bizottsági módosító javaslato t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "bizottsági módosító javaslato t"

Átírás

1 1 tív IlXa1a Számvevőszéki és költségvetés i bizottság Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k bizottsági módosító javaslat Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. (1) bekezdése és 102. (1 ) bekezdése alapján az egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról szóló T/8750 számú törvényjavaslathoz a következő terjeszti elő : bizottsági módosító javaslato t 1. A törvényjavaslat 8. alcíme a következő új, sokkal egészül ki, egyidej űleg a további -ok számozása értelemszer űen változik : 116. A helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban : Htv.) 1. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A főváros esetében az építmény utáni építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a (3) bekezdés kivételével a kerületi önkormányzat, a közművezeték utáni építményadót és a helyi ipar űzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult bevezetni A Htv. 4. -a a következő b) ponttal egészül ki : /Azadókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következ őkre terjed ki:/ b) a közművezeték tulajdonjogára, 118. A Htv. 11. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő a) építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt : építmény),

2 2 b) közművezeték." 119. (1) A Htv. 12. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Az adó alany a a) a11. $ (1) bekezdés a) pontfa szerinti adókötelezettség esetén az, aki a naptári év ( a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására iogosult az adó alanyai b) a11. (1) bekezdés b) pontja szerinti adókötelezettség esetén az, aki az év els ő napján a közművezeték tulajdonosa. (2) A Htv a a következő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) Több tulajdonos, több közművezeték-tulajdonos vagy több vagyoni értékű jog iogosítottia esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk a vagyoni értékű jog,jogosultjedig jogosultságaik arányában adóalanyok. Több vagyoni értékű jog jogosítottja teljes ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű joga fennállása esetén a vagyoni értékű jogjogosultjai azono s arányban adóalanyok. A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja, a közművezeték tulajdonosa a továbbiakban együtt : tulajdonos $ A Htv a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 14. (1) Az adókötelezettség a használatbavételi vagy a fennmaradási engedély joger őre emelkedését követ ő év els ő napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény, valamint a közművezeték esetén az adókötelezettség a ténylege s használatbavételt követő év első napján keletkezik. (2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, a közművezeték nyomvonalhosszának változását) a következő év els ő napjától kell figyelembe venni. (3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény, közművezeték megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek, közművezetéknek az év els ő felében történő megszűnése eseténa második félévre vonatkozó adókötelezettség megsz űnik. (4) Az építmény, közművezeték használatának szünetelése az adókötelezettséget ne m érinti A Htv. 15. $-a helyébe a következő rendelkezés lép : $ Az adó alapja : a) a 11. (1) bekezdés a) pontja szerinti adókötelezettség esetén az önkormányzat döntésétől függően: aa) az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, va gy ab)az építmény korrigált forgalmi értéke ; b) a 11. (11 bekezdés b) pontja szerinti adókötelezettség esetén a közm űvezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza. Az adóalany egy nyomvonalon lévő, azonos szolgáltatás nyújtására alkalmas több közművezetékét egy közművezetéknek kell tekinteni."

3 A Htv a helyébe a következő rendelkezés lép : 16. Az adó évi mértékének fels ő határa : a) a 15. a)pontaa)alpontja szerinti adóalap-megállapításnál 1100 Ft/m 2, b) a 15. a)pontab)alpontja szerinti adóalap-megállapításnál a korrigált forgalmi érték 3,6%-a, c) a 15. b)pontja szerinti adóalap minden megkezdett métere után 100 Ft.' 2. A törvényjavaslat a a következők szerint módosul : A [helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban :] Htv.D] 20. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (Az adókötelezettség) a) mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek minősül ő telek esetében a telek tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését vagy a telek művelés alól kivett területként való ingatlan-nyilvántartási átvezetését követ ő év els ő napján, b) termőföld esetén a művelés alól kivett területté történő ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő év els ő napján (keletkezik) 3. A törvényjavaslat a t követően a következő új sal egészül ki : 118. A Htv a a következő e) ponttal egészül ki : /A 30. '' (1)bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes :/ e) az egyház tulajdonában lév ő épületben, telken vendégéjszakát kizárólag az egyhá z hitéleti tevékenységében való részvétel céljából eltöltő egyházi személy.' 4. A törvényjavaslat a t követően a következő új sal egészül ki : 119. ~(1) A Htv. 39. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a (6) bekezdésben foglaltakra i s figyelemmel az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentv e a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes a (4)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint számított összegével, b) az alvállalkozói teljesítések értékével, c) az anyagköltséggel, d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetle n költségével. (2) A Htv. 39. $-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki : (4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nettó árbevétel csökkentő összeggel (eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke) a vállalkozó nettó árbevétel e összegétől fiiggően, sávosan az alábbiak szerint csökkentheti nettó árbevételét. A nettó árbevétel

4 4 500 millió forintot meg nem haladó összegéb ől az e sávba jutó nettó árbevéte l csökkentő összeg egésze, millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó összegéb ől aze sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 85 %-a, - 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forintot meg nem haladó összegéb ől az e sávba jutó nettó árbevétel csökkent ő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nett ó árbevétel 75 %-a, 80 milliárd forintot meghaladó összegéb őlaze sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 70 %-a vonható le. (5) A (4) bekezdésben említett,asávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg az össze s nettó árbevétel csökkent ő összegnek és az adott sávba jutó nettó árbevétel összes nettó árbevételben képviselt arányának szorzata. (6) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül ő adóalanyok az adó alapját a kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevétele é s összes nettó árbevétel-csökkent ő ráfordítása j(1) a)-d) pontok] pozitív előjelű különbözeteként figyelemmel a (4) és (5) bekezdésben foglaltakra állapítják meg, azzal, hogy az egyes adóalanyok adóalapja ezen különbözetnek és az adóalany nett ó árbevételének a kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevételében képviselt arányának szorzata."" 5. A törvényjavaslat a a következők szerint módosul : 124. (1) A Htv a a következő 11. ponttal egészül ki : /E törvény alkalmazásában :/ 11.közművezeték-tulajdonos:az a személy vagy szervezet, akit/amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szabályai szerint tulajdonosnak kell tekinteni : (2) A Htv a a következ ő 14. ponttal egészül ki : /E törvény alkalmazásában :/ 14.közművezeték.a fogyasztók vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz - elvezetési, gáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési (hang-, kép-, adat- és má s információ-továbbítási) id őszakos és folyamatos igényeinek kiszolgálását lehetővé tev ő vezeték (a továbbiakban : vezeték) közterületen (a közterület felszíne alatt vagy a felett) elhelyezett része, a közterületnek nem min ősül ő belterületi főldrészleten (a földrészlet felszíne alatt vagy a felett) elhelyezett vezeték, ide nem értve azt a közterületen vagy közterületne k nem minősül ő belterületi főldrészleten elhelyezett olyan vezetéket, amely kizárólag az egy helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet használatára jogosultnak a földrészlet használatával összefüggő fogyasztói igényei kiszolgálását teszi lehetővé : A Htv és 17. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek : /E törvény alkalmazásában :/ 16. telek: az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve

5 5 a) a halastó kivételével a term őföldről szóló törvény szerint mez ő-, erdőgazdálkodási művelés alatt álló belterületi földnek min ősülő földterületet, feltéve, ha az ténylegese n mezőgazdasági művelés alatt áll, b) a termőföldet, c) a tanyát, d) a közút területét, e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet, a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temet ő fogalma alá tartozó földterületet ; 17. term őföld: a halastó kivételével a termőföldről szóló törvény szerinti termőföldnek minősül ő földterület ;" (4)AHtv.52. -a a következ ő 19. ponttal egészül ki : /E törvény alkalmazásában:/ 19.közterület:közhasználatra szolgáló minden olyan, a Magyar Állam vagy a hely i önkormányzat tulajdonában álló belterületi földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartá s ekként tart nyilván,' (5)AHtv.52. -a a következő 23.ponttal egészül ki : /E törvény alkalmazásában :/ 23.egyházi személy:a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak., vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyházi személy ; " 6. A törvényjavaslat a a következők szerint módosul : 125. A Htv _ e) pontjában az épülete, épületrésze utáni építményadó, szövegrész helyébe a z épülete, épületrésze vagy közművezetéke utáni építményadó, szövegrész ; [1.]2. 8. (1) bekezdésében a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatokról szól ó törvény szövegrész helyébe a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között i forrásmegosztásról szóló jogszabály szövegrész ; [2.]3. V. fej ezetének címében a megállapítása szövegrész helyébe a megállapítása, az adó bevallása szöveg ; [3.] (1) bekezdésében a (2) (3) bekezdésben szövegrész helyébe (2) (4 ) bekezdésben szöve g lép.

6 6 7. A törvényjavaslat a a következ ők szerint módosul : 289. (1) E törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követ ő napon lép hatályba és január 2-án hatályát veszti. (2)A 12[1]8., 1 [2] december 1-jén lép hatályba. (3) A december 31-én lép hatályba. (4)Az , a 40., 41., ,56. ; 113. a) pont, [0]7., 12[2]9., 1[24] [2]9., 1[65]72. -[196]203., [198] [25]32., 2[26] , pontjai, 2[27]34. -2[38]45., 24[0]7. -2[49]56., 25[0)7. (1) bekezdés, 25[1]8. -2[54]61., 2[58]65. -2[59]66., 27[0]7., 27[2]9. -2[88]95., az 1-3., 5. és 7-9. melléklet január 1-jén lép hatályba. (5) A 112., 113. b) pontja, [197]204., 2[26] pontja és a 6. melléklet július 1-jén lép hatályba. (6)Az január 1-jén lép hatályba. 8. A törvényjavaslat a a következ ők szerint módosul : 289. (1) E törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követ ő napon lép hatályba és január 2-án hatályát veszti. (2)A 12[1]2., 12[3] december 1-jén lép hatályba. (3) A december 31-én lép hatályba. (4)Az , a 40., 41., ,56., 113. a) pont, [0]1., 12[2]3., 12[4] [2]3., 16[5]6. -19[6]7., [198] [5]6., 22[6] , pontjai, 22[7]8. -2[38]39., 24[0]1. -2[49]50., 25[0]1. (1) bekezdés, 25[1] [4]5., 2[58]59. -2[59]60., 27[0]1., 27[2]3. -2[88]89., az 1-3., 5. és 7-9. melléklet január 1-jén lép hatályba. (5) A 112., 113. b) pontja, 19[7]8., 22[6] pontja és a 6. melléklet július 1-jén lép hatályba. (6)Az január 1-jén lép hatályba. 9. A törvényjavaslat a a következők szerint módosul : 289. (1) E törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követ ő napon lép hatályba és január 2-án hatályát veszti. (2)A 12[1]2., 12[3] december 1-jén lép hatályba. (3)A december 31-én lép hatályba. (4)Az , a 40., 41., ,56., 113. a) pont, [0]1., 12[2]3., 12[4] [2]3., 16[5]6. -19[6]7., [198] [5]6., 22[6] , pontjai, 22[7]8. -2[38]39., 24(0]1. -2[49]50., 25[0]1. (1) bekezdés, 25[1] [4]5., 2[58]59. -2[59]60., 27[0]1., 27[2]3. -2[88]89., az 1-3., S. és 7-9. melléklet január 1-jén lép hatályba. (5) A 112., 113. b) pontja, 19[7]8., 22[6] pontja és a 6. melléklet július 1-jén lép hatályba. (6) Az január 1-jén lép hatályba."

7 7 Indokolá s 1. A módosító javaslat célja a közművezeték-adóztatás lehetőségének megteremtés e révén az önkormányzati adóztatási mozgástér b ővítése. Az indítvány szerint a települési önkormányzatnak (a fővárosban a fővárosi önkormányzatnak) lehetősége nyílik arra, hogy az építményadó egyik fajtájaként adóztassa a közterületen (illetv e bizonyos esetben magánterületen) futó közm űvezetékeket. A módosító javaslat ezért a Htv. építményadó-kötelezettségr ől rendelkező szabályát kiegészíti a közművezeték adóztatásának lehetőségével. Az adó alanya a módosító javaslat értelmében a közművezeték tulajdonosa, azaz az a közszolgáltató, aki a szolgáltatásnyújtását lehetővé tévő közművezetékét közterületen (illetve az az alatt lévő talajrétegben vagy az afeletti légtérben), továbbá bizonyo s esetben magánterületen helyezte el. A módosító javaslat értelmében a Htv. azon rendelkezése, amely rögzíti, hogy mit terhelhet helyi adókötelezettség, kiegészül a közm űvezeték tulajdonjogával. A módosító javaslat az új építményadó-fajta tárgyi hatályának megállapításához a közművezeték fogalmát is definiálja. Eszerint a Htv. alkalmazásában közművezetéknek a fogyasztók vízellátási, szennyvízelvezetési és belterület i csapadékvíz-elvezetési, gáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlés i (hang-, kép-, adat- és más információ-továbbítási) id őszakos és folyamatos igényeinek kiszolgálását lehetővé tevő vezeték közterületen (a közterület felszíne alatt vagy a felett), továbbá a több fogyasztót kiszolgáló vezeték közterületnek nem min ősülő, belterületi (magán)földrészleten elhelyezett része. Nem min ősül közművezetéknek tehát az a (közterületi, vagy magánterületen futó) vezeték, amely kizárólag az eg y helyrajzi számon nyilvántartott földrészt használój ának fogyasztói igényeit szolgálj a ki. A módosító javaslat szerint a Htv. alkalmazásában közterület a közhasználatr a szolgáló minden olyan állami, önkormányzati tulajdonban álló belterületi földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván. A módosító javaslat szerint nem adóköteles a települések között, külterületen futó vezeték (például az országos magasfeszültség ű villamos-távvezeték hálózat). Nem kell adót fizetni a magánszemélynek azon vezetékek után, melyek a telkükön ( a telekhatáron belül lakóépületeikben) futnak, s szintén nem adóköteles a gazdálkodó szervezetek telkén belül futó vezeték sem, ha ezen vezetékek csak a saját fogyasztó i igények kielégítését szolgálja. A módosító javaslat figyelemmel az adóköteles tényállások körének b ővülésére kiegészíti az építményadó-alany meghatározásra vonatkozó Htv-beli rendelkezést ol y módon, hogy rögzíti, az építményadó alanyának minősül az a személy és szervezet is, aki az év első napján a közművezeték tulajdonosa. A módosító javaslat értelmében a közművezeték tulajdonosa (az adó alanya) az a személy vagy szervezet, akit/amelyet a Ptk. szabályai szerint tulajdonosnak kel l tekinteni. A módosító javaslat a közművezeték építményadó-kötelessé válásával összhangban kiegészíti a Htv. építményadó-kötelezettség keletkezésére, változására és

8 8 megszűnésére vonatkozó rendelkezését. Eszerint a közművezeték tulajdonlásán alapuló adókötelezettség a közművezeték tényleges használatba vételét követ ő év els ő napján keletkezik. Bármely adókötelezettséget érintő változást így például a közművezeték nyomvonalhosszának változását a változást követ ő év első napjától kell figyelembe venni. Megsz űnik a közművezeték utáni építményadó-kötelezettség a közművezeték megszűnése évének utolsó napján. Amennyiben azonban a közművezeték az év első felében szűnik meg, a második félévre vonatkozó adókötelezettség is megszűnik. Végezetül rögzíti a módosító javaslat azt is, hogy a közművezeték használatának szünetelése hasonlóan az egyé b építményadótárgyakhoz (épület, épületrész) - az adókötelezettséget nem érinti. A módosító javaslat a közművezeték utáni építményadó alapjaként a (közterületen, illetve kivételes esetben magánterületen futó) közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hosszát határozza meg. Ezen tényállás kapcsán az indítvány szerinti javasla t azt is rögzíti, hogy ha az adóalany egy nyomvonalon több, azonos szolgáltatás nyújtására alkalmas közművezeték tulajdonjogával rendelkezik, akkor az adóalap megállapításánál a nyomvonal hosszát a közm űvezetékek számától függetlenül egyszer kell figyelembe venni. A módosító javaslat a közművezeték utáni építményadó fels ő mértékét az adóalap minden megkezdett métere után 100 Ft-ban határozza meg. A települési önkormányzat ettől magasabb adót nem, alacsonyabbat viszont megállapíthat. 2. Technikai pontosítás. 3. A módosító javaslat az idegenforgalmi adó alól mentesíti az egyházi személyt, ha a z egyház tulajdonában lévő épületben, telken, kizárólag az egyház hitélet i tevékenységében való részvétele céljából száll meg. 4. A helyi iparűzési adó alapjának változása a évi költségvetés egyenlegét javít ó intézkedés végrehajtása miatt szükséges. A vonatkozó kormányhatározat értelmében a nettó árbevétel és a közvetített szolgáltatások együttes értéke legfeljebb a nettó árbevétel 80 %-áig vonható le. Az indítvány szerint azonban a kisebb adózók kisebb teherviselése érdekében a levonhatóság korlátozása sávosan, az árbevéte l nagyságának függvényében történik meg. Azaz annál kevésbé lehet a nettó árbevételb ől levonni az elábé és a közvetített szolgáltatások együttes értékét, minél nagyobb az árbevétel összege. Az intézkedés els ősorban a kereskedelmi és energiaszolgáltató társaságokat érinti. Nem vonatkozik azonban semmiféle korlátozás olyan vállalkozásra, amelynek árbevétele nem éri el az 500 millió forintot. A módosító indítvány szerint az adókijátszás elkerülése érdekében a kapcsolt vállalkozásoknak elsőül csoportszinten kell megállapítania az adó alapját, majd az egye s vállalkozásoknak az így számított adóalap egészéből a nettó árbevétel arányával azonos módon kell számítani a vállalkozási szint ű adóalapot. 5. A módosító javaslat a jogalkalmazás segítése érdekében a közm űvezeték utáni építményadót illetően három közművezeték-tulajdonos, közművezeték és közterület, míg az új idegenforgalmi adómentesség kapcsán egy egyházi személy fogalma t iktat be a Htv. értelmező rendelkezései közé.

9 9 6. A módosító javaslat a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó-rendeletalkotási korlátjával összhangban kimondja, hogy a vállalkozó üzleti célt szolgáló közművezetékei utáni építményadó rendeleti szabályozása során az önkormányzat mentességi vagy kedvezményi rendelkezést nem állapíthat me g (differenciált adómérték-megállapításra van lehet őség). 7. A hatálybaléptető rendelkezésnek az e módosító javaslat 1. pontja okán előálló szükségszerű módosítása, annak érdekében, hogy a közművezetékek adóztatására vonatkozó rendelkezések január 1-jén lépjenek hatályba. 8. A hatálybaléptető rendelkezésnek az e módosító javaslat 3. pontja okán el őálló szükségszerű módosítása, annak érdekében, hogy az egyházi személy idegenforgalm i adó alóli mentességére vonatkozó szabályok január 1-jével lépjenek hatályba. 9. A hatálybaléptető rendelkezésnek az e módosító javaslat 4. pontja okán el őálló szükségszerű módosítása, annak érdekében, hogy a helyi ipar űzési adóalap változtatására vonatkozó szabályok január 1-jével lépjenek hatályba. Budapest, november

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!)

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A magánszemélyek 20 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításához, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és Nagyrécse

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége Mikor kell befizetni az adót?

Részletesebben

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. t.; 20*Z c. Módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország 2013. évi központi költségvetésér

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek A szolgáltatásnyújtások illetve termékértékesítések után fizetendő adó mértéke az általános forgalmi

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG 2015.4.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 136/7 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 Hír-ADÓ Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a tegnapi nap folyamán elfogadott adótörvény-változásokról. A törvény több területet is

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben