Kiegészítő melléklet Paks Város évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet Paks Város évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével ellátja kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is évben az intézményhálózat szerkezetében, a feladatok ellátásában az előző évekhez képest az alábbi változás történt: - augusztus 31-vel a Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el tevékenységét. A 64 fő engedélyezett létszámból 63 fő került át feladattal együtt a Szociális Központhoz. A tevékenység átadásával a Paksi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának feladatai nem csökkentek, mivel a könyvelés és a hozzá kapcsolódó teendők ellátása továbbra is az osztályt terhelik, a feladatalapú támogatások lehívása és elszámolása is az osztály feladatai közé tartozik. Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül vállalkozó háziorvosok végezték. A járóbeteg szakellátást Paks Város Rendelőintézete biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A Városi Rendelőintézet október 1-jétől Paksi Gyógyászati Központ néven gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv. A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Paksi Bóbita Bölcsődében biztosította. Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 7 telephelyen történik. Paks Város Onkormányzata 645 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást. A Paksi Pákolitz István Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Paksi Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár. A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében. Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a Mezőföldvíz Kft-n keresztül gondoskodik. A helyi utak folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja. Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja. Pakson a közvilágításról az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik. 1

2 A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC Dunakom Plusz Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja. A városban két (német és roma) nemzetiségi önkormányzat működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata. A rászorultak szociális támogatására évben is jelentős, a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város. 2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése ~EYfl~LEK11ml lt Az önkormányzat évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást. Az elmúlt év ezer forint összegű bevételének 36,03%-át a költségvetési bevételek, 63,97%-át a finanszírozási bevételek adták ezer forint az önkormányzatok működési támogatásai, ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, ezer forint a közhatalmi bevételek, ezer forint a működési bevételek, ezer forint a felhalmozási bevételek, 811 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök és ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök. 0,13 %-át ( ezer forint) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök. 1. Önkormányzatok működési támoeatásai (eredeti előirányzat: ezer forint1 módosított előirányzat: ezer forint évi teljesítés: ezer forint) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatás (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint) A helyi önkormányzatok általános működésének támogatása a forrásokból származik. központi költségvetési 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: ezerforint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint) A támogatás a települési önkormányzatokat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök ás felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg. 2

3 1.3. Önkormányzatok szociális ás gyermekjóláti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított elóirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint) Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása. A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint) A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására Működési célú központosított előirányzatok (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint) A működési célú központosított előirányzat bevételei a következőképpen alakultak:. üdülőhelyi feladatok támogatása: ezer forint évről áthúzódó bérkompenzáció: ezer forint. lakott külterület feladatainak támogatása: 493 ezer forint. e-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés támogatása: ezer forint. helyi közösségi közlekedés támogatása: ezer forint 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint) Az alábbiak szerint teljesültek a kiegészítő támogatások: évi bérkompenzáció: ezer forint. adósságkonszolidáció kamat, projektvizsgálat: 981 ezer forint. szociális és gyermekvédelemi ágazati pótlék: ezer forint. ASZ évi ellenőrzés alapján póttámogatás: 855 ezer forint (átadásra kerül a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint) 2.1. Elvonások ás befizetések bevételei (módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezer forint) 3

4 Ezen a soron teljesült az intézmények pénzmaradvány elvonása Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előírónyzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint) Ezen soron teljesült az EU támogatások ezer forinttal, az egyéb fejezeti kezelésű támogatás ezer forinttal, a központi költségvetési támogatás 800 ezer forinttal, a központi kezelésű támogatás 915 ezer forinttal, az elkülönített állami pénzalap támogatása ezer forinttal, a helyi önkormányzat támogatás ezer forinttal, a Paksi Gyógyászat Központ társadalombiztosítási alaptól kapott támogatása ezer forinttal valamint a társulások és költségvetési szervek támogatása ezer forinttal. 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint) 3.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (módosított előirónyzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 100%) Ezen a soron jelenik meg az adósságkonszolidáció állami támogatása. 3.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 61,6 7 %) Ezen a soron teljesült az EU támogatások ezer forinttal és az elkülönített állami pénzalap ezer forinttal, ami a TElT támogatás. 4. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 101,92 % 4.1 Helyi adók (eredeti előirányzat: ezerforint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 1 02,03%) A helyi adók bevételei a évben következőképpen alakultak:. Epítményadó: ezer forint. Magánszemélyek kommunális adója: ezer forint. Iparűzési adó: ezer forint 4.2 Gépjárműadó (eredeti és módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 97,83%) A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a az önkormányzatot illeti meg. A gépjárműadó bevétele a évben ezer forint, mely 97,83%-os teljesítést mutat. 4

5 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 109,24%) Ezen a soron jelenik meg a talajterhelési díj, az idegenforgalmi adó, a környezetterhelési díj valamint a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek. 4.4 Jövedelemadók (módosított előirányzat: 81 ezer forint, évi teljesítés: 274 ezer forint) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 1.00 %-a a földterület fekvések szerinti települési önkormányzatot illeti meg, a évi tény: 274 ezer forint. 4.5 Egyéb közhatalmi bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 64,48 %) Ezen a soron jelenik meg a környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság valamint az egyéb közhatalmi bevételek. 5. Működési bevételek (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 112,72 %) 5.1 Készletértékesítés (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirónyzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 87,74%) Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 87,74%-os teljesítéssel. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron. 5.2 Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 81,75%) Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele valamint az egyéb szolgáltatások bevételei. 5.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 102,12%) A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron. 5.4 Tulajdonosi bevételek (módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint) 5

6 Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek Bérleti díja, a közterület bérleti díjak, valamint az osztalékbevétel. Eredeti előirányzata a szolgáltatások ellenértéke soron van. 5.5 Ellátási díjak (eredeti előírónyzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 105,12%) Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás igénybevevők által befizetett díjak. 5.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 130,12%) 5.7 Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 141,37%) 5.8 Kamatbevételek (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 101,04%) A bankbetétek után kamatbevétel: ezer forint a évben. 5.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (eredeti előirányzat: 117 ezerforint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 96,01%) Az EUR és az USD átváltás miatti árfolyam nyereség összege szerepel teljesítésként Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 32,77%) Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak). 6. Felhalmozási bevételek (eredeti előiránvzat: ezer forint. módosított előirányzat: ezer forint évi teljesítés: ezer forint, teljesítés 49.08%) 6.2 Ingatlanok értékesítés (eredeti előírónyzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 34,47%) A földterület (telkek) értékesítéséből származó bevétel jelenik meg a soron. 6

7 6.4 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 100,37%) Gépjármű valamint egyéb gépek, berendezések értékesítése miatti bevételt mutatja a teljesítés. 7. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előiránvzat: ezer forint évi teljesítés: 811 ezer forint) 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: 264 ezerforint) Ezen a soron jelenik meg a szociális kölcsön és adósságkezelési kölcsön törlesztésének bevétele Egyéb működési célú átvett pénzeszköz A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár PA Zrt-től kapott támogatása valamint a magánszemélyek 1%-os felajánlásai jelennek meg a soron. 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: ezer forint. módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 60,71%) 8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 42,29%) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen évben a tervezett bevételek teljesítése: - helyi támogatás: ezer forint,.. munkáltatói kölcsön: ezer forint, - védett épületek támogatása: 168 ezer forint. 8.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat ezer forint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés 68,01%) Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány (JETA) által megítélt támogatás összege szerepel a soron teljesítésként. 16. Finanszírozási bevétel 7

8 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele ezer forint. A pénzmaradvány igénybevételének összege ezer forint. Allamháztartáson belüli megelőlegezése összege: ezer forint. Betétek megszüntetése: ezer forint. KJbDAKQ2.rn~et) Paks Város Önkormányzata évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege 86,99 %-os teljesítést mutatnak. Költségvetési kiadások 1. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) 93,04 %-os teljesítést mutatnak. 2. A felhalmozási költségvetés teljesítése 57,29 %. A beruházások ezer forint, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások , EU-s forrásból megvalósuló beruházások kiadásai ezer forint felújítások ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások ezer forintban realizálódtak. III. Finanszírozási kiadások Hitelek törlesztésére az ütemezés alapján az előirányzat 100,0 %-a került felhasználásra. A pénzeszközök betétként elhelyezésének kiadásai ezer forint, 100 %-os teljesítést mutat. Önállóan működő intézmények (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat ezer forint, évi tény: ezer forint, teljesítés: 92,98%) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Egészsézügyi ágazat (eredetei előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer Forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés 94,1 %) Paksi Gyógyászati Központ (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 94,2 %) Az Intézmény évi gazdálkodását alapvetően befolyásoló változások utolsó negyedévében, illetve első negyedévében következtek be azzal, hogy a Paksi Ipari Park Kft., mint beruházó kivitelezésében elkészült a Gyógyfürdő és Mozgásterápiás részleg új épülete, melynek üzemeltetését a Paksi Gyógyászati Központ végzi. A beruházás nagyságrendjére tekintettel az Intézmény irányító szerve, Paks Város Onkormányzata még a év folyamán úgy döntött, hogy az Intézményt önállóan gazdálkodó költségvetési szervvé alakítja át. 8

9 2014. évben ezen Új épületrész üzemeltetésbe és használatba vétele jelentette a legfőbb kihívást mind egészség-szakmai, mind gazdasági szempontból. Egészség szakmai szempontból az Intézmény alaptevékenységébe a korábbiakban is beletartozó alap- és járóbeteg szakellátási feladatok zavartalan végrehajtása mellett meg kellett oldani az Új épületszárnyba áthelyezett járóbeteg szakellátási funkciók költöztetését, a gyógyfürdő és a kapcsolódó szolgáltatások beindításához kapcsolódó létszám-bővítési, szakmai engedélyezési, munka-szervezési, szabályozási feladatokat. A fentiek mellett folyamatos kihívást jelent az intézmény számára a szükséges szakorvos létszám biztosítása, illetve egyedi feladatként jelentkezett az V. számú háziorvosi körzet átmeneti átvétele és ismételt vállalkozásba adása. A gazdálkodás területén biztosítani kellett az új épület használatához szükséges szerződéses háttér kialakítását, ki kellett alakítani az intézmény saját gazdasági szervezetét, szabályozási hátterét, az Új funkciókhoz kapcsolódó pénzkezelési, fizetési rendszert és az árképzéssel, adózással kapcsolatos új feladatokat el kellett látni. A feladatot a gazdálkodás szempontjából tovább nehezítette, hogy az Új Ahsz. hatályba lépésével a korábbitól gyökeresen eltérő számviteli és elszámolási rendszert kellett bevezetni az Intézménynél a kapcsolódó szoftveres háttér kialakításával párhuzamosan. Az intézmény a fenntartó Paks Város Önkormányzata elvárásainak megfelelően a járóbeteg szakellátás területén is a minimálisan elvárhatónál jóval szélesebb körű és magasabb színvonalú ellátást biztosított az ellátási körbe tartozó lakosság számára. Az ehhez szükséges, OEP finanszírozáson felüli finanszírozási feltételeket a város működési támogatás formájában biztosította évben már az Új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan is. Ennek köszönhetően az Intézmény 2014-ben is stabil pénzügyi háttérrel működhetett. Bár a évi költségvetés kialakítása kapcsán rendkívül sok volt a bizonytalansági tényező (új épület költségigénye, kihasználtsága, új számviteli szabályok), az Intézmény a évet összességében az eredeti költségvetés keretszámain belül tudta teljesíteni, az év közben felmerült többletfeladatok elvégzésével együtt is, a 801 M Ft-os eredeti kiadási, illetve bevételi előirányzat kiadási oldalon 793 M Ft-tal, bevételi oldalon 799 M Ft-tal teljesült. A mozgásterápiás részlegben bevezetett új funkciók a évben jelentősen (nagyságrendileg 200 M Ft-tal) növelték az Intézmény önkormányzati működési támogatás igényét, elsősorban annak köszönhetően, hogy az Új létesítmény igen magas költségszint mellett működtethető, amelyhez a évben viszonylag alacsony kihasználtság kapcsolódott. Az alacsony kihasználtság az új létesítmény adottságaira (gyógyító funkciók elsődlegessége, wellness és szabadidős funkciók korlátozott megléte), az induláshoz kapcsolódó nehézségekre (nagyobb részben az Intézmény hatáskörén kívül eső műszaki nehézségek), valamint az ezek miatt az induláskor kevésbé intenzív marketing tevékenységre vezethető vissza. A fenntartó önkormányzat. az egészségügyi ellátás színvonalának fenntartása, illetve javításának elsődlegessége mögötti, másodlagos célként fogalmazta meg az Intézmény saját bevételeinek lehetőség szerinti bővítését, ezzel az Intézmény önkormányzati finanszírozási igényének lehetőség szerinti csökkentését év második felében számos, ezen irányba mutató intézkedés született (OEP finanszírozás kiterjesztése a gyógyfürdő szolgáltatásokra regionális besorolással, szolgáltatási szerződés megkötése az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel a gyógyfürdő szolgáltatások igénybe vételére, illetve a Medicover Zrt-vel a szabad röntgen 9

10 diagnosztikai-, fizikoterápiás- és gyógytorna kapacitások hasznosítására, fizetős laborvizsgálatok bevezetése). Az eredeti bevételi előirányzatok teljesítésének vonatkozásában a működési bevételek terén mutatkozó elmaradást ( E Ft) részben ellensúlyozta az OEP bevételek túlteljesítése (3.952 E Ft), mely az egészségügyi bérfejlesztés többlet OEP finanszírozásához kapcsolódott. Az önkormányzati finanszírozás vonatkozásában az eredeti előirányzathoz viszonyítva E Ft többietbevétel keletkezett, ez azonban az év közben felmerült és a költségvetés módosítások során beépített többletfeladatokhoz viszonyítva minimális többlet pénzügyi terhet rótt a finanszírozó önkormányzatra, a módosított finanszírozási előirányzathoz képest pedig E Ft megtakarítást eredményezett. Az eredeti kiadási előirányzatokhoz viszonyítva a személyi jellegű kiadások vonatkozásában E Ft többlet keletkezett, melynek főbb okai a bérkompenzáció, a gyógyfürdő júniusától történő 4 fős létszámbővítése, az Új nőgyógyász szakorvos felvétele, valamint az önkormányzat, illetve a polgármester döntése alapján az évközi ás év végi jutalom kifizetése, mely tételeket, illetve azok járulékvonzatát az eredeti költségvetési előirányzatok nem tartalmazták. A dologi ás egyéb kiadások vonatkozásában E Ft elmaradás keletkezett, mely részben a beruházási kiadások közé történő átcsoportosításra (a kisértékű eszközbeszerzések a dologi kiadások között kerültek megtervezésre), részben pedig a személyi jellegű kiadások többletére biztosította a fedezetet. A dologi kiadások vonatkozásában a gyógyfürdő bérleti díja, a közreműködő orvosok díjazása, valamint a marketing kiadások terén keletkeztek elsősorban megtakarítások. A beruházási kiadások között jelentősebb tétel volt az V. számú háziorvosi körzet felszerelése, a rendelőintézeti szünetmentes tápegységek cseréje, orvosi műszerek beszerzése (spirométer, kolposzkóp, EKG berendezések, gyermek orr endoszkóp, fejlámpa), valamint különböző szoftver beszerzések (medikai rendszer háziorvosi kiterjesztése, védőnői szoftver, iskola-egészségügyi szoftver, könyvelőprogram, Office programcsomagok és Windows operációs rendszerek). Szociális ágazat: (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 94,6 %) Paksi Bóbita Bölcsőde (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 96,2 %.) A működési költségvetési kiadások 96,04 %-os teljesítést mutatnak ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot is tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91,2%-os teljesítést mutat, ezer forint. A dologi kiadások teljesítése ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi Úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad. 10

11 A gyermekétkeztetés támogatás: ezer forint. A beruházások soron 923 ezer forint teljesítés történt, ami a meghiúsult napelemes pályázat önrésze, valamint mosógép és konyhai eszközök vásárlása. A bölcsőde ezer forint gyermekek napközbeni ellátása jogcímen kap feladatalapú támogatás. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 29%-a. Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, teljesítés: ezer forint 93,6%) A Szociális Intézmények Igazgatóságának évi III. tv. alapján készült beszámolója a évben végzett tevékenységről Az Intézmény szociális szakmai tevékenységéről minden évben beszámolt Paks Város Onkormányzat Képviselő- testülete előtt. Ez a beszámoló az utolsó, mivel az intézmény ebben a formában megszűnt szeptember 1-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosította az egyes alap és szakosított szociális ellátásokat. Az intézmény szervezeti egységeinek szakmai vezetője egy személyben az igazgató, kivételt képez a Támogató Szolgálat, mely szakmailag önállóan működött. A Szociális Intézmények Igazgatósága részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény volt, mely a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat integráció formájában biztosította. Az intézmény szervezeti egységeinek külön-külön meg kellett felelniük a tárgyi és személyi feltételeknek. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága szolgáltatásai az alábbiak voltak:. Időskorúak Otthona. Paksi Hajléktalanok Atmeneti Szállása megszűnt június 1-től. Támogató Szolgálat. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Paksi Többcélú Kistérségi Társulással kötött feladat-ellátási szerződés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Pakson kívül - az alábbi településeken biztosította az intézmény: Nagydorog, Pálfa, Pusztahencse, Györköny, Sárszentlőrinc, Kajdacs, Bikács, Gerjen, Németkér, Dunaszentgyörgy. Szolgáltatások Paks Város területén: 1) Időskorúak Otthona óta működik a városban. Az Időskorúak Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek (időskorúak~ ápolását, gondozását kell végezni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel január Ol-től, idősek otthonába csak az a kérelmező vehető fel, akinek az ápolási szükséglete legalább napi 4 órában megállapított, vagy életkora elérte a 80 évet. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről, teljes körű ellátás formájában az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátása más módon nem oldható meg. Paks Város Időskorúak Otthona, Paks Város Onkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján, kizárólag állandó paksi lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. Ez az intézmény átalakulását követően is így maradt. 11

12 Ha a kérelmező pszichiátriai vagy szenvedély betegségben szenved, ellátásáról más intézmény kereteiben kell gondoskodni. Az évi III. tv. 68. ~ (4) bekezdés alapján, ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy esetében Demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül intenzív gondozást biztosító részleg, vagy gondozási csoport kialakításával különállóan kell gondoskodni. Az ellátást igénybe vevő megfelelő gondozása, ápolása, rehabilitációja intézményi keretek között biztosított, az önellátó képesség megtartása, fejlesztése mellett, egyénre szóló fizikai és mentális gondozási terv alapján. A demens betegek ellátása lényegesen több feladatot, figyelmet, törődést igényel, ezt Paks Város Onkormányzata figyelembe vette, és enyhített a létszámgondokon. Felmerült, hogy az ápolók 12 órás munkarendjét 8 órás munkarendre kéne változtatni, de ez további létszámbővítéssel járna. Mivel az intézmény átalakult, ezt már az Új fenntartóra bízta az önkormányzat megfontolásra. Az Idősek Otthonában 250 adagos saját konyha üzemel, mellyel az Intézmény lakóinak ellátását valamennyi diéta előállításával biztosítani tudja. E mellett az otthonukban élő idősek étkeztetését, valamint vendégétkeztetést is ellátnak. A konyha jól felszerelt. Az Intézmény bevételeinek növelése érdekében bérmosást és külső étkeztetést is vállal. 2) Alapszolgáltatások 2.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: óta működik a városban. Azok a beteg, idős személyek vehetik igénybe, akik egészségi állapotuk figyelembe vételével arra rászorulnak. A gondozott lakásán elhelyezett URH adó-vevő és a nyakában hordott nyomógomb segítségével napi 24 órában bármikor segítséget kérhet, amikor erre szüksége van. Az intézmény készenléti szolgálatot működtet, mely lehetővé teszi, hogy a gondozónő 20 perc alatt a gondozott lakásán legyen, és ott az aktuális feladatokat el tudja látni. Az ellátás diszpécser központja az Időskorúak Otthonában került elhelyezésre. Eddig kitétel volt, hogy a rendszer csak egyirányú kommunikációra legyen képes, decembertől jogszabályi előírás a kétirányú kommunikációra képes rendszer, ennek a paksi rendszer jelen állásfoglalás szerint megfelel. 2.2 Támogató Szolgálat: óta működik a városban. A Támogató Szolgálat a városban fogyatékkal élő emberek életvitelét hivatott segíteni. Az ellátás keretében tanácsadást, információnyújtást, személyi szállító szolgálatot és személyi segítő szolgálatot biztosítanak a rászorulók részére. Különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a feladata. Elősegíti a megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz és oktatáshoz való hozzájutást. A Személyi Szállító Szolgálatot speciálisan átalakított 6 személyes mikro busszal végzi az intézmény, amely rámpával és tolókocsi rögzítővel felszerelt. Az alapellátások esetén a munkát kissé bonyolultabbá tette, hogy mindkét ellátás esetében a normatív finanszírozás megszűnt, a működési költségekre feladatmutatókkal pályázni kell illetve feladat ellátási szerződést kell kötni a kijelölt intézménnyel. 3) Hajléktalanok Átmeneti Szállása: óta működött a városban. Atmeneti elhelyezést biztosított az önellátásra képes hajléktalan személyek részére, akiknek semmiféle lakhatási lehetősége nincs. A szálláson hajléktalan szülővel együtt kiskorú gyermek is beutalható, de család együttes elhelyezésére lehetőség nincs. 12

13 A szálló megszüntetésre került, mivel átmeneti jellegét régen elveszítette. Voltak hajléktalanok, akik csak látszólag voltak azok és évek óta igénybe vették a szolgáltatást, nem kevésbe terhelve ezzel a város költségvetését. A szálló megszüntetését az önkormányzat időben bejelentette, így annak szakmai akadálya nem volt. A gondozottak lakhatásának megoldásában segítséget nyújtottunk. Elmondhatjuk, hogy akik ma az utcán élnek azok nem is voltak a szálló lakói. Két kivétel van, egy apa a fiával, akik eredetileg nem paksi illetőségűek, csak ide jöttek korábban albérletbe. A fiú pszichiátriai beteg, de édesanyja vidéken él, így lakhatása megoldható lenne. Az apa pedig nem hajlandó vidékre költözni másik gyermekéhez, holott a lakrész kialakításában anyagiakban segített a város. - Utcai szociális munka Az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok számára nyújtott ellátást. Ez az intézményátalakulást követően krízisszálló működtetésével nyújt ellátást a hajléktalanoknak a téli időszakban. Az intézmény célja, ellátottak száma: Az ellátás célja és feladata biztosítani a városban, hogy minden szociális ellátásra szoruló ember, a számára legmegfelelőbb személyes gondoskodáshoz juthasson, elsősorban a szociális alapellátás keretein belül, ha ez nem lehetséges, szakosított intézményben. Az idősek aránya a népesség számát tekintve dinamikusan emelkedik, főként a 80 év feletti népességé, ugyanakkor az önkiszolgáló képesség ennél a korcsoportnál a legalacsonyabb. Az intézmény dolgozói bizalomra épülő jó kapcsolat kialakítására törekednek mind az ellátást igénybevevővel, mind a hozzátartozókkal mely fontos a szociális munkában. Elősegítik a rászorulók és a hozzátartozóik közötti kapcsolat fenntartását. Követelmény az ellátottak saját akaratának, egyéni szabadságának a tiszteletben tartása, a tiltások és korlátozások minimális szintre történő csökkentése. Biztosítani kell, hogy a lehetőségekhez képest teljes életet élhessenek az ellátottak. Célunk a szükségletekre épülő, jogszabályi kötelezettségekből adódó ellátások kiépítése Paks városban. Fontosnak tartjuk a gondoskodást azokról az emberekről, akik önerőből ezt nem tudják megtenni, vagy nincs hozzátartozójuk, vagy van, de nem tudja vállalni a napi törődést. Számunkra minden ember értékes, legyen idős, fiatal, fogyatékos, vagy hajléktalan. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátottak, hozzátartozók elégedettek legyenek a nyújtott szolgáltatások színvonalával, gondoskodó, szeretetteljes légkörben élhessenek, tudják azt, hogy mellettük, értük dolgozunk, az időseknek szép öregkort, a fiatalabbak számára biztonságot, törődést biztosítunk. A kapacitásokról és az intézményi létszámról jelen beszámolóban már nem teszünk említést, mivel az nem releváns. Időskorúak Otthona 86 férőhellyel rendelkezik kihasználtsága 100 % feletti. A várakozók száma magas. Bekerülési idő: 6 8 hónap. Magas a Demenciában szenvedő lakók aránya, ami igen nagy terhet ró a személyzetre. A lakó szabad mozgásának korlátozása nélkül kell nyújtani a megfelelő védelmet, elkóborlás megakadályozását. Kezelni kell az elbutulásból adódó viselkedést, a személyiségjogok betartásával. A Demenciában szenvedő lakó ellátása minden tekintetben etetés, itatás, fürdetés, öltöztetés, tisztába tevés, foglalkoztatás, érdeklődés, meggyőzés lényegesen több időt vesz igénybe a személyzet részéről, mint ép szellemű, de ellátásra szoruló lakóknál, mert hiányzik a lakók együttműködése, gyakori az agresszív viselkedés. 13

14 Működési engedély alapján szakápolás is biztosított az intézményben. Jelzőrendszeres házi gondozás Jelenleg Pakson 54 db készülékkel, míg a kistérségi településeken további 86 db készülékkel biztosított. Támogató Szolgálat ellátottak száma Fő között stagnál, gyakorlatilag minden fogyatékkal élő embert ismernek Pakson, ebből 8-10 fő részesül napi rendszerességgel személyi segítésben. A szállítást vannak, akik naponta vannak, akik esetleg veszik igénybe. Óvoda ágazat: (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint - 91,3 %) A köznevelési feladatok támogatása jogcímen ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás ezer forint. A feladatalapú támogatás 68,7%-ban fedezte a kiadásokat. Gyermekétkeztetési támogatásra ezer forint támogatást kaptak az óvodák. Paksi Napsugár Óvoda (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 90,3%) A működési költségvetési kiadások 95,47%-os, a felhalmozási kiadások 41,65%-os teljesítést mutatnak ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,2%-os teljesítést mutat, ezer forint. A dologi kiadások teljesítése ezer Forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés. A beruházások soron ezer forint teljesítés történt, ami a Napelemes pályázat önrésze. A felhalmozási költségvetés kiadásai 41,65%-os teljesítést mutat, melynek alulteljesítés oka az EU-s forrásból megvalósuló program kiadásai a következő évben realizálódik Paksi Benedek Elek Óvoda (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 91,89 %) A működési költségvetési kiadások 95,54%-os, a felhalmozási kiadások 43,51%-os teljesítést mutatnak ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,2%-os teljesítést mutat, ezer forint. A dologi kiadások teljesítése ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés. A beruházások soron ezer forint teljesítés történt, ami a Napelemes pályázat önrésze. A felhalmozási költségvetés kiadásai 43,51%-os teljesítést mutat, melynek alulteljesítés oka az EU-s forrásból megvalósuló program kiadásai a következő évben realizálódik. 14

15 Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint - 90,9%) A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. Igy a működéshez nem kapunk állami támogatást. Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 89,63 %) A működési költségvetési kiadások 90,56%-os, a felhalmozási kiadások 74,07%-os teljesítést mutatnak ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt valamint Eu-s forrásból megvalósuló program kifizetéseit tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,6%-os teljesítést mutat, ezer forint. A dologi kiadások teljesítése ezer forint. Kifizetésre kerültek arezsi költségek és egyéb kifizetések valamint az Eu-s forrásból megvalósuló program kiadásai. A beruházások soron ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 43,51%-os teljesítést mutat. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a évben 11 fő közalkalmazottat foglalkoztatott. Paksi Városi Múzeum (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 92,03 %) A működési költségvetési kiadások 91,83%-os, a felhalmozási kiadások 98,31%-os teljesítést mutatnak ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt valamint Eu-s forrásból megvalósuló program kifizetéseit tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,6%-os teljesítést mutat, ezer forint. A dologi kiadások teljesítése ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint az Eu-s forrásból megvalósuló program kiadásai. A beruházások soron ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 98,31%-os teljesítést mutat. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a évben 17 fő közalkalmazottat foglalkoztatott. 15

16 Paksi Pol~ánnesteri Hivatal kiadásai (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 96,72%) A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, szavazás, népszavazás) kiadásait a 6. tájékoztató táblában mutatjuk be. Igazgatási és területi igazgatás kiadások (eredeti előirányzat: ezerforint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 96,6%) A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A évi teljesítés 99,8%. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99,3 %. A dologi kiadások 93,9%-os teljesítést mutatnak. Az egyéb működési célú kiadások ezer forintot, 100%-os teljesítést mutat. A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások - számítógép ás szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, melynek teljesítése: 62,6%. Kistérségi munkaszervezet (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított eló irányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 100%) A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 100 %. A személyi juttatások teljesítése 100 %-ot mutat, a járulékok teljesítése 99,3 %-ra teljesült. A dologi kiadásai 100%-os pénzügyi teljesítést mutat. Közterület felügyelet (eredeti előirányzat: ezerforint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 95,7%) A személyi juttatások 100%-os, a munkaadókat terhelő járulékok ás szociális hozzájárulási adó 100%-os, a dologi kiadások 99,8%-os, beruházások 79%-os teljesítést mutatnak. Szavazás (módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 100%) évben az Országgyűlési képviselők, az Európai Parlamenti képviselők valamint A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának teljesítései realizálódnak. Önkormányzati költségvetési kiadások Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 5. tájékoztató táblában mutatjuk be. 16

17 (1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés 75,8%) Az Onkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások évi teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). A Paksi Ipari Park Kft. törzstőke emelése ezer forint teljesítése szerepel a beruházási soron. (2) Rendezvények (eredeti ás módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés 113,9%) A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások teljesítését. (3) Prelátus üzemeltetése (eredeti ás módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint, teljesítés: 92,8%) A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Plusz Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. (4) Turisztikai kiadások, ás városmarketing (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 68,1%) A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadási előirányzatok teljesítése jelenik meg. (S) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 112,9%) Az előterjesztésben ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. A évi teljesítés: ezer forint, 112,9% (6) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti ás módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 93,8%) Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. A évi teljesítés: 93,8% (7) Díjak (eredeti ás módosított eló irányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 59,6%) 17

18 A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, a kifizetések a díjak átadási időpontjához kapcsolódnak. (8) Kiváló sponolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 29,8%) A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk ezer forint keretösszeget, melyből ezer forint kerület kifizetésre. (9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított eló irányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 101,6%) Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. (10) ÁFA befizetés (módosított előirányzat: ezerforint, évi teljesítés: ezerforint, teljesítés: 56,8%) Szociális gondoskodás (eredeti előirányzat: ezer forint, módosított előirányzat: ezer forint, évi teljesítés: ezer forint 87,3%) Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a évben december 31-én 5 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő, 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját a Szociális Osztályon. 1 fő ügyintéző novemberben jött vissza GYED ről ben az osztály az igazgatási csoporttól megkapta a bérlakásokkal kapcsolatos igazgatási feladatokat, ami 1 fő ügyintézőt szinte teljes egészében igénybe vesz. A közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése kizárólag a nyugdíjasok, illetve szociális rászorultak esetén lehetséges, éppen ezért a jogosultság megállapítása az osztály feladata. A évben visszatérítés nem volt. Az életkezdési támogatás (babakötvény) az osztály feladatai közé tartozik, ami évben 43 esetben jelentett megállapítást, továbbá utalás felől intézkedni kellett azon gyermekek esetében, akik 5 évesek lettek. Egyre nagyobb feladatot rótt az osztályra a személyi térítési díjak egyedi megállapítása, elsősorban az idősek otthonában. (tartásra köteles hozzátartozók vizsgálata) Ebben a feladatkörben az alapszolgáltatások esetében is előfordult, hogy térítési behajtásáról kellett intézkedni. Ez a feladat szeptembertől elkerült az osztálytól, mivel ez fenntartói hatáskör. Az osztály a Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság referensi feladatait látja el, valamint a Humánpolitikai Bizottság egészségügyi és szociális feladatai ellátásban nyújt segítséget. 18

19 Szociális segélyezés lagb Rendszeres nevelési segély A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban változás nem volt. A rendszeres nevelési segély pénzben vagy természetben (napközi térítési díj) kerülhet megállapításra. A pénzbeli teljesítés felé való eltolódás oka, hogy egyre több család (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak) kapja ingyen vagy minimális térítéssel az étkezést. A középiskolás és a felsőoktatásban tanulók pedig nagyrészt nem vesznek igénybe étkezést az intézményben, így a család pénzben kapja a támogatást. A december 31-én 127 folyósítás volt évi előirányzat: Pénzbeli ellátás: eft Természetbeni ellátás: eft Osszesen: eft Felhasználás: Pénzbeli ellátás: eft Természetbeni ellátás: eft Osszesen: eft Teljesítés: Pénzbeli ellátás: 87,5 % Természetbeni ellátás: 87,0 % Összesen: 87,3 % 2a,b ÁDolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére megállapítható szolgálati időnek számító - ellátás. Két jogcímen lehet megállapítani. Alanyi és méltányossági alapon. Az alanyi ápolási díj megállapítási feltételeit a szociális törvény pontosan meghatározza, január 1-jétől ezt az ellátást a Járási Hivatal állapítja meg és folyósítja. A méltányos ápolási díj feltételeit önkormányzatunk a helyi szociális rendeletében szabályozta. A helyi rendelet értelmében a szociális rászorultságot és a vagyoni helyzetet vizsgálni kell. Megállapítás esetén a támogatás összege nem lehet kevesebb, mint az ápolási díjminimum 80 %-a. (2014-ben: ,-Ft) A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az önkormányzatot terhelik december hónapban 23 fő részesült méltányossági alapon ápolási díjban. Az ellátási forma március 1-től ebben a formában megszűnt évi előirányzat: eft Felhasználás: eft Teljesítés: 100 % 3a,b Rendszeres szociális segély - Tartós munkanélküliek támogatása: 19

20 A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő, de a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ebben a támogatásban részesülnek továbbá a helyi rendelet alapján azon személyek, akik a jogosultságot erre megszerezték. (p1.: várandós nők vagy megváltozott munkaképességűek ugyan, de a rokkantság mértéke nem éri cl a törvényi szintet, viszont munkavégzésük akadályozott) Ok a családsegítővel működnek együtt és munkavégzésre nem kötelezettek. Mivel ez változatlanul családi segélyezés maradt, így a támogatás összege nagyon nehezen tervezhető, mint ahogy az is, hogy a helyi rendelet alapján hány személynek kell megállapítani az ellátást, valamint a munkanélküliek korösszetételét sem látjuk előre évi előirányzat: eft Felhasználás eft Teljesítés 100 % - egészségkárosodottak támogatása: Ezen ellátási formát a megváltozott munkaképességűek vehetik igénybe, akiknek saját jogon szerzett jövedelmük nincs és rokkantsági nyugellátásra nem jogosultak évi előirányzat: eft Felhasználás e Ft Teljesítés 100 % december 31-én 59 fő részesült rendszeres szociális segélyben, közülük 22 fő a helyi rendelet alapján. 19 fő a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy volt, míg 18 fő egészségkárosodott személy. Az ellátás március 1-től a járási hivatalhoz került. 3c Foglalkoztatást Jlelyettesító támogatás A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ök elsősorban közcélú munka keretében munkavégzésre, vagy képzésre kötelezettek. Abban az esetben, ha nem dolgoznak és képzésben sem vesznek részt, a nyugdíjminimum 80 %-ával megegyező támogatást kapnak. (jelenleg: ,-Ft/hó) december 31-én 248 fő részére foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósítottunk. Tervezéskor a tényleges megoszlást nem láthatjuk, hisz a rendszerbe kerülők életkorát, főként egészségi állapotát nem ismerjük. Nem tudhatjuk továbbá, hogy a jövedelemvizsgálat során ki lesz jogosult az ellátásra, így a munkaügyi központtól származó adatok csak tájékoztató jellegűek. Emeli az ellátottak számát az is, hogy a munkanélküli ellátáshoz szükséges munkaviszony megnövekedett (200 napról 365 napra), valamint a munkanélküli ellátás folyósítási ideje jelentősen csökkent. Közunka idején az ellátás folyósítása szünetel. Az ellátás március 1-től a járási hivatalhoz került évi elóirányzat: eft Felhasználás eft 20

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 A B C D E F G H I J K L M N O P BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi BEVÉTELEK KIADÁSOK terv mód.ei. terv mód.ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 114 10 837 Személyi juttatások 510 038 515 300 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben