Kiegészítő melléklet Paks Város évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet Paks Város évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével ellátja kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is évben az intézményhálózat szerkezetében, a feladatok ellátásában az előző évekhez képest az alábbi változás történt: - augusztus 31-vel a Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el tevékenységét. A 64 fő engedélyezett létszámból 63 fő került át feladattal együtt a Szociális Központhoz. A tevékenység átadásával a Paksi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának feladatai nem csökkentek, mivel a könyvelés és a hozzá kapcsolódó teendők ellátása továbbra is az osztályt terhelik, a feladatalapú támogatások lehívása és elszámolása is az osztály feladatai közé tartozik. Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül vállalkozó háziorvosok végezték. A járóbeteg szakellátást Paks Város Rendelőintézete biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A Városi Rendelőintézet október 1-jétől Paksi Gyógyászati Központ néven gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv. A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Paksi Bóbita Bölcsődében biztosította. Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 7 telephelyen történik. Paks Város Onkormányzata 645 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást. A Paksi Pákolitz István Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Paksi Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár. A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében. Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a Mezőföldvíz Kft-n keresztül gondoskodik. A helyi utak folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja. Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja. Pakson a közvilágításról az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik. 1

2 A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC Dunakom Plusz Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja. A városban két (német és roma) nemzetiségi önkormányzat működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata. A rászorultak szociális támogatására évben is jelentős, a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város. 2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése ~EYfl~LEK11ml lt Az önkormányzat évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást. Az elmúlt év ezer forint összegű bevételének 36,03%-át a költségvetési bevételek, 63,97%-át a finanszírozási bevételek adták ezer forint az önkormányzatok működési támogatásai, ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, ezer forint a közhatalmi bevételek, ezer forint a működési bevételek, ezer forint a felhalmozási bevételek, 811 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök és ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök. 0,13 %-át ( ezer forint) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök. 1. Önkormányzatok működési támoeatásai (eredeti előirányzat: ezer forint1 módosított előirányzat: ezer forint évi teljesítés: ezer forint) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatás (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint) A helyi önkormányzatok általános működésének támogatása a forrásokból származik. központi költségvetési 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: ezerforint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint) A támogatás a települési önkormányzatokat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök ás felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg. 2

3 1.3. Önkormányzatok szociális ás gyermekjóláti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított elóirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint) Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása. A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint) A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására Működési célú központosított előirányzatok (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint) A működési célú központosított előirányzat bevételei a következőképpen alakultak:. üdülőhelyi feladatok támogatása: ezer forint évről áthúzódó bérkompenzáció: ezer forint. lakott külterület feladatainak támogatása: 493 ezer forint. e-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés támogatása: ezer forint. helyi közösségi közlekedés támogatása: ezer forint 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint) Az alábbiak szerint teljesültek a kiegészítő támogatások: évi bérkompenzáció: ezer forint. adósságkonszolidáció kamat, projektvizsgálat: 981 ezer forint. szociális és gyermekvédelemi ágazati pótlék: ezer forint. ASZ évi ellenőrzés alapján póttámogatás: 855 ezer forint (átadásra kerül a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint) 2.1. Elvonások ás befizetések bevételei (módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezer forint) 3

4 Ezen a soron teljesült az intézmények pénzmaradvány elvonása Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előírónyzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint) Ezen soron teljesült az EU támogatások ezer forinttal, az egyéb fejezeti kezelésű támogatás ezer forinttal, a központi költségvetési támogatás 800 ezer forinttal, a központi kezelésű támogatás 915 ezer forinttal, az elkülönített állami pénzalap támogatása ezer forinttal, a helyi önkormányzat támogatás ezer forinttal, a Paksi Gyógyászat Központ társadalombiztosítási alaptól kapott támogatása ezer forinttal valamint a társulások és költségvetési szervek támogatása ezer forinttal. 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint) 3.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (módosított előirónyzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 100%) Ezen a soron jelenik meg az adósságkonszolidáció állami támogatása. 3.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 61,6 7 %) Ezen a soron teljesült az EU támogatások ezer forinttal és az elkülönített állami pénzalap ezer forinttal, ami a TElT támogatás. 4. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 101,92 % 4.1 Helyi adók (eredeti előirányzat: ezerforint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 1 02,03%) A helyi adók bevételei a évben következőképpen alakultak:. Epítményadó: ezer forint. Magánszemélyek kommunális adója: ezer forint. Iparűzési adó: ezer forint 4.2 Gépjárműadó (eredeti és módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 97,83%) A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a az önkormányzatot illeti meg. A gépjárműadó bevétele a évben ezer forint, mely 97,83%-os teljesítést mutat. 4

5 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 109,24%) Ezen a soron jelenik meg a talajterhelési díj, az idegenforgalmi adó, a környezetterhelési díj valamint a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek. 4.4 Jövedelemadók (módosított előirányzat: 81 ezer forint, évi teljesítés: 274 ezer forint) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 1.00 %-a a földterület fekvések szerinti települési önkormányzatot illeti meg, a évi tény: 274 ezer forint. 4.5 Egyéb közhatalmi bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 64,48 %) Ezen a soron jelenik meg a környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság valamint az egyéb közhatalmi bevételek. 5. Működési bevételek (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 112,72 %) 5.1 Készletértékesítés (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirónyzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 87,74%) Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 87,74%-os teljesítéssel. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron. 5.2 Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 81,75%) Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele valamint az egyéb szolgáltatások bevételei. 5.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 102,12%) A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron. 5.4 Tulajdonosi bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint) 5

6 Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek Bérleti díja, a közterület bérleti díjak, valamint az osztalékbevétel. Eredeti előirányzata a szolgáltatások ellenértéke soron van. 5.5 Ellátási díjak (eredeti előírónyzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 105,12%) Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás igénybevevők által befizetett díjak. 5.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 130,12%) 5.7 Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 141,37%) 5.8 Kamatbevételek (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 101,04%) A bankbetétek után kamatbevétel: ezer forint a évben. 5.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (eredeti előirányzat: 117 ezerforint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 96,01%) Az EUR és az USD átváltás miatti árfolyam nyereség összege szerepel teljesítésként Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 32,77%) Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak). 6. Felhalmozási bevételek (eredeti előiránvzat: ezer forint. módosított előirányzat: ezer forint évi teljesítés: ezer forint, teljesítés 49.08%) 6.2 Ingatlanok értékesítés (eredeti előírónyzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 34,47%) A földterület (telkek) értékesítéséből származó bevétel jelenik meg a soron. 6

7 6.4 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 100,37%) Gépjármű valamint egyéb gépek, berendezések értékesítése miatti bevételt mutatja a teljesítés. 7. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előiránvzat: ezer forint évi teljesítés: 811 ezer forint) 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: 264 ezerforint) Ezen a soron jelenik meg a szociális kölcsön és adósságkezelési kölcsön törlesztésének bevétele Egyéb működési célú átvett pénzeszköz A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár PA Zrt-től kapott támogatása valamint a magánszemélyek 1%-os felajánlásai jelennek meg a soron. 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: ezer forint. módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 60,71%) 8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 42,29%) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen évben a tervezett bevételek teljesítése: - helyi támogatás: ezer forint,.. munkáltatói kölcsön: ezer forint, - védett épületek támogatása: 168 ezer forint. 8.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat ezer forint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés 68,01%) Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány (JETA) által megítélt támogatás összege szerepel a soron teljesítésként. 16. Finanszírozási bevétel 7

8 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele ezer forint. A pénzmaradvány igénybevételének összege ezer forint. Allamháztartáson belüli megelőlegezése összege: ezer forint. Betétek megszüntetése: ezer forint. KJbDAKQ2.rn~et) Paks Város Önkormányzata évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege 86,99 %-os teljesítést mutatnak. Költségvetési kiadások 1. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) 93,04 %-os teljesítést mutatnak. 2. A felhalmozási költségvetés teljesítése 57,29 %. A beruházások ezer forint, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások , EU-s forrásból megvalósuló beruházások kiadásai ezer forint felújítások ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások ezer forintban realizálódtak. III. Finanszírozási kiadások Hitelek törlesztésére az ütemezés alapján az előirányzat 100,0 %-a került felhasználásra. A pénzeszközök betétként elhelyezésének kiadásai ezer forint, 100 %-os teljesítést mutat. Önállóan működő intézmények (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 92,98%) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Egészsézügyi ágazat (eredetei előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer Forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés 94,1 %) Paksi Gyógyászati Központ (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 94,2 %) Az Intézmény évi gazdálkodását alapvetően befolyásoló változások utolsó negyedévében, illetve első negyedévében következtek be azzal, hogy a Paksi Ipari Park Kft., mint beruházó kivitelezésében elkészült a Gyógyfürdő és Mozgásterápiás részleg új épülete, melynek üzemeltetését a Paksi Gyógyászati Központ végzi. A beruházás nagyságrendjére tekintettel az Intézmény irányító szerve, Paks Város Onkormányzata még a év folyamán úgy döntött, hogy az Intézményt önállóan gazdálkodó költségvetési szervvé alakítja át. 8

9 2014. évben ezen Új épületrész üzemeltetésbe és használatba vétele jelentette a legfőbb kihívást mind egészség-szakmai, mind gazdasági szempontból. Egészség szakmai szempontból az Intézmény alaptevékenységébe a korábbiakban is beletartozó alap- és járóbeteg szakellátási feladatok zavartalan végrehajtása mellett meg kellett oldani az Új épületszárnyba áthelyezett járóbeteg szakellátási funkciók költöztetését, a gyógyfürdő és a kapcsolódó szolgáltatások beindításához kapcsolódó létszám-bővítési, szakmai engedélyezési, munka-szervezési, szabályozási feladatokat. A fentiek mellett folyamatos kihívást jelent az intézmény számára a szükséges szakorvos létszám biztosítása, illetve egyedi feladatként jelentkezett az V. számú háziorvosi körzet átmeneti átvétele és ismételt vállalkozásba adása. A gazdálkodás területén biztosítani kellett az új épület használatához szükséges szerződéses háttér kialakítását, ki kellett alakítani az intézmény saját gazdasági szervezetét, szabályozási hátterét, az Új funkciókhoz kapcsolódó pénzkezelési, fizetési rendszert és az árképzéssel, adózással kapcsolatos új feladatokat el kellett látni. A feladatot a gazdálkodás szempontjából tovább nehezítette, hogy az Új Ahsz. hatályba lépésével a korábbitól gyökeresen eltérő számviteli és elszámolási rendszert kellett bevezetni az Intézménynél a kapcsolódó szoftveres háttér kialakításával párhuzamosan. Az intézmény a fenntartó Paks Város Önkormányzata elvárásainak megfelelően a járóbeteg szakellátás területén is a minimálisan elvárhatónál jóval szélesebb körű és magasabb színvonalú ellátást biztosított az ellátási körbe tartozó lakosság számára. Az ehhez szükséges, OEP finanszírozáson felüli finanszírozási feltételeket a város működési támogatás formájában biztosította évben már az Új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan is. Ennek köszönhetően az Intézmény 2014-ben is stabil pénzügyi háttérrel működhetett. Bár a évi költségvetés kialakítása kapcsán rendkívül sok volt a bizonytalansági tényező (új épület költségigénye, kihasználtsága, új számviteli szabályok), az Intézmény a évet összességében az eredeti költségvetés keretszámain belül tudta teljesíteni, az év közben felmerült többletfeladatok elvégzésével együtt is, a 801 M Ft-os eredeti kiadási, illetve bevételi előirányzat kiadási oldalon 793 M Ft-tal, bevételi oldalon 799 M Ft-tal teljesült. A mozgásterápiás részlegben bevezetett új funkciók a évben jelentősen (nagyságrendileg 200 M Ft-tal) növelték az Intézmény önkormányzati működési támogatás igényét, elsősorban annak köszönhetően, hogy az Új létesítmény igen magas költségszint mellett működtethető, amelyhez a évben viszonylag alacsony kihasználtság kapcsolódott. Az alacsony kihasználtság az új létesítmény adottságaira (gyógyító funkciók elsődlegessége, wellness és szabadidős funkciók korlátozott megléte), az induláshoz kapcsolódó nehézségekre (nagyobb részben az Intézmény hatáskörén kívül eső műszaki nehézségek), valamint az ezek miatt az induláskor kevésbé intenzív marketing tevékenységre vezethető vissza. A fenntartó önkormányzat. az egészségügyi ellátás színvonalának fenntartása, illetve javításának elsődlegessége mögötti, másodlagos célként fogalmazta meg az Intézmény saját bevételeinek lehetőség szerinti bővítését, ezzel az Intézmény önkormányzati finanszírozási igényének lehetőség szerinti csökkentését év második felében számos, ezen irányba mutató intézkedés született (OEP finanszírozás kiterjesztése a gyógyfürdő szolgáltatásokra regionális besorolással, szolgáltatási szerződés megkötése az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel a gyógyfürdő szolgáltatások igénybe vételére, illetve a Medicover Zrt-vel a szabad röntgen 9

10 diagnosztikai-, fizikoterápiás- és gyógytorna kapacitások hasznosítására, fizetős laborvizsgálatok bevezetése). Az eredeti bevételi előirányzatok teljesítésének vonatkozásában a működési bevételek terén mutatkozó elmaradást ( E Ft) részben ellensúlyozta az OEP bevételek túlteljesítése (3.952 E Ft), mely az egészségügyi bérfejlesztés többlet OEP finanszírozásához kapcsolódott. Az önkormányzati finanszírozás vonatkozásában az eredeti előirányzathoz viszonyítva E Ft többietbevétel keletkezett, ez azonban az év közben felmerült és a költségvetés módosítások során beépített többletfeladatokhoz viszonyítva minimális többlet pénzügyi terhet rótt a finanszírozó önkormányzatra, a módosított finanszírozási előirányzathoz képest pedig E Ft megtakarítást eredményezett. Az eredeti kiadási előirányzatokhoz viszonyítva a személyi jellegű kiadások vonatkozásában E Ft többlet keletkezett, melynek főbb okai a bérkompenzáció, a gyógyfürdő júniusától történő 4 fős létszámbővítése, az Új nőgyógyász szakorvos felvétele, valamint az önkormányzat, illetve a polgármester döntése alapján az évközi ás év végi jutalom kifizetése, mely tételeket, illetve azok járulékvonzatát az eredeti költségvetési előirányzatok nem tartalmazták. A dologi ás egyéb kiadások vonatkozásában E Ft elmaradás keletkezett, mely részben a beruházási kiadások közé történő átcsoportosításra (a kisértékű eszközbeszerzések a dologi kiadások között kerültek megtervezésre), részben pedig a személyi jellegű kiadások többletére biztosította a fedezetet. A dologi kiadások vonatkozásában a gyógyfürdő bérleti díja, a közreműködő orvosok díjazása, valamint a marketing kiadások terén keletkeztek elsősorban megtakarítások. A beruházási kiadások között jelentősebb tétel volt az V. számú háziorvosi körzet felszerelése, a rendelőintézeti szünetmentes tápegységek cseréje, orvosi műszerek beszerzése (spirométer, kolposzkóp, EKG berendezések, gyermek orr endoszkóp, fejlámpa), valamint különböző szoftver beszerzések (medikai rendszer háziorvosi kiterjesztése, védőnői szoftver, iskola-egészségügyi szoftver, könyvelőprogram, Office programcsomagok és Windows operációs rendszerek). Szociális ágazat: (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 94,6 %) Paksi Bóbita Bölcsőde (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 96,2 %.) A működési költségvetési kiadások 96,04 %-os teljesítést mutatnak ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot is tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91,2%-os teljesítést mutat, ezer forint. A dologi kiadások teljesítése ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi Úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad. 10

11 A gyermekétkeztetés támogatás: ezer forint. A beruházások soron 923 ezer forint teljesítés történt, ami a meghiúsult napelemes pályázat önrésze, valamint mosógép és konyhai eszközök vásárlása. A bölcsőde ezer forint gyermekek napközbeni ellátása jogcímen kap feladatalapú támogatás. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 29%-a. Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, teljesítés: ezer forint 93,6%) A Szociális Intézmények Igazgatóságának évi III. tv. alapján készült beszámolója a évben végzett tevékenységről Az Intézmény szociális szakmai tevékenységéről minden évben beszámolt Paks Város Onkormányzat Képviselő- testülete előtt. Ez a beszámoló az utolsó, mivel az intézmény ebben a formában megszűnt szeptember 1-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosította az egyes alap és szakosított szociális ellátásokat. Az intézmény szervezeti egységeinek szakmai vezetője egy személyben az igazgató, kivételt képez a Támogató Szolgálat, mely szakmailag önállóan működött. A Szociális Intézmények Igazgatósága részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény volt, mely a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat integráció formájában biztosította. Az intézmény szervezeti egységeinek külön-külön meg kellett felelniük a tárgyi és személyi feltételeknek. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága szolgáltatásai az alábbiak voltak:. Időskorúak Otthona. Paksi Hajléktalanok Atmeneti Szállása megszűnt június 1-től. Támogató Szolgálat. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Paksi Többcélú Kistérségi Társulással kötött feladat-ellátási szerződés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Pakson kívül - az alábbi településeken biztosította az intézmény: Nagydorog, Pálfa, Pusztahencse, Györköny, Sárszentlőrinc, Kajdacs, Bikács, Gerjen, Németkér, Dunaszentgyörgy. Szolgáltatások Paks Város területén: 1) Időskorúak Otthona óta működik a városban. Az Időskorúak Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek (időskorúak~ ápolását, gondozását kell végezni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel január Ol-től, idősek otthonába csak az a kérelmező vehető fel, akinek az ápolási szükséglete legalább napi 4 órában megállapított, vagy életkora elérte a 80 évet. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről, teljes körű ellátás formájában az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátása más módon nem oldható meg. Paks Város Időskorúak Otthona, Paks Város Onkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján, kizárólag állandó paksi lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. Ez az intézmény átalakulását követően is így maradt. 11

12 Ha a kérelmező pszichiátriai vagy szenvedély betegségben szenved, ellátásáról más intézmény kereteiben kell gondoskodni. Az évi III. tv. 68. ~ (4) bekezdés alapján, ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy esetében Demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül intenzív gondozást biztosító részleg, vagy gondozási csoport kialakításával különállóan kell gondoskodni. Az ellátást igénybe vevő megfelelő gondozása, ápolása, rehabilitációja intézményi keretek között biztosított, az önellátó képesség megtartása, fejlesztése mellett, egyénre szóló fizikai és mentális gondozási terv alapján. A demens betegek ellátása lényegesen több feladatot, figyelmet, törődést igényel, ezt Paks Város Onkormányzata figyelembe vette, és enyhített a létszámgondokon. Felmerült, hogy az ápolók 12 órás munkarendjét 8 órás munkarendre kéne változtatni, de ez további létszámbővítéssel járna. Mivel az intézmény átalakult, ezt már az Új fenntartóra bízta az önkormányzat megfontolásra. Az Idősek Otthonában 250 adagos saját konyha üzemel, mellyel az Intézmény lakóinak ellátását valamennyi diéta előállításával biztosítani tudja. E mellett az otthonukban élő idősek étkeztetését, valamint vendégétkeztetést is ellátnak. A konyha jól felszerelt. Az Intézmény bevételeinek növelése érdekében bérmosást és külső étkeztetést is vállal. 2) Alapszolgáltatások 2.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: óta működik a városban. Azok a beteg, idős személyek vehetik igénybe, akik egészségi állapotuk figyelembe vételével arra rászorulnak. A gondozott lakásán elhelyezett URH adó-vevő és a nyakában hordott nyomógomb segítségével napi 24 órában bármikor segítséget kérhet, amikor erre szüksége van. Az intézmény készenléti szolgálatot működtet, mely lehetővé teszi, hogy a gondozónő 20 perc alatt a gondozott lakásán legyen, és ott az aktuális feladatokat el tudja látni. Az ellátás diszpécser központja az Időskorúak Otthonában került elhelyezésre. Eddig kitétel volt, hogy a rendszer csak egyirányú kommunikációra legyen képes, decembertől jogszabályi előírás a kétirányú kommunikációra képes rendszer, ennek a paksi rendszer jelen állásfoglalás szerint megfelel. 2.2 Támogató Szolgálat: óta működik a városban. A Támogató Szolgálat a városban fogyatékkal élő emberek életvitelét hivatott segíteni. Az ellátás keretében tanácsadást, információnyújtást, személyi szállító szolgálatot és személyi segítő szolgálatot biztosítanak a rászorulók részére. Különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a feladata. Elősegíti a megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz és oktatáshoz való hozzájutást. A Személyi Szállító Szolgálatot speciálisan átalakított 6 személyes mikro busszal végzi az intézmény, amely rámpával és tolókocsi rögzítővel felszerelt. Az alapellátások esetén a munkát kissé bonyolultabbá tette, hogy mindkét ellátás esetében a normatív finanszírozás megszűnt, a működési költségekre feladatmutatókkal pályázni kell illetve feladat ellátási szerződést kell kötni a kijelölt intézménnyel. 3) Hajléktalanok Átmeneti Szállása: óta működött a városban. Atmeneti elhelyezést biztosított az önellátásra képes hajléktalan személyek részére, akiknek semmiféle lakhatási lehetősége nincs. A szálláson hajléktalan szülővel együtt kiskorú gyermek is beutalható, de család együttes elhelyezésére lehetőség nincs. 12

13 A szálló megszüntetésre került, mivel átmeneti jellegét régen elveszítette. Voltak hajléktalanok, akik csak látszólag voltak azok és évek óta igénybe vették a szolgáltatást, nem kevésbe terhelve ezzel a város költségvetését. A szálló megszüntetését az önkormányzat időben bejelentette, így annak szakmai akadálya nem volt. A gondozottak lakhatásának megoldásában segítséget nyújtottunk. Elmondhatjuk, hogy akik ma az utcán élnek azok nem is voltak a szálló lakói. Két kivétel van, egy apa a fiával, akik eredetileg nem paksi illetőségűek, csak ide jöttek korábban albérletbe. A fiú pszichiátriai beteg, de édesanyja vidéken él, így lakhatása megoldható lenne. Az apa pedig nem hajlandó vidékre költözni másik gyermekéhez, holott a lakrész kialakításában anyagiakban segített a város. - Utcai szociális munka Az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok számára nyújtott ellátást. Ez az intézményátalakulást követően krízisszálló működtetésével nyújt ellátást a hajléktalanoknak a téli időszakban. Az intézmény célja, ellátottak száma: Az ellátás célja és feladata biztosítani a városban, hogy minden szociális ellátásra szoruló ember, a számára legmegfelelőbb személyes gondoskodáshoz juthasson, elsősorban a szociális alapellátás keretein belül, ha ez nem lehetséges, szakosított intézményben. Az idősek aránya a népesség számát tekintve dinamikusan emelkedik, főként a 80 év feletti népességé, ugyanakkor az önkiszolgáló képesség ennél a korcsoportnál a legalacsonyabb. Az intézmény dolgozói bizalomra épülő jó kapcsolat kialakítására törekednek mind az ellátást igénybevevővel, mind a hozzátartozókkal mely fontos a szociális munkában. Elősegítik a rászorulók és a hozzátartozóik közötti kapcsolat fenntartását. Követelmény az ellátottak saját akaratának, egyéni szabadságának a tiszteletben tartása, a tiltások és korlátozások minimális szintre történő csökkentése. Biztosítani kell, hogy a lehetőségekhez képest teljes életet élhessenek az ellátottak. Célunk a szükségletekre épülő, jogszabályi kötelezettségekből adódó ellátások kiépítése Paks városban. Fontosnak tartjuk a gondoskodást azokról az emberekről, akik önerőből ezt nem tudják megtenni, vagy nincs hozzátartozójuk, vagy van, de nem tudja vállalni a napi törődést. Számunkra minden ember értékes, legyen idős, fiatal, fogyatékos, vagy hajléktalan. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátottak, hozzátartozók elégedettek legyenek a nyújtott szolgáltatások színvonalával, gondoskodó, szeretetteljes légkörben élhessenek, tudják azt, hogy mellettük, értük dolgozunk, az időseknek szép öregkort, a fiatalabbak számára biztonságot, törődést biztosítunk. A kapacitásokról és az intézményi létszámról jelen beszámolóban már nem teszünk említést, mivel az nem releváns. Időskorúak Otthona 86 férőhellyel rendelkezik kihasználtsága 100 % feletti. A várakozók száma magas. Bekerülési idő: 6 8 hónap. Magas a Demenciában szenvedő lakók aránya, ami igen nagy terhet ró a személyzetre. A lakó szabad mozgásának korlátozása nélkül kell nyújtani a megfelelő védelmet, elkóborlás megakadályozását. Kezelni kell az elbutulásból adódó viselkedést, a személyiségjogok betartásával. A Demenciában szenvedő lakó ellátása minden tekintetben etetés, itatás, fürdetés, öltöztetés, tisztába tevés, foglalkoztatás, érdeklődés, meggyőzés lényegesen több időt vesz igénybe a személyzet részéről, mint ép szellemű, de ellátásra szoruló lakóknál, mert hiányzik a lakók együttműködése, gyakori az agresszív viselkedés. 13

14 Működési engedély alapján szakápolás is biztosított az intézményben. Jelzőrendszeres házi gondozás Jelenleg Pakson 54 db készülékkel, míg a kistérségi településeken további 86 db készülékkel biztosított. Támogató Szolgálat ellátottak száma Fő között stagnál, gyakorlatilag minden fogyatékkal élő embert ismernek Pakson, ebből 8-10 fő részesül napi rendszerességgel személyi segítésben. A szállítást vannak, akik naponta vannak, akik esetleg veszik igénybe. Óvoda ágazat: (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint - 91,3 %) A köznevelési feladatok támogatása jogcímen ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás ezer forint. A feladatalapú támogatás 68,7%-ban fedezte a kiadásokat. Gyermekétkeztetési támogatásra ezer forint támogatást kaptak az óvodák. Paksi Napsugár Óvoda (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 90,3%) A működési költségvetési kiadások 95,47%-os, a felhalmozási kiadások 41,65%-os teljesítést mutatnak ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,2%-os teljesítést mutat, ezer forint. A dologi kiadások teljesítése ezer Forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés. A beruházások soron ezer forint teljesítés történt, ami a Napelemes pályázat önrésze. A felhalmozási költségvetés kiadásai 41,65%-os teljesítést mutat, melynek alulteljesítés oka az EU-s forrásból megvalósuló program kiadásai a következő évben realizálódik Paksi Benedek Elek Óvoda (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 91,89 %) A működési költségvetési kiadások 95,54%-os, a felhalmozási kiadások 43,51%-os teljesítést mutatnak ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,2%-os teljesítést mutat, ezer forint. A dologi kiadások teljesítése ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés. A beruházások soron ezer forint teljesítés történt, ami a Napelemes pályázat önrésze. A felhalmozási költségvetés kiadásai 43,51%-os teljesítést mutat, melynek alulteljesítés oka az EU-s forrásból megvalósuló program kiadásai a következő évben realizálódik. 14

15 Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint - 90,9%) A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. Igy a működéshez nem kapunk állami támogatást. Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 89,63 %) A működési költségvetési kiadások 90,56%-os, a felhalmozási kiadások 74,07%-os teljesítést mutatnak ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt valamint Eu-s forrásból megvalósuló program kifizetéseit tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,6%-os teljesítést mutat, ezer forint. A dologi kiadások teljesítése ezer forint. Kifizetésre kerültek arezsi költségek és egyéb kifizetések valamint az Eu-s forrásból megvalósuló program kiadásai. A beruházások soron ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 43,51%-os teljesítést mutat. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a évben 11 fő közalkalmazottat foglalkoztatott. Paksi Városi Múzeum (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 92,03 %) A működési költségvetési kiadások 91,83%-os, a felhalmozási kiadások 98,31%-os teljesítést mutatnak ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt valamint Eu-s forrásból megvalósuló program kifizetéseit tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,6%-os teljesítést mutat, ezer forint. A dologi kiadások teljesítése ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint az Eu-s forrásból megvalósuló program kiadásai. A beruházások soron ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 98,31%-os teljesítést mutat. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a évben 17 fő közalkalmazottat foglalkoztatott. 15

16 Paksi Pol~ánnesteri Hivatal kiadásai (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 96,72%) A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, szavazás, népszavazás) kiadásait a 6. tájékoztató táblában mutatjuk be. Igazgatási és területi igazgatás kiadások (eredeti előirányzat: ezerforint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 96,6%) A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A évi teljesítés 99,8%. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99,3 %. A dologi kiadások 93,9%-os teljesítést mutatnak. Az egyéb működési célú kiadások ezer forintot, 100%-os teljesítést mutat. A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások - számítógép ás szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, melynek teljesítése: 62,6%. Kistérségi munkaszervezet (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított eló irányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 100%) A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 100 %. A személyi juttatások teljesítése 100 %-ot mutat, a járulékok teljesítése 99,3 %-ra teljesült. A dologi kiadásai 100%-os pénzügyi teljesítést mutat. Közterület felügyelet (eredeti előirányzat: ezerforint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 95,7%) A személyi juttatások 100%-os, a munkaadókat terhelő járulékok ás szociális hozzájárulási adó 100%-os, a dologi kiadások 99,8%-os, beruházások 79%-os teljesítést mutatnak. Szavazás (módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 100%) évben az Országgyűlési képviselők, az Európai Parlamenti képviselők valamint A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának teljesítései realizálódnak. Önkormányzati költségvetési kiadások Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 5. tájékoztató táblában mutatjuk be. 16

17 (1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés 75,8%) Az Onkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások évi teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). A Paksi Ipari Park Kft. törzstőke emelése ezer forint teljesítése szerepel a beruházási soron. (2) Rendezvények (eredeti ás módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés 113,9%) A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások teljesítését. (3) Prelátus üzemeltetése (eredeti ás módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 92,8%) A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Plusz Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. (4) Turisztikai kiadások, ás városmarketing (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 68,1%) A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadási előirányzatok teljesítése jelenik meg. (S) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 112,9%) Az előterjesztésben ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. A évi teljesítés: ezer forint, 112,9% (6) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti ás módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 93,8%) Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. A évi teljesítés: 93,8% (7) Díjak (eredeti ás módosított eló irányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 59,6%) 17

18 A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, a kifizetések a díjak átadási időpontjához kapcsolódnak. (8) Kiváló sponolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 29,8%) A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk ezer forint keretösszeget, melyből ezer forint kerület kifizetésre. (9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított eló irányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 101,6%) Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. (10) ÁFA befizetés (módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 56,8%) Szociális gondoskodás (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 87,3%) Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a évben december 31-én 5 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő, 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját a Szociális Osztályon. 1 fő ügyintéző novemberben jött vissza GYED ről ben az osztály az igazgatási csoporttól megkapta a bérlakásokkal kapcsolatos igazgatási feladatokat, ami 1 fő ügyintézőt szinte teljes egészében igénybe vesz. A közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése kizárólag a nyugdíjasok, illetve szociális rászorultak esetén lehetséges, éppen ezért a jogosultság megállapítása az osztály feladata. A évben visszatérítés nem volt. Az életkezdési támogatás (babakötvény) az osztály feladatai közé tartozik, ami évben 43 esetben jelentett megállapítást, továbbá utalás felől intézkedni kellett azon gyermekek esetében, akik 5 évesek lettek. Egyre nagyobb feladatot rótt az osztályra a személyi térítési díjak egyedi megállapítása, elsősorban az idősek otthonában. (tartásra köteles hozzátartozók vizsgálata) Ebben a feladatkörben az alapszolgáltatások esetében is előfordult, hogy térítési behajtásáról kellett intézkedni. Ez a feladat szeptembertől elkerült az osztálytól, mivel ez fenntartói hatáskör. Az osztály a Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság referensi feladatait látja el, valamint a Humánpolitikai Bizottság egészségügyi és szociális feladatai ellátásban nyújt segítséget. 18

19 Szociális segélyezés lagb Rendszeres nevelési segély A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban változás nem volt. A rendszeres nevelési segély pénzben vagy természetben (napközi térítési díj) kerülhet megállapításra. A pénzbeli teljesítés felé való eltolódás oka, hogy egyre több család (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak) kapja ingyen vagy minimális térítéssel az étkezést. A középiskolás és a felsőoktatásban tanulók pedig nagyrészt nem vesznek igénybe étkezést az intézményben, így a család pénzben kapja a támogatást. A december 31-én 127 folyósítás volt évi előirányzat: Pénzbeli ellátás: eft Természetbeni ellátás: eft Osszesen: eft Felhasználás: Pénzbeli ellátás: eft Természetbeni ellátás: eft Osszesen: eft Teljesítés: Pénzbeli ellátás: 87,5 % Természetbeni ellátás: 87,0 % Összesen: 87,3 % 2a,b ÁDolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére megállapítható szolgálati időnek számító - ellátás. Két jogcímen lehet megállapítani. Alanyi és méltányossági alapon. Az alanyi ápolási díj megállapítási feltételeit a szociális törvény pontosan meghatározza, január 1-jétől ezt az ellátást a Járási Hivatal állapítja meg és folyósítja. A méltányos ápolási díj feltételeit önkormányzatunk a helyi szociális rendeletében szabályozta. A helyi rendelet értelmében a szociális rászorultságot és a vagyoni helyzetet vizsgálni kell. Megállapítás esetén a támogatás összege nem lehet kevesebb, mint az ápolási díjminimum 80 %-a. (2014-ben: ,-Ft) A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az önkormányzatot terhelik december hónapban 23 fő részesült méltányossági alapon ápolási díjban. Az ellátási forma március 1-től ebben a formában megszűnt évi előirányzat: eft Felhasználás: eft Teljesítés: 100 % 3a,b Rendszeres szociális segély - Tartós munkanélküliek támogatása: 19

20 A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő, de a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ebben a támogatásban részesülnek továbbá a helyi rendelet alapján azon személyek, akik a jogosultságot erre megszerezték. (p1.: várandós nők vagy megváltozott munkaképességűek ugyan, de a rokkantság mértéke nem éri cl a törvényi szintet, viszont munkavégzésük akadályozott) Ok a családsegítővel működnek együtt és munkavégzésre nem kötelezettek. Mivel ez változatlanul családi segélyezés maradt, így a támogatás összege nagyon nehezen tervezhető, mint ahogy az is, hogy a helyi rendelet alapján hány személynek kell megállapítani az ellátást, valamint a munkanélküliek korösszetételét sem látjuk előre évi előirányzat: eft Felhasználás eft Teljesítés 100 % - egészségkárosodottak támogatása: Ezen ellátási formát a megváltozott munkaképességűek vehetik igénybe, akiknek saját jogon szerzett jövedelmük nincs és rokkantsági nyugellátásra nem jogosultak évi előirányzat: eft Felhasználás e Ft Teljesítés 100 % december 31-én 59 fő részesült rendszeres szociális segélyben, közülük 22 fő a helyi rendelet alapján. 19 fő a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy volt, míg 18 fő egészségkárosodott személy. Az ellátás március 1-től a járási hivatalhoz került. 3c Foglalkoztatást Jlelyettesító támogatás A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ök elsősorban közcélú munka keretében munkavégzésre, vagy képzésre kötelezettek. Abban az esetben, ha nem dolgoznak és képzésben sem vesznek részt, a nyugdíjminimum 80 %-ával megegyező támogatást kapnak. (jelenleg: ,-Ft/hó) december 31-én 248 fő részére foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósítottunk. Tervezéskor a tényleges megoszlást nem láthatjuk, hisz a rendszerbe kerülők életkorát, főként egészségi állapotát nem ismerjük. Nem tudhatjuk továbbá, hogy a jövedelemvizsgálat során ki lesz jogosult az ellátásra, így a munkaügyi központtól származó adatok csak tájékoztató jellegűek. Emeli az ellátottak számát az is, hogy a munkanélküli ellátáshoz szükséges munkaviszony megnövekedett (200 napról 365 napra), valamint a munkanélküli ellátás folyósítási ideje jelentősen csökkent. Közunka idején az ellátás folyósítása szünetel. Az ellátás március 1-től a járási hivatalhoz került évi elóirányzat: eft Felhasználás eft 20

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben