A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA"

Átírás

1 A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE ÍRTA: ELEFÁNTY SÁNDOR IGAZGATÓ-TANÍTÓ. Nyomta Beke Zoltán könyv- és lapkiadóvállalata Debrecen, Füvészkert u. 9. sz.

2

3

4

5 A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE, ÍRTA: ELEFÁNTY SÁNDOR IGAZGATÓ-TANÍTÓ. Nyomta Beke Zoltán könyv- és lapkiadóvállalata Debrecen, Füvészkert u. 9. sz.

6

7 Iskolánk igazgatója kérésére előszót kellene írnom iskolánk történetéhez. Őszintén szólva, nehéz feladat ez az én számomra. Mint a reálizmus híve nem vagyok barátja a történelemnek. Akárhányszor átértékeljük, helyesbbítjük, bővítjük, szűkítjük, újra írjuk egy-egy kornak a történelmét, hiú illúzió az, ha azt hisszük, hogy ez az így megírt oknyomozó avagy szellemtörténet fedi annak a kornak a letűnt életét. Az Élet-csoda olyan mély, kifürkészetlen és kifürkészhetetlen, annyi ismeretlen erő és törvény mozgatja, annyi misztériummal érintkezik a határain, annyira megismerhetetlenek a történelemben szereplő neves és névtelen emberek, egyének és tömegek, hogy a történetírás, ne nehezteljenek reám a történet-írók és történet-tanárok e vélemény-mondásért, nemes, tiszteletreméltó, de hiú igyekezet, amely csak vázlatos rajzát adhatja egy kornak, de nem annak a kornak az életképét." így van ez egy iskola, kivált a mi iskolánk élet-történetével is. Elefánty Sándor igazgatónk hosszú évek alatt szorgalommal, hűséggel, buzgalommal gyűjtögette az anyagokat, rajzolgatta a grafikonokat, írt, számolt, rajzolt, rendszerezett, statisztikai táblákat állított össze, fel akarta markolni féltő gonddal iskolánk 50 esztendei életét, de nem ő rajta múlt, hogy ebben az alapos, pompás történetben még sincs benne a mi iskolánk 50 éves élete : az a sok báj, szépség, kedvesség, üdeség, tréfa, aranyos humor, csengő kacagás, áhítatos gyermekima és ének, tágranyílt szemű csodálkozás, bohó gyermekboldogság, épen az, ami iskolánk életének ízt, színt, kedvességet, felejthetetlen élményszerűséget adott. Iskolánk történelméből csak azt lehet megírni, ami elmúlt, ami a Múlté, de ami él, ami örök, ami ott él még ma is frissen, ragyogó, mosolygó, könnyes szemű emlékképen az édesanyák képe mellett a deresedő hajú volt tanítványok szívében, azt nem lehet, de nem is kell megírni. Be van az oda írva a szeretet aranyával örökre. Iskolánk történetéről annyit lehet írni röviden: mindenki szerette, mindenki szereti és reméljük, hisszük, ezután is szeretni fogja mindenki. Ebben az élő, el nem múló szeretetben van benne a mi iskolánk élete, múltja, jelene, jövője, tanítóink hűséges munkája, átélt hivatása, áldozatos elégése, iskolánk nemes hagyománya, szelleme, hűsége és áldásos missziója. Erről azonban mások ítéljenek, iskolánké csak az igyekezet. Pass László. alesperes, ískolaszéki elnök.

8

9 1. AZ ISKOLAALAPÍTÁST MEGELŐZŐ ÉVEK. Debreceni evang. egyházunk 1883-ban megalakulván, híven evangélikus múltúnkhoz, elemi iskolát állított 1886-ban a maga erejéből, tudván, hogy egyházunk megerősödését, fejlődését, majd felvirágzását elsősorban az iskola munkálja februárjában Materny Lajos beiktatásakor azt mondta: A köztudat szerint az a nemzedék lesz erős oszlopa egyházának, amely már gyermek korában szívja magába azt a levegőt, mely egyházát élteti. Ehhez azonban szükséges, hogy iskolája legyen az egyháznak. Az iskola élén álló tanerők ne legyenek felekezetközi gondolkozásúak. (Materny Lajos Visszaemlékezései 16. lap.) Beiktatása közebédjén ő maga kezdte meg az iskolaállításra való gyűjtést 50 frt-tal. Ez a mustármagnyi öszszeg indította el híveink buzgalmát: gyűjteni a magunk iskolájára, ahol nem kell gyermekeinknek tandíjat fizetni, mint a ref. iskolákban. Már re fel akarta állítani Materny Lajos az iskolát, de bizony két év telt el, mire az iskola megnyílt. Az előkészítő évek idején letárgyalta egyházunk az iskola felállításának minden kérdését: kérvényezett a tanfelügyelőség útján a vallás- és közoktatásügyi miniszternél, felsőbb egyházi hatóságainknál, Debrecen szab. kir. város tanácsánál, emellett híveinket is áldozatkészségre hívta fel. Megalkotta az iskola szervezeti szabályzatát, ahogy a régi jegyzőkönyvek mondják: a Rendezethet, (Lásd később.) Materny Lajos az iskolával egyidőben templomot is akart építtetni. Ez ugyan csak 1889-ben következett be. Ezért 1885 nyarán Németországba átázott. Támogatást kért a különféle német Gotteskastenektől, mindenütt agitálva az evang. iskoláért és templomért. Útja sikerrel járt, mert 1886-tól 1918-ig, az összeomlásig, a német jótékonyegyesületek korsójából sose fogyott ki az olaj : a Gusztáv Adolf Egylet, a Leipziger Hauptverein, a bajor, a hamburgi, meklenburgi, a szász, a würtenbergi Gotteskastenek segítsége mindig eljutott Debrecenbe. Ezek az adományok segítették az egyházat a hívek áldozatkészségét is hozzászámítva. Ebből építették fel a templomot és az iskolát. A hívek áldozatkészsége az iskola felállításáért szépen nyilatkozott meg. Álljon itt az áldozatos nemes lelkek neve okulásul, példamutatóul a jövendőnek: Adakoztak: 1883-ban és 1884-ben: Materny Lajos ívén: Materny Lajos 50 írt, Szojka Gyula 5 frt, Liszka Nándor 5 írt, Posszert János 4 frt, Forgách Károly 2 frt, Oszterlamm Ernő 10 frt, összesen 79frt-ot. 5

10 1885-ben: Alibán Mihályné. özv. Beczner Jánosné, Forgách Károly, Géressí Kálmánné, Handtel Vilmos, Kalapos Társulat, özv. Kenderessy Jánosné, Kun Béláné, László Józsefné, Lux Lajosné, Makkay Ferencné, Malatinszky Ferenc, Materny Károly, Materny Lajos, Osterlamm Ernő, Osterlamm Ármin, Petrisiny Jakab, Tamássy Károly. Öszszesen 453 frt-ot bán : tíálint Sámuel, Bárdoss Géza. id. Benyáts Emil, Böhm Sámuel, Forgách Károly, Gáli Ferenc, Ganofszky Lajos, Gréh Mihály, Hrabéczy Antal, Hüse György, Kacskovics Ivánné, Kaszanyitzky Endre, id. Krausz Gyula, Kolossá Ádám, Mayer Ferenc, Materny Lajos, Oláh Károly, Petrisiny Jakabné, Posszert János, Prunyi Gedeon, Róth Márton, Steinacker Sándor, Sesztina Lajos, Schäfer Ferdinánd, dr. Széchy Emil, Szliuka István, Thassmer Hugó, Tamássy Károly, Thieszen Henrik, Weszter István, Záthorszky Istvánná. Összesen 587 frt-ot ben: id. Benyáts Ernő, Forgách Káro'y, Kaszanyitzky Endre, Kolossá Ádám, Kom ád János, Materny Lajos, Materny Károly, Schäfer Ferdinánd, Szepessy Géza, Sztankóczy Mihályné Tamássy Károly, Debreczeni Első Takaré cpénztér, Ipar- és Kereslted ;lmi Bank, István gőzmalom, Takarék- és Hitelintézet. Összesen 675 frt-ot. Összes adomá \y iskolcfelállitásra : 1794 irt. Ferenc József király őfelsége 200 frt-ot adott iskolánk felállításához, a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur saját kíadványú tanszereit, képeit, térképeit adományozta iskolánknak. Városunk előbb említett pénzintézetei: a Debreczeni Első Takarékpénztár, az Ipar- és Kereskedelmi Bank, a Takarék- és Hitelintézet, az István gőzmalom óta 50 éven át, évről-évre kisebb-nagyobb összeggel támogatták iskolánkat. Közegyházunk hazai jótékony egyesületeitől, mint az evang, egyet, gyámintézet és egyéb egyesületektől is remélt és kapott egyházunk segítséget minden évben 1918-ig. Tandíjakból is remélt pár száz forintnyi bevételt. így az első iskola-év fenntartása anyagilag biztosítva volt. Az iskola szervezeti szabályzata, a Rendezet", főbb vonásokban ezt mondja: Az iskola két tanító vezetése alatt egy fiú- és egy leányiskolából áll négy-négy osztállyal (két osztatlan iskola egy fedél alatt), ahol csoportos tanítás folyik (I. II. III. IV. o.) a Tiszai evang. egyházkerület 1880-ban kiadott népiskolai tanterve szerint. A III. sztálytól a német nyelv kötelező tantárgy." Okleveles tanítókat alkalmaz egyházunk próbaidőre, segédtanítói minőségben. A tanítók fizetése, ha rendes tanítókat alkalmaz, 360 frt fizetés és 100 frt lakbér, ha pedig segédtanítókat 240 frt fizetés és 100 frt lakbér. Ehhez a fizetéshez megadja az egyház azt a fizetéskülönbözetet, amit a helybeli hitfelekezeti iskolák tanítói kapnak, ha fedezet mutatkozik rá. (1887-ben meg is kaptak a tanítók a forintnyi különbözetet.) Az iskola igazgatója a lelkész, felügyeleti hatósága az iskolai tanács" (iskolaszék.) 6

11 Az első iskolaszék tagjai voltak : Materny Lajos iskolaszéki elnök és igazgató, Posszert János egyházfelügyelő, Schäfer Ferdinánd iskolafelügyelő, Boczkó Sámuel, Handtel Vilmos, Konrád János, Liszka Nándor, Oszterlamm Ernő, Roth Márton, Steinacker Sándor, Szojka Gyula, Weszter István. Evang. tanulók tandíjat nem fizetnek. Vegyes-házasok féltandíjat, másvallásúak 4 frt-ot fizetnek. Mire szeptembere beköszöntött, az iskolát 120 frt külön adományból bebútorozták, a közoktatásügyi miniszter és magánosok által adományozott taneszközökkel, térképekkel, képekkel, természetrajzi és természettani gyűjteményekkel úgy felszerelték, hogy mint a Rendezet az iskolai év megnyitása előtti napokban mondja : így felszerelt iskola nincs Debrecen városában. Iskolahelyiségünk egyelőre bérelt helyiségben, a régi Nagyváradutca számú, ma Ferenc József-út 79. sz. alatti Gaál-féle házban volt két udvari szobában, ami egyúttal egyházunk imaterme is volt. Az iskola első évi költségvetése 1126 forint bevétellel szemben ugyanannyi kiadást mutat. 2. AZ ISKOLA ELSŐ ÉVTIZEDEI nyarán választotta meg egyházunk Kézdy (Kubacska) Istvánt a leányiskola, Hollós (Holczhammer) Istvánt a fiúiskola tanítójává, próbaidőre, segédtanítói minőségben." (1886. VIII. 8. jzkv.) évi szeptember hó 5-én, ünnepi istentisztelet keretében nyílt meg iskolánk. Zelenka Pál hegyaljai főesperes, később püspök, avatta fel az imaházat és az iskolát Éarbaky János egyházkerületi főjegyző segédletével. A Debreczeni Ellenőr így ír az iskola megnyitásáról év IX. 6-iki számában : Iskola megnyitás. A helybeli ág. h. evang. egyház szept. 5.-én nyitotta meg két tanteremmel ellátott új iskoláját, mely a Nagyváradutcai Gál-féle házban van, ott az egyház imaterme is, rendes, tágas, célszerű helyiségben. A megnyitáson Zelenka.Pál főesperes és Farbaky János egyházkerületi főjegyző jelentek meg. Örömmel szemlélték és üdvözölték az egészen ifjú, de gyors szilárdulásnak indult egyház ezen újabb haladó lépését. Az imaterem megtelt intelligens női- és férfiközönséggel erre az alkalomra. A városi hatóság Csurka János szenátorral, a tanügyi hatóság Kiss József kir. tanfelügyelővel volt képviselve, Nyíregyházát hat tanító képviselte. Igen szépen orgonázott a kis 10 éves Pazár István és Holczhammer (Hollós) István tanító." Az iskolamegnyitó programmját így mondja el az egykori tudósítás : 1. Prelúdiumot orgonái: Pazár István 10 éves kis fiú. 2. Jóra vezérlő mennyei fény, Ének orgonakísérettel: Holczhammer István. 3. Zelenka Pál felavatja az iskolát. 7

12 4. Erős vár a mi Istenünk. Pazár István orgonajátéka. 5. Steinacker Sándor alkalmi énekkara énekel. 6. Beszél: Farbaky János. 7. Maradj meg kegyelmeddel. Közének. Offertorium az iskola javára. A hívek, egykori elbeszélők szerint, boldogsággal, örömmel szemlélték az új iskolát, üdvözölték az új tanítókat, gyönyörködtek az új tanulóseregben. Beiratkozott a leányiskola négy osztályába 29 tanuló (14, 7,5, 3), akik közül evang. 18, ref. 1, róm. kath. 5, izr. 5. A fiúiskola négy osztályába 19 tanuló (6, 4, 2, 7j, vallás szerint: 17 evang, 2 ref. Öszszesen 48 tanuló. Vallás szerint: 35 evang., 3 ref., 5 róm, kath., 5 izr. így indult el a piciny evang. iskola kicsi létszámmal, a kezdet minden nehézségével küzködve, idegenül Debrecenben, ahogyan Matemy Lajos mondja évi lelkészi jelentésében: Az evang. iskola egészen szokatlan új dolog volt Debrecenben s minden eddigi intézkedésünk a nagy közönség részéről némi bizalmatlansággal fogadtatott mégis rendíthetetlen bizalommal, hittel a jövendő iránt elindult, hogy nevelve tanítással haladjon töretlen úton, új csapásokon előre. Se gáncsvetés, se rosszakarat, se kritika meg nem ingatta útján ; szeretet teremtette, az is tartotta fenn. Az Evang. Filléregylet, 1885-ben megalakulván, főfeladatának tekintette,, alapszabályai is ezt írják elő, az iskola istápolását, a tanítói illetményekhez való évről-évre való hozzájárulást. Egyházunk is évrőlévre többet áldozott költségvetésében iskolájára, természetesnek találta, hogy iskola nélkül nincs is egyházi élet, jövendő egyháztagok nevelése, új jövendő. Adassák hála, elismerés mind a kettőnek: Egyháznak, Filléregyletnek. Az iskola veteményes kertje lett ez egyháznak, abból új jövendők eszméi keltek életre, erősítették, nevelték az egyházat, tekintélyt szereztek az evangélikus névnek, az iskola jó híre-neve látogatottságot, társadalmi elismerést teremtett Debrecen határán kívül is. A hívek iskolaáilítási munkája nem fellobbanó lelkesedés szalmalángja volt, hanem tervszerű munka. Mutatja tervszerűségüket, hogy az iskolaszék tagjai következetesen látogatták az iskolát, hallgatták a tanításokat hétről-hétre, egykori feljegyzések szerint, minden egyházi elöljáró be volt osztva látogatásokra. Gyűléseken tárgyalták az iskola anyagi, szellemi ügyeit, meglátták a hiányokat, fogyatékosságokat. Schäfer Ferdinánd iskolafelügyelő áldozatkészsége sok mindent pótolt, megszerzett az iskolának, amiben szükséget szenvedett. A két fiatal tanító is lelkesedéssel fogott munkájához. Azt írja róluk Materny Lajos élete alkonyán: A két fiatal tanító, dicséretükre legyen mondva, hogy a csekély javadalom dacára, nem saját anyagi érdekük előmozdítására fektették a fősúlyt, hanem arra, hogy a rájuk bízott iskolát felvirágoztassák és megkedveltessék. Az evang. iskola hamarosan a középosztály kedves iskolája lett s már néhány év múlva az volt az általános vélemény, hogy az evang. iskola a legjobb iskolája Debrecennek, (Materny Lajos Visszaemlékezései, 17. lap.) 8

13 így emelkedik iskolánk Debrecenben, az iskolák városáéban az elsők közé. Mustármag lesz, kelesztő, kultúra-nevelő intézmény, világossága emelte a debreceni kultúrát, fénye összefonódott a testvéridézet négy évszázados evangéliumi fényességével. Hogy milyen szívósággal éltek, áldoztak eleink iskolánkért, mutatja az egyház évi költségvetése Eszerint 1283 K-át illeszt be a iskolára, hozzáad a Filléregylet 800 K-át, így 2,000 az iskolahozzájárulás összege. Méltó elődeinkhez. S ezt az áldozatot olyan természetesnek találták, hogy gyűléseiken zokszó se hallatszott a nagy iskolai kiadások miatt. Akkor 2000 K, ma 2000 P az egyházi hozzájárulás mértéke az iskolai kiadásokhoz. Akkor két osztálytanítóért 2000 K,ma négyért 2000 P. Az iskola december 23-án mutatta be első nyilvános munkáját, megrendezve Debrecenben az első karácsonyfa-ünnepélyt. Ezt az ünnepet Materny Lajos kezdeményezte először Debrecenben. Az Evang. Filléregylet áldozatkészsége teremtette elő a tátrai fát, a szegények felruházásához szükséges holmikat, az iskola két tanítója tanította be a szép ének- és szavalati számokat. A kéthangú dalok, a jellegzetes karácsonyi dalok, a gyertyák fénye, az ajándékok sokfélesége maradandó érzéseket nevelt a lelkekben: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! mondta Jézus s azóta 50 éven át mindig kigyul a szeretet fája templomunkban 46 éven a Filléregylet, 4 év óta a szülők áldozatából. Elindulnak a szeretet angyalai, hogy felruházzák az elhagyottat, az éhezőket megelégítsék, hogy leolvasszák a lelkekről a gyűlölet jegét. Ennek az ünnepnek nevelő értéke lassan megmutatkozott Debrecen további életében : a tanítványok serege elterjesztette városszerte s ez a hatás ma is épít, nevel, mélyít, szíveket, lelkeket. Az első iskolai év munkájának folytonosságát megszaggatta a himlőjárvány pusztítása. Még az egészségesek se jártak iskolába. így védekeztek a himlőjárvány ellen, nem lévén kötelező a védhímlőoltás. Az első év vizsgái eredménye így is bíztató volt. Az egyház és az egyházmegyei jelentések elismeréssel nyilatkoztak tanítóink működéséről. Év végén Kézdyt is, Hollóst is véglegesítették állásukban évi 400 frt fizetéssel és 100 frt. lakbérrel. A szülők érdeklődése az iskola iránt oly nagy volt, hogy a második évre a tanulók száma 48-ről 78-ra emelkedett. (29 fiú 49 leány,) Ebből 43 az evang. (előbb 35), 35 a másvallású (előbb 13) Az izr. vallású tanulók nagyszáma is feltűnő, 5-ről 16-ra, pedig a státusquo hitközség iskolája is új volt, 1886-ban alakult. Az , iskolaévben 11 gyei több, 89 tanuló iratkozott be, (46 fiú, 43 leány), ebből 39 az evang., 50 a másvallású, köztük 24 az izraelita. Ettől az évtől megnyílik az V. leányosztály 6 tanulóval. Az I VI. fiúosztályt Hollós István, a IV V. leányosztályt Materny Lajos vezeti félévig, azután Kézdy veszi át az I III. osztályhoz a IV V. osztályt is. Ebben az iskolai évben már az egyház Miklós-uica 3. számú saját házában, az átalakított földszintes iskolahelyiségbe költözik iskolánk. Akkor épült templomunk is. Itt négy helyisége volt iskolánknak. 9

14 A mai lépcsőház és az I. osztály helyén volt a fiúiskola, középen az előszoba, jobbra a kézimunka, belül a leányok terme. A termek alacsonyak voltak, mély ablakokkal, Materny Lajos már az átköltözködés előtt felvetette a vegyes osztályok tervét, de az iskolaszék, számolva a debreceni viszonyokkal, a szülők felfogásával, akik idegenkedtek a fiú-leányosztályoktól, a tervet elvetette. Féltek az iskola elnéptelenedésétől. Az V. leányosztály felállításával egy harmadik tanerőt is alkalmazni kellett, aki a leányok női-kézimunkaoktatását is vezette. A Filléregylet 120 frt évi segítséget ajánlott fel az egyháznak e célra, mint eddig is. Külön gyűjtés 100 frt-ot hozott őszén megválasztották segédtanítónőül Rohács Idát, aki az iskolaévben működött iskolánknál, tanítva az időközben megnyílt VI. osztállyal a IV. és V. osztályt, Az iskolai létszáma 90-re emelkedett (42 fiú, 48 leány), abból evang. 52, másvallásű 48. Oszterlamm Ernő ref. főiskolai tanár, hítsorsosunk, Géressi Kálmánná édesapja, 1890-ben az evang. Filléregyletnek az iskolánál működő kézimunkatanítónő javadalmazásara három raktárpénztári részvényt ajándékozott A következő évben pedig az Oszterlamm Ernő alapítványt teremtette meg egyházunknál azzal a tizenöt drb. pénzintézeti részvénnyel (11 vidéki, 4 helybeli takarékpénztári), melynek jövedelme felerészben 14x25 frt. egyedül az iskola fenntartására fordíttassék, másik felerésze családi igényeket elégítsen ki. így átlag 300 frt, évi jövedelemhez jutott iskolánk. Ma is meghatottsággal gondolunk a nagy alapító nemes tettére, aki szívvel, lélekkel, anyagiakkal is sietett az iskola jövendőjének biztosítására. Emlékét iskolánk lapjaira írjuk fel örök emlékezetül évben Nagy Júliát, ban Blósz Júliát alkalmazták segédtanítónőül. Kézdy Istvánt, augusztus végén Nyíregyházán választották meg rendes tanítóul, megvált iskolánktól, ahol nagy. ügyszeretettel, hivatással dolgozott, emberfeletti mimkát végezvén a teljesen osztatlan leányiskolában tól ig. Helyére Topscher Lajost választotta meg egyházunk, aki az I.-VI. leányosztályt vezette, Blósz Júliára bízatván az I.-IÍI. leány és az I. fiúosztály. Az iskola felettes hatósága idők folyamán belátta, hogy évről-évre változó tanerőkkel nem lehet érdemleges munkát végeztetni, azért a segédtanítónői állást megszüntette, kimondván: Tanítóinknak olyan fizetést akarunk adni. hogy ne gondoljanak eltávozásra, olyan iskolai rendtartást készítsünk, ami a tanítói munkát egyöntetűbbé, módszeresebbé, a tanítást értelem és gondolkodást fejlesztőbbé tegye. Az értelem fejlesztése, az önálló gondolkodás emelése mellett el kell tűnnie iskolánkból a magoltatásnak, a lélekölő könyvnélkül való tanításnak, mert ez nem nevel gondolkozó embereket. (1893 évi VI. 30-iki iskolaszéki gyűlés jegyzőkönyvéből.) Olyan magas gondolkodásra valló tanítási elvek ezek, amiket 50 év után a mai népiskolai tanterv tűzött ki célul. ' Effelé az örökérvényű cél felé haladt evang. iskolánk állandóan, félszázadon át. Azóta világnézeti válságok forgatták a magyar életet, 10

15 tantervek változtak, módszerek elavultak, vagy megújúltak, új pedagógiai felfogások támadtak vagy módosultak, de a mi célkitűzésünk változatlanul maradt. Értelemfejlesztés, önálló gondolkozásra nevelés, nem a betű, hanem a lélek eleven ereje uralkodott az iskola munkájában," Azóta új tanítói nemzedék váltotta fel egymást, más ívásúak. más lelki dispoziciókkal, de céljuk egy maradt: Az élet evangéliumáé, a lélek önállóságára emelése, gondolkodó emberek nevelése, mert ez a világ fellődésének útja a tökéletesség, az Isten felé Az egyháztanács az igazgatói tiszttel, 1893-tól Zimmermann Gyula reáliskolai tanárt bízta meg, akit megbízott a tanulmányi felügyelettel, iskolalátogatási teendőkkel, tanítói értekezletek tartásával Zimmermann ezt a tisztet csak egy évig töltötte be. Lemondása után az iskolaszék októberében az igazgatói állást nem tölti be, hanem az állás teendőit a lelkészre bízta," Hollós István 1894, júniusában, a győrszabadhegyi iskola tanítójává választatván, megvált iskolánktól, helyére Polster Adolf János tornaallyai magániskolái tanítót választotta meg egyházunk. 1894szept. óta működött iskolánkban. Fizetése 350 írt, 100 frt kántordíj, 150 frt lakbér. Próbaidőre választották. Ugyancsak Mobr Béla segédlelkészt káplántanítónak alkalmazták, akire az V-VI. leányosztály tanítását bízták. Hollós István keménykötésű, megalkuvást nem tűrő tanító volt, aki meggyőződéséből, elveiből nem engedett, inkább viselte magatartása következményeit. Hálával gondolunk őrá is az iskola másik úttörőjére. A következő év tanítói változásai nem voltak jó hatással az iskolai munkára. Topscher Lajos és Moór Béla eltávoztak. Polster Adolf az I IV. fiúosztályt vezette tovább is, az I VI. leányosztályt évi szept. októberében Plachta Albert, majd november 1-től Keller Sándor vezette ban Geislinger Pál segédlelkészre bízta az iskolaszék az I. leányosztály vezetését, Kellerre a II VI. leányosztályt, Polsterre az I IV. fiúosztályt. Mivel az V VI. leányosztály létszáma leszállt (4 5), az iskolaszék e két osztályt beszüntette. Azt a 4 5 leányt pedig, aki az V VI. osztályba jelentkezett, beíratta a ref; leányiskolába, fizetvén értük a tandíjat és a beíratásí díjat. A milléneum évében, 1896-ban vásosunk nagy ünnepségeket rendezett. Iskolánk az összes debreceni elemi iskolákkal együtt népünnepet rendezett a Nagyerdőn. A jövedelemből 50 frt jutott iskolánknak. A Debreczeni Éllenőr (1896. V. 3.) azt írja: Az összes debreceni elemi és középiskolák kirándultak a Nagyerdőre, ahol a sportpályán felejthetetlen szép ünnepélyt rendeztek. Már az árvalányhajas kalpagos gyermek- és ifjúsereg felvonulása megkapó volt: 3000 gyermek és ifjú árvalányhajas erdeje. A sportpályán elénekelték a Himnuszt, a Szózatot, a város kulturtanácsnoka hazafias beszédet intézett a gyermeksereghez. Aztán zászlók tisztelgése közben kezdetét vette a népünnepély." Schäfer Ferdinánd iskolánk felügyelője, nagy mecénásunk,

16 január hóban meghalt. A tanítói munkát megbecsülő ember volt. Gyakran ellátogatott iskolánkba, ha valami hiányzott, azt rögtön megszerezte, Igazi jóltevő volt, szerény köntösben, hivalkodás nélkül. Nemes alapítványt tett a tanítói fizetések javítására 5000 frtnyi összegben. Ennek az összegnek kamatai emelték a két tanító fizetését hivány szerint évről-évre 1920-ig frt tál. Az összeg a háború utáni években takarékbetétben is elértéktelenedett; azóta a két tanító anyagi veszteséget szenved óta Keller Sándor az I IV. leány-, Polster Adolf az I IV. fiúosztályt vezették. A németet mind a négy osztályban (III IV. fiú-, leányoszt) Polster Adolfra, az éneket mind a nyolc osztályban Keller Sándorra bízták. Az 1900 as évek egyházunkat olyan anyagi viszonyok közé juttatták, hogy a két tanítói állás illetményeit korszerűen, a városi élethez tudta alkalmazni. Kiadta a tanítói állások hiványát. Eszerint tanítói fizetés 1200 K, Schäfer-alapítvány 200 K, városi failletmény 100 K., lakbér 300 K, ötödéves korpótlék államsegélyből. Polster Adolfot, mint tanítói szolgálatban idősebbet, bízta meg a tandíjszedéssel, ( ) A tandíj összege 8, 12 és 16 K. Több egyháztagunk áldozatkészsége tanítói könyvtárt teremtett, Nagy jótétemény birtokába jutott egyházunk s iskolánk kormányhatósági engedéllyel az egyház rendeltetésére és kezelésére bízott Márül Terézia árvatartó alappal. Ennek K tőkéje jövedelméből, az alapítólevél rendelkezései szerint oly debreceni ev. vagyontalan egész- és félárvák segélyezendők pénzzel, ruházattal, tandíjjal és tanszerekkel,akik az evang. iskola tanulói, kik ilyen minőségüket igazolni tudják. A segélyezés megszűnik az árva 14 évével. Ha azonban jeles szellemi képességű, a segélyezés kitolható a középiskolai tanulmányok bevégzéséig. (Alapítólevél 4., 5., 6. sz.) Ennek az alapítványnak áldásait élvezték iskolánk szegényei, míg a devalváció meg nem semmisítette az összeget nyarán Keller Sándor fővárosi községi tanítóvá váiaszt-tván, lemondott állásáról Helyébe Elefánty Sándor losonci tanítót választotta meg egyházunk, aki szeptembere óta tanít iskolánkban. Sesztína Lajosné, Böőr Julianna K-ás alapítványt tett Iskolába járó gyermekek ingyen ebédeltetésére." (1905. IV. 2. egyháztanács jegyzőkönyve.) 1903-tól állandó tanácskozások folytak Debrecen szab. kir. város tanácsa és egyházunk közt az iskola építés dolgában. Egyházunk a várostól vagy pénzbeli segítséget kért, vagy az iskola felépítését. A tárgyalások lassan haladtak előre, a város kisebb összeget akart juttatni egyházunknak, mi pedig korszerű iskolát akartunk építeni, modern berendezéssel, mindazzal a kívánságokkal, ami annak az időnek megfelelt. Végre 1905-re az iskolaépítés valósággá lett, Debrecen szab. kir, város K.t adott szerződésileg egyházunknak. Az iskolaépületet Stégmüller Árpád építész tervezte és építette fel. Az iskolaépületet gázvilágítással, csatorna,- és vízvezetékkel rendezték be. 12

17 1905. májusától, míg az iskolaépítés folyt, a Ferenc József út 89. számú ház keresztépületébe költözött iskolánk. Szeptemberre az iskolaépület nem készült el, az új évet ( ) a városi ipariskola burgundia-utcai új helyiségében kezdtük meg februárjában vonultunk be az új iskolába. Iskolánk létszáma az első kilenc év alatt között mozgott. Korlátot szabott az emelkedésnek a termek szűk volta s az iskolák osztatlansága. Az iskola évtől 41 leány, 67 fiú iratkozott be, a létszám felülemelkedett a 100-on. 3. AZ ÚJ ISKOLÁBAN. Űj iskolánk ban, a város első modernül berendezett iskolája volt. Bernhardt-féle padjai máig is a legjobbak. Bútorberendezése Gebauer Károly felügyelő áldozatkészségét dicséri. Az iskolaszék végre a két négy-osztályú osztatlan fiú, osztatlan leányiskolát megszüntette s megosztásukat határozta el. így az évtől kezdve az I-II. vegyesosztályt Elefánty Sándor, a III-IV. vegyesosztályt Poster Adolf vezették. Az iskolai létszám valamivel leszáljt, 106-ról 95-re, mert akkor nyílt meg a műhelytelepi áll. elemi iskola; sok műhelytelepi evang. munkáscsalád a telepen levő áll. iskolába adta gyermekét. De egy-két év múlva újra felszökött a létszám 111-re, majd 115-re, 1910-től pedig között mozgott. A Sesztina-alapítvány kamataiból, Gebauer Károly és Bavlicza Pál adományával gyarapodva telén mintegy 260 ebédet főzött Materny Lajosné áldozatos jósága iskolánk szegényeinek. Míndenképen új iskolát igyekeztünk varázsolni az új falak közé. Az iskolaszék 1906-tól a vegyesosztályok szerint való tanítást rendelte el től, igazodva a városi lakosok napi életbeosztásához, a délelőtti egyhuzamban való tanításra tértünk át s azóta is így folyik a tanítás. Ekkor jelenik meg az miniszteri tanterv. Mivel egyházi hatóságaink egyházi tantervet nem készítettek, amit készítettek csak re lett kész, az iskolai évtől az iskolai munkában az új tantantervet vezettük be, ahhoz igazodtunk mindenben. Az egyetlen állami iskolán kívül mi voltunk az új tanterv alkalmazói Debrecenben. Az állam kiadta olvasó -és tankönyveket hoztuk be, az akkor legjobb Kozma- Somogyi-Szőllősi-Ember olvasó- és nyelvtani könyveket, a fővárosi Sziklás-Walther számolókönyveket től a tanterv elrendelte a slöjdoktatást, apostolai lettünk a fiúgyakorlóval együtt. Csakhogy míg a slöjd másutt megmarad tantárgynak, nálunk lassanként intenzív munkaeszközzé vált, hogy mint eszközzel eljussunk a munkaiskolához Évrőlévre a slöjdbe, helyesebben ebbe a munkaeszközbe olvasztottuk be mindazt a munkaanyagot, amit gyermeki kézzel feldolgoztathattunk. Demonstráló eszközzé vált az iskola valamennyi tantárgyánál. Sok évtizedes fejlődés eljuttatott minket a munkaiskolához, Levonva e munkaesz- 13

18 közből, alkalmazva tanításunkban mindazt a tanítói nevelő értéket, amit részben osztottságunk mellett megvalósíthattunk. Ez volt iskolánk fejlődésében, kiemelkedésében a legértékesebb időszak: ideálizmus az élet gyakorlatiasságával, munkaszeretetre nevelés, tanítás. E változások az iskola tanítási eredményén is meglátszottak. Azt mondja az 1908, esperesi jelentés: Az a változtatás, hogy a tanítók nem a fiú- és leányosztályokba osztották a növendékeket, hanem I.-II. vegyes- és DL-IV. vegyesosztályra, kitünően bevált. Mind a két vizsgálat igen szép eredményt mutatott." (1908 évi tiszavidéki egyházmegye jelentése.) Az évi esperesi jelentés azt mondja: A vizsgálat arról tett bizonyságot, hogy az iskolában buzgón, lelkiismeretesen dolgoznak, szakavatott körültekintés, mindenre kiterjedő figyelem, a gyermekek iránti szeretet, pedagógiai jártasság nyilatkozott meg. Ezt mutatja a kiváló tanítási eredmény. A tanulók értelmes feleletei, olvasás, a tananyag okszerű, együttes feldolgozásra vall. A leányok a női kézimunkában, tanítójuk Perwolf Ferencné, a fiúk tanítóik vezetése mellett a slöjdszerü kézimunka-oktatásban tettek szép előrehaladást. Az ős új tanterv célkitűzése, a következő évek tapasztalatai, gyakorlati tanulságai alapján készült el az iskola több kötetbe foglalt részletes tanmenete, tanítási vázlatokkal bővülve vezérkönyvszerüen, ami a további idők munkájában nagyon nagy segítségünk volt. Evang. egyetemes egyházunk es új vallási tanterve alapján, utasítása figyelembe vételével rendeztük be az új vallástanítást és az egyházi énektanítást. Sok évi tapasztalat, megfigyelés alapján épült fel az a vallástanítási vezérkönyv, ami ben jelent meg (lásd Az iskola tanítói cím alatt!) Elefánty Sándor a tanterv alapján s az akkori gyülekezeti énekeskönyvhöz igazodva készítette el a miniszteri tan terv énektantervét is figyelembe véve az iskola énektanmenetét, nyolc osztályra osztva el a 90 előírt koráit, amelyből 40-et az elemi iskola négy osztálya, 50-et a középiskolás ev. tanulók a középiskola négy alsó osztályaiban végeztek el. Eszerint folyik a tanítás egészen ig, amikor az új Dunántúli Énekeskönyv bevezetésével teljesen megváltozott az énekanyag, de a feldolgozás módja is. Az egyházi énektanítást mind a nyolc osztályban Elefánty Sándor végezte. Egyházunk mély szociális gondolkozását mutatja azon nemes tette, hogy től vállalta a tanítói állások nyugdíjjárulékának teljes öszszegben való fizetését (1912 VII. 8., Nagy József indítványa) s azóta azt teljesíti is. Handtel Vilmos egyházunk tevékeny, szerény régi tagja ban 800 K-ás alapítványt tett az Ev. Filléregyletnél azzal a rendeltetéssel, hogy az alapítvány kamataiból iskolánk szorgalmas tanulói könyvjutalomban részesíti essenek." Az alapívány jövedelmét élvezte iskolánk, míg az alapítvány el nem értéktelenedett. Ha ig tekintjük az iskola 28 évi fejlődését, azt látjuk, a tanulói létszám emelkedik a terem befogadó képességének határán túl is (120) de emelkedik az iskola társadalmi nívója is, lassú társadalmi 14

19 kíválogatódás megy végbe iskolánkban. Magas legmagasabb társadalmi körök, vezető állású egyének gyermekei özönlik el az iskolát A jelentkezők sokszor félévvel a beíratások előtt biztosítani akarják a helyet iskolánkban gyermekeik számára. Ezt diktálta a termek szűk volta, az iskola részben osztottsága. (Egy-egy tanító kezén volt ben I.- Il.-ban 64 a 6x7 m. teremben, a ÍIL-IV.-ben 56 tanuló. Az iskola jó híre-nevéhez hozzájárult a tanításnak, nevelésnek az a megkülönböztetett módja, a tanulókkal való egyéni bánásmód és foglalkozás, a tanítás nevelésnek az az egyetlen helyes módja: a gyermekhez való leszállás, ami mindig más iskolai eredményeket mutatott évek után, mint másutt. Vegyük ehhez a középiskolára való előkészítésnek azt a gyakorlat teremtette tanítási eredményét, mely minden középiskolába került tanítványunk további tanulásán meglátszott, a német nyelvnek kezdettől fogva való fokozatos tanítását, a III IV. osztályban a természetrajz és történelem intenzív tanítását, amit a tanterv nem írt elő, de az 1925-ös tanterv igazolt, amikor a természetrajzot beállította a tantárgyak közé a III IV. osztályokban, sőt a történelmet is, nem ugyan külön tantárgynak, de anyagát a besz.- és ért.-gyakorlatok tanmenetébe. E tárgyak tanításával részben befejezett elemi iskolai tudást szándékoztunk adni. íme előttünk áll a tanítók tanító-nevelő minőségét nem említve a debreceni evang. elemi iskola városszerte elismert vezetői mivolta, az a köztudatba beivódott általános vélemény, hogy aki iskolánkba jár, jó alapon indul el a középiskolába. Ezt igazolta a fokozatos létszám-emelkedés, ban ugyan leszáll 120-ról 106-ra, helyettesi évek, de fokozatosan emelkedik a háborús években 113, 147, 176-ra, ameddig a tantermek kimért volta engedi. Később a 920-as években oly nagy az iskola látogatottsága, hogy a szülők kevés ülőhelyünk lévén, padot csináltattak, csakhogy helyet biztosítsanak iskolánkban gyermekeiknek. Mindez nem az iskola, a tanítói munka dicsérete, történelmi igazság, amit nem hallgathatunk el, ha tárgyilagosan akarjuk megítélni az iskola múltját. Lichtstein Sámuelné szegény gyermekek felruházására 1000, majd négy évvel később 500 K-t ajánlott fel, amit iskolánk évekre beosztva használt fel téli felruházásokra. 4. AZ ISKOLA NEHÉZ ÉVEI. A háborús évek hatása iskolánk tervszerű munkáján meglátszott. Egyik tanítónk hadbavonul (Elefánty Sándor ig.) Négy évig három helyettes munkája próbálja az alapvető osztályok tanítási eredményét a régi nívón tartani. Az iskola sok évi tapasztalatok alapján készült részletes tanításmenete, tanítási tervezetei szerint dolgoztak sok jóakarattal, a kezdők minden ambíciójával. Azt mondja az egyik helyettes működéséről szóló hivatalos iskolavizsgálat: A tanításban most is tervszerű a munka, az a szeretetteljes szellem, gyermeki ragaszkodás, 15

20 szép bánásmód volt látható, mint előző években, így erkölcsi csökkenés nem volt tapasztalható. Mindez a tanítót jellemző kiváló pedagógiai érzékben keresendő." (Egyházmegyei jegyzőkönyv ,1.) A másik két helyettes tanítónő működéséről hivatalos írást nem találtunk. Itt működtek az I II, osztályban Kardeván Hermin ( ), Sándor Mária ( I.), Kiss Ilona (1917. I XI. 3-ig.) őszén, az erdélyi oláh betörés elől városunkba menekülő magyar és szász családok gyermekei özönlötték el iskolánkat. Az I, II. osztályban felszökött a létszám 82-re, a III IV.-ben 94-re (176) elején, a győzelmes erdélyi harcok után hazahúzódva a menekültek, leolvadt létszámunk 113-ra. A menekült családok leginkább evangélikusok és reformátusok voltak. Az elnyúló háborús évek megpróbáltatásai: az évről-évre fellépő járványok hosszadalmassága, a gyermekek ellenállóképességének legyöngülése, az őszén bekövetkezett spanyoljárvány annyira megbénította az iskolai munkát, hogy szeptemberétől 1919, január 3-ig alig 20 tanítási napot találunk feljegyezve naplóinkban ben a kommün izgalmaiból is kijutott iskolánknak. Kormányrendelet egységesíteni akarta az öt-hat féle felekezetű debreceni népoktatást, iskolánk evangélikus jellegét megszűntetve, beosztotta iskolánkat a Míklós-utcai és az ispotályi ref. iskolákkal egy igazgatás alá. idegen igazgatóhoz. Gyermekeinket helyi közös fürdőzéshez akarta szorítani, stb. A kommunizmus rövid debreceni életét az oláh megszállás bizonytalansága követte, amit növelt a téli tüzelő hiánya telén szén és fa szűkében voltunk, 1920-ban azonban a szülők segítségével elkerültük a téli fűtési szünetet, mig más iskolák szüneteltek városszerte. E háborús nyomorúságokhoz kapcsolódott egyházunk több súlyos megpróbáltatása: Malerny Lajos lelkészünk hosszas betegsége, majd nyugdíjaztatása után az évekik tartó interregnum, átmeneti lelkész-helyettesek váltakozása, mind-mind éreztették kedvezőtlen hatásukat szeptember 25-vel Földes Elek menekült mezőtelegdi, 1920 januárjában Urbán Gusztáv gencsi áll. tanítót osztotta be a tanfelügyelő iskolánkba. Földes Elek átvette a III. osztály tanítását, Urbán Gusztáv pedig egy-két hónapi itt-működés után a pacsirta-utcai, majd a nyilastelepi ref. iskolához került. Az iskolai évre újra iskolánkhoz került Urbán Gusztáv, így az ő beosztásával megvalósulhatott a teljesen osztott iskolai tanítás. Az I. osztályt Elefánty Sándor 40 tanulóval, A II. osztályt Urbán Gusztáv 38 tanulóval, A III. osztályt Földes Elek 37 tanulóval, A IV. osztályt Polster Adolf 31 tanulóval, összesen 146 tanulóval vezették márciusában új lelkészt és iskolaszéki elnököt kaptu Farkas Győző személyében, aki fiatalos tetterővel, gyors tájékozódni tudó képességgel, 'szervező erővel, baráti összeköttetések ápolásával, megnyerő modorával sok jó barátot, jóakarót, szerzett egyházunknak, iskolánknak. Rendbe hozta egyházunk ügyeit. Hamar meglátta evang. iskolánk kulturértékét, a város előkelő társadalmának meleg érdeklő- 16

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei 314 kutatás közben tanulmányi eredményességgel. A munka világában tapasztalt sikerességre a demográfiai háttér nem volt erőteljes hatással, a tanulmányokat illetően pedig várakozásunkhoz képest eltérő

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10.

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10. 35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros 2012. október 10. A rendezvény támogatói: Alsóvárosi Általános Iskola Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont A vendégeket köszönti: Biernacki Karol a Csongrád

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁBTL - 4.2-10 - 224/1973 /I

ÁBTL - 4.2-10 - 224/1973 /I A M INŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-224/1973. Ksz:329-28/73 T Á J É K O Z T A T Ó Az MSZMP Központi Bizottsága 1970. február 18-19-i,

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária Oktassunk vagy buktassunk Majoros Mária 28. április Írta: dr. Majoros Mária A számítógépek tömeges elterjedése és az internet megváltoztatták az ismeretszerzés formáit. Az iskolai oktatás mindig rendelkezett

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető. A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető. A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv folytatása a 6. osztályosoknak szóló tankönyv. A kerettantervben

Részletesebben

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2.

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2. Jedd- Livezeni 2o14. o5.o2. Református parókia és a templom torony A falu bemutatása Jedd (román nevén Livezeni) az egykori Marosszék egyik faluja Erdélyben, a mai Maros megyében. A megye székhelytől 3

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Comenius anyanyelvi nevelés terén megfogalmazott állításai,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

UGYE JÓ ITT? Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt

UGYE JÓ ITT? Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt 2004 Herbut Anikó UGYE JÓ ITT? 1. díj Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt Megrázó olvasmányélményt jelentett számomra Micaela von Marcard A rokokó, avagy kísérlet az emberi szíven című alkotásával

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógiai program módosítása: 2013. március 31. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

-11- helyiségek az óvodák szerves részét képezik, egyéb hasznosításuk nehezen elképzelhető.

-11- helyiségek az óvodák szerves részét képezik, egyéb hasznosításuk nehezen elképzelhető. -11- helyiségek az óvodák szerves részét képezik, egyéb hasznosításuk nehezen elképzelhető. Ez alól kivételt képezhetne az Inota falusi óvoda földszinti foglalkoztató terme, amennyiben az óvoda működési

Részletesebben

Iskolánk régen és ma

Iskolánk régen és ma Jézus a Főtéren Iskolánk régen és ma volt. A Tamási Áron Gimnázium I-VIII. osztályának otthont adó épület valaha leányiskola A Felső Piactér vagy gabonapiac keleti oldalán ugyancsak a 19. század utolsó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben