RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Tartalomjegyzék I. fejezet: A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete és képviselete A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai A Körjegyzıségi Hivatal jogállása A Körjegyzıségi Hivatal felügyeleti szervei A Körjegyzıségi Hivatal képviselete... 4 II. fejezet: A Körjegyzıségi Hivatal gazdálkodása és alapvetı feladatai A Körjegyzıségi Hivatal gazdálkodása Vagyon, vagyonnal való gazdálkodás A Körjegyzıségi Hivatal alapvetı feladatai... 8 III. fejezet: Körjegyzıségi Hivatal irányítása, vezetıi és munkatársai, a mőködésére vonatkozó alapvetı szabályok, a munkáltatói jogok gyakorlása, a hivatal belsı szervezete A Körjegyzıségi Hivatal irányítása A Körjegyzıségi Hivatal vezetıi és munkatársai A munkarend és az ügyfélfogadás rendje A mőködés általános szabályai A munkáltatói jogok gyakorlása A Körjegyzıségi Hivatal belsı szervezete...13 IV. fejezet: A Körjegyzıségi Hivatal szervezeti egységeinek feladatai...14 I. Körjegyzı...14 II. Ügykezelési iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó feladatok...16 III. Igazgatási...16 IV. Pénzügyi...19 V. Adó...21 VI. Mőszaki...21 V. fejezet: Záró rendelkezések

3 I. fejezet A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete és képviselete 1. A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai A Körjegyzıségi Hivatal megnevezése: RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE A Körjegyzıségi Hivatal székhelye: Röjtökmuzsaj, Röjtöki u Postacíme: Röjtökmuzsaj, Röjtöki u Alapító okirat száma, kelte: 54/2000.(X.30.), október /2000. (X.30.), október 30. A Körjegyzıségi Hivatal jelzıszámai: 1. adószáma: bankszámla száma: Pir száma: szakágazati besorolása: TEAOR 8411 A Körjegyzıségi Hivatal illetékessége és hatásköre Röjtökmuzsaj és Ebergıc községek közigazgatási területének egészére terjed ki. 2. A Körjegyzıségi Hivatal jogállása A Körjegyzıségi Hivatal jogi személy: Röjtökmuzsaj községi Ebergıc községi Önkormányzatok Képviselı-testületeinek szerve, (egységes hivatala), melyet a Képviselı-testületek az önkormányzatok mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerő elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hoztak létre. A Körjegyzıségi Hivatal önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı helyi önkormányzati költségvetési szerv. 3

4 3. A Körjegyzıségi Hivatal felügyeleti szervei A Körjegyzıségi Hivatal a.) általános felügyeleti szerve: Röjtökmuzsaj Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Ebergıc Község Önkormányzat Képviselı-testülete, b.) törvényességi felügyeleti szerve: Nyugat-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Gyır, Árpád út A Körjegyzıségi Hivatal képviselete 1.) A Körjegyzıségi Hivatalt a körjegyzı vagy az általa megbízott személy képviseli. A körjegyzı által megbízott személy a Körjegyzıségi Hivatal képviseletét az erre szóló írásbeli meghatalmazásban foglaltak alapján jogosult és köteles ellátni. 2.) Az 1.) pont szerinti képviseleti jogosultsággal rendelkezı személy képviseleti jogkörében aláírási joggal rendelkezik, ez azonban nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási, kiadmányozási, utalványozási és ellenjegyzési jogosultságokra. 4

5 II. fejezet A Körjegyzıségi Hivatal gazdálkodása és alapvetı feladatai 1. A Körjegyzıségi Hivatal gazdálkodása 1.)A Körjegyzıségi Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 2.) A gazdálkodást: az Állami Számvevıszék, és a Sopron-Fertıd Kistérség Többcélú Társulás ellenıre a Körjegyzıségi Hivatal belsı pénzügyi-gazdasági ellenırzésére jogosult személyek jogosultak ellenırizni. 3.) A Körjegyzıségi Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat az alábbi mindenkor hatályos szabályzatok, utasítások tartalmazzák: a.) Számlarend, b.) Számviteli politika, c.) Pénzgazdálkodási és pénzkezelési szabályzat, d.) A kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási szabályzat, e.) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, f.) Leltározási szabályzat, g.) FEUVE szabályzat, h.) Eszközök és források értékelési szabályzata, i.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel megkötött együttmőködési megállapodások 4.) A feladatellátás (végrehajtás) szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági feltételeit a fenntartó, felügyeleti szerv biztosítja. A képviselıtestületek biztosítják, bocsátják rendelkezésre az önkormányzatok tulajdonában lévı feladatvégzéshez szükséges vagyon- és pénzeszközt. 5.) A pénzügyi gazdasági feladatokat a Körjegyzıségi Hivatal, a Hivatallal köztisztviselıi jogviszonyban álló pénzügyi ügyintézı látja el. 5

6 6.) A pénzügyi ügyintézı ellátja a Körjegyzıségi Hivatalhoz hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Röjtökmuzsaji Napköziotthonos Óvoda és konyha - Röjtökmuzsaji Idısek Klubja 7.) Feladatmegosztás, felelısségvállalás rendje: Az önállóan gazdálkodó és a részben önálló gazdálkodó költségvetési szervek között a feladatmegosztás és a felelısségvállalás rendjét külön Megállapodás tartalmazza, amely az SZMSZ függelékét képezi. 8.) A Körjegyzıségi Hivatal az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 9.) A feladatellátás forrásai: - normatív állami hozzájárulás, - helyi önkormányzatok költségvetése (önkormányzati támogatás), - átvett pénzeszközök, - saját bevételek 10.) Költségvetés, költségvetési elıirányzatok: - A gesztor Röjtökmuzsaj Községi Önkormányzat éves költségvetési rendelete, magába foglalja a Körjegyzıségi Hivatal elkülönített költségvetési elıirányzatait. - a Körjegyzıségi Hivatal a jóváhagyott költségvetési elıirányzat keretein belül gazdálkodik az államháztartási törvényben, a végrehajtására kiadott kormányrendeletben, az önkormányzati törvényben meghatározott feltételek mellett, a gazdasági-pénzügyi szabályzatokban, a fenntartók, felügyeleti szervek döntéseiben foglaltak szerint. 11.) A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elıírások: - A költségvetés tervezésére, a jóváhagyott költségvetési elıirányzatok felhasználására, a költségvetés végrehajtására, beszámolására vonatkozóan a külön szabályzatok rendelkezései irányadók, melyek az SZMSZ függelékét képezik. - Létszám és személyi juttatás elıirányzat: - A hivatal a létszám és személyi juttatások elıirányzatával a létszám- és illetmény elıirányzat keretei között önállóan gazdálkodik. 6

7 - A létszám- és illetménygazdálkodásra a vonatkozó központi (Áht., Ámr.) jogszabályokban, az éves költségvetési rendeletben, a külön szabályzatokban foglaltak irányadók. 12.) Operatív gazdálkodás, költségvetés végrehajtásának folyamata: - A kötelezettségvállalás, az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítés rendjét az erre vonatkozó külön szabályzatok, ill. eseti felhatalmazások tartalmazzák. - Felelısségi szabályok: az államháztartási törvényben és az államháztartás mőködési rendjét szabályozó kormányrendeletben meghatározott a költségvetés végrehajtásával összefüggı alapvetı felelısségi szabályok, valamint a külön szabályzatok az irányadók. - Gazdálkodási jogosultságok, rendelkezési jogkörök: - A gazdálkodás vitelével összefüggı jogosítványok, egyes gazdálkodási jogosultságok gyakorlására a külön szabályzatokban meghatározottak, a munkaköri leírásban foglaltak vonatkoznak, ill. esetenként névre szólóan kiadott megbízásokban, felhatalmazásokban rögzítettek szerint gyakorolhatók. - A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének és munkakörének részletes meghatározását munkaköri leírás tartalmazza. A munkaköri leírások az SZMSZ 1.számú függelékét képezik. 13.) A költségvetési szerv általános forgalmi adó alanyisága: ÁFA körbe nem tartozó adóalany tárgyi adómentességet élvez 14.) Az SZMSZ-hez kapcsolódó függelékek, belsı szabályzatok, egyéb dokumentumok naprakész vezetésérıl, a jogszabályoknak megfelelı hatályban tartásáról a körjegyzı gondoskodik. 2. Vagyon,vagyonnal való rendelkezés A vagyonnal felelıs módon, rendeltetésszerően kell gazdálkodni. Ingatlanvagyon: - Az önkormányzatok vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló rendeletben a törzsvagyon körében elkülönített ingatlan vagyontárgyakat a költségvetési szerv ingyenes használatába adják. 7

8 - A vagyon kezelésére, használatára, hasznosítására, értékesítésére az önkormányzatok külön rendeletében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. - A használatba adott ingatlan vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlására a vagyonrendelet szabályai irányadók. Ingóvagyon: - a könyvviteli nyilvántartásban, valamint az éves vagyonleltárban szereplı ingó vagyontárgyak tekintetében az ingyenes használati jog illeti meg. 3. A Körjegyzıségi Hivatal alapvetı feladatai 1.) A Körjegyzıségi Hivatal alapvetı feladatai az önkormányzatok mőködésével kapcsolatban: a.) ellátja a képviselı-testületek és bizottsági mőködéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat, b.) tájékoztatással és ügyviteli közremőködéssel segíti az önkormányzati képviselık, a bizottság és a képviselı-testületek munkáját, c.) közremőködik a testületi szervek által tárgyalandó írásos elıterjesztések elkészítésében, d.) elıkészíti és végrehajtja a képviselı-testületek és bizottságok döntéseit, (határozatok és rendeletek) a polgármesterek és a körjegyzı operatív vezetésével. 2.) A Körjegyzıségi Hivatal alapvetı feladata az államigazgatási ügyek ellátása, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerő elıkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 3.)A Körjegyzıségi Hivatal egyéb feladatai: Az oktatási, stb. intézmények karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, közterületek, parkok karbantartása, gondozása közhasznú foglalkoztatás igénybevételével (pl: amennyiben más módon nem megoldott). 4.) A Körjegyzıségi Hivatal feladatainak ellátása során együttmőködik az önkormányzatok más intézményeivel, szerveivel, a társhatóságokkalés szervekkel, valamint a közszolgáltatást végzı szervekkel. 8

9 5.) A Körjegyzıségi Hivatal mőködésére és az államigazgatási ügyekkel kapcsolatos feladataira vonatkozó belsı szabályokat az alábbi szabályzatok, utasítások tartalmazzák: a.) Iratkezelési Szabályzat, b.) Kiadmányozási jog szabályozása, c.) Munkavédelmi szabályzat, d.) Tőzvédelmi szabályzat, e.) EGYSÉGES Közszolgálati Szabályzat, f.) Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat, g.) Körjegyzıségi és körjegyzıi utasítások. 9

10 III. fejezet A Körjegyzıségi Hivatal irányítása, vezetıi és munkatársai, a mőködésére vonatkozó alapvetı szabályok, a munkáltatói jogok gyakorlása és belsı szervezete 1. A Körjegyzıségi Hivatal irányítása A Körjegyzıségi Hivatalt a körjegyzı vezeti. 2. A Körjegyzıségi Hivatal vezetıi és munkatársai 1.) A polgármesterek az önkormányzati és államigazgatási hatáskörébe tartozó feladataikat a Körjegyzıségi Hivatal közremőködésével látják el. A polgármester: dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, egyes hatósági hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, a Képviselı-testület ülésein ellátja a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott feladatokat, akadályoztatása és távolléte esetén a kiadmányozási jogot az általános helyettesítésével megbízott alpolgármester gyakorolja. 2.) A körjegyzı: dönt a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben, döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó ügyeket, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, egyes hatásköreit átruházhatja, tanácskozási joggal részt vesz a képviselı-testületek és bizottságaik ülésein. gondoskodik a Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata, az egyéb jogszabály által kötelezıen elıírt, vagy egyébként szükséges belsı szabályzatok elkészítésérıl, szükség esetén módosításáról, 10

11 a körjegyzı közvetlenül az érdemi ügyintézı köztisztviselınek is átadja egyes ügykörökben, ügyekben, melyek közbensı intézkedést igényelnek (idézés, felszólítás, igazolás, stb.), a körjegyzı egyes esetekben elızetes egyeztetési, tájékoztatási kötelezettséget is elıírhat a kiadmányozási jog gyakorlásához, a körjegyzı akadályoztatása, vagy távolléte esetén a kiadmányozási jogot a körjegyzı által meghatározott köztisztviselı gyakorolja, az átadott kiadmányozási jog gyakorlása nem adható tovább. 4.) A polgármesterek és a körjegyzı külön-külön (önállóan) és együttesen is utasításokat, intézkedéseket és körleveleket adhat ki a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban, illetve az önkormányzati rendeletekben szabályozott - a Körjegyzıségi Hivatal mőködésével összefüggı - kérdések végrehajtására. 5.) Az önálló ügyintézık a körjegyzı által meghatározott önálló feladatkört és feladatokat látnak el. 6.) Az ügyintézık feladata az államigazgatási hatósági ügyek, valamint az önkormányzati ügyek döntésre való szakszerő elıkészítése, a jogerıs érdemi döntések - határozatok - végrehajtása, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott esetekben az önkormányzatok mőködésével kapcsolatos feladatok szakszerő ellátása. 7.) A fizikai alkalmazott a Körjegyzıségi Hivatal vezetıi és munkatársai munkáját segíti: adminisztrációs, postázási, takarítási, karbantartási feladatokat lát el. 8.) A 4.) 7.) pontban meghatározott munkatársak konkrét, részletes (személyre szóló) feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírást a kinevezési okirattal egyidejőleg kell kiadni. 11.) A továbbképzést, képzést éves helyi képzési terv tartalmazza, készítésének eljárási rendjét és nyilvántartását külön eljárás szerint az érintett dolgozó munkaköri leírása tartalmazza. 12.) A munkaköri feladatok, ügyiratok átadás-átvételi eljárási rendjére vonatkozó szabályozást az Egységes Közszolgálati Szabályzat tartalmazza részletesen. 11

12 3. A munkarend és az ügyfélfogadás rendje 1.) A Körjegyzıségi Hivatal dolgozóinak napi munkaideje (heti 40 óra,) hétfı csütörtök 7,30 órától 16 óráig, pénteken pedig 7,30 órától 13,30 óráig tart. A körjegyzı az alábbiak szerint tart ügyfélfogadást Ebergıcön: Hétfı: Csütörtök: Az ebergıci hivatalban 1 fı hivatalsegéd tartózkodik. A hivatal nyitva tartása: Hétfı csütörtök: Péntek: A Körjegyzıségi Hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfı csütörtök: Péntek: A mőködés általános szabályai 1.) A Körjegyzıségi Hivatal folyamatos mőködésére vonatkozó és azt biztosító szabályokat a hatályos jogszabályok, a hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata, egyes kérdésekre vonatozóan önkormányzati rendeletek és határozatok valamint az irányítás sajátos jogi eszközei (például belsı utasítások, szabályzatok) tartalmazzák. 2.) A Körjegyzıségi Hivatal köztisztviselıinek általános feladatait a jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat, konkrét feladatait pedig munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírás tartalmazza az ellátandó tevékenységi kört, az adott munkakörre vonatkozó speciális elıírásokat. 3.) A körjegyzı a hivatal dolgozói részére évente apparátusi értekezletet tart, ahol az aktuális feladatokon túl, tájékoztatást ad a képviselıtestületek döntéseirıl is. 12

13 5.) A körjegyzı a képviselı-testületek munkaterve szerint írásban beszámol a Körjegyzıségi Hivatal munkájáról. 6.) A körjegyzı gondoskodik a Körjegyzıségi Hivatalban folyó munka törvényességének folyamatos vizsgálatáról. 7.) A hivatalos bélyegzı leírása, használata: A hivatalos bélyegzı leírása: Röjtökmuzsaj Ebergıc Körjegyzısége Körbélyegzı szövegezése: Röjtökmuzsaj Ebergıc Körjegyzısége középen: Magyar Köztársaság címere A Körjegyzıségi Hivatal hivatalos bélyegzı lenyomatát a kiadmányozási jog gyakorlására jogosult aláírásával ellátott iratokon, kiadmányokon lehet használni. A bélyegzıkrıl számozottan a körjegyzı nyilvántartást vezet és névre szólóan kiadja a kiadmányozási joggal rendelkezı vezetınek, ill. köztisztviselınek. A bélyegzı használatáért, biztonságos ırzéséért a bélyegzı használója felelıs. A hivatal által használt bélyegzık nyilvántartását a 2.számú függelék tartalmazza. 8.) A körjegyzı köteles folyamatosan ellenırizni az ügyintézés és az ügyvitel szakszerőségét, a hatályos jogszabályok és belsı utasítások, illetve szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletekben és Képviselı-testületi határozatokban foglaltak betartását. 5. A munkáltatói jogok gyakorlása Röjtökmuzsaj község polgármestere gyakorolja: a körjegyzı felett a kinevezés, felmentés, összeférhetetlenség megállapítása és a fegyelmi felelısségre vonás kivételével az ún. egyéb munkáltatói jogokat A körjegyzı gyakorolja: a Körjegyzıségi Hivatal valamennyi köztisztviselıje és munkavállalója felett a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a vonatkozó hatályos jogszabályok tartalmazzák. 13

14 6. A Körjegyzıségi Hivatal belsı szervezete 1.)A Körjegyzıségi Hivatal csoportokra tagozódó egységes szervezet. 2.)Feladatait az alábbiak szerint, a képviselı-testület által meghatározott létszámmal látja el. 3.) A Hivatal felépítése: Körjegyzı Igazgatási ügyintézı Pénzügyi ügyintézı Építésügyi ügyintézı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı (heti 4 órában) 4.)Képzettségi pótlék illeti meg azt a köztisztviselıt, aki az 1. számú mellékletben foglalt feltételeknek megfelel. (5)A Körjegyzıség hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselık vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel járó munkaköreit a 2. számú melléklet tartalmazza. IV. fejezet A Körjegyzıségi Hivatal feladatai I. Körjegyzı: 1. Képviselı-testületek és bizottságok mőködéséhez kapcsolódó feladatok: A Képviselı-testületek és a bizottságok munkájának elıkészítése. A Képviselı-testületi ülések és a bizottsági ülések meghívójának összeállítása a munkaterv, testületi határozatok és egyéb elıterjesztések és indítványok alapján. 14

15 Írásos tájékoztatás adása az ülések idıpontjáról a tervezett napirendekrıl. Az ülések meghívóinak elkészítése Testületei, bizottsági anyagok sokszorosítása és kiküldése. Az ülések technikai feltételeinek biztosítása Az üléseken jegyzıkönyv vezetése, hiteles jegyzıkönyv- és határozat-kivonatok elkészítése Képviselı-testületi ülést követı 15 napon belül a jegyzıkönyvek Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalhoz történı továbbítása. Önkormányzati rendeletek kihirdetése a hirdetı táblán történı kifüggesztéssel. Képviselık részére leírási és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. Az önkormányzatok mőködésével kapcsolatos feladatok ellátása. Képviselı-testületi elıterjesztések elkészítése. Rendeletalkotás, felülvizsgálat és hatályon kívül helyezés kezdeményezése, elıkészítése. Képviselı-testületi határozatok, helyi rendeletek nyilvántartása, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása. 2. Közbiztonsági feladatok: A közbiztonság javítása és a bőnmegelızés érdekében kapcsolattartás a Rendırkapitánysággal. 3. Munkáltatói jogokhoz kapcsolódó feladatok: Közszolgálati jogviszonyt érintı elıkészítı feladatok ellátása. Szabadság-nyilvántartás vezetése hivatali dolgozók és intézményvezetık vonatkozásában. Köztisztviselıi jogviszony létesítéssel, megszőnéssel kapcsolatos iratkezelés, nyilvántartás. 4. Fejlesztési, karbantartási és mőszaki feladatok: Önkormányzatok és intézményeik közbeszerzési eljárásainak elıkészítése. Építési tevékenységgel is járó közterület használat engedélyének kiadása. Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, útkezelıi hozzájárulások, kiadása. Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását igénylı ügyek elıkészítése. 15

16 A közlekedéssel, közlekedésszervezéssel és forgalomtechnikai változtatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásnak szervezése. 5. Egyéb feladatok: Közremőködés az önkormányzati rendezvények elıkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Önkormányzati vagyon hasznosításhoz kapcsolódó testületi döntések elıkészítése. Törvényben vagy kormányrendeletben elıírt államigazgatási feladatok, hatósági hatáskörök ellátásának biztosítása. A Körjegyzıségi Hivatal munkájának megszervezése, irányítása. Kiadmányozás rendjének szabályozása. Köztisztviselık és intézményvezetık személyi anyagának kezelése, közszolgálati nyilvántartás vezetése. Költségvetési koncepció, éves költségvetés,költségvetés módosítás, féléves és éves költségvetési beszámoló testületi elıterjesztésének elkészítése. Kötelezettségvállalás, utalványozás ellátása szabályzat szerint. Gazdálkodással kapcsolatos munkafolyamatba épített ellenırzési feladtok ellátása. Gyermekek szakértıi vizsgálatának elrendelése. Tanügy-igazgatási dokumentumok megfelelıségének, tantárgyfelosztásnak a tanügy-igazgatási fegyelem megtartásának törvényességi ellenırzése. Intézményvezetıi álláshelyek pályáztatási eljárásának lebonyolítása. Intézmények alapító okiratainak kezelése. II. Ügykezelési iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó feladatok: Beérkezı posta átvétele, szignálásra való elıkészítése. Szignált ügyiratok iratkezelési szabályzat és helyi irattári terv alapján történı iktatása, az iktatott iratok ügyintézık részére történı átadása. Ügyiratok kezelésének, irattárózásának és selejtezésének elvégzése. Együttmőködés a Levéltárral. A kiküldendı napi postáról postakönyv vezetése. Hivatal gépelési feladatainak ellátása. 16

17 III. Igazgatási: 1. Általános igazgatási feladatok: Üzletek mőködési engedélyének kiadásával, módosításával is visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátása. Játéktermek elızetes szakhatósági engedélyeinek kiadása, nyilvántartása. Magánszálláshelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Birtokvédelmi eljárás lefolytatása. Hagyatéki ügyek intézése. Talált tárgyak nyilvántartása. Szakfordító- és tolmács igazolvány kiadása. Hatósági bizonyítvány kiállítása. 2. Szabálysértési feladatok: A jogosult szervek által megtett feljelentések alapján a szabálysértési eljárás (idézés, tárgyalás, határozathozatal, végrehajtás) lefolytatása. A szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó valamennyi iratkezelési, adminisztrációs feladat ellátása. Elıírt nyilvántartások vezetése, statisztikák elkészítése. 3. Szociálpolitikai feladatok: A szociális törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való elıkészítése, Körjegyzıségi határozatok végrehajtása Megelılegezett támogatások központi költségvetésbıl történı visszaigénylése. Mozgáskorlátozottak támogatásának megállapítása, intézkedés a megelılegezett összeg visszaigénylése iránt. Közgyógyellátások megállapítása. Hadigondozással kapcsolatos kérelmek elbírálása. 4. Gyám- és gyermekvédelmi feladatok: Gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek elbírálása, elıkészítése, a határozatok végrehajtása (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,rendkívüli gyermekvédelmi támogatás vonatkozásában). Kiskorúak családjogi ügyeinek jogszabályban meghatározott nyilvántartása. 17

18 Külön jogszabályban meghatározott esetekben ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása. Kiskorú védelembe vétele, a védelembe vétel megszüntetése. Azonnali intézkedést igénylı ügyekben a gyermek elhelyezése a külön élı másik szülınél, más hozzátartozónál illetve más alkalmas személynél, vagy gyermekotthonban. Környezettanulmány készítése. 5. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok: Polgárok adatait (személyi adatok és lakcím) tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése és abból adatszolgáltatás. Kérelemre közokirat kiállítása a nyilvántartott adatokról. Nyilvántartás vezetése az önkormányzat illetékességi területén lévı címekrıl, lakcím létesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Közremőködés a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. 6. Anyakönyvvezetıi feladatok: Állampolgársági és anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása. Születési, házasságkötési és halálozási anyakönyv vezetése, utólagos bejegyzések teljesítése. Családi eseményeket (házasságkötés, névadó) megelızı eljárás lefolytatása és annak ünnepélyes lebonyolítása. Közremőködés felmentés megadásában a házasságkötést megelızı kötelezı várakozási idı alól. Anyakönyvi kivonat és másolat kiadása. Adatszolgáltatás az alap- és utólagos bejegyzésrıl. Külföldi állampolgár anyakönyvi eseményeirıl az érintett állampolgársága szerint illetékes idegen állam magyarországi külképviseleti hatóságának értesítése. Magyar állampolgárok külföldi anyakönyvi eseményei hazai anyakönyvezésének elıkészítése (jegyzıkönyv felvétele, annak dokumentumokkal együtt történı felterjesztése). Házassági névváltoztatással kapcsolatos feladatok (jegyzıkönyv, anyakönyvi kivonat kiadás, adatszolgáltatás) ellátása. Születési családi és/vagy utónév megváltoztatásával kapcsolatos elıkészítı (kérelem nyomtatvány kitöltése és továbbítása a az illetékes szervhez ) eljárás. 18

19 Kiskorúak családi jogállásának rendezése teljes hatályú apai elismerı jognyilatkozattal. Állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek elıkészítése és továbbítása az illetékes szervhez. Az állampolgársági eskü elıkészítése, lebonyolítása és az elıírt adatszolgáltatás teljesítése. 7. Állategészségügyi, növényvédelmi feladatok: Méhészek, a vándorméhészek nyilvántartása. Vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása. Eb-nyilvántartás és eboltás megszervezése. Növényvédelmi kötelezések kiadása. 8. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: Talált,elveszett, ellopott parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. Adatszolgáltatás teljesítése. 9. Anyakönyvi adatváltozások rögzítése: Anyakönyvi adatváltozások rögzítése, nyilvántartása. Feldolgozott anyakönyvi jegyzıkönyvek visszaküldése. Letelepedett személyek nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok. 10. A gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatok: Teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat felvétele. IV. Pénzügyi feladatok 1. Önkormányzatok költségvetéséhez, beszámolójához kapcsolódó feladatok: Költségvetési koncepció elıkészítése. Költségvetési javaslat összeállítása. Költségvetési rendelet és ahhoz kapcsolódó egyéb helyi önkormányzati rendeletek elıkészítése. A költségvetési rendelet tervezet egyeztetésének elıkészítése az önkormányzati intézmények vezetıivel. Az elfogadott költségvetésrıl információ-szolgáltatás a központi költségvetés részére. Az önkormányzatok költségvetési rendelete szerinti gazdálkodás biztosítása. Féléves gazdálkodásra vonatkozó tájékoztató elkészítése. 19

20 Költségvetési koncepció tárgyalására az adott idıarányos teljesítésére vonatkozó beszámoló elıkészítése. Az éves zárszámadás, ennek keretében a normatív költségvetési hozzájárulás elszámolás elkészítése. Idıszaki beszámoló készítése az önkormányzatok gazdálkodásáról. Kötelezetı statisztikai adatszolgáltatások biztosítása. A költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási, felújítási feladatok végrehajtásának elıkészítése, lebonyolításának szervezése. Intézmények által végzett karbantartási tevékenység felügyelete. 2. Költségvetési gazdálkodási feladatok: Pénzügyi-statisztikai adatszolgáltatás. Bevételek alapjául szolgáló számlák kibocsátása, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése. Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése. Kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás szabályainak megfelelı kifizetendı számlák átutalása. Segélyek, helyi támogatások kifizetése, az ezekhez kapcsolódó pénzügyi nyilvántartások vezetése, adatinak egyeztetése a könyveléssel. Áfa-bevallások és rehabilitációs hozzájárulás bevallás elkészítése. Szakfeladatonként bérnyilvántartás vezetése és negyedévente egyeztetése a könyveléssel. Készpénzforgalom bonyolítása a házipénztáron keresztül. Közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás havi igénylése, elszámolása. 3. Számviteli feladatok Számlarend és számviteli politika kialakításában, módosításában való közremőködés. Banki kivonatok felszerelése, ellenırzése, kontírozása és TATIGAZD könyvelési rendszerben történı könyvelése. Önkormányzatok vagyonának nyilvántartása. Leltározási Szabályzat szerint a Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézmények leltározása. Vagyonkataszter és a tárgyi eszköz nyilvántartás adatainak egyezetése. Mérlegbeszámolókhoz analitikus nyilvántartás készítése. 20

21 Az államháztartás igényeinek megfelelıen havi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves információ-szolgáltatás. Kettıs könyvvitel rendszerében a pénzforgalmi szemlélető nyilvántartások vezetése. Idıszaki költségvetési jelentés és idıszaki mérlegjelentés készítése. Féléves és éves költségvetési beszámoló elkészítése, Könyvvizsgáló részére az auditáláshoz szükséges táblázatok elkészítése. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásának vezetése. Analitikus nyilvántartások vezetése, intézkedés a hátralékok befizetésére. 4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Bérlet útján hasznosított önkormányzati lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvántartása. Bérleti szerzıdések hatályának figyelemmel kisérés, bérleti szerzıdés elıkészítése. Nyilvántartás felfektetése és vezetése az önkormányzat valamennyi vagyontárgyáról. Nyilvántartást vezetése a teljes ingatlan-állományról. Nyilvántartást vezetése az Önkormányzatok szerzıdéseirıl. Adatszolgáltatás. 5. Illetménye számfejtésével kapcsolatos feladatok: A Hivatal és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai körében felmerülı megbízási díjak, tiszteletdíjak és hóközi kifizetések számfejtése IMI rendszerben és felterjesztése. Hivatal és intézményi dolgozók valamint közhasznú és közcélú foglalkoztatottak kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és megszőnési iratának elkészítése az IMI programban, és azok felterjesztése. Szabadság, betegállomány egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé. V. Adóügyi feladatok Helyi adóval és gépjármőadóval kapcsolatos feladatok: Helyi adórendeletek elıkészítése. A helyi adókkal, a gépjármőadóval, talajterhelési díjjal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása (adókivetés, adóbevallások 21

22 ellenırzése, nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása). Adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése. Adóellenırzések végzése. Adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése. Adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása. Statisztikai adatszolgáltatások teljesítésérıl. VI. Mőszaki, építésügyi feladatok Adatszolgáltatás teljesítése. Szakhatósági hozzájárulások kiadása. Telepengedélyezési eljárás lefolytatása. A képviselı-testületek hatáskörébe tartozó ügyekben döntés elıkészítés, testületi elıterjesztés elkészítése. Az önkormányzatok tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, mőtárgyakkal és egyéb közmővekkel összefüggı kötelezı útkezelıi feladatok ellátásának szervezése. A karbantartási feladatok ellátásának irányítása. A közterületek rendjének, tisztaságának és használatának folyamatos és tervszerő ellenırzése. A közterületek használatára vonatkozó önkormányzati rendeletek betartásának ellenırzése. A közterületek jogszerő használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelıi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerőségének ellenırzése. A közterületek rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelızése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása. A jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más szerv (hatóság) hatáskörébe tartozik Közremőködés a közrend, a közbiztonság védelmében. Közremőködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében. Közremőködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. Jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírság kiszabása. Közterületek, parkok tisztántartási, gondozási feladatit végzı közhasznú és közcélú foglalkoztatottak irányítása. 22

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Képviselı-testületei a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

X. Fejezet Záró rendelkezések

X. Fejezet Záró rendelkezések X. Fejezet Záró rendelkezések 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a) 1. melléklet: A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke b) 2. melléklet: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben