Családvédelem, családgondozás 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családvédelem, családgondozás 2010"

Átírás

1 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt Tóth Pál Péter. Századvég, o. 2. Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába. Szerk.: Spéder Zsolt Osiris Kiadó, , o. 3. Amartya Sen: Társadalmi kirekesztés Fogalom, alkalmazás és vizsgálat I. Esély, 2003/6. sz o. 4. Bagdy Emőke: Mi a szupervízió. az önismereti munka és a pszichoterápia. Pszichoterápia, november. 5. Bánlaky Pál: Családszociológia Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Bányai Emőke: A családokat támogató szolgáltatások integrációja Esély, 2003/5. sz. (16. témacsop.) 7. Berg, I. K.: Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula, Budapest Buda Béla: A család lélektani rendszerének fejlődése és változásai a segítő szempontjából. Támasz, Budapest, Budai István: Szociális munka az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Czike Klára Vass Péter: Gyorsjelentés a díjhátralékosokról Családterápiás olvasókönyv sorozat VII. Animula, Budapest, Dallos, K. Procter H.: A családi folyamatok interakcionális szemlélete. In: Bíró Sándor Komlósi Piroska (szerk.): Családterápiás olvasókönyv. Animula, Budapest, o. 13. Dögei Ilona Ferge Zsuzsa: A szubjektív szegénység és néhány társadalmi érték megítélése az állam szerepe. Esély, 2002/4. sz. 14. Elekes Zs. Paksi B.: A család hatása a fiatalok alkohol- és drogfogyasztására, valamint egyéb viselkedészavaraira. In: Emberi viszonyok. Szerk.: Spéder Zsolt Tóth Pál Péter. Századvég, Budapest, o. 15. Ferge Zsuzsa: Az EU és a kirekesztés Esély, 2002/6. sz o. 16. Ferge Zsuzsa: Ellenálló egyenlőtlenségek Esély, 2005/4. sz o. 17. Ferge Zsuzsa: Mi történik a szegénységgel? Esély, 2007/4. sz o.

2 18. Feuer Mária szerk.: A családsegítés elmélete és gyakorlata. Akadémiai Kiadó, Budapest, , , o. 19. Frank Loewenberg Ralph Dolgoff: Értékek és etika a szociális munka gyakorlatában In: A szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet Szerk.: Hegyesi Gábor Talyigás Katalin Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, o. 20. Fekete Sándor: Segítő foglalkozások kockázatai Helfer Szindróma és burnout jelenség, In: Psychiatria Hungarica, március, VI. évf. 1. sz. 21. Gábos András: Családtámogatási rendszer és a családok helyzete In: Társadalmi Riport 2008 Szerk. Kolosi Tamás-Tóth István György, TÁRKI, Budapest, o. 22. Gábos András-Szivós Péter: A gyermekszegénység és néhány jellemzője Magyarországon In: Társadalmi Riport Szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György, TÁRKI, Budapest, o. 23. Gerevich József: Az önsegítés fogalomköre a nyugati kultúrákban. In: Közösségi mentálhigiéné. Szerk.: Gerevich József Animula, Budapest, o. 24. Gönczöl Katalin: Kontrollált devianciák és a bűnmegelőzési stratégia. In: Erdei Á. (szerk.): Tények és kilátások. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Hepworth, D. H. Larsen, J. A.: Bevezetés a problémamegoldó folyamatba. In: Szociális munka elmélete és gyakorlata 2. kötet. Szociális munka egyénekkel és családokkal Szerk.: Tánczos Éva. Budapest, o. 26. Hepworth, D. H. Larsen, J. A.: A sokszempontú felmérés In: Szociális munka elmélete és gyakorlata 2. kötet. Szociális munka egyénekkel és családokkal Szerk.: Tánczos Éva. Budapest, James Whittaker: A csoportfejlődés ötszakaszos modellje és alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai In: A szociális munka elmélete és gyakorlata 4. kötet Szociális munka csoportokkal Szerk.: Hegyesi Gábor Kozma Judit - Szilvási Léna Talyigás Katalin o. 28. Janine M. Bernard és Rodney K. Goodyear: A szupervízió definíciója, szupervíziós elméletek és modellek. In: Szupervízió és tereptanítás a szociális munkában. Bányai Emőke Szerk.: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, o. 29. Kolosi Tamás Róbert Péter: A rendszerváltás társadalmi hatásai. In: Társadalmi Riport TÁRKI, Budapest, o.

3 30. Kozma Judit: Kompetencia a szociális munkában. In: Kézikönyv szociális munkásoknak Kozma Judit szerk. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, o. 31. Kőnig Éva: Adósságkezelés: sikerek és kudarcok Esély, 2006/1. sz. (17. témacsop.) 32. A Szociális Szakmai Szövetség Elnöksége és a Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének Elnöksége szakmai állásfoglalása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok viszonyáról és együttműködéséről. Háló, július-augusztus (IV. évfolyam 7-8. szám). 2. o. 33. Münnich Iván: A deviáns viselkedésformák alakulása In: Devianciák Magyarországon Összeállította: Münnich Iván-Moksony Ferenc Közélet Kiadó, o. 34. Munichin, P. Colapinto J. Munichin S.: Krízisről krízisre. A szegény családok segítése. In: Szociális szakmai gyűjtemény. Ford.: Bányai Emőke. Animula, Budapest, Ónodi Sarolta: Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle, 2001/5. sz o. 36. Papp Győző - Dr. Lovász Zsuzsanna: Családvédelem, családgondozás (Hallgatói segédanyag) NCSSZI, Budapest, Peter Lüssi: A szociális munka szociális értékorientációja és társadalmi funkciója, In: Peter Lüssi: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve, A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, a HÍD Alapítvány és a Párbeszéd Alapítvány kiadványa, Budapest, o. 38. Peter Lüssi: A szociális munkás személyiségein: Peter Lüssi: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, a HÍD Alapítvány és a Párbeszéd Alapítvány kiadványa, Budapest, o. 39. Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon VII. fejezet, A szociális munka újraéledése. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, o. 40. Rácz József: Ifjúsági szubkultúrákkal kapcsolatos szociális és közösségi mentálhigiénés intervenciók. In: Közösségi mentálhigiéné. Szerk.: Gerevich József, Animula Kiadó, Budapest, o. 41. Somlai Péter: A posztadoleszcensek kora. In: Új ifjúság Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Napvilág Kiadó, Budapest, o.

4 42. Stang T.: Szociális munka családokkal. In: Kézikönyv szociális munkásoknak. Szerk.: Kozma Judit. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Szabó Lajos: Krízisintervenció a szociális esetmunkában. In: Tánczos Éva (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. Semmelweis Kiadó, Budapest, o. 44. Szabó Lajos: A rendszerszemlélet és az általános szociális munka modellek megjelenése az esetmunkában In: Szociális munka. Elméleti alapvetés Szociális Munka Alapítvány Budapest, o. 45. Szabó Lajos: A szociális esetmunka gyakorlata. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, o. 46. Szivós Péter: A háztartások életkörülményei In: Társadalmi Riport Szerk.: Kolosi Tamás-Tóth István György, TÁRKI, Budapest, o. 47. Takács Imre: A családsegítés kialakulása és fejlődése Magyarországon 1985-től napjainkig. Háló, 2001/ sz. 48. Takács Veronika: A segítő foglalkozás kockázata: burnout szindróma Szociális Munka 2005/1. sz. (20. témacsop.) o. 49. Telkes József (1997): Válság, változás, változtatás: a kríziskoncepció jelentősége a mentalhigiénés gyakorlatban. In: Közösségi mentálhigiéné. Szerk.: Gerevich József, Animula Kiadó, Budapest, o. 50. Talyigás Katalin Hegyesi Gábor: A szociális munka adminisztrációja. In: Kézikönyv szociális munkásoknak Szerk.: Kozma Judit Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, o. 51. Tóth Olga: Fiatalok párkapcsolatai történelmi háttérrel. In: Új ifjúság Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Napvilág Kiadó, Budapest, o. Ajánlott irodalom: 1. Ammon, G Dinamikus pszichiátria. II. A pszichózisok pszichodinamikája, a szimbióziskomplexus és az archaikus én-betegségek spektruma. In: Kulcsár Zsuzsanna (szerk.): Függés-függetlenség. Tankönyvkiadó, Budapest, Andersen, T.: A kapcsolat, a nyelv és az előzetes képzetek a reflexiós folyamatokban Pszichoterápia, 1994/1. sz. 3. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.

5 4. Argelander, H.: Első interjú a pszichoterápiában. Magyar Pszichiátriai Társaság, Kézirat. 5. Atkinson, R. et al.: Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, Bakó T.: Öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet. Animula, Budapest, Bakó T.: Titkok nélkül. Cserépfalvi Kiadó, Budapest, Bakó Tihamér: Verem mélyén. Cserépfalvi Kiadó, Budapest, Bandler, R.: Elmés változások. Bioenergetic Kft,. Budapest, Bányai Emőke: Intenzív családmegtartó szolgáltatások Család, gyermek, ifjúság 2004/6. sz. (16. témacsop.) 11. Barr, Nicholas: Munkaerőpiac és szociálpolitika Közép- és Kelet-Európában. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Bastide, R.: Az elmebetegségek szociológiája. In: Gönczöl Katalin Kerezsi Klára (szerk.): A deviancia szociológiája. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület ELTE Szociológiai Intézet Animula, Budapest, Bereczkei T.: A belénk íródott múlt. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, Berne, E.: Sorskönyv. Háttér Kiadó, Budapest, Boudon, R. et al.: Szociológiai lexikon. Corvina, Budapest, Buda Béla Szilágyi Vilmos: Párválasztás. A partnerkapcsolatok pszichológiája. Gondolat, Budapest, Buda Béla: A pszichoterápia alapkérdései. TÁMASZ Alapítvány, Gondolat, Budapest, Buda Béla: A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest, Buda Béla: Szexuális viselkedés. Jelenségek és zavarok társadalmi és orvosi dilemmák. Animula, Budapest, Cole, M.: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, Császár Gy. (szerk.): Pszichoszomatika a gyakorlatban. Pszichoteam, Budapest, Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, Darvas Ágnes-Mózer Péter: Kit támogassunk? Esély, 2004/6. sz. 24. Dörnyei Balázs: Tűzoltás vagy családgondozás? Család, gyermek, ifjúság 2003/1. sz. (15. témacsop.)

6 25. Durkheim, E.: Az öngyilkosság. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Együttműködési lehetőségek civil szervezetek és a helyi önkormányzatok között. Kézikönyv civil szervezetek és önkormányzatok számára. 2. kiadás. Szerk.: Tóbiás Lászlóné. DemNet könyvek, Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála (2000): A család hatása a fiatalok alkohol- és drogfogyasztására, valamint egyéb viselkedészavaraira. In. Spéder Zsolt Tóth Pál Péter (szerk.): Emberi viszonyok. Budapest: Századvég (4. témacsop.) 28. Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek HRSZE Budapest, , o. (1. témacsop.) 29. Formby, D.: Maternal recognition of infant s cry. Develop. Med. Child Neurol, 1967/9. sz o. 30. Freud, Sigmund: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest, Füzeséri É.: Lacan és az Apa neve. Thalassa, 1993/2. sz. 32. Geskó Sándor: Konfliktusmegelőzés és konfliktuskezelés. Training Partners Hungary, Gönczöl Katalin Kerezsi Klára (szerk.): A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Gönczöl Katalin: Bűnös szegények Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Józan Péter (2000): A századvég népesedési viszonyai Magyarországon. In.: Spéder Zsolt Tóth Pál Péter (szerk.): Emberi viszonyok. Budapest: Századvég. (2. témacsop.) 36. Jung, C. G.: Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről. Kossuth Kiadó. Budapest, Kelemen G. (szerk.) 2000.: Tele-dialógus. Pro Pannónia, Pécs, Kendall, P. Lerner, R. Craighead, E.: Humán fejlődés és intervenció a gyermeki pszichopatológiában. Pszichológia, 1989/3. sz. 39. Kessel, L. Sárvári Gy. (szerk.): A szupervízió koncepcionális kérdései. In: Tanulmányok a szupervízió köréből II. Supervisio Hungarica, Budapest, Kolosi Tamás: Státus és réteg. In: Rétegződésmodell-vizsgálat 3. Szerk. Kolosi Tamás. Társadalomtudományi Intézet, Budapest, Környei E. Kassai Farkas A.: Az alkoholbetegség és neuropszichiátriai szövődményei. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1997.

7 42. Kulcsár Zs.: Bevezetés a klinikai pszichológiába In: Varga I. (szerk.): Klinikai pszichológiai szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest. 43. Kulcsár Zs.: Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Kunt, E.: Kulturális antropológia és pszichoterápia. In: Füredi J. Buda B. (szerk.): Múzsák a díványon. Animula, Budapest, Labov, W.: A nyelv vizsgálata társadalmi összefüggésben In: Pléh Cs. Terestényi T. (szerk.): Beszédaktus kommunikáció interakció. MRT TK, Budapest, Lakatos Judit (szerk.): Család változóban. KSH, Budapest, Lawick Godall, J.: Az ember árnyékában. Gondolat, Budapest, Lawton, D.: Társadalmi osztály, nyelv és oktatás. Gondolat, Budapest, Lippenmeier, N. Wiesner E. (szerk.): A szupervízió világa (koncepciók és alkalmazási területek) a szupervízióban. In: Tanulmányok a szupervízió köréből III. Supesrvisio Hungarica, Budapest, Lovas Zsuzsa Herczog Mária: Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. Múzsák Kiadó, Budapest, Luban-Plozza, B. Pöldinger, W. Kröger F.: Pszichoszomatikus betegek az orvosi gyakorlatban Animula, Budapest, Marmor, J.: Krízis-intervenció és dinamikus terápia In: Bakó T. Bíró S. (szerk.): Rövid dinamikus pszichoterápia. Animula, Budapest, Mediáció: Az egyezségteremtés művészete. Interaktív tréningprogram. Budapest Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondola, Budapest, Nicholas Deakin: A szegénységről és a szegények társadalmi integrációjáról Esély, 2002/1. sz. (5. témacsop.) 56. O Connor, J. Seymur, J.: NLP. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez. Pszichológiai gyakorlatok. Bioenergetic Kft., Budapest, Pénzes Eszter: Segítők segítése. Szupervízió Ursus, Budapest, Piszker Á.: Egy sajátos válságtünet. Az öngyilkossági kísérlet néhány szociálpszichológiai vonatkozása. Ideggyógyászati Szemle, Pühl, H.: Intézmények, mint a félelemképződés és félelem-mozgósulás helyei. In: Tanulmányok a szupervízó köréből III. Szerk.: Lippenmeier, N. Wiesner E. Supervisio Hungarica, Budapest, 1998.

8 60. Ranschburg Jenő: Egy új tudományág (a fejlődési pszichopatológia) születéséről. Pszichológia, 1989/3. sz. 61. S. Molnár Edit: Családi értékek magatartások demográfiai tendenciák. Századvég (3. témacsop.) 62. Salk, J.: The role of the heartbeat in the relations between mother and infant. Scientific. American, o. 63. Sárvári György: Metalépés. Animula, Budapest, Serpel, R.: Kultúra és viselkedés. Gondolat, Budapest, Simonyi Ágnes (szerk.): Család változóban. Tematikus elemzések. Zárótanulmány. KSH ELTE, Budapest, Somlai P.: Szocializáció. Corvina, Budapest, Standardok meghatározása a humán szolgáltatásban. Kutatási beszámoló I. Szerk.: Hegyesi Gábor Talyigás Katalin. Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, Budapest, Szabó P.: Depressziók, szorongás és öngyilkosság a krízis kontextusában. Háziorvosi Továbbképző Szemle, 1996/1. sz. 69. Székely I.: Kapcsolatainkban létezünk. Pszichoterápia, 2000/6. sz. 70. Szöllősi Gábor (szerk.): Szociális problémák és szociális politikák. 71. Társadalmi riport TÁRKI, Szerk.: Kolosi Tóth Vukovich. In: Civil a pályán. Szerk.: Lévai Katalin. Helyi Társadalom Kutatócsoport, Budapest, Várnai Gábor: A városi szociálpolitikai koncepció megalapozása. Mű-Hely Kft. Kaposvári Családsegítő Központ Szonda Ipsos, Budapest, Vurmser, L.: A kényszeres kábítószer-fogyasztás etiológiájának pszichoanalitikus vizsgálata. In: Cserne I. (szerk.): Drogproblémák és személyiségzavarok. Váti Rota, Budapest, Watzlawick, P. Beavin, J. Jackson D.: A pszichoterápia paradoxona. In: Buda Béla (szerk.): Pszichoterápia. Gondolat, Budapest, Jogszabályok: 1. Az egészségügyről szóló 1997 évi CLVI. törvény. 2. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény. 3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény.

9 4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény. 5. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 132. (2). 6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet. 7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet. 8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet. 9. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény. 10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, 1. fejezet 3. cím, 4. fejezet 1., 2., 4., 5. címei.

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: - ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK Tantárgy neve: Kognitív pszichológiai mesterkurzus 4 Elıadás: X +3 A tárgy célja: a modern kísérleti pszichológia, ennek vezetı irányzatának, a kognitív pszichológia szemléletének,

Részletesebben

FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK. (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül)

FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK. (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül) FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül) TÉMÁK: http: // psycho.unideb.hu/-internetes oldalon elérhetők 1. Agresszió, erőszak, bűnözés

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

Animula Könyvesbolt. Igényes pszichológiai szakkönyvek boltja és webáruháza KÖNYV KATALÓGUS

Animula Könyvesbolt. Igényes pszichológiai szakkönyvek boltja és webáruháza KÖNYV KATALÓGUS Animula Könyvesbolt 2012 Igényes pszichológiai szakkönyvek boltja és webáruháza KÖNYV KATALÓGUS ANIMULA KÖNYVESBOLT Évekig az OPNI (Lipót) bejáratánál működtünk, 2006 óta Pasaréten, a Széll Kálmán tértől

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom 9 18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem Nyitó plenáris ülés Üléselnök: Kurimay Tamás Molnár Károly 18.00-19.00 Ünnepélyes megnyitó köszöntés 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

Részletesebben

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék 9.00-10.30 PLENÁRIS TEREM Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék Üléselnök: Frecska Ede - Égerházi Anikó Balla Petra: A pszichofarmakológiai munkacsoport bemutatkozása Berecz Roland: A farmakogenetikai

Részletesebben

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói

Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói Fináncz Judit Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói Bevezetés A tanulmányban az alkoholizmus következményeivel, mindenekelőtt az alkoholista családi környezet gyermekre gyakorolt

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben