A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 609 Ft február 16. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM II. rész 2006: CXX tv. Az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról : CXXXIII. tv. A fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról : CXXXV. tv. A közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény módosításáról /2007. (II. 6.) Korm. r. A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól /2006. (XII. 13.) PM ÖTM e. r. A helyi önkormányzatokat évben megilletõ normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások kiegészítõ támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelõ kiegészítésrõl, illetve beításról, valamint az államháztartási tartalékról szóló 4/2005. (I. 28.) PM BM együttes rendelet végrehajtásáról /2006. (XII. 18.) ÖTM r. A helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról /2006. (XII. 25.) PM r. A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról /2006. (XII. 25.) PM r. Az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartását segítõ ítógépes programrendszer engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjáról /2007. (I. 30.) PM ÖTM e. r. A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megilletõ forrásokról /2007. (I. 31.) ÖTM r. Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet módosításáról IV. rész Pályázati felhívás a Helyi Építészeti Örökség évi Nívódíjára A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács közleménye Tájékoztató a Ket. Szakértõi Bizottságának 25. ú módszertani állásfoglalásáról Tájékoztató a Ket. Szakértõi Bizottságának 26. ú módszertani állásfoglalásáról Tájékoztató a Ket. Szakértõi Bizottságának 27. ú módszertani állásfoglalásáról Tájékoztató a Ket. Szakértõi Bizottságának 28. ú módszertani állásfoglalásáról Dorogháza Mátramindszent Szuha községek önkormányzatainak pályázati felhívása körjegyzõi állás betöltésére Varbó és Kondó községek önkormányzatainak pályázati felhívása körjegyzõi állás betöltésére Kiszombor Község Önkormányzatának pályázati felhívása jegyzõi álláshely betöltésére A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar (volt Államigazgatási Fõiskola jogutód intézménye) felhívása szakirányú továbbképzésben való részvételre

2 154 ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 2. II. rész évi CXX. törvény az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról* 1. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 48. -ának (10) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki: [(10) A (9) bekezdés szerinti egyéves idõtartam az építésügyi hatóság ára újra kezdõdik:] d) az eljárás felfüggesztésének megszûnésekor. 2. (1) Az Étv ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Ha az építésügyi hatóság a 48. szerint a fennmaradási engedélyt megadja, illetõleg a lebontást tudomásul veszi, ezzel egyidejûleg a Kormány rendeletében meghatározott mértékben és módon építésügyi bírságot szab ki. (2) Az Étv a a következõ (3) (4) bekezdésekkel egészül ki: (3) Az építésügyi bírság nem mentesít a büntetõjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelõsség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetõleg a megfelelõ védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. (4) Nem szabható ki bírság az olyan jogerõs és végrehajtható építési, illetve bontási engedély alapján elvégzett építési tevékenységgel összefüggésben, amelynek az alapját képezõ határozatot utóbb az építésügyi hatóság a saját hatáskörében vagy ügyészi óvás folytán visszavonta, vagy amelyet az Alkotmánybíróság határozata alapján az építésügyi hatóság felügyeleti szerve megváltoztatta vagy megsemmisítette, feltéve, hogy az építtetõ a visszavonásra (megváltoztatásra, visszavonásra) alapot adó ok tekintetében nem járt el bizonyítottan rosszhiszemûen. 3. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) a következõ 11/A. -sal egészül ki: 11/A. A külön jogszabály szerint rendelkezésre álló az épületre, illetõleg az abban lévõ lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó energetikai tanúsítványt a bérbeadó a szerzõdés megkötésével egyidejûleg a bérlõnek bemutatja. * A törvényt az Országgyûlés a december 11-i ülésnapján fogadta el. 4. A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 22. -ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [22. A bíróság végrehajtási záradékkal látja el] b) az orvosi és az ügyvédi fegyelmi hatóságnak, továbbá a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek fegyelmi testületének pénzbírság és eljárási költség megfizetésére kötelezõ határozatát, 5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény ának (7) bekezdése a következõ t) ponttal egészül ki: [(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy] t) rendeletben szabályozza a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi szakértõi tevékenység szakmai szabályait. 6. (1) Az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) melléklete XV. fejezetének 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás, ha ez a) elvi telekalakítási, telekalakítási engedélyre irányul, telkenként 5000 forint, b) bármely egyéb elvi építésügyi hatósági engedélyre irányul, forint, c) új lakóépület építésének, meglévõ lakóépület bõvítésének, átalakításának, felújításának, helyreállításának, elmozdításának, építésügyi hatósági engedélyezésére irányul lakásonként, illetve vegyes rendeltetésû épület esetében az épület rendeltetését meghatározó önálló rendeltetési egységenként forint, d) egyéb rendeltetésû épület építésére vonatkozó engedélyre irányul, önálló rendeltetési egységenként 250 m 2 hasznos alapterületig forint, a 250 m 2 -nél nagyobb hasznos alapterületû rendeltetési egységenként forint, e) mûtárgy építésére irányul, 100 m 2 -ként forint, f) a c) pontban foglaltak kivételével, meglévõ építmény átalakítására, felújítására, helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására, továbbá bõvítésére vonatkozó engedélyre irányul, önálló rendeltetési egységenként forint, g) felvonó, mozgólépcsõ és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyre irányul, forint, h) módosított építésügyi hatósági engedélyre irányul, az alapeljárás illetékével egyezõ mértékû, i) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott elõírásaitól eltérõ mûszaki megoldás engedélyére irányul, forint, j) egyéb építési tevékenységre vonatkozó engedélyre irányul, forint, k) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó mûtárgyak építésügyi hatósági engedélyezési eljárására irányul, az eljárás tárgyát képezõ távközlési építmény legna-

3 2. ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 155 gyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként forint, l) egyéb bejelentési eljárásra irányul, forint illeték alá esik. (2) Az Itv. mellékletének XV. fejezete a következõ 6. ponttal egészül ki: 6. Az 1. c) pontban foglalt építési tevékenységgel egy építésügyi hatósági határozatban engedélyezett és az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló jogszabály szerint az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolására szolgáló építmények építésének, bõvítésének, átalakításának, felújításának, helyreállításának, elmozdításának, építésügyi hatósági engedélyezésére irányuló eljárásért az 1. c) pontban meghatározotton túlmenõen illetéket nem kell fizetni. 7. E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a korábbi Építésügyi Minisztérium, illetve Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium javára december 31-ig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, valamint elõvásárlási jog e törvény erejénél fogva megszûnik. Az elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint az elõvásárlási jogot az ingatlan tulajdonosának kérelmére kell az ingatlan-nyilvántartásból törölni. 8. (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel január 1. napján lép hatályba, a 2. -ával és a 6. -ával megállapított rendelkezéseket hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni. (2) A 6. e törvény kihirdetését követõ negyvenötödik napon, az Étv évi L. törvénnyel megállapított 39. -a (1) bekezdésének c) pontja január 1. napján, az e törvény 3. -ával megállapított Lt. 11/A. -a január 1. napján lép hatályba. (3) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg a) az Itv. melléklete XV. fejezetének aa) 2. pontjában az 1. c) g) pontban szövegrész helyébe az 1. c) g) és i) l) pontban szövegrész, ab) a 3. pontjában a bármely szövegrész helyébe a 1. c) pont kivételével szövegrész, a 2000 forint szövegrész helyébe az 5000 forint szövegrész, ac) az 5. pontjában a forint szövegrész helyébe a forint szövegrész, b) az Étv. ba) 6. -ának (7) bekezdésében a helyi önkormányzat szövegrész helyébe a települési önkormányzat szövegrész, bb) 14. -a (3) bekezdésének második mondatában a területfelhasználási egység szövegrész helyébe területegység szövegrész, bc) 34. -a (6) bekezdésében a mûszaki szövegrész helyébe a jogszabályban meghatározott szövegrész, bd) 53/A. -ának (2) bekezdésében a különösen szövegrész helyébe a vizsgálni kell a következõk ügyféli jogállását szövegrész, be) 62. -a (1) bekezdésének h) pontjában a mûszaki szakértõi szövegrész helyébe az építésügyi igazgatási, továbbá mûszaki szakértõ szövegrész, c) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról szóló évi V. törvény ca) 15. -ának (3) bekezdésében a gazdasági kamarák szövegrész helyébe a gazdasági, illetve szakmai kamarák szövegrész, cb) 63. -ának (1) bekezdésében a gazdasági kamarát szövegrész helyébe a gazdasági, illetve szakmai kamarát szövegrész lép. (4) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a) a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXVI. törvény a (1) bekezdésének a) pontja, b) az Étv a (1) bekezdésének harmadik mondata, 13. -a (3) bekezdésében a 12. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel szövegrész, c) az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló évi XXIX. törvény 93. -a. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke évi CXXXIII. törvény a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról* Az Országgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 64. (6) bekezdésében foglaltak alapján a fõvárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás normatív módszereinek szabályozására a következõ törvényt alkotja: 1. A törvény hatálya a fõvárosi önkormányzatra és a kerületi önkormányzatokra terjed ki. 2. A Fõvárosi Közgyûlésnek az Ötv. 64. (4) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló évi C. törvényben meghatározott, a fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletõ bevételek megosztásáról szóló rendeletét az e törvényben foglaltak szerint kell megalkotnia. * A törvényt az Országgyûlés a december 18-i ülésnapján fogadta el.

4 156 ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE E törvény alkalmazásában: a) Tárgyév: azon gazdasági év, amelyhez tartozó megosztandó bevételeknek a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti megosztását a forrásmegosztás határozza meg. b) Bázisév: a tárgyévet kettõvel megelõzõ év. c) Központi hozzájárulás: A nem lakosság alapján járó központi normatív hozzájárulások és az azokhoz kapcsolódó kiegészítõ támogatások, a bázisévi önkormányzati költségvetési beoló érintett ûrlapjainak adatai. d) Normatív részesedési arány: A bázisévi záradási törvényben a fõvárosi kerületi önkormányzatokat együttesen és a fõvárosi önkormányzatot megilletõ központi hozzájárulás egymás közti aránya százalékban kifejezve. 4. (1) A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletõ bevételek körét az Ötv. 64. (4) bekezdése határozza meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek nagyságának meghatározása a tárgyidõszakra vonatkozó a kerületekkel egyeztetett fõvárosi költségvetési koncepcióban szereplõ tervok alapján történik. 5. (1) A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 4. (1) bekezdés szerint osztottan megilletõ bevételekbõl a személyi jövedelemadó helyben maradó részébe beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt elvont összeg tárgyévet megelõzõ évben visszaigényelhetõ részét is a fõvárosi önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 53% részesedés illeti meg. (2) A normatív részesedési arány 5%-ot meghaladó változása esetén az (1) bekezdésben meghatározott forrásmegosztási részesedést a normatív részesedési arányváltozás 60%-ának megfelelõ mértékben korrigálni kell. 6. (1) A kerületi önkormányzatokat megilletõ részesedés felosztásakor a bázisévi önkormányzati költségvetési beolók azon mûködési kiadásaiból, amelyekhez a központi költségvetés normatív hozzájárulást nyújt, le kell vonni a központi hozzájárulást, és a különbséget a központi hozzájárulások arányában kell megosztani az önkormányzatok között. (2) Az (1) bekezdés szerint ított felosztandó forráson felüli rész 40%-át a bázisév végi állandó népesség, 15%-át a belterületi földterület, 15%-át a belterületi földterületre ított népsûrûség, 15%-át a végén az önkormányzati tulajdonban lévõ félkomfortos, komfortnélküli és szükséglakások együttes alapterülete és 15%-át az önkormányzat területén iparosított technológiával épült lakások daraba arányában kell megosztani az önkormányzatok között. (3) Az állandó népesség (2) bekezdés szerinti súlya évente 2 százalékponttal növekszik, a lakás alapterületé és az iparosított technológiával épült lakások darabáé pedig 1-1 százalékponttal csökken. (4) Az egyes kerületi önkormányzatoknak az (1) (3) bekezdés szerint ított részesedési aránya a megosztott forrásokból a tárgyévet megelõzõ év forrásmegosztásához képest maximum 5%-kal nõhet, illetve csökkenhet. A módszer alkalmazása miatt bekövetkezõ eltérések a forrásmegosztás során az egyes önkormányzatok részesedését növelik vagy csökkentik. A részesedési arány elmozdulásának meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a költségvetési szervek intézményfenntartói jogának átadására visszavezethetõ változásokat. 7. (1) Az e törvény szerinti forrásmegosztás elvégzéséhez szükséges, a kerületi önkormányzati költségvetési beolókban szereplõ adatokat a fõvárosi önkormányzat feldolgozza és kiküldi az önkormányzatoknak ellenõrzés céljából a tárgyévet megelõzõ év október 31. napjáig. A kerületi önkormányzatok az adatellenõrzésnek a tárgyévet megelõzõ év november 15. napjáig tesznek eleget. (2) A fõvárosi önkormányzat a tárgyévre vonatkozó rendelettervezetét a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából január 15-ig küldi meg, a Fõvárosi Közgyûlés rendeletét február 15-ig alkotja meg. (3) A megosztott forrásokból az egyes kerületi önkormányzatokat havonta, a tárgyhót követõ hónap 10. napjáig illeti meg a tárgyhónapban befolyt ezen források 5. és 6. szerint ított hányada. (4) A tárgyévi forrásmegosztási rendelet kihirdetéséig a megelõzõ évi rendeletben meghatározott hányadok alapján kell a forrásokat megosztani, amelyet az elfogadott forrásmegosztási rendeletben szabályozott módon visszamenõleg korrigálni kell. 8. (1) A fõvárosi önkormányzat tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendeletét az Állami Számvevõszék felülvizsgálja. Az Állami Számvevõszék az adatok megalapozottságának és az ennek alapjául szolgáló ítások helyességének vizsgálatába könyvvizsgálót vonhat be. A könyvvizsgáló nem lehet azonos az Ötv. 92/A. -ában meghatározott feladatra megbízott könyvvizsgálóval. (2) Amennyiben a felülvizsgálat megállapítja, hogy a forrásmegosztás során alkalmazott adatok, vagy a ítások helytelensége miatt a fõvárosi önkormányzat vagy valamely kerületi önkormányzat jogosulatlan forráshoz jutott, vagy a jogszerûen járó forrásnál alacsonyabb összegben részesült, ezt az összeget a hiba feltárását követõ év forrásmegosztásánál kell figyelembe venni.

5 2. ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 157 Záró rendelkezések 9. (1) E törvény kihirdetését követõen a fõvárosi önkormányzat 5 munkanapon belül megküldi a kerületi önkormányzatoknak a évi forrásmegosztás elvégzéséhez szükséges, a kerületi önkormányzati költségvetési beolókban szereplõ fõvárosi önkormányzat által kigyûjtött adatokat ellenõrzés céljából, melyet a kerületi önkormányzatok az ellenõrzést követõen 5 munkanapon belül visszaküldenek. (2) A törvény 6. (4) és 7. (4) bekezdése szerinti elõzõ évi forrásmegosztásnál 2007-ben a évi eredeti forrásmegosztást kell figyelembe venni. (3) A törvény 5. (2) bekezdését, valamint 6. (3) bekezdését elsõ alkalommal a évi forrásmegosztásnál kell alkalmazni. (4) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló évi CXIV. törvény. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke évi CXXXV. törvény a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény módosításáról* 1. A közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a következõ 17/B. -sal egészül ki: 17/B. (1) Az általa irányított szervezetek vonatkozásában a helyi önkormányzat jogosult a közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva lefolytatni. (2) A helyben központosított közbeszerzési eljárásokra e törvény szabályait kell alkalmazni. (3) A közbeszerzés helyben központosításáról az önkormányzat rendeletet alkot, amelyben a) kijelöli a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetet; b) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó költségvetési szervek körét, az eljáráshoz való csatlakozás lehetõségét; * A törvényt az Országgyûlés a december 21-i ülésnapján fogadta el. c) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások körét; d) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, és a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek együttmûködésének szabályait, különösen a felek adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatszolgáltatás és az adatkezelés módját; e) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet részére fizetendõ, kizárólag a helyben központosított közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket fedezõ díj ításának és megfizetésének módját, valamint az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnek az önkormányzat felé fennálló tájékoztatási és beolási kötelezettségét. 2. A Kbt a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [E fejezet alkalmazásában ajánlatkérõk] d) a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács; 3. A Kbt a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (6) és (7) bekezdés ozása (7) és (8) bekezdésre változik: (6) A hatósági igazolásban meg kell jelölni, hogy azt közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, a közbeszerzési eljárás ajánlatkérõjének, tárgyának megjelölése nélkül. 4. A Kbt ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az eredményhirdetés során az ajánlatkérõ köteles ismertetni a 93. (2) bekezdése szerinti összegezésben foglalt adatokat. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levõ ajánlattevõknek át kell adni, a távollevõ ajánlattevõknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követõen haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni. Ha az ajánlattevõ nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetõségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján postai úton kell feladni. 5. A Kbt ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A részvételi szakasz eredményhirdetése során az ajánlatkérõ köteles ismertetni a 116. (2) bekezdése sze-

6 158 ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 2. rinti összegezésben foglalt adatokat. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levõ jelentkezõknek át kell adni, a távollevõ jelentkezõknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követõen haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni. Ha a részvételre jelentkezõ nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetõségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján postai úton kell feladni. 6. (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen megkezdett [Kbt ának (2) bekezdése] közbeszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzõdésekre, tervpályázati eljárásokra, és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetõleg kérelmezett békéltetési eljárásokra kell alkalmazni. (2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Kbt ának (2) bekezdésében, valamint 71. -ának (3) bekezdésében a 63. (1) (6) bekezdése szövegrész helyébe 63. (1) (7) bekezdése szövegrész, a 88. -a (1) bekezdésének g) pontjában a [86. (3) bekezdése] szövegrész helyébe a [86. (4) bekezdése] szövegrész, a ának (2) bekezdésében, valamint ának (3) bekezdésében 63. (1) (6) bekezdése szövegrész helyébe 63. (1) (7) bekezdése szövegrész, a ának (2) bekezdésében a a 60. (3) bekezdésében szövegrész helyébe a 60. (5) bekezdésében, ának (1) bekezdésében a kivéve a (2) és a (4) bekezdésben szövegrész helyébe a kivéve a (2) és az (5) bekezdésben szövegrész, a ának (2) bekezdésében a 147. (4) bekezdése szövegrész helyébe a 147. (5) bekezdése szövegrész, a a (9) bekezdésének második mondatában a,,90. (2) bekezdése szövegrész helyébe a 90. (2) (4) bekezdése szövegrész, a ának j) pontjában a 243. (2) bekezdése szövegrész helyébe a 243. b) pontja szövegrész, a ának k) pontjában a 243. (3) bekezdésében szövegrész helyébe a 243. c) pontjában szövegrész lép. (3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Kbt ának (5) bekezdésében a külön jogszabály szerint szövegrész, a ának (6) bekezdése, a a (2) bekezdésének b) pontja, a ának (1) bekezdésében és ának (1) bekezdésében a, a 284. (4) bekezdése pedig alkalmazható szövegrész, a ának (1) bekezdésében és ának (1) bekezdésében az, illetõleg elektronikus változatában szövegrész, valamint a a (1) bekezdésének j) pontjában az, illetõleg elektronikus változatának szövegrész. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke A Kormány 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelete a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXVII. törvény 66. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) a) 1. ú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet aa) a 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím, aaa) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet] meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségekben és a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet] meghatározott társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (a továbbiakban: HÖF TEKI), aab) az önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (a továbbiakban: HÖF CÉDE), aac) a decentralizált vis maior keret, ab) a 8. Vis maior tartalék cím és ac) a 10. A leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatása cím (a továbbiakban: LEKI), valamint b) az 5. ú melléklet 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása (a továbbiakban: TEUT) forrásokra. (2) A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok (a továbbiakban: decentralizált támogatási programok) elõirányzatainak rendeltetése az önkormányzati szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó tárgyi

7 2. ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE 159 eszközök fejlesztése, immateriális javak beszerzése, a meglévõ egyenlõtlenségek mérséklése, továbbá a vis maior helyzetek kezelése. (3) Az e rendelet hatálya alá tartozó források tekintetében a) pályázati rendszer keretében a HÖF TEKI, HÖF CÉDE, LEKI, valamint TEUT támogatására rendelkezésre álló szabad keretek, továbbá a benyújtott igények alapján a decentralizált vis maior keret felhasználásáról a regionális fejlesztési tanács (a továbbiakban: Tanács), b) kérelemre a vis maior tartalék felhasználásáról az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt. (4) Az e rendeletben meghatározott pénzügyi lebonyolítással (különösen az utalványozással, az elõirányzat átadásával, a nyilvántartással, a féléves és az éves beolással) kapcsolatos feladatokat a (3) bekezdésben meghatározott elõirányzatok vonatkozásában az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) végzi. (5) A költségvetési törvény 16. -a (1) bekezdésének d) pontja alapján a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása címen jóváhagyott elõirányzatból a vis maior feladataik ellátásához 800 millió forint illeti meg a helyi önkormányzatokat. A HÖF TEKI, a HÖF CÉDE, valamint a decentralizált vis maior keretek régiók közötti felosztását e rendelet 1. ú melléklete tartalmazza. (6) A decentralizált támogatási programok elõirányzatai felhasználása vonatkozásában az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ámr.) az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. 2. E rendelet alkalmazásában: 1. beruházás: a vitelrõl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: viteli törvény) 3. -a (4) bekezdésének 7. pontjában meghatározott tevékenység; 2. fejlesztés: a beruházás és a felújítás; 3. felújítás: a viteli törvény 3. -a (4) bekezdésének 8. pontjában meghatározott tevékenység; 4. földcsuszamlás: a természetes egyensúlyát vesztett lejtõ vagy csúszólap mentén mozgó földtömeg, amely közintézményt vagy legalább három beépített ingatlant érint, illetve a csuszamlás árvizet vagy más katasztrófahelyzetet idézhet elõ; 5. humán-infrastruktúra fejlesztés: az oktatás (alap- és középfokú oktatás), a mûvelõdés, az egészségügy, a szociális ellátás (szociális és családügy), valamint a sport területén megvalósuló fejlesztés; 6. igazolt la: az általános forgalmi adóról szóló törvény elõírásainak mind formailag, mind tartalmilag megfelelõ, az önkormányzat képviselõjének mûszaki teljesítést igazoló nyilatkozatával ellátott la; 7. innovációs központ: olyan szervezet, amelynek adottságai és kapcsolatrendszere lehetõvé teszi a korszerû fejlesztési technológiai eljárások telepítését, és amely ezáltal a mûszaki fejlõdésre általános húzó hatást fejt ki; 8. ipari terület: településrendezési tervben ipari célra kijelölt, 25 hektárnál nem nagyobb terület; 9. kedvezményezett: a támogatásban részesített helyi önkormányzat, önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás; 10. közösségi tér: olyan, a kistérségre vagy azon belüli mikrotérségre kiterjedõen egyes településeken mûködõ intézmény, amelyben a környezõ lakosság, illetve a vállalkozói és civil szervezetek koncentráltan vehetik igénybe a közösségi alapszolgáltatásokat és az azokat kiegészítõ funkcionális lakossági szolgáltatásokat, tájékozódhatnak az ezek igénybevételéhez szükséges információkról (például e-magyarország pont, e-közigazgatás, térségi információs pont, mûvelõdési funkció, kiegészítõ szociális és egészségügyi szolgáltatások stb.); 11. önkormányzati társulás: a kistérségi területfejlesztési, valamint intézményfenntartói társulás és az önkormányzatok egy fejlesztési feladatra összefogott társulása; 12. pályázat befogadásának idõpontja: a pályázati felhívásnak hiánytalanul megfelelõ pályázat beérkezésének idõpontja, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésének idõpontja; 13. pályázat benyújtásának idõpontja: postai kézbesítés esetén a postára adás napja, személyes kézbesítés esetén a pályázat átvételének napja; 14. partfal: az a földfelszín, ahol a szintkülönbség változása felületének legalább 2/3-ad részében 60 -nál meredekebb, azonban nem tekinthetõ partfalnak a mûködõ és a felhagyott bányafal; 15. pince: a földkéregbe vájt mesterséges, falazott vagy falazatlan üreg, kivételt képeznek az ipari, bányászati céllal mélyítettek, illetve az épületek szerkezeti részét képezõ pincék; 16. projektcsomag: a leghátrányosabb helyzetû kistérségen belül, illetve egymással szomszédos leghátrányosabb helyzetû kistérségekben lévõ legalább két települést érintõ, kistérségi jelentõségû, egymás hatását felerõsítõ, összehangolt projektek összessége; 17. szilárd burkolat: az aszfalt, az aszfaltmakadám, az itatott makadám, a beton, betonkõ és a kockakõ burkolat; 18. telepszerû lakókörzet: a legalább négy lakásból álló lakókörzet, amely általában a településtõl elkülönülve, szegregált körülmények között található, és amelynek lakásai alacsonyabb komfortfokozattal, alacsonyabb minõ-

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat Tartalomjegyzék 2012. évi CCVIII. törvény Egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról* 36494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 178. szám II. Törvények 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására Pályázat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről *

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről * 007. évi. törvény a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 Budapest, 2011. augusztus 31. Ára: 4010 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 4162 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CCVIII. törvény 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 A 2013.1.2.

Részletesebben

2006. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről *

2006. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről * 006. évi. törvény a Magyar Köztársaság 007. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 007. évi költségvetéséről, az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 2., hétfő Tartalomjegyzék 2013. évi CCII. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004 (VIII.

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben