A csehszlovák legionáriusok ban összefüggésben a Nagy Háború jellegével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A csehszlovák legionáriusok 1914 1918-ban összefüggésben a Nagy Háború jellegével"

Átírás

1 38 A csehszlovák legionáriusok ban összefüggésben a Nagy Háború jellegével Tisztelt Történész-kollégák, Hölgyeim és Uraim! Amikor azon gondolkodtam, miként is tehetnék úgy eleget a rövidre szabott előadásom címében megfogalmazott téma bemutatásának, hogy közben minél közérthetőbben járuljak hozzá konferenciánk általános irányultságához, tudatosítottam, hogy nem lesz elegendő számomra a legionáriusok mozgalmának hagyományos pertraktálása. Minden ismert álláspont ezt a témát az önálló csehszlovák állam létrehozásának velejárójaként emlegeti, mintegy a külföldi csehszlovák ellenállás legjelentősebb részeként. Szerintem az így felvetett kérdések többségére már megszülettek a válaszok, méghozzá a külföldi történészek számára is érthető nyelveken. Én azonban most szívesen tennék kísérletet valami egyébre, nevezetesen egy olyan esettanulmányra, amelyben a legionárius problematika vizsgálatán keresztül legalább részben lehetővé válna, hogy betekintést nyerjünk a cseh társadalom sorskérdéseibe, elképzeléseibe és élményeibe az as évek világégése alatt és közvetlenül utána. A legionáriusok nem tekinthetők valamilyen cseh sajátosságnak. Ők a Nagy Háború gyermekei, illetve azé a nyugtalan koré, amely a háború következtében előállt. Előadásomat szeretném néhány rövid szakaszra tagolni. 1. Bevezetés, amelyben említést teszek azokról az alapvető fogalmakról és tényekről, amelyekkel dolgozni fogok; 2. a legionárius mozgalom összefüggései a háború általános jellegével; 3. a legionáriusok mint a háború cseh jellemzői. Előadásom keretei csupán a rövid és vázlatos ismertetést teszik lehetővé. Éppen ezért eltekintek például a legionáriusok sorsának ecsetelésétől a háború utáni években. Szlovákiai harcaikkal sem foglalkozom, sem egyéb szélsőséges megnyilvánulásaikkal gondolok itt mindenekelőtt a Habsburg-emlékművek rombolására, illetve a politikai rendszeren belül megnyilvánuló aktivitásukkal. Ezek a folyamatok már jól ismertek a különböző monografikus feldolgozásokból és az e témakörrel foglalkozó tanulmányokból. 1. A modern korban az ókori Rómától eltérően az önkéntes vagy részben önkéntes fegyveres alakulatokat nevezték légióknak. A dolog jellegéből fakad, hogy ezek a fegyveres alakulatok például a DAMBROWSKY-féle Lengyel Légió, MICKI- EWICZ légiója, a cseh Akadémiai Légió vagy a PILSUDSKY-féle légió és a többiek rendszerint valamilyen szélesebb, nemzetileg motivált ellenállási mozgalom részét képezték. A külföldi csehszlovák fegyveres ellenállási mozgalom tagjait csak a hazájukba történt visszatérésük után kezdték legionáriusoknak hívni. Ők egyszerűen csak önkénteseknek, ellenállóknak vagy a külföldi hadsereg katonáinak nevezték magu-

2 A CSEHSZLOVÁK LEGIONÁRIUSOK BAN 39 kat, bár az osztrák-magyar dokumentumokban már a háború kezdeti szakaszában is legionáriusok -ként emlegették őket. A legionárius megnevezés később általánossá vált, ezt azonban nem mindenki értelmezte egységesen. Voltak, akik légióként emlegették a külföldi csehszlovák haderő összességét, mások azonban csak azokat tartották legionáriusoknak, akik már október 28-ika előtt tehát a köztársaság kikiáltásának napjáig beálltak a külföldi csehszlovák hadseregbe. Az július 24-én elfogadott 462. sz. törvény is eképpen határozta meg a legionárius fogalmát, azzal a bővítéssel, hogy az már azokat is ide sorolta, akik hitelt érdemlően bizonyítani tudták, hogy nem léphettek be ugyan a külföldi csehszlovák hadseregbe, de azért valamelyik antantállam hadseregének kötelékében részt vettek a központi hatalmak elleni küzdelemben. És még egy terminológiai pontosítás: bár csehszlovák legionáriusokról beszélünk, a mozgalom maga - az egész külföldi politikai ellenálláshoz hasonlóan mindenekelőtt a cseh törekvések és célkitűzések megtestesítője volt. A Csehszlovák Légiók Irodájának 1937-ből származó utolsó statisztikai kimutatása szerint a külföldi csehszlovák haderő hozzávetőlegesen főt számlált, és ebből a törvény szerinti legionáriusok száma csaknem volt (ebből volt Oroszországban, 9000 Franciaországban, Olaszországban). Az első önkéntes csehszlovák egységek amint tudjuk Franciaországban és a cári Oroszországban (annak lengyel területeit is beleértve) jöttek létre, és az ott élő cseh és szlovák telepesekből verbuválódtak. A nemzeti lelkesedés mellett itt mindenekelőtt a befogadó ország iránti lojalitás kinyilvánítására való törekvés játszott szerepet, elvégre az internálás veszélye csak ezáltal volt elhárítható. Franciaországban mindjárt a háború kitörése után megalakult az idegenlégió 2. menetezrede C zászlóaljának keretében a Nazdar néven elhíresült cseh század, amely azonban 1915 tavaszáig oly nagy veszteségeket szenvedett el, hogy azt fel kellett oszlatni. Hasonlóképpen Oroszországban is mindjárt a háború elején megszervezték a kijevi és moszkvai csehek az úgynevezett Cseh Druzsinát, amelyet RADKO DIMITRIJEV 3. hadseregének keretén belül hírszerzési feladatokkal bíztak meg. A Cseh Druzsinát azonban a cári kormányzat elzárkózó magatartása miatt leginkább csak az Oroszországban élő csehek soraiból töltötték fel, a hadifoglyok közül csak elvétve. Ebből kifolyólag az esztendő végén a csehszlovák katonai ellenállást Oroszországban mindössze egy két ezredből álló lövészdandár fémjelezte, hozzávetőlegesen 6000 harcossal. Az július 2-án lezajlott Zborov melletti ütközet azonban jelentős változást hozott a légió építésének ütemében. Az év folyamán Oroszországban sikerült a cseh és a szlovák hadifoglyokból kiépíteni a Csehszlovák Hadtestet. A harcokba való bekapcsolódásának reménye azonban rövidéletűnek bizonyult. A sikertelen Kerenszkij-offenzíva és a német, valamint az osztrák-magyar haderő ellentámadása, majd a bolsevik forradalom és az azt követő breszt-litovszki béke után nyilvánvalóvá vált, hogy az oroszországi légió tevékenysége a külföldi cseh ellenállás szempontjából már nem lehet eredményes. Tervek születtek a legionáriusok tengeri úton való elszállításáról Franciaországba az északi Archangelszkből, illetve a távol-keleti Vlagyivosztokból. Hibásnak bizonyultak azonban a csehszlovák külföldi ellenállás vezetőjének, T. G. MASARYKnak

3 40 elképzelései arról, hogy a szovjethatalommal fenntartható lesz a korrekt és semleges viszony egészen az egységek elszállításáig. Ezen illúziók szellemében kötötték meg Moszkvával a légió szabad elvonulásáról szóló egyezményt, cserébe a hátrahagyott nehézfegyverzetért, valamint a könnyűfegyverzet tetemes részéért. A legionáriusok vonatszerelvényei valóban megindultak kelet felé május 14-én azonban a transzszibériai vasútvonal egyik állomásán, Cseljabinszkban összetűzésre került sor a legionáriusok és a magyar hadifogoly-katonák között, akik a breszt-litovszki békeszerződés értelmében éppen ellenkező irányban tartottak hazafelé. A helyi szovjet beavatkozása csak felgyorsította a nyílt ellenségeskedés kialakulását a szovjethatalommal. A VOJCECHOVSKŶ alezredes, GAJDA százados és ČEČKA hadnagy a csehszlovák érában itthon valamennyien tábornokok lettek parancsnoksága alatt álló egységek koordinált fellépése nem várt sikerrel végződött. Az év nyarára a legionáriusok ellenőrzésük alá vonták csaknem a teljes transzszibériai vasútvonalat egészen Irkutszkig, a Volga-vidéken pedig szilárd bolsevikellenes frontot hoztak létre. A legionáriusok azonban nem is sejtették, hogy a szövetségesek egyáltalán nem fognak sietni az ő evakuálásukkal, és Oroszországban még csaknem két évet kell eltölteniük. Oroszországi ténykedésük természetesen nagy propagandasikereket eredményezett, és a szövetségesek táborában óriási visszhangot váltott ki. Ezzel természetesen hozzájárult a külföldi csehszlovák ellenállási mozgalom diplomáciai elismeréséhez. Idővel azonban a legionáriusok között hanyatlásnak indult a fegyelem, ezért aztán az evakuációt nem volt célszerű tovább halogatni. Mindazonáltal csak december 9-én hagyta el az orosz partokat a Yonan-Maru nevezetű hajó, amely a legionáriusok első harci egységeit szállította a fedélzetén, konkrétan az első csehszlovák lövészezred két zászlóalját. Az év nyarán a szövetséges kormányok egymás után ismerték el a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot az eljövendő csehszlovák kormány magjának, a harcoló csehszlovákokat pedig szövetséges nemzetté minősítették. Franciaországban négy légiós ezred alakult, amelyek 1918 októberében ténylegesen is bevetésre kerültek Terronánál és Vouziers-nél. Az olaszországi légiót is aránylag későn szervezték meg. A csehszlovák hadosztályt, amely már 1918 nyarától beavatkozott a harcokba, a fegyverszüneti szerződés megkötése után önálló hadtestté fejlesztették. Nos, éppen ezek az olaszországi legionáriusok képezték a gerincét azoknak a csehszlovák fegyveres alakulatoknak, amelyek fordulóján részt vettek Szlovákia megszállásában. Persze sok helyen például az akkor még egyértelműen magyar és német többségi Pozsonyban is egyáltalán nem barátokként fogadták őket. Bizony nem csodálkozhatunk rajta, hogy ebben az új világban egyáltalán nem éreztük jól magunkat jegyezte fel a megszállás egyik legionárius résztvevője. Az olaszországi legionáriusok aztán a Franciaországból hazatért légiósokkal együtt küzdöttek a Magyar Tanácsköztársaság hadserege ellen; egész a tavaszi vereségektől és visszavonulástól a magyar előrenyomulásnak a szövetségesek dörgedelme által történt nyári megakadásáig. 2. Megítélésem szerint a légiók tevékenysége két olyan jellegzetes jegyet visel magán, amelyek meghatározói voltak az első világháborúnak. E világégés alatt vált első ízben nyilvánvalóvá a propaganda jelentősége. Elmondható ezzel kapcsolatban,

4 A CSEHSZLOVÁK LEGIONÁRIUSOK BAN 41 hogy az olaszországi hadszíntereken a csehszlovák legionáriusok is részesei voltak ennek a tevékenységnek. Persze, a másik oldalon az osztrák-magyar hadvezetés is igyekezett megfelelő propagandával elejét venni a legionárius-jelenségnek. Főleg, az osztrák-magyar vezérkar új főnöke, báró ARTHUR ARZ VON STRASSENBURG vezérezredes járt el újszerűen ebben a vonatkozásban. Az volt a véleménye, hogy az olaszországi csehszlovák dandárt nem szabad figyelmen kívül hagyni, annál is inkább, mivel állandóan érkeznek a jelentések arról, hogy mily szörnyűségeket követnek el a csehek idegen egyenruhákban. Azt javasolta, hogy a Monarchia ellen harcoló csehszlovák egységek katonáit nevezzék ellenforradalmároknak, illetve antibolsevistáknak. Utasítására azt híresztelték, hogy a csehszlovák legionáriusok Nagy- Britannia és Oroszország birodalmi érdekeit szolgálják. Ezek a bizarr ötletek is csak a háborús propaganda jelentőségét illusztrálják. Az 1918-as év elején az említett ARZ vezérezredes a hadseregben újból cenzúrát léptetett életbe a légiók vonatkozásában, mivel megítélése szerint a róluk kerengő hírek ártanak a katonai érdekeknek. Mindazonáltal azt vallotta, hogy a cenzúrának nem kell mindenütt egyformán működnie. Például szerinte Magyarországon a külföldi csehekről szabadon írhatnak. Amikor aztán augusztus 9-én Nagy-Britannia a csehszlovákokat elismerte szövetséges hadviselő nemzetnek, Ausztria-Magyarország tiltakozó jegyzékben fejtette ki valójában helyénvalóan, hogy csehszlovák nemzet nem létezik, csupán csehek és szlovákok vannak. A jegyzék arra is kitért, hogy a Csehszlovák Nemzeti Tanács senkitől sem kapott felhatalmazást e nemzetek képviseletére, és ellentétben a hatályos nemzetközi joggal, az úgynevezett csehszlovák hadsereg katonái részben osztrák-magyar állampolgárokból verbuválódtak. El kell ismernünk, hogy a háború kezdeti szakaszától fogva az osztrák-magyar illetékes szervek minden esetben tüzetesen megvizsgálták, hogy a fogságba esett legionáriusok milyen állampolgárságúak. Az elfogott legionáriusok kivégzései ezeket az akciókat a legénység körében végzett felvilágosító propaganda kísérte, méghozzá azok anyanyelvén brutális és szomorú velejárói voltak ugyan a háború menetének, mindazonáltal nem minősíthetők jogellenes cselekedeteknek. R. G. PLASCHKA professzor mutatott rá tanulmányaiban, hogy a Nagy Háború nyilvánvaló változást hozott a lojalitások értékrendjében. Az első helyre a saját nemzetem iránt érzett kötelességtudat került. A nemzeti közösség az egyéntől elvárta az önfeláldozás erényét. A közép-európai térségben így a cseheknél is ez az újfajta lojalitás sok esetben összeütközésbe került a hagyományos lojalitás formáival. Ez aztán törvényszerűen relativizálta az árulás fogalmát. PLASCHKA professzor is felhívja rá a figyelmet, hogy amikor az olasz fronton fogságba esett legionáriusokat kivégzésük előtt megkérdezték, vajon tudják-e, miért halnak meg, azok így válaszoltak: A hazánk szabadságáért. A kivégzettek testére helyezett táblák feliratai azonban arról beszéltek, hogy ezek hazaárulók. 3. A nemzet háborús élményeinek ellentmondásossága és egyenetlensége volt a folyamatok egyik legjellegzetesebb kísérő jelensége. A háború kezdeti szakaszában a csehek például lényegében megbízható módon eleget tettek bevonulási kötelességüknek, bár az is igaz, hogy különösebb lelkesedés nélkül. Az egyik fiatal cseh tör-

5 42 ténész, DAVID PAZDERA ezt úgy nevezi, hogy a tudat által örökölt kötelességérzet. Az osztrák-magyar hadseregen belül a cseh alakulatok harci értéke s harctér és az időpont függvényében kiegyensúlyozatlannak nevezhető. Az évben a keleti hadszíntéren például a cseh ezredek gyakran csődöt mondtak (bár a legújabb kutatások szerint ennek motivációi összetettebbek voltak a régebbi szakirodalom állításainál), de az olasz hadszíntéren éppen fordítva: a cseh alakulatok itt gyakorlatilag a háború befejező szakaszáig megőrizték viszonylagosan magas harci moráljukat. A légióba való belépések igazi motivációi mindmáig felderítetlenek. Úgy tűnik azonban, hogy a nemzeti identitástudat mellett ebben egyéb körülmények is közrejátszottak. Ilyen lehetett például a környezeti ráhatás (Olaszországban) vagy a szabadulási vágy a nyomorúságos hadifogolytáborokból (Oroszországban). A háború alatti cseh sorsra különösen jellemző az július 2-ai Zborov melletti csata. Itt a hiányosan felszerelt csehszlovák lövészhadosztály meglepő eredményeket ért el: fogságba ejtett néhány ezer ellenséges katonát és aránylag sok fegyvert is zsákmányolt. A legionáriusok támadása többek között a túlnyomóan csehekből álló 19. hadosztály (75. és 35. gyalogezred) állásai ellen irányult. A nevezettek ellenállása nem volt különösebben szívós, bár a gyalogezredeknek mint alakulatoknak hadibecsületén nem esett csorba állapította meg utólagosan a vizsgálatot lefolytató hadsereg-főparancsnokság jelentése. Itt tehát csehek harcoltak csehek ellen. Bár nem akarok összehasonlítást tenni: a Csehszlovák Légiók Irodájának évi statisztikai kimutatása szerint a légiók soraiban a háború folyamán összesen tehát a harci cselekmények következtében, betegség és öngyilkosság miatt 5405 katona vesztette életét, ezzel szemben az Istenért, a császárért és a hazáért WILHELM WINKLER kimutatásai szerint a 80 százalék fölötti cseh többséggel rendelkező, tehát túlnyomóan csehek által lakott járásokból katona esett el csak az esztendő végéig. A csehek elidegenedése a Monarchiától azonban még 1917-ben sem volt annyira előrehaladott állapotban, hogy a légiókról keringő hírek otthon tömegméretű ellenállást válthattak volna ki. Csak 1918 tavaszától vagy még inkább nyarától szakítottak a csehek visszafordíthatatlanul a Monarchiával. A csehszlovák légiók harci cselekményei azonban mindjárt a köztársaság megalakulása után nélkülözhetetlen részeivé váltak az államiság ideológiai érvrendszerének. Az már szinte természetesnek vehető, hogy ez a folyamat nehezítette a csehek és szlovákok szótértését az ország többi nemzetiségével. A csehek tehát a központi hatalmak oldalán léptek be a háborúba, amelyet azonban a győztes antant oldalán fejeztek be, ráadásul saját államisággal. A világ előtt a csehszlovák légiók jelentették egyik fő nyomatékát ennek az átalakulásnak. A cseh érvrendszer paradox módon már a háború folyamán és utána is leegyszerűsítve szinte alátámasztani látszott a nacionalista német mítoszt a hazaáruló cseh nemzetről. Ez a mítosz azonban nem felel meg a valóságnak. Tény viszont, hogy a háború utáni torta felszeletelésekor a cseheknek igencsak nagy darab jutott. Fordította: Kovács Zsolt

HADIFOGLYOK KÖZÖTT OROSZORSZÁGBAN ÉS SZIBÉRIÁBAN 1914 1920 1

HADIFOGLYOK KÖZÖTT OROSZORSZÁGBAN ÉS SZIBÉRIÁBAN 1914 1920 1 48 ELSA BRÄNDSTRÖM HADIFOGLYOK KÖZÖTT OROSZORSZÁGBAN ÉS SZIBÉRIÁBAN 1914 1920 1 RÉSZLETEK Az első világháború magyar vonatkozásainak legtisztázatlanabb kérdései közé tartozik a százezernyi magyar internacionalista

Részletesebben

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak Források Részlet az 1918. november 13 14-i aradi magyar román tárgyalások anyagaiból Jászi miniszter reflektál az elhangzott észrevételekre. Nagy hálával tartozik Maniu Gyulának azért a nyílt férfias állásfoglalásért,

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

JELENKOR A francia fegyveres kollaboráció a második világ- háborúban

JELENKOR A francia fegyveres kollaboráció a második világ- háborúban JELENKOR A francia fegyveres kollaboráció a második világháborúban Bár jelen írás célja egy a közelmúltban Franciaországban megjelent monográfia bemutatása, szerencsés módon mégis egy magyar szerző művének

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1999-03 História 1999-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között

A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között Illésfalvi Péter A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között A román magyar viszony már a XX. század elején is az egyik legneuralgikusabb eleme volt a kárpát-medencei népek együttélésének,

Részletesebben

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS?

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Varga József BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Adalékok Magyarország és a Duna-medence kortörténetéhez I. rész 1918-1939 Budapest, 1991 A címlapot tervezte: KURUCZ TIBOR Magyarra fordította: NYÁRI ZSIGMOND

Részletesebben

15. évfolyam 3. szám 2013. május június

15. évfolyam 3. szám 2013. május június 15. évfolyam 3. szám 2013. május június A Nemzeti Összetartozás Napja A Magyar Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről, a trianoni tragédiára emlékezve, június

Részletesebben

szemle Lajos Iván élete és halála *

szemle Lajos Iván élete és halála * [ ] szemle 276 Lajos Iván élete és halála * Nagy Töhötöm és Ugrin József 1942-ben Erdélyben (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár) Lajos Iván (1906 1949) pécsi tankerületi tanügyi fogalmazó neve

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig 31 Az első világháborút követő események Az első világháború politikai, katonai és gazdasági következményei Európa, az Osztrák-Magyar Monarchia, azon belül pedig a Mátyusföld számára sorsdöntő változást

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

1956 és a világ. Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények DONÁTH FERENC

1956 és a világ. Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények DONÁTH FERENC 1956 és a világ 150 [ ] DONÁTH FERENC Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények Nagy Imre november 4-i beszédérôl helytelen, de széles körben elterjedt, lesújtó vélemény alakult

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Tömösváry Zsigmond ezredes A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK?

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? KÖPECZI BÉLA GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? I. A Tiszatáj kérdés-feltevése nem az egyéni sorsot, hanem a magyar

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben

Történelem. az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ

Történelem. az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ Történelem az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ Szerzői munkaközösség: PhDr. Marcela Bednárová, PhD., Mgr.

Részletesebben

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 1 FORRÁSOK A KELET-KÖZÉPEURÓPAI KISEBBSÉGEK 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ 2. MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET ARCHÍVUMA ÉS ADATTÁRA Sorozatszerkesztõ:

Részletesebben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben 1. A győztes nagyhatalmak szerepe a magyar békeszerződésben A téma alaposan földolgozott. L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Galántai József, Litván György,

Részletesebben

Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén SZAKDOLGOZAT

Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén SZAKDOLGOZAT Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén SZAKDOLGOZAT Budapest 1995. szeptember Mottó: A nacionalizmus általában azt jelenti, hogy a nemzeti vonás megerôsödik, és az embercsoport a normális

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének Csomós István A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában; hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés, A

Részletesebben

Tényleg 6 millióan haltak meg?

Tényleg 6 millióan haltak meg? Richard Harwood. Tényleg 6 millióan haltak meg? Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Végre a valóság... 5 A magyar kiadás előszava... 6 Bevezető... 7 A hazaszeretettől való elriasztás... 8 2. Német

Részletesebben

Regio - Kisebbség, politika, társadalom 4. évf. (1993.) 3.sz.

Regio - Kisebbség, politika, társadalom 4. évf. (1993.) 3.sz. PETR LOZOVIUK Tirol - kettéosztott tartomány az egyesülő Európában? A következetes föderalizáció megvalósításának kilátástalansága és a világméretű háborús konfliktus sikertelen rendezése a Duna menti

Részletesebben

A második demarkációs vonal, valamint az 1919. június 12-ei szlovák magyar végleges határ a cseh szlovák javaslatok és követelések tükrében *

A második demarkációs vonal, valamint az 1919. június 12-ei szlovák magyar végleges határ a cseh szlovák javaslatok és követelések tükrében * MARIÁN HRONSKÝ A második demarkációs vonal, valamint az 1919. június 12-ei szlovák magyar végleges határ a cseh szlovák javaslatok és követelések tükrében * Nem szükséges különösebben hangsúlyoznunk, hogy

Részletesebben

Halász Iván Csehek és oroszok a 19. és 20. században. A csehek sajátos helye a szláv világban

Halász Iván Csehek és oroszok a 19. és 20. században. A csehek sajátos helye a szláv világban Halász Iván Csehek és oroszok a 19. és 20. században A szakmai közvélemény jelentős része általában a cseh polgári modernizációt és a nemzeti ébredést 1 tekinti az egyik legsikeresebb ilyen jellegű folyamatnak

Részletesebben

Kun Béla után Horthy Miklós elôtt Magyarország és az antant 1919 nyarán

Kun Béla után Horthy Miklós elôtt Magyarország és az antant 1919 nyarán Múltunk, 2010/3. 25 45. 25 [ ] PRITZ PÁL Kun Béla után Horthy Miklós elôtt Magyarország és az antant 1919 nyarán A mai nap folyamán tájékoztatta Kun Béla augusztus elsején Vlagyimir Iljics Lenint Budapesten

Részletesebben