VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom"

Átírás

1 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terve kapcsolata 3. Népességprognózis 4. Településszerkezet, területfelhasználás 4.1. A beépítésre szánt területek A lakásállomány adatai, lakásprognózis Lakóterületek (L jelű területek) Vegyes területek Gazdasági területek (Gksz és Gip jelű területek) Üdülőterületek (Üh jelű területek) Különleges területek (K jelű területek) 4.2. Beépítésre nem szánt területek Zöldterületek (Z jelű területek) Erdőterületek (E jelű területek) Mezőgazdasági területek (M jelű területek) Vízgazdálkodási területek (V jelű területek) 1

2 B) TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 1. Országos védelem 2. Helyi értékvédelem 3 Egyéb, nem védett táji/természeti értékek C.) KÖRNYEZETVÉDELEM 1. Levegőtisztaság-védelem 2. Talajvédelem, hulladékgazdálkodás 3. A felszíni- és felszín alatti vizek védelme 4. Zaj- és rezgésvédelem D.) AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 1. Az országos védelem elemei 2. Helyi értékvédelem E.) KÖZLEKEDÉS F.) KÖZMŰVEK ÉS HÍRKÖZLÉS 1. A közműfejlesztésről általában 2. Közművenkénti fejlesztési javaslat 2.1. Vízellátás 2.2 Szennyvízelvezetés 2.3. Csapadékvíz-elvezetés 2.4. Energiaellátás Villamosenergia ellátás Földgázellátás A nem vezetékes energiahordozók 3. Hírközlés 3.1. Vezetékes hírközlési létesítmények 3.2. Vezeték nélküli hírközlési létesítmények Vác közműellátottsága

3 TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA Vác Város jelenleg hatályos Általános Rendezési Terve a többször módosított 33/1997.(XII.22.) számú rendelet. Az új törvények szerint készítendő területrendezési tervek első ütemeként folyamán készült el az Urbanitás Kft. tervezőgárdájának részvételével Vác Város Településszerkezeti Terve (a továbbiakban TSZT) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16..-a (1) bekezdésének, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló (1999. évi CXV. törvénnyel módosított) évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7..-a (3) bekezdés c. pontjának felhatalmazása alapján. A Vác Város Városfejlesztési Koncepciója figyelembevételével elkészített és a Képviselőtestület 195/2001.(XI.13.) sz. határozatával jóváhagyott TSZT alapján, valamint az Étv. és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban OTÉK) foglaltak, továbbá az előzetes szakmai egyeztetéseken elhangzottak alapján elkészült Vác Város Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének (a továbbiakban VÉSZ-SZT) munkaközi egyeztetési anyaga. Az ÁRT jóváhagyása óta számos rendezési tervet készíttetett a város, melyek közül sok még OÉSZ alapú, de számos készült már az OTÉK előírásai alapján. Maga a TSZT természetesen már az OTÉK szerint készült, de jelen terv elkészítése kapcsán és az időközben született önkormányzati döntéseknek megfelelő szükséges módosítások átvezetése mellett a módosított OTÉK és jelkulcsa alapján történt a TSZT módosítása. A VÉSZ-SZT készítésével párhuzamosan a TSZT-ben bizonyos módosítások szükségesek: az időközben történt önkormányzati elhatározások átvezetése. Ide tartozik az ipari gazdasági terület (sötét lila területfelhasználási területek) kereskedelmi szolgáltatási területi átminősítése (rózsaszín területfelhasználási egységek) a belvárosi területeken, illetve a lakóterületek szomszédságában. Ennek célja a lakóterületeket zavaró funkciók területi korlátozása, kizárása; a részletesebb tervezési folyamat miatt szükségessé vált módosítások átvezetése a TSZTbe; az Önkormányzat által elfogadott Erdőprogram átvezetése, a részletek finomításával a módosított OTÉK előírások szerinti építési övezeti, övezeti területfelhasználási elnevezések használata a módosítandó TSZT-ben. A fenti módosítások nem alapvető, koncepcionális változtatást jelentenek Vác Településszerkezeti Tervében, tehát nem mennyiségi, területi növekedést, vagy szerkezeti átrendezést jelentenek Vác közigazgatási terültén, hanem csupán területfelhasználási változást, elsősorban az iparterületen belüli, a környezetterhelés szempontjából kedvezőbb átrendeződést jelentenek. Ezt a gazdasági területen belüli javító irányt a régi, várostestbe beékelődő iparvállalatok megszűnése tette lehetővé, mely egyrészt a megszűnő munkahelyek szempontjából kedvezőtlen, de másrészt új munkahely-lehetőségeket és kedvezőbb környezeti kialakítást rejt magában. A fenti területfelhasználási változtatások a Településszerkezeti Terv 1. számú módosítása leírásában megtörtént, melyet a jelen VÉSZ egyeztetési eljárását követően a város Képviselőtestülete határozattal majd jóváhagy. 3

4 A VÉSZ-SZT elkészítésének tehát két alapvető kiindulási alapja: 1. a TSZT és 2. az OTÉK 3. a hatályos OÉSZ és OTÉK alapú tervek Az új településrendezési tervben a megújuló városrendezési szemléletet tükröző tényezők: az OTÉK új szemlélete, mely az épített környezet alakítása és védelme alapállásból, az önkormányzatiság felől közelíti meg az építésügyet, szemben a volt OÉSZ szemléletével, mely az építésügyet az államigazgatás felöl nézte ; a településrendezési tervnek alapvető feladata, hogy olyan településszerkezeti terve, szabályozási terve és helyi építési szabályzata legyen a településnek, amelyek jó keretet és teret biztosítanak az egészséges lakókörnyezet- és a munkahely megteremtéséhez, a lakosság megújuló fejlődésre képes, értékvédő és értékteremtő gazdasági-, társadalmi- és kultúrális-szabadidős tevékenységéhez; értékalapú szabályozási szemlélet, eltérési szabályok bevezetésével, a történelmi városnak megfelelő keretszabályozási mód alkalmazása, a kötelező elvi építési engedélynek fokozott jelentőséget teremtve. A városrendezési eszközök között a kötelező elvi építési engedély (a tervben KELEN rövidítéssel) használatának kiszélesítése az építési engedélyt megelőzően, mely során tovább pontosíthatóak a keretszabályozást továbbfejlesztő, a helyi sajátosságokat figyelembevevő illeszkedés szabályai; az erdőfejlesztési terv javaslatainak érvényesítése a városi önkormányzat és lakosság egészséges környezet iránti szándéka szerint, a területhasználat és építésszabályozás lehetséges eszközrendszerével segítve (új erdőövezetek szabályozása, a magántulajdonú építési telkek és kertterületek kötelező zöldfelületi fedettségére vonatkozó beültetési kötelezettség magasabb értékű meghatározásával; a környezetterhelő iparterületek koncentrálása a déli területekre, a belvárosból és a lakóterületek szomszédságából történő kiszorítása mellett; az értékvédő-értékteremtő szemlélet domináns vezérelvként érvényesült az övezetek kialakításánál és az övezeti előírások megalkotásánál; a város épített környezetét körülvevő táj karakterét jelentősen befolyásoló mezőgazdasági övezetek meghatározása a természeti-környezeti adottságok, a kialakult tulajdonviszonyok és területhasználat, valamint a közösségi érdekekhez is illeszthető tulajdonosi szándékok figyelembe vételével, az általános tájvédelem és a természetvédelem elveinek érvényesítésével történt a terv meghatározása szerint a városi zöldfelületek rendszere és védett természeti területek köre bővülhet. A zöldfelületek és védett területek bővülése az ökológiai-hálózat gazdagodását eredményezik, a sajátos jogi intézmények alkalmazása. A Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat készítése során a hatályos RRT-ket (részletes rendezési terveket), valamint már az OTÉK szerint készült terveket be kell emelni a végterméket jelentő egyetlen Helyi Építési Szabályzatba. Ennek során egységes szemlélet alapján kell meghatározni a különböző időben és különböző tervezőgárda által készített tervekben levő, valamint a részletes tervvel nem rendelkező területekre az egyes területfelhasználási egységeken belül az építési övezetek, övezetek rendszerét, elnevezését és tervi jelképét, tervi jelét. 4

5 Így egyrészt a korábban az OÉSZ alapján készült rendezési terveket át kellett fordítani az OTÉK szabályai szerint, de az új OTÉK terveknél is az építési övezetek tervi jelében az egységes rendszert ki kell alakítani azok tartalmi változtatása nélkül. A VÉSZ-ben figyelembe veendő hatályos tervek: 1. Vác Város Önkormányzat 49/1992.(XII.21.) sz. rendelete a Kisvác RRT részletes felülvizsgálatáról 2. Vác Város Önkormányzat 50/1992.(XII.21.)sz. rendelete a Déli terület III. ütem építésiszabályozási előírásairól 3. Vác Város Önkormányzat 51/1992.(XII.21.)sz. rendelete a Belváros helyi építésiszabályozási előírásairól /Módosította a 31/2000.(XI.21.)sz. önk. rend/ 4. Vác Város Önkormányzat 52/1992.(XII.21.)sz. rendelete a Vác, Szent Mihály hegy helyi építési-szabályozási előírásairól 5. Vác Város Önkormányzat 17/1993.(VI.14.)sz. rendelete a Vác Papvölgy-Bácska-Altány dűlô, valamint a Gombási úttól É-ra eső terület helyi építési-szabályozási előírásairól 6. Vác Város Önkormányzat 20/1993.(VII.12.)sz. rendelete a Duna-part helyi építésiszabályozási előírásairól 7. Vác Város Önkormányzat 21/1993.(VII.12.)sz. rendelete Vác Déli területére vonatkozó helyi építési-szabályozási előírásairól. /Módosította a 36/1996.(X.14.), 20/1997.(IX.23.)sz. önk. rend./ 8. Vác Város Önkormányzat 22/1993.(VII.12.)sz. rendelete a Vác Kórház környékének területére vonatkozó helyi építési-szabályozási előírásairól 9. /Módosította a 17/1998.(VII.20.) sz. önk. rend./ 10. Vác Város Önkormányzat 23/1993.(VII.12.)sz. rendelete a Vác Huszár u. - Híradó út - vasút által határolt területre, valamint az hrsz-ú földrészletre vonatkozó helyi építési-szabályozási előírásokról. 11. Vác Város Önkormányzat 42/1993.(XII.13.)sz. rendelete a Vác, Szérűskert és környéke helyi építési-szabályozási előírásairól 12. /Módosította a 27/1996.(IX.10.) és a 18/2000.(VII.26.)sz. önk. rend./ 13. Vác Város Önkormányzat 20/1994.(VI.13.)sz. rendelete a Vác, Törökhegy helyi építésiszabályozási előírásairól. 14. Vác Város Önkormányzat 34/1994.(IX.12.)sz. rendelete a Vác, Dunapart helyi építésiszabályozási előírásainak kiegészítéséről 15. Vác Város Önkormányzat 18/1998.(VII.20.)sz. rendelete Vác, Külső Rádi út és a volt Vácdukai út találkozásánál lévő 0290/1 hrsz-ú terület szabályozási tervéről. 5

6 16. Vác Város Önkormányzat 22/1998.(IX.15.)sz. rendelete a Vác Kôhíd úti lakópark és környéke helyi építési szabályzata szabályozási tervéhez 17. Vác Város Önkormányzat 23/1998.(IX.15.)sz. rendelete a Gombási út melletti gazdasági terület helyi szabályozási tervéhez 18. Vác Város Önkormányzat 19/2000.(VII.26.)sz. rendelete a Vác, Szérűskert 1899/16 és 1899/24. hrsz-ú ingatlanok helyi építési szabályzatáról 19. Vác Város Önkormányzat 12/2001.(IV.26.) sz. rendelete a Vác, 0411/4 hrsz-ú terület egy részének helyi építési szabályzatáról 20. Vác Város Önkormányzat 19/2001.(VI.25.)sz. rendelete a Szüret utca melletti 21. hrsz-ú terület helyi építési szabályzatáról 21. Vác Város Önkormányzat 20/2001.(VI.25.) sz. rendelete a 33/1997.(XII.22.) sz. rendeletével jóváhagyott Vác Általános Rendezési Terve hatályon kívül helyezéséről a ContiTech telephelye és bővítése területére 22. Vác Város Önkormányzat 21/2001.(VI.25.) sz. rendelete a Vác-ContiTech telephely bővítése helyi építési szabályzatáról 23. Vác Város Önkormányzat 32/2001.(IX.18.) sz. rendelete a Toperini ipari, logisztikai és üzleti park (a volt SZEBETON bel- és külterületi telephelyei) területére vonatkozó helyi építési szabályzatról 24. Vác Város Önkormányzat 34/2001.(IX.18.) sz. rendelete a Consolid Kft. telephelye melletti (0418/6 és a 0418/8 hrsz-ú) terület helyi építési szabályzatáról 25. Vác Város Önkormányzat 11/2002.(VII.23.)sz. rendelete a Derecske lakóterület, 7001/1. hrsz. telekre vonatkozó helyi építési szabályzatáról 26. Vác Város Önkormányzat 22/2002.(IX.24.)sz. rendelete helyi építési szabályzat a Vác Déli trafó melletti terület a dr. Csányi László körút - Damjanich tér - Tragor Ignác u. Rádi úti csomópont, a Görgey Artúr u. és a Flórián u. által határolt területre A Szabályozási Terv a fenti tervek felülvizsgálatával - a terveket kismértékű és kevés ponton történő módosítással - alapvetően figyelembe vette. Az OÉSZ-ről az OTÉK előírásokra történő átfordítás során a tapasztalatok szerint az építménymagasságok megnövelése 0,5m-rel. szükséges az egyes építési övezetekben, övezetekben a megfelelő tömegképzés biztosítása érdekében (a homlokzatmagasság és az OTÉK szerinti építménymagasság közötti különbség fennállása miatt). A felhasznált térképek A településrendezési tervezéshez a záradékolt földhivatali nyilvántartási térképet helyettesítő, Váci Földhivataltól kapott digitális alaptérképet Vác Város Önkormányzat bocsátotta adatszolgáltatásként a tervezők rendelkezésére. 6

7 Vác digitális kataszteri térképe a Nemzeti Kataszteri Program keretében készült. A magassági adatokat tartalmazó kiegészítés sajnos ezidáig nem készült el. De miután a Vác digitális adatbázist kíván alkalmazni az önkormányzati munkában, mindenképpen ezt a digitális tervfeldolgozást kellett választani. A magassági adatok hiányát a tervezésben pótolja, hogy a terv készítésének előzményei és alapja- a jelenleg hatályos ÁRT, a mintegy 26 db részletes rendezési terv, illetve szabályozási terv, valamint közművesítési tervtanulmány - magassági adatokat tartalmazó alaptérképen készült. A földhivatali alaptérkép kiegészítése az utóbbi években megvalósult épületekkel az önkormányzattól és a földhivataltól kapott adatszolgáltatással és szintén az önkormányzattól származó ortofotó segítségével történt, az alaptérképen megkülönböztetett módon. Közigazgatási határmódosítás A Településszerkezeti Tervnek megfelelően a Szabályozási Terv két területen tartalmaz közigazgatási határmódosítási tervezetet: egyrészt Kosd, másrészt Sződliget településekkel érintkező közigazgatási határ mentén, ésszerűen a területhasználatokhoz igazodóan. A közigazgatási határmódosítások során a területszervezési eljárásról szóló évi XLI. tv előírási szerint kell eljárni. SZAKÁGI TERVJAVASLATOK Az alátámasztó munkarészek műleírása a korábban készült, ezúttal módosítandó Településszerkezeti Tervhez készült műleírások kivonatából és a jelen Szabályozási Tervhez és Helyi Építési Szabályzathoz készült tervi műleírásból tevődik össze, miután a tervezési folyamatban a két tervfajta időben ugyan szétválva készült, de tartalmilag egymással szorosan összetartozik. A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) Vác regionális, kistérségi szerepe elsősorban történelmi múltjából - egyházi és közigazgatási központi szerepköréből adódik. Ezt a központjelleget a város a járási egység felszámolása után is megőrizte, sőt a vizsgálatok szerint néhány területen ennek erősödése is kimutatható (pl. gazdaság, oktatás. A földrajzi, közlekedési adottságok, a szolgáltatások és az intézményi ellátottság, valamint a kulturális vonzáskörzet továbbra is a központi funkciót erősíti. Vác több térség része, így a a Közép-Magyarországi Régió a Budapesti Agglomeráció a Duna-Ipoly Nemzeti Park az Ipoly Eurorégió a Közép-Dunavidéki Idegenforgalmi Régió a Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet Pest Megye Váci kistérség 7

8 Vác Városfejlesztési Koncepciójának főcélja: Vác hangulatos, nyitott kisváros, a Dunakanyar bal partjának szellemi, kereskedelmi és idegenforgalmi központja. A Városfejlesztési Koncepció, a város regionális politikai koncepciója szerint Vác kezdeményező, együttműködő város kíván lenni. Vác célul tűzte ki ezen belül: a régió szellemi, kereskedelmi és idegenforgalmi központja; a térség települései megtartó erejének elősegítője; a településközi együttműködés segítője, kezdeményezője; a színvonalas városmarketing létrehozója lesz. A 67/1998.(V.18.) Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Vác Város Fejlesztési Koncepciójának alapgondolata: Célszerű globálisan gondolkodni és lokálisan cselekedni! Vác Városfejlesztési Koncepciója az európai normatív elvek és gyakorlatok érvényesítése mellett a helyi sajátosságokat, adottságokat is figyelembe vette. Mindenki által elfogadható általános alapelv, hogy "a jövő városa lakható, barátságos, szép és egészséges legyen". Ideális városmodell esetén a városi élet, a "terület- és térhasználat" különböző területeit, valamint tevékenységeit (pl. lakás, munka, pihenés, művelődés, közlekedés stb.) sikerül összehangolni, az anakronisztikusnak tűnő konfliktusokat föloldani. A Városfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott főcél - mint a város jövőképe - a következő: Vác hangulatos, nyitott kisváros, a Dunakanyar bal partjának szellemi, kereskedelmi és idegenforgalmi központja. 2. A Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terve kapcsolata Vác város közigazgatási területére a többször módosított 33/1997.(XII. 22.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott általános rendezési terv van jelenleg érvényben. A jelen Szabályozási Terv a ben jóváhagyott Településszerkezeti Terv szerint, annak igen kis mértékű felülvizsgálatával készül. Miután a TSZT a korábbi részletes tervek, valamint az egyes területekre elkészül szabályozási tervek figyelembevételével készült, jelen terv készítése során a korábbi részletes tervek továbbra is meghatározók. 3. Népességprognózis Vác népessége - az országos tendenciának megfelelően a korábbi nagy népességnövekedési tendencia után lecsökkent, majd az utóbbi évtizedben megindult a népesség fogyása. A város népessége 1900-tól kezdve a II. világháborút kivéve fokozatosan növekedett, egészen 1980-ig, amióta is napjainkig csökkent: főről főre, azaz mintegy 1500 fővel csökkent.(a felhasznált statisztikai adatok a Központi Statisztikai Hivatal - KSH - adatai.) Emlékeztetőül Vác város lakónépessége az utóbbi 4 évtizedben: 1960-ban fő, a tényleges szaporulat 23,9% között 1970-ben fő, a tényleges szaporulat 13,5% között 1980-ban fő, a tényleges szaporulat -2,4% között 1985-ban fő 1990-ben fő 1995-ben fő 1997-ben fő, a tényleges szaporulat - 6% között, mely a -2,4%-os természetes szaporulatból és a -3,6%-os vándorlási különbözetből adódik ban fő, 8

9 2000-ben fő 2001-ben fő volt Vác népessége. Az utóbbi évtized népességcsökkenése - a negatív természetes szaporulatból és a negatív vándorlási különbözetből adódó negatív tényleges szaporulat - mínusz 6% volt, ami megegyezik a Pest megyei átlaggal, de kisebb az országosnál. A terv Vác távlati népességszámalakulását a jelenlegi demográfiai tendenciákat, a város befogadóképességét, területi tartalékait, ellátóképességét, illetve a lakáskörülmények javulását, azaz a fő/lakás mutató csökkenését figyelembe véve prognosztizálja: 2001-ben fő 2015-ben fő A külterületi népesség az országos tendenciáknak megfelelően az utóbbi évtizedekben csökkent, 1980-ban 3%, azaz 1300 fő volt. A tervben a külterületi lakott helyek megtűrt állapotként való kezelése a külterületi népesség megmaradását, fennmaradását jelenti. Vác város nappali népességét befolyásoló tényező a város munkahely-számához igazodó ingázás mértéke. Mint középfokú központi szerepkört betöltő és a térségben egyedülállóan jelentősebb iparral rendelkező város, a múltban nagy szerepet töltött be a munkahely és a lakóhely közötti mozgás, az ingázás. Ez a jelenség a gazdasági élet normalizálódása, ipari munkahelyek letelepedése után várhatóan újra feléled, szerepe megnő. Az 1990-es ingázási adatok az alábbiak (Nógrádi irányú ingázási KSH adatok nincsenek): - lakóhelyén dolgozó fő - naponta ingázó összesen 3470 fő ebből megyén belül 1377 fő megyén kívül (Bp) 2093 fő - naponta bejáró 8757 fő - helyben dolgozó fő Az 1990-es ingázási adatokra támaszkodva az ingázás az alábbiak szerint várható 2015-ben: - lakónépesség 2015-ben fő - az inaktív lakosság fő - az aktív keresők száma (kb. 49%) fő - ebből helyben dolgozó fő - ebből eljáró fő - bejáró dolgozók fő - helyben dolgozó összesen fő -számításba véve Vác diákvárosi szerepét fő A prognosztizált nappali népesség tehát összesen: fő 9

10 4. Területfelhasználás, területfelhasználás Röviden összefoglalva Vác településszerkezetét és területfelhasználását: Vác a Duna és a Naszály között, északi irányban egyre keskenyedő háromszög alakú területre települt, mely a Duna mentén viszonylag sík, attól eltávolodva a Naszály-hegy lábainál dombokra kapaszkodó. Ez a természeti adottság a város területfelhasználására döntő kihatással volt. Az őstelepülés a Duna-part mentén hosszan elnyúló, egyutcás település volt. Ennek szélén az egykori városfalakon kívül, a régi főutcával párhuzamosan épült ki a régi 2. sz. országos főközlekedési út, majd egy lépéssel a hegyek felé a vasút. E két párhuzamos, illetve déli irányban széttartó közlekedési vonal a város területét keskeny csíkokra szabdalta. A régi 2.sz. út és a Duna között terül el a történelmi város, a főút és a vasút közötti terület vegyes, lakó-, intézmény- és gazdasági terület (iparterület), melyben nagy mértékben uralkodik a régi időkben és szétszórtan települt, napjainkra már átalakuló, vagy megszűnő ipar. A vasúton túl új városrész települt, melynek nagyobb, északi része lakóterület. A délkeleti részén az utóbbi évtizedek alatt szolgáltató és termelő gazdasági terület és a kórház együttese létesült, illetve folyamatosan bővül. A várostól északra létesült 1963-ban a cementgyár (jelenleg DDC Kft) iparterülete. Az utóbbi években a város településszerkezetében legjelentősebb változást a 2/A főút Vác belterületét elkerülő szakaszának a megépítése jelentette. Ezáltal a belváros a tűrhetetlen nagy átmenő forgalomtól mentesül, ugyanakkor a város közlekedésszerkezeti és területfelhasználási hangsúlya a város északkeleti, eddig periférikus területeire terjed át és e területek értékét megnöveli. Az új út, miáltal a belterület szélén, vagy közel a szélén halad, egyúttal lezárja a várost, kijelölve a város távlatban felhasználható fejlesztési területeit. Az út nyomvonalát figyelembe véve készültek azok a részletes rendezési tervek, melyek a periférikus területek területfelhasználását meghatározták családiházas, nagytelkes lakóterületek, illetve vállalkozási területek formájában. (Papvölgy-Bácska RRT, Törökhegy RRT, A kórház környéke RRT) Vác belső területeire készült részletes rendezési tervek elsősorban a meglévő területfelhasználás fejlesztési lehetőségeit tárták fel, a város arculatának megtartásával. Új területfelhasználási lehetőséget jelentett a város számára a Szérűskert, - a volt Esze Tamás laktanya területén - városi - középfokú városközponti szerepének kiteljesítése az itt kialakuló oktatási- és sportközpont révén. A város területfelhasználásában korábban nagy jelentőséggel bíró, lakóterületekbe ékelődő és környezetükre zavaró hatással lévő ipari telephelyek a gazdasági változások következtében szerepüket vesztik, némelyikük megszűnt, illetve megszűnik E területek távlati hasznosításánál alapvető szempont, hogy az átalakulásuk kisebb vállalkozásokra történő felaprózódásuk a jövőben szabályozási tervek, vagy telekalakítási tervek alapján, tervszerűen, a városlakók és a városkép védelmét figyelembe véve történjenek. E folyamat részeként a meglévő zavaró környezeti hatású technológiákat korszerűsíteni kell. Zavaró környezeti hatású létesítmények betelepülését a város nem támogatja, sőt a város belső 10

11 területein levő ipari gazdasági területeknek a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe való átsorolásával a környezetzavaró hatását kívánja megszüntetni (Emiatt, e területfelhasználási kategóriában a Településszerkezeti Terv módosítása jelen tervezési folyamatban megtörténik) A város területén a hatályos ÁRT a forgalmi utak és természeti adottságok által meghatározott városrészeket határoz meg, melyet a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv megőriz. A városrészlehatárolások felülvizsgálatában a város a jelen egyeztetési anyag elkészültéig még nem döntött, így a jelen tervben a korábbi területi egységek szerepelnek. (a városrész-elnevezések az adott városrész neve, illetve az elkészült RRT-k megnevezései alapján jöttek létre), vagyis ezek a: Belváros: a Barabás M. u. - Szt. János u. - dr. Csányi L. krt. - Földvári tér - Diadal tér - Liszt F. sétány - Ady Endre sétány - József A. sétány és a meghosszabbításában tervezett út által határolt terület. Duna-part: az Ady E. sétány - József A. sétány és a meghosszabbításában tervezett út - Gombás patak - a Duna középvízszinti partvonala által határolt terület. Kisvác - Szérűskert DDC Kft.: a vasútvonal, illetve a Vöröskereszt-sor - Zrínyi u. - Szt. János u. - Barabás u. - Duna által határolt terület, illetve a Kőhíd lakópark, az attól északra lévő üdülőterület és a DDC Kft. területe Szent Mihály hegy: a vasútvonal - a belterületi határ - a Híradó út - a laktanya által határolt terület Deákvár: a vasútvonal - Híradó út - a laktanya nyugati és északi határvonala - Naszály u. - Vág u hrsz. árok - Gombási u. - Kárász u. - Kubinyi u. - Szivárvány u. - Kosdi út által határolt terület Papvölgy-Bácska-Altány: a Kosdi út - Szivárvány u. - Kubinyi u. - Gombási út hrsz. árok - Vág u. - Naszály u. - Gombás u. nyugati oldalán lévő Téglaházi major területe és tervezett gazdasági terület - a 2/A sz. út csomópontjának a területe, valamint a 2/A sz. út nyomvonala által meghatározott belterületi határ által határolt terület. Törökhegy: a Kosdi út - a 2/A sz. út nyomvonala által meghatározott belterületi határ - Kosd közigazgatási területe - a 0273/1-3 hrsz.-ú nagyüzemi szőlőültetvény - a Kórház feletti Törökhegyi utca (21984/1 hrsz.) által határolt terület. Kórház és környéke: a Kosdi út - a Kórház feletti Törökhegyi utca (21984/1 hrsz.) és folytatásában tervezett, a Rádi útra kikötő gyűjtőút - a Rádi út és a vasútvonal által határolt terület, beleértve a Rádi út déli oldalán lévő belterületi gazdasági- és lakóterületet Közép- és Alsóváros: a dr. Csányi László krt. - Zrínyi u. - Vöröskereszt sor - vasútvonal - Gombás patak által határolt terület Déli terület: a Gombás pataktól délre levő meglévő és tervezett belterületek A terület jellegéből adódóan - gazdasági területek, különleges területek - temető, stadion, és lakóterületek. Alapfokú ellátás szempontjából nem önálló, hanem a Közép- és Alsóvároshoz tartozik. 11

12 4.1. A beépítésre szánt területek A lakásállomány adatai, lakásprognózis Vác város lakóterületei a város szerkezete alapján két nagy részre osztható: a Duna és a vasútvonal közé zárt régebbi és a vasúton túli újabb településrészre. A régi városrész zsúfolt, apróbb tömbökből tevődik össze, magas beépítési százalékkal. A vasúton túli városrész lazább szerkezetű, nagyobb lakótelkekkel, illetve lakótelepekkel. Vácott a nagyobb ütemű lakásépítés az 1960-as években a volt DCM üzembehelyezésével egybeesően - kezdődött meg és egyre erőteljesebben emelkedett. A 60-as és 70-es években az állami lakásberuházások a lakótelepek építésével a Földvári térre és a Deákvárra koncentrálódtak. A magánerős családi és társasházas építés a foghíjakon kívül elsősorban a deákvári területeken folyt. A sorházas lakásépítés ugyancsak itt indult meg az utóbbi évtizedekben. A 80-as években az állami lakásépítés mennyisége fokozatosan csökkent és napjainkban igen kis mértékű. A város lakásállomány-változására jellemző: - a lakásállomány-növekedés nagysága csökken az országos tendenciáknak megfelelően - a lakásállomány összetételében csökken az egyszobás lakások aránya a többszobásoké növekszik - az állami tulajdon aránya csökken a magántulajdon javára - a lakásellátottsági mutatószám kedvezően csökken (fő/lakás) - az egy szobára jutó fő csökken - a lakások 65,4 %-a 1945 után épült. Az épített lakások száma a korábbi évtizedek adataihoz képest rendkívül lecsökkent. Míg a 60-as években 37,5% volt, ez a 80-as évekre 14%-ra csökkent. A 90-es évekre - az 1997-es évvel bezárólag - 4,38%. Vácott 1997-ben db lakást regisztráltak, 543 db lakásszám növekményt az 1990-es állományhoz képest, 1998-ban a lakásszám db, 2001-ben db volt. Az épített lakásszám 1997-ben 60 db, melyből családiházas 29 db. A megszűnt lakások száma ugyanebben az évben 9 db. A prognosztizált lakásszám: év Népességszám fő fő fő,( max fő) Lakásminőségi mutató 2,57 fő/lakás 2,53 fő/lakás 2,35 fő/lakás Lakásszám db db db Lakásépítés 160 db 900 db A lakásminőségi mutató csökkenő tendenciáját továbbra is elővetítve, a prognosztizált távlati népességszám alapján tehát 2000 és 2015 között a lakásépítési igény kb. 900 db lakást jelent. 12

13 Lakóterületek (L jelű területek) Vác távlati lakóterület-fejlesztési lehetőségeit, területeit az utóbbi években készült RRT-k teljes mértékben feltárták, melyeket már a Településszerkezeti Terv is tartalmazta. Az RRTk ugyanis a 2/A sz. főút akkor még csak tervezett nyomvonalának ismeretében a még keletről nyitott és az eddig az út miatt bizonytalan területekre is meg tudták fogalmazni a területfelhasználási feltételeket és módokat, szabályozási elemeket. A Belvárosra készült terv a meglévő lakóterületek rehabilitációját célozta meg. Ez a fajta minőségi lakásépítési igény kell, hogy a továbbiakban az eddigi részletes szabályozással le nem fedett, a meglévő lakóterületek, lakótelepek rehabilitációját, humanizálását (magastetős átépítés, forgalomcsillapítás, parkolási lehetőségek feltárása) is meghatározza. A lakásépítési konstrukciót az utóbbi években legnagyobb részben a magánerős lakásépítési forma teszi ki, melyen belül uralkodó igény Vácott - mint ahogyan országosan is - a családiházas beépítés. Így a fejlesztési területek nagy része ezt a lakásépítési igényt elégíti ki. De gondolva a kisebb tőkével rendelkező lakásigényre is, kisebb mértékben ugyan, de a terv tartalmaz ilyen területeket is, sorházas, csoportházas formában (a Gombási út északi oldalán, a DDC lakóparkban.) A terv távlatában (15 év) a város várható lakásigénye elosztható az új, tervezett lakóterületeken. A lakásszám-prognózishoz a terv figyelembe veszi az elmúlt évek statisztikai adataiból leszűrhető, egyébként országosan érvényes tendenciákat: a csökkenő lakásépítési számot a növekvő lakásminőség (csökkenő fő/lakás mutató) kiegyenlíti, valamint feltételezi, hogy a gazdasági helyzet a távlatban normalizálódik és a "lakásépítési kedv" a maihoz képest fokozódik, valamint a szociális lakásépítés is növekszik. A korábbi RRT-kben és Szabályozási Tervekben kidolgozott lakóterület-fejlesztési területek lehetőségei - az ott tervezett lakásszám a prognosztizált építési igényt kielégítik, azt jócskán meg is haladják az alábbi területi megoszlásban: 13

14 A terület megnevezése, illetve azonosító jele a közműfejlesztési terven családiházas (lakásszám db) korszerű csoportos, vagy társasházas (lakásszám db) Folyamatban levő vagy rekonstrukció alatt levő fejlesztési területek (hatályos RRT-k, szabályozási Tervek szerint): 1-L Szent Mihály hegy 75-2-L Papvölgy Bácska-dűlő L Törökhegy és a kórház környéke L Déli terület-csatamező L Derecske I. ütem 50 - Új területfelhasználású, (még nem épülő) fejlesztési területek (RRT-k, szabályozási tervek szerint) 6-L Kőhíd lakópark L Altány-dűlő, Téglaházi-dűlő 70-8-L Szüret utcától északkeletre L Kertvárosi sor L Derecske II., III. ütem Új helykijelölésű, (rehabilitációs) területek 12-L A Fésűsfonó-PENOMAH területen L Szociális lakásépítés 65 Összesen: (a prognosztizált igény 900 db) Mindösszesen: 1710 Külterületi, meglevő lakóterületek 15-L Homok-dűlő L Zsellér-dűlő L Sejce A város lakóterületi tartalékai láthatóan megfelelőek, a terv távlatán túl is biztosítják az építési igényeket. A fenti területeken kívül a terv távlatán túli lakóterületfejlesztés területe a város északi részén, a Gombási úttól nyugatra és a Téglaházi-dűlő úttól északra eső Téglaházi-dűlő (23 ha), valamint a Szent Mihály hegy északi területrész (15 ha.) A DDC rekonstrukcióját követően a porszennyezés megszűnt, így védőtávolsága is "visszahúzódott" Az itt kialakítható telekszám kb. 350db. A város délkeleti részén a Törökhegyhez csatlakozó Alsó-Törökhegy, mint potenciális lakóterület-fejlesztési terület jöhet szóba tartalék távlati területként. Ez a terület kb. 46 ha, a kialakítható telekszám kb. 450 db. A Szabályozási Tervben alkalmazott építési övezet alapkategóriák, melyeken belül az adottságokhoz és a területfejlesztési koncepcióknak, városképi elvárásoknak megfelelően alövezeteket fogalmaz meg a ter : 14

15 Ln nagyvárosi lakóterületek Lk kisvárosias lakóterületek Lke - kertvárosias lakóterületek Lf falusias lakóterület A tervezett új lakóterületeken az övezeti előírásokban megfogalmazottak szerint Vác meglévő karakterének megtartása döntő fontosságú, azaz a régi városrészben a zártsorú jelleg és a helyi építészeti arculat (kisvárosias lakóterület) a hegyvidéki területeken a laza beépítés, kisebb beépítési %-kal, nagyarányú zöldfelületi fedettséggel (kertvárosias terület) Vegyes területek Vác intézményrendszere kialakulásában majdnem ezeréves történelmének folyamán - döntő szerepe volt földrajzi fekvésének, természeti adottságainak, dunai átkelőhely, nemzetközi kereskedelmi utak elágazása, a főváros közelsége, stb. - melyek révén az évszázadok során egyre jelentősebb településsé, a térség vonzásközpontjává vált. Vác a második világháború utáni évtizedekben Pest megye egyik jelentősebb ipari, kereskedelmi és egészségügyi központja és iskolavárosa lett. Oktatási és egészségügyi intézményeinek hatóköre ma már túlmutat a megye határain. Központi vegyes területek (Vk jelű területek) A központi vegyes területek a helyi, településszintű igényeken felüli, központi (regionális, megyei) szerepkörű intézmények elhelyezésére szolgálnak. Az idegenforgalom területei (a vegyes központi területeken, illetve a különleges és zöldterületeken) Vác kitűnő természeti és történeti adottságainál fogva rendkívüli idegenforgalmi potenciával rendelkezik, melynek kiaknázása azonban még a jövő feladata. A Dunakanyar kapuja funkcióból következő igények kielégítése nem megoldott, hiszen szállodája, szállásférőhelyválasztéka nincs. Nagyszerű adottságai, a Duna-parti fekvéséből fakadó lehetőségei nem kellőképpen kihasználtak. Vác idegenforgalmi fejlesztésének a város Idegenforgalmi Koncepciójában meghatározott arculatának, a barokk kultúra dunaparti városa jelszó erősítésével - a történelmi belváros idegenforgalmi-vendéglátó funkciói fejlesztésére, a városmaghoz és az ahhoz csatlakozó földszintes-emeletes kisvárosi hangulatú (Kisvác és Burgundia) városrészekre és a csatlakozó Duna-part rendezésére, fejlesztésére kell irányulnia. Ehhez kapcsolódik a Duna-part mint fejlesztendő viziút megállója, fogadója fejlesztése, a Duna és a város vizuális és funkcionális kapcsolatának erősítése, fokozottabb kihasználása. A legfontosabb fejlesztési célok tehát: Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó intézmények létesítése és fejlesztése, az idegenforgalom infrstruktúrájának létrehozása, ezen belül kiemelt jelentőségű a szálláshelybővítés (szálloda, kemping, panziók) A műemlékek, műemlékegyüttesek idegenforgalmi funkciójú felhasználása, bekapcsolása az idegenforgalmi ellátási hálózatába 15

16 A városmaghoz kapcsolódó zöldterület továbbfejlesztése a Liget felújításával - helyi rekreációs szolgáltatásain túl idegenforgalmi-turisztikai jelentőségű, potenciális szabadtéri rendezvényterületekkel, a nemzetközi vízi turizmus városi fogadóbázisaként kialakítandó kikötő-ellátóterülettel Településközpont vegyes területek (Vt jelű területek) Vác alapfokú ellátásának változása idősek klubja (fh) háziorvos (mh) óvoda (fh) óvodai férőhelykihasználás 101% 111% 100% 94% - általános iskolai tanuló (fő) ált.isk. osztályterem (tt) bölcsőde (fh) kiskereskedelmi üzlet (db) ebből élelmiszer, vegyes vendéglátóhely Az alapfokú intézmények egyébként - külön kijelölésük nélkül is - lakóterületen belül elhelyezhetők. Általános tendencia, hogy nemcsak a kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, de még az óvodai, bölcsődei ellátás terén is a magánerő részt vállal az ellátásban keresleti alapon, az arra vevőképes területeken. Minden bizonnyal ez fog érvényesülni a város ellátásából rendkívül hiányzó területeken is, mint a kereskedelmi szállásférőhely (szálloda, panzió, kemping). Településközponti vegyes területtartalékkal rendelkezik a Szérűskert, ahol a kialakult oktatási- és sportterület további funkciókkal bővíthető és funkcionális kapcsolatokat kiaknázó, szállásférőhelyeket biztosító, szabadidős- és sporttevékenységekre. A Szent László út mentén, a déli városrészben a tervezett intézményjellegű vállalkozási területek mellett új központi vegyes területek tervezettek, melyeknek kereskedelmi célú felhasználása nagyobb helyigényű létesítmények számára optimális lenne. Új intézményi lehetőséget fog kínálni a Hóman Bálint utcai laktanya várható megszűnése, melynek területét a Településszerkezeti Terv még a jelenlegi funkciója szerint jelölheti csak, különleges honvédelmi területként Gazdasági területek (Gksz és Gip jelű területek) Vác város regionális és középfokú szerepkörének megfelelően fontos ipari foglalkoztatási központ. A helybeli ipar aktív keresőin kívül az ingázók száma is jelentős. Az iparban foglalkoztatottak száma - az országos tendenciáknak megfelelően csökkent, de az utóbbi években a városba települő gazdasági szervezetek révén az ipari munkahely-lehetőségek száma ismét növekszik. A város gazdasági szervezeteinek egy része többé-kevésbé összefüggő iparterületeken tömörül: - az északi iparterületen (a DDC Kft - a város belső területein, az ún. "ipari ék" területén, elsősorban a vasút mellé települve, de a lakóterületekbe is beékelődve - a keleti iparterületen, a Deákvári fasor mentén 16

