RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Tartalomjegyzék I. fejezet: A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete és képviselete A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai A Körjegyzıségi Hivatal jogállása A Körjegyzıségi Hivatal felügyeleti szervei A Körjegyzıségi Hivatal képviselete... 4 II. fejezet: A Körjegyzıségi Hivatal gazdálkodása és alapvetı feladatai A Körjegyzıségi Hivatal gazdálkodása Vagyon, vagyonnal való gazdálkodás A Körjegyzıségi Hivatal alapvetı feladatai... 8 III. fejezet: Körjegyzıségi Hivatal irányítása, vezetıi és munkatársai, a mőködésére vonatkozó alapvetı szabályok, a munkáltatói jogok gyakorlása, a hivatal belsı szervezete A Körjegyzıségi Hivatal irányítása A Körjegyzıségi Hivatal vezetıi és munkatársai A munkarend és az ügyfélfogadás rendje A mőködés általános szabályai A munkáltatói jogok gyakorlása A Körjegyzıségi Hivatal belsı szervezete...13 IV. fejezet: A Körjegyzıségi Hivatal szervezeti egységeinek feladatai...14 I. Körjegyzı...14 II. Ügykezelési iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó feladatok...16 III. Igazgatási...16 IV. Pénzügyi...19 V. Adó...21 VI. Mőszaki...21 V. fejezet: Záró rendelkezések

3 I. fejezet A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete és képviselete 1. A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai A Körjegyzıségi Hivatal megnevezése: RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE A Körjegyzıségi Hivatal székhelye: Röjtökmuzsaj, Röjtöki u Postacíme: Röjtökmuzsaj, Röjtöki u Alapító okirat száma, kelte: 54/2000.(X.30.), október /2000. (X.30.), október 30. A Körjegyzıségi Hivatal jelzıszámai: 1. adószáma: bankszámla száma: Pir száma: szakágazati besorolása: TEAOR 8411 A Körjegyzıségi Hivatal illetékessége és hatásköre Röjtökmuzsaj és Ebergıc községek közigazgatási területének egészére terjed ki. 2. A Körjegyzıségi Hivatal jogállása A Körjegyzıségi Hivatal jogi személy: Röjtökmuzsaj községi Ebergıc községi Önkormányzatok Képviselı-testületeinek szerve, (egységes hivatala), melyet a Képviselı-testületek az önkormányzatok mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerő elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hoztak létre. A Körjegyzıségi Hivatal önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı helyi önkormányzati költségvetési szerv. 3

4 3. A Körjegyzıségi Hivatal felügyeleti szervei A Körjegyzıségi Hivatal a.) általános felügyeleti szerve: Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Ebergıc Község Önkormányzat Képviselı-testülete, b.) törvényességi felügyeleti szerve: Nyugat-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Gyır, Árpád út A Körjegyzıségi Hivatal képviselete 1.) A Körjegyzıségi Hivatalt a körjegyzı vagy az általa megbízott személy képviseli. A körjegyzı által megbízott személy a Körjegyzıségi Hivatal képviseletét az erre szóló írásbeli meghatalmazásban foglaltak alapján jogosult és köteles ellátni. 2.) Az 1.) pont szerinti képviseleti jogosultsággal rendelkezı személy képviseleti jogkörében aláírási joggal rendelkezik, ez azonban nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási, kiadmányozási, utalványozási és ellenjegyzési jogosultságokra. 4

5 II. fejezet A Körjegyzıségi Hivatal gazdálkodása és alapvetı feladatai 1. A Körjegyzıségi Hivatal gazdálkodása 1.)A Körjegyzıségi Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 2.) A gazdálkodást: az Állami Számvevıszék, és a Sopron-Fertıd Kistérség Többcélú Társulás ellenıre a Körjegyzıségi Hivatal belsı pénzügyi-gazdasági ellenırzésére jogosult személyek jogosultak ellenırizni. 3.) A Körjegyzıségi Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat az alábbi mindenkor hatályos szabályzatok, utasítások tartalmazzák: a.) Számlarend, b.) Számviteli politika, c.) Pénzgazdálkodási és pénzkezelési szabályzat, d.) A kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási szabályzat, e.) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, f.) Leltározási szabályzat, g.) FEUVE szabályzat, h.) Eszközök és források értékelési szabályzata, i.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel megkötött együttmőködési megállapodások 4.) A feladatellátás (végrehajtás) szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági feltételeit a fenntartó, felügyeleti szerv biztosítja. A képviselıtestületek biztosítják, bocsátják rendelkezésre az önkormányzatok tulajdonában lévı feladatvégzéshez szükséges vagyon- és pénzeszközt. 5.) A pénzügyi gazdasági feladatokat a Körjegyzıségi Hivatal, a Hivatallal köztisztviselıi jogviszonyban álló pénzügyi ügyintézı látja el. 5

6 6.) A pénzügyi ügyintézı ellátja a Körjegyzıségi Hivatalhoz hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Röjtökmuzsaji Napköziotthonos Óvoda és konyha - Röjtökmuzsaji Idısek Klubja 7.) Feladatmegosztás, felelısségvállalás rendje: Az önállóan gazdálkodó és a részben önálló gazdálkodó költségvetési szervek között a feladatmegosztás és a felelısségvállalás rendjét külön Megállapodás tartalmazza, amely az SZMSZ függelékét képezi. 8.) A Körjegyzıségi Hivatal az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 9.) A feladatellátás forrásai: - normatív állami hozzájárulás, - helyi önkormányzatok költségvetése (önkormányzati támogatás), - átvett pénzeszközök, - saját bevételek 10.) Költségvetés, költségvetési elıirányzatok: - A gesztor Röjtökmuzsaj Községi Önkormányzat éves költségvetési rendelete, magába foglalja a Körjegyzıségi Hivatal elkülönített költségvetési elıirányzatait. - a Körjegyzıségi Hivatal a jóváhagyott költségvetési elıirányzat keretein belül gazdálkodik az államháztartási törvényben, a végrehajtására kiadott kormányrendeletben, az önkormányzati törvényben meghatározott feltételek mellett, a gazdasági-pénzügyi szabályzatokban, a fenntartók, felügyeleti szervek döntéseiben foglaltak szerint. 11.) A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elıírások: - A költségvetés tervezésére, a jóváhagyott költségvetési elıirányzatok felhasználására, a költségvetés végrehajtására, beszámolására vonatkozóan a külön szabályzatok rendelkezései irányadók, melyek az SZMSZ függelékét képezik. - Létszám és személyi juttatás elıirányzat: - A hivatal a létszám és személyi juttatások elıirányzatával a létszám- és illetmény elıirányzat keretei között önállóan gazdálkodik. 6

7 - A létszám- és illetménygazdálkodásra a vonatkozó központi (Áht., Ámr.) jogszabályokban, az éves költségvetési rendeletben, a külön szabályzatokban foglaltak irányadók. 12.) Operatív gazdálkodás, költségvetés végrehajtásának folyamata: - A kötelezettségvállalás, az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítés rendjét az erre vonatkozó külön szabályzatok, ill. eseti felhatalmazások tartalmazzák. - Felelısségi szabályok: az államháztartási törvényben és az államháztartás mőködési rendjét szabályozó kormányrendeletben meghatározott a költségvetés végrehajtásával összefüggı alapvetı felelısségi szabályok, valamint a külön szabályzatok az irányadók. - Gazdálkodási jogosultságok, rendelkezési jogkörök: - A gazdálkodás vitelével összefüggı jogosítványok, egyes gazdálkodási jogosultságok gyakorlására a külön szabályzatokban meghatározottak, a munkaköri leírásban foglaltak vonatkoznak, ill. esetenként névre szólóan kiadott megbízásokban, felhatalmazásokban rögzítettek szerint gyakorolhatók. - A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének és munkakörének részletes meghatározását munkaköri leírás tartalmazza. A munkaköri leírások az SZMSZ 1.számú függelékét képezik. 13.) A költségvetési szerv általános forgalmi adó alanyisága: ÁFA körbe nem tartozó adóalany tárgyi adómentességet élvez 14.) Az SZMSZ-hez kapcsolódó függelékek, belsı szabályzatok, egyéb dokumentumok naprakész vezetésérıl, a jogszabályoknak megfelelı hatályban tartásáról a körjegyzı gondoskodik. 2. Vagyon,vagyonnal való rendelkezés A vagyonnal felelıs módon, rendeltetésszerően kell gazdálkodni. Ingatlanvagyon: - Az önkormányzatok vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló rendeletben a törzsvagyon körében elkülönített ingatlan vagyontárgyakat a költségvetési szerv ingyenes használatába adják. 7

8 - A vagyon kezelésére, használatára, hasznosítására, értékesítésére az önkormányzatok külön rendeletében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. - A használatba adott ingatlan vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlására a vagyonrendelet szabályai irányadók. Ingóvagyon: - a könyvviteli nyilvántartásban, valamint az éves vagyonleltárban szereplı ingó vagyontárgyak tekintetében az ingyenes használati jog illeti meg. 3. A Körjegyzıségi Hivatal alapvetı feladatai 1.) A Körjegyzıségi Hivatal alapvetı feladatai az önkormányzatok mőködésével kapcsolatban: a.) ellátja a képviselı-testületek és bizottsági mőködéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat, b.) tájékoztatással és ügyviteli közremőködéssel segíti az önkormányzati képviselık, a bizottság és a képviselı-testületek munkáját, c.) közremőködik a testületi szervek által tárgyalandó írásos elıterjesztések elkészítésében, d.) elıkészíti és végrehajtja a képviselı-testületek és bizottságok döntéseit, (határozatok és rendeletek) a polgármesterek és a körjegyzı operatív vezetésével. 2.) A Körjegyzıségi Hivatal alapvetı feladata az államigazgatási ügyek ellátása, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerő elıkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 3.)A Körjegyzıségi Hivatal egyéb feladatai: Az oktatási, stb. intézmények karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, közterületek, parkok karbantartása, gondozása közhasznú foglalkoztatás igénybevételével (pl: amennyiben más módon nem megoldott). 4.) A Körjegyzıségi Hivatal feladatainak ellátása során együttmőködik az önkormányzatok más intézményeivel, szerveivel, a társhatóságokkalés szervekkel, valamint a közszolgáltatást végzı szervekkel. 8

9 5.) A Körjegyzıségi Hivatal mőködésére és az államigazgatási ügyekkel kapcsolatos feladataira vonatkozó belsı szabályokat az alábbi szabályzatok, utasítások tartalmazzák: a.) Iratkezelési Szabályzat, b.) Kiadmányozási jog szabályozása, c.) Munkavédelmi szabályzat, d.) Tőzvédelmi szabályzat, e.) EGYSÉGES Közszolgálati Szabályzat, f.) Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat, g.) Körjegyzıségi és körjegyzıi utasítások. 9

10 III. fejezet A Körjegyzıségi Hivatal irányítása, vezetıi és munkatársai, a mőködésére vonatkozó alapvetı szabályok, a munkáltatói jogok gyakorlása és belsı szervezete 1. A Körjegyzıségi Hivatal irányítása A Körjegyzıségi Hivatalt a körjegyzı vezeti. 2. A Körjegyzıségi Hivatal vezetıi és munkatársai 1.) A polgármesterek az önkormányzati és államigazgatási hatáskörébe tartozó feladataikat a Körjegyzıségi Hivatal közremőködésével látják el. A polgármester: dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, egyes hatósági hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, a Képviselı-testület ülésein ellátja a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott feladatokat, akadályoztatása és távolléte esetén a kiadmányozási jogot az általános helyettesítésével megbízott alpolgármester gyakorolja. 2.) A körjegyzı: dönt a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben, döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó ügyeket, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, egyes hatásköreit átruházhatja, tanácskozási joggal részt vesz a képviselı-testületek és bizottságaik ülésein. gondoskodik a Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata, az egyéb jogszabály által kötelezıen elıírt, vagy egyébként szükséges belsı szabályzatok elkészítésérıl, szükség esetén módosításáról, 10

11 a körjegyzı közvetlenül az érdemi ügyintézı köztisztviselınek is átadja egyes ügykörökben, ügyekben, melyek közbensı intézkedést igényelnek (idézés, felszólítás, igazolás, stb.), a körjegyzı egyes esetekben elızetes egyeztetési, tájékoztatási kötelezettséget is elıírhat a kiadmányozási jog gyakorlásához, a körjegyzı akadályoztatása, vagy távolléte esetén a kiadmányozási jogot a körjegyzı által meghatározott köztisztviselı gyakorolja, az átadott kiadmányozási jog gyakorlása nem adható tovább. 4.) A polgármesterek és a körjegyzı külön-külön (önállóan) és együttesen is utasításokat, intézkedéseket és körleveleket adhat ki a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban, illetve az önkormányzati rendeletekben szabályozott - a Körjegyzıségi Hivatal mőködésével összefüggı - kérdések végrehajtására. 5.) Az önálló ügyintézık a körjegyzı által meghatározott önálló feladatkört és feladatokat látnak el. 6.) Az ügyintézık feladata az államigazgatási hatósági ügyek, valamint az önkormányzati ügyek döntésre való szakszerő elıkészítése, a jogerıs érdemi döntések - határozatok - végrehajtása, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott esetekben az önkormányzatok mőködésével kapcsolatos feladatok szakszerő ellátása. 7.) A fizikai alkalmazott a Körjegyzıségi Hivatal vezetıi és munkatársai munkáját segíti: adminisztrációs, postázási, takarítási, karbantartási feladatokat lát el. 8.) A 4.) 7.) pontban meghatározott munkatársak konkrét, részletes (személyre szóló) feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírást a kinevezési okirattal egyidejőleg kell kiadni. 11.) A továbbképzést, képzést éves helyi képzési terv tartalmazza, készítésének eljárási rendjét és nyilvántartását külön eljárás szerint az érintett dolgozó munkaköri leírása tartalmazza. 12.) A munkaköri feladatok, ügyiratok átadás-átvételi eljárási rendjére vonatkozó szabályozást az Egységes Közszolgálati Szabályzat tartalmazza részletesen. 11

12 3. A munkarend és az ügyfélfogadás rendje 1.) A Körjegyzıségi Hivatal dolgozóinak napi munkaideje (heti 40 óra,) hétfı csütörtök 7,30 órától 16 óráig, pénteken pedig 7,30 órától 13,30 óráig tart. A körjegyzı az alábbiak szerint tart ügyfélfogadást Ebergıcön: Hétfı: Csütörtök: Az ebergıci hivatalban 1 fı hivatalsegéd tartózkodik. A hivatal nyitva tartása: Hétfı csütörtök: Péntek: A Körjegyzıségi Hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfı csütörtök: Péntek: A mőködés általános szabályai 1.) A Körjegyzıségi Hivatal folyamatos mőködésére vonatkozó és azt biztosító szabályokat a hatályos jogszabályok, a hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata, egyes kérdésekre vonatozóan önkormányzati rendeletek és határozatok valamint az irányítás sajátos jogi eszközei (például belsı utasítások, szabályzatok) tartalmazzák. 2.) A Körjegyzıségi Hivatal köztisztviselıinek általános feladatait a jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat, konkrét feladatait pedig munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírás tartalmazza az ellátandó tevékenységi kört, az adott munkakörre vonatkozó speciális elıírásokat. 3.) A körjegyzı a hivatal dolgozói részére évente apparátusi értekezletet tart, ahol az aktuális feladatokon túl, tájékoztatást ad a képviselıtestületek döntéseirıl is. 12

13 5.) A körjegyzı a képviselı-testületek munkaterve szerint írásban beszámol a Körjegyzıségi Hivatal munkájáról. 6.) A körjegyzı gondoskodik a Körjegyzıségi Hivatalban folyó munka törvényességének folyamatos vizsgálatáról. 7.) A hivatalos bélyegzı leírása, használata: A hivatalos bélyegzı leírása: Röjtökmuzsaj Ebergıc Körjegyzısége Körbélyegzı szövegezése: Röjtökmuzsaj Ebergıc Körjegyzısége középen: Magyar Köztársaság címere A Körjegyzıségi Hivatal hivatalos bélyegzı lenyomatát a kiadmányozási jog gyakorlására jogosult aláírásával ellátott iratokon, kiadmányokon lehet használni. A bélyegzıkrıl számozottan a körjegyzı nyilvántartást vezet és névre szólóan kiadja a kiadmányozási joggal rendelkezı vezetınek, ill. köztisztviselınek. A bélyegzı használatáért, biztonságos ırzéséért a bélyegzı használója felelıs. A hivatal által használt bélyegzık nyilvántartását a 2.számú függelék tartalmazza. 8.) A körjegyzı köteles folyamatosan ellenırizni az ügyintézés és az ügyvitel szakszerőségét, a hatályos jogszabályok és belsı utasítások, illetve szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletekben és Képviselı-testületi határozatokban foglaltak betartását. 5. A munkáltatói jogok gyakorlása Röjtökmuzsaj község polgármestere gyakorolja: a körjegyzı felett a kinevezés, felmentés, összeférhetetlenség megállapítása és a fegyelmi felelısségre vonás kivételével az ún. egyéb munkáltatói jogokat A körjegyzı gyakorolja: a Körjegyzıségi Hivatal valamennyi köztisztviselıje és munkavállalója felett a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a vonatkozó hatályos jogszabályok tartalmazzák. 13

14 6. A Körjegyzıségi Hivatal belsı szervezete 1.)A Körjegyzıségi Hivatal csoportokra tagozódó egységes szervezet. 2.)Feladatait az alábbiak szerint, a képviselı-testület által meghatározott létszámmal látja el. 3.) A Hivatal felépítése: Körjegyzı Igazgatási ügyintézı Pénzügyi ügyintézı Építésügyi ügyintézı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı (heti 4 órában) 4.)Képzettségi pótlék illeti meg azt a köztisztviselıt, aki az 1. számú mellékletben foglalt feltételeknek megfelel. (5)A Körjegyzıség hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselık vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel járó munkaköreit a 2. számú melléklet tartalmazza. IV. fejezet A Körjegyzıségi Hivatal feladatai I. Körjegyzı: 1. Képviselı-testületek és bizottságok mőködéséhez kapcsolódó feladatok: A Képviselı-testületek és a bizottságok munkájának elıkészítése. A Képviselı-testületi ülések és a bizottsági ülések meghívójának összeállítása a munkaterv, testületi határozatok és egyéb elıterjesztések és indítványok alapján. 14

15 Írásos tájékoztatás adása az ülések idıpontjáról a tervezett napirendekrıl. Az ülések meghívóinak elkészítése Testületei, bizottsági anyagok sokszorosítása és kiküldése. Az ülések technikai feltételeinek biztosítása Az üléseken jegyzıkönyv vezetése, hiteles jegyzıkönyv- és határozat-kivonatok elkészítése Képviselı-testületi ülést követı 15 napon belül a jegyzıkönyvek Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalhoz történı továbbítása. Önkormányzati rendeletek kihirdetése a hirdetı táblán történı kifüggesztéssel. Képviselık részére leírási és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. Az önkormányzatok mőködésével kapcsolatos feladatok ellátása. Képviselı-testületi elıterjesztések elkészítése. Rendeletalkotás, felülvizsgálat és hatályon kívül helyezés kezdeményezése, elıkészítése. Képviselı-testületi határozatok, helyi rendeletek nyilvántartása, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása. 2. Közbiztonsági feladatok: A közbiztonság javítása és a bőnmegelızés érdekében kapcsolattartás a Rendırkapitánysággal. 3. Munkáltatói jogokhoz kapcsolódó feladatok: Közszolgálati jogviszonyt érintı elıkészítı feladatok ellátása. Szabadság-nyilvántartás vezetése hivatali dolgozók és intézményvezetık vonatkozásában. Köztisztviselıi jogviszony létesítéssel, megszőnéssel kapcsolatos iratkezelés, nyilvántartás. 4. Fejlesztési, karbantartási és mőszaki feladatok: Önkormányzatok és intézményeik közbeszerzési eljárásainak elıkészítése. Építési tevékenységgel is járó közterület használat engedélyének kiadása. Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, útkezelıi hozzájárulások, kiadása. Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását igénylı ügyek elıkészítése. 15

16 A közlekedéssel, közlekedésszervezéssel és forgalomtechnikai változtatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásnak szervezése. 5. Egyéb feladatok: Közremőködés az önkormányzati rendezvények elıkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Önkormányzati vagyon hasznosításhoz kapcsolódó testületi döntések elıkészítése. Törvényben vagy kormányrendeletben elıírt államigazgatási feladatok, hatósági hatáskörök ellátásának biztosítása. A Körjegyzıségi Hivatal munkájának megszervezése, irányítása. Kiadmányozás rendjének szabályozása. Köztisztviselık és intézményvezetık személyi anyagának kezelése, közszolgálati nyilvántartás vezetése. Költségvetési koncepció, éves költségvetés,költségvetés módosítás, féléves és éves költségvetési beszámoló testületi elıterjesztésének elkészítése. Kötelezettségvállalás, utalványozás ellátása szabályzat szerint. Gazdálkodással kapcsolatos munkafolyamatba épített ellenırzési feladtok ellátása. Gyermekek szakértıi vizsgálatának elrendelése. Tanügy-igazgatási dokumentumok megfelelıségének, tantárgyfelosztásnak a tanügy-igazgatási fegyelem megtartásának törvényességi ellenırzése. Intézményvezetıi álláshelyek pályáztatási eljárásának lebonyolítása. Intézmények alapító okiratainak kezelése. II. Ügykezelési iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó feladatok: Beérkezı posta átvétele, szignálásra való elıkészítése. Szignált ügyiratok iratkezelési szabályzat és helyi irattári terv alapján történı iktatása, az iktatott iratok ügyintézık részére történı átadása. Ügyiratok kezelésének, irattárózásának és selejtezésének elvégzése. Együttmőködés a Levéltárral. A kiküldendı napi postáról postakönyv vezetése. Hivatal gépelési feladatainak ellátása. 16

17 III. Igazgatási: 1. Általános igazgatási feladatok: Üzletek mőködési engedélyének kiadásával, módosításával is visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátása. Játéktermek elızetes szakhatósági engedélyeinek kiadása, nyilvántartása. Magánszálláshelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Birtokvédelmi eljárás lefolytatása. Hagyatéki ügyek intézése. Talált tárgyak nyilvántartása. Szakfordító- és tolmács igazolvány kiadása. Hatósági bizonyítvány kiállítása. 2. Szabálysértési feladatok: A jogosult szervek által megtett feljelentések alapján a szabálysértési eljárás (idézés, tárgyalás, határozathozatal, végrehajtás) lefolytatása. A szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó valamennyi iratkezelési, adminisztrációs feladat ellátása. Elıírt nyilvántartások vezetése, statisztikák elkészítése. 3. Szociálpolitikai feladatok: A szociális törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való elıkészítése, Körjegyzıségi határozatok végrehajtása Megelılegezett támogatások központi költségvetésbıl történı visszaigénylése. Mozgáskorlátozottak támogatásának megállapítása, intézkedés a megelılegezett összeg visszaigénylése iránt. Közgyógyellátások megállapítása. Hadigondozással kapcsolatos kérelmek elbírálása. 4. Gyám- és gyermekvédelmi feladatok: Gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek elbírálása, elıkészítése, a határozatok végrehajtása (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,rendkívüli gyermekvédelmi támogatás vonatkozásában). Kiskorúak családjogi ügyeinek jogszabályban meghatározott nyilvántartása. 17

18 Külön jogszabályban meghatározott esetekben ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása. Kiskorú védelembe vétele, a védelembe vétel megszüntetése. Azonnali intézkedést igénylı ügyekben a gyermek elhelyezése a külön élı másik szülınél, más hozzátartozónál illetve más alkalmas személynél, vagy gyermekotthonban. Környezettanulmány készítése. 5. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok: Polgárok adatait (személyi adatok és lakcím) tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése és abból adatszolgáltatás. Kérelemre közokirat kiállítása a nyilvántartott adatokról. Nyilvántartás vezetése az önkormányzat illetékességi területén lévı címekrıl, lakcím létesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Közremőködés a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. 6. Anyakönyvvezetıi feladatok: Állampolgársági és anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása. Születési, házasságkötési és halálozási anyakönyv vezetése, utólagos bejegyzések teljesítése. Családi eseményeket (házasságkötés, névadó) megelızı eljárás lefolytatása és annak ünnepélyes lebonyolítása. Közremőködés felmentés megadásában a házasságkötést megelızı kötelezı várakozási idı alól. Anyakönyvi kivonat és másolat kiadása. Adatszolgáltatás az alap- és utólagos bejegyzésrıl. Külföldi állampolgár anyakönyvi eseményeirıl az érintett állampolgársága szerint illetékes idegen állam magyarországi külképviseleti hatóságának értesítése. Magyar állampolgárok külföldi anyakönyvi eseményei hazai anyakönyvezésének elıkészítése (jegyzıkönyv felvétele, annak dokumentumokkal együtt történı felterjesztése). Házassági névváltoztatással kapcsolatos feladatok (jegyzıkönyv, anyakönyvi kivonat kiadás, adatszolgáltatás) ellátása. Születési családi és/vagy utónév megváltoztatásával kapcsolatos elıkészítı (kérelem nyomtatvány kitöltése és továbbítása a az illetékes szervhez ) eljárás. 18

19 Kiskorúak családi jogállásának rendezése teljes hatályú apai elismerı jognyilatkozattal. Állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek elıkészítése és továbbítása az illetékes szervhez. Az állampolgársági eskü elıkészítése, lebonyolítása és az elıírt adatszolgáltatás teljesítése. 7. Állategészségügyi, növényvédelmi feladatok: Méhészek, a vándorméhészek nyilvántartása. Vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása. Eb-nyilvántartás és eboltás megszervezése. Növényvédelmi kötelezések kiadása. 8. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: Talált,elveszett, ellopott parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. Adatszolgáltatás teljesítése. 9. Anyakönyvi adatváltozások rögzítése: Anyakönyvi adatváltozások rögzítése, nyilvántartása. Feldolgozott anyakönyvi jegyzıkönyvek visszaküldése. Letelepedett személyek nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok. 10. A gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatok: Teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat felvétele. IV. Pénzügyi feladatok 1. Önkormányzatok költségvetéséhez, beszámolójához kapcsolódó feladatok: Költségvetési koncepció elıkészítése. Költségvetési javaslat összeállítása. Költségvetési rendelet és ahhoz kapcsolódó egyéb helyi önkormányzati rendeletek elıkészítése. A költségvetési rendelet tervezet egyeztetésének elıkészítése az önkormányzati intézmények vezetıivel. Az elfogadott költségvetésrıl információ-szolgáltatás a központi költségvetés részére. Az önkormányzatok költségvetési rendelete szerinti gazdálkodás biztosítása. Féléves gazdálkodásra vonatkozó tájékoztató elkészítése. 19

20 Költségvetési koncepció tárgyalására az adott idıarányos teljesítésére vonatkozó beszámoló elıkészítése. Az éves zárszámadás, ennek keretében a normatív költségvetési hozzájárulás elszámolás elkészítése. Idıszaki beszámoló készítése az önkormányzatok gazdálkodásáról. Kötelezetı statisztikai adatszolgáltatások biztosítása. A költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási, felújítási feladatok végrehajtásának elıkészítése, lebonyolításának szervezése. Intézmények által végzett karbantartási tevékenység felügyelete. 2. Költségvetési gazdálkodási feladatok: Pénzügyi-statisztikai adatszolgáltatás. Bevételek alapjául szolgáló számlák kibocsátása, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése. Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése. Kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás szabályainak megfelelı kifizetendı számlák átutalása. Segélyek, helyi támogatások kifizetése, az ezekhez kapcsolódó pénzügyi nyilvántartások vezetése, adatinak egyeztetése a könyveléssel. Áfa-bevallások és rehabilitációs hozzájárulás bevallás elkészítése. Szakfeladatonként bérnyilvántartás vezetése és negyedévente egyeztetése a könyveléssel. Készpénzforgalom bonyolítása a házipénztáron keresztül. Közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás havi igénylése, elszámolása. 3. Számviteli feladatok Számlarend és számviteli politika kialakításában, módosításában való közremőködés. Banki kivonatok felszerelése, ellenırzése, kontírozása és TATIGAZD könyvelési rendszerben történı könyvelése. Önkormányzatok vagyonának nyilvántartása. Leltározási Szabályzat szerint a Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézmények leltározása. Vagyonkataszter és a tárgyi eszköz nyilvántartás adatainak egyezetése. Mérlegbeszámolókhoz analitikus nyilvántartás készítése. 20

21 Az államháztartás igényeinek megfelelıen havi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves információ-szolgáltatás. Kettıs könyvvitel rendszerében a pénzforgalmi szemlélető nyilvántartások vezetése. Idıszaki költségvetési jelentés és idıszaki mérlegjelentés készítése. Féléves és éves költségvetési beszámoló elkészítése, Könyvvizsgáló részére az auditáláshoz szükséges táblázatok elkészítése. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásának vezetése. Analitikus nyilvántartások vezetése, intézkedés a hátralékok befizetésére. 4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Bérlet útján hasznosított önkormányzati lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvántartása. Bérleti szerzıdések hatályának figyelemmel kisérés, bérleti szerzıdés elıkészítése. Nyilvántartás felfektetése és vezetése az önkormányzat valamennyi vagyontárgyáról. Nyilvántartást vezetése a teljes ingatlan-állományról. Nyilvántartást vezetése az Önkormányzatok szerzıdéseirıl. Adatszolgáltatás. 5. Illetménye számfejtésével kapcsolatos feladatok: A Hivatal és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai körében felmerülı megbízási díjak, tiszteletdíjak és hóközi kifizetések számfejtése IMI rendszerben és felterjesztése. Hivatal és intézményi dolgozók valamint közhasznú és közcélú foglalkoztatottak kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és megszőnési iratának elkészítése az IMI programban, és azok felterjesztése. Szabadság, betegállomány egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé. V. Adóügyi feladatok Helyi adóval és gépjármőadóval kapcsolatos feladatok: Helyi adórendeletek elıkészítése. A helyi adókkal, a gépjármőadóval, talajterhelési díjjal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása (adókivetés, adóbevallások 21

22 ellenırzése, nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása). Adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése. Adóellenırzések végzése. Adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése. Adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása. Statisztikai adatszolgáltatások teljesítésérıl. VI. Mőszaki, építésügyi feladatok Adatszolgáltatás teljesítése. Szakhatósági hozzájárulások kiadása. Telepengedélyezési eljárás lefolytatása. A képviselı-testületek hatáskörébe tartozó ügyekben döntés elıkészítés, testületi elıterjesztés elkészítése. Az önkormányzatok tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, mőtárgyakkal és egyéb közmővekkel összefüggı kötelezı útkezelıi feladatok ellátásának szervezése. A karbantartási feladatok ellátásának irányítása. A közterületek rendjének, tisztaságának és használatának folyamatos és tervszerő ellenırzése. A közterületek használatára vonatkozó önkormányzati rendeletek betartásának ellenırzése. A közterületek jogszerő használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelıi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerőségének ellenırzése. A közterületek rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelızése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása. A jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más szerv (hatóság) hatáskörébe tartozik Közremőködés a közrend, a közbiztonság védelmében. Közremőködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében. Közremőködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. Jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírság kiszabása. Közterületek, parkok tisztántartási, gondozási feladatit végzı közhasznú és közcélú foglalkoztatottak irányítása. 22

II. Ügykezelési iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó feladatok:

II. Ügykezelési iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó feladatok: A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A Polgármesteri Hivatal feladatai I. Jegyzı: 1. A Képviselı-testület és a bizottságok

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásai

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásai A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásai A jegyző ( aljegyző) munkaköri leírása 1. Képviselő-testületek és bizottságok működéséhez kapcsolódó feladatok: 1 2. számú

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK INÁNCS Község Önkormányzata POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Képviselő-testület 179/2010. (XII.24.) számú határozatával. Hatályos: 2011. január 3. Tartalomjegyzék

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2011.(XII.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A HAJDÚBAGOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. melyet

A HAJDÚBAGOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. melyet A HAJDÚBAGOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA melyet Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2013 (XI.28.) ÖH. számú határozatával fogadott el. A Magyarország

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ( Ügyrend ) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. alapján Nagycenk Pereszteg

Részletesebben

Téti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Téti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Téti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőboz

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Ügyfélszolgálat. Ügyfélfogadás rendje: Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig

Ügyfélszolgálat. Ügyfélfogadás rendje: Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig Ügyfélszolgálat Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig Ügyfélfogadás rendje: Cím: 2367 Újhartyán, Fı u. 21. Központi telefon: 06-29-372-133 Telefax:

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőboz

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1 I. A Polgármesteri Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete, irányítása, vezetése és képviselete...

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék I. A Polgármesteri Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete, irányítása, vezetése és képviselete...

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Előterjesztés. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására

Előterjesztés. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Előterjesztés Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására Tisztelt Bizottság! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Cím: 4564. Nyírmada Ady Endre út 16. Központi telefon: 06-45-492-100 Telefax: 06-45-492-100 E-mail: hivatal@nyirmada.hu Ügyfélfogadás rendje: Minden munkanap 8 órától 12 óráig tart.

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2015. április 10. 1 Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 2. sz. melléklet A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 1. Polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı 1.1. A polgármester kiadmányozza: 1.1.1. A közgyőlés jegyzıkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a jegyzıvel.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Fertőboz Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 12/2007.(XI.05.) Önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Fertőboz Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 12/2007.(XI.05.) Önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Fertőboz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007.(XI.05.) Önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Dorogi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorogi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Dorogi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben