Szociális alapvizsga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális alapvizsga"

Átírás

1 Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket, a szociálpolitika területeit és eszközrendszerét, ezen belül kiemelten a szociális, valamint a gyermekjóléti- és védelmi ellátórendszer felépítését és szerepét, a szociális munka alapelveit, módszereit és etikai kérdéseit. Legyen képes a szociális problémák felismerésére, elemzésére és a megoldásokat segítő eszközök, módszerek alkalmazására. Témacsoporton belüli részletes követelmény: 1.) Társadalomismeret - a társadalom szerkezetére vonatkozó elméletek, a társadalmi szerkezet elemzésének módszerei - a társadalmi egyenlőtlenségek jellemzői és változásai - a szegénység és a depriváció fogalma, jellemzői, mutatószámai - a magyar társadalom népesedési helyzete, a mai családstruktúra jellemzői - a magyarországi szegénység fő jellemzői, a szegénységet okozó tényezők - etnikai problémák Magyarországon, a roma lakosság életkörülményei, életmódja - a család szerepe, funkciója és helye a társadalomban - hátrányos helyzetű csoportok Magyarországon (devianciák, munkanélküliség, menekültek) 2.) Szociálpszichológia - a személypercepció, az első benyomás, attribúció fogalmi rendszere - szocializáció - a szerep, szerepstruktúra, szerepkonfliktus, a konformitás és nonkonformitás fogalmai - a kommunikáció, befolyásolás, meggyőzés - konfliktus - krízis, konfliktuskezelés - krízisintervenció - az attitűd fogalma, szerkezete, az előítélet kialakulásának okai - a sztereotípiák, az identitás, az emberi vonzalmak és játszmák alapfogalmai - a csoport fajtái, működési törvényszerűségei 3.) Szociálpolitika - a szociálpolitika fogalma, alapelvei, céljai - a szociálpolitika területei, jóléti újraelosztás - a jóléti újraelosztás eszközei, technikái - a jóléti állam modelljei és változásai - az állam és egyéb szektorok (egyházi, non-profit és profitorientált szervezetek) szerepe a szociálpolitikában - a családpolitika alapelvei és eszközrendszere (családtámogatások), hatásuk a családok helyzetére - a szociális, valamint a gyermekjóléti- és védelmi ellátás rendszere Magyarországon

2 4.) Szociális munka elmélete - a szociális munka szakmává válása - a szociális munka célja, szerepe a szociális problémák megoldásában - a segítő magatartás jellemzői - a szociális munka etikai alapelvei, dilemmái - a szociális munka formái, módszerei, eszközei - a szociális munka színterei és kliensei - a kliensközpontú, egyénre szabott segítségnyújtás jellemzői - a családok körében végezhető segítő tevékenység - a szociális munkában használatos csoportok típusai, a csoportmunka folyamata és módszerei - a közösségi szociális munka módszerei, területei - interprofesszionalitás és együttműködés (team munka) a szociális munkában - a szakmai személyiség védelme és fejlesztése: esetmegbeszélő csoport, szupervízió III. Szóbeli vizsgakérdések: 1. A társadalmi rétegződés modelljei, státuszdimenziók 2. Szocializáció és deviancia: társadalmi egyenlőtlenségek, veszélyeztetett csoportok 3. A társadalmi egyenlőtlenségek, szegénység, depriváció fogalma és fő tendenciái hazánkban 4. A család fogalma, szerepe, funkciói és típusai, a családok helyzete és a családtámogatási rendszer a mai Magyarországon 5. Szociálpszichológiai alapfogalmak 6. Konfliktus és konfliktuskezelés, krízisintervenció, jelentősége a szociális munkában 7. Szerep, szerepstruktúra és emberi játszmák 8. A csoport definíciója, fajtái és működése, a csoportokkal végzett munka helye és szerepe a szociális munkában 9. A szociálpolitika fogalma, alapelvei 10. A jóléti újraelosztás eszközei, technikái 11. A szociálpolitika területei és ezek fő jellemzői 12. A jóléti állam modelljei és változásai, a szociálpolitika kihívásai ma Magyarországon 13. A szociális-, valamint gyermekjóléti- és védelmi rendszer felépítése és fő jellemzői 14. A szociális munka etikája, a segítő magatartás jellemzői a szociális munka dilemmái a gyakorlatban 15. A szociális munka alapelvei, formái 16. A szociális munka színterei és kliensei 17. A szociális munka módszerei és eszközei - felmérés, adatgyűjtés szerepe stb. 18. Egyéni esetkezelés a szociális munkában 19. A közösségi szociális munka elméletei, területei, módszerei 20. Szociális munka hátrányos helyzetű csoportokkal kirekesztés, diszkrimináció elleni fellépés 21. Interprofesszionalitás és együttműködés (team munka) a szociális munkában 22. A szakmai személyiség gondozása, védelme és fejlesztése: esetmegbeszélő csoport, szupervízió 23. A szociális munka professzionalizációjának állomásai és mai kérdései

3 Kötelező szakirodalom 1. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp Mária Kovács Mónika Erika Semmelweis Kiadó, Budapest, o. 2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, , , , o. 3. Aronson: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, , , , , o. 4. Bánlaki Pál(szerk): Alapismeretek cigányokról (romákról) szociális munkásoknak Wesley János kiadó Bp Bill Jordan: Kemény szeretet Szociális munka, társadalmi kirekesztés és a harmadik út. Esély 2003/4. sz o. 6. Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. Budapest, o. 7. Budai István: Húsz év után önkritikusan Esély sz o. 8. Bugarszky Zsolt: A szociális szolgáltatások újjászületése Magyarországon. Esély, 2004/4. sz o. 9. Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, , , o. 10. Csürke J., Vörös V., Osváth P., Árkovits A.: A lélektani krízis elméleti háttere. In: Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. (Szerk: Csürke J. -Vörös V. - Osváth P. - Árkovits A.) Lélekben Otthon Könyvek. Budapest D. Minuchin J. Colaptino S. Minuchin: Krízisről krízisre. A szegény családok kezelése. Szociális szakmai gyűjtemény I. Animula Kiadó Budapest, Ferge Zsuzsa: Ellenálló egyenlőtlenségek. A mai egyenlőtlenségek természetrajzához. Esély 2005/4. sz o. 13. Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, , o. 14. Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom. T-Twins, Budapest, A szociálpolitika értelmezése o. A szegénység társadalmi megítélése Magyarországon, történelmi nézőpontból o. 15. Ferge Zsuzsa: A gyermekes családok helyzetének változásai Magyarországon a válság éveiben, Esély 2012/6 16. Harcsa István - Monostori Judit: Családi struktúrák az életciklusban. In: Társadalmi Riport, Szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György. TÁRKI, Budapest, Gans, Herbert J.: Mire szolgálnak az érdemtelen szegények? In: Esély, 1992/3. sz o. 18. Hepworth, Dean H. Larsen, Jo Ann: A sokszempontú felmérés. Interperszonális és környezeti rendszerek felmérése. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. kötet. Szerk. Tánczos Éva. NCSSZI, Budapest, o. 19. Heron, John: Beavatkozási lehetőségek a segítő kapcsolatban. In: A tanácsadás pszichológiája. Szerk. Ritoókné Ádám Magda. Tankönyvkiadó, Budapest, o.

4 20. Horváth Izidorné Dr. Lazáry Györgyné Vass Péter: Szociális alapismeretek (Hallgatói segédanyag) NSZFI Budapest, Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal, Családterápiás Olvasókönyv sorozat V. Budapest, Kemény István - Lanky Béla Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság, Gondolat, MTA Kisebbségkutató Intézet Kersting, Heinz J.: A lehetőségek kiterjesztése. Interkulturális és interprofesszionális munka. In: Amivel még nem számolunk. Interprofesszionális együttműködés és szociális munka. Szerk. Somorjai Ildikó. Széchenyi István Főiskola Kávé Kiadó, Budapest Győr, o. 24. Kozma Judit: A szociális munka professzionalizációja a jóléti államokban I IV. Kapocs sz. Kiadja: NCSSZI. 25. Kozma szerk.: Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség Loewenberg, Frank Dolgoff, Ralph: Etikai választások a segítő foglalkozásokban. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Szerk. Hegyesi Gábor Talyigás Katalin. NCSSZI, Budapest, o. 27. Lüssi, Peter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve. Interdiszciplináris Szakkönyvtár 1. Budapest, , , o. 28. Pataki Éva: Szociális munka csoportokkal, Szociotéka Pataki Éva: Minőségbiztosítás: gyógymód, vagy szépségtapasz? Esély sz o. 30. Sárvári György: Az európai és az angolszász szupervíziós gyakorlat néhány eltérése a szupervízió folyamattanulásának tükrében. In: Tanulmányok a szupervízió köréből. II. kötet. Supervisio Hungarica, Budapest, o. 31. Smith, Eliot R. Mackie Diane M.: Szociálpszichológia Osiris Kiadó, Budapest, , , , , o. 32. Szabó Lajos: Krízisintervenció a szociális esetmunkában. A krízisintervenció alapelvei. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. kötet. Szerk. Tánczos Éva. NCSSZI, Budapest, o. 33. Társadalmi rétegződés. Szerk. Andorka Rudolf Stefan Hradil Jules L. Peschar. Aula, Budapest, , o. 34. Varga A. Tamás - Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, Kiadja: Közösségfejlesztők Egyesülete Budapest, Varga István Udvari Kerstin: A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái Esély sz o. 36. Whittaker, James: Interperszonális segítségnyújtás a szociális munkában. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. kötet. Szerk.: Tánczos Éva. NCSSZI, Budapest, o. 37. Woods, Ronald: A szociális munkások tevékenységeinek egy lehetséges rendszerezése In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1 kötet. Szerk.: Hegyesi Gábor Talyigás Katalin. NCSSZI, Budapest, o. 38. Zastrow, Charles: A szociális munka közösségi gyakorlata. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 3 kötet. NCSSZI, Budapest, é.n o.

5 39. Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, , , , , , o. Ajánlott szakirodalom 1. A jóléti állam. Szerk. Ferge Zsuzsa Lévai Katalin. T-Twins, Budapest, A szociális munka elmélete és gyakorlata. 4. kötet. Szerk.: Hegyesi Gábor Kozma Judit Szilvási Léna Talyigás Katalin. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 3. A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. kötet. Szerk.: Tánczos Éva. NCSSZI, Budapest, o. 4. A szociális munka elmélete és gyakorlata. 4. kötet. Szerk. Hegyesi Gábor Kozma Judit Szilvási Léna Talyigás Katalin. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, é.n o. 5. Alfio Cerami: Változó Közép-Európa: a jólét és a szociális segélyezés kialakuló modelljei 2009/1. sz. 6. Amartya Sen: Az egyéni szabadság, mint társadalmi elkötelezettség. Esély, 1992/1. sz. 7. Atkinson, Anthony B.: A szociális biztonsági háló. In: Esély, 1992/2. sz o. 8. Berne, Eric: Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest, o. 9. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest, Csepeli György: A szociálpszichológia vázlata. Múzsák Kiadó, Budapest, , o. 11. Csürke J.: A lótuszevő eszmélése. Krízis és önmeghaladás. Oriold és Társai Kiadó. Lélekben Otthon Könyvek. Budapest. 12. Darvas Ágnes Mózer Péter: Kit támogassunk? Esély, 2004/6. sz. 13. Farkas Ágnes (szerk.): A tartós munkanélküliek szociálpszichológiája Szociótéka Debrecen 2011., pdf 14. Fehér Boróka: A narratív segítői beszélgetés Esély 2010/ Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Kávé Kiadó, Budapest, Ferge Zsuzsa: Mi történik a szegénységgel? Esély, 2007/4. sz o. 17. Ferge Zsuzsa: Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek? Esély, 2008/2. sz o. 18. Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság. Esély, 1994/5. sz o. 19. Fiseler, Gerhard Jung, Marie-Theres Lippenmeier, Norbert: Szupervízió és jog. In: Tanulmányok a szupervízió köréből. I. kötet. Szerk.: Norbert Lippenmeier. Supervisio Hungarica, o. 20. Forgas, Joseph: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 21. Gábos András: Családtámogatási rendszer és a családok helyzete. In: Társadalmi Riport Szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György. TÁRKI, Budapest, o. 22. Gosztonyi Géza Pik Katalin: A szociális munka szótára. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, 1998.

6 23. Gosztonyi Géza: Közösségi szociális munka. In: Kézikönyv szociális munkásoknak Szerk.: Kozma Judit. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, o. 24. Hewstone: Szociálpszichológia európai szemszögből. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Hinte, Wolfgang Springer, Werner: Szupervízió a szakmai hétköznapokban. A szubjektivitás megnyilvánulása. In: Tanulmányok a szupervízió köréből. I. kötet. Supervisio Hungarica, Budapest, o. 26. Kemény István: A magyarországi cigány népesség demográfiája 27. Kessel, Louis van: Bevezetés. In: Tanulmányok a szupervízió köréből. II. kötet. Szerk. Norbert Lippenmeier. Supervisio Hungarica, Budapest, o. Magyar Statisztikai Zsebkönyv KSH, Budapest, Kocsis Attila: Új jóléti paradigma felé? Esély, 2010/2. sz o. 29. Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába, Napvilág kiadó Lothar Nellessen: A szupervízió a professzionalizálódás útján. In: Tanulmányok a szupervízió köréből. I. kötet. Szerk.: Norbert Lippenmeier. Supervisio Hungarica, Budapest, o. 31. Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest, Merton, Robert K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Osiris Kiadó, Budapest, Meyer, Carol H.: A szociális munka közvetlen gyakorlata: áttekintés (részletek). In: A szociális munka elmélete és gyakorlat. 2. kötet. Szerk.: Tánczos Éva. NCSSZI, Budapest, o. 34. Mi a szupervízió? Álláspontok a szociális munka szupervíziójáról Szerk: Gosztonyi Géza Budapesti Szociális Forrásközpont Mohácsi Andrea Lakatos Ferencné: Az esetkonferencia, mint az interprofesszionális együttműködés jelenlévő formája a hazai gyakorlatban. In: Amivel még nem számolunk. Szerk.: Somorjai Ildikó, Széchenyi István Főiskola, Kávé Kiadó, Budapest, o. 36. Nagyné Varga Ilona: Közösségi munka a családsegítésben, Szociotéka Debrecen pdf 37. Pierre Bourdieu: A neoliberalizmus lényege Esély, 1998./6. sz o. 38. Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerőpiaci integrációja (Csoba Judit szerk.) Szociotéka Debrecen 2011, 39. Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon ( ) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Pik Katalin: Ráhangoló szupervíziós tapasztalatok Bp Hilscher Rezsó Szoociálpolitikai Egyesület ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. 41. Polányi Károly: A nagy átalakulás. Mészáros Gábor kiadása, Budapest, Pratkanis-Aronson: A rábeszélőgép. Ab Ovo Kiadó, Budapest, Rothman, Jack: A közösségi szociális munka három modellje. In: Kézikönyv szociális munkásoknak. Szerk.: Kozma Judit. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998.

7 44. Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest Szalai Júlia: Nincs két ország? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, Szabóné Kármán Judit: Családgondozás krízisprevenció, Medicina Szöveggyűjtemény a szociális munka elmélete és gyakorlata tantárgy tanulmányozásához Szerk. Lévai Katalin. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Tausz Katalin Simon Dávid: A három részre szakadt Magyarország, Esély 2011/4 49. Társadalmi Riport Szerk.: Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György. Tárki, Budapest, Társadalmi Riport Szerk.: Kolosi Tamás Tóth István György. Tárki, Budapest, Tereptanári munkatankönyv. Szerk.: Kocsis Emília. NCSSZI, Budapest, Virág Tünde: Szegények a kistelepülések fogságában a szociálpolitika mindennapi gyakorlata egy hátrányos helyzetű térség településein Esély, 2009/4. sz. Jogszabályok évi III. törvény. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 2. 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 3. 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról /2010. (IV. 16.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról.

8 I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje az egyének és a családok társadalomban betöltött helyét, szerepét, a családi kapcsolatok belső rendszerét, a családokat közvetlenül érintő folyamatokat a mai magyar társadalomban. Ismerje a családgondozással, családvédelemmel foglalkozó ellátásokat, intézményeket és az egyénekkel, valamint a családokkal végzett szociális munka elemeit, módszereit. Legyen képes ezen módszerek alkalmazására, valamint a család problémáinak megoldásában közreműködő társterületeken dolgozó szakemberekkel való nyílt együttműködésre, tudja mindezt alkalmazni a szociálpolitikai rendszerekben való eligazodásra. Rendelkezzen ismeretekkel a kiégés (burn-out-szindróma) kialakulására, lefolyására, tüneteire vonatkozóan, valamint az egyéni és munkahelyi prevenció, intervenció lehetőségeit illetően. A szakvizsgázók jelentős hányada szakértőként, intézményvezetőként tevékenykedik. Vezetői, szakértői munkájához, valamint a társterületeken dolgozó vezetőkkel és szakemberekkel történő alkotó együttműködéshez rendelkezzen az alapvető vezetéstudományi ismeretekkel. II. Témacsoporton belüli részletes követelmény: 1.) Demográfiai és társadalmi jellemzők ismerete - a család fogalma és a fogalom változásai, családtípusok; - a magyar családokra jellemző főbb demográfiai folyamatok (fogalmak, mutatók); - a mai magyar társadalom strukturális viszonyai, mobilitási tendenciái a családok szemszögéből; - esélyegyenlőségi szempontból érintett egyének, csoportok (gender, romológia, migráns, ageing, stb.) jellemzői és társadalmi helyzetük. 2.) Speciális ismeretek - a család szocializációban betöltött szerepe és az ehhez kapcsolódó problémák; - a család funkciói, diszfunkciói, valamint szerepek a családban, problémák a családok működésében; - a deviáns viselkedések típusai, azok szociálpszichológiai jellemzői, és hatásuk a család működésére. 3.) Az ellátórendszer és az azt szabályozó jogi rendelkezések ismerete - a családok természetbeni, pénzbeli támogatásának rendszere, jogi keretei, az igénybevétel módja; - a családtámogatásban együttműködő szociális- és gyermekvédelmi ellátórendszer szintjei, feladatai és szerepük a magyar szociálpolitikában - az állam, az önkormányzatok, egyházak és nonprofit szervezetek feladatai, szerepük a családok segítésében és az együttműködés formái, módszerei; - családsegítő szolgálat létrehozásának és működési engedélyeztetésének folyamata;

9 - a családsegítő szolgálatok feladatai, működésének alapelvei és azok jogszabályi, szakmai követelményei, feltételei; - a családok támogatását segítő non-profit, egyházi és egyéb karitatív szervezetek működésének alapelvei és jelentősége; - a családok működőképességének és egységének megőrzését célzó társadalmi intézkedések, innovatív programok; - az oktatás, az egészségügy, a lakáspolitika hatása, jelentősége a családok segítésében; - a lakáspolitika hatása a családokra. 4.) Alkalmazott módszerek, technikák - a családsegítés preventív módszerei, lehetőségei; - egyéni esetkezelés; - családokkal végzett szociális munka formái (szociális esetmunka, szociális csoportmunka, közösségi munka alkalmazása); - családi életre nevelés; - szociális munkában alkalmazható kríziskezelési, facilitálási, és mediációs technikák; - a segítő és az igénybevevő, a család kapcsolata, valamint a kapcsolat etikai alapelvei; - szervezési-, stratégiai tervezési- és vezetési ismeretek és módszerek helyi szükségletek és források felmérése; - szociálpolitikai tervezés-stratégia; 5.) A kiégés (burn-out szindróma) - a kiégés (burn-out szindróma) fogalma, lefolyása, tünetei; - prevenció, intervenció individuális, mezo- és makroszinten. 6.) Vezetéstudományi alapismeretek - vezetéstudományi alapfogalmak; -vezetéstudományi elméletek, modellek; - a vezetési funkciók; - szervezeti alapfogalmak, a szervezetek strukturális jellemzői, alapformái, szervezettervezés, -fejlesztés; - a szakterület vezetői tevékenységének jogszabályi háttere, kötelezően előírt dokumentumok, a vezetéstudományi ismeretek alkalmazásának lehetőségei. III. Szóbeli vizsgakérdések: 1. Vázolja fel a magyar társadalomban kialakult egyenlőtlenségek hatását a családokra, különös tekintettel az elmúlt 3 évizted változásaira! Mutassa be, hogy ezekre a hatásokra miként reagált a családvédelemhez kapcsolódó szolgáltatási háló! 2. Ismertesse, melyek azok a demográfiai változások, melyek a legnagyobb hatást gyakorolták a magyar családokra az elmúlt évtizedekben és ezekre miként reagált a szociálpolitika? 3. Vázolja fel a családokat érintő legsúlyosabb szocializációs problémákat és azok kiváltó okait! Ismertessen szociálpolitikai megoldási javaslatokat ezekre a családvédelem, családgondozás szemszögéből.

10 4. Mutassa be a családi élet zavarai, a társadalmi beilleszkedési zavarok, és a magyar társadalom átalakulási folyamatai közötti összefüggéseket! Hol látja az ellátórendszer beavatkozási lehetőségeit? 5. Ismertesse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociokulturális jellemzőit és a problémakezelés legfontosabb elemeit, valamint emelje ki ezen a területen a családsegítő szolgálatok feladatait. 6. Jellemezze az esélyegyenlőségi szempontból érintett egyéneket, csoportokat a mai magyar társadalomban, mutassa be milyen nehézségekkel élnek együtt és ezekre milyen megoldási lehetőségek, módszerek vannak a családvédelem, családgondozás rendszerében. 7. Ismertesse a szociális ellátások rendszerét a mai jogszabályi kereteknek megfelelően és ezen belül mutassa be a családsegítés helyét, szerepét. 8. Mutassa be átfogóan a pénzbeli és természetbeni ellátások szerepét a családok támogatási rendszerében! 9. Vázolja fel az önkormányzatok által kötelező feladatként biztosított alapellátások rendszerét, ismertesse a fenntartó feladatait és jogait, az alapellátást nyújtó intézmények vezetésének legfontosabb kérdéseit. 10. Ismertesse a családsegítő szolgálat feladatait, szolgáltatásait, kapcsolatrendszerét, helyezze el a helyi szociálpolitikai rendszerben! 11. Mutassa be a családsegítő szolgálat kötelező és napjainkban használatos dokumentációját: a szolgáltatást igénybe vevőkkel kapcsolatban és az intézmény működését érintően is. 12. Vázolja fel a helyi szükségletek és erőforrások felmérésének módszereit, mutassa be, hogy a családsegítő szolgálatok miként tudnak és miért nem tudnak reagálni a szükségleteknek megfelelően! 13. Mutassa be az egyénekkel végzett szociális munka módszerek alkalmazását a családsegítő szolgálatokban! 14. Vázolja fel a család, mint rendszer rendszerszemléletű alkalmazását a családgondozásban: ismertesse a családok támaszrendszereit, a családokkal végezhető csoportmunka formáit, munkamódszereit! 15. Ismertesse a családban előforduló konfliktusok, krízisek megoldásánál alkalmazható speciális módszereket! 16. Mutassa be a jelenlegi adósságkezelési rendszert, az adósságkezelési tanácsadás módszereit! A díjhátralékkal élő igénybevevők, családok milyen szükségletekkel rendelkeznek és milyen speciális segítséget igényelnek az esetkezelés során? 17. Vázolja fel az együttműködési lehetőségeket az iskola, a szülők és a családgondozók között, valamint mutassa be, hogy egyéb szervezetek, szolgáltatók ebben miként tudnak részt venni. 18. Ismertesse, hogy a mai magyar szociálpolitika területén hol helyezkedik el a családvédelem, családgondozás szakmaterülete, milyen aktuális változások zajlottak az alapellátás területén az eltelt 5 évet tekintve! 19. A kiégés (burn-out szindróma) fogalma, lefolyása, tünetei. Az egyéni és munkahelyi prevenció, intervenció. 20. Vezetéstudományi elméletek, modellek. A vezető funkciói, a munkahelyi szervezet működtetése, tervezése, fejlesztése. A szakterület specifikus vezetési vonatkozásai.

11 Kötelező szakirodalom 1. Amartya, Sen: Társadalmi kirekesztés: fogalom, alkalmazás és vizsgálat I., Esély, 2003/6. sz., o. 2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, szerk.: Spéder Zsolt, Osiris Kiadó, 2006., , o. 3. Bányai Emőke: A családokat támogató szolgáltatások integrációja, Esély, 2003/5. sz. 4. Berg, I. K.: Konzultáció sokproblémás családokkal, Animula, Budapest, 2001., o., o. 5. Bugarszki Zsolt: A közösségi pszichiátriai ellátásról, Esély, 2006/1., o. 6. Bugarszki Zsolt: A szociális munka új lehetőségei a pszichiátriai betegek ellátásában, Esély 2003/1., o. 7. Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála: A család hatása a fiatalok alkohol- és drogfogyasztására, valamint egyéb viselkedészavaraira, In: Emberi viszonyok, szerk.: Spéder Zsolt Tóth Pál Péter, Századvég, Budapest, o. 8. Erős Ferenc.: Az etnikai identitás néhány szociálpszichológiai problémája.; In: Erős Ferenc (szerk.): Megismerés, előítélet, identitás, Új Mandátum Könyvkiadó, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 1998., o. 9. Ferge Zsuzsa: Az EU és a kirekesztés, Esély, 2002/6. sz., o. 10. Ferge Zsuzsa: Ellenálló egyenlőtlenségek, Esély, 2005/4. sz., o. 11. Ferge Zsuzsa: Mi történik a szegénységgel?, Esély, 2007/4. sz o. 12. Feuer Mária szerk.: A családsegítés elmélete és gyakorlata, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008., o., o., o. 13. Gábos András - Szivós Péter: A gyermekszegénység és néhány jellemzője Magyarországon In: Társadalmi Riport 2006., szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György, TÁRKI, Budapest, o. 14. Gábos András: Családtámogatási rendszer és a családok helyzete, In: Társadalmi Riport 2008, szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György, TÁRKI, Budapest, o. 15. Gerevich József: Az önsegítés fogalomköre a nyugati kultúrákban, In: Közösségi mentálhigiéné, szerk.: Gerevich József, Animula, Budapest, 1997., o. 16. Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György - Pelle József: A margó szélén, Esély 2002/3., o. 17. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok, szerk.: Spéder Zsolt Tóth Pál Péter, Századvég, o. 18. Hablicsek István - Pákozdi Ildikó: Elöregedő társadalmak szociális kihívásai, Esély 2004/3., o. 19. Hepworth, D. H. Larsen, J. A.: Bevezetés a problémamegoldó folyamatba, In: Szociális munka elmélete és gyakorlata 2. kötet, Szociális munka egyénekkel és családokkal, szerk.: Tánczos Éva, Budapest, 1996., o. 20. Kolosi Tamás Róbert Péter: A rendszerváltás társadalmi hatásai. In: Társadalmi Riport 1992., TÁRKI, Budapest, 1992., o. 21. Kozma Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai, Esély 2003/2., o.

12 22. Kőnig Éva (szerk.): Stratégiai tervezés a szociális munkában, Szociotéka, Debrecen, 2011., o., o. 23. Kőnig Éva: Adósságkezelés: sikerek és kudarcok, Esély, 2006/1. sz. 24. Loewenberg, Frank Dolgoff, Ralph: Értékek és etika a szociális munka gyakorlatában, In: A szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet, szerk.: Hegyesi Gábor Talyigás Katalin, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2006., o. 25. Münnich Iván: A deviáns viselkedésformák alakulása, In: Devianciák Magyarországon Összeállította: Münnich Iván-Moksony Ferenc, Közélet Kiadó, 1994, o. 26. Nárai Márta: Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén, Esély 2005/1. szám, o. 27. Pataki Éva: A szociális szolgáltatások szakmai szabályozásának fejlesztése szakmapolitikai változások, Kapocs, VII. évf. 1. sz., NCSSZI, Budapest, Pataki Éva: Reflexiók a terepen folyó szociális munkához, Esély, 2002/ Radó Péter: Oktatási egyenlőtlenségek Magyarországon, Esély, 2007/ o. 30. Sik Endre (szerk.): A migráció szociológiája. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2001., 9-68 és o. 31. Simonyi Ágnes: Munka nélkül. Családi alkalmazkodási stratégiák és hiányuk, In:Szalai Júlia (szerk.): Az államtalanítás dilemmái: szociálpolitikai kényszerek és választások, Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 1995., old. 32. Somlai Péter: A posztadoleszcensek kora. In: Új ifjúság Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről, Napvilág Kiadó, Budapest, o. 33. Stang Tünde: Szociális munka családokkal. In: Kézikönyv szociális munkásoknak, Szerk.: Kozma Judit, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., o. 34. Szabó Lajos: Krízisintervenció a szociális esetmunkában, In: Tánczos Éva (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata 2., Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994., 48. o. 35. Szivós Péter: A háztartások életkörülményei, In: Társadalmi Riport 2008., szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György, TÁRKI, Budapest, 2008., o. 36. Dr. Szretykó György: A romák munkaerő-piaci sikertelenségének okai és reintegrációjának lehetőségei, Humánpolitikai szemle, 2011/ o. 37. Talyigás Katalin Hegyesi Gábor: A szociális munka adminisztrációja, In: Kézikönyv szociális munkásoknak, szerk.: Kozma Judit, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, o. 38. Telkes József: Válság, változás, változtatás: a kríziskoncepció jelentősége a mentálhigiénés gyakorlatban, In: Közösségi mentálhigiéné, Szerk.: Gerevich József, Animula Kiadó, Budapest, 1997., o. 39. Tengerdi Antal - Roth Gyuláné: Szakmai ajánlások az iskolai szociális munka kialakításához, Háló, 2003/ IX. évfolyam 8-9 szám 40. Whittaker, James: A csoportfejlődés ötszakaszos modellje és alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai, In: A szociális munka elmélete és gyakorlata 4. kötet, Szociális munka csoportokkal, szerk.: Hegyesi Gábor Kozma Judit - Szilvási Léna Talyigás Katalin, o. 41. A segítő krízise in: Csürke J.-Vörös V. Osváth P. Árkovits A. (szerk.): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, oldal

13 42. Gulyás László (szerk.) : A vezetéstudomány alapjai, JATE Pressz, Szeged, Ajánlott szakirodalom 1. Adóba Éva [et al.]: Másként segíteni? De hogyan? Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága, Budapest, Bányai Emőke: Intenzív családmegtartó szolgáltatások, Család, gyermek, ifjúság, 2004/6. sz. 3. Barr, Nicholas: Munkaerőpiac és szociálpolitika Közép- és Kelet-Európában, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Bastide, R.: Az elmebetegségek szociológiája. In: Gönczöl Katalin Kerezsi Klára (szerk.): A deviancia szociológiája. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület ELTE Szociológiai Intézet Animula, Budapest, Bernard, M. Janine és Goodyear, Rodney K.: A szupervízió definíciója, szupervíziós elméletek és modellek, In: Szupervízió és tereptanítás a szociális munkában. Bányai Emőke Szerk.: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, o. 6. Budai István: Szociális munka az iskolában, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Czike Klára Vass Péter: Gyorsjelentés a díjhátralékosokról, Budapest, Dallos, K. Procter H.: A családi folyamatok interakcionális szemlélete. In: Bíró Sándor Komlósi Piroska (szerk.): Családterápiás olvasókönyv, Animula, Budapest, 1989., o. 9. Darvas Ágnes-Mózer Péter: Kit támogassunk?, Esély, 2004/6. sz. 10. Dögei Ilona Ferge Zsuzsa: A szubjektív szegénység és néhány társadalmi érték megítélése az államszerepe, Esély, 2002/4. sz. 11. Dörnyei Balázs: Tűzoltás vagy családgondozás?, Család, gyermek, ifjúság 2003/1. sz. 12. Dr. Gyökér Irén Dr. Finna Henrietta Krajcsák Zoltán: Emberi erőforrás menedzsment, Oktatási segédanyag, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek HRSZE Budapest, , o. 14. Geskó Sándor: Konfliktusmegelőzés és konfliktuskezelés, Training Partners Hungary, Gönczöl Katalin Kerezsi Klára (szerk.): A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Gönczöl Katalin: Kontrollált devianciák és a bűnmegelőzési stratégia. In: Erdei Á. (szerk.): Tények és kilátások. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Győri Péter Tausz Katalin: A díjhátralék-probléma szociálpolitikai nézőpontból. Megelőzés és együttműködés. A díjhátralék-probléma megoldási lehetőségei helyi szinten, Pontes Kft. Nagykovácsi, Gyulai Gabriella: Az adósságkezelési tanácsadás folyamatának lépései, In Kőnig Éva (szerk.): Az adósságkezelési szolgáltatás gyakorlata, Szociális Igazgatási Egyesület, Debrecen Habusik Ferenc: Hozzáférési különbségek az egészségügyi alapellátásban. Esély,2004/ Herman, Judit. L: Trauma és gyógyulás, Háttér Kiadó Kávé Kiadó NANE Egyesület, Budapest 2003.

14 21. Hoffman István: Az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó helyi rendeletalkotás tapasztalatai, In Kőnig Éva (szerk.): Az adósságkezelési szolgáltatás gyakorlata, Szociális Igazgatási Egyesület, Debrecen, Kozma Judit: Kompetencia a szociális munkában, In: Kézikönyv szociális munkásoknak Kozma Judit (szerk.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, o. 23. Kőnig Éva (szerk.): Stratégiai tervezés a szociális munkában, Szociotéka, Debrecen, 24. Lovas Zsuzsa Herczog Mária: Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. Múzsák Kiadó, Budapest, Mindkettő. In: Lukács Éva - Király Miklós (szerk.): Migráció és Európai Unió.Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2001., o. 26. Munichin, P. Colapinto J. Munichin S.: Krízisről krízisre. A szegény családok segítése. In: Szociális szakmai gyűjtemény, ford.: Bányai Emőke, Animula, Budapest, Rácz József: Ifjúsági szubkultúrákkal kapcsolatos szociális és közösségi mentálhigiénés intervenciók, In: Közösségi mentálhigiéné, Szerk.: Gerevich József, Animula Kiadó, Budapest, 1997., o. 28. Simonyi Ágnes (szerk.): Család változóban. Tematikus elemzések. Zárótanulmány. KSH ELTE, Budapest, Szabó Lajos: A rendszerszemlélet és az általános szociális munka modellek megjelenése az esetmunkában, In: Szociális munka. Elméleti alapvetés, Szociális Munka Alapítvány, Budapest, 1993., o. 30. Szabó Lajos: A szociális esetmunka gyakorlata. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2003., o. 31. Tóth Olga: Fiatalok párkapcsolatai történelmi háttérrel. In: Új ifjúság Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008., o. 32. Vercseg Ilona: Közösség és részvétel, A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Petróczi E.: Kiégés-elkerülhetetlen? Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Bagdy E.: Pszichofitness. Animula Egyesület, Budapest, Köteles E.: A kiégés jelensége a szociális szakemberek körében, a prevenció és az intervenció lehetőségei. Segítő szó, A Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat módszertani kiadványa szám oldal 36. Gulyás László (szerk.) : A humán erőforrás menedzsment alapjai, JATE Pressz, Szeged, Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, Klein Sándor: Vezetés és szervezetpszichológia, SHL Hungary Kft., Budapest, 2001.

15 Jogszabályok 1. Magyarország Alaptörvénye 2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (I. fejezet, II. fejezet, III. fejezet, IV. fejezet, V. fejezet, VI. fejezet, VII. fejezet, VIII. fejezet) 3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (első rész, második rész, harmadik rész, negyedik rész, hatodik rész) 4. Az egészségügyről szóló 1997 évi CLVI. törvény (II. fejezet, III. fejezet 1. cím, IV. fejezet 3. és 4. cím, VI. fejezet, X. fejezet) 5. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (5.., 2. fejezet, 3. fejezet, 4. fejezet) 6. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (2. fejezet, 5. fejezet, 6. fejezet) 7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 10. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 11. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet Ajánlott jogszabályok 12. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 13. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet. 14. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény

16 I. Általános követelmény: Gyermekjóléti alapellátás A vizsgázó ismerje a gyermek- és ifjúkor sajátosságait, a gyermekek, fiatalok társadalomban, családban elfoglalt helyét, a szükségleteiket, problémáikat és a veszélyeztetettséget meghatározó körülményeket, okokat, a gyermekek védelmét szolgáló ellátórendszer felépítését, a gyermekjóléti alapellátás szakmai feladatait és az ezzel szemben támasztott követelményeket, valamint a gyermekeket megillető jogokat. Képesnek kell lennie a gyermekek jólétének, jogainak és érdekeinek érvényesítésére, megfelelő kapcsolattartásra a gyermekkel, a gyermek hozzátartozóival és a társterületek munkatársaival. Rendelkezzen ismeretekkel a kiégés (burn-out-szindróma) kialakulására, lefolyására, tüneteire vonatkozóan, valamint az egyéni és munkahelyi prevenció, intervenció lehetőségeit illetően. A szakvizsgázók jelentős hányada szakértőként, intézményvezetőként tevékenykedik. Vezetői, szakértői munkájához, valamint a társterületeken dolgozó vezetőkkel és szakemberekkel történő alkotó együttműködéshez rendelkezzen az alapvető vezetéstudományi ismeretekkel. II. Témacsoporton belüli részletes követelmény 1.) Demográfiai és társadalmi jellemzők - a gyermek- és ifjú népesség demográfiai jellemzői - a család helyzete a mai Magyarországon, család és háztartás szerkezet - családok életmódjának kérdései (az életmód különféle típusai, különféle magatartásmódok) - társadalmi egyenlőtlenségek okai, egyenlőtlenséggel sújtott társadalmi csoportok helyzete különös tekintettel a gyermek- és ifjúkorúakra 2.) Speciális ismeretek - a gyermekek különböző adottságainak és képességeinek fejlődése, és azok zavarai - a gondozás-nevelés és a környezet szerepe az egészséges testi-lelki fejlődés, a gyermek jólétének biztosításában - a család szerepe a gyermek szocializációjában, a szocializáció zavarai, hatása a gyermek fejlődésére - társadalmi normák, illetve deviáns magatartások a gyermek ellátásával, nevelésével, szocializálásával kapcsolatban - a családok saját erőforrásai, illetve a rokoni és egyéb segítő háló jellemzői - a család és a társadalom közötti munkamegosztás változásai - szerepek, szereptípusok, szerepkonfliktusok a gyermekes családokban illetve a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok körében - a társas hatások, különösen a kortárscsoportok szerepe a szocializációban, illetve a veszélyeztetettség alakulásában - roma gyerekek és családjuk segítése - a problémák, veszélyeztetettség észlelésének és minősítésének alapvető társadalmi kérdései, a veszélyeztetettek jellegzetes csoportjai, azok tünetei és okai - az intézményszervezés és vezetés kérdései, szociális adminisztráció

17 3.) Az ellátórendszer és az azt szabályozó jogi rendelkezések - a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi politika változási folyamatai, jelenlegi helyzete, elvi és tartalmi jellemzői - a gyermekek védelmének rendszere, az önkormányzatok és az állam feladatai, különös tekintettel a gyermekjóléti alapellátási feladatokra - a gyermeki jogokat meghatározó dokumentumok tartalma, valamint azok érvényesítése a gyermekjóléti alapellátásokban - a gyermekjóléti alapellátások egymással való kapcsolata, valamint viszonya a gyermekvédelmi szakellátásokhoz és más ellátórendszerek szolgáltatásaihoz - a szociális törvénynek a gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó rendelkezései - a családok támogatásának rendszere és ellátásai - a gyermekvédelem rendszeréhez kapcsolódó feladatot ellátók gyermekvédelmi tevékenysége és együttműködése a gyermekjóléti alapellátás intézményeivel - a gyermekjóléti szolgáltatás jogi, szervezeti és működésbeli jellemzői, szakmai modelljei - a napközbeni ellátások jogi, szervezeti és működésbeli jellemzői, szakmai modelljei; a bölcsőde történeti fejlődése, szervezeti és szakmai kérdései - az átmeneti gondozás jogi, szervezeti és működésbeli jellemzői, szakmai modelljei - a különleges ellátást igénylő gyerekek esélyegyenlőségére és támogatására vonatkozó fő szabályok - a szülői felügyelet, a gyámság és az örökbefogadás szabályai - a hatósági intézkedések (védelembe vétel, családbafogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel, utógondozás) szerepe a gyermekvédelem rendszerében - a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények működési engedélyeztetésének és szakmai ellenőrzésének rendje 4.) Alkalmazott módszerek, technikák - a gyermekjóléti alapellátások egyes fajtáit jellemző szakmai módszerek, technikák - a gyermek megfigyelésének céljai, módszerei a napközbeni ellátásban - az idegen környezethez való szoktatás, a szülőtől való időleges elszakadás okozta veszteségek elhárításának módszerei a napközbeni ellátásban - a gyermek intézményi gondozásának módszerei, a játék biztosításának elvei, módszerei a napközbeni ellátásban - a napirend célja, elvei, kialakításának gyakorlati lépései a napközbeni ellátásban - a családdal való kapcsolattartás alapelvei, gyakorlata és módszerei a napközbeni ellátásban - módszerek, technikák a gyermekjóléti szolgáltatás preventív tevékenysége, a veszélyeztetett gyermekkel végzett munkája, illetve a gyermekek átmeneti gondozása körében - az egyéni esetkezelés sajátosságai a gyermekjóléti szolgáltatásban - a csoportokkal, közösségekkel végzett szociális munka sajátosságai a gyermekjóléti szolgáltatásban - a krízisintervenció sajátosságai a gyermekjóléti szolgáltatásban - konfliktuskezelési technikák a gyermekjóléti szolgáltatásban - a Gyermekeink védelmében című egységes nyilvántartási rendszer felépítése és alkalmazása

18 5.) A kiégés (burn-out szindróma) - a kiégés (burn-out szindróma) fogalma, lefolyása, tünetei; - prevenció, intervenció individuális, mezo- és makroszinten. 6.) Vezetéstudományi alapismeretek - vezetéstudományi alapfogalmak; -vezetéstudományi elméletek, modellek; - a vezetési funkciók; - szervezeti alapfogalmak, a szervezetek strukturális jellemzői, alapformái, szervezettervezés, -fejlesztés; - a szakterület vezetői tevékenységének jogszabályi háttere, kötelezően előírt dokumentumok, a vezetéstudományi ismeretek alkalmazásának lehetőségei. III. Szóbeli vizsgakérdések: 1. A családok társadalmi és demográfiai jellemzői, családszerkezeti változások. 2. A gyermek- és ifjúkorúak társadalmi, demográfiai helyzete. Társadalmi egyenlőtlenségek a gyermekek körében, a gyermekszegénység aktuális kérdései. 3. A család, valamint a környezet szerepe a gyermek fejlődésében, szocializációjában. A gyermekbántalmazás. 4. A mai magyar gyermekvédelem rendszere, törvényi szabályozása, alapelvei. 5. A társadalmi egyenlőtlenségek okai és kezelési lehetőségei. Társadalmi szükségletek, probléma és veszélyeztetettség a gyermekjóléti alapellátások körében. A gyermek, a család és az intézmény viszonyrendszere. 6. A gyermekes családokat megillető pénzbeli ellátások, kedvezmények. 7. Szakmai eszközök, módszerek alkalmazási lehetőségei a gyermekjóléti alapellátások keretében. (konfliktuskezelési technikák-mediáció, szupervízió, kommunikáció, genogram, ecomap, esettanulmány, esetleírás, dokumentáció, beszoktatás, napirend kialakítása, stb.). 8. A krízishelyzet sajátosságai, a krízisintervenció módszertani kérdései a gyermekjóléti alapellátások körében. 9. A gyermekjóléti szolgálat feladatai, a település gyermekvédelmi rendszerében betöltött szerepe. Az első-, másod- és harmadlagos prevenció a gyermekvédelemben. A jelzőrendszer szervezése és működtetése, a szakmaközi együttműködés jelentősége a gyermekjóléti intézményekben. 10. A gyermekjóléti szolgálat feladatai és módszerei a családjából kiemelt gyermek hazakerülésének támogatásával és utógondozásával kapcsolatban. 11. Gyámhatósági intézkedések. A gyermekjóléti szolgálat feladatai egyes gyámhatósági intézkedésekkel kapcsolatosan. 12. A gyermekek napközbeni ellátásainak módszertani és jogi kérdései. A bölcsőde fenntartásának és szakmai tevékenységének alapvető kérdései. 13. Különleges ellátást igénylő gyermekek a napközbeni ellátás körében és a gyermekjóléti alapellátás egyéb formáiban. 14. A roma gyerekek és családjuk segítése a gyermekjóléti szociális munka eszközeivel, módszereivel. 15. A helyettes szülői hálózat szervezése, működtetése, a helyettes szülő feladatai.

19 16. A családok és gyermekek átmeneti otthonában nyújtott ellátások szakmai-módszertani, jogi és szervezeti kérdései 17. Szociális munka egyénekkel, a problémamegoldás folyamata-a, problémamegoldó modell alkalmazása a gyermekjóléti intézményekben. 18. A családokkal végzett rendszerszemléletű szociális munka módszertani kérdései a gyermekjóléti intézményekben. 19. A csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka sajátosságai a gyermekjóléti szolgáltatásban 20. A kiégés (burn-out szindróma) fogalma, lefolyása, tünetei. Az egyéni és munkahelyi prevenció, intervenció. 21. Vezetéstudományi elméletek, modellek. A vezető funkciói, a munkahelyi szervezet működtetése, tervezése, fejlesztése. A szakterület specifikus vezetési vonatkozásai. Kötelező szakirodalom 1. Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest. 11. fejezet: Család o. 2. Asbóth Katalin- Csepeli Marianna-Pataky Zsuzsanna-Papp Krisztina (2000): A jelzőrendszer működtetése. Család Gyermek Ifjúság, 9. évf. 4. sz o. 3. Babusik Ferenc (2004): A szegénység csapdájában. Cigányok Magyarországon - szociális-gazdasági helyzet, egészségi állapot, szociális, és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Néhány demográfiai mutató c. alfejezet old. Szociális ellátások c. alfejezet oldal Delphoi Consulting Barnes Gill G. (1991): Családterápia és gondozás Családterápiás olvasókönyv sorozat II. Animula, Budapest Bánfalvy Csaba (2000): Fogyatékosság és szociális hátrány. In Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Egyetemi tankönyv Budapest. A fogyatékosok társadalma old. 6. Bányai Emőke- Szabó Lajos- Tánczos Éva (2002): Az esetmunka folyamata old. Bárdos Kata (2002): Alapvető eszközök a szociális munkában old. Talyigás Katalin- Hegyesi Gábor (2002): A szociális munka adminisztrációja old. In Kozma Judit (szerk.)(2002): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség Budapest 7. Bányai Emőke (2004): Intenzív családmegtartó szolgáltatások Család, Gyermek, Ifjúság, 6sz old 8. Berg Insoo Kim (1991): Konzultáció sokproblémás családokkal. Családterápiás sorozat 5. Animula, Budapest, o. Briscoe, Catherina (1999): A közösségi munka értékei, céljai és alkalmazási formái. In Varsányi Erika (szerk.) Megfigyelés és cselekvés. Válogatás a közösségi munka elméletéből, Budapest, Balassi Kiadó old. 9. Coulshed, Veronica: Menedzsment módszerek o., Coulshed, Veronica: Menedzsment készségek o., In Budai István- Galavits Noémi (szerk.) (1998): Tanulmányok a szociális munka világából II. Menedzsment a szociális munkában Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. Széchényi István Főiskola, Győr 10. Danis Ildikó, Kalmár Magda (2011): A fejlődés természetes modelljei c. fejezetből a következő alfejezet Sérülékenység és ellenállóképesség: A kockázati és védő tényezők összjátéka oldal In Danis és mtsai (szerk.)(2011): A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest

20 Darvas Ágnes - Tausz Katalin (2006): Gyermekszegénység. DEMOS Budapest o. 12. Feuer Mária:A serdülőkor leválási problémái. In Feuer Mária (2008)(szerk.): A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szöveggyűjtemény. Akadémiai Kiadó Budapest old 13. Fruttus István Levente (2012): Szupervízió alkalmazása segítő foglalkozásúak készség- és szakmai személyiség fejlesztésében. In Bodnár Gabriella (szerk): Szakmai szupervízió I. Nyugat-Magyarországi egyetem Kiadó old Gyermekvállalás és gyermeknevelés. Kisgyermekek napközbeni ellátása oldal Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelem rendszere oldal KSH Kiadvány Budapest Gyermekvédelmi jelzőrendszer In Statisztikai tükör V. évf. 42. sz. 1-4 old. KSH Budapest Edwards R. L. - David M. Austin (2009): Hatékony irányítás versengő értékek környezetében. In A szociális munka elmélete és gyakorlata A szociális munka adminisztrációja. Wesley János Kiadó Budapest old. 17. Goldenberg Herbert és Irene (2008): Áttekintés a családról. Animula, Budapest. I. kötet 2. fejezet A család fejlődése: folytonosság és változás fejezeten belül a Változó családok, változó kapcsolatok alfejezet old. 4. fejezet Kapcsolódó rendszerek az egyén család és közösség fejezeten belül A családi rendszer néhány jellemzője alfejezet old. 18. Herczog Mária (2001): Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK-Kerszöv, Budapest 15-60, Herczog Mária (2007): Gyermekbántalmazás Complex Kiadó Budapest. Elhanyagolás old. Érzelmi abúzus old. Szexuális bántalmazás old. Fizikai bántalmazás, old. 20. Kerezsi Klára (1996): A gyermek, mint a családi erőszak áldozata In Szilvási Léna (szerk.) (1996): Gyermek-Család-Társadalom. Hilscher Rezső Szociálpolitika Egyesület, Bp., old 21. Korintus Mihályné (2006): Bölcsődei ellátás Magyarországon. Kapocs. 5. évf o. 22. Lakatos Judit, Tokaji Károlyné (2009): Társadalmi jellemzők és ellátórendszerek 2008 Budapest, KSH Népesség, népmozgalom: o. 23. Lovas Zsuzsa Herczog Mária (1999): Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. Múzsák Kiadó, Budapest o. 24. Magyar ifjúság 2012 kutatás első eredményei Szociodemográfiai jellemzők: családalapítás, oktatási helyzetkép, munkavállalás old. old. Szabadidő old Szenvedélyek old Őri Péter- Spéder Zsolt (2012)Demográfiai portré Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, fejezet: Gyermekvállalás: Kapitány Balázs Spéder Zsolt o Őri Péter- Spéder Zsolt (2012): Demográfiai portré Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, fejezet: Háztartás és családszerkezet: Murinkó Lívia-Földházi Erzsébet o

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátás 2010

Gyermekvédelmi szakellátás 2010 Gyermekvédelmi szakellátás 2010 Kötelező irodalom: 1. Az örökbefogadás hazai és nemzetközi gyakorlata. Család, Gyermek, Ifjúság, 2006. 15. évf. 1. sz. 72 o. 2. Darvas Ágnes Mózer Péter: Kit támogassunk?

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás. Előszó

Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás. Előszó Előszó 1/4 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályzó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás Előszó Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító

Részletesebben

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben

Gyerekesély Tudástár

Gyerekesély Tudástár TÁMOP-5.2.1 Gyerekesély Tudástár Válogatott jegyzék az elmúlt tizenkét év gyermekszegénységre és az esélyegyenlőtlenségek átörökítésére vonatkozó szakirodalmából Összeállította: Bauer Zsófia 2014. lis

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

ELTE TáTK közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szakra vonatkozó szakdolgozati és záróvizsga követelmények

ELTE TáTK közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szakra vonatkozó szakdolgozati és záróvizsga követelmények ELTE TáTK közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szakra vonatkozó szakdolgozati és záróvizsga követelmények Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények Bevezető fejezet a téma megjelölése,

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG. támpont. Fordulópont 47 5. gyermekvédelmi aspektusai RÁKÓ ERZSÉBET

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG. támpont. Fordulópont 47 5. gyermekvédelmi aspektusai RÁKÓ ERZSÉBET RÁKÓ ERZSÉBET A GYERMEKSZEGÉNYSÉG gyermekvédelmi aspektusai A gyermekszegénységet több ok miatt is fontos megvizsgálni gyermekvédelmi szempontból. Egyrészt a gyermekkori nélkülözés kedvezõtlenül befolyásolja

Részletesebben

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető

SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Az emberek a sorstól boldogságot, sikert, gazdagságot követelnek; pedig a leggazdagabb ember nem az, aki a legtöbbet kapott, hanem aki a legbőkezűbben osztogatta sajátmagát embertársainak. Leonyid Leonov

Részletesebben

Gyermekek és ifjúság a közösségekben modul

Gyermekek és ifjúság a közösségekben modul Gyermekek és ifjúság a közösségekben modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Kóbor Krisztina Közreműködtek: Buday Dóra szociális munkás, IP szemléletű közösségi munka szakirányú

Részletesebben