerinti fizetésre kötelezett terhére felszámítja. 78. KF: Ha a GYSEV CARGO a feladót nem tudja értesíteni, vagy ha a feladó a 73. KF.-ben megjelölt határidőn belül nem ad utasítást, és a késlekedés a küldemény károsodásával járna, vagy a küldemény értéke nem fedezi a várható költségeket, haladéktalanul, egyéb esetben a kézbesíthetetlenné válástól számított 15. nap elteltével a küldeményt jogosult értékesíteni. Az értékesítéskor befolyt vételárral a GYSEV CARGO-nak a feladóval el kell számolnia, illetve a ki nem egyenlített költségeket a feladó fizeti meg. A fuvarlevél kiváltása és a küldemény kiszolgáltatása 19. (1) A rendeltetési állomáson a küldemény átvételére jelentkező személy átvételi jogosultságát a vasúti társaság - a fuvarlevéllel egybevetve - megvizsgálja. (2) A vasúti társaság az átvételre jogosultnak átadja a fuvarlevél megfelelő példányát és a vasúti kocsi, valamint a küldemény megvizsgálását követően, továbbá ha a feladót (címzettet) fizetési kötelezettség terheli, a tartozás kiegyenlítése után a küldeményt az átvétel elismerése mellett kiszolgáltatja. (3) A vasúti társaság és az átvételre jogosult a küldeményt a fuvarlevélben foglalt adatokkal egybevetve azonosítja, valamint ellenőrzi a vasúti kocsi, a küldemény és a csomagolás külső állapotát. (4) Az ellenőrzés során különösen vizsgálni kell: a) a vasúti kocsi és az intermodális fuvarozási egység állapotát, b) a kocsinál és az intermodális fuvarozási egységeknél a zárak épségét és azonosságát, c) nyitott kocsinál a rakomány felületét, d) a küldeményrögzítőket, a rakodás módját és a rakszerek állapotát, e) lehetőség szerint az árudarabok, illetve a csomagolási egységek számát, f) a küldeményen található jelöléseket, azok épségét. (5) A vasúti társaság - ha az átvételre jogosult nem él a 17. (4) bekezdés d) pontjában meghatározott utasítási jogával - a küldeményeket a közforgalmú rakodóterületen szolgáltatja ki. (6) A 17. (4) bekezdés c) pontja alapján a vasúti társaság - amennyiben az lehetséges - az átvételre jogosult írásbeli kérésére és költségére megállapítja az áru bruttó tömegét, valamint darabszámát. A mennyiség megállapítását lehetőleg a felvétel során alkalmazott módon kell elvégezni, és a vizsgálat eredményét a fuvarlevélbe be kell jegyezni. 79. KF: A fuvarlevél kiváltására jelentkező személy átvételi jogosultságát a GYSEV CARGO vizsgálni, az átvételre jelentkező pedig igazolni köteles. Ha a címzett jogi személy, a küldemény kiváltására és átvételére jelentkező személynek nevére szóló meghatalmazást kell a GYSEV CARGO részére átadni. A személyazonosság igazolására elsősorban a személyi igazolvány, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány is, vagy azzal egyenértékű okmány (pl. útlevél) szolgál. A címzett a meghatalmazásra vonatkozóan a rendeltetési állomáson nyilatkozatot tehet, amely visszavonásig érvényes. 80. KF: A GYSEV CARGO a küldeményt csak a fuvarlevél kiváltása után szolgáltatja ki a címzettnek. 81. KF: A GYSEV CARGO a címzett írásbeli kérésére kiszolgáltatás előtt az áruval rakott, és kirakás után az üres vasúti kocsi tömegének megállapítását csak abban az esetben vállalhatja el, ha a rendeltetési állomáson a megfelelő vasúti járműmérleg rendelkezésre áll. Ha a rendeltetési állomáson megfelelő vasúti járműmérleg nem áll rendelkezésre, a GYSEV CARGO a más állomáson történő tömeg-megállapítást csak külön megállapodás alapján vállalja el. 16

17 82. KF: A címzett írásbeli kérésére ha az lehetséges a GYSEV CARGO a küldemény darabszámát a kiszolgáltatáskor megállapítja. A tömeg- vagy darabszám-megállapításra fordított idő ha azt nem a GYSEV CARGO késlelteti a rakodási időt nem hosszabbítja meg. 83. KF: A küldemény tömegének és darabszámának, valamint a vasúti kocsi saját tömegének megállapításáért járó díjat a díjszabás tartalmazza. 84. KF: Ha valamely küldemény kiszolgáltatása a fuvarlevélben megjelölt rendeltetési állomáson a) fuvarozási akadály b) állandó jellegű áruforgalmi korlátozás c) rakodó-berendezés hiánya miatt nem lehetséges, a GYSEV CARGO a küldeményt a fuvarlevélben megjelölt rendeltetési állomás előtt vagy mögött fekvő legközelebbi alkalmas állomáson is kiszolgáltathatja, és erről a feladót haladéktalanul írásban értesíti. 85. KF: Ha a fuvarlevél szerinti rendeltetési állomáson a küldemény kiszolgáltatása a) árutorlódás vagy b) a címzett rakodási késedelme miatt nem lehetséges, a GYSEV CARGO a címzettel írásban állapodik meg a küldemény kiszolgáltatásának helyéről. 86. KF: A szabad forgalom számára nem kezelt küldemények kirakása csak a Vámhivatal által záradékolt fuvarlevél bemutatása után lehetséges. A vámkezelés miatt felmerülő többlet-tartózkodás időtartamára a GYSEV CARGO várakozási díjat számít fel. 87. KF: A GYSEV CARGO veszélyes áruk, hulladékok állomási rakodóterületen történő kiszolgáltatását abban az esetben vállalja, ha a címzett írásban nyilatkozik, hogy a küldemény kirakásánál a vonatkozó jogszabályi feltételeket biztosítja. Fenntartás a kiszolgáltatásnál 20. (1) Ha az átvételre jogosult a kiszolgáltatás előtt vagy a kiszolgáltatáskor azt állítja, hogy a fuvareszköz, a küldemény, illetve annak csomagolása sérült vagy hiányos, a rakomány elmozdult vagy más rendellenesség történt, a küldeményt fenntartással veszi át. A fenntartás tényének a fuvarlevélben történő rögzítését, valamint a 21. (3)-(4) bekezdése szerinti vizsgálat közös elvégzését a vasúti társaság nem tagadhatja meg. A lefolytatott közös vizsgálat a rakodási időt csak akkor hosszabbítja meg, ha a fenntartás helytálló volt. (2) Az átvételre jogosult fenntartással élhet akkor is, ha nem áll módjában a 21. (3)-(4) bekezdése szerinti vizsgálatot elvégezni. Fenntartását a kiszolgáltatás után is közölheti, ha a küldeménynek a kiszolgáltatáskor fel nem ismerhető, de utólag felfedett olyan hiánya, sérülése van, amely - állítása szerint - fuvarozás közben keletkezett. (3) Az átvételre jogosultnak a felismerhető, illetve a kiszolgáltatáskor fel nem ismerhető hiba esetén a Ptk.-ban előírt határidőn belül kell fenntartását a vasúti társasággal közölnie, továbbá a fenntartás tényét és tartalmát a fuvarlevélben is rögzítenie kell. 21. (1) Fenntartás esetén, illetve ha a vasúti társaság a küldemény kiszolgáltatása előtt a küldemény sérülését, részleges elveszését fedezi fel vagy valószínűsíti, a (3)-(4) bekezdés szerinti vizsgálat alapján jegyzőkönyvben rögzíti a küldemény állapotára, tömegére, darabszámára, valamint - amennyiben az lehetséges - a kár keletkezésének idejére és okára vonatkozó megállapításait. (2) A jegyzőkönyv másolatát a vasúti társaság az átvételre jogosultnak köteles átadni. (3) Ha a vasúti társaság az átvételre jogosult fenntartása ellenére a fenntartás tényének a fuvarlevélbe történő bejegyzését nem teszi lehetővé, vagy a közös vizsgálat elvégzését megtagadja, illetve a tényállást írásban nem ismeri el, és a jegyzőkönyvet (iratot) az átvételre jogosultnak haladéktalanul nem adja át, a küldemény átvételét a jogosult - a fuvarlevél kiváltását követően is - megtagadhatja, és a szükséges vizsgálat elvégzésére szakértőt vagy kívülálló érdektelen harmadik személyt kérhet fel. (4) Ha a fuvarlevélben a darabszám szerint megjelölt küldeményből egyes önálló darabok a kiszolgáltatásnál hiányoznak, a vasúti társaság a részleges elveszést a fuvarlevélbe tett bejegyzéssel is elismerheti. 88. KF: A címzett fenntartása esetén közös vizsgálat megállapításait, megkezdésének és befejezésének időpontját a GYSEV CARGO Kiszolgáltatás előtti kárjegyzőkönyvben rögzíti. A közös vizsgálat miatti várakozásért a GYSEV CARGO a címzett számlával igazolt költségeit, illetve a várakozási díjnak megfelelő összeget a kártérítéssel együtt fizeti meg. 89. KF: A küldemény kiszolgáltatása után a címzett fenntartását a GYSEV CARGO, a Ptk (2) bekezdésének megfelelően, három napon belül, írásban fogadja el. A GYSEV CARGO a fenntartás alapján Kiszolgál- 17

18 tatás utáni kárjegyzőkönyvet állít ki. Kiszolgáltatás utáni kárjegyzőkönyv alapján a GYSEV CARGO-val szemben igényt érvényesíteni csak akkor lehet, ha a hiányt vagy sérülést a kiszolgáltatáskor nem lehetett felismerni. 90. KF: Ha a címzett fenntartással élt és a Kiszolgáltatás előtti kárjegyzőkönyv szerint részleges elveszés vagy sérülés nem áll fenn, a GYSEV CARGO-nak a jegyzőkönyv felvételéért a díjszabásban meghatározott díjat és a felmerült mellékdíjakat, költségeket megfizeti. 91. KF: Kiszolgáltatás utáni kárjegyzőkönyv felvétele esetén a GYSEV CARGO a jegyzőkönyv elkészítéséért a díjszabásban meghatározott díjat számítja. 92. KF: Ha a címzett fenntartással élt, és a GYSEV CARGO emiatt vesz fel kármegállapítási jegyzőkönyvet, a GYSEV CARGO a kármegállapítással kapcsolatban elvégzett tömeg-megállapításért, darabszámlálásért stb. a díjszabás szerinti díjakat felszámítja. 93. KF: A GYSEV CARGO a részleges elveszés vagy sérülés megállapításáért, valamint az esetleg szükséges tömeg-megállapításért és darabszámlálásért felszámított díjakat visszatéríti, amennyiben kártérítési felelősségét részben, vagy egészben elismerte, illetve azt bíróság megállapította. 94. KF: A kárjegyzőkönyv egy példányát a GYSEV CARGO legkésőbb a kármegállapítást követő munkanapon írásbeli elismerés ellenében adja át. A kirakás, a vasúti kocsi visszaadása 22. (1) Az átvételre jogosult köteles a vasúti kocsit a rakodási időn belül a vasúti társaságnak épen és tisztán visszaadni, továbbá elszállítani a kirakodásnál keletkező hulladékot, árumaradványt. (2) Ha az átvételre jogosult a küldeményt a rakodási időn belül nem rakja ki, vagy az elviteli határidőn belül a rakodóterületről nem viszi el, a vasúti társaság a kocsi foglaltságáért, illetve a küldemény tárolásáért díjat jogosult felszámítani. Ha az átvételre jogosult a vasúti kocsit nem az (1) bekezdés szerinti állapotban adja vissza, illetve a hulladékot, árumaradványt nem szállítja el, a vasúti társaságnak az ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríti. 95. KF: A címzett a kirakást csak a fuvarlevél kiváltása és a küldemény kiszolgáltatása valamint amennyiben szükséges a vasút által előírt engedély (pl. felsővezetékkel ellátott rakodóvágányon) bemutatása után kezdheti meg. 96. KF. Rakodó berendezés csak az állomásra és az alkalmazott rakodó berendezésre érvényes gépi rakodási engedély birtokában üzemeltethető. 97. KF: A címzett a GYSEV CARGO által rendszeresített kocsiátadó-könyvben aláírásával ismeri el a rakott vasúti kocsi, rakszerek átvételét, illetőleg a kirakás után a visszaadását, ahol utalni kell a vasúti kocsi, rakszer ép, vagy sérült állapotára. 98. KF: Ha a kirakás bármely ok miatt megszakad, a címzett a még ki nem rakott küldeményrészt, kocsi- és konténerajtókat, kocsitartozékokat úgy rögzíti, hogy az esetleges kocsimozgatás során személyekben, küldeményekben, vasúti berendezésekben kárt ne okozzon. Ha a GYSEV CARGO a címzett által végzett kirakást üzemi okból megszakítja, ezt az időtartamot a rakodási időbe nem számítja be. A GYSEV CARGO a kirakás akadályozásának időtartamát a kocsiátadó-könyvben előjegyzi. 99. KF: A kirakáshoz átadott vasúti kocsit a címzett csak a GYSEV CARGO engedélyével és vasúti alkalmazott jelenlétében mozgathatja. A kocsi mozgatása során a vasúti alkalmazott utasításait a címzett köteles megtartani. A kocsi elmozdulását megakadályozó eszközöket csak a vasúti alkalmazott távolíthatja el, illetve kezelheti KF: Kirakás után a címzett a vasúti kocsit, illetve azon fuvarozott konténert becsukott és rögzített ajtókkal vagy dómfedelekkel, a helyére tett eltávolítható kocsitartozékokkal köteles a rakodási időn belül a GYSEV CARGO-nak üresen visszaadni KF: A címzett felelős azokért a károkért és költségekért, amelyek a rakodás során vasúti járművekben, konténerekben, rakodási eszközökben, takaróponyvákban, üzemi berendezésekben, vagy bármi más tekintetben keletkeznek. Az emiatt felmerült összes költséget (helyreállítás, festés, szükséges mérés, javítóműhelybe történő továbbítással kapcsolatos Hálózati Üzletszabályzat szerinti díjak stb.) a GYSEV CARGO a címzett részére felszámítja KF: A küldemények rakodási idejét az Üzletszabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. A küldeménnyel átadott rakszereket a csere-rakodólapok kivételével a rakodási időn belül kell visszaadni KF: Amennyiben a küldemény kirakását helyszíni hatósági kezelés miatt a címzettnek meg kell szakítania, a GYSEV CARGO a hatósági kezelés időtartamát feltéve, hogy a kezelést nem a címzett késlelteti a rakodási időbe nem számítja be. Az időtartamot a GYSEV CARGO a kocsiátadó-könyvben előjegyzi. 18

19 104. KF: A címzett a kocsiból kirakott árut a GYSEV CARGO előzetes engedélyével a rakodóterületre lerakhatja. Az áru rakodóterületre történő lerakásánál be kell tartani a Hálózati Üzletszabályzat erre vonatkozó előírásait KF: A lerakott árut a rakodási idő lejártát követő 24 órán belül a címzettnek a rakodóterületről el kell vinni KF: Ha a címzett az árut 24 órán belül nem viszi el, a késedelem idejére a GYSEV CARGO a díjszabásban közétett fekbért számítja fel a címzett terhére, a következők figyelembevételével: a) amennyiben a kirakás a rakodási időn belül megtörtént, a rakodási idő lejártától; b) ha a küldeményt a rakodási időn belül a címzett nem rakja ki, a kirakás megtörténtétől a küldemény elviteléig KF: Az engedély nélkül, illetve nem az előírásoknak megfelelően lerakott árut a GYSEV CARGO ha a hiányosságot a címzett felszólításra sem szünteti meg a címzett költségére és felelősségére alkalmas helyre és állapotba átrakhatja KF: Ha a címzett a VÁSZ 22. (2) bekezdés rendelkezéseit nem teljesíti, a GYSEV CARGO a kocsi visszavételét megtagadja, és a címzett terhére várakozási díjat számít fel, a rakodási idő lejártától a kocsi és a rakodóterület feltételeknek megfelelő állapotban történő visszaadásáig, de legfeljebb a visszautasítást követő munkanap 16 órájáig. Ha addig az időpontig a címzett az előzőeknek nem tesz eleget, a hiányosságokat a GYSEV CARGO megszünteti, és a felmerült költségeit de legalább a díjszabásban közzétett kocsitisztítási díjat a fizetésre kötelezett terhére felszámítja KF: Az Üzletszabályzat 5. sz. melléklet (RID) és az SZMGSZ 2. sz. melléklet, valamint növény-, illetve állategészségügyi vagy más hatósági rendelkezések előírásai határozzák meg, hogy mely áruk kirakása után kell a kirakott vasúttársasági kocsit mosni, fertőtleníteni, illetve mosni és fertőtleníteni. A mosást, fertőtlenítést, illetve a mosást és fertőtlenítést a GYSEV CARGO végzi el, és a díjszabásban közzétett díjat a fizetésre kötelezett terhére felszámítja. VI. Fejezet: A FUVARDÍJ ÉS A VASÚTI TÁRSASÁG KÖLTSÉGEI A fuvardíj és a költségek megfizetése 23. A vasúti társaság a szerződés teljesítése során nyújtott szolgáltatásaiért járó díját, továbbá a fuvarozásra szükségesen és hasznosan fordított költségeit (a továbbiakban együtt: fuvarköltség) a feladó fizeti meg. A feladó a fuvarlevélen a fuvarköltség megfizetésére a címzettet vagy mást is megjelölhet költségviselőként. Ha az ily módon megjelölt költségviselő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a fuvarköltséget a feladó fizeti meg KF: A fuvarköltség elemei: a) fuvardíj: az az összeg, melyet a fizetésre kötelezett a fuvarozási szerződés alapján a GYSEV CARGOnak a küldemény fuvarozásáért (továbbításáért) fizet; b) mellékdíj: a fuvarozással összefüggésben a GYSEV CARGO által végzett mellékteljesítmény és egyéb szolgáltatás ellenértéke; c) költség: a fuvarozás során (feladási állomáson, útközben fekvő és rendeltetési állomáson) felmerült, a küldemény továbbításához szükséges és hasznos egyéb ráfordítás KF: Fizetési módok: A GYSEV CARGO-nál lehetőség van központi-, illetve állomási elszámolási mód alkalmazására. Központi elszámolási mód esetén a költségviselőnek rendelkeznie kell a GYSEV CARGO-val kötött központi elszámolásra vonatkozó szerződéssel. Amennyiben a fél nem rendelkezik központi elszámolásra vonatkozó szerződéssel, a fuvarköltséget a GYSEV CARGO árufuvarozási szolgáltatási központok árupénztáraiban, készpénzben egyenlítheti ki KF: A fizetési módot, és a díjfizetésre vonatkozó adatokat a feladónak a fuvarlevélbe minden esetben be kell jegyezni KF: A fuvarköltség megosztása: A feladó, illetve az általa megjelölt költségviselő köteles a fuvarozás során felmerült fuvarköltségeket megfizetni. Ha a költségviselő a feladó, a feladási állomáson és a fuvarozás során, útközben felmerült összes költséget köteles megfizetni. Ebben az esetben a rendeltetési állomáson felmerült költségeket a címzett fizeti. 19

20 Ha a feladó a címzettet jelölte meg költségviselőnek, a feladási állomáson keletkező díjakat a feladónak, a fuvardíjat, illetve az útközbeni- és a rendeltetési állomáson felmerült teljesítések díját a címzettnek kell megfizetni. Ha a feladó harmadik személyt jelölt meg költségviselőnek, a feladási állomáson keletkező díjakat a feladónak, a fuvardíjat, illetve a fuvarozás során, útközben felmerült költségeket a feladó által megjelölt személynek, a rendeltetési állomáson felmerült teljesítések díját a címzettnek kell megfizetni. A GYSEV CARGO jogosult a fuvarokmányon kívül más okmányokon is elszámolni a költségeit (pl. készpénzfizetési számla). Az utánvét 24. A vasúti társaság vállalhatja, hogy a címzettől a fuvarlevélben meghatározott utánvét összegét a küldemény kiszolgáltatásakor beszedi és a feladó vagy az általa megjelölt személy javára kifizeti. Az utánvét beszedése során a vasúti társaság a feladó megbízottjaként jár el KF: A GYSEV CARGO utánvét-szolgáltatást nem nyújt. VII. Fejezet: A FELELŐSSÉG Felelősség az útközben keletkezett veszteségért 25. (1) Az olyan áruk esetében, amelyek természetüknél fogva a fuvarozás közben tömegükben általában veszteséget szenvednek, a vasúti társaság - a szándékos károkozás esetét kivéve - a megtett fuvarozási távolságtól függetlenül a) folyékony vagy nedves állapotban feladott áruk esetében a tömeg két százalékát, b) száraz áruknál a tömeg egy százalékát meghaladó mértékű tömegveszteségért felel. (2) Ha a küldemény többféle áruból áll, és azok tömegét a fuvarlevél külön-külön tartalmazza, a tömegveszteséget az egyes áruféleségekre külön-külön kell kiszámítani. (3) A vasúti társaság felelősségének az (1) bekezdés szerinti korlátozására nem hivatkozhat, ha bizonyítható, hogy a tömegveszteség a vasúti társaság érdekkörében felmerült okból származott. (4) A küldemény teljes elveszése esetén a tömegveszteség mértékével a kártérítés összege nem csökkenthető KF: Ha a feladó 25. (1) a) és b) pontjaiban meghatározott árukat egy küldeményként a vasúti kocsiba összerakva ad fel fuvarozásra, és azok tömegét a fuvarlevélbe külön-külön nem jegyezte be, a vasúti társaság a tömegveszteséget a 25. (1) bekezdés a) pontja szerint számítja. A fuvarozási határidő túllépése 26. (1) Ha a vasúti társaság a fuvarozási határidőt túllépi, a késedelem minden megkezdett napjára a fuvardíj 10 százalékának - legfeljebb azonban a fuvardíjnak - megfelelő összegű kötbért fizet. (2) A küldemény teljes elveszése esetén a fuvarozási határidő túllépéséért kötbér nem követelhető. Részleges elveszés esetében a kötbér összegének alapja a késedelmesen kiszolgáltatott küldeményrészre eső fuvardíjrész. (3) Ha a küldemény megsérült és a vasúti társaság a fuvarozási határidőt túllépte, a jogosult - a kár megtérítésén felül - a fuvarozási határidő túllépéséért az (1) bekezdés szerint járó kötbért is követelheti. Az áru elveszése 27. (1) A feladó elveszettnek tekintheti az árut, ha azt a vasúti társaság a fuvarozási határidő lejártát követő 30 napon belül nem szolgáltatja ki. A feladó kérésére a vasúti társaság az áru elveszéséről haladéktalanul igazolást ad. Az igazolást legkésőbb az elveszés vélelmezett időpontjától számított egy éven belül lehet kérni. (2) A vasúti társaság haladéktalanul értesíti a feladót, ha az elveszettnek tekintett áru a fuvarozási határidő lejártát követő egy éven belül megkerül. A feladó az értesítés vételét követő 30 napon belül a megkerült áruval rendelkezhet KF: Ha a címzett a megkerült árura az értesítés megtörténtét követő 30 napon belül utasítást nem ad, illetve, ha az áru a kártérítés kifizetését követő egy év után kerül elő, a GYSEV CARGO az árut értékesíti KF: A megkerült árut a GYSEV CARGO a címzettnek csak a már kifizetett kártérítés visszafizetése után szolgáltatja ki. 20

DB Schenker Rail Hungária Kft.

DB Schenker Rail Hungária Kft. DB Schenker Rail Hungária Kft. Árufuvarozási üzletszabályzata Érvényes: 1. Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság.. sz. alatt. Módosítások A módosítás sorszáma hatálybaléptetés 1. hatósági jóváhagyásának

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság. A jóváhagyó határozat száma (EH/VA/NS/A/84/3/2014) 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata

BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata Jelen Üzletszabályzatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság [...] számú határozatával hagyta jóvá. Készítette a Jablonkay

Részletesebben

Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság EH/VA/NS/B/674/1/2011. sz. alatt 2 ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Ut.-016/2010 MAGYAR VASÚTI ÁRUSZÁLLÍTÓ Kft. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/NS/A/701/3/2010 2010 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya száma Hatálybalépés

Részletesebben

Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2 ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT A Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT .. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2015. május hónap 22. naptól Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/338/3/2015 szám alatt. Első kiadás 1 Az Üzletszabályzat módosításai Sorszám Szám

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság EH/VA/NS/A/860/2013. sz. alatt. Módosítások A módosítás Sorszáma Hatósági jóváhagyásának Érvényességének

Részletesebben

153/1996. (X. 15.) Korm. rendelet. a vasúti árufuvarozási szerződésekről 1. RÉSZ. I. Fejezet. A rendelet hatálya. Az üzletszabályzat

153/1996. (X. 15.) Korm. rendelet. a vasúti árufuvarozási szerződésekről 1. RÉSZ. I. Fejezet. A rendelet hatálya. Az üzletszabályzat 153/1996. (X. 15.) Korm. rendelet a vasúti árufuvarozási szerződésekről A Kormány a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 11. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

A DS VASÚT Kft. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A DS VASÚT Kft. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A DS VASÚT Kft. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti árufuvarozási szerződések általános szabályai és kiegészítő feltételei Érvényes: 2014.július 29-től Első kiadás 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca

Részletesebben

Árufuvarozási Üzletszabályzat

Árufuvarozási Üzletszabályzat Árufuvarozási Üzletszabályzat Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a határozat száma: KH/VA/NS/A/1148/2/2009. A CER Hungary Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen

Részletesebben

Árufuvarozási Üzletszabályzat

Árufuvarozási Üzletszabályzat CER Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Árufuvarozási Üzletszabályzat 2009. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ 4 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 A 2012.1.1. és 2012.3.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék XLI. Fejezet A fuvarozás

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Bevezetés A Continental Railway Solution Kft. (a továbbiakban CRSHU) által fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerződésre

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1117 Budapest, Budafoki út 56. B. épület VI. em. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság Stratégiai és Módszertani Igazgatóság Vasúti Igazgatási Fıosztálya Módosítások: Sorszáma

Részletesebben

2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről

2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről 2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről I. fejezet Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a közúti gépjárművel végzett fuvarozásra, továbbá közúti

Részletesebben

Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

2. sz. Kézikönyv. A fuvarozás előkészítése, és a fuvarozás során alkalmazandó eljárások

2. sz. Kézikönyv. A fuvarozás előkészítése, és a fuvarozás során alkalmazandó eljárások 2. sz. Kézikönyv A fuvarozás előkészítése, és a fuvarozás során alkalmazandó eljárások A módosítás sorszáma száma jóváhagyásának kelte érvényességének kezdete - MC51859/2008. 2008. 11. 20. 2009. 01. 01.

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

Fuvarozási szerződés

Fuvarozási szerződés A fuvarozási szerződés fogalma A fuvarozási szerződés létrejötte A szerződés alanyai A fuvarozó kötelezettségei A fuvarozó kötelezettségei váratlan esemény kapcsán A fuvarozó jogai Több fuvarozó a kötelemben

Részletesebben

A Rail Cargo Hungaria Zrt. által kibocsátott számlákon alkalmazott mellékdíj kódok. teljes körű listája

A Rail Cargo Hungaria Zrt. által kibocsátott számlákon alkalmazott mellékdíj kódok. teljes körű listája A Rail Cargo Hungaria Zrt. által kibocsátott számlákon alkalmazott mellékdíj kódok teljes körű listája Érvényes: 2016. 01. 01-től * Az Árudíjszabás 1. sz. Függelékében nem szereplő szolgáltatásokat a Rail

Részletesebben

2. sz. Kézikönyv A fuvarozás előkészítése, és a fuvarozás során alkalmazandó eljárások

2. sz. Kézikönyv A fuvarozás előkészítése, és a fuvarozás során alkalmazandó eljárások 2. sz. Kézikönyv A fuvarozás előkészítése, és a fuvarozás során alkalmazandó eljárások 2017.07.15. Bevezetés A fuvarozás előkészítése, és a fuvarozás során alkalmazandó eljárások kézikönyv (a továbbiakban:

Részletesebben

Árufuvarozási Díjszabás

Árufuvarozási Díjszabás GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság Árufuvarozási Díjszabás Érvényes: 2010. július 1-jétől A GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási díjszabása (továbbiakban: díjszabás) az Árufuvarozási Üzletszabályzatban

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

A Rail Cargo Hungaria Zrt. által kibocsátott számlákon alkalmazott mellékdíj kódok. teljes körű listája*

A Rail Cargo Hungaria Zrt. által kibocsátott számlákon alkalmazott mellékdíj kódok. teljes körű listája* A Rail Cargo Hungaria Zrt. által kibocsátott számlákon alkalmazott mellékdíj kódok teljes körű listája* Érvényes: 2014. 01. 01-től * Az Árudíjszabás 1. sz. Függelékében nem szereplő szolgáltatásokat a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

XLI. Fejezet. A fuvarozás. A fuvarlevél. A felek jogai és kötelezettségei

XLI. Fejezet. A fuvarozás. A fuvarlevél. A felek jogai és kötelezettségei XLI. Fejezet A fuvarozás Ptk. 488. (1) Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni. (2) A szerződés a

Részletesebben

Konténer termináli díjak

Konténer termináli díjak Konténer termináli díjak A konténer termináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 1. Tárolási díjak 1.1 Leadási forgalomban érkező (import) konténerek tárolási díja: A kombináltfuvarozási küldeményt szállító

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A módosítás. jóváhagyásának - MC16159/2009. 2009. 05. 20. 2009. 06. 01. 1. MC36406/2009. 2009. 12. 16. 2010. 01. 01.

A módosítás. jóváhagyásának - MC16159/2009. 2009. 05. 20. 2009. 06. 01. 1. MC36406/2009. 2009. 12. 16. 2010. 01. 01. ÁRUDÍJSZABÁS Díjszabási feltételek, díjak, díjtételek, fuvardíjak kocsirakományú küldemények, intermodális fuvarozási egységek fuvarozására belföldi és nemzetközi (behozatali, kiviteli és átmeneti) forgalomban

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet A szállítmányozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet A szállítmányozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet A szállítmányozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet A szállítmányozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3.

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. 3/2008. i Utasítás a vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat

Részletesebben

Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra (ABB-CIM) Érvényes: július 1-tıl

Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra (ABB-CIM) Érvényes: július 1-tıl Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra (ABB-CIM) Érvényes: 2006. július 1-tıl Jelen dokumentum nyilvánosan hozzáférhetı. A CIT Alapszabályának 2.5 a) pontja szerint jelen dokumentum

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete III-3TK/37/2/2006. Tervezet A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (.) GKM rendelete az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről

Részletesebben

20. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, február 19., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1665, Ft. Oldal

20. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, február 19., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1665, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 19., csütörtök 20. Ára: 1665, Ft TARTALOMJEGYZÉK 28/2009. (II. 19.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Időutazás Budapest, 2000. június 1 Információs szolgáltatások Fuvarozás előtt árufuvarozási és díjszabási felvilágosítás fuvarajánlatok készítése

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

I. Cím ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Hatály

I. Cím ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Hatály A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM - az Egyezmény B Függeléke) I. Cím ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikk Hatály 1. Jelen Egységes Szabályokat kell alkalmazni minden

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI A DIKTÁLÁS ALAPÚ SZÁMLÁZÁST VÁLASZTÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN 2011. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK... 3 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

COTIF 1999-es revíziója és a nemzetközi vasúti fuvarozás jogi környezetének változásai

COTIF 1999-es revíziója és a nemzetközi vasúti fuvarozás jogi környezetének változásai COTIF 1999-es revíziója és a nemzetközi vasúti fuvarozás jogi környezetének változásai Dr. Erb Szilvia Budapest, 2016. szeptember 20. AZ ELŐADÁS CÉLJA Az előadás célja, hogy bemutassa a nemzetközi vasúti

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

A módosítás. jóváhagyásának - MC16159/ MC36406/

A módosítás. jóváhagyásának - MC16159/ MC36406/ ÁRUDÍJSZABÁS Díjszabási feltételek, díjak, díjtételek, fuvardíjak kocsirakományú küldemények, intermodális fuvarozási egységek fuvarozására belföldi és nemzetközi (behozatali, kiviteli és átmeneti) forgalomban

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére 1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek I.) a Feladó és a Trans Hungária Kft.

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben