Bp., Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1."

Átírás

1 ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális munka társadalmi funkciói A szociális munka elmélete és gyakorlata I. kötet. (Szerk.: Hegyesi Talyigás) Semmelweis Bangó Jenő: A szociális munka, mint tudomány. Rendszerelméleti és ökológiai szociális Bp old., old. Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom. T-Twins, ; ; oldal munka. Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 14. Bp old. Pik Katalin: Problémák a szociális munka gyakorlatában in.: Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség, Bp Szabó Lajos: A szociális esetmunka. Wesley-könyvek, WJLF, Budapest, Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp old. 2. tétel A társadalom- és szociálpolitika értékei. A szociális munka értékei és értékdilemmái. A Szociális Munka Etikai Kódexe. (Külső és belső) etikai dilemmák a szociális munkában A szociális munka elmélete és gyakorlata I. kötet (szerk.: Hegyesi Talyigás) Semmelweis, Bp., o. Csepeli György: A szociálpszichológia vázlata. Jó Szöveg Kiadó Bp Krízisről krízisre. A szegény családok segítése. (szerk.) Jorge Colapinto, Patrícia Minuchin, Salvador Minuchin írásai. Animula Bp Pál Tibor: Kérdések dilemmák viták. In.: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához Szociális Szakmai Szövetség, Bp Sen, Amartya: Az egyéni szabadság, mint társadalmi elkötelezettség. Esély, Szociális Munka Etikai Kódexe Szociális Szakmai Szövetség, Titmuss. R.M.: A jóléti társadalmi elosztása: reflexiók a méltányosság kereséséről in.: A jóléti állam (szerk.: Ferge Zs., Lévai K.) T-Twins, oldal Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp., oldal 3. tétel A szükségletek fogalma, típusai, hierarchiájuk. A szociálpolitika szerepe a szükségletek kielégítésében. A kliens szükségleteinek felmérése. A szociálpolitikai újraelosztás technikái. A szociális munka elmélete és gyakorlata Fi. kötet, (szerk.: Hegyesi Talyigás Tánczos) Semmelweis Bp Fejezetek a pszichológia alaptételeihez (szerk.: Oláh A. Bugán A.) ELTE Eötvös Kiadó Bp., 2001, old. Ferge Zsuzsa: Van-e negyedik út? KJK., Bp old. Gough, Ian Pete Alcock: Kollektivizmus, demokrácia és emberi szükségletek Esély, Lüssi, Péter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve HÍD Alapítvány, Bp Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület

2 Bp., Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. 4. tétel Szociálpolitika és gazdaság, ellentéteik és egymásrautaltságuk. Szociálpolitika és jövedelemelosztás Elsődleges és másodlagos jövedelemelosztás. A jövedelemelosztás sajátosságai Magyarországon, a szociálpolitika szerepe a jövedelemeloszlás alakulásában. A jóléti állam (szerk.: Lévai Katalin) T-Twins, oldal Andorka Rudolf:Bevezetés a szociológiába Osiris Budapest 1997 Ferge Zsuzsa: Van-e negyedik út? KJK. Bp oldal Gács, E.: Társadalmi alapjövedelmek, Esély 1991/2. Kolosi T. Tardos P.: Fogyasztás és életciklus in: Társadalmi Riport 2000 TÁRKI Bp Kőnig Éva:. Közgazdasági alapismeretek és a jóléti elosztás JATE PRESS, SAPRI jelentés 1., 6 fejezet Tóth István György: A jóléti programok szerepe a szegénység enyhítésében (in: Az államtalanítás dilemmái: szociálpolitikai kényszerek és választások ATA Budapest 1995 Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp tétel A szociálpolitika alapelvei. A szociálpolitika változásai a különböző történeti korokban. A jóléti újraelosztás fogalma, folyamata, forrásai. A jóléti állam fogalma, kialakulása, típusai. A jóléti állam válságának különböző interpretációi. A jóléti állam (szerk.: Lévai Katalin) T-Twins, Bp Ferge Zsuzsa (1994): Szociálpolitikai és társadalom T-Twins , old. Ferge Zsuzsa: Az átmenet társadalma. Esély, szám Ferge Zsuzsa (2003): Az EU és a kirekesztés. Esély 3.szám Ferge Zsuzsa (1986): Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből Magvető Budapest Townsend, Péter: Szelektivitás a nemzet megosztása in: A jóléti állam (szerk.: Lévai K.) T- Twins, oldal Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp tétel A társadalombiztosítás fogalma, funkciói, a társadalombiztosítási rendszerek fő típusai, a társadalombiztosítás a rendszerváltás után. Az egészségügyi rendszer működési sajátosságai Magyarországon a rendszerváltás után. Adatok a népesség egészségi állapotáról KSH kiadvány Az egészség évtizedének Johan Béla nemzeti programja 2003 Balázsi (szerk.) Népegészségtan főiskolai jegyzet HIETE Bp Csaba Iván: Magánbiztosítás és társadalombiztosítás. Esély 1990/6 Csáki Gy. Orosz É.: Az államháztartás reformja: csak az elosztás? Esély, Gyukits György: A társadalmi tőke szerepe az orvosok önérvényesítésében Szociológiai Szemle 2000/4. Ho, Teresa J. Orosz Éva: Az egészségügy reformja Magyarországon, in: Az államtalanítás dilemmái: Szociálpolitikai kényszerek és választások ATA Bp old. Orosz Éva: Az egészségügy finanszírozásának néhány nemzetközi tapasztalata Esély 1991/3. SAPRI jelentés 4. fejezet

3 7. tétel Az újraelosztás rendszere = államháztartás, annak alrendszerei a rendszerváltás után Magyarországon. A központi állam, a helyi önkormányzatok és a nonprofit szektor szerepe a szociálpolitika alakításában, a szociális ellátásban Magyarországon. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLXV. törvény Civil a pályán (szerk.: Lévai Katalin) Helyi Társadalom Kutató Csoport, Bp Ferge Zsuzsa: A magyar segélyezési rendszer reformja. Esély, 1995/6 és 1996/1 2. szám Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp old. Hegyesi Gábor: Integrációs modellek és a nonprofit szektor. Esély, 1991/1 Kolosi Tardos: Fogyasztás és életciklus in: Társadalmi Riport 2000 TÁRKI Bp Kuti É. Marschall M.: A nonprofit szektor fogalma. Esély, 1991/1 Kőnig Éva: Közgazdasági alapismeretek és a jóléti elosztás. JATE PRESS, Medgyesi Szívós Tóth: Szegénység és egyenlőtlenségek: generációs eltolódások in: Társadalmi Riport 2000 TÁRKI Bp Szalai Júlia: A helyi önkormányzatok szociálpolitikájáról. In.: Az államtalanítás dilemmái: szociálpolitikai kényszerek és választások Aktív Társadalom A., Bp oldal Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp , oldal 8. tétel A szegénység fogalmának történeti alakváltozásai, a szegénységelméletek. Szociális ellátások és intézmények jogi szabályozása. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris Bp vonatkozó fejezete Castel, R.: A nélkülözéstől a kivetettségig a "kiilleszkedés" pokoljárása Esély 1993/3 Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető, o. Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom. A szegénység társadalmi megítélése c. fejezet ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai Tanszék és T-Twins, Bp old. Gans, Herbert. J.: A szegénység felszámolásának programja helyett: háború a szegények ellen Esély 1994/2 Gans, Herbert J.: Mire szolgálnak az érdemtelen szegények? Esély 1992/3 Towsend, P.: Szegénység elméletek. In.: A jóléti állam (szerk.: Lévai Katalin) T-Twins, oldal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló évi III. törvény Dr. Balás István: Jogi alapismeretek jegyzet (kézirat, Bp szeptember 8.) Ferge Zsuzsa: A szociális törvénykezés a rendszerváltás óta Esély 1998/3 Kardos Gábor: A szociális jogok kikényszerítésének lehetőségei Esély, 1996/6. Nagy Janka Teodóra dr.: Szociális jog I. PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Szekszárd tétel A nyugdíjbiztosítás jellemzői, a nyugdíjrendszer reformja Magyarországon. Az idősek társadalmi helyzetének jellemzői, életkörülményeket, -minőséget meghatározó tényezők. Időskori krízis, kóros öregedés rizikófaktorai. Szociális munka idősekkel. A évi LXXXL tv. a társadalombiztosítási nyugellátásokról Holzmann, R.: A kiegészítő nyugdíjrendszerek: célok, formák, kényszerek Esély 1992/5 Iván László: Ne féljünk az öregedéstől SubRosa Bp old. Kötet az idősekről. ESÉLY füzetek, 2 sz. Sáhó Lukács: Időskorúak. Szociális Segítő Sorozat Labora Bp SAPRI Jelentés 3. fejezet

4 Villányi Piroska: Szociálgerontológia Szociális Munka Alapítvány kiadványai 11. kötet Bp tétel A depriváció tényei Magyarországon, szociálpolitikai kezelési formák. A megoldást kereső gondolkodás A szociális munka eszközei. Lüssi, Peter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati kézikönyve HÍD Alapítvány Bp A szociális munka elmélete és gyakorlata I. kötet ( Szerk: Hegyesi Talyigás) Semmelweis, Bp Bárdos Kata: Alapvető eszközök a szociális munkában Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség Bp Andorka Rudolf, Spéder Zsolt, Tóth István György, Kolosi Tamás, Sági Matild írásai (in: Társadalmi Riport, 1996 TÁRKI, Bp ; Társadalmi Riport, 1998 TÁRKI, Bp ; Társadalmi Riport, 2000 TÁRKI, Bp Andorka Spéder: A szegénység Magyarországon Esély 1996/4 Ferge Zsuzsa: A szociális polgáriság feltámasztásának nehézségei. Esély, 1993/6 Krémer Balázs: Van-e ma Magyarországon szegénység? Esély 1993/3 Spéder Zsolt: Szegénység Magyarországon, Századvég, Bp old. Tóth István György: Államháztartási reform és szociálpolitika in.: Társadalmi riport 1996, Tárki Bp.1996 Böhm Antal: Depressziós zónák helyi társadalma Esély 1992/2 Dögei Ilona: A létminimum alatt élők problémái Esély 1999/5 Szalai Júlia: Jóléti fogda, Esély 2004/5, 2005/1 11. tétel A munkanélküliség. A szociálpolitika szerepe a munkanélküliség kezelésében. Szociális munka munkanélküliekkel Területi egyenlőtlenségek típusai és jellemzői, kialakulásuk okai évi IV. törvény a foglalkoztatásról Bánfalvy Csaba: A munkanélküliségről Wesley könyvek WJLF Bp Benedek László: Tanácsadás munkanélkülieknek. In.: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához Szociális Szakmai Szövetség. Bp Böhm Antal (1992) Depressziós zónák helyi társadalma Esély 2. szám Castel, R.: A szociális kérdés alakváltozásai Esély 1996/5 Csoba Judit: A tartós munkanélküliség hatása a családok anyagi helyzetének alakulására Esély 1994/6 Dögei Ilona (1999): A létminimum alatt élők problémái Esély 5. szám Frey Mária: Kutatási tapasztalatok a közhasznú foglalkoztatásról Esély 1994/4. Laki László: Munkanélküliség és bűnözés Esély 1992/5 Simonyi Ágnes: Munka nélkül Szociológiai Szemle 1995/1 Székely Vince (2001) A munkanélküliek segítése in.: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához (szerk. Somorjai Ildikó) Szociális Szakmai Szövetség Budapest 12. tétel A társadalmi esélyegyenlőtlenségek. A cigányság helyzete. Szociálpolitikai intézkedések a romák helyzetének javítására. Szociális munka romákkal. Ferge Zsuzsa (2000): Elszabaduló egyenlőtlenségek HRSZE Budapest old. Ferge Zsuzsa (2005): Ellenálló egyenlőtlenségek Esély 4. szám Stewart M. S.: Daltestvérek T-Twins Kiadó, Budapest, 1994.

5 Bánlaky Pál Kevy Bea: "...szülötte földünkön helyünk legyen" WJLF, Bp Kemény L Havas G.: Cigánynak lenni In: Társadalmi riport 1996 (szerk. Andorka Kolosi Vukovich) TÁRKI Bp vagy: Havas Kemény: A magyarországi romákról Szociológiai Szemle 1995/3 Szoboszlai Zsolt: A szociális földprogram hatékonysága Esély 1999/ tétel Szociális munka hajléktalanokkal Szociális lakáskérdés és a támogatás formái az 1990-es években. Adósságkezelés jogi szabályzása és gyakorlata. A szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló évi III. törvény Albert Fruzsina Dávid Beáta: A hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből Szociológiai Szemle 1998/4 Bényei Gurály Győri Mezei: Tíz év után Esély 2000/1 Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai. Esély 1999/1. Gyorsjelentés a díjhátralékosokról 3SZ, Bp Hegedűs Kovács Tosics: Lakáshelyzet az 1990-es években. In.: Társadalmi Riport, TÁRKI Bp oldal. Oross Jolán: A hajléktalanság kezelése Magyarországon in: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához Átdolgozott kiadás 3Sz Bp Radoszáv Miklós: Az utcai gondozás elvi kérdései. (Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből) Bp tétel A krízisek elmélete; krízisintervenciós modellek. A szociális munka problémamegoldó modelljei. A szociális problémák eredetéről szóló főbb elméletek. A szociális munka elmélete és gyakorlata 1 2. kötet. (Szerk.: Hegyesi Talyigás Tánczos) Semmelweis Bp old. Bakó Tihamér: Verem mélyén. Könyv a krízisről. Cserépfalvi K. Bp Szabó Lajos: A szociális esetmunka. Wesley Könyvek WJLF Bp Tanulmányok a gyermekjólét köréből IV. kötet.(szerk.: Budai István) Hajdúböszörmény, old., o. Watzlawick Weakland Fisch: Változás. Gondolat Bp tétel A szociális esetmunka gyakorlata. A szociális esetmunka módszerei és technikái. Prevenció, intervenció, változásmenedzselés. A szociális munka elmélete és gyakorlata 2. kötet. (Szerk.: Hegyesi Talyigás Tánczos) Semmelweis Bp Bang, Ruth: A célzott beszélgetés Tankönyvkiadó, Bp Bang, Ruth: A segítő kapcsolat Tankönyvkiadó Bp. Bognár Gábor: Felderítés és terepmunka a családgondozásban Szociológiai Szemle, 1996/1. Scott, Faber E. van der: A segítő beszélgetés Magyar Pszichiátriai Társaság, Bp Szabó Lajos: A szociális esetmunka gyakorlata Wesley Könyvek WJLF Bp Udvari Kerstin: Szociális munka módszertana Óravázlat. (Kézirat) 16. tétel A családokkal folytatott szociális munka folyamata. Konfliktusok, konfliktuskezelés a családban. Bánlaky Pál dr.: Családszociológia Wesley könyvek WJLF Bp

6 Barnes, G.G.: Család, terápia, gondozás. Animula Kiadó Bp Berg, I. K.: Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula Kiadó Bp Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma Judit) Szociális Szakmai Szövetség, Bp Szabó Lajos: A szociális esetmunka Wesley Könyvek WJLF Bp tétel A kiégés okai, tünetei, kezelési lehetőségek. Esetmegbeszélés, szupervízió. Szupervízió és tereptanítás a szociális munkában Válogatás az angol nyelvű irodalomból (Szerk.: Bányai Emőke) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület és ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Bp Barnes, Gill Gorell: Család, terápia, gondozás. Családterápiás Olvasókönyv Animula Kiadó Bp Berg, Insoo Kim: Konzultáció sokproblémás családokkal Családterápiás olvasókönyv Animula Bp Család, gyermek, ifjúság folyóirat teljes évi 4. száma Fekete Sándor dr.: Segítő foglalkozások kockázatai. Helfer szindróma és burn out jelenség Psychiatria Hungarica VI, évf. l. sz. Krízisről krízisre. A szegény családok segítése. Jorge Colapinto, Patrícia Minuchin, Salvador Minuchin írásai. Animula Bp Mi a szupervízió? (szerk.: Gosztonyi Géza) Budapesti Szociális Forrásközpont, Bp Pető Csilla dr.: És ki segít a segítőnek? Család, Gyermek, Ifjúság 1998/3. Pik Katalin: A szociális munka gyakorlatának értékelése (evauláció) in.: Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség, Bp tétel A család rendszerszemléletű megközelítése. Családfunkciók. Családi életciklusok. Családtípusok. A családok jogi megközelítésben. Dr. Balás István: A család és a jog (kézirat, Bp február 12.) Bánlaky Pál dr.: Családszociológia Wesley könyvek WJLF Bp Barnes, G.G.: Család, terápia, gondozás. Családterápiás Olvasókönyv sorozat Animula Kiadó Bp és old. Berg I. K.: Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula Kiadó Bp Bognár Gábor: Felderítés és terepmunka a családgondozásban. Szociálpolitikai értesítő, MTA Család, gyermek, ifjúság 2006/1. Örökbefogadás; 2006/5. Nevelőszülőség. Szociológiai Kutatóintézet Bp o. Freeman: Házassági krízisek Animula Kiadó Bp (Smith, Carol R.: Örökbefogadók és nevelőszülők Gyermekvédelmi Kiskönyvtár Pont Kiadó Bp ) Somlai Péter: Triádok, közvetítők, koalíciók. Szociológiai Szemle 1991/ tétel Közösségi szociális munka modelljei és lehetőségei, helyi szükségletek felmérése. Rothman, J.: A közösségszervezés gyakorlatának három modellje, in.: Vörös G. (szerk.): Közösségi munka, Közösségfejlesztők Egyesülete Varga Tamás Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 1998.

7 Warren, R.B. Warren,D.L: Szomszédságok megismerése, in.: Gosztonyi G. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata 3.kötet: Közösségi szociális munka, Semmelweis Kiadó, Budapest, Allefresde, M.: Helyi fejlesztés és helyi erőforrások, in.: Vörös G. (szerk.): Közösségi munka Közösségfejlesztők Egyesülete 20. tétel Csoporttervezés. A csoportfejlődés és csoportdinamika. Normák, szabályok és szerepek a csoportban. A csoport formális és informális struktúrája. A szociális munkás szerepe a csoportban (páros vezetés, a vezető személyisége, vetetési stílusa készségei, szakértelme, feladatai) A csoportfolyamatokat befolyásoló vezetői intervenciók és technikák. A szociális munka elmélete és gyakorlata, IV. kötet. Szociális munka csoportokkal (2006)(szerk.: Hegyesi, Kozma, Szilvási, Talyigás) Wesley könyvek WJLF Budapest Kézikönyv szociális munkásoknak (1998)(szerk.: Kozma Judit) Szociális Szakmai Szövetség, Bp. Rudas János (1997): Delphi örökösei, Gondolat Kairosz Forgács J.: A társas érintkezés pszichológiája, Gondolat, Budapest, fejezet Smith, E. R., Mackie, D. M. (2004): Szociálpszichológia Osiris, Budapest old. Szilvási Léna (1997): Csoportmunka egy anyaotthonban. Esély 1. szám old. 21. tétel A szociális szakemberek identitása és kompetenciája. A szociális munka végzéséhez szükséges tudások és készségek. Az érett segítő identitás. Kozma Judit: Kompetencia a szociális munkában In.: Kozma Judit szerk.: Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség Budapest 1998 Kozma Judit: A szociális munkás Szakmai és egyéni fejlődése In.: Kozma Judit szerk.: Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség Budapest 1998 Lüssi, Peter: A rendszerszemléletű szociális munkagyakorlati tankönyve HÍD Alapítvány, Bp A szociális munka elmélete és gyakorlata I. kötet (Ronald Woods, Armando Morales Sheafor Bradford, B.R. Compton Burt Galaway tanulmányai)(szerk.: Hegyesi Talyigás) Semmelweis Kiadó Bp tétel Az előítéletek fogalma, kialakulása, megjelenése a szociális munkában. A fogyatékosságok korszerű szemlélete. Szociális munka fogyatékosokkal. Fogyatékosokat ellátó intézmények. Bánfalvy Csaba: Fogyatékosok társadalmi integrációja és a gyógypedagógia szociológiai értelmezése Valóság 1995/4 Fogyatékosság, identitás és befogadás (Szerk.: Natacha Glautier) Kézenfogva Alapítvány, Bp Gyulavári Tamás: A fogyatékos személyek jogai az Európai Unióban Esély 1998/5. Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről, (Szerk.: Bass László) Kézenfogva Alapítvány, Bp Kálmán Zsófia (1995): Bánatkő Bliss Alapítvány Keraban Kiadó Budapest old. Kálmán Zsófia Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest, , , old.

8 Kiscsoportos lakóotthonok A szervezés és a tartalmi munka aktuális kérdései Két munkakonferencia tapasztalatai (Szerk.: Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes) Soros Alapítvány, Bp Fókuszban: a fogyatékosok ellátása Szociális Menedzser 2004/2. tematikus száma nagyon sok korszerű tanulmány és kötet (!) letölthető magyar nyelven! 23. tétel A szocializáció folyamata. Szociális munka gyermekekkel. A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlat (szerk.: Hazai Istvánné, Herczog Mária) Pont, Bp., 1994 Andelson E., Freiberg S.: Elhagyott anya, elhagyott gyermek in: Gyermek család társadalom (szerk.: Szilvási Léna) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp Bányai Emőke: Az iskolai szociális munkáról Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Bp Barnes, G.G.: A nem véletlen sérülések in: Gyermek család társadalom (szerk.: Szilvási Léna) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp Fejezetek a pszichológia alaptételeihez. Fejlődéslélektan (szerk.: Oláh A. Bugán A.) ELTE Eötvös Kiadó Bp Kerezsi Klára: A gyermek, mint a családi erőszak áldozata in: Gyermek család társadalom (szerk.: Szilvási Léna) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp Mérei F. Binét Á.: Gyermeklélektan Bármely kiadás Minuchin S.: Gyermekgyilkosság in: Gyermek család társadalom (szerk.: Szilvási Léna), Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp Minuchin S.: Széthulló család in: Gyermek család társadalom (szerk.: Szilvási Léna), Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp Szilvási Léna (1996): Az amerikai gyermekvédelem egy esettanulmány tükrében in: Gyermek család társadalom (szerk.: Szilvási Léna) HRSZE Budapest. Tanulmányok a gyermekjólét köréből I. (Szerk.: Budai István) Hajdúböszörmény, old Tanulmányok a gyermekjólét köréből III. (Szerk.: Budai István) Hajdúböszörmény, old. Tanulmányok gyermekjólét köréből II. (Szerk.: Budai István) Hajdúböszörmény, old. Tenczer Tamás: Veszélyeztetettség és kriminalitás a gyermek- és ifjúságkorban. Esély, 1997/ tétel A csoport fogalma. A szociális munkás által vezetett csoportok típusai. A csoportmunka helye a szociális munkában, modelljei, specifikumai az esetmunkával összehasonlítva. A csoportmunka folyamata. A szociális munka elmélete és gyakorlata IV. kötet Szociális munka csoportokkal (2006)(szerk.: Hegyesi, Kozma, Szilvási, Talyigás) Wesley könyvek WJLF Budapest Kézikönyv szociális munkásoknak (1998)(szerk.: Kozma Judit) Szociális Szakmai Szövetség, Bp. Rudas János (1997): Delphi örökösei, Gondolat Kairosz Budapest

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

Cím Szerző Kiad.év Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/

Cím Szerző Kiad.év Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/ Cím Szerző Kiad.év Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/ 1992 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/ 1992 Új filmlexikon

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Rostáné Riez Andrea Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2014 A KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást

Részletesebben

Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak. Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok

Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak. Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok Baumrind Dianna A serdülőkori drogfogyasztás családi előzményei, fejlődés-lélektani megközelítés Multiprofil, 1987.

Részletesebben

Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás. Előszó

Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás. Előszó Előszó 1/4 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályzó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás Előszó Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító

Részletesebben