17 - és a déli iparterületen. A város legsúlyosabb ipari környezeti problémáját a DDC Kft porszennyezése jelentette, mely az utóbbi évek rekonstrukciója eredményeképpen - a mérések tanúságai alapján - gyakorlatilag megszűnt. Környezeti gondot a bűzhatása jelent napjainkban. A város iparterületei közül ezidáig a Deákvári fasor és a Rádi út mentén települtek az új munkahelyteremtő ipari telephelyek. A várostestbe ékelődő ipari létesítmények zárványszerűen helyezkednek el, az adottságok miatt a védőtávolságok nem tarthatók be, védő zöldsáv nem alakítható ki környezetükben. Ezen régi ipari üzemekben a rendszerváltást követően amúgy a másutt is jelentkező válság a jellemző, az átalakulás, a kis egységekre szakadás. A termelés jó néhány üzemben lelassult, vagy meg is szűnt (pl. Fésűsfonó), és az ipari újrahasznosításra nincs jelentkező. Így e területek átalakulása lakó-, vagy intézményterületté, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területté a jövőben várható, a város ideálisabb területfelhasználása szempontjából ideálisabb körülményeket teremtve. Ezzel az ipar megszűnési folyamattal párhuzamosan ipari létesítmények létesítésének igénye is fellép, mely érezhetően a déli iparterületekhez kapcsolódva kíván városszerkezeti és területfelhasználási szempontból helyesen - letelepülni. A napjainkban is még folyó társadalmi és gazdasági átalakulás, az azzal járó privatizáció és egyéb következményei, vegyes vállalatok kialakulása, a vállalatok, üzemek helyzetét igencsak erősen befolyásolják. Ezért azok létét és távlati fejlesztési lehetőségét, vagy visszafejlesztését prognosztizálni természetesen nem lehet. A Terv csak irányelveket fogalmaz meg, melyek betartásával a város környezeti terhelése csökkenthető, a létesítmények üzemelése a lakóterületek, intézményterületek zavarása nélkül megoldható, illetve a városkép javítását szolgálja. Ezek az előírások: a Belváros lakóterületeibe ékelődő meglévő gazdasági területek nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kategóriába sorolandók a város célkitűzéseként azzal, hogy az ott folytatott tevékenység csak olyan lehet, mely tevékenységből eredő környezeti terhelés a lakóterületre vonatkozó határértékeket nem haladja meg. Ennek érdekében a meglévő technológia korszerűsítendő, vagy védőterület kialakításával a zavaró hatás közömbösítendő, a megszűnő gazdasági létesítmények helyén települő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen, vagy profilváltással továbbtermelő területeken szintén biztosítani kell a fenti kritériumokat, a meglévő, de területileg felosztódó gazdasági területekre az üzemeltetési feltételek meghatározására, városrendezési követelményekre (városkép, gépkocsi kiszolgálás stb.) szabályozási tervek készítendők, a ipari gazdasági tevékenység csak a lakóterületektől megfelelő védőtávolság biztosításával, a déli városrész ipari területén folytatható. 17

18 Üdülőterületek (Üh jelű területek) Vác egyetlen meglévő belterületi üdülőterülete a Buki-szigeti hétvégi házas terület, melynek bővítési lehetősége nincs Különleges területek (K jelű területek) Vác területén az alábbi különleges területek határozhatók meg: a.) Jelentős zöldfelületű különleges intézményterületek 1.) Ksp jelű sportolási célú különleges terület (városi jelentőségű sportterületek, sportcsarnok) 2.) Kst jelű vízi sportolási célú különleges terület (strand, csónaktárolós vízitelepek) 3.) Kte, Kke jelű temetkezési célú különleges terület (temetők, kegyeleti parkok) b.) Keü jelű egészségügyi különleges terület (kórház) c) Kbv jelű büntetésvégrehajtási különleges terület (börtön) d) Ki jelű idegenforgalmi különleges terület (lovas-pályák, újrahasznosított kavicsbánya tavak, Duna menti idegenforgalmi területek, stb.) e) Kb jelű bányatelkek területe f) Kht jelű a honvédelmet és belbiztonságot szolágáló honvédelmi terület g) Kv jelű vásárterület h) Kszt jelű hulladékkezelő létesítmények területei (szennyvíztisztító) i) Kkö jelű közműlétesítmények területei Területeken a területhasználat és a funkció különlegessége, specialitása miatt nem fogalmaz meg építési előírásokat börtönterület, közműterületek -, azok építési tevékenység esetén kötelező elvi építési engedély keretei között tisztázandók. A Szérűskertben megvalósult sportcsarnok mellett tervezett sportterület és létesítményei a jövő feladata. A többi sportterület területileg behatárolt (stadion, Kosdi úti pálya, Deákvár). A strand területe szép és gondozott. A létesítmény Szentháromság tér felőli kerítése nem ad megfelelő térfalat a Szentháromság tér számára, ezért a műemléki környezetbe illő térfalképzés a jövőben megoldandó feladat. A városi köztemetők iránti területi igény biztosítására jelenleg összesen 10,5 ha áll rendelkezésre, melyből 9 ha-nál is több a jelenleg még igénybe nem vett tartalékterület. Ez a területi tartalék a terv szerint távlatokban várhatóan elegendő. A felhagyott temetők újrahasznosítása és rendezése az egyik legaktuálisabb feladat a területek elhagyatottsága miatt. A felhagyott temetők esetleges újrahasznosítására, rendezésére és értékeinek számbavételére és védelmére tanulmánytervek és felmérések készítendők. A temetők esetleges tulajdonváltása és nem temetési, hanem egyéb, a különleges területfelhasználási kategóriába illő felhasználása esetén a temetőkben levő épített és természeti értékek védelméről gondoskodni kell. Vác területén az alábbi nyilvántartott bányaterületek találhatók: - Vác I.- mészkő, homokkő bányatelek, Duna-Dráva Cement Kft bányászati jogában, - Vác II.-agyag Gombási bányatelek, Duna-Dráva Cement Kft bányászati jogában, 18

19 - Vác-IV.-kavics bányatelek, Dunai Kavicsüzemek Kft bányászati jogában, - Csatamező kavicsbánya bányaterület, Fay András Kft., bányászati jogában, - A Dunai Kavicsüzemek Kft, Vác 30405/1-2. hrsz-ú, 15 ha területen megkutatott ásványvagyonnal rendelkezik A tájhasználat szempontjából nagy jelentőségű gazdasági tevékenység az építőipart kiszolgáló bányászati tevékenység. A naszályi mészkő- és agyagbánya a Duna-Dráva Cement Kft (DDC Kft) cement-gyártásához szükséges alapanyagokat szolgáltatja. A Derecske dűlői kavicsbánya részben a 2/A autóút építéséhez szolgáltatott anyagot, részben egyéb más építéshez szükséges sóder és kavicsanyagot termel ki, osztályoz és értékesít. Újabb bányatelek-alakítás csak a Településszerkezeti Tervben különleges-bánya területként meghatározott területen belül lehetséges. A nyersanyag-kitermelés érvényes műszaki tervek és tájrendezési-rekultivációs tervek alapján történik. A naszályi bányák kapacitása a jelenlegi kitermelést alapul véve közel 100 év. Az általános tájvédelem és településképvédelem érdekében szorgalmazni kell a mélyműveléses kitermelésre való átállást és a terméketlen, nyers kőfalak növénytelepítésre, fásításra alkalmas terepalakítását a bányaüzemi tervek, illetve a rekultivációs tervek készítésének hatósági engedélyeztetésekor. A kavicsbánya tavak kitermelési üteme az igényektől függően bizonytalan, így a kitermelés idejének becslési is az, év. A Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv ezért a Csata-dűlői bányák területén is bánya területfelhasználást jelöl a távlati rekultivációs újrahasznosítási területhasználat (különleges idegenforgalmi terület) helyett. A település Ki jelű idegenforgalmi különleges területei elsősorban külterületen találhatók. A beépítettség jellemzően alacsony, 15 %-os. A jelentős zöldfelületi fedettség elsősorban a rekreálódást, a tájbaillesztést szolgálja. A különleges idegenforgalmi területek közé tartoznak a következő létesítmények, illetve létesítmény-együttesek: - Dióshegyi lovastanya - Vaskapu lovasiskola a 2/A út mellett - Blum tanya és környéke - Sánchegy-Székhegy lovastanya a 12.sz.út mellett - Katalin puszta fogadó és lovasiskola - Duna parti fogadó a verőcei határban 4.2. Beépítésre nem szánt területek Zöldterületek (Z jelű területek) A VÉSZ-tervezet a zöldterületeket három övezetbe sorolja, a rekreációs szerepet betöltő, díszkertként is közparkok övezete, a jelentős burkolatarányú, elsősorban épített elemeket tartalmazó fásított közterek övezete, valamint a védőzöldek övezete. A védőzöldek övezetében épület nem építhető, a 98 %-os kötelező zöldfelület beültetési kötelezettsége magas, 90 %-os. A fásított közterek előírt kötelező zöldfelülete a jellegének megfelelően kisebb, 30 %-os, míg a közparkok övezetében 85 %-os. A kötelező zöldfelületek beültetési kötelezettsége a két utóbb említett övezetben 35 és 40 %. 19

20 A város zöldterületi létesítményei, közparkjai a következők: - Liget - Liszt Ferenc sétány, Dunapart - Március 15. Tér - Posta park - Damjanich tér - Rákóczi tér - Vöröskereszt sor - Zrínyi u. találkozásánál lévő park - Deákvári főtér - Cifrakert (Tragor-kert) - Rózsakert - Jázmin tér - Béke tér - Kálvária - és további több kisebb fásított köztér. A városi környezet kondicionálásában jelentős szerephez jutó, új zöldterületi létesítményeket a terv az alábbi helyeken határoz meg: - A Kálvária környezetében - A tervezett Kőhíd úti lakópark környezetében új városi és lakónegyed szintű közpark a Gombás patak torkolatánál - A Földváry zöldsáv a Gombás patak mentén - A szérüskerti Dunaparton levő üzemi területek (kavicskotró, betonelem-gyártó) területének rendezésével egy új, tervezett városi közpark valósítható meg - A Burgundia városrész előtti Duna-szakaszon tervezett városi közpark Zöldterületi ellátottság A vizsgálatok alapján a város lakóinak lakóterületi és városi szintű közpark-igénye 57,8 hektár. A jelenleg rendelkezésre álló zöldterület 40,6 hektár. A három tervezett közpark területe a Duna-part - Burgundia (8,0 ha), a Kálvária kertje (6,0 ha), a Szérűskert (4,0 ha) összesen 18,0 hektár. A távlati ellátási szint (58,6 ha), tehát az igényeket kielégíti. A városi sporttelepek (9,9 ha) 50%-át figyelembe véve a zöldterületi ellátásban a távlati ellátási szint (59,3 ha) meghaladja a normák szerint számítottakat Erdőterületek (E jelű területek) A településszerkezeti terv és a szabályozási terv a jóváhagyott erdőfejlesztési program szándékát és területi ajánlásait figyelembe véve, valamint a spontán erdősülő, természet közeli állapotokat tükröző, nehezen és gazdaságtalanul művelhető mezőgazdasági területeket számba véve jelölte ki az erdősítésre javasolt, illetve erdőként szabályozott területeket. Az erdőfejlesztési programban erdősítésre javasolt beépítésre szánt építési telkek és kertek területét a használatuknak megfelelő övezetben, a kötelező zöldfelületek nagyobb arányú beültetési kötelezettségével szabályozza a terv. Az erdőterületek a tervjavaslat szerint mintegy 15-20%-kal növekedhetnek. Az erdők alapvető rendeltetése a fatermelés, a védelem és a jóléti haszonvétel. Az erdőterületen megengedett építési lehetőséget alapvetően az erdőtörvény szabályozza. Az erdőtörvény kötelmein túl a VÉSZ előírásai szabályozzák a területhasználat és az építés 20

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során 4.3. TERÜLETI MÉRLEG A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során a) a területfelhasználási egység területét a településszerkezetet

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

2. Településszerkezeti terv

2. Településszerkezeti terv SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI SZERKEZETI TERV 1/7 2. Településszerkezeti terv Szigliget településrendezési terve Jsz.: 50-1286/2007 Szigliget Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2010.

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. VÁLLALKOZÁSOK, LAKOSOK KÉRELMEI és POLGÁRMESTERI HIVATALI KEZDEMÉNYEZÉS ALAPJÁN E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S I S Z A K

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása HIDEGKÚT Község Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása 5/2009 (II.10.) és 47/2010 (XI.9.) határozatok által 40/2011 (VIII.16.) és 48/2011 (IX.22.) határozatok által megfogalmazott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 9-11. LEVÉLCÍM: 1364 BUDAPEST, PF. 338. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 PILISSZENTIVÁN TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FELÜLVIZSGÁLATA III.

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben