Szociális alapvizsga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális alapvizsga"

Átírás

1 Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket, a szociálpolitika területeit és eszközrendszerét, ezen belül kiemelten a szociális, valamint a gyermekjóléti- és védelmi ellátórendszer felépítését és szerepét, a szociális munka alapelveit, módszereit és etikai kérdéseit. Legyen képes a szociális problémák felismerésére, elemzésére és a megoldásokat segítő eszközök, módszerek alkalmazására. Témacsoporton belüli részletes követelmény: 1.) Társadalomismeret - a társadalom szerkezetére vonatkozó elméletek, a társadalmi szerkezet elemzésének módszerei - a társadalmi egyenlőtlenségek jellemzői és változásai - a szegénység és a depriváció fogalma, jellemzői, mutatószámai - a magyar társadalom népesedési helyzete, a mai családstruktúra jellemzői - a magyarországi szegénység fő jellemzői, a szegénységet okozó tényezők - etnikai problémák Magyarországon, a roma lakosság életkörülményei, életmódja - a család szerepe, funkciója és helye a társadalomban - hátrányos helyzetű csoportok Magyarországon (devianciák, munkanélküliség, menekültek) 2.) Szociálpszichológia - a személypercepció, az első benyomás, attribúció fogalmi rendszere - szocializáció - a szerep, szerepstruktúra, szerepkonfliktus, a konformitás és nonkonformitás fogalmai - a kommunikáció, befolyásolás, meggyőzés - konfliktus - krízis, konfliktuskezelés - krízisintervenció - az attitűd fogalma, szerkezete, az előítélet kialakulásának okai - a sztereotípiák, az identitás, az emberi vonzalmak és játszmák alapfogalmai - a csoport fajtái, működési törvényszerűségei 3.) Szociálpolitika - a szociálpolitika fogalma, alapelvei, céljai - a szociálpolitika területei, jóléti újraelosztás - a jóléti újraelosztás eszközei, technikái - a jóléti állam modelljei és változásai - az állam és egyéb szektorok (egyházi, non-profit és profitorientált szervezetek) szerepe a szociálpolitikában - a családpolitika alapelvei és eszközrendszere (családtámogatások), hatásuk a családok helyzetére - a szociális, valamint a gyermekjóléti- és védelmi ellátás rendszere Magyarországon

2 4.) Szociális munka elmélete - a szociális munka szakmává válása - a szociális munka célja, szerepe a szociális problémák megoldásában - a segítő magatartás jellemzői - a szociális munka etikai alapelvei, dilemmái - a szociális munka formái, módszerei, eszközei - a szociális munka színterei és kliensei - a kliensközpontú, egyénre szabott segítségnyújtás jellemzői - a családok körében végezhető segítő tevékenység - a szociális munkában használatos csoportok típusai, a csoportmunka folyamata és módszerei - a közösségi szociális munka módszerei, területei - interprofesszionalitás és együttműködés (team munka) a szociális munkában - a szakmai személyiség védelme és fejlesztése: esetmegbeszélő csoport, szupervízió III. Szóbeli vizsgakérdések: 1. A társadalmi rétegződés modelljei, státuszdimenziók 2. Szocializáció és deviancia: társadalmi egyenlőtlenségek, veszélyeztetett csoportok 3. A társadalmi egyenlőtlenségek, szegénység, depriváció fogalma és fő tendenciái hazánkban 4. A család fogalma, szerepe, funkciói és típusai, a családok helyzete és a családtámogatási rendszer a mai Magyarországon 5. Szociálpszichológiai alapfogalmak 6. Konfliktus és konfliktuskezelés, krízisintervenció, jelentősége a szociális munkában 7. Szerep, szerepstruktúra és emberi játszmák 8. A csoport definíciója, fajtái és működése, a csoportokkal végzett munka helye és szerepe a szociális munkában 9. A szociálpolitika fogalma, alapelvei 10. A jóléti újraelosztás eszközei, technikái 11. A szociálpolitika területei és ezek fő jellemzői 12. A jóléti állam modelljei és változásai, a szociálpolitika kihívásai ma Magyarországon 13. A szociális-, valamint gyermekjóléti- és védelmi rendszer felépítése és fő jellemzői 14. A szociális munka etikája, a segítő magatartás jellemzői a szociális munka dilemmái a gyakorlatban 15. A szociális munka alapelvei, formái 16. A szociális munka színterei és kliensei 17. A szociális munka módszerei és eszközei - felmérés, adatgyűjtés szerepe stb. 18. Egyéni esetkezelés a szociális munkában 19. A közösségi szociális munka elméletei, területei, módszerei 20. Szociális munka hátrányos helyzetű csoportokkal kirekesztés, diszkrimináció elleni fellépés 21. Interprofesszionalitás és együttműködés (team munka) a szociális munkában 22. A szakmai személyiség gondozása, védelme és fejlesztése: esetmegbeszélő csoport, szupervízió 23. A szociális munka professzionalizációjának állomásai és mai kérdései

3 Kötelező szakirodalom 1. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp Mária Kovács Mónika Erika Semmelweis Kiadó, Budapest, o. 2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, , , , o. 3. Aronson: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, , , , , o. 4. Bánlaki Pál(szerk): Alapismeretek cigányokról (romákról) szociális munkásoknak Wesley János kiadó Bp Bill Jordan: Kemény szeretet Szociális munka, társadalmi kirekesztés és a harmadik út. Esély 2003/4. sz o. 6. Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. Budapest, o. 7. Budai István: Húsz év után önkritikusan Esély sz o. 8. Bugarszky Zsolt: A szociális szolgáltatások újjászületése Magyarországon. Esély, 2004/4. sz o. 9. Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, , , o. 10. Csürke J., Vörös V., Osváth P., Árkovits A.: A lélektani krízis elméleti háttere. In: Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. (Szerk: Csürke J. -Vörös V. - Osváth P. - Árkovits A.) Lélekben Otthon Könyvek. Budapest D. Minuchin J. Colaptino S. Minuchin: Krízisről krízisre. A szegény családok kezelése. Szociális szakmai gyűjtemény I. Animula Kiadó Budapest, Ferge Zsuzsa: Ellenálló egyenlőtlenségek. A mai egyenlőtlenségek természetrajzához. Esély 2005/4. sz o. 13. Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, , o. 14. Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom. T-Twins, Budapest, A szociálpolitika értelmezése o. A szegénység társadalmi megítélése Magyarországon, történelmi nézőpontból o. 15. Ferge Zsuzsa: A gyermekes családok helyzetének változásai Magyarországon a válság éveiben, Esély 2012/6 16. Harcsa István - Monostori Judit: Családi struktúrák az életciklusban. In: Társadalmi Riport, Szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György. TÁRKI, Budapest, Gans, Herbert J.: Mire szolgálnak az érdemtelen szegények? In: Esély, 1992/3. sz o. 18. Hepworth, Dean H. Larsen, Jo Ann: A sokszempontú felmérés. Interperszonális és környezeti rendszerek felmérése. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. kötet. Szerk. Tánczos Éva. NCSSZI, Budapest, o. 19. Heron, John: Beavatkozási lehetőségek a segítő kapcsolatban. In: A tanácsadás pszichológiája. Szerk. Ritoókné Ádám Magda. Tankönyvkiadó, Budapest, o.

4 20. Horváth Izidorné Dr. Lazáry Györgyné Vass Péter: Szociális alapismeretek (Hallgatói segédanyag) NSZFI Budapest, Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal, Családterápiás Olvasókönyv sorozat V. Budapest, Kemény István - Lanky Béla Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság, Gondolat, MTA Kisebbségkutató Intézet Kersting, Heinz J.: A lehetőségek kiterjesztése. Interkulturális és interprofesszionális munka. In: Amivel még nem számolunk. Interprofesszionális együttműködés és szociális munka. Szerk. Somorjai Ildikó. Széchenyi István Főiskola Kávé Kiadó, Budapest Győr, o. 24. Kozma Judit: A szociális munka professzionalizációja a jóléti államokban I IV. Kapocs sz. Kiadja: NCSSZI. 25. Kozma szerk.: Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség Loewenberg, Frank Dolgoff, Ralph: Etikai választások a segítő foglalkozásokban. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Szerk. Hegyesi Gábor Talyigás Katalin. NCSSZI, Budapest, o. 27. Lüssi, Peter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve. Interdiszciplináris Szakkönyvtár 1. Budapest, , , o. 28. Pataki Éva: Szociális munka csoportokkal, Szociotéka Pataki Éva: Minőségbiztosítás: gyógymód, vagy szépségtapasz? Esély sz o. 30. Sárvári György: Az európai és az angolszász szupervíziós gyakorlat néhány eltérése a szupervízió folyamattanulásának tükrében. In: Tanulmányok a szupervízió köréből. II. kötet. Supervisio Hungarica, Budapest, o. 31. Smith, Eliot R. Mackie Diane M.: Szociálpszichológia Osiris Kiadó, Budapest, , , , , o. 32. Szabó Lajos: Krízisintervenció a szociális esetmunkában. A krízisintervenció alapelvei. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. kötet. Szerk. Tánczos Éva. NCSSZI, Budapest, o. 33. Társadalmi rétegződés. Szerk. Andorka Rudolf Stefan Hradil Jules L. Peschar. Aula, Budapest, , o. 34. Varga A. Tamás - Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, Kiadja: Közösségfejlesztők Egyesülete Budapest, Varga István Udvari Kerstin: A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái Esély sz o. 36. Whittaker, James: Interperszonális segítségnyújtás a szociális munkában. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. kötet. Szerk.: Tánczos Éva. NCSSZI, Budapest, o. 37. Woods, Ronald: A szociális munkások tevékenységeinek egy lehetséges rendszerezése In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1 kötet. Szerk.: Hegyesi Gábor Talyigás Katalin. NCSSZI, Budapest, o. 38. Zastrow, Charles: A szociális munka közösségi gyakorlata. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 3 kötet. NCSSZI, Budapest, é.n o.

5 39. Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, , , , , , o. Ajánlott szakirodalom 1. A jóléti állam. Szerk. Ferge Zsuzsa Lévai Katalin. T-Twins, Budapest, A szociális munka elmélete és gyakorlata. 4. kötet. Szerk.: Hegyesi Gábor Kozma Judit Szilvási Léna Talyigás Katalin. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 3. A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. kötet. Szerk.: Tánczos Éva. NCSSZI, Budapest, o. 4. A szociális munka elmélete és gyakorlata. 4. kötet. Szerk. Hegyesi Gábor Kozma Judit Szilvási Léna Talyigás Katalin. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, é.n o. 5. Alfio Cerami: Változó Közép-Európa: a jólét és a szociális segélyezés kialakuló modelljei 2009/1. sz. 6. Amartya Sen: Az egyéni szabadság, mint társadalmi elkötelezettség. Esély, 1992/1. sz. 7. Atkinson, Anthony B.: A szociális biztonsági háló. In: Esély, 1992/2. sz o. 8. Berne, Eric: Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest, o. 9. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest, Csepeli György: A szociálpszichológia vázlata. Múzsák Kiadó, Budapest, , o. 11. Csürke J.: A lótuszevő eszmélése. Krízis és önmeghaladás. Oriold és Társai Kiadó. Lélekben Otthon Könyvek. Budapest. 12. Darvas Ágnes Mózer Péter: Kit támogassunk? Esély, 2004/6. sz. 13. Farkas Ágnes (szerk.): A tartós munkanélküliek szociálpszichológiája Szociótéka Debrecen 2011., pdf 14. Fehér Boróka: A narratív segítői beszélgetés Esély 2010/ Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Kávé Kiadó, Budapest, Ferge Zsuzsa: Mi történik a szegénységgel? Esély, 2007/4. sz o. 17. Ferge Zsuzsa: Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek? Esély, 2008/2. sz o. 18. Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság. Esély, 1994/5. sz o. 19. Fiseler, Gerhard Jung, Marie-Theres Lippenmeier, Norbert: Szupervízió és jog. In: Tanulmányok a szupervízió köréből. I. kötet. Szerk.: Norbert Lippenmeier. Supervisio Hungarica, o. 20. Forgas, Joseph: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 21. Gábos András: Családtámogatási rendszer és a családok helyzete. In: Társadalmi Riport Szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György. TÁRKI, Budapest, o. 22. Gosztonyi Géza Pik Katalin: A szociális munka szótára. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, 1998.

6 23. Gosztonyi Géza: Közösségi szociális munka. In: Kézikönyv szociális munkásoknak Szerk.: Kozma Judit. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, o. 24. Hewstone: Szociálpszichológia európai szemszögből. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Hinte, Wolfgang Springer, Werner: Szupervízió a szakmai hétköznapokban. A szubjektivitás megnyilvánulása. In: Tanulmányok a szupervízió köréből. I. kötet. Supervisio Hungarica, Budapest, o. 26. Kemény István: A magyarországi cigány népesség demográfiája 27. Kessel, Louis van: Bevezetés. In: Tanulmányok a szupervízió köréből. II. kötet. Szerk. Norbert Lippenmeier. Supervisio Hungarica, Budapest, o. Magyar Statisztikai Zsebkönyv KSH, Budapest, Kocsis Attila: Új jóléti paradigma felé? Esély, 2010/2. sz o. 29. Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába, Napvilág kiadó Lothar Nellessen: A szupervízió a professzionalizálódás útján. In: Tanulmányok a szupervízió köréből. I. kötet. Szerk.: Norbert Lippenmeier. Supervisio Hungarica, Budapest, o. 31. Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest, Merton, Robert K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Osiris Kiadó, Budapest, Meyer, Carol H.: A szociális munka közvetlen gyakorlata: áttekintés (részletek). In: A szociális munka elmélete és gyakorlat. 2. kötet. Szerk.: Tánczos Éva. NCSSZI, Budapest, o. 34. Mi a szupervízió? Álláspontok a szociális munka szupervíziójáról Szerk: Gosztonyi Géza Budapesti Szociális Forrásközpont Mohácsi Andrea Lakatos Ferencné: Az esetkonferencia, mint az interprofesszionális együttműködés jelenlévő formája a hazai gyakorlatban. In: Amivel még nem számolunk. Szerk.: Somorjai Ildikó, Széchenyi István Főiskola, Kávé Kiadó, Budapest, o. 36. Nagyné Varga Ilona: Közösségi munka a családsegítésben, Szociotéka Debrecen pdf 37. Pierre Bourdieu: A neoliberalizmus lényege Esély, 1998./6. sz o. 38. Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerőpiaci integrációja (Csoba Judit szerk.) Szociotéka Debrecen 2011, 39. Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon ( ) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Pik Katalin: Ráhangoló szupervíziós tapasztalatok Bp Hilscher Rezsó Szoociálpolitikai Egyesület ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. 41. Polányi Károly: A nagy átalakulás. Mészáros Gábor kiadása, Budapest, Pratkanis-Aronson: A rábeszélőgép. Ab Ovo Kiadó, Budapest, Rothman, Jack: A közösségi szociális munka három modellje. In: Kézikönyv szociális munkásoknak. Szerk.: Kozma Judit. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998.

7 44. Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest Szalai Júlia: Nincs két ország? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, Szabóné Kármán Judit: Családgondozás krízisprevenció, Medicina Szöveggyűjtemény a szociális munka elmélete és gyakorlata tantárgy tanulmányozásához Szerk. Lévai Katalin. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Tausz Katalin Simon Dávid: A három részre szakadt Magyarország, Esély 2011/4 49. Társadalmi Riport Szerk.: Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György. Tárki, Budapest, Társadalmi Riport Szerk.: Kolosi Tamás Tóth István György. Tárki, Budapest, Tereptanári munkatankönyv. Szerk.: Kocsis Emília. NCSSZI, Budapest, Virág Tünde: Szegények a kistelepülések fogságában a szociálpolitika mindennapi gyakorlata egy hátrányos helyzetű térség településein Esély, 2009/4. sz. Jogszabályok évi III. törvény. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 2. 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 3. 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról /2010. (IV. 16.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról.

8 I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje az egyének és a családok társadalomban betöltött helyét, szerepét, a családi kapcsolatok belső rendszerét, a családokat közvetlenül érintő folyamatokat a mai magyar társadalomban. Ismerje a családgondozással, családvédelemmel foglalkozó ellátásokat, intézményeket és az egyénekkel, valamint a családokkal végzett szociális munka elemeit, módszereit. Legyen képes ezen módszerek alkalmazására, valamint a család problémáinak megoldásában közreműködő társterületeken dolgozó szakemberekkel való nyílt együttműködésre, tudja mindezt alkalmazni a szociálpolitikai rendszerekben való eligazodásra. Rendelkezzen ismeretekkel a kiégés (burn-out-szindróma) kialakulására, lefolyására, tüneteire vonatkozóan, valamint az egyéni és munkahelyi prevenció, intervenció lehetőségeit illetően. A szakvizsgázók jelentős hányada szakértőként, intézményvezetőként tevékenykedik. Vezetői, szakértői munkájához, valamint a társterületeken dolgozó vezetőkkel és szakemberekkel történő alkotó együttműködéshez rendelkezzen az alapvető vezetéstudományi ismeretekkel. II. Témacsoporton belüli részletes követelmény: 1.) Demográfiai és társadalmi jellemzők ismerete - a család fogalma és a fogalom változásai, családtípusok; - a magyar családokra jellemző főbb demográfiai folyamatok (fogalmak, mutatók); - a mai magyar társadalom strukturális viszonyai, mobilitási tendenciái a családok szemszögéből; - esélyegyenlőségi szempontból érintett egyének, csoportok (gender, romológia, migráns, ageing, stb.) jellemzői és társadalmi helyzetük. 2.) Speciális ismeretek - a család szocializációban betöltött szerepe és az ehhez kapcsolódó problémák; - a család funkciói, diszfunkciói, valamint szerepek a családban, problémák a családok működésében; - a deviáns viselkedések típusai, azok szociálpszichológiai jellemzői, és hatásuk a család működésére. 3.) Az ellátórendszer és az azt szabályozó jogi rendelkezések ismerete - a családok természetbeni, pénzbeli támogatásának rendszere, jogi keretei, az igénybevétel módja; - a családtámogatásban együttműködő szociális- és gyermekvédelmi ellátórendszer szintjei, feladatai és szerepük a magyar szociálpolitikában - az állam, az önkormányzatok, egyházak és nonprofit szervezetek feladatai, szerepük a családok segítésében és az együttműködés formái, módszerei; - családsegítő szolgálat létrehozásának és működési engedélyeztetésének folyamata;

9 - a családsegítő szolgálatok feladatai, működésének alapelvei és azok jogszabályi, szakmai követelményei, feltételei; - a családok támogatását segítő non-profit, egyházi és egyéb karitatív szervezetek működésének alapelvei és jelentősége; - a családok működőképességének és egységének megőrzését célzó társadalmi intézkedések, innovatív programok; - az oktatás, az egészségügy, a lakáspolitika hatása, jelentősége a családok segítésében; - a lakáspolitika hatása a családokra. 4.) Alkalmazott módszerek, technikák - a családsegítés preventív módszerei, lehetőségei; - egyéni esetkezelés; - családokkal végzett szociális munka formái (szociális esetmunka, szociális csoportmunka, közösségi munka alkalmazása); - családi életre nevelés; - szociális munkában alkalmazható kríziskezelési, facilitálási, és mediációs technikák; - a segítő és az igénybevevő, a család kapcsolata, valamint a kapcsolat etikai alapelvei; - szervezési-, stratégiai tervezési- és vezetési ismeretek és módszerek helyi szükségletek és források felmérése; - szociálpolitikai tervezés-stratégia; 5.) A kiégés (burn-out szindróma) - a kiégés (burn-out szindróma) fogalma, lefolyása, tünetei; - prevenció, intervenció individuális, mezo- és makroszinten. 6.) Vezetéstudományi alapismeretek - vezetéstudományi alapfogalmak; -vezetéstudományi elméletek, modellek; - a vezetési funkciók; - szervezeti alapfogalmak, a szervezetek strukturális jellemzői, alapformái, szervezettervezés, -fejlesztés; - a szakterület vezetői tevékenységének jogszabályi háttere, kötelezően előírt dokumentumok, a vezetéstudományi ismeretek alkalmazásának lehetőségei. III. Szóbeli vizsgakérdések: 1. Vázolja fel a magyar társadalomban kialakult egyenlőtlenségek hatását a családokra, különös tekintettel az elmúlt 3 évizted változásaira! Mutassa be, hogy ezekre a hatásokra miként reagált a családvédelemhez kapcsolódó szolgáltatási háló! 2. Ismertesse, melyek azok a demográfiai változások, melyek a legnagyobb hatást gyakorolták a magyar családokra az elmúlt évtizedekben és ezekre miként reagált a szociálpolitika? 3. Vázolja fel a családokat érintő legsúlyosabb szocializációs problémákat és azok kiváltó okait! Ismertessen szociálpolitikai megoldási javaslatokat ezekre a családvédelem, családgondozás szemszögéből.

10 4. Mutassa be a családi élet zavarai, a társadalmi beilleszkedési zavarok, és a magyar társadalom átalakulási folyamatai közötti összefüggéseket! Hol látja az ellátórendszer beavatkozási lehetőségeit? 5. Ismertesse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociokulturális jellemzőit és a problémakezelés legfontosabb elemeit, valamint emelje ki ezen a területen a családsegítő szolgálatok feladatait. 6. Jellemezze az esélyegyenlőségi szempontból érintett egyéneket, csoportokat a mai magyar társadalomban, mutassa be milyen nehézségekkel élnek együtt és ezekre milyen megoldási lehetőségek, módszerek vannak a családvédelem, családgondozás rendszerében. 7. Ismertesse a szociális ellátások rendszerét a mai jogszabályi kereteknek megfelelően és ezen belül mutassa be a családsegítés helyét, szerepét. 8. Mutassa be átfogóan a pénzbeli és természetbeni ellátások szerepét a családok támogatási rendszerében! 9. Vázolja fel az önkormányzatok által kötelező feladatként biztosított alapellátások rendszerét, ismertesse a fenntartó feladatait és jogait, az alapellátást nyújtó intézmények vezetésének legfontosabb kérdéseit. 10. Ismertesse a családsegítő szolgálat feladatait, szolgáltatásait, kapcsolatrendszerét, helyezze el a helyi szociálpolitikai rendszerben! 11. Mutassa be a családsegítő szolgálat kötelező és napjainkban használatos dokumentációját: a szolgáltatást igénybe vevőkkel kapcsolatban és az intézmény működését érintően is. 12. Vázolja fel a helyi szükségletek és erőforrások felmérésének módszereit, mutassa be, hogy a családsegítő szolgálatok miként tudnak és miért nem tudnak reagálni a szükségleteknek megfelelően! 13. Mutassa be az egyénekkel végzett szociális munka módszerek alkalmazását a családsegítő szolgálatokban! 14. Vázolja fel a család, mint rendszer rendszerszemléletű alkalmazását a családgondozásban: ismertesse a családok támaszrendszereit, a családokkal végezhető csoportmunka formáit, munkamódszereit! 15. Ismertesse a családban előforduló konfliktusok, krízisek megoldásánál alkalmazható speciális módszereket! 16. Mutassa be a jelenlegi adósságkezelési rendszert, az adósságkezelési tanácsadás módszereit! A díjhátralékkal élő igénybevevők, családok milyen szükségletekkel rendelkeznek és milyen speciális segítséget igényelnek az esetkezelés során? 17. Vázolja fel az együttműködési lehetőségeket az iskola, a szülők és a családgondozók között, valamint mutassa be, hogy egyéb szervezetek, szolgáltatók ebben miként tudnak részt venni. 18. Ismertesse, hogy a mai magyar szociálpolitika területén hol helyezkedik el a családvédelem, családgondozás szakmaterülete, milyen aktuális változások zajlottak az alapellátás területén az eltelt 5 évet tekintve! 19. A kiégés (burn-out szindróma) fogalma, lefolyása, tünetei. Az egyéni és munkahelyi prevenció, intervenció. 20. Vezetéstudományi elméletek, modellek. A vezető funkciói, a munkahelyi szervezet működtetése, tervezése, fejlesztése. A szakterület specifikus vezetési vonatkozásai.

11 Kötelező szakirodalom 1. Amartya, Sen: Társadalmi kirekesztés: fogalom, alkalmazás és vizsgálat I., Esély, 2003/6. sz., o. 2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, szerk.: Spéder Zsolt, Osiris Kiadó, 2006., , o. 3. Bányai Emőke: A családokat támogató szolgáltatások integrációja, Esély, 2003/5. sz. 4. Berg, I. K.: Konzultáció sokproblémás családokkal, Animula, Budapest, 2001., o., o. 5. Bugarszki Zsolt: A közösségi pszichiátriai ellátásról, Esély, 2006/1., o. 6. Bugarszki Zsolt: A szociális munka új lehetőségei a pszichiátriai betegek ellátásában, Esély 2003/1., o. 7. Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála: A család hatása a fiatalok alkohol- és drogfogyasztására, valamint egyéb viselkedészavaraira, In: Emberi viszonyok, szerk.: Spéder Zsolt Tóth Pál Péter, Századvég, Budapest, o. 8. Erős Ferenc.: Az etnikai identitás néhány szociálpszichológiai problémája.; In: Erős Ferenc (szerk.): Megismerés, előítélet, identitás, Új Mandátum Könyvkiadó, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 1998., o. 9. Ferge Zsuzsa: Az EU és a kirekesztés, Esély, 2002/6. sz., o. 10. Ferge Zsuzsa: Ellenálló egyenlőtlenségek, Esély, 2005/4. sz., o. 11. Ferge Zsuzsa: Mi történik a szegénységgel?, Esély, 2007/4. sz o. 12. Feuer Mária szerk.: A családsegítés elmélete és gyakorlata, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008., o., o., o. 13. Gábos András - Szivós Péter: A gyermekszegénység és néhány jellemzője Magyarországon In: Társadalmi Riport 2006., szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György, TÁRKI, Budapest, o. 14. Gábos András: Családtámogatási rendszer és a családok helyzete, In: Társadalmi Riport 2008, szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György, TÁRKI, Budapest, o. 15. Gerevich József: Az önsegítés fogalomköre a nyugati kultúrákban, In: Közösségi mentálhigiéné, szerk.: Gerevich József, Animula, Budapest, 1997., o. 16. Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György - Pelle József: A margó szélén, Esély 2002/3., o. 17. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok, szerk.: Spéder Zsolt Tóth Pál Péter, Századvég, o. 18. Hablicsek István - Pákozdi Ildikó: Elöregedő társadalmak szociális kihívásai, Esély 2004/3., o. 19. Hepworth, D. H. Larsen, J. A.: Bevezetés a problémamegoldó folyamatba, In: Szociális munka elmélete és gyakorlata 2. kötet, Szociális munka egyénekkel és családokkal, szerk.: Tánczos Éva, Budapest, 1996., o. 20. Kolosi Tamás Róbert Péter: A rendszerváltás társadalmi hatásai. In: Társadalmi Riport 1992., TÁRKI, Budapest, 1992., o. 21. Kozma Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai, Esély 2003/2., o.

12 22. Kőnig Éva (szerk.): Stratégiai tervezés a szociális munkában, Szociotéka, Debrecen, 2011., o., o. 23. Kőnig Éva: Adósságkezelés: sikerek és kudarcok, Esély, 2006/1. sz. 24. Loewenberg, Frank Dolgoff, Ralph: Értékek és etika a szociális munka gyakorlatában, In: A szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet, szerk.: Hegyesi Gábor Talyigás Katalin, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2006., o. 25. Münnich Iván: A deviáns viselkedésformák alakulása, In: Devianciák Magyarországon Összeállította: Münnich Iván-Moksony Ferenc, Közélet Kiadó, 1994, o. 26. Nárai Márta: Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén, Esély 2005/1. szám, o. 27. Pataki Éva: A szociális szolgáltatások szakmai szabályozásának fejlesztése szakmapolitikai változások, Kapocs, VII. évf. 1. sz., NCSSZI, Budapest, Pataki Éva: Reflexiók a terepen folyó szociális munkához, Esély, 2002/ Radó Péter: Oktatási egyenlőtlenségek Magyarországon, Esély, 2007/ o. 30. Sik Endre (szerk.): A migráció szociológiája. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2001., 9-68 és o. 31. Simonyi Ágnes: Munka nélkül. Családi alkalmazkodási stratégiák és hiányuk, In:Szalai Júlia (szerk.): Az államtalanítás dilemmái: szociálpolitikai kényszerek és választások, Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 1995., old. 32. Somlai Péter: A posztadoleszcensek kora. In: Új ifjúság Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről, Napvilág Kiadó, Budapest, o. 33. Stang Tünde: Szociális munka családokkal. In: Kézikönyv szociális munkásoknak, Szerk.: Kozma Judit, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., o. 34. Szabó Lajos: Krízisintervenció a szociális esetmunkában, In: Tánczos Éva (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata 2., Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994., 48. o. 35. Szivós Péter: A háztartások életkörülményei, In: Társadalmi Riport 2008., szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György, TÁRKI, Budapest, 2008., o. 36. Dr. Szretykó György: A romák munkaerő-piaci sikertelenségének okai és reintegrációjának lehetőségei, Humánpolitikai szemle, 2011/ o. 37. Talyigás Katalin Hegyesi Gábor: A szociális munka adminisztrációja, In: Kézikönyv szociális munkásoknak, szerk.: Kozma Judit, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, o. 38. Telkes József: Válság, változás, változtatás: a kríziskoncepció jelentősége a mentálhigiénés gyakorlatban, In: Közösségi mentálhigiéné, Szerk.: Gerevich József, Animula Kiadó, Budapest, 1997., o. 39. Tengerdi Antal - Roth Gyuláné: Szakmai ajánlások az iskolai szociális munka kialakításához, Háló, 2003/ IX. évfolyam 8-9 szám 40. Whittaker, James: A csoportfejlődés ötszakaszos modellje és alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai, In: A szociális munka elmélete és gyakorlata 4. kötet, Szociális munka csoportokkal, szerk.: Hegyesi Gábor Kozma Judit - Szilvási Léna Talyigás Katalin, o. 41. A segítő krízise in: Csürke J.-Vörös V. Osváth P. Árkovits A. (szerk.): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, oldal

13 42. Gulyás László (szerk.) : A vezetéstudomány alapjai, JATE Pressz, Szeged, Ajánlott szakirodalom 1. Adóba Éva [et al.]: Másként segíteni? De hogyan? Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága, Budapest, Bányai Emőke: Intenzív családmegtartó szolgáltatások, Család, gyermek, ifjúság, 2004/6. sz. 3. Barr, Nicholas: Munkaerőpiac és szociálpolitika Közép- és Kelet-Európában, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Bastide, R.: Az elmebetegségek szociológiája. In: Gönczöl Katalin Kerezsi Klára (szerk.): A deviancia szociológiája. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület ELTE Szociológiai Intézet Animula, Budapest, Bernard, M. Janine és Goodyear, Rodney K.: A szupervízió definíciója, szupervíziós elméletek és modellek, In: Szupervízió és tereptanítás a szociális munkában. Bányai Emőke Szerk.: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, o. 6. Budai István: Szociális munka az iskolában, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Czike Klára Vass Péter: Gyorsjelentés a díjhátralékosokról, Budapest, Dallos, K. Procter H.: A családi folyamatok interakcionális szemlélete. In: Bíró Sándor Komlósi Piroska (szerk.): Családterápiás olvasókönyv, Animula, Budapest, 1989., o. 9. Darvas Ágnes-Mózer Péter: Kit támogassunk?, Esély, 2004/6. sz. 10. Dögei Ilona Ferge Zsuzsa: A szubjektív szegénység és néhány társadalmi érték megítélése az államszerepe, Esély, 2002/4. sz. 11. Dörnyei Balázs: Tűzoltás vagy családgondozás?, Család, gyermek, ifjúság 2003/1. sz. 12. Dr. Gyökér Irén Dr. Finna Henrietta Krajcsák Zoltán: Emberi erőforrás menedzsment, Oktatási segédanyag, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek HRSZE Budapest, , o. 14. Geskó Sándor: Konfliktusmegelőzés és konfliktuskezelés, Training Partners Hungary, Gönczöl Katalin Kerezsi Klára (szerk.): A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Gönczöl Katalin: Kontrollált devianciák és a bűnmegelőzési stratégia. In: Erdei Á. (szerk.): Tények és kilátások. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Győri Péter Tausz Katalin: A díjhátralék-probléma szociálpolitikai nézőpontból. Megelőzés és együttműködés. A díjhátralék-probléma megoldási lehetőségei helyi szinten, Pontes Kft. Nagykovácsi, Gyulai Gabriella: Az adósságkezelési tanácsadás folyamatának lépései, In Kőnig Éva (szerk.): Az adósságkezelési szolgáltatás gyakorlata, Szociális Igazgatási Egyesület, Debrecen Habusik Ferenc: Hozzáférési különbségek az egészségügyi alapellátásban. Esély,2004/ Herman, Judit. L: Trauma és gyógyulás, Háttér Kiadó Kávé Kiadó NANE Egyesület, Budapest 2003.

14 21. Hoffman István: Az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó helyi rendeletalkotás tapasztalatai, In Kőnig Éva (szerk.): Az adósságkezelési szolgáltatás gyakorlata, Szociális Igazgatási Egyesület, Debrecen, Kozma Judit: Kompetencia a szociális munkában, In: Kézikönyv szociális munkásoknak Kozma Judit (szerk.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, o. 23. Kőnig Éva (szerk.): Stratégiai tervezés a szociális munkában, Szociotéka, Debrecen, 24. Lovas Zsuzsa Herczog Mária: Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. Múzsák Kiadó, Budapest, Mindkettő. In: Lukács Éva - Király Miklós (szerk.): Migráció és Európai Unió.Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2001., o. 26. Munichin, P. Colapinto J. Munichin S.: Krízisről krízisre. A szegény családok segítése. In: Szociális szakmai gyűjtemény, ford.: Bányai Emőke, Animula, Budapest, Rácz József: Ifjúsági szubkultúrákkal kapcsolatos szociális és közösségi mentálhigiénés intervenciók, In: Közösségi mentálhigiéné, Szerk.: Gerevich József, Animula Kiadó, Budapest, 1997., o. 28. Simonyi Ágnes (szerk.): Család változóban. Tematikus elemzések. Zárótanulmány. KSH ELTE, Budapest, Szabó Lajos: A rendszerszemlélet és az általános szociális munka modellek megjelenése az esetmunkában, In: Szociális munka. Elméleti alapvetés, Szociális Munka Alapítvány, Budapest, 1993., o. 30. Szabó Lajos: A szociális esetmunka gyakorlata. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2003., o. 31. Tóth Olga: Fiatalok párkapcsolatai történelmi háttérrel. In: Új ifjúság Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008., o. 32. Vercseg Ilona: Közösség és részvétel, A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Petróczi E.: Kiégés-elkerülhetetlen? Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Bagdy E.: Pszichofitness. Animula Egyesület, Budapest, Köteles E.: A kiégés jelensége a szociális szakemberek körében, a prevenció és az intervenció lehetőségei. Segítő szó, A Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat módszertani kiadványa szám oldal 36. Gulyás László (szerk.) : A humán erőforrás menedzsment alapjai, JATE Pressz, Szeged, Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, Klein Sándor: Vezetés és szervezetpszichológia, SHL Hungary Kft., Budapest, 2001.

15 Jogszabályok 1. Magyarország Alaptörvénye 2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (I. fejezet, II. fejezet, III. fejezet, IV. fejezet, V. fejezet, VI. fejezet, VII. fejezet, VIII. fejezet) 3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (első rész, második rész, harmadik rész, negyedik rész, hatodik rész) 4. Az egészségügyről szóló 1997 évi CLVI. törvény (II. fejezet, III. fejezet 1. cím, IV. fejezet 3. és 4. cím, VI. fejezet, X. fejezet) 5. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (5.., 2. fejezet, 3. fejezet, 4. fejezet) 6. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (2. fejezet, 5. fejezet, 6. fejezet) 7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 10. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 11. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet Ajánlott jogszabályok 12. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 13. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet. 14. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény

16 I. Általános követelmény: Gyermekjóléti alapellátás A vizsgázó ismerje a gyermek- és ifjúkor sajátosságait, a gyermekek, fiatalok társadalomban, családban elfoglalt helyét, a szükségleteiket, problémáikat és a veszélyeztetettséget meghatározó körülményeket, okokat, a gyermekek védelmét szolgáló ellátórendszer felépítését, a gyermekjóléti alapellátás szakmai feladatait és az ezzel szemben támasztott követelményeket, valamint a gyermekeket megillető jogokat. Képesnek kell lennie a gyermekek jólétének, jogainak és érdekeinek érvényesítésére, megfelelő kapcsolattartásra a gyermekkel, a gyermek hozzátartozóival és a társterületek munkatársaival. Rendelkezzen ismeretekkel a kiégés (burn-out-szindróma) kialakulására, lefolyására, tüneteire vonatkozóan, valamint az egyéni és munkahelyi prevenció, intervenció lehetőségeit illetően. A szakvizsgázók jelentős hányada szakértőként, intézményvezetőként tevékenykedik. Vezetői, szakértői munkájához, valamint a társterületeken dolgozó vezetőkkel és szakemberekkel történő alkotó együttműködéshez rendelkezzen az alapvető vezetéstudományi ismeretekkel. II. Témacsoporton belüli részletes követelmény 1.) Demográfiai és társadalmi jellemzők - a gyermek- és ifjú népesség demográfiai jellemzői - a család helyzete a mai Magyarországon, család és háztartás szerkezet - családok életmódjának kérdései (az életmód különféle típusai, különféle magatartásmódok) - társadalmi egyenlőtlenségek okai, egyenlőtlenséggel sújtott társadalmi csoportok helyzete különös tekintettel a gyermek- és ifjúkorúakra 2.) Speciális ismeretek - a gyermekek különböző adottságainak és képességeinek fejlődése, és azok zavarai - a gondozás-nevelés és a környezet szerepe az egészséges testi-lelki fejlődés, a gyermek jólétének biztosításában - a család szerepe a gyermek szocializációjában, a szocializáció zavarai, hatása a gyermek fejlődésére - társadalmi normák, illetve deviáns magatartások a gyermek ellátásával, nevelésével, szocializálásával kapcsolatban - a családok saját erőforrásai, illetve a rokoni és egyéb segítő háló jellemzői - a család és a társadalom közötti munkamegosztás változásai - szerepek, szereptípusok, szerepkonfliktusok a gyermekes családokban illetve a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok körében - a társas hatások, különösen a kortárscsoportok szerepe a szocializációban, illetve a veszélyeztetettség alakulásában - roma gyerekek és családjuk segítése - a problémák, veszélyeztetettség észlelésének és minősítésének alapvető társadalmi kérdései, a veszélyeztetettek jellegzetes csoportjai, azok tünetei és okai - az intézményszervezés és vezetés kérdései, szociális adminisztráció

17 3.) Az ellátórendszer és az azt szabályozó jogi rendelkezések - a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi politika változási folyamatai, jelenlegi helyzete, elvi és tartalmi jellemzői - a gyermekek védelmének rendszere, az önkormányzatok és az állam feladatai, különös tekintettel a gyermekjóléti alapellátási feladatokra - a gyermeki jogokat meghatározó dokumentumok tartalma, valamint azok érvényesítése a gyermekjóléti alapellátásokban - a gyermekjóléti alapellátások egymással való kapcsolata, valamint viszonya a gyermekvédelmi szakellátásokhoz és más ellátórendszerek szolgáltatásaihoz - a szociális törvénynek a gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó rendelkezései - a családok támogatásának rendszere és ellátásai - a gyermekvédelem rendszeréhez kapcsolódó feladatot ellátók gyermekvédelmi tevékenysége és együttműködése a gyermekjóléti alapellátás intézményeivel - a gyermekjóléti szolgáltatás jogi, szervezeti és működésbeli jellemzői, szakmai modelljei - a napközbeni ellátások jogi, szervezeti és működésbeli jellemzői, szakmai modelljei; a bölcsőde történeti fejlődése, szervezeti és szakmai kérdései - az átmeneti gondozás jogi, szervezeti és működésbeli jellemzői, szakmai modelljei - a különleges ellátást igénylő gyerekek esélyegyenlőségére és támogatására vonatkozó fő szabályok - a szülői felügyelet, a gyámság és az örökbefogadás szabályai - a hatósági intézkedések (védelembe vétel, családbafogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel, utógondozás) szerepe a gyermekvédelem rendszerében - a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények működési engedélyeztetésének és szakmai ellenőrzésének rendje 4.) Alkalmazott módszerek, technikák - a gyermekjóléti alapellátások egyes fajtáit jellemző szakmai módszerek, technikák - a gyermek megfigyelésének céljai, módszerei a napközbeni ellátásban - az idegen környezethez való szoktatás, a szülőtől való időleges elszakadás okozta veszteségek elhárításának módszerei a napközbeni ellátásban - a gyermek intézményi gondozásának módszerei, a játék biztosításának elvei, módszerei a napközbeni ellátásban - a napirend célja, elvei, kialakításának gyakorlati lépései a napközbeni ellátásban - a családdal való kapcsolattartás alapelvei, gyakorlata és módszerei a napközbeni ellátásban - módszerek, technikák a gyermekjóléti szolgáltatás preventív tevékenysége, a veszélyeztetett gyermekkel végzett munkája, illetve a gyermekek átmeneti gondozása körében - az egyéni esetkezelés sajátosságai a gyermekjóléti szolgáltatásban - a csoportokkal, közösségekkel végzett szociális munka sajátosságai a gyermekjóléti szolgáltatásban - a krízisintervenció sajátosságai a gyermekjóléti szolgáltatásban - konfliktuskezelési technikák a gyermekjóléti szolgáltatásban - a Gyermekeink védelmében című egységes nyilvántartási rendszer felépítése és alkalmazása

18 5.) A kiégés (burn-out szindróma) - a kiégés (burn-out szindróma) fogalma, lefolyása, tünetei; - prevenció, intervenció individuális, mezo- és makroszinten. 6.) Vezetéstudományi alapismeretek - vezetéstudományi alapfogalmak; -vezetéstudományi elméletek, modellek; - a vezetési funkciók; - szervezeti alapfogalmak, a szervezetek strukturális jellemzői, alapformái, szervezettervezés, -fejlesztés; - a szakterület vezetői tevékenységének jogszabályi háttere, kötelezően előírt dokumentumok, a vezetéstudományi ismeretek alkalmazásának lehetőségei. III. Szóbeli vizsgakérdések: 1. A családok társadalmi és demográfiai jellemzői, családszerkezeti változások. 2. A gyermek- és ifjúkorúak társadalmi, demográfiai helyzete. Társadalmi egyenlőtlenségek a gyermekek körében, a gyermekszegénység aktuális kérdései. 3. A család, valamint a környezet szerepe a gyermek fejlődésében, szocializációjában. A gyermekbántalmazás. 4. A mai magyar gyermekvédelem rendszere, törvényi szabályozása, alapelvei. 5. A társadalmi egyenlőtlenségek okai és kezelési lehetőségei. Társadalmi szükségletek, probléma és veszélyeztetettség a gyermekjóléti alapellátások körében. A gyermek, a család és az intézmény viszonyrendszere. 6. A gyermekes családokat megillető pénzbeli ellátások, kedvezmények. 7. Szakmai eszközök, módszerek alkalmazási lehetőségei a gyermekjóléti alapellátások keretében. (konfliktuskezelési technikák-mediáció, szupervízió, kommunikáció, genogram, ecomap, esettanulmány, esetleírás, dokumentáció, beszoktatás, napirend kialakítása, stb.). 8. A krízishelyzet sajátosságai, a krízisintervenció módszertani kérdései a gyermekjóléti alapellátások körében. 9. A gyermekjóléti szolgálat feladatai, a település gyermekvédelmi rendszerében betöltött szerepe. Az első-, másod- és harmadlagos prevenció a gyermekvédelemben. A jelzőrendszer szervezése és működtetése, a szakmaközi együttműködés jelentősége a gyermekjóléti intézményekben. 10. A gyermekjóléti szolgálat feladatai és módszerei a családjából kiemelt gyermek hazakerülésének támogatásával és utógondozásával kapcsolatban. 11. Gyámhatósági intézkedések. A gyermekjóléti szolgálat feladatai egyes gyámhatósági intézkedésekkel kapcsolatosan. 12. A gyermekek napközbeni ellátásainak módszertani és jogi kérdései. A bölcsőde fenntartásának és szakmai tevékenységének alapvető kérdései. 13. Különleges ellátást igénylő gyermekek a napközbeni ellátás körében és a gyermekjóléti alapellátás egyéb formáiban. 14. A roma gyerekek és családjuk segítése a gyermekjóléti szociális munka eszközeivel, módszereivel. 15. A helyettes szülői hálózat szervezése, működtetése, a helyettes szülő feladatai.

19 16. A családok és gyermekek átmeneti otthonában nyújtott ellátások szakmai-módszertani, jogi és szervezeti kérdései 17. Szociális munka egyénekkel, a problémamegoldás folyamata-a, problémamegoldó modell alkalmazása a gyermekjóléti intézményekben. 18. A családokkal végzett rendszerszemléletű szociális munka módszertani kérdései a gyermekjóléti intézményekben. 19. A csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka sajátosságai a gyermekjóléti szolgáltatásban 20. A kiégés (burn-out szindróma) fogalma, lefolyása, tünetei. Az egyéni és munkahelyi prevenció, intervenció. 21. Vezetéstudományi elméletek, modellek. A vezető funkciói, a munkahelyi szervezet működtetése, tervezése, fejlesztése. A szakterület specifikus vezetési vonatkozásai. Kötelező szakirodalom 1. Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest. 11. fejezet: Család o. 2. Asbóth Katalin- Csepeli Marianna-Pataky Zsuzsanna-Papp Krisztina (2000): A jelzőrendszer működtetése. Család Gyermek Ifjúság, 9. évf. 4. sz o. 3. Babusik Ferenc (2004): A szegénység csapdájában. Cigányok Magyarországon - szociális-gazdasági helyzet, egészségi állapot, szociális, és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Néhány demográfiai mutató c. alfejezet old. Szociális ellátások c. alfejezet oldal Delphoi Consulting Barnes Gill G. (1991): Családterápia és gondozás Családterápiás olvasókönyv sorozat II. Animula, Budapest Bánfalvy Csaba (2000): Fogyatékosság és szociális hátrány. In Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Egyetemi tankönyv Budapest. A fogyatékosok társadalma old. 6. Bányai Emőke- Szabó Lajos- Tánczos Éva (2002): Az esetmunka folyamata old. Bárdos Kata (2002): Alapvető eszközök a szociális munkában old. Talyigás Katalin- Hegyesi Gábor (2002): A szociális munka adminisztrációja old. In Kozma Judit (szerk.)(2002): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség Budapest 7. Bányai Emőke (2004): Intenzív családmegtartó szolgáltatások Család, Gyermek, Ifjúság, 6sz old 8. Berg Insoo Kim (1991): Konzultáció sokproblémás családokkal. Családterápiás sorozat 5. Animula, Budapest, o. Briscoe, Catherina (1999): A közösségi munka értékei, céljai és alkalmazási formái. In Varsányi Erika (szerk.) Megfigyelés és cselekvés. Válogatás a közösségi munka elméletéből, Budapest, Balassi Kiadó old. 9. Coulshed, Veronica: Menedzsment módszerek o., Coulshed, Veronica: Menedzsment készségek o., In Budai István- Galavits Noémi (szerk.) (1998): Tanulmányok a szociális munka világából II. Menedzsment a szociális munkában Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. Széchényi István Főiskola, Győr 10. Danis Ildikó, Kalmár Magda (2011): A fejlődés természetes modelljei c. fejezetből a következő alfejezet Sérülékenység és ellenállóképesség: A kockázati és védő tényezők összjátéka oldal In Danis és mtsai (szerk.)(2011): A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest

20 Darvas Ágnes - Tausz Katalin (2006): Gyermekszegénység. DEMOS Budapest o. 12. Feuer Mária:A serdülőkor leválási problémái. In Feuer Mária (2008)(szerk.): A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szöveggyűjtemény. Akadémiai Kiadó Budapest old 13. Fruttus István Levente (2012): Szupervízió alkalmazása segítő foglalkozásúak készség- és szakmai személyiség fejlesztésében. In Bodnár Gabriella (szerk): Szakmai szupervízió I. Nyugat-Magyarországi egyetem Kiadó old Gyermekvállalás és gyermeknevelés. Kisgyermekek napközbeni ellátása oldal Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelem rendszere oldal KSH Kiadvány Budapest Gyermekvédelmi jelzőrendszer In Statisztikai tükör V. évf. 42. sz. 1-4 old. KSH Budapest Edwards R. L. - David M. Austin (2009): Hatékony irányítás versengő értékek környezetében. In A szociális munka elmélete és gyakorlata A szociális munka adminisztrációja. Wesley János Kiadó Budapest old. 17. Goldenberg Herbert és Irene (2008): Áttekintés a családról. Animula, Budapest. I. kötet 2. fejezet A család fejlődése: folytonosság és változás fejezeten belül a Változó családok, változó kapcsolatok alfejezet old. 4. fejezet Kapcsolódó rendszerek az egyén család és közösség fejezeten belül A családi rendszer néhány jellemzője alfejezet old. 18. Herczog Mária (2001): Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK-Kerszöv, Budapest 15-60, Herczog Mária (2007): Gyermekbántalmazás Complex Kiadó Budapest. Elhanyagolás old. Érzelmi abúzus old. Szexuális bántalmazás old. Fizikai bántalmazás, old. 20. Kerezsi Klára (1996): A gyermek, mint a családi erőszak áldozata In Szilvási Léna (szerk.) (1996): Gyermek-Család-Társadalom. Hilscher Rezső Szociálpolitika Egyesület, Bp., old 21. Korintus Mihályné (2006): Bölcsődei ellátás Magyarországon. Kapocs. 5. évf o. 22. Lakatos Judit, Tokaji Károlyné (2009): Társadalmi jellemzők és ellátórendszerek 2008 Budapest, KSH Népesség, népmozgalom: o. 23. Lovas Zsuzsa Herczog Mária (1999): Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. Múzsák Kiadó, Budapest o. 24. Magyar ifjúság 2012 kutatás első eredményei Szociodemográfiai jellemzők: családalapítás, oktatási helyzetkép, munkavállalás old. old. Szabadidő old Szenvedélyek old Őri Péter- Spéder Zsolt (2012)Demográfiai portré Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, fejezet: Gyermekvállalás: Kapitány Balázs Spéder Zsolt o Őri Péter- Spéder Zsolt (2012): Demográfiai portré Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, fejezet: Háztartás és családszerkezet: Murinkó Lívia-Földházi Erzsébet o

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

Szociális alapvizsga 2010

Szociális alapvizsga 2010 Szociális alapvizsga 2010 Kötelező irodalom: 1. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp Mária Kovács Mónika Erika Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. 220 231. o. 2. A minőségügy alapjai.

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátás

Gyermekjóléti alapellátás I. Általános követelmény: Gyermekjóléti alapellátás A vizsgázó ismerje a gyermek- és ifjúkor sajátosságait, a gyermekek, fiatalok társadalomban, családban elfoglalt helyét, a szükségleteiket, problémáikat

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Intézet) által jóváhagyott,

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI SZOCIÁLIS MUNKA SZIGORLATI TÉTELEK 2008/2009-ES TANÉV

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

Idősek szociális ellátása

Idősek szociális ellátása Idősek szociális ellátása I. Általános követelmény: A jelölt ismerje az idős kor sajátosságait, az idősek társadalmi helyzetét, az idősek ellátására szerveződött rendszert, az ellátórendszer szakmai feladatait,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális

Részletesebben

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja I. Általános követelmény: A jelölt adjon számot arról, hogy a kor követelményeinek, tudományos eredményeinek megfelelő, fogyatékossággal kapcsolatos társadalompolitikai,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

*ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER I. SZOCIÁLIS ISMERETEK

*ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER I. SZOCIÁLIS ISMERETEK 1 *ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER (A ZÁRÓVIZSGA SORÁN SOR KERÜL A SZAKDOLGOZAT MEGVÉDÉSÉRE, VALAMINT AZ ALÁBBI KÉT TÉTELSORBÓL EGY-EGY KÉRDÉS KIHÚZÁSÁRA.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Szóbeli záróvizsga tételek Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 2015-2016. tanévtől 1 Tartalom Társadalomismeret...

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati Hajléktalan ellátás Kötelező irodalom: 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum, 2001. 2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek I. Általános követelmény: A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2014. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA)

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) Félévi óraszám: Heti óraszám: Kreditértéke: Helye a tantervben: Előadó: Pataki Józsefné A kurzus rövid leírása A

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p.

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p. ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013. 1. a) Társadalompolitikai stratégiák és a szociálpolitika értelmezési keretei, a szociálpolitika alapelvei és az állami szociálpolitika

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Csoportos gyakorlat I. CGB 1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - TAI A gyakorlati órák előadás jelleggel zajlanak.

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Tantárgy neve Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) CGB 1002 Szána Zsuzsanna

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT

SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT TÉTELSOR 1. TÉTEL (A) A szociológia, mint tudomány. A szociológia módszerei. A szociológia fogalma, célja, a legfontosabb társtudományok. Szakszociológiák és hazai

Részletesebben

Idősek szociális ellátása

Idősek szociális ellátása Idősek szociális ellátása I. Általános követelmény: A jelölt ismerje az idős kor sajátosságait, az idősek társadalmi helyzetét, az idősek ellátására szerveződött rendszert, az ellátórendszer szakmai feladatait,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2015. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika és a szociális munka

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ 1. a) Milyen tanulságok adódnak a szegénység és a szegénypolitika történeti értelmezéséből? Meg lehet-e szüntetni szegénypolitikával a szegénységet? b) Milyen szerepe van a kulturális foglalkoztatásnak

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea Beosztása, tudományos fokozata oktató

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB1005 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna, főiskolai adjunkt.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben