Budapest, november 15. minőségügyi..vezetp ^Us, Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: elhasználható Összeg. Avtt. ÁL {& Ulll.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2011. november 15. minőségügyi..vezetp ^Us, Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: elhasználható Összeg. Avtt. ÁL {& Ulll."

Átírás

1 2. sz. melléklet Ügyiratszám: /2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Karácsonyi díszkivilágítás a XIV. kerületben " s A kötelezettségvállalás a 201!. évi Költségvetés /00Iszakfelaciaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Áfa = Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában nem szerepel. Budapest november 15. Budapest, november 15. minőségügyi..vezetp ^Us, Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály 2011 NOV 11 ^ 2ö/f.évi előirányzat AZ mocú Fe Felhasznált összeg.ft elhasználható Összeg ^ Ft QO\*[ti66-<tiftvtdx Jogi és Közbeszerzési referens ét. {\)(L ni e. Jogi szakvélemény Avtt. ÁL {& Ulll ^- 4l(t\ J a gg; f,üx e)o<\l //, \-'h - Kötelezettségvállaló Regisztráció: Pénzügyi Osztály $ÖAL M, ÁV. l,o SÍ v> r pe AA, ^A <?_ i Ad á~-u<.9- r -

2 V)LA\ f M ADÁSVÉTELLEL VEGYES VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Került Zugló Önkormányzata cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. pénzforgalmi jelzőszám: képviselő: dr. Papcsák Ferenc polgármester mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), valamint név: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. székhely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. adószám: képviselő: Pap Zoltán, ügyvezető mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Preambulum Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő közbeszerzési eljárást indított az 1. pontban meghatározott tárgyú szerződés megkötésére, amelynek nyertese ajánlattevője Vállalkozó. A Szerződő Felek a jelen Vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlati felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fenti pontban rögzített dokumentumok bármelyikévei. 1. Szerződés tárgya 1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a évi karácsonyi díszítő világításának elkészítését, a karácsonyi díszítő világítás kiépítését, üzemeltetését, bontását,az alábbiak szerint, jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített műszaki leírás alapján, mennyiségben és minőségben: - díszvilágítások megépítése, - az elektromos működtetést biztosító kábelek kiépítése, - a berendezés vezérlése, - tartószerkezetek kialakítása és felszerelése, - a berendezések üzemeltetése, ami magában foglalja az oszlopbérleíi díjakat, a berendezések javítása, pótlása, - az ünnepek után a teljes épített berendezés lebontása, az eredeti állapot visszaállítása, 1.2. A karácsonyi díszítő világítás a Megrendelő raktárba szállításának a napján a Megrendelő tulajdonába kerül és Vállalkozó gondoskodik a Megrendelő által biztosított raktárba történő szállításáról. 2. Vállalkozó kötelezettségei Vállalkozó köteles az építési és felvonulási terület vagyon-tűzvédelmének biztosítását, valamint a munkavédelmi előírások betartását megszervezni, az általa foglalkoztatott alkalmazottak munkavédelmi oktatásban részesíteni.

3 Mk>h ^~V (\ Jtx\ A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a karácsonyi díszvilágítás üzemképes állapotban kerüljön átadásra a Megrendelőnek. 3. Időbeli hatály, teljesítési határidő: Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba. Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően jogosult az tizembe helyezést (kihelyezés és szerelés) előkészíteni. A Vállalkozó köteles a berendezést november 26. napjáig üzembe helyezni. A Vállalkozó köteles a díszkivilágítást november 27. napjától a január 8. napjáig naponta alkonyattól a közvilágítással együtt üzemeltetni. A Vállalkozó a díszítő világítást január napja között köteles elbontani és elbontást követően haladéktalanul beszállítani a Megrendelő által biztosított raktárba. 4. A vállalkozói díj összege, fizetési feltételek: Vállalkozói díj: A jelen szerződésben foglalt munkák elvégzése ,-Ft + áfa azaz kilencmillió-nyolcszázötvenkilencezer-hatszáz forint + áfa. Vállalkozó a 4. pontban meghatározott vállalkozói díjon felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet, amely vonatkozik az inflációs árváltozásokra is. Vállalkozó a meghatározottak szerinti 4. pontban meghatározott vállalási díjon felül többletmunka címén semmilyen költséget nem érvényesíthet. Megrendelő a fentiek szemit esedékes ellenszolgáltatást a Kbt rendelkezéseinek megfelelően átutalással teljesíti Vállalkozó OTP Bank Nyrt. Banknál vezetett számú számlájára. A Kbt. 99. (1) és 305. (6) bekezdése alapján Megrendelő felhatalmazza az OTP Bank Nyrtl (Pénzforgalmi Szolgáltatóját), hogy amennyiben Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére a Megrendelő a 6. pont szerint esedékes vállalkozói díjat a 6. pont szerinti határidőben nem fizeti meg, a Vállalkozó Megrendelő költségvetési elszámolási számlája terhére benyújtott beszedési megbízását teljesítse (felhatalmazó levél). A szerződés teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ának hatálya alá esik. 5. A Megrendelő vállalja, hogy a díszítő világítás időtartama alatt fogyasztott villamos energia értékét közvetlenül az ELMŰ Nyrt.-vel rendezi. 6. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni és a teljesítés szempontjából jelentős tényekről, körülményekről egymást időben tájékoztatni. 7. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyára nevesített felelősség biztosítási kötvényét a szerződés aláírásakor 1. sz. mellékletként kell almoz csatolni. Az ajánlati ár/évnek megfelelő mértékű felelősségbiztosítási szerződést a konkrét beruházásra nevesítve kell megkötni és azt a beruházás befejezésétől számított, a Ptk.-ban a rejtett hibáért fennálló szavatossági felelősség teljes időtartama alatt (3 év) folyamatosan fenn kell tartani, azzal a megkötéssel,

4 hogy a káresemények összértéke évente a biztosítási fedezet egészére vonatkozik. A biztosítást úgy kell megkötni, hogy esetleges kárnál a kivitelező önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10 %-át. 8. Szerződő felek kapcsolattartói és elérhetősége: Megrendelő részéről: Hévízi Jánosné Tel: Tel: Vállalkozó részéről: akadályoztatása esetén: Vikker Attiláné 9. A jelen szerződést közös megegyezéssel, kizárólag a felek cégszerű aláírásával lehet módosítani a Kbt ában foglaltakra tekintettel. 10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérelik meg rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 11. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb"), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez. 12. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 36/A. értelmében közbeszerzési eljárás nyertesével kötött szerződés alapján kiállított nettó ,- Ft-ot meghaladó összegű számlákat február 15-ét követően csak úgy lehet kiegyenlíteni, ha a jogosult Vállalkozó szerepel az NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adattárban, vagy a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást mutat be, ad át, vagy küld meg. 13. Jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak. Jelen szerződés 3 (három) oldalból áll és 6 (hat) egymással szó szemit mindenben megegyező eredeti példányban készült - melyből 4 (négy) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illeti meg, és amelyet Szerződő Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint * * * akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. W#,i\ \ Budapest, november *vv m* TW í-5 W ww c,"0 á. \ dr. Pa Budapest Főváro Önkormányzata^ Melléklet: 1. kiépítés helyszínei és műszaki leírása 2. feleiősség biztosítási kötvény &->* Q. BDK Budap ti Dísz- és Közvilágítási Kft. Vállalkozó MÉKISSZSUTSANNA CSÁSZÁR FERENC ^ímyvció beruházási vezető Uv-'

5 1. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): Tárgy: Karácsonyi díszkivilágítás a XIV. kerületben Vállalkozási szerződés karácsonyi díszítő világítás megvalósítására és üzemeltetésére az alábbi feladatokkal: A hálózat kiépítése, csatlakozási pontok kialakítása, a füzérvilágítás megépítése, a kiépített hálózat üzemeltetése (a berendezések üzemeltetése, javítása, pótlása stb.) november végi bekapcsolástól január eleji kikapcsolásig. A motívumok beszerzése, vagy elkészítése, gyártása, tartószerkezetre fel-le szerelése, hálózatra való csatlakozás rá és lekötése, motívumok üzemeltetése november végi bekapcsolástól január eleji kikapcsolásig, a motívumok átvétele és beszállítása az Önkormányzat raktárába. A szerelési díjnak tartalmaznia kell a munkadíjakat, oszlopbérleti díjakat, üzemeltetési díjakat egész éjszakás üzemmódban. A motívumok, füzérek fogyasztásának költségét az Önkormányzat az ELMÜ NyRtvel kötött általány díjas szerződés alapján közvetlenül fizeti meg. Mennyiség: I. Bosnyák tér-lőcsei utca: 16 db nagy motívum (cikázó, szalagos üstökös, tűzijáték, csillag, hópihe, harang, angyal, vagy hópihés függöny motívum mérete: 120 cm x 250 cm) Nagy Lajos király útja 7 db lámpaoszlop Templomtól - Geodéziáig, Csömöri út 9 lámpaoszlop Templomtól- Piacig 6 db közepes motívum {hópihés függöny, csillag, vagy harang motívum mérete: 80 cm x 170 cm) Lőcsei út Piac mellett az Evangélikus Templomig 6 db lámpaoszlop 6 db kis motívum (hópihés függöny vagy csillag motívum mérete: 120 cm x 50 cm) Templom melletti sétány 3 lámpaoszlopra duplán 1 db nagy fa fényfüzéres díszítése II. Thököly út: (Dózsa György út - Bosnyák tér között 60 méterenként): 82 db jégcsap, vagy szárnyas (8 forma) befíiggesztés középen hókristállyal vagy anélkül más motívum (max: 4 m x 1 m között kell legyen) 2 db nagy motívum (cikázó, szalagos üstökös, tűzijáték, csillag, hópihe, harang, angyal, vagy hópihés függöny motívum mérete: 120 cm x 250 cm) (Rózsafüzér Királynéja Plébánia elé 1 db villanyoszlopon) III. Kassai tér, és Herminamező Szentlélek Plébánia környéke: 2 db közepes motívum (hópihés függöny, csillag, harang vagy angyal motívum mérete: 80 cm xl70 cm) a Plébánia bejárata előtti téren található 2 db lámpaoszlopra

6 5 db fa fényfüzéres díszítése a Plébánia előtti téren IV. A Kós Károly sétány hídja a Hősök terénél: Üdvözlő fényfelirat az út felett átfeszítve 2 villanyoszlop között Áldott Karácsonyt Kíván Zugló Önkormányzata" felirattal, Zugló felől olvashatóan V. Budapest Rákosfalva Szent István Király Plébánia és az Álmos Vezér Általános Iskola és Gimnázium között: 4 db nagy motívum (cikázó, szalagos üstökös, tűzijáték csillag, hópihe, harang, angyal, vagy hópihés függöny motívum mérete: 120 cm x 250 cm) 4 lámpaoszlopon a Plébánia bejáratánál 2 db fa fényfüzéres díszítése VI. Mexikói út (Földalatti végállomás a Mexikói út és a Columbus utca között): 6 db közepes motívum (cikázó, szalagos üstökös, tűzijáték, csillag vagy hópihe motívum mérete: 80 cm xl 70 cm) 6 db lámpaoszlopon A füzérvilágítás kiépítése során kültéri fényfuzéreket és motívumokat kell beszerezni, alapvetően normál égőket kell alkalmazni, kivétel a VI. pontban a Mexikói út (földalatti végállomás), ahol LED -es égőket kell alkalmazni. Nómenklatúra:

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló PO 005/06 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jf^ÉfU^^My...!^?^^.. A szerződés tárgya: /..f^&fa#dftt. A kötelezettségvállalás a.fr^/..\(w... évi költségvetés..&..:.{.{.{*.!.j..wyfl... szakfeladaton

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Lampé Zsolt ügyvezető, székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla u.2-26.,

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben