Bp., Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1."

Átírás

1 ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális munka társadalmi funkciói A szociális munka elmélete és gyakorlata I. kötet. (Szerk.: Hegyesi Talyigás) Semmelweis Bangó Jenő: A szociális munka, mint tudomány. Rendszerelméleti és ökológiai szociális Bp old., old. Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom. T-Twins, ; ; oldal munka. Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 14. Bp old. Pik Katalin: Problémák a szociális munka gyakorlatában in.: Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség, Bp Szabó Lajos: A szociális esetmunka. Wesley-könyvek, WJLF, Budapest, Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp old. 2. tétel A társadalom- és szociálpolitika értékei. A szociális munka értékei és értékdilemmái. A Szociális Munka Etikai Kódexe. (Külső és belső) etikai dilemmák a szociális munkában A szociális munka elmélete és gyakorlata I. kötet (szerk.: Hegyesi Talyigás) Semmelweis, Bp., o. Csepeli György: A szociálpszichológia vázlata. Jó Szöveg Kiadó Bp Krízisről krízisre. A szegény családok segítése. (szerk.) Jorge Colapinto, Patrícia Minuchin, Salvador Minuchin írásai. Animula Bp Pál Tibor: Kérdések dilemmák viták. In.: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához Szociális Szakmai Szövetség, Bp Sen, Amartya: Az egyéni szabadság, mint társadalmi elkötelezettség. Esély, Szociális Munka Etikai Kódexe Szociális Szakmai Szövetség, Titmuss. R.M.: A jóléti társadalmi elosztása: reflexiók a méltányosság kereséséről in.: A jóléti állam (szerk.: Ferge Zs., Lévai K.) T-Twins, oldal Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp., oldal 3. tétel A szükségletek fogalma, típusai, hierarchiájuk. A szociálpolitika szerepe a szükségletek kielégítésében. A kliens szükségleteinek felmérése. A szociálpolitikai újraelosztás technikái. A szociális munka elmélete és gyakorlata Fi. kötet, (szerk.: Hegyesi Talyigás Tánczos) Semmelweis Bp Fejezetek a pszichológia alaptételeihez (szerk.: Oláh A. Bugán A.) ELTE Eötvös Kiadó Bp., 2001, old. Ferge Zsuzsa: Van-e negyedik út? KJK., Bp old. Gough, Ian Pete Alcock: Kollektivizmus, demokrácia és emberi szükségletek Esély, Lüssi, Péter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve HÍD Alapítvány, Bp Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület

2 Bp., Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. 4. tétel Szociálpolitika és gazdaság, ellentéteik és egymásrautaltságuk. Szociálpolitika és jövedelemelosztás Elsődleges és másodlagos jövedelemelosztás. A jövedelemelosztás sajátosságai Magyarországon, a szociálpolitika szerepe a jövedelemeloszlás alakulásában. A jóléti állam (szerk.: Lévai Katalin) T-Twins, oldal Andorka Rudolf:Bevezetés a szociológiába Osiris Budapest 1997 Ferge Zsuzsa: Van-e negyedik út? KJK. Bp oldal Gács, E.: Társadalmi alapjövedelmek, Esély 1991/2. Kolosi T. Tardos P.: Fogyasztás és életciklus in: Társadalmi Riport 2000 TÁRKI Bp Kőnig Éva:. Közgazdasági alapismeretek és a jóléti elosztás JATE PRESS, SAPRI jelentés 1., 6 fejezet Tóth István György: A jóléti programok szerepe a szegénység enyhítésében (in: Az államtalanítás dilemmái: szociálpolitikai kényszerek és választások ATA Budapest 1995 Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp tétel A szociálpolitika alapelvei. A szociálpolitika változásai a különböző történeti korokban. A jóléti újraelosztás fogalma, folyamata, forrásai. A jóléti állam fogalma, kialakulása, típusai. A jóléti állam válságának különböző interpretációi. A jóléti állam (szerk.: Lévai Katalin) T-Twins, Bp Ferge Zsuzsa (1994): Szociálpolitikai és társadalom T-Twins , old. Ferge Zsuzsa: Az átmenet társadalma. Esély, szám Ferge Zsuzsa (2003): Az EU és a kirekesztés. Esély 3.szám Ferge Zsuzsa (1986): Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből Magvető Budapest Townsend, Péter: Szelektivitás a nemzet megosztása in: A jóléti állam (szerk.: Lévai K.) T- Twins, oldal Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp tétel A társadalombiztosítás fogalma, funkciói, a társadalombiztosítási rendszerek fő típusai, a társadalombiztosítás a rendszerváltás után. Az egészségügyi rendszer működési sajátosságai Magyarországon a rendszerváltás után. Adatok a népesség egészségi állapotáról KSH kiadvány Az egészség évtizedének Johan Béla nemzeti programja 2003 Balázsi (szerk.) Népegészségtan főiskolai jegyzet HIETE Bp Csaba Iván: Magánbiztosítás és társadalombiztosítás. Esély 1990/6 Csáki Gy. Orosz É.: Az államháztartás reformja: csak az elosztás? Esély, Gyukits György: A társadalmi tőke szerepe az orvosok önérvényesítésében Szociológiai Szemle 2000/4. Ho, Teresa J. Orosz Éva: Az egészségügy reformja Magyarországon, in: Az államtalanítás dilemmái: Szociálpolitikai kényszerek és választások ATA Bp old. Orosz Éva: Az egészségügy finanszírozásának néhány nemzetközi tapasztalata Esély 1991/3. SAPRI jelentés 4. fejezet

3 7. tétel Az újraelosztás rendszere = államháztartás, annak alrendszerei a rendszerváltás után Magyarországon. A központi állam, a helyi önkormányzatok és a nonprofit szektor szerepe a szociálpolitika alakításában, a szociális ellátásban Magyarországon. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLXV. törvény Civil a pályán (szerk.: Lévai Katalin) Helyi Társadalom Kutató Csoport, Bp Ferge Zsuzsa: A magyar segélyezési rendszer reformja. Esély, 1995/6 és 1996/1 2. szám Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp old. Hegyesi Gábor: Integrációs modellek és a nonprofit szektor. Esély, 1991/1 Kolosi Tardos: Fogyasztás és életciklus in: Társadalmi Riport 2000 TÁRKI Bp Kuti É. Marschall M.: A nonprofit szektor fogalma. Esély, 1991/1 Kőnig Éva: Közgazdasági alapismeretek és a jóléti elosztás. JATE PRESS, Medgyesi Szívós Tóth: Szegénység és egyenlőtlenségek: generációs eltolódások in: Társadalmi Riport 2000 TÁRKI Bp Szalai Júlia: A helyi önkormányzatok szociálpolitikájáról. In.: Az államtalanítás dilemmái: szociálpolitikai kényszerek és választások Aktív Társadalom A., Bp oldal Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp , oldal 8. tétel A szegénység fogalmának történeti alakváltozásai, a szegénységelméletek. Szociális ellátások és intézmények jogi szabályozása. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris Bp vonatkozó fejezete Castel, R.: A nélkülözéstől a kivetettségig a "kiilleszkedés" pokoljárása Esély 1993/3 Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető, o. Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom. A szegénység társadalmi megítélése c. fejezet ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai Tanszék és T-Twins, Bp old. Gans, Herbert. J.: A szegénység felszámolásának programja helyett: háború a szegények ellen Esély 1994/2 Gans, Herbert J.: Mire szolgálnak az érdemtelen szegények? Esély 1992/3 Towsend, P.: Szegénység elméletek. In.: A jóléti állam (szerk.: Lévai Katalin) T-Twins, oldal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló évi III. törvény Dr. Balás István: Jogi alapismeretek jegyzet (kézirat, Bp szeptember 8.) Ferge Zsuzsa: A szociális törvénykezés a rendszerváltás óta Esély 1998/3 Kardos Gábor: A szociális jogok kikényszerítésének lehetőségei Esély, 1996/6. Nagy Janka Teodóra dr.: Szociális jog I. PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Szekszárd tétel A nyugdíjbiztosítás jellemzői, a nyugdíjrendszer reformja Magyarországon. Az idősek társadalmi helyzetének jellemzői, életkörülményeket, -minőséget meghatározó tényezők. Időskori krízis, kóros öregedés rizikófaktorai. Szociális munka idősekkel. A évi LXXXL tv. a társadalombiztosítási nyugellátásokról Holzmann, R.: A kiegészítő nyugdíjrendszerek: célok, formák, kényszerek Esély 1992/5 Iván László: Ne féljünk az öregedéstől SubRosa Bp old. Kötet az idősekről. ESÉLY füzetek, 2 sz. Sáhó Lukács: Időskorúak. Szociális Segítő Sorozat Labora Bp SAPRI Jelentés 3. fejezet

4 Villányi Piroska: Szociálgerontológia Szociális Munka Alapítvány kiadványai 11. kötet Bp tétel A depriváció tényei Magyarországon, szociálpolitikai kezelési formák. A megoldást kereső gondolkodás A szociális munka eszközei. Lüssi, Peter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati kézikönyve HÍD Alapítvány Bp A szociális munka elmélete és gyakorlata I. kötet ( Szerk: Hegyesi Talyigás) Semmelweis, Bp Bárdos Kata: Alapvető eszközök a szociális munkában Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség Bp Andorka Rudolf, Spéder Zsolt, Tóth István György, Kolosi Tamás, Sági Matild írásai (in: Társadalmi Riport, 1996 TÁRKI, Bp ; Társadalmi Riport, 1998 TÁRKI, Bp ; Társadalmi Riport, 2000 TÁRKI, Bp Andorka Spéder: A szegénység Magyarországon Esély 1996/4 Ferge Zsuzsa: A szociális polgáriság feltámasztásának nehézségei. Esély, 1993/6 Krémer Balázs: Van-e ma Magyarországon szegénység? Esély 1993/3 Spéder Zsolt: Szegénység Magyarországon, Századvég, Bp old. Tóth István György: Államháztartási reform és szociálpolitika in.: Társadalmi riport 1996, Tárki Bp.1996 Böhm Antal: Depressziós zónák helyi társadalma Esély 1992/2 Dögei Ilona: A létminimum alatt élők problémái Esély 1999/5 Szalai Júlia: Jóléti fogda, Esély 2004/5, 2005/1 11. tétel A munkanélküliség. A szociálpolitika szerepe a munkanélküliség kezelésében. Szociális munka munkanélküliekkel Területi egyenlőtlenségek típusai és jellemzői, kialakulásuk okai évi IV. törvény a foglalkoztatásról Bánfalvy Csaba: A munkanélküliségről Wesley könyvek WJLF Bp Benedek László: Tanácsadás munkanélkülieknek. In.: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához Szociális Szakmai Szövetség. Bp Böhm Antal (1992) Depressziós zónák helyi társadalma Esély 2. szám Castel, R.: A szociális kérdés alakváltozásai Esély 1996/5 Csoba Judit: A tartós munkanélküliség hatása a családok anyagi helyzetének alakulására Esély 1994/6 Dögei Ilona (1999): A létminimum alatt élők problémái Esély 5. szám Frey Mária: Kutatási tapasztalatok a közhasznú foglalkoztatásról Esély 1994/4. Laki László: Munkanélküliség és bűnözés Esély 1992/5 Simonyi Ágnes: Munka nélkül Szociológiai Szemle 1995/1 Székely Vince (2001) A munkanélküliek segítése in.: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához (szerk. Somorjai Ildikó) Szociális Szakmai Szövetség Budapest 12. tétel A társadalmi esélyegyenlőtlenségek. A cigányság helyzete. Szociálpolitikai intézkedések a romák helyzetének javítására. Szociális munka romákkal. Ferge Zsuzsa (2000): Elszabaduló egyenlőtlenségek HRSZE Budapest old. Ferge Zsuzsa (2005): Ellenálló egyenlőtlenségek Esély 4. szám Stewart M. S.: Daltestvérek T-Twins Kiadó, Budapest, 1994.

5 Bánlaky Pál Kevy Bea: "...szülötte földünkön helyünk legyen" WJLF, Bp Kemény L Havas G.: Cigánynak lenni In: Társadalmi riport 1996 (szerk. Andorka Kolosi Vukovich) TÁRKI Bp vagy: Havas Kemény: A magyarországi romákról Szociológiai Szemle 1995/3 Szoboszlai Zsolt: A szociális földprogram hatékonysága Esély 1999/ tétel Szociális munka hajléktalanokkal Szociális lakáskérdés és a támogatás formái az 1990-es években. Adósságkezelés jogi szabályzása és gyakorlata. A szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló évi III. törvény Albert Fruzsina Dávid Beáta: A hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből Szociológiai Szemle 1998/4 Bényei Gurály Győri Mezei: Tíz év után Esély 2000/1 Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai. Esély 1999/1. Gyorsjelentés a díjhátralékosokról 3SZ, Bp Hegedűs Kovács Tosics: Lakáshelyzet az 1990-es években. In.: Társadalmi Riport, TÁRKI Bp oldal. Oross Jolán: A hajléktalanság kezelése Magyarországon in: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához Átdolgozott kiadás 3Sz Bp Radoszáv Miklós: Az utcai gondozás elvi kérdései. (Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből) Bp tétel A krízisek elmélete; krízisintervenciós modellek. A szociális munka problémamegoldó modelljei. A szociális problémák eredetéről szóló főbb elméletek. A szociális munka elmélete és gyakorlata 1 2. kötet. (Szerk.: Hegyesi Talyigás Tánczos) Semmelweis Bp old. Bakó Tihamér: Verem mélyén. Könyv a krízisről. Cserépfalvi K. Bp Szabó Lajos: A szociális esetmunka. Wesley Könyvek WJLF Bp Tanulmányok a gyermekjólét köréből IV. kötet.(szerk.: Budai István) Hajdúböszörmény, old., o. Watzlawick Weakland Fisch: Változás. Gondolat Bp tétel A szociális esetmunka gyakorlata. A szociális esetmunka módszerei és technikái. Prevenció, intervenció, változásmenedzselés. A szociális munka elmélete és gyakorlata 2. kötet. (Szerk.: Hegyesi Talyigás Tánczos) Semmelweis Bp Bang, Ruth: A célzott beszélgetés Tankönyvkiadó, Bp Bang, Ruth: A segítő kapcsolat Tankönyvkiadó Bp. Bognár Gábor: Felderítés és terepmunka a családgondozásban Szociológiai Szemle, 1996/1. Scott, Faber E. van der: A segítő beszélgetés Magyar Pszichiátriai Társaság, Bp Szabó Lajos: A szociális esetmunka gyakorlata Wesley Könyvek WJLF Bp Udvari Kerstin: Szociális munka módszertana Óravázlat. (Kézirat) 16. tétel A családokkal folytatott szociális munka folyamata. Konfliktusok, konfliktuskezelés a családban. Bánlaky Pál dr.: Családszociológia Wesley könyvek WJLF Bp

6 Barnes, G.G.: Család, terápia, gondozás. Animula Kiadó Bp Berg, I. K.: Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula Kiadó Bp Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma Judit) Szociális Szakmai Szövetség, Bp Szabó Lajos: A szociális esetmunka Wesley Könyvek WJLF Bp tétel A kiégés okai, tünetei, kezelési lehetőségek. Esetmegbeszélés, szupervízió. Szupervízió és tereptanítás a szociális munkában Válogatás az angol nyelvű irodalomból (Szerk.: Bányai Emőke) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület és ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Bp Barnes, Gill Gorell: Család, terápia, gondozás. Családterápiás Olvasókönyv Animula Kiadó Bp Berg, Insoo Kim: Konzultáció sokproblémás családokkal Családterápiás olvasókönyv Animula Bp Család, gyermek, ifjúság folyóirat teljes évi 4. száma Fekete Sándor dr.: Segítő foglalkozások kockázatai. Helfer szindróma és burn out jelenség Psychiatria Hungarica VI, évf. l. sz. Krízisről krízisre. A szegény családok segítése. Jorge Colapinto, Patrícia Minuchin, Salvador Minuchin írásai. Animula Bp Mi a szupervízió? (szerk.: Gosztonyi Géza) Budapesti Szociális Forrásközpont, Bp Pető Csilla dr.: És ki segít a segítőnek? Család, Gyermek, Ifjúság 1998/3. Pik Katalin: A szociális munka gyakorlatának értékelése (evauláció) in.: Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség, Bp tétel A család rendszerszemléletű megközelítése. Családfunkciók. Családi életciklusok. Családtípusok. A családok jogi megközelítésben. Dr. Balás István: A család és a jog (kézirat, Bp február 12.) Bánlaky Pál dr.: Családszociológia Wesley könyvek WJLF Bp Barnes, G.G.: Család, terápia, gondozás. Családterápiás Olvasókönyv sorozat Animula Kiadó Bp és old. Berg I. K.: Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula Kiadó Bp Bognár Gábor: Felderítés és terepmunka a családgondozásban. Szociálpolitikai értesítő, MTA Család, gyermek, ifjúság 2006/1. Örökbefogadás; 2006/5. Nevelőszülőség. Szociológiai Kutatóintézet Bp o. Freeman: Házassági krízisek Animula Kiadó Bp (Smith, Carol R.: Örökbefogadók és nevelőszülők Gyermekvédelmi Kiskönyvtár Pont Kiadó Bp ) Somlai Péter: Triádok, közvetítők, koalíciók. Szociológiai Szemle 1991/ tétel Közösségi szociális munka modelljei és lehetőségei, helyi szükségletek felmérése. Rothman, J.: A közösségszervezés gyakorlatának három modellje, in.: Vörös G. (szerk.): Közösségi munka, Közösségfejlesztők Egyesülete Varga Tamás Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 1998.

7 Warren, R.B. Warren,D.L: Szomszédságok megismerése, in.: Gosztonyi G. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata 3.kötet: Közösségi szociális munka, Semmelweis Kiadó, Budapest, Allefresde, M.: Helyi fejlesztés és helyi erőforrások, in.: Vörös G. (szerk.): Közösségi munka Közösségfejlesztők Egyesülete 20. tétel Csoporttervezés. A csoportfejlődés és csoportdinamika. Normák, szabályok és szerepek a csoportban. A csoport formális és informális struktúrája. A szociális munkás szerepe a csoportban (páros vezetés, a vezető személyisége, vetetési stílusa készségei, szakértelme, feladatai) A csoportfolyamatokat befolyásoló vezetői intervenciók és technikák. A szociális munka elmélete és gyakorlata, IV. kötet. Szociális munka csoportokkal (2006)(szerk.: Hegyesi, Kozma, Szilvási, Talyigás) Wesley könyvek WJLF Budapest Kézikönyv szociális munkásoknak (1998)(szerk.: Kozma Judit) Szociális Szakmai Szövetség, Bp. Rudas János (1997): Delphi örökösei, Gondolat Kairosz Forgács J.: A társas érintkezés pszichológiája, Gondolat, Budapest, fejezet Smith, E. R., Mackie, D. M. (2004): Szociálpszichológia Osiris, Budapest old. Szilvási Léna (1997): Csoportmunka egy anyaotthonban. Esély 1. szám old. 21. tétel A szociális szakemberek identitása és kompetenciája. A szociális munka végzéséhez szükséges tudások és készségek. Az érett segítő identitás. Kozma Judit: Kompetencia a szociális munkában In.: Kozma Judit szerk.: Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség Budapest 1998 Kozma Judit: A szociális munkás Szakmai és egyéni fejlődése In.: Kozma Judit szerk.: Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség Budapest 1998 Lüssi, Peter: A rendszerszemléletű szociális munkagyakorlati tankönyve HÍD Alapítvány, Bp A szociális munka elmélete és gyakorlata I. kötet (Ronald Woods, Armando Morales Sheafor Bradford, B.R. Compton Burt Galaway tanulmányai)(szerk.: Hegyesi Talyigás) Semmelweis Kiadó Bp tétel Az előítéletek fogalma, kialakulása, megjelenése a szociális munkában. A fogyatékosságok korszerű szemlélete. Szociális munka fogyatékosokkal. Fogyatékosokat ellátó intézmények. Bánfalvy Csaba: Fogyatékosok társadalmi integrációja és a gyógypedagógia szociológiai értelmezése Valóság 1995/4 Fogyatékosság, identitás és befogadás (Szerk.: Natacha Glautier) Kézenfogva Alapítvány, Bp Gyulavári Tamás: A fogyatékos személyek jogai az Európai Unióban Esély 1998/5. Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről, (Szerk.: Bass László) Kézenfogva Alapítvány, Bp Kálmán Zsófia (1995): Bánatkő Bliss Alapítvány Keraban Kiadó Budapest old. Kálmán Zsófia Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest, , , old.

8 Kiscsoportos lakóotthonok A szervezés és a tartalmi munka aktuális kérdései Két munkakonferencia tapasztalatai (Szerk.: Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes) Soros Alapítvány, Bp Fókuszban: a fogyatékosok ellátása Szociális Menedzser 2004/2. tematikus száma nagyon sok korszerű tanulmány és kötet (!) letölthető magyar nyelven! 23. tétel A szocializáció folyamata. Szociális munka gyermekekkel. A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlat (szerk.: Hazai Istvánné, Herczog Mária) Pont, Bp., 1994 Andelson E., Freiberg S.: Elhagyott anya, elhagyott gyermek in: Gyermek család társadalom (szerk.: Szilvási Léna) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp Bányai Emőke: Az iskolai szociális munkáról Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Bp Barnes, G.G.: A nem véletlen sérülések in: Gyermek család társadalom (szerk.: Szilvási Léna) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp Fejezetek a pszichológia alaptételeihez. Fejlődéslélektan (szerk.: Oláh A. Bugán A.) ELTE Eötvös Kiadó Bp Kerezsi Klára: A gyermek, mint a családi erőszak áldozata in: Gyermek család társadalom (szerk.: Szilvási Léna) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp Mérei F. Binét Á.: Gyermeklélektan Bármely kiadás Minuchin S.: Gyermekgyilkosság in: Gyermek család társadalom (szerk.: Szilvási Léna), Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp Minuchin S.: Széthulló család in: Gyermek család társadalom (szerk.: Szilvási Léna), Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Bp Szilvási Léna (1996): Az amerikai gyermekvédelem egy esettanulmány tükrében in: Gyermek család társadalom (szerk.: Szilvási Léna) HRSZE Budapest. Tanulmányok a gyermekjólét köréből I. (Szerk.: Budai István) Hajdúböszörmény, old Tanulmányok a gyermekjólét köréből III. (Szerk.: Budai István) Hajdúböszörmény, old. Tanulmányok gyermekjólét köréből II. (Szerk.: Budai István) Hajdúböszörmény, old. Tenczer Tamás: Veszélyeztetettség és kriminalitás a gyermek- és ifjúságkorban. Esély, 1997/ tétel A csoport fogalma. A szociális munkás által vezetett csoportok típusai. A csoportmunka helye a szociális munkában, modelljei, specifikumai az esetmunkával összehasonlítva. A csoportmunka folyamata. A szociális munka elmélete és gyakorlata IV. kötet Szociális munka csoportokkal (2006)(szerk.: Hegyesi, Kozma, Szilvási, Talyigás) Wesley könyvek WJLF Budapest Kézikönyv szociális munkásoknak (1998)(szerk.: Kozma Judit) Szociális Szakmai Szövetség, Bp. Rudas János (1997): Delphi örökösei, Gondolat Kairosz Budapest

Ferge Zsuzsa Atkinson, Tony Gans, Herbert Townsend, Peter Ferge Zsuzsa Hilscher Rezső Hilscher Rezső Esztergár Lajos Magyary Zoltán Magyary Zoltán

Ferge Zsuzsa Atkinson, Tony Gans, Herbert Townsend, Peter Ferge Zsuzsa Hilscher Rezső Hilscher Rezső Esztergár Lajos Magyary Zoltán Magyary Zoltán Ferge Zsuzsa (2010):Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek Napvilág, Budapest 9-38. 76-109. Atkinson, Tony (1998): Társadalmi kirekesztődés, szegénység, munkanélküliség Esély 4. szám pp.3-18. Gans, Herbert

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

Szociális alapvizsga 2010

Szociális alapvizsga 2010 Szociális alapvizsga 2010 Kötelező irodalom: 1. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp Mária Kovács Mónika Erika Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. 220 231. o. 2. A minőségügy alapjai.

Részletesebben

*ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER I. SZOCIÁLIS ISMERETEK

*ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER I. SZOCIÁLIS ISMERETEK 1 *ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER (A ZÁRÓVIZSGA SORÁN SOR KERÜL A SZAKDOLGOZAT MEGVÉDÉSÉRE, VALAMINT AZ ALÁBBI KÉT TÉTELSORBÓL EGY-EGY KÉRDÉS KIHÚZÁSÁRA.

Részletesebben

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Szóbeli záróvizsga tételek Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 2015-2016. tanévtől 1 Tartalom Társadalomismeret...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2014. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika

Részletesebben

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati Hajléktalan ellátás Kötelező irodalom: 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum, 2001. 2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA)

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) Félévi óraszám: Heti óraszám: Kreditértéke: Helye a tantervben: Előadó: Pataki Józsefné A kurzus rövid leírása A

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2015. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika és a szociális munka

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p.

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p. ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013. 1. a) Társadalompolitikai stratégiák és a szociálpolitika értelmezési keretei, a szociálpolitika alapelvei és az állami szociálpolitika

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Intézet) által jóváhagyott,

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Esély Gyermek, család, ifjúság Háló Humán Innovációs Szemle Kapocs Párbeszéd Szociális Munka Szociális Szemle Szociálpedagógia

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

Bevezetés a szociális munkába egyénekkel és családokkal végzett szociális munka

Bevezetés a szociális munkába egyénekkel és családokkal végzett szociális munka Záróvizsgák- Szociális munka Tételek Bevezetés a szociális munkába egyénekkel és családokkal végzett szociális munka I. A szociális munka meghatározása, tárgya és célkitűzései, a szociális probléma ismeretető

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények: A téma tagolt és elemző kifejtése, a szakdolgozat strukturálása A

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB1005 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna, főiskolai adjunkt.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT

SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT TÉTELSOR 1. TÉTEL (A) A szociológia, mint tudomány. A szociológia módszerei. A szociológia fogalma, célja, a legfontosabb társtudományok. Szakszociológiák és hazai

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea Beosztása, tudományos fokozata oktató

Részletesebben

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja I. Általános követelmény: A jelölt adjon számot arról, hogy a kor követelményeinek, tudományos eredményeinek megfelelő, fogyatékossággal kapcsolatos társadalompolitikai,

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

IV: Irodalomjegyzék a tematikához mellékletként csatolva. Budapest, 2004-01-07 Ohly Éva és Somorjai Ildikó

IV: Irodalomjegyzék a tematikához mellékletként csatolva. Budapest, 2004-01-07 Ohly Éva és Somorjai Ildikó ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézete 2003/2004 tanév Szociális munkás és Szociálpolitika Tanszék Második félév Szociális munka Szak Szociális munka oktatása Szociális képzések rendszere I. A tárgy

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 03 Szociális szakgondozó Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK. Az alapszak felelőse IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA. Adminisztrátor TULIPÁN TÜNDE Tel.: 62/54-51-50

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK. Az alapszak felelőse IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA. Adminisztrátor TULIPÁN TÜNDE Tel.: 62/54-51-50 SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK Az alapszak felelőse IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA FŐISKOLAI DOCENS Adminisztrátor TULIPÁN TÜNDE Tel.: 62/54-51-50 Terepkoordinátor ORAVECZNÉ BODOR PIROSKA Tel.: 62/54-51-24 A KÉPZÉSBEN

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátás

Gyermekjóléti alapellátás I. Általános követelmény: Gyermekjóléti alapellátás A vizsgázó ismerje a gyermek- és ifjúkor sajátosságait, a gyermekek, fiatalok társadalomban, családban elfoglalt helyét, a szükségleteiket, problémáikat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 1. A szociális munka módszereinek kialakulása és fejlődése. A szociális munka történetének jelentős

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka szak 2010 október TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE... 4 II. 1. Témaválasztás, leadás, felmentés...

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA I. 2012/2013. II. félév SPB1405 SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK

SZOCIÁLPOLITIKA I. 2012/2013. II. félév SPB1405 SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK SZOCIÁLPOLITIKA I. 2012/2013. II. félév SPB1405 SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK Minden témához kötelező: Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. HRSZE, Bp. 1994. Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába;

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Idősek szociális ellátása

Idősek szociális ellátása Idősek szociális ellátása I. Általános követelmény: A jelölt ismerje az idős kor sajátosságait, az idősek társadalmi helyzetét, az idősek ellátására szerveződött rendszert, az ellátórendszer szakmai feladatait,

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Tantárgy neve Szociális gondoskodás története I. Tantárgy kódja SP 4101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+1

Tantárgy neve Szociális gondoskodás története I. Tantárgy kódja SP 4101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+1 Szociális gondoskodás története I. Tantárgy kódja SP 4101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs Dr. Pornói Imre 1. A tantárgy általános célja és

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének programterve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Debreczy Márta: A szociálpolitikai alapismeretek, jóléti ellátások alapjai

Debreczy Márta: A szociálpolitikai alapismeretek, jóléti ellátások alapjai Debreczy Márta: A szciálplitikai alapismeretek, jóléti ellátásk alapjai Ifjúságsegítő felsőfkú szakképzés Félévi óraszám: 20 Kredit: 4 Zárási frma: K Tananyag: szciálplitikai alapzás; a szciálplitikát

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra.

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. Elnök: Tagok: Külső tag: Szabó-, egyetemi docens, elnök Kozma egyetemi docens, főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Földessy

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság MEGHÍVÓ az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás c. szakmai konferenciára A konferencia

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 1. Az andragógia tudományrendszertani helye. Az andragógia és a neveléstudományok viszonyrendszerének feltárása. Az andragógia terminológiai

Részletesebben

VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA

VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA IX. VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA A, Á Ágostonné Alpár Vera (1998): Törési és kitörési pontok keresése a hajléktalanoknál ESÉLY 98/4. 75-85. o. Albert Fruzsina Dávid Bea (1998): Hajléktalanság az emberi

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK MODULOS TANREND ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 2014 ŐSZTŐL

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK MODULOS TANREND ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 2014 ŐSZTŐL SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK MODULOS TANREND ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 2014 ŐSZTŐL 1. A./ A megismerő folyamatok pszichológiája: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, képzelet. A megismerő funkciók egész életen át

Részletesebben

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László A szociális munka gyakorlat VI. tantárgy célja, hogy a hallgató képessé váljon a szociális munka végzéséhez szükséges ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A VI. félévben a terepgyakorlat formája

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERSZAK

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ a SZOCIÁLPOLITIKA MESTERSZAK keresztféléves indulásáról (2010. február 1.) Képzési forma Tagozat (N/L) Finanszírozási forma Ft/félév M N Támogatott M N Költségtérítéses 170.000 M L Költségtérítéses

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika

Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika Az Unióban és hazánkban Munkaügyi Kapcsolatok szakirány (N,L) Szegedi Egyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék (előadás és olvasószeminárium) 2004/05 őszi félév Borbély Tibor

Részletesebben

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Engedélyezési szám:52998-1/2010-0016szfö SK Engedélyezte: Nyitrai Imre Helyettes államtitkár Intézményi akkreditációs

Részletesebben

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek I. Általános követelmény: A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata. Veszprém, 2014. november 28.

A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata. Veszprém, 2014. november 28. személyiségfejlesztés kapcsolata Veszprém, 2014. november 28. A mai előadás tartalma A közszolgálat fogalmának megközelítési módjai A közigazgatás fejlődésének vázlatos története Közigazgatás a mai Magyarországon

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben