1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és p.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p."

Átírás

1 ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA a) Társadalompolitikai stratégiák és a szociálpolitika értelmezési keretei, a szociálpolitika alapelvei és az állami szociálpolitika kialakulása Magyarországon. b) Társadalmunk szociális problémái és kezelési stratégiái. 1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és p. 2. Ferge, Zsuzsa (1991): Szociálpolitika és társadalom. (vál. és szerk.: Várnai, Gy.) T- TwinsELTE, Bp., 1-87 p. és p. 2. a) A települési önkormányzatok szociális ellátórendszere, a helyi szociálpolitika alakításának lehetőségei. b) Az életmódkutatások eredményei, a város és falu közötti életmódbeli különbségek. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások. Szerk: Glatz Ferenc Szalay, Júlia (1995): A helyi önkormányzatok szociálpolitikájáról. In: Az államtalanítás dilemmái: szociálpolitikai kényszerek és választások. 3. szám p. Széman, Zsuzsa (1996): Az önkormányzatok és a civil szervezetek feladatátvállalása a vegyes jóléti modellben 1995 végén. Esély, sz. Ferge, Zsuzsa (1991): Szociálpolitika és társadalom. (vál. és szerk.: Várnai, Gy.) T- TwinsELTE, Bp., 1-87 p. és p. Bódi Ferenc: A szociális ellátórendszer öröklött hiánya a falvakban. Szociális Háló 2003/ szeptember. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest a) A jóléti politikák típusai, a jóléti állam fogalma, a jóléti állam válsága. b) A gyermekjólét fogalma a gyermekjóléti szolgáltatások rendszere. (szerk.) Ferge, Zsuzsa-Lévai; Katalin (1991): A jóléti állam. ELTE, Bp., benne: Titmuss, R. és Esping-Andersen, G. írásai. (szerk.) Csaba, Iván-Tóth, István György (1999). A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris, Bp., 7-42 p. Tóth, István György (1994): A jóléti rendszer reformja az átmenet időszakában. Közgazdasági Szemle, sz p. 4. a) A család történeti társadalmi meghatározottsága, funkciói, a mai magyar családok szociológiai jellemzői, a házastársi konfliktusok forrásai. b) Családpolitika, családgondozás, családsegítés. 1

2 Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek. Gondolat Kiadó, Budapest Család, gyermek, családpolitika, társadalom jövője Magyarországon és Európában. Szerif Kiadó, Bp a) A társadalmi egyenlőtlenségek rendszere, társadalmi struktúra- és rétegződés kutatások eredményei. b) A marginalizáció és szegregáció megelőzésének társadalompolitikai eszközei. A multikulturalizmus. Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek, Állam, kormányok, civilek; A szociális szakképzés könyvtára, Budapest, Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó. Budapest, a) A deviáns magatartás szociológiai és pszichológiai jellemzői b) Prevenció és reszocializáció a deviáns csoportok segítésében. Volentics Andor: Gyermekvédelem és reszocializáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Deviációk, válogatott tanulmányok, szerk: Bíró Judit, Budapest, Új Mandátum Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó. Budapest, a) Az iskola funkciórendszere és azok változásai, az iskola és mobilitás. Az oktatáspolitika által teremtett mobilitási lehetőségek bemutatása. A tudáshoz és iskoláztatáshoz jutás egyenlőtlenségei és következményei. b) A szociálpedagógus szerepe, feladata, lehetőségei a humanisztikus iskola kialakításában. Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest: Andor Mihály Az iskolaválasztás társadalmi meghatározottsága 1997-ben In: Iskolakultúra 8, Blaskó Zsuzsa 1998: Kulturális tőke és társadalmi reprodukció. In: Szociológiai Szemle, 3, DiMaggio, Paul A kulturális tőke és az iskolai teljesítmény: A státuskultúrában való részvétel hatása az Egyesült Államok-beli középiskolások jegyeire. In Róbert Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Budapest, Új mandátum, Vidovszky Gábor: Sikerül-e az iskolát humanizálni? Új Ped. Szemle. 1993/3. Szekszárdi Júlia: Az iskolák belső világa. In. Jelentés a Magyar Közoktatásból Bányai E.: Az iskolai szociális munkáról; In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1996., ( old.) 2

3 8. a) A szociálpedagógia fogalma, feladatrendszere, fejlődéstörténetének nemzetközi és magyar vonatkozásai. A szociális gondoskodás intézményrendszerének történeti kialakulása és jellemzői b) A nevelőszülői hálózat sajátosságai napjainkban, hazánkban Pornói Imre: Bevezetés a szociális gondoskodás elméleti és történeti alapjaiba, Krúdy Könyvkiadó, Szociálpedagógia szerk: Kozma Tamás, Budapest, Osiris Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. Budapest, Család, Gyermek, Ifjúság c. folyóirat aktuális cikkei Domszky András. Szerk: gyermekvédelmi szakellátás NCSSZI. Bp a) Szocializáció és individualizáció. A családi szocializáció. A családi szocializáció zavarai. b) Szociális munka családokkal. Krízishelyzetben lévő családok segítésének lehetőségei. Szilvási L.: Csoportmunka egy anyaotthonban; In: Esély, 1997/1. Somlai Péter: Szocializáció. Corvina Kiadó, Budapest Somlai Péter: Konfliktus és megértés. Corvina Kiadó, Budapest Naomi, Goham: Krízis, kríziselmélet. In: Tanulmányok a gyermekjólét kötetéről. IV. Esztergom Fener Mária: A családsegítés elmélete és gyakorlata. Budapest: Akadémia Kiadó a) A segítő kapcsolat alapelvei. Az esetkezelés folyamata, probléma megoldás, egyéni esetkezelés elmélete és gyakorlata. A gyógyító beszélgetés során bekövetkező változások (szorongásos-vegetatív tünetek enyhülése, önismereti tapasztalatok, attitüd és viselkedésváltozás, döntésképesség javulása, a figyelem jövőre irányulása, stb.) A szociálpedagógus tanácsadói jogosultságának határai b) A krízis meghatározása, a krízisek fajtái, a krízis intervenció alapelvei, lépései. Szabó L.: A szociális munka szakmává válása és az esetmunka kezdetei; In: Szabó L.: A szociális esetmunka kialakulása és elméleti hátterei, A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 20., Budapest, 1999., (11-15.old.) Bányai Szabó - Tánczos: Az esetmunka folyamata; In: Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( old.) Compton, B. R. Galaway, B.: Problémamegoldás: a szociális munka folyamata; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) Szabó Lajos: Krízisintervenció a szociális esetmunkában, A krízisintervenció alapelvei; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata 2-3 kötet; Semmelweis Kiadó, Bp ; (48-66.old.) 3

4 11. a) A szociális munka csoportokkal és közösségekkel. Közösségfejlesztés, a közösségi fejlesztési munka célja, feladatrendszere, dilemmái. A csoportmunka szerepe, alapelvei. A kortárs csoportok jelentősége a szocializációs folyamatokban. b) Csoporttervezés gyermekek és fiatalok körében. Varga, A. Tamás-Vercseg, Ilona (1998): Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, Bp., 1-32 p. Szerk.: Kozma Judit: Kézikönyv szociális munkásoknak. Budapest, Rácz J. - Hoyer M.: Fiatalkori devianciák és kortárs csoportok; In: Esély, 1995/3. Németh L.: Szociális munka csoportokkal; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( old.) 12. a) A gyermekvédelem fogalma, a gyermekjólét biztosítása a szociális munka eszközeivel. A gyermekvédelem intézményrendszere. A gyermekvédelmi gondoskodás formái az egyes feladatok. A szociálpedagógus helye és szerepe a gyermekvédelemben. A rendszerszemlélet lényege a gyermek és ifjúkorúakkal folyó szociális munkában. A magyar gyermekvédelmi jogszabály környezete és intézményrendszere. b) A szociális ellátó rendszer és a gyermek és ifjúságvédelem rendszerének felépítése és jellemzői ma hazánkban. Az évi XXXI. Törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Herczog M.: A gyermekvédelem dilemmái; Gyermekvédelmi Kiskönyvtár, Pont Kiadó, Budapest, 1997., Rácz J. - Hoyer M.: Fiatalkori devianciák és kortárs csoportok; In: Esély, 1995/3. Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK-KERSZÖV, a) Nevelésértelmezések, a nevelhetőség kérdése b) A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség fogalma, a gyermekjóléti szolgáltatások szerepe a veszélyeztetettség megelőzésében és kezelésében Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest. Kron F. W. (1997): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest Mihály Ottó (1998): Bevezetés a nevelésfilozófiába. OKKER Kiadó Darvas Ágnes Tausz Katalin: Gyermekszegénység és családtámogatások. Szociálpolitikai megoldások a volt szocialista országokban. Eszmélet 49. sz., Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK-KERSZÖV,

5 Magyar Gyöngyvér: Keressétek meg azt a felnőttet, akiben megbíztok, Család, Gyermek, Ifjúság, 1998/6 Liskó Ilona: Hátrányos helyzetű tanulók oktatásának minősége. Új Pedagógiai Szemle 2002/2 14. a) Az egyén és a közösség megismerésének és fejlesztésének pedagógiai és pszichológiai módszerei. b) A közösségi szociális munka alapvető modelljei. (közösség fejlesztés, közösségi akció, közösség tervezés) Az Új Pedagógiai Szemle, Köznevelés, Iskolakultúra és egyéb pedagógiai folyóiratok aktuális számai Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó. Budapest. Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. (Szerk. Falus Iván, 1993): Keraban Kiadó, Budapest. Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba Nyíregyháza, Kósáné Ormai Vera (1998): A Mi iskolánk. AduPrint Kiadó, Orosz Sándor: Mérések a pedagógiában (1995): Veszprémi egyetem. Alinsky, S. D.: Célok és eszközök a közösségi szociális munkában; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994., ( old.) Zastrow, Ch.: A szociális munka közösségi gyakorlata; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994., ( old.) 15. a) A szociálpedagógus kompetenciája, feladatai, szerepelvárások b) A segítő kapcsolat sajátosságai. A kortárs segítők a szociális munkában. Bácskai Erika Gerevich József: A kortárs segítés tanári kézikönyve. Vác, Egészséges Ifjúságért Alapítvány, Rácz József: Az esélyteremtés új útjai kortárs és sorstárs segítéssel szerzett tapasztalataink (tanulmány) L Hartmattan Kiadó, Szociális munka az iskolában. Szerk.: Budai István, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Kozma Tamás szerk.: Szociálpedagógiai szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, A szociálpedagógia alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei 16. a) Az otthon jellegű intézmények nevelőmunkája b) A szabadidő szervezés. 5

6 Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó. Budapest, Benedek István: Kollégiumi neveléstan. OKI. Budapest, Benedek István: Hol lakik a diák, ha vidéki? In: Tanári létkérdések. Raabe Kiadó. Bp B6.1, B6.2 Szalóky Béláné: Gondolatok a gyermekközpontú napközi otthonról. Mozaik Stúdió, Szeged Várnagy E.- Várnagy P.: A hátrányos helyzet pedagógiája. Corvinus. Pécs a) A sajátos nevelési igény megfogalmazása. Iskola és társadalmi integráció. Az egységes iskola modellje. Szerepváltások és következményeik az iskola életében. b) Integráció, inklúzió, autonómia elveinek gyakorlati megvalósulása Illyés Sándor (2004) : Gyógypedagógiai alapismeretek, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Szűcs Marianna (2003) : Esély vagy sorscsapás? NTK. Budapest Különleges bánásmódot igénylő gyermekek helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyíregyháza, Halász Gábor: A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása: európai politikák és hazai kihívások. In: Új Pedagógiai Szemle február Réthy Endréné (2007): Integráció, inklúzió Európában. In: Bábosik István-Torgyik Judit (szerk, 2007): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest oldal Dr. Ranschburg Jenő (1998) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, NTK, Budapest 18. a) Szocializáció fogalma, jelentősége. Családi és iskolai szocializációs zavarok. b) A szociálpedagógus korrekciós lehetőségei a szociális zavarok kezelésében. Bagdy Emőke: A családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Mérei Ferenc: Gyermeklélektan: Az anya-gyermek kapcsolat. Janie Walker: Feszültségoldás az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, a) A kötődés szerepe a személyiség alakulásában, hospitalizáció, a szociális izoláció. b) A kötődési zavarok jelentősége a családotthonos szakellátásban. Bagdy Emőke: A családi szocializáció és személyiségzavarok. 1. fejezet: A szocializáció alapjai ( o.) 2. fejezet: Az anya-gyermek kapcsolat zavarai ( o.) Mérei Ferenc: Gyermeklélektan: Az anya-gyermek kapcsolat. Gyerek anya nélkül ( o.) 20. a) A trauma, bántalmazás és elhanyagolás a gyermekkorban. 6

7 b) A felismerés lehetőségei. A pszichés trauma gyógyításának alapelvei a szociálpedagógus munkájában. V. dr. Figula Erika: Iskolai zaklatás iskolai erőszak pszichológus szemmel Sz- Sz-B Megyei Tudományos Közalapítvány Füzetek Herczog Mária szerk.: A gyermekkel szembeni szexuális visszaélésekről, Család, Gyermek, Ifjúság Könyvek, Bp Judith Lewis Herman: Trauma és gyógyulás, Háttér Kiadó-Kávé Kiadó-NANE Egyesület, 2003: l., l. 21. a) A segítő beszélgetés és az esetkezelés elmélete. b) Az egyéni és csoportos esetkezelés gyakorlata Ruth Bang: A célzott beszélgetés o. John Heron: Beavatkozási lehetőségek a segítő kapcsolatban. In: Ritókné Ádám Magda (szerk.): A tanácsadás pszichológiája. Tankönyvkiadó o. Tringer László: A gyógyító beszélgetés. Medicina Könyvkiaó Rt o., o. Bagdy Emőke, Wiesner Erzsébet: Szupervízió. Egyén-csoport-szervezet. Print-X Kft. Budapest, a) A szociális percepció, attribúció. b) A társas megismerés pszichológiai csapdái. Hewstone, M., Stroebe, W., Codol, J-P. és Stephenson, G.M. (szerk): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. Allport, Gordons, W.: Az előítélet. Gondolat Kiadó, Bp o. Aronson, E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó a) A csoport fogalma, kialakulása, formái, megismerésének módjai b) A szociális kompetenciák használatának módjai, formái a szociálpedagógus munkájában. Konta Ildikó Zsolnai Anikó: A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Hewstone, M., Stroebe, W., Codol, J-P. és Stephenson, G.M. (szerk): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. Allport, Gordons, W.: Az előítélet. Gondolat Kiadó, Bp o. Aronson, E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Forgách József: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Bp., a) Kisebbségek szociálpszichológiája, sztereotípia, előítélet, diszkrimináció b) Az előítélet megváltoztatásának lehetőségei az iskolában Hewstone, M., Stroebe, W., Codol, J-P. és Stephenson, G.M. (szerk): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. Allport, Gordons, W.: Az előítélet. Gondolat Kiadó, Bp o. Aronson, E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Forgách József: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Bp.,

8 a) A tanulási- és részképesség-zavarok, fogalma, fajtái és felismerésük b) Az egyéni bánásmód lehetőségei a szociálpedagógus munkájában Dr. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, Nemzeti Tankönyvkiadó, VI. fejezet: A tanulás zavarai o. Comer, R.: A lélek betegségei. Osiris Kiadó, Bp., o. 8

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT

SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT TÉTELSOR 1. TÉTEL (A) A szociológia, mint tudomány. A szociológia módszerei. A szociológia fogalma, célja, a legfontosabb társtudományok. Szakszociológiák és hazai

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények: A téma tagolt és elemző kifejtése, a szakdolgozat strukturálása A

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2014. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III.

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. évfolyama részére Kedves Hallgatók! A pedagógia szigorlat magában foglalja

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyleírások

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2014 1 Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL 5. 1. A munkapiac ismertetése, különös tekintettel a kereskedelem-marketing ágazatra. Kényszerű és szándékolt munkanélküliség. A munkanélküliség fajtái. A munkapiac hatása

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben