Dicsıségét mutatta meg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dicsıségét mutatta meg"

Átírás

1 Alapige: Jn 4,46-54 Énekek: 296; 96; 294 Elhangzott: január 3-án A Dicsıségét mutatta meg z evangéliumok legfıbb szándéka az, hogy felmutassák szavait és tetteit megırizve, papírra vetve a mi Urunk Jézus Krisztust. Felmutatni így fogalmaztunk tehát, ez a felmutatás természetesen több, mint egy egyszerő bemutatás vagy leírás vagy akármilyen elbeszélés. Többet értünk e fogalom alatt annál, mint amikor valaki bemutat, leír vagy elbeszél egy eseményt. Az evangéliumok ennél sokkal többet akarnak: felmutatni az emberiség horizontján felragyogott Világosságot, a betlehemi Csillagot és mindazt, amit Jézus tett, cselekedett és szólt az İ földi idejében. Felmutatni, felemelni akarták ezt a Jézus Krisztust, hogy akinek van hite, az lássa és értse azt a titkot, ami ebben a názáreti Prófétában, ebben a Betlehemben született Gyermekben, a megfeszített Isten Fiában, a felkent Messiásban van. Csak a hit látásával láthatjuk azt a titkot, amibe bevezetnek bennünket az evangélisták, amelyben magunk is egyre mélyebbre juthatunk, ha figyelmesen olvassuk az Isten Igéjét. A Szentírás felmutatja azt a többletet, amit a keresztyén egyház és a hívı ember ıriz és ért az Úr Jézus Krisztusból. A János evangéliuma elsı fejezetében olvassuk, hogy láttuk az ı dicsıségét (Jn 1,14). Kánában, a következı fejezet szerint arról tudósít János, hogy Jézus megcselekedte az elsı jelet, amit cselekedni akart, és ezáltal megmutatta az İ dicsıségét ezt azonban csak azok látták és értették, látják és értik, akiké a hit ajándéka. A Kánában összegyülekezett násznép, ill. a násznagy és a vılegény a csodatétel után a bor minıségérıl vitatkozott, ık ketten a bort kóstolgatták (Jn 2,9-10) eddig jutnak. János mintha kiszállna az egész menyegzıi eseménybıl, és mintegy összegzésként mondja: Ezt az elsı jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ı dicsıségét; és hittek benne az ı tanítványa (Jn 2,11). Mindezt csak a hitre jutók látják és értik, ez a hitre jutás különösen fontos momentum a János evangéliumában. A hitre jutás egy olyan felébredı valóság, amit nincs olyan földi, emberi szándék bárki kierıszakolhatna bárkibıl is. Mert éppen a keresztyén létezés, a hit legmélyebb valóságát nem tudjuk birtokolni, uralni: ez a hit, amely kegyelembıl csodaként születik meg.

2 2009. január Akiké a hit ajándéka, azok ma is látják és értik, szemlélik a karácsonyi jászolban, az üldözött és megvert Prófétában, a kereszten életét adóban és szenvedıben az Élet Urát és Királyát. Jézusban maga az Élet nyilvánult meg, az Élet Királya jött el, az Élet Fejedelme az, aki a halál birodalma, a sötétségben ülık felett átvette az uralmat. İ született és jelent meg ebben a világban. A János evangéliuma 4. fejezetének végén Jézus ismét Kánába megy, ahová Kapernaumból (mintegy kilométerrıl) jött egy királyi ember, talán a királyi udvar alkalmazásában lévı szolga, és elbeszéli Jézusnak, hogy fia hosszú idı óta erıtlenkedik, azaz beteg (Jn 4,46), sıt mi több: halálán van (Jn 4,47). Az evangélium nyelve egyértelmően és félreérthetetlenül fejezi ki a betegség hosszú idıtartamát és azt, hogy a gyermek meg fog halni, mintegy már most halott, pedig él (Károli fordítása szerint: halálán vala). A kifejezés egyértelmővé teszi, hogy a gyermek egyetlen jövıképe az, hogy meg fog halni, az atya jövıje pedig az, hogy megárvul; nem a gyermek fogja a szülıt gyászolni, hanem a szülı a gyermeket, így a jövıt. Az ember, a királyi szolga odamegy Jézushoz, akirıl hallott már valamit, elbeszéli mindezt mintegy az ész racionalitásával: a gyermek halálán van és erıtlen, mert mint késıbb kiderül nyomorúságos tőz, azaz a testet emésztı enyhíthetetlen láz emészti (Jn 4,52). Egy olyan atya ı, akinek fáj a szíve a gyermeke miatt, aki az ı fiacskájáért jár közben, és könyörög az Élet Uránál Kánában, ahol Jézus már egyszer megmutatta az İ jelét és dicsıségét. Otthon hagyta a gyermeket a forró lázban, Jézus közbevetett korholó szava ellenére (Jn 4,48) folytatja kérését: Uram, jöjj, mielıtt a gyermekem meghal (Jn 4,49). Ez ugyanis nem csupán egy eshetıség, hanem ez a kilátás. Jézus azonban azt mondja Menj el, a te fiad él (Jn 4,50 összesen háromszor hangzik el ez a mondat a szakaszban!). És ez az ember hitt, hittel vette ezt a szót (Jn 4,50). A hazafelé vezetı úton szolgái elé mennek, a beszélgetésbıl nyilvánvalóvá lesz, hogy a gyógyulás abban az órában: a nap hetedik órájában (a mai idıszámítás szerint du. egy órakor) történt, amikor Jézus szólt (Jn 4,53-53). Hogyan összegezhetnénk ezt az evangéliumi történetet? Gondoljuk végig: amikor Jézus elé járulunk, zarándokolunk, és szavunkat, ill. könyörgésünket elé terjesztjük, az a kérdés, hogy ebben az Új Esztendıben és mindenkor életünk idejében, mit gondolunk, mit érzünk a mi kimondott szavunkban és Jézus szavában? Vajon Jézus Krisztus hatalma és királyi felsége és ezek valóságossága-e az, ami bennünket meghatároz? Vajon tudjuk-e, látjuk-e, hogy ez a Krisztus, aki Kánában már kétszer is csodát tett (sıt: e gyógyítástörténet szerint el sem kell a helyszínre mennie, ott sincs, kilométerek választják el a Gyógyítót a meggyógyítottól), ha İ szól, akkor ez a beszéd életnek, erınek, újjáteremtésnek szava? Mert csak azoknak ad, akik hisznek, akik bizonyosak, akik reménykednek ebben. Vajon, amikor Hozzá megyünk akár szülıként, akár gyermekként, akár mindennapi emberként, az İ királyi szavát várjuk-e? Az İ szava ugyanannyira teremtı szó, mint az Úristen szava a teremtés hajnalán, amikor ezt mondta: Legyen világosság: és lın világosság (1Móz 1,3) amikor elrendelte e világ folyását és forgását, amikor az embert is teremtette. Jézusban ez a teremtı Isten jött el erre a földre nem más! Jézusban a teremtı Isten szava, az Ige lett testté (Jn 1,14): aki, hogyha szól, meglesz. Aki, hogyha megátkozza a fügefát, meglesz. Aki, hogyha gyógyító szót mond, meglesz. Aki, hogyha bőneid bocsánatát hirdetteti, meglesz. Aki, hogyha vigasztal, meglesz. Aki, hogyha elítél, az is meglesz. A keleti keresztyének istentiszteletén olyan sokszor hangzik el/fel az a megszó-

3 3 XII. évfolyam 2. szám lítás, hogy: Krisztus Istenünk. Ha az İ dicsıségét mutatja meg, akkor İ nem egy szakadt próféta vagy egy jóakaratú humanista, hanem Isten. Ez a tény a mi nyugati gondolkodásunkban és egyházunkban, hitéletünkben és istentiszteletünkben kissé háttérbe szorult. Amikor Krisztushoz lépsz, akkor az Úristen királyi székének trónusához lépsz; amikor İt kéred, akkor az Úristent kéred. Ekkor nem csupán utópisztikus, reménytelen fohászaidat mondod: Uram, Uram, halálán van az én gyermekem, meg tudom az én életem dolgait; vagy éppen én magam is a halálomon vagyok, nincs nekem onnan kimenekedésem. És aztán mi történik? Semmi! Uram, Uram, mennyi istentelen, hitetlen ember van kívül, az egyházon kívül! Uram, Uram, mennyi gonoszság és istentelenség terjed a földön! Uram, Uram, mennyit fáradunk a Te országod munkálásán! Na és? Az Isten (újjá)teremtı szava itt e földön és majd a sír mélységében vajon élı és éltetı szó-e a mi számunkra? A királyi ember, aki az életének nagy részében parancsol és utasít, a történetben kérleli Jézust, mert a betegség, az erıtlenség, a tüzes és forró láz még az ı hatalmát is meghaladja. Látjátok, Testvéreim, itt e történetben is a világosság és a sötétség, az élet és a halál, az Isten és az ember, a végtelen és a véges találkozik össze de nyilvánvalóvá lesz, hogy az Élet Fejedelme Jézus. Ha Isten szól ma vagy bármikor, vajon élet, hit, reménység támad-e bennünk? Jézusnak el sem kell mennie, hogy csodafüvekkel és csodafızetek által, ráolvasásokkal vagy füstgerjesztés által gyógyítson, mint a korabeli gyógyítók, akik ekként akarták a szellemeket vagy az isteneket segítségül hívni, hogy a nagy bajt előzzék. Nincsen szüksége semmire, mert İ az Isten. Nem kell az isteneket, a szellemeket, a láthatatlan erıket elıcsalogatnia, mert szavával a halál birodalma fölött gyızedelmeskedik, a halál birodalmát töri meg. Ezt jelenti a dicsıség, amely megjelent ebben a világban, de a jánosi elıszó mond mást is: İbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága (Jn 1,4). Ne feledjük hát, hogy soha nem Jézus szava az erıtlen, hanem az ember hite. Ma sem Jézus szava válik erıtlenné, hanem az ember az, aki gyengélkedik. Nem Jézus szava törpül el a világmindenség hatalmas harci zajai között, hanem az ember válik hitetlenné. Nem Jézus az, aki vesztett régi, egykori dicsıségébıl, nem a betlehemi csillag van leáldozóban, hanem az emberiség és csillaga. Ne vádoljuk, ne merészeljük vádolni Istent mindezért, hanem inkább dicsıítsük és magasztaljuk, és tartsunk e kezdıdı Új Esztendıben önvizsgálatot! Hiszen Eljı az Isten törvényt tenni (RÉ 96,9): jókat megmenteni és gonoszokat elítélni. Isten hatalma nem tılünk függ, İ nem nekünk van kiszolgáltatva, hanem pontosan fordítva: Istentıl függünk hogy İ szól-e vagy sem; cselekszik-e vagy sem; küld-e áldást vagy sem. Ezért mint a királyi ember az élet egész idejében, különösen ebben az Új Esztendıben legyen a könyörgés, a kérlelés szava a mienk. Tartóztassuk magunk között Jézust, mint az emmausi tanítványok Húsvét után (vö. Lk 24,13kk.), hiszen nem Jézus szava az erıtlen, hanem a hitetlen ember hordozza magában az erıtlenséget; ahogyan erre két ószövetségi példa is így vagy úgy rámutat (Ezékiás király betegsége és gyógyulása, vö. Ézs 38 és 2Kir 20; Illés feltámasztja a sareptai özvegy fiacskáját, vö. 1Kir 17,17-24). A halál után élık példája és elıképe a Szentírásban az Isten elıtti tiszta, egészséges és teljes életet jelenti és jelöli; a beteg, erıtlen és tisztátalan ember a Jézus korabeli társadalomban is ki volt zárva az Isten és az Isten népe közösségébıl. Jézus ajkán az él szó sokkal többet jelent, hiszen magáról mondja, hogy ı az élet (vö. Jn 11,25; 14,6), és örök életet ad (Jn 10,28). A karácsonyi szent ünnepek után, és lassanként a vízkereszti idıbe lépve az Úris-

4 2009. január ten önmagát feltáró dicsıségét láthatjuk és szemlélhetjük lássuk és kérjük! Ahogyan İ király, ahogyan megmutatta magát a királyi embernek, mutassa meg magát nekünk is elıször vagy újból! Ha kell, jöjjön el szelídséggel, vigasztaló szóval; ha jön ítélettel és számonkéréssel, ahhoz is van joga. Hajtsuk meg magunkat Elıtte és akarata elıtt, és hódoljunk! Kiderül, hogy a király ember fia meggyógyításának története végsı értelme szerint nem is ezekrıl, hanem a dicsıségét megmutató Krisztusról szól, akit az evangélium fel akar mutatni és emelni e világ elé. Övé legyen minden dicsıség, minden tisztesség és minden hálaadás, mert Krisztusban megjelent az élet, mert İbenne élet volt, és az élet az emberek világossága. Ámen. (Pap Ferenc) Heti rendünk: Vasárnap (január 18.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Szabó Gábor Gyermek-istentisztelet [Kálvin terem], Szabó Katalin Templom Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta Kocsér Szabó Gábor Kopa iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Nyársapát Szabó Gábor Templom Fekete Zoltán Hétfı: 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhítat [Templom], Dr. Fodor Ferenc 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhítat [Templom], Fekete Zoltán Ökumenikus imahét [Kálvin terem], Hernádi László r. katolikus plébános Énekkar [Kálvin terem], Dr. Dávid István Kedd: Idısek otthona [Arany J. u. 35.], Fekete Zoltán Ökumenikus imahét [Kálvin terem], Hajnal Zoltán baptista lelkész Szerda: Bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc Ökumenikus imahét [Baptista Imaház], Dr. Fodor Ferenc Istentisztelet [Kórház], Köteles Attila Csütörtök: 9.30 Kincsİ (Baba-mama klub) [Kálvin terem], Szabó Katalin Idısek otthona [Ady E. u. 16.], Fekete Zoltán Ökumenikus imahét [R. katolikus templom], Szabó Gábor Énekkar [Kálvin terem], Dr. Dávid István Péntek: Ökumenikus imahét [Kálvin terem], Kis János evangélikus lelkész Szombat: Ökumenikus imahét [Kálvin terem], Szabó Katalin

5 5 XII. évfolyam 2. szám Vasárnap (január 25.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Szabó Gábor Gyermek-istentisztelet [Kálvin terem], Szabó Katalin Templom Szabó Gábor Kocsér Dr. Fodor Ferenc Kopa iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Templom Fekete Zoltán Eltemettük: Ágoston Dezsı Jenı (Hajdú Sára férje) élt 75 évet, Losonczy u. 25. Balog Albertné (szül.: Boros-Máté Ilona) élt 93 évet, Gát u. 1. Halottunk: özv. Járó Ferencné (szül.: Nemcsik Mária) élt 89 évet, Arany J. u. 30/a. Temetése: január 19. (hétfı) 13 óra a református temetıben. Híreink: Az elmúlt héten gyülekezetünkbıl , forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. Az elmúlt vasárnapi istentiszteletek perselypénzének összege: ,- forint volt. Isten áldja meg a jószívő adakozókat! január 19-tıl 24-ig (hétfıtıl szombatig) 18 órai kezdettel Ökumenikus Imahetet tartunk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A F é b é n ő s z ö v e t s é g h í r e i jan. 13. Összejövetelünk a napi ige felolvasásával kezdıdött: Én vagyok az életnek ama kenyere ; aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. (Ján 6,35-37). Elnökünk, Fodorné Sacika lelkészasszony ismertette a nıszövetség tavalyi munkájának összegzését, amely az egyházi év beszámolójának részeként jelenik meg. Testvéri közösségben 23-an voltunk jelen. Megbeszéltük a következı hónapok programját: - szeretetvendégség (Fébé-kávéház) keretében ismeretterjesztı, hitmélyítı elıadásokra kértük fel Fekete Zoltán és Pap Ferenc lelkészeket. Ezek idıpontja: febr. 1. vasárnap 3 óra Kálvin terem (Fekete Zoltán), márc. 1. vasárnap 3 óra Kálvin terem (Pap Ferenc) a Kálvin év kapcsán Kálvin Jánosról hallunk elıadást.

6 2009. január Virágvasárnapi szeretetvendégség április 5. du. 3 óra Kálvin terem - A megkeresztelt gyermekek, a szülık és keresztszülık meghívása egy családi délutánra május 10-én vasárnap du. 3 órától Szabó Gáborné Nátek Katalin tiszteletes aszszony szolgálatával. Beszélgettünk a megkeresztelt gyermekek születésnapi köszöntésének megszervezésérıl. Szabó Gáborné Katika lelkészasszony elmondta, hogy milyen lépéseket tett a gyermekmunka beindításáért. Leveleket küldött az Arany iskolások szüleinek, tájékoztatta ıket a gyermek-istentiszteletek rendjérıl, az alkalmakon való részvétel fontosságáról. Ezen kívül a tiszteletes asszony vezetésével újra indult a baba-mama klub Kincsİ névvel a kisgyermekes szülık és gyermekeik részére, jelenleg csütörtökönként ½ ig. - Márc. 31-én, ápr. 1-én és 2-án tartjuk a hagyományos húsvéti vásárunkat ruhavásárral egybekötve. Megbeszéltük azt is, hogy az eddigi gyakorlatunkhoz híven részt vállalunk a szervezıdı táborok háttérmunkáiban, a Kopa iskola rendjének helyreállításában, s minden olyan munkában, amellyel a gyülekezetünket, lelkészeinket segíthetjük. A további hónapok terveirıl, feladatairól tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait. Szeretettel várunk minden újonnan jelentkezı testvért, aki szívesen kapcsolódna be közösségünkbe, a téli idıszakban minden második kedden du ig a Kálvin teremben! I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: A Nagykırös Város Önkormányzata által évre meghirdetett Az én karácsonyom címő rajzpályázaton 3. helyezést ért el Czira Tímea Emese 1.b osztályos tanuló. Szalay Anna ( 8. a ) bejutott a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium által szervezett német nyelvi tanulmányi verseny döntıjébe. Az Arany János Kulturális Központ Tündérkert mesemondó versenyén Czira Tímea 1.b, Turai Hunor 4.c osztályos tanuló 1. helyezést ért el, Bíró Nándor 1. b osztályos versenyzınk pedig különdíjat kapott. A 2. c osztályból 2. helyezett lett Cselóczki Boglárka. A szintén 2. c osztályos Nagy Zsófia Boglárka, Kakulya Réka, Szigetvári Krisztina produkcióját pedig különdíjjal jutalmazta a zsőri.

7 7 XII. évfolyam 2. szám GIMNÁZIUM: A Bazsó Lajos Matematika Emlékversenyen 100 éves feladatokkal küzdöttek meg diákjaink. Korcsoport szerinti kategóriákban I. helyezést Hatvani Dániel (10.C), II. helyezést Német Tamás (9.B), III. helyezést Szıke Dávid (9. B) osztályos tanulók értek el. Felsıbb évfolyamosoknál pedig I. helyezést Herpai Vivien (12. A), II. helyezést Csapó Zsuzsa (11. C) és III. helyezést Stifter Dávid (12. A) kapott. Tantestületi értekezletet tartottunk, megbeszéltük az elıttünk álló feladatokat. Pénteken rövidített órákat tartottunk, majd az osztályozó konferencián értékeltük diákjaink féléves tanulmányi munkáját. Gondolatébresztı és Ismeretbıvítı sorok Két évforduló január 17. halt meg Szenci Molnár Albert január 18. Nagyenyedet éjszaka mintegy 9000 román és szász rohanta le. A magyar lakosságot kiirtották. Szenci Molnár Albert ( ) Szenci Molnár Albert 1574-ben született a Pozsony megyei Szencen jómódú, mezıvárosi, református molnárcsaládból. Apja elszegényedése miatt saját erejébıl végezte tanulmányait. Gyırben, Göncön, majd Debrecenben tanult. Éppen akkor volt Göncön, Károlyi Gáspár környezetében, amikor kinyomtatták itt az elsı teljes magyar nyelvő Bibliát ben egyetlen garas nélkül németországi tanulmányútra indult, kezdetét vette több évtizedes vándorélete, amelynek nagyobbik fele két kisebb megszakítással Németországban telt. Elıször Wittenbergbe ment, mint a protestáns magyar diákok többsége, majd innen Heidelbergbe, a német kálvinisták leghíresebb egyetemére ban bejárta Svájcot, végiglátogatta a kálvinista városokat, s három hónapos utazást tett Itáliában. Az év végén visszagyalogolt Heidelbergbe, ahol pestis pusztított, és bár mindenki menekült, ı maradt, és szörnyő nyomorúság közepette tanult tovább ben hazalátogatott, végigkóborolta fél Magyarországot, hogy pártfogókat keressen irodalmi és tudományos terveihez. Bár sikerült polgároktól és fınemesektıl némi pénzt összegyőjtenie, úgy érezte, Németországban jobbak a kilátásai, és visszatért ide.

8 2009. január A Nürnberg melletti Altdorfban telepedett le, és itt fél év alatt elkészítette latin-magyar és magyar-latin szótárát, amelyet Rudolf császárnak ajánlott. Személyesen be is mutatta neki Prágában, és ez alkalommal Kepler, a nagy csillagász is fogadta ban elkészült zsoltárfordításaival, és ekkor már a tudományos élet elismert alakja volt. Munkáinak visszhangja támadt Magyarországon is, és többen igyekeztek ıt hazatérésre bírni ban Szenci Molnár haza is érkezett, de nem találta a helyét a németországihoz képest elmaradottabb, szegényesebb hazai viszonyok között, és bár még Bethlen Gáborral is tárgyalt alkalmaztatásáról, végül 1615-ben családjával együtt visszatért Németországba. Úgy vélte, magyar kulturális-irodalmi misszióját csak német földön tudja megvalósítani tıl Heidelbergben élt, és 1622-ben itt csaptak le rá a harmincéves háború viszontagságai. Elmenekült Hanauba, és itt Bethlen Gábor megbízásából lefordította Kálvin Institutióját ben Bethlen meghívására végleg hazatért Magyarországra. Élete utolsó tíz évérıl kevesebbet tudunk, mint az elızı évtizedeirıl, amikor húsz éven át naplót vezetett ben Bethlen Kolozsvárra rendelte. Mővelıdéspolitikai és diplomáciai kérdésekben vette igénybe szolgálatait. Bethlen halála után, élete utolsó kolozsvári éveiben, eléggé elszigetelıdött és elszegényedett, bár külföldi kollégái továbbra is számon tartották januárjában, hatvanéves korában pestisben halt meg Kolozsvárott. Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2009. január 18 január 25-e között) Jan. 18. vasárnap Jn 7,14-30; Zsolt 139; 5Móz 17; RÉ 139 Jan. 19. hétfı Jn 7,31-39; 5Móz 18; RÉ 458 Jan. 20. kedd Jn 7,40-53; 5Móz 19; RÉ 452 Jan. 21. szerda Jn 8,1-11; 5Móz 20; RÉ 223 Jan. 22. csütörtök Jn 8,12-20; 5Móz 21; RÉ 500 Jan. 23. péntek Jn 8,21-29; 5Móz 22; RÉ 298 Jan. 24. szombat Jn 8,30-36; 5Móz 23; RÉ 467 Jan. 25. vasárnap Jn 8,37-47; Zsolt 62; 5Móz 24; RÉ 62 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 25 Ft

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: 20 08. január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

Hit nélkül és hittel

Hit nélkül és hittel Lekció: Zsidó 11,1-3 Textus: 2 Királyok 6,8-17 Elhangzott 2010. január 31-én. Énekek: 68, 68, 246, 325, 479 Hit nélkül és hittel zrael ellen háborút intézett a szíriai király és Izrael királya kijelölte

Részletesebben

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Elhangzott: 2009. május 17-én A A moábiták Bibliaolvasó Kalauz szerinti heti Szentírás olvasási rendünknek része az Ezékiel próféta könyvébıl felolvasott

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén,

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198 Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Nagyböjt második hetében Keresztyén Gyülekezet! Krisztusra tekintı szent

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 34. zsoltár Alapige: Jakab levele 1:17 Elhangzott: A negyvenes években Nagykırösön E Az ajándékozó Isten Keresztyén Atyámfiai! zt az istentiszteletet

Részletesebben

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16 Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója szter könyve a fogság után Babilonban maradt zsidók és leszármazottaik sorsát mutatja be. A cselekmény színhelye

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige:Mennyei Jelenések 3:8 Elhangzott: bibliaórán 2010.10.14-én a Kálvin-teremben. K Ímé, adtam elıdbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Buzdítás

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én lvastam egy remek évadot záró edzı történetérıl. Sikerét azzal díjazták, hogy az év edzıjévé választották. Azonban

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229. Elhangzott: 2009. február 1-jén. Jézus, a jó Pásztor

Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229. Elhangzott: 2009. február 1-jén. Jézus, a jó Pásztor Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229 Elhangzott: 2009. február 1-jén Jézus, a jó Pásztor ézusnak ez a tanítása egyszerre könnyő és egyszerre nehéz. Könnyő, mert elsı hallásra egyszerő

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016

FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016 FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016 SZEPTEMBER 5. Aug. 30. Évnyitó istentisztelet Szept. Évkezdet Pásztor Zsófia 7. 1 Szept.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEIMET ATYÁM, NE EMLÉKEZZ ADÓSSÁGAIMRA!

BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEIMET ATYÁM, NE EMLÉKEZZ ADÓSSÁGAIMRA! Bibliaolvasás: 3Mózes 19,13-18 Alapige: Máté 6,12. 18,15 Énekek: 162, 119, 78, 467 Elhangzott: 20 08. január 13-án Bőn és bocsánat alami nagy belsı, öncsaló nyugalommal, járom sokszor az életem, és úgy

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Lélek és teljesség. Nagy Péter

Lélek és teljesség. Nagy Péter Ady). Hogyan történhetik meg ez velünk? Az İ teljességébıl kaptunk kegyelmet kegyelemre (János ev.1.16.). Ezen a pünkösdön is a kegyelmes Isten várja, hogy kérjünk Tıle. Csak a kezünket és a szívünket

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Elhangzott: 2009. április 19-én A türet z a látomás, amit napi bibliaolvasó rendünk alapján felolvastam, Ezékiel próféta egész késıbbi mőködésére nézve döntı

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Bölcskei Gusztáv református püspök tavaly húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban A félelmet csak a teljes szeretet gyızheti le (Máté 28, 10)

Bölcskei Gusztáv református püspök tavaly húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban A félelmet csak a teljes szeretet gyızheti le (Máté 28, 10) Bölcskei Gusztáv református püspök tavaly húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban A félelmet csak a teljes szeretet gyızheti le (Máté 28, 10) e féljetek! Ez a feltámadott Jézus elsı szava. Nem

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

"Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat." (Zsid 10:9)

Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. (Zsid 10:9) Alapige: János 4, 27-34 Elhangzott: 2009. február 8-án "Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat." (Zsid 10:9) em kell ahhoz vallásos embernek lenni, hogy az ember átélje és belássa, valami elromlott,

Részletesebben

FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV

FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV SZEPTEMBER 1 5. Évnyitó istentisztelet (aug. 30.) Évkezdet szept. 7 1 Szülői értekezlet szept. 9.17.30 Éves eszközigény leadása

Részletesebben

A szív teljességébıl

A szív teljességébıl Textus: Luk 6.45. Elhangzott 2010. január 10-én. A szív teljességébıl A jó ember az ı szívének jó kincsébıl hoz elı jót; és a gonosz ember az ı szívének gonosz kincsébıl hoz elı gonoszt: mert a szívnek

Részletesebben

Olvasandó: Mt 28,1-10 Luther Márton húsvéti igehirdetése részlet

Olvasandó: Mt 28,1-10 Luther Márton húsvéti igehirdetése részlet Olvasandó: Mt 28,1-10 Luther Márton húsvéti igehirdetése részlet em elég csupán a Húsvét történetét ismernünk, meg kell tanulnunk, hogy nekünk mit használ. Errıl a következıket akarjuk mondani: ha N valaki

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Bibliaolvasás: Máté 12, Alapige: Jónás 2, 1 11

Bibliaolvasás: Máté 12, Alapige: Jónás 2, 1 11 Bibliaolvasás: Máté 12, 36 45 Alapige: Jónás 2, 1 11 I me, a híres történet a halról, amely Jónást lenyelte, majd három nap és három éj elmúltával ismét élve a partra köpte. Ez a rövid tudósítás csodálatos

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Augusztus - Szeptember

Augusztus - Szeptember KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2014-2015 Augusztus - Szeptember aug.21. Cs 9 00 tanévkezdő áhítat aug.22. P aug.23. Szo aug.24. V aug.25. H aug.26. K aug.27. Sze aug.28.

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 K I S P E S T - R Ó Z S A T É R I REFORMÁTUS GYÜLEKEZET JELÖLTEINK A 2006-2011 ÉVEKRE Pénzes László 1962-ben született, nıtlen, gépészmérnök. 1985-tıl tagja a gyülekezetnek.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnıttkorra, a Krisztus teljességét elérı nagykorúságra

Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnıttkorra, a Krisztus teljességét elérı nagykorúságra Lekció: Lukács8,40-56 Textus: Efézus 4,11-13 Elhangzott 2010. január 24-én. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnıttkorra, a Krisztus teljességét elérı nagykorúságra

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Egy jámbor szerzetes a XIII. században

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére Óh Szent Isten, mind ez egész világnak uralkodó Ura, ki a te szerelmes Fiadat a te jobbodra ültetted és felmagasztaltad, ıt minden királynak királyává és igaz fıpappá kented és koronáztad. Mely te szerelmes

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK 2015/2016-os tanév Verseny neve Verseny szintje Időpontja Tanuló neve Helyezése Felkészítő tanár neve Nálunk ilyen a szüret c. rajzpályázat Mátyás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben