'Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen' Útmutató a költségvetés elkészítéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen' Útmutató a költségvetés elkészítéséhez"

Átírás

1 A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Kht. mint Szerződő Hatóság 'Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen' /

2 Általános ek A projekt költségvetését oly módon kell elkészíteni, hogy az összhangban álljon a pályázati program valamennyi tevékenységi elemével, ugyanakkor megfeleljen a pályázati kiírás pénzügyi, költségvetési feltételeinek és rendelkezéseinek. A pénzügyi és költségvetési lehetőségek sokszor kereteket szabnak a szakmai program tartalmának is. Ezért a pályázati program részletes kidolgozásával párhuzamosan célszerű a költségvetést is összeállítani, figyelembe véve a pályázati útmutató vonatkozó iránymutatásait, amelyeket az alábbi részek tartalmaznak: 1.3. A togatások mértéke Milyen projektjavaslatok togathatóak? Milyen költségek szolhatóak el a megvalósítás során? (A togatásban részesülő projektek megvalósításához kapcsolódó pénzügyi rendelkezéseket a Pályázati Dosszié Togatási szerződés minta és mellékletei melléklete tartalmazza, ezért ezeknek a dokumentumoknak az áttanulmányozása feltétlenül ajánlott.) A pályázathoz csatolni kell a megadott táblázati minták felhasználásával elkészített költségvetést, amely részletesen megmutatja, hogy a pályázó milyen költségeket tart a projekt megvalósításához szükségesnek, és hogy várhatóan milyen forrásokból áll össze a költségek fedezéséhez szükséges projektbevételek köre. A projekt szára elérhető forrásoknak és a költségek tervezett összegeinek meg kell egyezniük. A togatott szervezetnek a projekt megvalósítására elnyert togatást elkülönített bankszlán vagy alszlán kell kezelnie. Az elkülönített bankszla, vagy alszla megnyitása feltétele a togatási szerződés megkötésének. I. A projektköltségvetés elkészítése egy illetve két komponensre A költségvetés szerkezetileg két részből, költség oldalból és forrásoldalból áll. A pályázóknak a projekt megvalósításához kapcsolódó várható költségeiket a Projektköltségvetés valamint a Részletes projekt költségvetés című táblázatokban, a költségek fedezéséhez hozzáférhető forrásokat a A finanszírozás forrásai című táblázatokban kell megtervezniük. A projektköltségvetés egyes tételeihez, illetve soraihoz kapcsolódóan részletes szöveges magyarázatot és indoklást kell készíteni a Költségvetés indoklása című táblázat kitöltésével, amelyet csatolni kell a pályázat költségvetési dokumentációjához. 2

3 Azoknak, akik mind a két programkomponensre pályáznak, külön kell elkészíteniük és benyújtaniuk költségvetésüket az első és a második komponensre. Az egyes komponensek költségvetésének önállóan is teljes értékűnek kell lennie, és amennyiben a kiválasztás eredményeként a pályázónak csak az egyik komponensre benyújtott projektjavaslata nyer togatást, annak teljes mértékben megvalósíthatónak kell lennie a hozzá kapcsolódó pályázati költségvetés szerint. A két komponens költségvetését úgy kell elkészíteni, hogy azok között ne legyen semmiféle átfedés, tehát a felmerülő költségek kizárólag vagy az egyik, vagy a másik programkomponens megvalósításához kapcsolódhatnak (sem osztott, sem kettős finanszírozás eshetősége nem merülhet fel). Ugyanakkor a költségtételek tervezett mértékének megalapozottnak és a helyi piaci árszinthez illeszkedőnek kell lennie, a költségvetésnek pedig tükröznie kell a felelős pénzügyi gazdálkodás alapelveit, különös tekintettel az értékarányosság és a költséghatékonyság szempontjaira. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nem kellően alátasztott, illetve túlzott mértékű költségterv a pályázati program visszautasítását vonhatja maga után. A pályázati dosszié költségvetési mintatáblázatai MS Excel fájlformátumban készültek, és tartalmazzák azokat a matematikai képleteket, amelyek segítségével a szükséges összesítéseket, arányszításokat és ellenőrzéseket a táblázatkezelő program automatikusan elvégzi. A költségvetés indoklását a megadott (MS Word fájlformátumban kialakított) mintatáblázatok segítségével kell elkészíteni. A költségeket és a várható forrásokat euróban kell feltüntetni. I/A. A projektköltségek tervezése a Projektköltségvetés 1. v. 2. komponens táblák kitöltése A projekt költségeit az alábbi kategóriáknak megfelelően tervezhetjük meg: Elszolható közvetlen költségek Költségvetési tartalék Elszolható közvetett költségek A projektköltségvetésben megjelenik a természetbeni hozzájárulások értéke is, amelyet az elszolható költségektől elkülönülten kell feltüntetni. Elszolható költségek A projekt keretében elszolható költségeknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük: 3

4 a projekt végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek (a költségek nem merültek volna fel, ha az adott tevékenység nem valósult volna meg) és a togatható tevékenységek fedezésére szolgálnak; megjelennek a Pályázati útmutatóhoz csatolt togatási szerződés mellékletében; a projekt megvalósítása során és a togatási szerződés aláírását követően merülnek fel; tényleges költségek, amelyek a Pályázó vagy partnerszervezete(i) könyveibe be lettek vezetve, emellett azonosíthatóak, ellenőrizhetőek és a megfelelő bizonylatok eredeti példányaival alátasztottak. Elszolható közvetlen költségek A közvetlen projektköltségeket a pályázati program kulcsfeladataihoz, vagy más szóval a projekt fő tevékenységelemeihez kapcsolódóan kell tételesen megbecsülni. A projekt beruházási szükségleteit külön kell megtervezni. (Tehát a költségvetés fő fejezetei a következők: 1. projektmenedzsment és koordináció, 2. szakmai fejlesztések, 3. a célcsoport toborzása és kiválasztása, 4. a foglalkoztathatóság javítása és a munkaerőpiaci (re)integráció elősegítése, 5. a célcsoport képzése, 6. a célcsoport foglalkoztatása és végül 7. beruházások) Fő szabály, hogy minden költség csak egy helyen jelenjen meg, még akkor is, ha az netán több tevékenységi elemhez kapcsolódik. A költségeket a lehető legrészletesebben tervezzék meg, külön feltüntetve minden költségelemet (pl. személyek ill. pozíciók, eszközök stb. szerint). A táblázat sorai szükség szerint változtathatók, törölhetők illetve új költségvetési tételekkel kiegészíthetők, de minden esetben fel kell tüntetni a költség át, a költség pontos ét, alapegységét (óradíj, napidíj, havi bér, darab, km stb.), az egységek szát és az egységárat. A kiadásokat tartalmazó táblázatban a sorok szerint megjelenő különféle költségtételeket vagy a Togatás, vagy pedig a Más források oszlopaiban kell feltüntetni, aszerint, hogy az adott tételt részben vagy egészben mely forrás vagy források terhére kívánja megfinanszírozni. A togatási összeg 55,6%-a Phare, 44,4%-a hazai forrásból származik. A kiadásokhoz kapcsolódó ÁFÁ-t csak a hazai források arányában kell megfizetnie azoknak, akik az adójogszabályok alapján egyébként az ÁFA megfizetésére kötelezettek, ill. nem igényelhetnek vissza ÁFÁ-t (a PHARE, SAPARD ÉS ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott beszerzések általános forgalmi adó alóli mentesítésének szabályairól szóló, 51/2002. (XII.29.) PM-MeHVM együttes rendeletnek megfelelően). Ez azt jelenti, hogy az ÁFA megfizetésére kötelezett pályázóknak a költségek tervezésénél a nettó összegen felül fel kell szítaniuk a kapcsolódó ÁFA összegének 44,4%-át, amelyre a hazai társfinanszírozás biztosította togatás vagy a rendelkezésre álló önrész nyújthat majd fedezetet. 4

5 1. Projektmenedzsment 1.1. a projektmenedzsmenthez tartozó hazai munkatársak bére és járulékai (bruttó összeg) A projektmenedzsmentben közvetlenül részt vevő munkatársak bére, bérjellegű költsége, megbízási díja, tiszteletdíja és ezek járuléka szolható el ezekben a sorokban. A szla alapján kifizetett alvállalkozói díjakat is itt kell megterveznie. A projektmenedzsment felépítésének megfelelően a sorokat szabadon bővítheti vagy átnevezheti (a projektvezető és a szakmai vezető kivételével). A költségvetés indoklásában név szerint sorolják fel a projektmunkatársakat, a szukra kifizetni tervezett bért, valamint a kapcsolódó járulékokat! A felsorolásnak összhangban kell lennie a pályázati űrlap 1.8. (e) pontjával 1.2 Napidíjak hivatalos látogatásokra/utazásra Helyben (külföldi projektmunkatársak) Ebben a sorban szolhatja el külföldi partnereinek magyarországi tartózkodása idejére az Európai Bizottság által hivatalosan meghatározott napidíjat, annak alapján ahány éjszakát (nem napot!) Magyarországon töltenek. A napidíjak a magyarországi tartózkodás idejére a szállás, az étkezések, valamint a belföldi utazások költségeinek fedezésére szolgálnak, így ez utóbbiak külön nem szerepeltethetők az elszolható költségek között. A napidíjak aktuális mértékéről a pályázati útmutató D mellékletében tájékozódhat. A mellékletben megjelölt napidíj rátáktól megegyezés szerint lefelé eltérhet, többet azonban nem tervezhet Külföldön (hazai projektmunkatársak) Amennyiben a projektben külföldi munkatársak is dolgoznak, s a projekt magyar munkatársai a partner felkeresése érdekében (pl. képzés, tapasztalatcsere, stb.) külföldi utazáson vesznek részt, úgy részükre szintén fizethető a felkeresett országra vonatkozó mértékű napidíj, ugyanazokkal a feltételekkel, amelyeket az előző pontban jeleztünk. 1.3 Utazás A projekt megvalósításához kapcsolódó belföldi utazások A projekt irányításához és szervezéséhez, a partneri együttműködés koordinálásához kapcsolódó útiköltségek (vasút, helyközi és távolsági 5

6 autóbuszjáratok igénybevétele esetén menettérti jegyeket, saját gépkocsi használat költségeit, szolgálati gépjármű használatának közvetlen költségeit lehet itt elszolni). Ha többféle módon történik az utazási költségek megfizetése, kérjük, bővítse a sorok szát, hiszen az egységek e különbözni fog! Nemzetközi utazások A külföldi partner bevonásával megvalósuló projektek esetében a projektmenedzsmenthez tartozó külföldi és hazai munkatársak nemzetközi utazásai (menettérti /repülő, vonat stb. jegye vagy a gépjármű használat költsége) a partnerek együttműködésének keretében itt tervezhető. Ha az utazás gépjárművel történik, akkor az egység oszlopba menettérti jegy helyett km -t írjon. 1.4 Könyvvizsgálat költségei eurót meghaladó togatási összegben részesülő projektek esetében közbenső és záró könyvvizsgálatra kerül sor. Ennek kiadásait kell e sorban megterveznie. (További információk: lásd Pályázati útmutató E/II. sz. melléklete Általános és Adminisztratív Rendelkezések 16(4) cikkelye, valamint E melléklet Togatási szerződés 7(1)(1)) 1.5 Banki szolgáltatások Elsősorban a pályázati togatás fogadásához és kezeléséhez nyitott elkülönített folyószla v. alszla közvetlen költségei. 1.6 A partneri együttműködéshez és projektkoordinációhoz kapcsolódó költségek Találkozók, munkamegbeszélések, A partneri együttműködés dologi költségei szerepeljenek e sorban. közös képzések lebonyolításának Csak olyan költségek tervezhetők, amelyeket teljes mértékben költségei kiszerződnek külső szolgáltatókhoz ill. alvállalkozókhoz (pl. terembérlet, képzési eszközök bérleti díja, stb.). (A pályázónál ill. partnereinél felmerülő egyéb költségeket, pl. utazási költségeket közvetlen költségként a megfelelő költségvetési sorban lehet betervezni és elszolni.) Találkozók, képzések - tréneri vagy Külső tanácsadó, tréner bevonása a partnerek együttműködésének moderátori díj koordinálása és fejlesztése céljából. 1.7 Fordítás, tolmácsolás Fordítás A togatási szerződés teljesítéséhez és a külföldi partnerekkel való együttműködéshez kapcsolódó fordítási munkák költségei (mérési egység lehet pl. karakter vagy oldal) Tolmácsolás A külföldi partnerrel való együttműködéshez kapcsolódóan (óradíj vagy napidíj). 6

7 1.8 Helyi iroda (ha a költségek kizárólag A projektmenedzsmentnek helyet adó (saját vagy bérelt) iroda a projekttevékenységez fenntartási, karbantartási kiadásait, valamint a telekommunikációs kapcsolódnak) kiadásokat tervezheti meg ebben a sorban. Telefon, fax és Internet szolgáltatások költségeihez kapcsolódó szlák kizárólag abban az esetben szolhatóak el, ha bizonyíthatóan csak a projekt megvalósításához kapcsolódnak. (pl. külön telefonvonal fenntartása a projekt céljaira) Ha a projekt megvalósítása során a pályázónál ill. partnereinél felmerülő iroda-fenntartási, telekommunikációs vagy más egyéb költségek nem különíthetők el más szervezeti tevékenységekhez kapcsolódó költségektől, akkor indokolható mértékben a közvetett költségek között szolhatók el maximum a közvetlen projektköltségek 7%-áig. 1.9 Tájékoztatási tevékenységek, a A projektekkel kapcsolatos általános elvárások között szerepel a projekt külső kommunikációja, projekt tapasztalatainak és eredményeinek elterjesztése a helyi, eredmények elterjesztése (külső regionális közvélemény, valamint az ezeket közvetlenül hasznosítani szolgáltatók díja) tudó szervezetek, intézmények körében. Ehhez kapcsolódó kiadásait, pl. hirdetés, szórólapok, brosúrák, kiadványok készítése és terjesztése stb. itt tervezze meg. Csak külső szolgáltatók ill. alvállalkozók díja (pl. nyomda kltg.) szerepelhet ebben a sorban Egyéb, éspedig: Ha bármilyen, a projekt menedzsmentjéhez kapcsolódó egyéb kiadásai lesznek, azokat e sorban tüntesse fel pontosan megnevezve a kiadás célját. 2. Szakmai fejlesztések 2.1 A projektszemélyzet szakmai A projektmunkatársak szakmai fejlesztésére irányuló képzések, kompetenciájának fejlesztése tapasztalatcserék szervezésével és lebonyolításával, tanfolyamon, képzéseken való részvétellel összefüggő költségek, a külföldi partnerek közreműködésével megvalósuló know-how transzfer költségei tételesen bemutatva. 2.2 Programfejlesztés: A célcsoport foglalkoztathatóságának javítását és munkaerőpiaci tananyagfejlesztés és más reintegrációját segítő képzésekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatásfejlesztési fejlesztési tevékenységek: pl. tantervkészítés és tananyagfejlesztés, új tevékenységek, pl. külföldi módszertani eljárások, fejlesztési eszközök kidolgozása. Szakértői partnerek programjának, díjak, munkadíjak és egyéb dologi költségek (pl. utazás, módszerének adaptálása anyagköltségek stb.). 3. A célcsoport toborzása és kiválasztása A célcsoport tájékoztatásához, mozgósításához és a projekt közvetlen kedvezményezettjeinek kiválasztásához kapcsolódó közvetlen 7

8 költségek (hirdetési díjak, utazási költségek, szakértői díjak). 4. A célcsoport foglakoztathatóságának javítása és munkaerőpiaci reintegrációjának segítése 4.1 Munkadíjak Ezekben a sorokban tervezze meg azoknak a szakembereknek, szakértőknek a díjazását, akik közreműködnek a célcsoport tagjainak fejlesztésében, foglalkoztathatóságának javításában, nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezésében és utókövetésében. A sorokban bérek, bérjellegű költségek, tiszteletdíjak, megbízási díjak, ezek járulékai, valamint alvállalkozói díjak is feltüntethetők. 4.2 Dologi költségek A szolgáltatásokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó utazási költségek, helységek bérleti díja stb. 5. A célcsoport képzése (a képzések programok vagy modulok szerinti bontásban) A képzések tanári/oktatói munkadíjait, valamint a lebonyolítás dologi költségeit (terembérlet, eszközbérlet, taneszközök, tananyagok, munkaruha stb.) itt kell tételesen megtervezni képzési programok vagy modulok és a felmerülő költségek természete szerint. 6. A célcsoport foglalkoztatása 6.1 A foglalkoztatás megvalósulásában A munka szervezésében és a foglalkoztatással egybekötött képzésben közreműködő gyakorlati résztvevő gyakorlati szakemberek munkadíja, valamint a szakemberek, szakértők költsége munkavédelmi oktatás és üzemorvosi vizsgálat szakértői díja (személyekre/státuszokra lebontva) részletezve. 6.2 A foglalkoztatás bér és bérjellegű Ezekben a sorokban a projekt kedvezményezettjei szára a költségei foglalkoztatás keretében kifizetett béreket, bérjellegű költségeket kell feltüntetnie. A feltüntetett adatokból és a költségvetés indoklásából ki kell derülnie, hogy hány főt, milyen formában, milyen díjazás, fizetések és egyéb juttatások biztosítása mellett kíván foglalkoztatni a pályázó ill. partnerei. 6.3 Bérleti díj (eszköz, terem) Kizárólag csak abban az esetben szolható el, ha a foglalkoztatás megvalósításához külön épület, műhely vagy más helység bérlésére kerül sor, ill. természetben nyújtott hozzájárulásként akkor, ha meghatározott időre, saját tulajdonban lévő külön épületet, helységet 8

9 6.4 Kisértékű szerszok, munkaeszközök 6.5 Fogyóeszközök 6.6 Anyagköltség bocsát valamely szervezet a projekt rendelkezésére. 7. Beruházások (felhalmozási típusú költségek) A Beruházások sorban építési munkálatok, új vagy használt tárgyi eszközök beszerzési költségeit, valamint a célcsoport tagjainak képzését és foglalkoztatását lehetővé tevő önmegvalósító beruházások bekerülési költségeit lehet feltüntetni. A beruházások értéke nem haladhatja meg az igényelt togatási összeg 20%-át. Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy a szolgáltatások, eszközök és kiviteli munkálatok beszerzésének lebonyolításánál a Phare, ISPA és Sapard togatások felhasználására vonatkozó közbeszerzési eljárásokat kell alkalmazni. 7.1 Projektmenedzsmenthez kapcsolódó beruházások 7.2 A szakmai fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzések 7.3 A célcsoport képzéséhez, valamint a személyi segítő és munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó beruházások 7.4 A célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódó beruházási költségek Gépek, berendezések, járművek vásárlása, átalakítása Alkatrészek, szerszok Kivitelezői munkálatoképületfelújítás vagy átalakítás esetén, kivitelezői díj részletezve Önmegvalósító beruházások költsége részletezve Pl. kommunikációs és szítástechnikai eszközök, szoftverek, bútor, jármű, egyéb irodai eszköz vásárlása Pl. képzési eszközök Pl. képzési eszközök, taneszközök, szítástechnikai berendezések stb. Anyagok, eszközök, szerelvények, berendezések. (A költségeket a beruházás kész kiviteli tervei alapján lehet megtervezni. A pályázónak ezekkel a tervekkel rendelkeznie kell már a pályázat benyújtásának időpontjában!) 8. Közvetlen projekt-költségek részösszeg (1.-7.) 9

10 9. Költségvetési tartalék A közvetlen projektköltségek maximum 5%-a, amelyet csak a Szerződő Hatóság engedélyével, a projekt céljaival és tevékenységeivel szorosan összefüggő, előre nem látható közvetlen projektköltségek fedezésére lehet fordítani. 10. Elszolható közvetlen Ez a sor az összes közvetlen projektköltséget, tehát az 1-7. pontban költségek összesen tervezett kiadásokat mutatja. 11. Közvetett költségek (az A projekt közvetlen költségeinek maximum 7%-a ismerhető el elszolható közvetlen közvetett projektköltségként. Olyan általános költségek rendelhetők projektköltségek összegének /10./ ebbe a csoportba, amelyek kapcsolatban vannak a projekt max. 7%-a) tevékenységekkel, de egyértelműen, kizárólagosan nem rendelhetők egyetlen projekttevékenységhez sem, ill. nem különíthetők el más szervezeti tevékenységek költségeitől. Kiadásait szlákkal kell igazolnia, s csak akkor szolhatók el, ha nem tartalmaznak olyan költségeket, amelyeket a költségvetés valamelyik másik tételénél már figyelembe vettek. 12. Kiadások (elszolható költségek) összesen (10+11) 13. A pályázó és partnerei természetbeni hozzájárulásának szított értéke összesen 14. Teljes projektköltség 15. Ellenőrző sor A táblázat kezelő program itt automatikusan összesíti a menedzsmenthez kapcsolódó kiadásokat. Pénzbeni saját hozzájárulás A készpénzben rendelkezésre bocsátott saját hozzájárulás elköltését is meg kell tervezni az elszolható költségek között. Az ebből a forrásból finanszírozott költségeket a költségvetés megfelelő soraiban de a Más forrás oszlopban kell feltüntetni. A saját hozzájárulás elköltését szlákkal vagy szla helyettesítő bizonylatokkal kell igazolni. Természetbeni hozzájárulás Állami és nem állami non-profit szervezetek esetében saját hozzájárulásként a készpénz mellett természetbeni hozzájárulások is beszíthatók. A pályázó és partnerei által biztosított természetbeni hozzájárulások nem elszolható költségek, azokhoz közösségi togatás nem igényelhető, de értékük a teljes projektköltségvetés részét képezik. A természetbeni hozzájárulások értékének meg kell jelennie a költségvetés forrás és költség 10

11 oldalán is. A költségvetésben azon tételeket, amelyeket természetben biztosítanak a költségtábla természetbeni hozzájárulás oszlopába tüntesse fel. Természetbeni hozzájárulás lehet dologi természetű, pl. terembérlet, eszközhasználat, de lehet ingyenesen végzett karitatív vagy önkéntes munka is akár egyének, akár szervezetek részéről. A természetben biztosított hozzájárulás értékének meghatározását objektív tényezőkre, hivatalosan alkalmazott mértékekre illetőleg igazolható, tényszerű szításokra kell alapozni. Az önkéntes munka értékét a helyben szokásos bérek és díjak alapján kell kalkulálni. A pénzbeni és természetbeni saját hozzájárulás arányát a táblázatkezelő program a tervezett költségek alapján automatikusan kiszítja, és az ellenőrző sorokban jelzi, hogy azok megfelelnek e a pályázati feltételeknek. I/B. A finanszírozás várható forrásai A finanszírozás várható forrásai táblázat a projekt teljes költsége fedezéséhez hozzáférhető forrásokat mutatja euróban, tartalmazza a pályázó, illetve partnerei saját forrásaiból készpénzben és természetben biztosított hozzájárulásainak értékét, más szervezetek togatásait, e pályázati program keretében kért togatási összeget. Az 1.1. pontban a pályázó pénzbeni hozzájárulását kell feltüntetni. A 1.2. pontban más szervezetek, együttműködő partnerek pénzbeni hozzájárulásait kell felsorolni, a partner/togató szervezet ével, valamint a togatás folyósításának feltételeivel (ha vonatkozik). A 2.1. és 2.2. pontok alatt a pályázó ill. partnerei természetben biztosított hozzájárulásának értékét kell feltüntetni, részletezve az érték kiszításának módját. Az 1. és a 2. pontokból áll össze a pályázó és partnerei saját hozzájárulásának teljes értéke. A 3. pontban a kért togatási összeget kell megjelölni. A 4. pont az előzőek (1-3.) pontok összegével egyezik meg. A togatás nem eredményezhet nyereséget a pályázó és partnerei szára, ennélfogva az előlegként rendelkezésére bocsátott togatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtás során keletkező egyéb bevételeit kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a projekt megvalósítása során azzal szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszolni. A saját hozzájárulás felhasználásáról is tételes elszolást kell majd készíteni a projekt beszolójában, szlákkal és szlahelyettesítő okmányokkal alátasztva. 11

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2011. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/10041-2/2011. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP... 3 I.1. Általános információk...

Részletesebben

Európai Integrációs Alap 2011. évi allokáció nyílt eljárás Pályázati felhívás: BM/9674-2/2011. Kérdések és válaszok

Európai Integrációs Alap 2011. évi allokáció nyílt eljárás Pályázati felhívás: BM/9674-2/2011. Kérdések és válaszok Európai Integrációs Alap 2011. évi allokáció nyílt eljárás Pályázati felhívás: BM/9674-2/2011. Kérdések és válaszok 1. A bérre vonatkozó 15%-os korlát meghatározásakor a pénzügyi Excel a bruttó bér (járulékok

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 A költségek hitelesítésének irányelvei a magyar partnerek számára 2011. január Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben