TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA"

Átírás

1 PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ , /46/ Web: SAJÓSZÖGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő testületének 65/2013. (VIII. 29.) határozata

2 SAJÓSZÖGED településrendezési terv módosítás 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Soltész Jánosné TT TR / SZKI-SZK Közlekedés és közműtervező: Munkatárs: Sallai Attila K-1-d-1 Sejkóczky András Holló György CAD szerkesztő Miskolc, július hó. S o l t é s z J á n o s n é ügyvezető

3 SAJÓSZÖGED településrendezési terv módosítás 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Határozati javaslat a Településszerkezeti Tervhez Településszerkezeti Terv módosítása egységes szerkezetben TSZM/ M= 1:10000

4 SAJÓSZÖGED településrendezési terv módosítás 4 TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK 1. Az Országos TrT és a B-A-Z megyei TrT vonatkozásai, ill. OTÉK változás miatti aktualizálás. 2. Alaptérképi változásokból adódó javítások. 3. A 35-ös számú országos főút elkerülő szakaszának pontosítása. 4. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek jelölése. 5. Természetvédelmi vonatkozások aktualizálása, az országos ökológiai hálózat területének pontosítása. 6. Helyi értékvédelmi terület kijelölése 7. A különleges beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területfelhasználások szétválasztása. 8. Nagyvízi meder övezetének jelölése. 9. Ásványi nyersanyag-lelőhelyek jelölése. 10. A korábbi településrendezési terv-módosítások egységes szerkezetbe történő szerkesztése. 11. Tervezett terület felhasználás módosítások A TSZT MÓDOSÍTÁS HELYRAJZISZÁMAI A TERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSA VÁLTOZÁS ELŐTT VÁLTOZÁS UTÁN 8 Vt KÖu (parkoló) 045/8 Ev Ee 036/2, 046/3, 046/5, Má Eg 0128/5 Ev Eg

5 SAJÓSZÖGED településrendezési terv módosítás 5 019, 020/3 4, 021/3 8, 041/3, 045/12, 045/13, 0115/2, 0117/8, 0128/6, 0129, 0130/4 Má Ev 036/1 Gip Eg 0112/7 Ke Ev 0112/7 Má Ke 1137/18, 1137/19, 1137/20, 1137/21, 1137/26, 1137/27 Gip Gksz 0113/1 Má Mk 0115/2 10, 0115/13, 0122/3 7, 0128/2, 0128/4 Má Tk A módosítás indoklása: A módosítás azért vált szükségessé, mert a tervlapokon ábrázolt területeken olyan aktuális építési igény jelentkezett, melyet a jelenleg érvényben lévő rendezési terv nem tesz lehetővé. A korábbi módosítások egységes szerkezetbe foglalása könnyebbé teszi a hatósági munkát. -A Rákóczi utca és a Balassi utca által határolt tömbben a kétutcás beépítés a tiszta tulajdoni viszonyok kialakulását nehezíti, ezért az övezet átminősítésével megoszthatóvá kell tenni a telkeket. -A 8-as helyrajziszámú területen parkoló építés miatt szükséges területek és övezetek átminősítése. -Ipari gazdasági terület átminősítése kereskedelmi szolgáltatói gazdasági területté a 1137/12, 1137/18-21, 1137/26-27 hrsz-ú területeken. A módosítás azért vált szükségessé, mert a módosítás tárgyát képező területen nem ipari, hanem kereskedelmi szolgáltató tevékenységet kíván folytatni ingatlan tulajdonosa. A többi változás, alapvetően nem módosítás, hanem aktuális jogszabályi változásból ered, vagy alaptérképi pontosítás miatt vált szükségessé. A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat elfogadta a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozatot, melyet mellékelünk. A Kormányrendelet lehetővé teszi az egyszerűsített eljárás alkalmazását az alábbiak szerint: (4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja,

6 SAJÓSZÖGED településrendezési terv módosítás 6 c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. Előzőek alapján: -A településrendezési terv módosítása és aktualizálása nem változtat a műszaki infrastruktúra főhálózaton. A hatályos településszerkezeti terven is szerepel, és BAZ Megye Területrendezési terve is tartalmazza a 35-ös számú főközlekedési út nyomvonalát. -Új beépítésre szánt területek nem kerülnek kijelölésre, csak átminősítésre. -A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos módosítások 15 új munkahely szám alatt maradnak. -Nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése, az alaptérképi kiigazítások által inkább nő, de semmiképpen nem csökken ezek területe (pl. az erdőterületek, vízállásos mocsár területek pontosítása által). A tényleges megbízási feladat az alábbi területekre szólt: 217 hrsz- Lke3- > Lke1 átminősítése és a minimális telekterület módosítása 221 hrsz Lke3- > Lke1 átminősítése és a minimális telekterület módosítása 8 hrsz Vt4- > Vt-3 és KÖu(parkoló) történő átminősítése 1137/18, 1137/19, 1137/20, 1137/21, 1137/26, 1137/27 hrsz Gip- >Gksz A többi módosítás az alaptérképi hibák miatti kiigazítása, illetve a jogszabályi változások átvezetése és az egységes szerkezetbe foglalás.

7 SAJÓSZÖGED településrendezési terv módosítás 7 Sajószöged Község Önkormányzat 65/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozata 1.TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2.1. A területfelhasználás A hatályos szerkezeti terv jóváhagyása óta történt változások átvezetésre kerülnek. A területfelhasználás egységes szerkezetben az alábbiak szerint alakul: Beépítésre szánt területek / Lakóterületek: - kertvárosias lakóterületek (Lke) - falusias lakóterületek (Lf) / Vegyes területek: - településközpont vegyes területek (Vt) / Gazdasági területek: - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) - ipari gazdasági területek (Gip) / Üdülőterületek: - hétvégi házas üdülőterületek (Üh) / Különleges beépítésre szánt területek: - mezőgazdasági üzemi területek (Kmg) - gyorsindítású gázturbinás hőerőmű transzformátor teleppel (Ke) - sportterület (Ksp) - temető területek (Kt) Beépítésre nem szánt területei: / közúti közlekedési terület, kötött pályás közlekedési területek (KÖu) (KÖv) / zöldterületek (Z) / mezőgazdasági területek - általános mezőgazdasági területek intenzív használattal, (MáI) - általános mezőgazdasági területek extenzív használattal (MáE) - kertes mezőgazdasági területek (Mk) / vízgazdálkodási területek (V) / természetközeli területek (Tk)

8 SAJÓSZÖGED településrendezési terv módosítás 8 Igazgatási és belterületi határ A település közigazgatási határa nem változik, a belterület határa sem változik. A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken lévő településszerkezeti és terület felhasználási egységek funkciói szerint változnak. Az egyes területek felhasználási módját a Településszerkezeti Terv határozza meg. A Településszerkezeti Terv elemei - a közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája - a terület-felhasználási egységeken belül eltérő funkciójú területegységek határai - megengedett legnagyobb szintterület sűrűség A Településszerkezeti Terv módosítása - A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet és a hozzá tartozó Településrendezési Leírást módosítani kell. - A Településszerkezeti Terv módosítása esetén a módosítás az érintett területfelhasználási egységet magába foglaló legalább egy terület egységre vonatkozzon, és az adott terület környezetében lévő szomszédos területek együttesét is vegye figyelembe. - Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegű létesítményeket és főforgalmi, forgalmi és gyűjtő utakat érint, úgy az érintett szakasz teljes egészének környezetét figyelembe kell venni A hálózati elemek A település alapvető hálózati elemei a közlekedési területek. A településszerkezeti terv tartalmazza, valamint Borsod-Abaúj Zemplén megye Területrendezési Terve is előirányozza a 35-ös számú főútvonal települést elkerülő szakaszának nyomvonalát. A vasúti felüljáró területének biztosítása szükséges a tervezett közlekedési infrastruktúrához. Sajószöged csomóponti település, innen ágazik el a Sajószöged-Sajóörös- Tiszaújváros irányú mellékút, valamint 3311-es számú Sajószöged-Hejőbába törzshálózati jelentőségű összekötő út. Vasúti közlekedés vonatkozásában a települést érinti a 89-es számú Nyékládháza- Tiszaújvárost összekötő vasúti mellékszárnyvonal A környezetvédelem A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek az alábbiakra: - levegőtisztaság védelem vonatkozásában: A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló hatályos jogszabályok szerinti határértékek a mérvadóak.

9 SAJÓSZÖGED településrendezési terv módosítás 9 - vízminőség védelem vonatkozásában: A hatályos jogszabály szerint a település (érzékeny) kategóriába került besorolásra. - föld védelem vonatkozásában: A kiváló termőhelyi adottságú szántó területek védelméről gondoskodni kell. A termőföldön történő beruházás esetén a beruházó köteles a területileg illetékes Földhivatal földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni. - hulladékgazdálkodás vonatkozásában: A módosítás által érintett területeket a települési hulladékgyűjtő rendszerbe be kell kapcsolni. A veszélyes hulladékok átmeneti tárolásáról gondoskodni kell. - zaj és rezgés elleni védelem vonatkozásában: A módosítás által érintett területek a funkció és területhasználat függvényében a hatályos jogszabályok szerint besorolt terület felhasználási kategóriák határértékei a mérvadóak. -természetvédelem vonatkozásában: ökológiai folyosó és pufferövezet ex lege területek és természetközeli területek által érintett 2.A FEJLESZTÉSI CÉLOK VÉGREHAJTÁSÁNAK IRÁNYAI A RENDEZÉSI TERV KERETEIN BELÜL A képviselő testület a fejlesztésre szolgáló rendezést úgy kívánja végrehajtani, hogy a településszerkezeti tervben foglaltak megvalósíthatóságát folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A terv megvalósítását elősegítő tárgyi és személyi feltételek A Polgármesteri Hivatalnak a településrendezési tervek érvényesítése érdekében folyamatosan gondoskodnia kell a szükséges továbbterveztetésekről és egyéb kapcsolódó feladatokról.

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Kács Község településrendezési Terve

Kács Község településrendezési Terve 1 K Á C S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T E R V E KÜLZETLAP Településtervező: Sáth Péter.. Munkatársak: Herkely György... Miklósiné Panyi Borbála... Mezőkövesd, 2002. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata

Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata Vácszentlászló Község Önkormányzata jelen határozatával jóváhagyja Vácszentlászló Község Településszerkezeti tervét és annak mellékleteit,

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 1 2 3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben