Biztosf't6. Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér1. Adószám: ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosf't6. Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér1. Adószám: 15350088-2-05,"

Átírás

1 .J- 7,Av Groupama Biztosf't6 VAGYON ES FELELOSSEGBIZTOSITASI SZERZODES amely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér1. Adószám: , Bankszámlaszám: ), mint szerződö/biztosítot! valamint másrészről a Groupama Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja Hc., Adószám: ), mint biztosító között az alábbiaknak megfelelően IALTALANOS ADATOK Társbiztosítottak: neve: címe: adószáma: Kockázatviselés kezdete: Biztosítás tartama: Kockázatviselés vége: Díjfizetés gyakorisága: Kockázatviselés helye: Biztosítot! tevékenység: Területi hatály: Biztosítási feltételek: Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér Ózdinvest Kft Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Ózdszolg Nonprofit Kft ,00 óra határozott ,00 óra negyedévente, átutalással a pályázatí kiírás ban megadott adatközlők szerint önkormányzati tevékenység, önkormányzati intézmények üzemeltetése -vaqyonbíztosítások esetében a telephely, mint kockázatviselés helye - Elber biztosítás esetében EU - felelősségbiztosítások esetében Magyarország A szerződésre a Groupama biztositó Zrt. - Vagyon biztosítás Általános Szerződési Feltételei - Általános Vállalkozói Vagyonbiztosítás (ÁW) - Tüz és Kiegészítő Kockázatok Biztositása - Üvegbiztosítás Feltételei - Betöréses lopás és rablásbiztosítás Feltételei - Védelmi előírások: VÉD záradék - Elektronikus Berendezések és Számítógépek Biz!. Feltételei - Fel.biztosítás Általános Szerződési Feltételei (FÁSZF)/ Tevékenységi Fel.biztosítás kül. szerződési feltételei (TVFB)/ Munkáltatói Fel.biztosítás különös szerződési feltételei(mfb)/ Termékfelelősség-biztosítás klieg. szerződési feltételei/ Környezetszennyezési Fel.biztosítás Különös Szerződési feltételei/200 - Szolgáltatók Felelősségbiztosításnak Különös Szerződési feltételei/ Ingatlanbérbeadói Felelősségi Záradék/ Szakmunkástanulók Munkáltatói Fel.bizt.-nak Kül. Szerződési felt./ Önkormányzati Alkalmazottak Szakmai Felelősségbiztosítása feltételei érvényesek. - 1/5 oldal- 71'~Groupama

2 IVAGYONBIZTOSITASOK TÜZBIZTosíT ÁS Saját tulajdon: Épületek, építmények Gépek, berendezések, felszerelések Képzőművészeti alkotások Kisértékű eszközök Gépjárművek Erdőállomány Készletek Készpénz, értékcikk állandó jelleggel Saját tulajdon összesen: Tartalék biztosítási összeg: Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek Bizt.ö. (E Ft) Mindösszesen: Záradék: A tatalékbiztosítási összeg biztosítási fedezetet nyújt azokra a szerződő tulajdonában lévö, de be nem jelentett épületekre, gépek-berendezésekre 10 Mio Fl/Kár/éves limit erejéig. Kárt.limiUkár/év Alap: Tűz, robbanás, villámcsapás, személyzet által irányított légi jármű, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanás a ( Flexa ) Kiegészítő kock.: Elektromos áram okozta tüz miatti károk ,-Eft. Villá.mcsapás másodiagos hatása miatti károk Vezetékes vízkár miatti károk vechnológiai csővezeték törése miatti Rárok Tűzoltó berendezés kilyukadása miatti károk Vihar miatti károk Felhőszakadás miatti károk Jégverés miatti károk Hónyomás miatti károk Szikla-. kö és földomlás, ismeretlen üreg beomlása miatti károk Ismeretlen jármű ütközése miatti károk Füst és hő miatti károk Árví; miatti károk Földrengés miatti károk Záradék az erdőállomány biztosításához: J A kockázatviselése a 36,OOO,-Eft.biztosítási összegű erdőállomány vagyoncsoportra csak és kizárólag Tűz kockázatra terjed ki, azzal a feltétellel, AOgyamennyiben a keletkezett tűz, bizonyíthatóan emberi mulasztás, vagy szándékos gyújtogatás miatt következett be, abban az esetben a nem fizet kártérítést. Önrészesedés (FUkár, levonásos): Éves díj (Ft): - erdőállomámy tűzkárára 10%, de minimum 1,OOO,OOO,-Ft minden más esetben 50,OOO,-FI. ÜVEG BIZTOsíT ÁS Szerkezetileg beépitett üvegezés, továbbá apultokban, vitrin ekben, Limi!: kirakatszekrényekben, üvegfalakban, tükrökben, cégtáblákban stb bekövetkező törés, repedés károkra üvegfajtától és üvegmérettöl függetlenül Üvegtörés Önrészesedés (FUkár, levonásos): nincs ,-FUév Éves díj (Ft.): BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOsíTÁS Vonatkozó védelmi előírás: VÉD záradék Záradék a készpénzbíztosításra: A biztosító biztosítási fedezetet nyújt lemezkazettában tárolt maximum 500,-eFt készpénzre, amennyiben az legalább minimális mechanikai védelemmel volt védve. Az 500,-eFt-ot meghaladó készpénz tárolásra már feltételeinkben előírtak szerint szükséges. Záradék a védelmi előíráshoz: A biztosító minimális mechanikai védelem teljesülése esetén 10 Mio Ft-ig nyújt kártérítést betöréses lopásra. Az ezt maghaladó károknál VÉD záradék feltételi szerint fizetünk kártérítési. - 2/5 oldal- 71 ~Groupama

3 Saját tulajdon: Gépek, berendezések, felszerelések Képzőművészeti alkotások Kisértékű eszközök Készletek * Készpénz, értékcikk állandó jelleggel Saját tulajdon összesen: Tartalék biztositási összeg: Mindösszesen: Bizt.ö. (E Ft) Készpénztárolási előírás: MABISZ által minősített értéktárolóban, a minősítés alapján meghatározott értékhatárig. Bíztosított kockázatok: Betöréses lopás, rablás, vandalizmus Kártérítésí limít betöréses lopás és rablásra: ,-Ft/kár/év Vandalizmus Vandalizmusnak minősül a biztosított vagyontárgyakban okozott szándékos károkozás, rongálás, beleértve a gyújtogatás miatt keletkezett károkat is, amennyiben azokat nem saját alkalmazott követte el. Ha az elkövető személy nem azonosítható, akkor azt kell feltételezni, hogya károkozast nem alkalmazott követte el. Kiterjed a fedezet a biztosított építmények külső felületein elhelyezkedett szerelvények, tartozék ok és díszítőelemek eltulajdonítására, ellopására is. Nem minősül vandalizmus biztosításí eseménynek a bárminemű esztétikai károsodás (graffiti, elszíneződés, koszolódás, karcolódás stb.) Kártéritési limit betöréses lopással együttjáró vandalizmus ra: Kártérítési limít betöréses fopáson kívüli vandalizmusra: ,-Ft/kár/év ,-Ft/kár/év Önrészesedés (Ft/kár, levonásos): Bet. lopás és rablás eseményen kívül okozott vandalizmusra 500,-eFt. készpénzig lemezkazettában Ninden más esetben la *-al megjelölt kockázatok nak nincs önrészesedése KÜLOÖTTRABLÁSBIZTosíT ÁS Vonatkozó záradék: VÉD záradék II. fejezet 5. pontja szerinti pénz-küldöttrablás E Ftlkár Kártérítési limit: Önrészesedés: ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMíTÓGÉPEK BIZTOsíTÁSA - A.) Gépbiztosítás Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Ózdi polgásrmesteri Hivatal BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN: Vagyoni károk Területi hatály: EU 10%, de minimum 25,000,-Ft 10% 0,-Ft E Ftlév Bizt.ö. (Ft) /5 oldal- "ij'~ Groupama

4 Záradék a területi hatály hoz: A biztosító lehetőséget biztosít arra, hogy az Elektromos berendezések módozatban biztosított vagyontárgyak területi hatályát, eseti bejelentést kővetően tőrténő elbírálás után kiterjessze az Eu-n kívülre is, de biztosító fenntartja magának a jogot annak elutasítására is. Eu-n kívüli területi hatály esetén a maximális kártérítés 3 Mio Ftlkátlév. Önrészesedés ( Ftlkár, levonásos) Éves díj (Ft): - 25,OOO,-Ft IFELELOSSEGBIZTOSITASOK Díjaiap: éves tervezett árbevétel (eft): éves bérkőltség (eft): Alkalmazotti létszám (fő): KOMBINÁLT Biztosított Kártérítési Kombinált Területi FELELÖSSÉGBIZTOsíTÁS kockázatok: 1. Tevékenységi felelősség biztosítás 2. Munkáltatói felelősség biztosítás 3. Szolgáltatói felelősségbiztosítás 4. Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 5. Termék felelősségbiztosítás 6. Szakmunkástanulók Munkáltatói Fel.bizt. 7. Ingatlanbérbeadói Felelősségbiztosítás limit: szublimit: hatály: es kockázatokra együttest Környezetszennyezési felelősség Szakmunkást. Munkáltatói Fel.bizt. SOrfák, úthibák, parkok karbantartása Emelővillás anyagmozgatás záradéka Tolólapos szóróautó felelőssége Letéti felelősség Munkáltatói felelősségbiztositás Minden más felelősség esetén esetén E Ftlkár EU MO E Ftlév Záradékok a Tevékenységi felelósségbiztosításhoz: 1. A Tevékenységi felelősségbiztositás kiterjed a Önkormányzat működése során, emelővillás tartgoncával történő, anyagmozgatással idegen harmadik személynek okozott, azon felelősségi káraira, melyekért az Önkormányzat felelősséggel tartozik. 2. A Tevékenységi felelősségbiztosítás kiterjed a Önkormányzat által üzemeltetett tolólapos járművekkel okozott idegen személynek okozott azon felelősségi káraira, melyekért az Önkormányzat felelősséggel tartozik. Záradék a Szolgáltatói felelósségbiztosításhoz: A Szolgáltatói felelősség biztosítás biztosítási fedezetet nyújt az Önkormányzat álta~működtetett színházak, uszodák, stb. értékmegörzői és vagy ruhatárai által okozott azon felelősségi káraira, melyekért az 0nkormányzat felelősséggel tartozik. Záradék az Ingatlanbérbeadói felelősségbiztosításhoz: Az Ingatlanbérbeadói felelősség biztosítás kiterjed a nyomó és lefolyó vezetékek miatt bekővetkező felelősségi károkra is. Záradék a Munkáltatói felelósségbiztosításhoz: A Munkáltatói felelősség biztosítás kiterjed a bérmunkaerőre és a közcélú munkavégzésben foglalkoztatottakra is a vonatkozó feltételek szerint. On kormányzat felelőssége A Tevékenységi felelősségbiztosítás az önkormányzat ingatlantulajdonosi és - üzemeltetői minőségében okozott személysérüléses, szerződésen kivül okozott tárgyrongálási kárait fedezi. Az őnkormányzat speciális tevékenységeivel ( pl.: közműüzemeltetés, hulladékkezelés, stb. ) kapcsolatos károk nem biztosítottak. Záradék az sorfák okozta károkra:. A Tevékenységi felelősségbiztosítás kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén belül, köztetrületen sorfák kidőlése miatt bekövetkezett olyan dologi és személysérüléses károkra, melyekért az önkormányzat felelősséggel tartozik. Záradék az úthibák okozta károkra: A Tevékenységi felelősségbiztosítás kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén belül, az általa üzemeltetett úthálózat kátyúkárai miatt bekövetkező idegen harmadik személy gépjárművében okozott felelősségi káraira, melyért az önkormányzat felelősséggel tartozik. - 4/5 oldal- 'i1'~ Groupama

5 Területi hatály: Magyarország Önrészesedés ( Ftlkár, levonásos) - a kár 10%-a, de min. 25,OOO,-Ft ÖNKORMÁNYZATI ALKALMAZOTTAK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOsiTÁSA vonatkozó szabályzat szerint. Államigazgatási jogkörben eljáró személyek száma (fő): Éves kezelt ügydzám (db.): Kártérítési limit: E FUkár 0 E FUév 0 Záradék: Az államigazgatási jögkörben okozott felelősségi károk biztosítási fedezetet nyújtanak a felelősségkár miatti bírságra és az elmaradt haszonra is, 5 Mio FUkáUéves limit erejéig. Önrészesedés ( Ftlkár, levonásos) Éves díj (Ft): - a kár 10%-a, de min. 100,OOO,-Ft 9 leves dijak mind összesen (Ft): IEGYEB Épszer Záradék: A biztosítás külön bejelentés nélkül ,- Ftlkár/év kártérítési limit erejéig kiterjed a biztositott telephelyek, illetve annak környezetében végzett építés-szerelési, karbantartási, javítási, felújítási munkálatokkal okozatí összefüggésben a biztosított vagyontárgyakban keletkezett dologi károk fedezetére, beleértve azon vagyontárgyakat is, amelyen a fenti tevékenységeket végzik. A Biztositó e záradék szerinti kockázatvállalásának feltétele, hogy az építés szerelési tevékenység egy beruházást (javítást, felújítást) illetőennem haladhatja,meg a 30 napot, illetve a beruházás építési engedélyt nem igénylő átalakításnak kell lennie. Épszer záradék önrészesedése 10%, de minimum ,- FUkár (levonásos). Nyilatkozat! Kijelentem, hogy az ajánlat aláírásával egyidejűleg a Groupama Zrt, jelen ajánlatra vonatkozó szabályzatait a biztosításközvetítőtől átvettem, azt megismertem és tudomásul vettem. Az. ajánlattétellel egyidejűleg felhatalmazom a biztosítót, hogy a biztosítási szerződéssei közvetlenül összefüggő adatokat beszerezze, megismerje és azokat kezelje. A biztosító a megadott adatokat a 2003.évi LX. tv paragrafusa alapján biztosítási titokként kezeli, időbeli korlátozás nélkül és csak az ott megjelölt szervek nek és ott meghatározott módon adhátla ki. Budapest, Kockázatelbírálási és Vállalási Iroda (KEVI) 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja l/c. Telefon: Fax: Web: Társasag SZékhelye: 1051 Budapest, Október 6. utca Fővárosi Biróság, mint Cégbfróság - 5/5 oldal- 7j'~ Groupama

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS Allianz@)!L/~ A j l- 4 /l o 11 l XI t Uk--ltL 1/ }J) ja Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő épületek, berendezések, készletek, informatikai

Részletesebben

A zálogkötelezetti, illetve lízing nyilatkozat adatainak egyezése a hitelszerződésben szereplő adatokkal.

A zálogkötelezetti, illetve lízing nyilatkozat adatainak egyezése a hitelszerződésben szereplő adatokkal. Vállalati Vagyon Üzletág Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy megtiszteltek bizalmukkal és az Aegon Általános Biztosító Zrt.-t keresték meg biztosítási igényükkel. Adatközlésük alapján elkészítettük,

Részletesebben

Biztosítási díjkalkuláció (érvényessége 30 nap)

Biztosítási díjkalkuláció (érvényessége 30 nap) Biztosítási díjkalkuláció (érvényessége 30 nap) Elızmény kötvény száma: Díjkalkulációnk száma: 117033-004 (2012.11.10) I. A díjkalkuláció általános adatai Szerzıdı / Biztosított: Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL 1. A Volán Kölcsönös Biztosító Egyesület A Volán Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban: biztosító) 1993. november

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524

TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524 OTP Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TERMÉKLEÍRÁS GROUPAMA GARANCIA LAKÁSBIZTOSÍTÁS GB524 1. Általános tudnivalók A Groupama Garancia Lakásbiztosítás (GB524) (továbbiakban: Lakásbiztosítás)

Részletesebben

AEGON LAKÁS ÉS SZABADID

AEGON LAKÁS ÉS SZABADID OKTATÁSI ANYAG Tartalomjegyzék AEGON LAKÁS ÉS SZABADIDŐ BIZTOSÍTÁS... 1 1. A TERMÉK RÖVID BEMUTATÁSA... 1 VÁLTOZÁSOK A CSALÁDI BIZTOSÍTÁSHOZ KÉPEST... 2 1. A TERMÉK FELÉPÍTÉSE... 2 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATI

Részletesebben

Ajánlat. Vállalkozás & fejlôdés. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Ajánlat. Vállalkozás & fejlôdés. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Ajánlat Vállalkozás & fejlôdés Kisvállalkozói vagyonbiztosítás UNIQA Biztosító Rt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: 2386-000, Fax: 2386-060 Vállalkozás & fejlôdés Kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Részletesebben

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest,

Részletesebben

Még szép, hogy kell a biztonság

Még szép, hogy kell a biztonság SZÉPSÉGSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Még szép, hogy kell a biztonság A biztonság és a váratlan helyzetekre való felkészültség a folyamatos fejlődés, az előbbre jutás alapja. Fontos, hogy az üzleti kockázatok csökkentése

Részletesebben

Nyilatkozatok. az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által elektronikusan rögzített és aláírt biztosításokhoz.

Nyilatkozatok. az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által elektronikusan rögzített és aláírt biztosításokhoz. 2738 5935 Nyilatkozatok az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által elektronikusan rögzített és aláírt biztosításokhoz. Alulírott szerződő és biztosított igazolom, és aláírásommal hitelesítem,

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

Allianz otthonbiztosítás

Allianz otthonbiztosítás www.allianz.hu Allianz otthonbiztosítás 2011. Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató A biztosítás tartama és a biztosítási időszak...5 A biztosítási szerződés hatályba

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem Allianz Vállalkozás Védelem Ügyfél-tájékoztató 1/9 Tartalom A biztosítás tárgya és a biztosítási esemény... 4 A biztosítási időszak és annak tartama... 4 A biztosító kockázatviselésének kezdete... 4 Biztosítási

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05)

K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05) K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05) A K&H Általános Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a jelen feltételekben részletezettek

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Vállalati biztosítások 2011. október www.allianz.hu Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Általános szerződési feltételek 1 / 85 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...........................

Részletesebben

Családi Biztosítás. Általános feltételek

Családi Biztosítás. Általános feltételek Családi Biztosítás A Családi Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely magánszemély,

Részletesebben

Ház-tartás 2012 feltételek

Ház-tartás 2012 feltételek Ház-tartás 2012 feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK FEDEZETI KÖRÖK KÁRTÉRÍTÉSI LIMITEI ALAPFEDEZET BŐVÍTETT FEDEZET TŰZKÁR BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁS- BIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató a Groupama Garancia Biztosító Zrt. lakásbiztosítási módozataihoz Épület- és Ingóság Alapbiztosítási Feltétel

Részletesebben

2. Biztosított A vagyonbiztosítás és a kiegészítô biztosítás(ok) Különös feltételeiben kerül meghatározásra.

2. Biztosított A vagyonbiztosítás és a kiegészítô biztosítás(ok) Különös feltételeiben kerül meghatározásra. Családi Biztosítás A Családi Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely magánszemély,

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás (KVB- 11)

K&H vállalkozói biztosítás (KVB- 11) K&H vállalkozói biztosítás (KVB- 11) K&H Biztosító Zrt. n n n n 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1/20/30/70) 335 3355 fax: (06 1) 461 5276 www.kh.hu a K&H Biztosító Zrt. K&H vállalkozói

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás Az Otthon IV. Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

Családi Biztosítás II. Általános feltételek

Családi Biztosítás II. Általános feltételek Családi Biztosítás II. A Családi Biztosítás II. a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely magánszemély,

Részletesebben

Allianz lakóközösség-biztosítás. Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz lakóközösség-biztosításhoz

Allianz lakóközösség-biztosítás. Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz lakóközösség-biztosításhoz Allianz lakóközösség-biztosítás Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz lakóközösség-biztosításhoz Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató Szerződési feltételek A biztosítás tartama és a biztosítási

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2006. október 1-jétôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2006. október 1-jétôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2006. október 1-jétôl Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás általános feltételei Az alábbi általános feltételek alapján az UNIQA Biztosító

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H vállalkozói biztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H vállalkozói biztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H vállalkozói biztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

Otthoni biztonsági program. Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz otthonbiztosításhoz

Otthoni biztonsági program. Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz otthonbiztosításhoz Otthoni biztonsági program Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz otthonbiztosításhoz Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató Szerződési feltételek A biztosítás tartama és a biztosítási időszak...7

Részletesebben

B. KIEGÉSZÍTÔ LAKÁSDOKTOR SZOLGÁLTATÁS...11 8. A lakásdoktor szolgáltatás... 11

B. KIEGÉSZÍTÔ LAKÁSDOKTOR SZOLGÁLTATÁS...11 8. A lakásdoktor szolgáltatás... 11 TARTALOMJEGYZÉK A. AZ ALAPBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI... 3 1. Biztosítási események fogalmai...3 2. Kizárások...3 3. Biztosított vagyontárgyak...5 4. Nem biztosítható vagyontárgyak...6 5. Biztosítottak...6

Részletesebben

K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató K&H fészek otthonbiztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H fészek otthonbiztosítást (FOB-07), amely otthonát és ingóságait védi az alábbiakban felsorolt,

Részletesebben