RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására"

Átírás

1 RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. 2. Pályázat célja Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 1093 Budapest IX. kerület Fővám tér sz. alatti, 37061/7 hrsz-ú 9825 m² telken létrehozott ún. Bálna teljes épületében található szabad (üres) helyiségek és a kapcsolódó szabad teraszok megegyezés szerinti részének (a továbbiakban Ingatlan) eseti jellegű, alkalmi célú igénybe vétele. Alkalmi célú igénybevétel jelenti valamely helyiség, illetve terasz megegyezés szerinti részének 90 napon belül összesen legfeljebb 7 napot meg nem haladó időtartamra vonatkozó hasznosítását. 3. Pályázat jellege Nyílt pályázat. Időtartama: február 28.-ig 4. Az ajánlatok beadásának módja, helye, ideje, és azok elbírálása. A pályázatok benyújtására Kiíró, a Pályázati kiírás megjelenésétől (mely a pályázati kiírás kezdőnapja) számítva február 28.-ig folyamatosan lehetőséget biztosít. A benyújtott pályázatok elbírálása folyamatos, és nyilvános. A beérkezett pályázatokat a Kiíró sorszámmal látja el, és a pályázók értesítése mellet a beérkezés sorrendjében nyilvánosan elbírálja. Az ajánlattevők ajánlataikat 1 példányban cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva, az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontig folyamatosan személyesen, levélben, futárszolgálattal, illetve elektronikus formában nyújthatják be. A pályázatok benyújtásának, és elbírálásának helye : BFVK Zrt Budapest, Attila út 13/a. Elektronikusan benyújtott pályázat esetén a pályázatokat az alábbi címre kell küldeni: ; illetve 5. Használati díj, és egyéb költségek: Használati díj: A használati díj összegét, pályázónak a hasznosításra vonatkozó Megállapodás aláírásától számított 3 napon belül, de legkésőbb a birtokbaadást megelőző napig meg kell fizetni. Pályázó (Használó) kötelezettsége a felmerülő rezsi, és üzemeltetési költségek viselése. 6. Az Ingatlan adatai

2 6.1. Elhelyezkedés: Fővárosi Önkormányzat (1/1) tulajdonában lévő 1093 Budapest IX. kerület Fővám tér sz. alatti, 37061/7 hrsz-ú 9825 m² telken, m² szintterületű felépítményben önálló használatra kialakított helyiségek és a kapcsolódó teraszok. 7. Bérbeadói tájékoztatás 7.1. A pályázati kiírás mellékletét képezi tájékoztató jelleggel a Használati Megállapodás tervezet. A Használati Megállapodás tervezetben részletezett így különösen a annak 11. pontjában felsorolt kötelezettségeket pályázó magára nézve kötelezően elfogadja a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Kiíró leehetőséget biztosít pályázó által megjelölt specifikáció függvényében egyedi szerződéses kiegészítésre Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanban pályázó által folytatni kívánt tevékenységhez, valamint az általa megvalósítani kívánt tevékenység kapcsán szükséges hatósági és közigazgatási engedélyek kiadása tekintetében felelősséget nem vállal, azok beszerzése pályázó feladata. Az Ingatlan eseti hasznosítási tevékenység elvégzéséhez szükséges minden nemű kialakítási feladat és annak költsége a pályázót (használót) terheli. A közműcsatlakozások volumenéről és a tevékenység biztosíthatóságáról egyeztetés szükséges. Pályázó eseti hasznosítási tevékenysége nem járhat a BÁLNA üzemszerű működésének, valamint a BÁLNA bérlőinek, és az épület látogatóinak zavarásával Az ingatlan előzetes egyeztetés után tekinthető meg. Felvilágosítás és előzetes egyeztetés telefonon: Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Németh Szabolcs: Tarnai Gergely: A pályázók köre, a pályázók kizárása A pályázaton részt vehet bármely, az Európai Unió területén bejegyzett székhellyel, illetve lakóhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve természetes személy, aki nem áll cselekvő képességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatály alatt. 9. Alternatív ajánlat tételére lehetőség: Egy ajánlattevő 90 napon belül az összesen legfeljebb 7 napot meg nem haladó hasznosításra egy ajánlatot tehet, illetve egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként, azonban jogosult a pályázat tárgyát képező helyiségek külön-külön és együttesen, vagy részlegesen történő bérbevételére is pályázatot beadni.

3 Az ajánlat hivatalos nyelve: magyar Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a pályázati beadását követő 30 napig áll fenn. Kiíró a pályázat során teljes körű hiánypótlási, valamint a benyújtott ajánlat kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatos pontosítására lehetőséget biztosít, amennyiben ez a Főváros érdekeit, valamint a verseny tisztaságát nem sérti. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a BFVK Zrt. től az ajánlata kidolgozásáért, az ajánlat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat érvényességétől, illetve a pályázat eredményességétől függetlenül az ajánlattevőt terhelik Az ajánlat kötelező tartalmi elemei a pályázó neve, címe (gazdasági társaság esetében székhely), és azonosító dokumentumai a használni kívánt helyiségek és a kapcsolódó teraszok, valamint a tevékenység megtartásához szükséges alapterület (m2) pontos megjelölése, és a megajánlott használati díj mértéke nyilatkozat a használat időtartamára, és a végezni kívánt tevékenység jellegére vonatkozóan, 9.2. Az ajánlatok értékelése Kiíró fenntartja a jogot, hogy az ajánlattevőkkel egyeztessen határidő kitűzésével ajánlatuk módosítása, pontosítása érdekében, amennyiben ez a Főváros érdekeit, valamint a verseny tisztaságát nem sérti Érvénytelen az ajánlat, ha - az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be - az ajánlattevő ajánlata, illetve az ajánlatában foglalt tevékenység jogszabályba, vagy jó erkölcsbe ütközik, illetve a tevékenyég jelentős önkormányzati érdeksérelemmel jár. A pályázatra benyújtott ajánlatokat beérkezés sorrendében az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság véleményezi, elbírálja, rangsorolja. Az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság javaslata alapján a BFVK Zrt. vezérigazgatója jogosult a pályázat végleges elbírálására és az alkalmi célú igénybevételről szóló Használati megállapodás megkötésére.. A benyújtott pályázat eredményéről, és a döntéséről a Kiíró a döntést követő 3 munkanapon belül -ben, ennek hiányában, levélben értesíti a pályázókat. Bírálati szempontok megajánlott bérleti díj m²-re vetített 5 pont mértéke Az alakalmi célú tevékenység jellege 3 pont

4 (előnyben részesül az a pályázó aki a BÁLNA kulturális-kereskedelmi funkciójához illeszkedő tevékenységet kíván folytatni) Pályázó benyújtott referenciái Összesen 2 pont 10 pont A Kiíró, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázatot írjon ki. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázók kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthetnek a kiíróval szemben. A pályázati felhívást a kiíró február 28.-ig indokolás nélkül visszavonhatja, illetőleg módosíthatja. A pályázati kiírás módosítása a módosítás közzétételétől számított 5. napon lép hatályba. Mellékletek: Használati megállapodás tervezet Budapest, december 18.

5 Használati megállapodás Alkalmi célú igénybevételről tervezet amely létrejött egyfelől a BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; KSH szám: ; képviseli: Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató), mint Használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó), valamint. mint Használatba vevő (a továbbiakban: Haszáló), együttes említésük esetén: Felek Annak rögzítése mellett, hogy a BFVK Zrt., a Fővárosi Közgyűlés határozatával elfogadott Közszolgáltatási Szerződés alapján jogosult jelen Megállapodásban Használatba adóként eljárni. 1. A Megállapodás tárgya A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, Budapest. alapterületű. (a továbbiakban Ingatlan) alkalmi célú Használatba adása. A Használatba adó használatba adja, a Használó használatba veszi tárgyi ingatlant,. (továbbiakban Rendezvény) helyszíneként az alábbi napokra: 2. Használati díj díj: a.) b.) A használati díj összege.. + Áfa. (illetv:e Ft/m2+Áfa x.nap. Mindösszesen Ft+Áfa) A megállapított használati díjon felül Használó kötelezettsége minden a Rendezvénnyel összefüggésében felmerülő üzemeltetési és rezsiköltség viselése. 3. A használati díj fizetése Használó a használati díjat köteles... jelen Megállapodás aláírástól számított 3 napon belül Használatba adó K&HBank NyRt-nél vezetett számú elszámolási betétszámlájára átutalni.

6 Használó késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyv mindenkori szabályozása szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. 4. A helyiség használata A Használó az 1. pontban megjelölt Ingatlant a rendeltetésének megfelelően, a környezete szükségtelen zavarása nélkül köteles használni. Az területen a megállapodás 1. pontjában rögzített tevékenységen kívül más tevékenységet nem végezhet. Változtatásra csak a Használatba adótól beszerzett előzetes engedély alapján és a szükséges hatósági engedélyek, igazolások birtokában kerülhet sor. Ennek megszegése rendeltetésellenes használatnak minősül, és a használati megállapodás Használatba adó részéről történő felmondását vonja maga után. Használó tudomásul veszi, hogy Használatba adó az ingatlanon Használó által folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek kiadása tekintetében felelősséget nem vállal, azok beszerzése Használó feladata. A Használatba adó az ingatlanba bevitt berendezési tárgyakért, felszerelésekért semmilyen kártérítési kötelezettséget, a Ingatlanban tartózkodó természetes személyek körében esetleges balesetek bekövetkeztére felelősséget nem vállal. Használó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanban lévő értékeire vagyonbiztosítást és tevékenységével összefüggésben okozott károkra (különösen az érdekkörébe tartozó személyek és vendégeinek károkozása esetére) szóló felelősségbiztosítást köt. A Ingatlanban bekövetkező bármely más káresemény esetén a helyreállítási kötelezettség, illetve a felelősség teljes mértékben kizárólag Használót terheli. Használatba adó az alábbi esetekben felelősségét kifejezetten kizárja: a. a Használói üzemszerű működés körében keletkezett bármely kár;; b. baleseti károk, alkalmazottak károkozása. Használó kijelenti, hogy az Ingatlant megtekintette, annak állapotával teljes körűen tisztában van. Használó kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlant eredeti állapotát BFVK. Zrt. részére történő visszaadása előtt helyreállítja. Az eredeti állapot tekintetében az átadáskor készülő jegyzőkönyv, illetve videofelvétel, vagy fotók az irányadóak. Az eredeti állapot visszaállításának összes költsége, az esetlegesen keletkezett kár megtérítése a Használót terheli. Használó kötelezettsége és felelőssége, hogy az ingatlanon történő tartózkodás ideje alatt a Rendezvényszervezők és a résztvevők minden tagjával a vonatkozó tűzvédelmi, vagyon- és balesetvédelmi szabályok betartatása.

7 Használó kötelezettsége a Rendezvény lebonyolításához szükséges valamennyi szakhatósági, biztonságtechnikai és egészségügyi engedély beszerzése és az abban foglalt feltételek betartása. Használót terheli a rendezvénnyel kapcsolatos teljes körű kártérítési felelősség. Használó tűrni köteles, hogy a BFVK. Zrt. a Használó szükségtelen zavarása nélkül ellenőrizze az igénybe vett Ingatlan használatát. Egyéb kikötések Használó az Ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos költségeket annak birtokbavételétől viseli. Használati jog megszűnése Használó tudomásul veszi, hogy a használati jogviszony megszűnésekor az Ingatlant saját költségén, cserehelyiség és terület biztosítása nélkül köteles kiüríteni és rendeltetésszerű használatra alkalmas tiszta állapotban Használatba adónak átadni. 8. Felmondás Használatba adó az Ltv. 24. és 25. -aiban szabályozottak szerint valamint a Nvtv. 11. (10) bekezdése szerint a megállapodást írásban felmondhatja. Amennyiben a Rendezvény megtartása, folytatása, jogszabályba, vagy jó erkölcsbe ütközik, illetve jelentős önkormányzati érdeksérelemmel jár úgy Használatba adó jogosult a Rendezvény megtartását illetve folytatását azonnali hatállyal megtiltani. 9. Birtokbaadás. napján jegyzőkönyv felvétele mellett. 10. Kapcsolattartás Minden értesítést, valamint egyéb közlést, mely jelen megállapodás alapján megteendő vagy megtehető, írásban magyar nyelven kell megtenni és akkor minősül jelen megállapodás alkalmazásában megtettnek, ha azt személyesen vagy telefax útján, vagy ajánlotttértivevényes postai küldeményként a következő címre küldték el: Használatba adónak: Név: Szamkó Katalin Ingatlangazdálkodási Igazgató Cím: 1091 Budapest, Üllői út 45. Telefax: Hasznosítási iroda ügyintéző telefonszáma: Használatba Vevőnek:.

8 A fentiek szerint elküldött értesítés, levél az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény nem kereste, vagy nem vette át jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, vagy a jelen megállapodásban írt telefaxszámot bármely fél a másik fél előzetes értesítése nélkül változtatta meg és a telefax útján küldött üzenet ezért nem jut el hozzá. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás keretében bizonyított elektronikus levelezésüket hivatalos írásos formának tekintik. 11. Záró rendelkezések Használó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésnek és esetleges módosításának adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései szerint közérdekű adatok. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, az Ltv., valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. Használó a megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 11. (10) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Nvtv. 3. (1) bekezdés szerinti átlátható szervezetnek minősül. Használó a megállapodás aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik továbbá, hogy nincs a fővárosi önkormányzat fele 3 hónapnál régebben lejárt tartozása. Használó vállalja, hogy a jelen megállapodásban foglaltakkal kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályokban foglalt beszámolási, nyilvántartási adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, valamint vállalja, hogy az Ingatlant a megállapodásban foglaltaknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, és az Ingatlan hasznosításban a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. A Szerződő Felek a jelen megállapodást annak elolvasását és közös értelmezését követően, mint az akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatot kellő felhatalmazás birtokában jóváhagyólag írják alá. Felek jelen használati megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Budapest, BFVK Zrt. képviseletében Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal Használatba adó Használó Pénzügyi ellenjegyzést végezte.

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben