A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA)"

Átírás

1 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) Félévi óraszám: Heti óraszám: Kreditértéke: Helye a tantervben: Előadó: Pataki Józsefné A kurzus rövid leírása A stúdium célja: 1. Alapozó tárgyként általános áttekintést ad a közvetlen szociális munka különböző színtereiről, formáiról, a szakember lehetséges szerepeiről. 2. A csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka elméleti és gyakorlati tudásait közvetíti, azzal a konkrét céllal, hogy a diákok ismereteket és jártasságokat szerezzenek e munkaformákról. 3. Képessé váljanak a csoport, illetve a közösségi munka, alkalmazási feltételeinek felismerésére, kivitelezésére és értékelésére. Tematika 1. A csoportokkal végzett szociális munka elméleti alapjai Csoportlélektani alapfogalmak Csoportok osztályozása, csoportjelenségek Csoportelméletek és hatásuk a szociális munka gyakorlatára Csoportok alkalmazása a szociális munka gyakorlatában A szociális csoportmunka szándékai és színterei. A csoportmunka előnyei, hátrányai Szociális csoportmunka modellek 2. A csoportdinamika elemei; a csoportmunka gyakorlatának központi kérdései A csoportdinamikai ismeretek alkalmazása a csoportmunka folyamatában Egyén a csoportban A csoport, mint kliens 3. A csoportmunka folyamatai

2 A csoporttá alakulás, csoportfejlődési elméletek A csoport tervezése, indítása A csoport vezetése, a vezető szerepe és eszközei A csoportmunka értékelése 4. Bevezetés a közösségi szociális munkába Közösségelméletek, definíciók A szociális munka, közösségi megközelítése Modellek a közösségi szociális munkában 5. Bevezetés a helyi szükségletek és források feltérképezésének módszertanába A helyi szükségletek és források jellemzői Adatgyűjtési technikák Tananyag Kötelező: 1. Zastrow,C.(1982) A szociális munka közösségi gyakorlata; in:közösségi szociális munka 3. Kötet ( Gosztonyi Géza szerk.) Semmelweis, Kiadó, Bp Wirt,L.(1964):Adalékok a helyi közösség definíciójához; in: Közösségi szociális munka 3. Kötet ( Gosztonyi Géza szerk.) Semmelweis, Kiadó, Bp Briscoe,C(1980): A közösségi munka értékei,céljai és alkalmazási formái; in: Megfigyelés és cselekvés;válogatás a közösségi munka elméleteiből;(varsányi szerk.) Balassi Kiadó, Bp Gosztonyi,G.(1998): Közösségi szociális munka; in: Kézikönyv szociális munkásoknak; Bp Szociális munka csoportokkal 4. Kötet ( Hegyesi-Kozma-Szilvási- Talyigás szerk.) Bárczi Gusztáv GYTF, Bp Ajánlott: 6. Rudas János: Delfi örökösei; Gondolat Meares-Washington: A Béta Iskola Körzet esettanulmánya In Szociális munka az iskolában (Budai szerk.) Nagy-Cs. Nagyné: Hátrányos szociokulturális környezetben élő felnőttek szocializációs, személyiségfejlesztő tréningje; In Tanulmányok a szociális munka világából I. Kötet (Budai-Somorjai szerk.) Győr, Körössi, Y. K: Amit a szociális munkásoknak a közösségi munkáról meg kell tanulniuk. (Esély, 1994/5.) 10.

3 Félévi ütemezés 1. hét. Csoporttal kapcsolatos alapfogalmak 2. hét. Csoportok osztályozása, csoportjelenségek 3. hét Csoportelméletek és hatásuk a szociális munka gyakorlatára 4. hét A szociális csoportmunka szándékai és színterei. 5. hét A csoportmunka előnyei, hátrányai. Szociális csoportmunka modellek 6. hét A csoportdinamikai ismeretek alkalmazása a csoportmunka folyamatában 7. hét A csoporttá alakulás, csoportfejlődési elméletek 8. hét A csoport tervezése, indítása 9. hét A csoport vezetése, a vezető szerepe és eszközei 10. hét Közösségelméletek, definíciók 11. hét A szociális munka, közösségi megközelítése 12. hét Modellek a közösségi szociális munkában 13. hét A helyi szükségletek és források jellemzői 14. hét Adatgyűjtési technikák Követelményrendszer A tárgy vizsgával zárul. Aktív részvétel és jelenlét. Vizsgakövetelmények A szóbeli vizsga tételei 1. Mutassa be a csoportmunka előnyeit, hátrányait, beszéljen a szociális munka csoportmunkával kapcsolatos szándékairól!

4 2. Beszéljen a csoportelméleti hátterekről és a gyakorlati összefüggésekről! 3. Hasonlítsa össze és elemezze a szociális csoportmunka, csoportterápia, és a szociális munka csoportokkal munkaformákat. 4. Ismertesse a szociális munka területén alkalmazható csoportok típusait! 5. Beszéljen a csoportvezetés aspektusairól, a vezetési stílus jellemzőiről! 6. Beszéljen a csoporton belül jelentkező egyéni és csoportellenállásról. 7. Beszéljen a csoportfejlődés fázisáról és a kapcsolódó vezetői feladatokról. 8. Ismertesse a csoportdinamika elemeit és a vezetői intervenciókban betöltött szerepüket! 9. Beszéljen a csoport tervezésének és elindításának lépéseiről, részletezze az egyes szakaszokat. 10. Beszéljen a közösségi szociális munka feltételeiről, céljairól és a szociális szakember szerepeiről! 11. Ismertesse a közösségi szociális munka Biddle-, és Alinsky-féle modelljét! 12. Milyen eszközök és módszerek alkalmazásával ismerhetők meg a vizsgált közösség jellemzői. 13. Beszéljen a közösségi munkás szerepeiről, és mutassa be a közösségi szociális munka három modelljét (Rothman). A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPJAI Félévi óraszám: Heti óraszám: Kreditértéke: Helye a tantervben: Előadó: Pataki Józsefné

5 A kurzus rövid leírása A félév során a hallgatók megismerkednek a szociális munka történetével, a szakma professzióvá válásának folyamatával, a szakma lényegi jellemzőivel, a szociális munka alapját képező értékekkel és ismeretekkel, készségekkel. A szemináriumokon a szakmát jellemző olyan fontos fogalmakkal foglalkozunk, mint a szociális problémák jellemzői, a szükségletek értelmezése a szociális munkában, a szociális munkát igénybe vevők jellemzői, a szociális rendszer strukturális adottságai, a változások, változtatáshoz vezető folyamtok. A tantárgy fontos célja a szociális munka szakmai nyelvezetének elsajátítása, a szakmai identitás építése. Tematika 1. A szociális munka nemzetközi és hazai története. A szociális munka története a szociálpolitika marginális, korrektív korszakában, a szociális munka a jóléti államokban. A szociális munka hazai története. A szociális munka újbóli felfedezése. 2. A szociális munka ismeretalapja, az ismeretek rendszere. Az ismeretek mélysége és szélessége. Elméleti tudás a szociális munka gyakorlatában 3. A szociális munka, mint értékorientált szakmai, a szociális munka etikai kérdései és dilemmái. Politikai irányvonalak a szociális munkában Etikai választások, etikai dilemmák a szociális munka gyakorlatában 4. A szociális munkás kompetenciái, készségek szerepe a szociális munka gyakorlatában

6 Félévi ütemezés Időpont/hét Előadás Szeminárium 1. A szociális munka általános kérdései 2. A szakma nemzetközi története a szociálpolitika korrektív szakaszában 3. A szakma nemzetközi története a szociálpolitika produktív A félév megbeszélése, a szociális probléma A szociális problémák természete esetbemutatások alapján A szociális problémák meghatározása, értelmezése szakaszában 4. A szociálpolitika a jóléti államokban Az emberi szükségletek természete 5 A szociális munka hazai története A változás értelmezése, a változás kezelése 6 A szociális munka újbóli felfedezése a rendszerváltozást követően Kiilleszkedés, a marginális csoportok túlélési stratégiái 7. A szociális munka ismeretalapjai A szociális munka rendszerezése, főbb munkaformái

7 8. A szociális munka etikai alapjai, értékrendje 9. A szociális munkások kompetenciái, készségei 10 A szolgáltatást igénybevevők, a Etikai választások a gyakorlatban A szociális munka tanulása, hatótényezői Kötelezett és önkéntes kliens szociális munka szereplői 11. A szociális rendszer, mint társadalmi alrendszer hazai A szociális munka színterei, a beavatkozás jellemzői 12. A szociális munka jövője Globalizáció hatása a szociális munkára. Kötelező irodalom Hegyesi Gábor Kozma Judit: A szociális munka áttekintés In: Kézikönyv szociális munkásoknak Budapest, 3Sz, (szerk.: Kozma Judit) o. Colin Pritchard - Richard Taylor: Politikai irányvonalak a szociális munkában In: Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): A Szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet, Budapest NcsSzI, o. Beulah Roberts Compton Burt Galaway: A szociális munka természete In: Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): A Szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet, Budapest NcsSzI, o. Kozma Judit: Kompetencia a szociális munkában In: Kézikönyv szociális munkásoknak Budapest, 3Sz, (szerk.: Kozma Judit) o. Armando Morales - Bradford, W. Shaefer: A szociális munka ismeretalapja In: Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): A Szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet, Budapest NcsSzI, o. Beulah Compton - Burt Galaway: Az elméleti tudás a szociális munka gyakorlatában In: Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): A Szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet, Budapest NcsSzI, o.

8 Beulah Roberts Compton Burt Galaway:Problémamegoldás: a szociális munka folyamata In: Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): A Szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet, Budapest NcsSzI, o. Ronald Woods: A szociális munka tevékenységének egy lehetséges rendszerezése In: Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): A Szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet, Budapest NcsSzI, o. Frank Loewenberg - Ralph Dolgoff: Etikai választások a segítő foglalkozásokban Frank Loewenberg - Ralph Dolgoff: Értékek és etika a szociális munka gyakorlatában Szociális Szakmai Szövetség etikai kódexe; Andok Ferenc-Tímár Szilvia: Dilemmák a szociális munkában Esély 2002/4. Európa Tanács (2001): Az Európai Tanács ajánlása a szociális munkásokról in: Háló január Internacional Federation of Social Workers (2000): A szociális munka új definíciója in: Háló, november Internetes források, folyóiratok Követelmények: A kurzus vizsgával zárul. Az órákon való részvétel és aktivitás Vizsgakérdések 1. Mutassa be a szociális munka nemzetközi történetének, a szakma kialakulásának főbb állomásait. 2. Beszéljen a settlement szociális munkában betöltött szerepéről, a settlementek elvi és gyakorlati céljairól, szolgáltatásairól. 3. Mutassa be a szociális munka munkaformáinak (esetmunka, csoportmunka, közösségi munka) történeti háttereit, e munkaformákat meghatározó elődök tevékenységét. 4. Mutassa be a hazai szakmatörténet főbb állomásait, a szociális munka fejlődésének meghatározó szereplőit, intézményeit 1945-ig 5. Beszéljen a hazai szociális munka 1945 utáni helyzetéről, a szociális munka újbóli felfedezésének rendszerváltozás utáni történéseiről. 6. Hogyan határozható meg a szociális probléma és milyen lehetséges következményekkel jár az egyének, a közösség és a társadalom működésében? 7. Beszéljen a szociális munka céljairól, a szociális munkás beavatkozásának fő irányairól. 8. Mutassa be a Welch humán ökorendszer egyes szintjeit, összefüggéseit és a működő, illetve nem működő természetes támaszok jellemzőit. 9. Milyen tudásokra építhet a szociális munkás? Mutassa be a szociális munkában alkalmazott ismeretek és tudások rendszerét. 10. Melyek az elméletek alkalmazásának, kiválasztásának kritériumai?

9 11. Beszéljen az emberi és társadalmi szükségletekről, a változás, a változás kezelésének szociális munkán belüli értelmezéséről. 12. Mutassa be a szociális munka morális-etikai, pszichopatológiai, pszichoszociális és radikális irányzatai, és azok hatását a gyakorlatra. 13. Sorolja fel a szociális munka igénybe vevőit, a szociális munka alkalmazásának színtereit. 14. Beszéljen a szociális munkás szakmai személyiségét meghatározó tényezőkről, a szociális munkások szerepeiről. 15. Milyen kompetenciák, készségek szükségesek a szociális munka cselekvésekhez? 16. Beszéljen a szociális munkát megalapozó értékekről, az értékdilemmákról. A VÉDELEMBE VETT ESETEK STATISZTIKAI ELEMZÉSE C TÁRGY Félévi óraszám: Heti óraszám: Kreditértéke: Helye a tantervben: Előadó: Pataki Józsefné A kurzus rövid leírása: A kurzus a szociális munka kutatásának gyakorlati eljárásaiba vezet be. Az esetelemzés egyik megközelítése az esetvitelben keletkező adatok összegyűjtése, az eset történéseinek rendszerezése. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a szakmai interjúk feldolgozásának módszereivel, illetve az esetdossziék áttekintésével, az esetelemzéshez szükséges adatok terepen történő rendszerezésével. Tematika: 1. A kutatás céljának, folyamatának megbeszélése. 2. A kutatási terep kiválasztása, az esetelemzés szempontjainak áttekintése, javasolt változtatások. 3. Terepmunka, a kutatásba bevont szolgáltatás munkatársainak bevonásával, a kiválasztott esetdossziék vizsgálata, adatok gyűjtése.

10 A kutató csoport heti rendszerességgel megbeszélést tart az adatgyűjtés menetéről, a felmerülő problémák megbeszéléséről. Követelmények: A kutatásban, és a csoportmunkában való aktív részvétel. A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely feltétele egy interjú írásos rögzítése, illetve két védelembe vett eset megadott szempontok szerinti írásos bemutatása.

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgy felelőse: Szarka Attila TKSZ 1111 A szupervíziós folyamat nyitása, kezdete L: 0 + 8 1 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

B. Erdős Márta - Boros Julianna - Mucsi Georgina. Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008

B. Erdős Márta - Boros Julianna - Mucsi Georgina. Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008 B. Erdős Márta - Boros Julianna - Mucsi Georgina Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. 2012 I. BEVEZETŐ A szomszédság, a lokalitás saját felfogásunkban Nyíri Kristóf (1998) nyomán azt a természetes

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Új alternatívák a szociálpedagógus-képzésben

Új alternatívák a szociálpedagógus-képzésben 64 Haász Sándor A tanulmány a hazai szociálpedagógus-képzés új típusú megközelítésére tesz kísérletet, melyben előtérbe kerülnek a kompetencia alapú képzés felsőoktatást érintő mérési és értékelési módszerei.

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás modul

Társadalmi felelősségvállalás modul Társadalmi felelősségvállalás modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Nárai Márta Győr, 2011. 1 Tartalomjegyzék A modul alapelvei indokoltsága... 3 A modul céljai... 4 Fejlesztendő

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

1. Képzési és kimeneti követelmények

1. Képzési és kimeneti követelmények integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 1 1. Képzési és kimeneti követelmények 1.1. A szakirányú továbbképzés

Részletesebben

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 , Simon Gabriella, Horváth Péter Varga Veronika L:10+0 MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 3 I. kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi

Részletesebben