Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához:"

Átírás

1 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: /14/2012./I. Tekauer Mónika Császárné Uhrin Noémi Völgyiné Tóth Marietta Borbély Gábor Tárgy: Zalabér 22 kv-os légvezeték hálózat Zalakoppányi leágazás (I. ütem) átépítésének előzetes vizsgálati eljárása H A T Á R O Z A T I. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) által a Zalabér 22 kv-os légvezeték hálózat Zalakoppányi leágazás (I. ütem) átépítésére irányuló, a Blautech Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Veszprém) által készített előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat egyben megállapítom, hogy a e l f o g a d o m, tárgyi beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek a vezetékjogi engedélyezési eljárás során, szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre. II. Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai. A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Körzeti Földhivatala (Zalaszentgrót) /2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt kikötések. Az ingatlanok igénybevételét úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. Tel.: (94) Fax: (94) Ügyfélfogadási rend: Hétfő ; Szerda: , ; Péntek:

2 III. Az építési engedélyezési eljárás során Felügyelőségem részéről figyelembe veendő szempontok. Természet- és tájvédelem 1. A tervezett beruházás Natura 2000 oltalom alatt áll, ezért a munkálatok megvalósítása során mindvégig törekedni kell az élővilágot érő káros hatások mérséklésére. 2. A taposási kár megelőzése érdekében a gyepterületek lehető legkisebb mértékű zavarására kell törekedni. Megközelítésre a meglévő úthálózatot kell felhasználni, új szervizút nem létesülhet, deponálásra csak a szántó művelési ágú ingatlanok használhatók. 3. A vezeték létesítéséhez szükséges fakivágásokat, áglevágásokat vegetációs időszakon kívül kell végezni (október 1. és március 31. közötti időszakban). 4. A kétéltűek, hüllők védelme érdekében a munkálatok során keletkező gödrökbe eső állatok sérülésmentes, biztonságos eltávolításáról gondoskodni kell a gödrök betemetése előtt. 5. A munkálatok végeztével a bolygatott területeket eredeti állapotukba vissza kell állítani, a rétek gyommentességét évenkénti kaszálással biztosítani kell. Vízvédelem 1. Ahol a munkálatok során víz, vízilétesítmény és tartozékainak megközelítése történik, ügyelni kell arra, hogy állagukat, biztonságukat, valamint használatukat, karbantartásukat és üzemeltetésüket a megközelítő létesítmény ne veszélyeztesse, illetve ne akadályozza. 2. Víz és vízilétesítmény más nyomvonalas létesítménnyel való keresztezéséhez szükséges a víz medrének és a vízilétesítmény kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulása. 3. Vízfolyást, belvízcsatornát úgy lehet keresztezni, hogy a sokévi középvízszintnél, illetve az üzemvízszintnél a mederben úszó, a parti sávon, illetve a töltéskoronán, vagy a töltés menti, legfeljebb 6 m széles sávon dolgozó és legfeljebb 7 m magas munkagép akadálytalanul dolgozhasson. 4. Vízfolyás parti sávján anyagot és eszközt deponálni csak az építkezés ideje alatt és csak a legszükségesebb mértékig lehet. IV. Az előzetes vizsgálati eljárás ,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja, a növény- és talajvédelmi szakhatósági közreműködés ,- Ft igazgatási szolgáltatási díja, a közegészségügyi szakhatósági közreműködés ,- Ft igazgatási szolgáltatási díja, a földvédelmi szakhatósági közreműködés ,- Ft igazgatási szolgáltatási díja, továbbá az örökségvédelmi szakhatósági közreműködés 3.000,- Ft illetéke átutalásra került. 2

3 V. Határozatom ellen a kézbesítéstől hirdetmény útján értesítettek esetében a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz ,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 1 %-a, azaz 2.500,- Ft. A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell. I n d o k o l á s Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) a Zalabér 22 kv-os légvezeték hálózat Zalakoppányi leágazás (I. ütem) átépítését tervezi. A tervezett beruházásra irányulóan a Blautech Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Veszprém) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció (azonosító jel: ) hatóságomhoz benyújtásra került előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából. Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet továbbiakban Kormányrendelet aiban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, évi CXL. törvényben továbbiakban Ket. meghatározott eljárási rendben kerülnek elbírálásra. A tervezett beruházásról a Kormányrendelet 3. (4) bekezdése alapján, a telepítés helye szerinti Kehidakustány-Kallósd Községek Körjegyzőjénél, valamint Zalaszentgrót Város Jegyzőjénél 1-1 pld. előzetes vizsgálati dokumentáció csatolásával a Kormányrendelet 3. (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tettem közzé azzal, hogy az abban foglaltakra a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Felügyelőségemre észrevételt lehet tenni. Észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára. Az észrevételezési határidőn belül észrevétel nem érkezett. A közlemény kiküldésével egyidejűleg a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 4. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a közreműködő szakhatóságok megkeresése. 3

4 Az eljárás során hiánypótlás kiírására került sor a tényállás tisztázása céljából, ennek keretében Felügyelőségünk az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 14. és 15. mellékletében részletezett tartalmi követelményeknek megfelelő Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció benyújtását írta elő. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Pécs) hiánypótlási felhívásunkra benyújtotta a Blautech Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Szakértői Iroda által elkészített Natura 2000 hatásbecslést a Zalabér 22 kv-os légvezeték Zalakoppány leágazás átépítés I. ütemének várható környezeti hatásairól című előzetes vizsgálati dokumentációjának kiegészítéseként. Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához: Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Körzeti Földhivatala (Zalaszentgrót) /2/2012. szám alatt. Kikötések rögzítése nélkül fogadta el az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítetteket: Kehidakustány-Kallósd Községek Körjegyzője 499-8/2012. szám alatt, Zalaszentgrót Község Jegyzője HIV/3658-3/2012. szám alatt, Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve XX-R-097/ /2012. szám alatt, Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága XX-F-300/500542/1- TAL/2012/T32 szám alatt, Pécsi Bányakapitányság PBK/1341-2/2012. szám alatt. A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda (Keszthely) XVIII-P- 001/ szám alatt a Zalabér 22 kv-os légvezeték hálózat Zalakoppányi leágazás (I. ütem) előzetes vizsgálati eljárása vonatkozásában megindult örökségvédelmi szakhatósági eljárást hatáskör hiányában megszüntette. A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Körzeti Földhivatala (Zalaszentgrót) /2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása. A Nyugat- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. ) május 02. napján érkezett megkeresésében a Földhivatal földvédelmi szakhatósági állásfoglalását kérte a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. számú melléklete alapján a Zalabér 22 kv-os légvezeték Zalakoppányi leágazás (I. ütem) átépítésének előzetes vizsgálati eljárásához. Egyidejűleg megküldte az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését bizonyító banki igazolást. A dokumentációt áttekintve megállapítottam, hogy a tárgyi beruházáshoz az időleges más célú hasznosítási engedélyt már korábban megkérték, amely eljárás a földhivatalnál jelenleg folyamatban van. A szakhatósági megkereséshez, valamint az időleges más célú hasznosításhoz megküldött nyomvonalrajzokat, és az egyéb dokumentációkat összevetve megállapítottam, hogy azonos beruházásra vonatkoznak, a nyomvonalak megegyeznek. Mivel a beruházással kapcsolatban a 10112/2012. számú földvédelmi eljárás során helyszíni 4

5 szemle került lefolytatásra, ahol a régi és a tervezett nyomvonal bejárásra került, annak tapasztalatai alapján a következőket állapítottam meg: A földhivatal az érintett ingatlanokon április 11. napján, helyszíni szemlét tartott, amelyről április 03-án értesíttette az ügyfeleket. A helyszíni szemlén, amelyen a meghívottak közül nem jelent meg senki, az ügyre vonatkozóan a jegyzőkönyvbe felvételre került, hogy a beruházást még nem kezdték meg. Sem a régi- meglévő elektromos vezeték környékén, sem a tervezett új nyomvonal mentén nem észlelhető beavatkozás. Az érintett földrészleteket jelenleg termőföldként hasznosítják. A más célú hasznosításra igényelt terület nagysága a beruházás megvalósításához szükséges mértékre korlátozódik. A benyújtott dokumentumokat- a Felügyelőség /1/2012.II. számon kiadott szakatósági megkeresését és a mellékletét képező előzetes vizsgálati dokumentációt megvizsgálva, valamint a helyszíni szemle tapasztalatait figyelembe véve, a földvédelmi szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben előírt kikötéssel adtam meg, mivel megállapítottam, hogy a tervezett igénybevétel mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldeket érint. A termőföld védelméről szóló évi CXXIX törvény (továbbiakban Tfvt.) 8. (2) bekezdése szerint a tervezett tevékenység végzése során, létesítmény kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. Felhívom a figyelmét a beruházással kapcsolatban az alábbiakra: A becsatolt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a beruházás termőföldként nyilvántartott földrészleteket érint. A Tfvt. 9. (1) bekezdés valamint a 10. (1) bek. a) alapján a termőföld 5.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő hasznosításától időlegesen vagy véglegesen úgy eltérni, hogy az a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik, csak a földhivatal hatósági engedélyével lehet. Jelen szakhatósági hozzájárulás a fenti engedélyt nem tartalmazza. A Tfvt. 8. (1) bekezdése szerint termőföldet más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak kivételesen elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével lehet felhasználni, az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. Az eljárást kérelmező ügyfél, a földvédelmi szakhatósági eljárásért fizetendő Ft földvédelmi igazgatási, szolgáltatási díjat megfizette. A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslat lehetőségét, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL Törvény 44. (9) bekezdése szabályozza. Szakhatósági hozzájárulásomat a hivatkozott jogszabályhelyek, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. számú mellékletében foglaltak, valamint a Tfvt. 8. alapján adtam meg. A Földhivatal hatásköre a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet 1.. (1) bekezdésében foglaltakon, illetékessége a 2.. (1) bekezdésében foglaltakon alapul. Kehidakustány-Kallósd Községek Körjegyzője (Kehidakustány) 499-8/2012. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása. A /1/2012.II. számú levelükre hivatkozva a Zalabéri 22 kv-os légvezeték hálózat Zalakoppányi leágazásának (I. ütem) átépítése előzetes vizsgálati eljárása ellen helyi környezet- és természetvédelmi hatósági szempontból kifogást nem emelek. 5

6 A 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. számú melléklete alapján, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL Törvény 44. (1) és (2) bek. alapján SZAKHATÓSÁGI HOZZÁJÁRULÁST, a helyi településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat követelményeire figyelemmel MEGADOM. Zalaszentgrót Város Jegyzője (Zalaszentgrót) HIV/3658-3/2012. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /3/2012. sz. átiratában megkereste hatóságomat, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) a Zalabér 22 kv-os légvezeték hálózat Zalakoppányi leágazásának (I. ütem) átépítése során 22V-os légvezeték létesítését tervezi és az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a 22 kv-os légvezeték átépítéséhez a szakhatósági állásfoglalásomat adjam meg. A benyújtott műszaki tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett 22 kv-os légvezeték átépítése nem ellentétes Zalaszentgrót Város Önkormányzatának 22/2004.(XII.30.) sz. rendeletével jóváhagyott rendezési tervével. Az építmény vagy a tevékenység a módosított 5/2000 (III.31) számú helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel. A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Zalaegerszeg) XX-R- 097/ /2012. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása. A tárggyal kapcsolatban megküldött, a Blautech Kft. által elkészített dokumentációt településés környezet - egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően áttanulmányoztam, ez alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Az ügyfél az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM. rendelet 1. melléklet XI.16. pontja értelmében a Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette. Az önálló fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Az ügyintézési határidő leteltének napja: május 17. Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem. Hatásköröm a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésén, illetékességem az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdésén alapul. A Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (Zalaegerszeg) XX-F- 300/500542/1-TAL/2012/T32 számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása. A szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdés, 4. számú melléklet 5. pont, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44., 45., 45/A. előírásai alap- 6

7 ján adtam ki, mert a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett a tervezett beruházás a talajvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. Pécsi Bányakapitányság (Pécs) PBK/1341-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a május 2-án beérkezett /1/2012.II. iktatószámú levelében megkereste a Pécsi Bányakapitányságot a Zalabér 22 kv-os légvezeték hálózat Zalakoppányi leágazásának (I. ütem) átépítés előzetes vizsgálati eljárása ügyében. A Pécsi Bányakapitányság a beérkezett dokumentációk felülvizsgálata alapján az alábbiakat állapította meg: A légvezeték átépítési tevékenység nyilvántartásunk szerint szilárdásvány bányatelket, az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban szereplő megkutatott nyersanyag előfordulást és szénhidrogén-bányászati célú létesítményt nem érint; Földtani szempontból az építés engedélyezésének akadálya nincsen. A Pécsi Bányakapitányság a Ket. 20. (2) bekezdésére hivatkozva közli, hogy a megkeresés a nyilatkozatának kiadása részéről 8 napot vett igénybe. A Pécsi Bányakapitányság a nyilatkozatát a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdés és a 4.sz. melléklete alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (1)-(2) bekezdése szerint adta meg. A kérelemben foglaltak felülvizsgálata során az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján, felügyelőségem szakértői véleménye, a közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai figyelembe vételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás az alábbi indokok alapján. Általános jellemzők Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) a Zalabér 22 kv-os légvezeték hálózat Zalakoppányi leágazás (I. ütem) átépítését tervezi állagromlás és üzemeltetésikarbantartási biztonság miatt. A beruházás során 5151,5 méter 22 kv-os légvezetéket és 61 db különböző típusú oszlopot telepítenek, mely a meglévő oszlopok bontásával, újak állításával, szereléssel, földmunkával, szállítással, tereprendezéssel jár. A hálózatépítés időtartama: 1 hónap feletti, az 1 évig terjedő időtartamot várhatóan nem haladja meg. A vizsgált beruházás helyszíne Zalakoppány és Kehidakustány települések bel- és külterülete. 7

8 Levegőtisztaság-védelem A tervezett légvezeték építése időszakában alkalmazott munkagépek és szállítójárművek üzeme légszennyezéssel jár. A tervezési területen használt gépek légszennyező anyag kibocsátása időszakosan, átmenetileg emeli meg a háttérterhelés mértékét, a földmunkákból eredő kiporzás során a környezeti levegőbe kerülő szilárd anyag a tapasztalatok alapján mintegy 50 m távolságon belül kiülepedik. A fentiek alapján a levegőtisztaság-védelmi hatásterület a nyomvonal 50 méteres körzetében jelölhető ki. Üzemeléskor légszennyező hatások nem jelentkeznek. Zajvédelem A létesítés során a munkagépek által keltett és a szállításból adódó forgalomnövekedés okozta zajterhelés rövid időtartamú és kismértékű. A telepítés, felhagyás idején a zajterhelés mértéke a nyomvonaltól számított 25 m távolságon belül már a kisvárosias, kertvárosias, falusias lakóterületre vonatkozó nappali határérték (65 db) alá csökken 10 db-el. A fentiek alapján a zajvédelmi hatásterület a nyomvonal 25 méteres körzetében jelölhető ki. A tervezett beruházáshoz nem kapcsolódik transzformátor, vagy egyéb olyan jellegű berendezés, ami az üzemelés időszakában zajt bocsájtana ki. Az üzemelés során zajhatással nem kell számolni. Természet- és tájvédelem A tervezett légvezeték nyomvonala 4980 fm szakaszon az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelettel (továbbiakban: Rendelet) kijelölt Natura 2000 hálózathoz tartozik, mint az Alsó Zala-völgy kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési terület (HUBF-20037). A Natura 2000 területek kijelölésének alapját védett, fokozottan védett, ill. közösségi jelentőségű fajok és közösségi jelentőségű élőhely típusok képezik, amelyek a következők: Terület azonosító Terület neve Területe (ha) HUBF20037 Alsó-Zala-völgy 6557 Jelölő élőhelyek és fajok: élőhely 3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 3160 Természetes disztróf tavak és 3260 Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion növényzettel 6210 * Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei 8

9 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91F0 növény Drepanocladus vernicosus gerinctelen Maculinea nausithous Maculinea teleius Unio crassus Vertigo angustior Vertigo moulinsiana Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) karcsú aranymoha sötét hangyaboglárka vérfű-hangyaboglárka tompa folyamkagyló hosszúfogú törpecsiga hasas törpecsiga hal Aspius aspius Gobio albipinnatus Rhodeus sericeus amarus balin halványfoltú küllő szivárványos ökle kétéltű-hüllő Bombina bombina Triturus cristatus emlős Lutra lutra Myotis myotis vöröshasú unka közönséges tarajosgőte vidra közönséges denevér Tárgyi ügyben a Felügyelőség hiánypótlás keretében a Rendelet 14. és 15. mellékletében részletezett tartalmi követelményeknek megfelelő Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció benyújtását írta elő a tényállás tisztázása érdekében. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) benyújtotta a Blautech Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Szakértői Iroda által elkészített Natura 2000 hatásbecslést (továbbiakban: Hatásbecslés) a Zalabér 22 kv-os légvezeték Zalakoppány leágazás átépítés I. ütemének várható környezeti hatásairól című előzetes vizsgálati dokumentációjának kiegészítéseként. 9

10 A Hatásbecslést összeállította Bruckner Attila (OKTVF Sz-043/2009), aki környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint rendelkezik a természetvédelmi és tájvédelmi szakértői jogosultsághoz szükséges végzettséggel. A Hatásbecslés a következő megállapításokat tartalmazza. A helyszín botanikai és zoológiai állapotfelmérését három különböző időpontban végezték el: június 4., 2012.augusztus 3., szeptember 10. A vizsgálatban a következő szakemberek vettek részt: Bruckner Attila okl. táj- és kertépítészmérnök, táj- és természetvédelmi szakértő; Dr. Szeglet Péter egyetemi docens, botanikus Pannon Egyetem, Keszthely. A beruházás egyetlen jelölőtársulást (Sík- és dombvidéki kaszálórétek: Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, kódja: 6510) érint 1070 méter hosszan (kb. 20%-a a beruházással érintett területnek), melynek természetessége 3-as. Az alábbi táblázat részletezi az érintett ingatlanokat. Községhatár Helyrajzi szám Művelési ág Taposással érintett terület nagysága (m2) Bontandó oszlop száma (db) és élőhely-teremtés (m2) Tervezett oszlop száma (db) és élőhelymegszűnés (m2) Kehidakustány 06/8 rét Kehidakustány 06/11 rét Kehidakustány 06/12 rét Kehidakustány 06/13 rét Kehidakustány 06/62 rét Kehidakustány 06/63 rét Kehidakustány 06/64 szántó Kehidakustány 06/65 rét Kehidakustány 06/66 rét Kehidakustány 06/67 rét Zalakoppány /12 földút Zalakoppány /18 szántó Károsítás Natura 2000 területen a jelölőtársulásokban összesen: A Hatásbecslés foglalkozik a tervezett beruházás kedvezőtlen hatásával, megállapítja, hogy a beruházás során kétféle károsítás várható. Az oszlopok felállításánál az élőhely elpusztul, a biológiai aktivitás megszűnik. Ennek mértéke 1 m 2 oszloponként. A bontásra tervezett oszlopok helyén, mely jelenleg biológiailag inaktív, a bontási munkák után az üreget humusszal feltöltik, mely ezzel gyakorlatilag élőhellyé válik, biológiailag aktív lesz. A bontási és építési munkák során a szállító- és földmunkagépek taposása okozhat károkat, de az élőhelyet nem pusztítja el, a biológiai aktivitást nem szünteti meg. Taposási kár átlagosan az oszlop 10x10 m 2 -es környezetében keletkezik, mely a terület helyreállítása következtében regenerálódik. 10

11 Az állatvilág képviselőit tekintve a területre jellemző Natura 2000 jelölőfaj nem került elő, azonban kétéltűek és hüllők jelenléte valószínűsíthető nedvesebb időszakokban. A madárvilág az egész nyomvonalon jól tanulmányozható volt gyakoriságuk, méretük és hangjuk alapján. A fajok többsége átrepülő (Á), de kis részük a területen táplálkozott (T) vagy fészkelésük valószínűsíthető (F), bár fészket nem találtak. Az észlelt védett fajok a három helyszínelés során a következők voltak: 1. Fehér gólya Ciconia ciconia TÁ 2. Barna rétihéja Circus aeruginosus Á 3. Egerészölyv Buteo buteo TÁ 4. Vörös vércse Falco tinnunculus TÁ 5. Vadgerle Streptopelia turtur FÁ 6. Kakukk Cuculus canorus F 7. Nagy fakopáncs Dendrocopos major ÁT 8. Mezei pacsirta Alauda arvensis F 9. Füsti fecske Hirundo rustica Á 10. Molnárfecske Delichon urbica Á 11. Barázdabillegető Motacilla alba Á 12. Fülemüle Luscinia megarhynchos F 13. Cigánycsuk Saxicola torquata F 14. Fekete rigó Turdus merula F 15. Réti tücsökmadár Locustella naevia F 16. Énekes nádiposzáta Acrocephalus palustris F 17. Mezei poszáta Sylvia communis F 18. Barátposzáta Sylvia atricapilla F 19 Csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita F 21. Kék cinege Parus caeruleus Á 22. Széncinege Parus major Á 23. Tövisszúró gébics Lanius collurio F 24. Vetési varjú Corvus frugilegus TÁ 25. Seregély Sturnus vulgaris Á 26. Házi veréb Passer domesticus ÁT 27. Mezei veréb Passer montanus F 28. Erdei pinty Fringilla coelebs Á 29. Tengelic Carduelis carduelis F 30. Zöldike Carduelis chloris F 31. Citromsármány Emberiza citrinella F 32. Sordély Miliaria calandra F A létesítmény működése során elsősorban a madárfaunára vonatkozóan jelenthet veszélyt. A kis- és közepes termetű ragadozó madarak, illetve kistermetű énekesmadarak előszeretettel használják az oszlopokat és a vezetékeket táplálékszerzésük során figyelőhelynek. Az előzetes vizsgálati dokumentáció részletesen foglakozik a madarak védelmével, a kereszttartókra madárvédő papucsot, a szigetelőkre madárvédő burkolatot szerelnek fel, az áramkötéseket burkolt, szigetelt szabadvezetékkel alakítják ki. Az oszlopkapcsolókat a vezeték alatt kell elhelyezni. A létesítmény a terület jellegéből és a létesítmény kiterjedéséből adódóan a madárvonulást nem befolyásolja, azt nem veszélyezteti. 11

12 A vezeték biztonsági övezetében (belterületen nyomvonaltól 3,5-3,5 méterre, külterületen nyomvonaltól 6-6 méter) a fákat, cserjéket ki kell vágni, a meglévő nyiladékot ki kell tisztítani. Abban a sávban, amelyben a kidőlő fák a vezetéket megérinthetik, a kidőlés veszélyes fákat ki kell vágni. Az új nyomvonal építése során a Kehidakustány 06/42 és 06/54 hrsz-ú ingatlanokon teljes irtás történik, de ezek a munkák jelölőtársulást nem érintenek, mivel RD: Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények élőhelytípusba sorolhatók. A Hatásbecsléshez mellékelt térkép alapján megállapítható, hogy a tervezett nyomvonal kb. egyharmad része a 7352 sz. közút mellett halad, melyet a természetvédelmi kezelő Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság korábban elfogadhatónak tartott, a fennmaradó kb. kétharmad nyomvonalszakaszt kb. 340 méterrel É-irányba tolta el a tervező. Ezen a szakaszon mintegy kb. 500 méter hosszan érinti a nyomvonal a Natura 2000 gyepterületeket, a többi ingatlan nagyrészt szántó művelési ágú, kisebb részt cserjés, fás területet érint. Továbbá megállapítottam, hogy tárgyi beruházás a területen nem új tájképi elem, mely megváltoztatná a jellemző tájképi adottságokat, a táj jellegét meghatározó természeti rendszereket, így a táj arculatát is, ezért a tájvédelem érdekeit nem sérti. A Hatásbecslésben foglaltak alapján Felügyelőségem /12/2012. számon ismételt hiánypótlást írt ki, miszerint a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kellett azt, hogy a Zalacsány-Zalaszentgrót közötti 7352 számú közút keleti oldalán való nyomvonalvezetés a már ott meglévő közművezetékek miatt miért nem megvalósítható. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) Felügyelőségemen án iktatott beadványában a hiánypótlást teljesítette. A beadvány megállapítja, hogy a Hatásbecslés mellékleteként szereplő Élőhelytérkép tartalmazza a közművezetékek nyomvonalát, azonban a Natura 2000 területek lehatárolását jelző fekete-fehér sraffozás eltakarja azokat. A korábbi nyomvonalvezetés előzetes vizsgálati eljárásához benyújtott 2010/28. számú kiviteli tervdokumentáció ZZ-02/10 és ZZ-03/10. számú tervlapjai tartalmazzák a közművezetékek nyomvonalát. Az eredeti, a 7352 számú közút keleti oldalán való nyomvonalvezetést a Kehidakustány-Kallósd Községek Körjegyzőjének kikötéssel kiadott /2011. számú szakhatósági állásfoglalása, illetve a Kehidakustány Község Önkormányzatának 55/2011. (II. 24.) számú határozata nem támogatta. A /2011. számú szakhatósági állásfoglalás kikötése értelmében a Kehidakustány 06/21-06/34 hrsz-ú ingatlanokat érintő légvezetéket át kell helyezni a Kehidakustány 06/42 hrsz-ú (árok), illetve a 06/43 hrsz-ú (út) ingatlanokra, ennek következtében az eredeti nyomvonalra vezetékjogi engedélyt nem kaptak, a nyomvonalat jelen ügy tárgyát képező tervre módosították. Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a beruházás során a végleges élőhely megszűnés illetve teremtés mértéke elhanyagolható, és a jelölőtársulást csupán ideiglenesen és könnyen regenerálhatóan terhelő taposási kár is viszonylag kis értéket (1190 m 2 ) mutat. A természeti állapotfelmérés során védett, illetve fokozottan védett növényfaj egyede nem került elő, fokozottan védett madár fészke nem található. A tervezett kivitelezési munkálatok nem okoznak nagymértékű zavarást, az üzemeltetés pedig semleges hatású lesz. A tervezett beruházás szabályszerű építése során a környező természetes és természet közeli növény- és állattársulások eredeti állapota gyakorlatilag változatlan marad. A terület flórája a nyomvonal mentén a földmunkák (oszlopelhelyezés) és a gépi mozgás miatt átmeneti károsodást szenved, de ez a természetes regenerációs folyamatoknak köszönhetően maradandó hatással nem jár. 12

13 A vezeték kialakítása és üzemeltetése - a dokumentációban részletezett madárvédelmi szempontok figyelembe vételével - jelentős hatást a madarakra nem jelent, a hálózat a területen nem új tájképi elem, a beruházás a tájvédelem érdekeit nem sérti. Következésképpen a rendelkezésemre álló információk alapján megállapítottam, hogy kikötéseim betartása mellett a beruházás várhatóan jelentős hatást nem gyakorol táj- és természetvédelmi szempontból az érintett Natura 2000 terület állapotára, a Natura 2000 jelölőfajokra és élőhelytípusokra. Jogszabályi háttér A természet védelméről szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 7. (5) bekezdése szerint: Elektromosenergia-szállító légvezetékek létesítésekor, valamint középfeszültségű szabad légvezeték teljes szakaszhosszra kiterjedő felújításakor olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a vadon élő madarakat nem veszélyeztetik. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény (Tvt.): - 7. (2) a.) pontja alapján: A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről (1) bekezdése szerint A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségük megőrzédét élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani..; (1) bekezdése kimondja: A 8. (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek, és területek kíméletével kell végezni. ; (1) bekezdésében foglaltak szerint: Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. ; (2) bekezdése alapján: Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. ; (1) bekezdése értelmében: Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.. A Rendelet 4. (1) bekezdése értelmében a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok, és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A Rendelet 10. (1) bekezdése kimondja Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok 13

14 természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. A Rendelet 10. (2) bekezdése alapján: Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni. A Rendelet 10. (3) bekezdése szerint: A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, amely alapján a hatásbecslést a felügyelőség végzi A hatásbecslési dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a természetvédelmi szakterület megfelelő részterületén szakértői jogosultsággal rendelkező személy végzi.. A Rendelet 10. (4) bekezdése értelmében: A hatásbecslés során - a 15. számú melléklet szerinti szempontokra figyelemmel - vizsgálni kell a tervnek vagy beruházásnak, illetve az azok megvalósítására vonatkozó egyéb ésszerű megoldásoknak a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatását. A Rendelet 10. (7) bekezdése szerint: A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá - a 4. (1) bekezdésre figyelemmel- nem ellentétes a jelölés céljaival Vízvédelem A légvezeték létesítése vízhasználatot nem igényel. A légvezeték tervezett nyomvonalának D- i vége a helyszínrajz szerinti 24-es oszloptól D-re eső szakasz érinti a Kehidakustány Termál Vízbázis védőterületét. (A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti hidrogeológiai védőövezet B zónáját.) A tárgyi tevékenység nem tartozik a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. mellékletében felsorolt védőövezeteken korlátozott és tiltott tevékenységek közé. A tervezett nyomvonal folyó nagyvízi medrét nem érinti. A tervezett nyomvonal keresztezi a Zalaszentgrót /2, , hrsz.-ú és a Kehidakustány 06/42, 012, 021, 142 hrsz.-ú árkokat, valamint a Kehidakustány 04 hrsz.-on a Kehida-patakot és a Kehidakustány 029/2 hrsz.-on a Kallósdi-patakot. A vezeték tartóoszlopai az érintett vízfolyásoknak a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 2. (3) bekezdése c) pontja szerint meghatározott 3 m szélességű parti sávján kívül helyezkednek el. A 21/2006 (I. 31.) Korm. rend. 2. (6) bekezdése szerint a parti sávot is magába foglaló parti ingatlan a szakfeladatok (esetenkénti vagy rendszeres mérések, vizsgálatok, szemlék, ellenőrzések, fenntartási munkák) közérdekű ellátására figyelemmel használható, hasznosítható. A III. fejezetben lévő előírásokat a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010 (IV. 29.) Korm. rendelet 73. (1) és (5) bekezdései és 1. melléklet pontja, illetve a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 2. (6) bekezdése alapján tettem. 14

15 Hulladékgazdálkodás A telepítés és az esetleges havária során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, illetve a helyszínről történő elszállítása a beruházó feladata. A keletkező hulladékok újrahasznosításra, illetve engedéllyel rendelkező hulladékkezelőkhöz kerülnek. Az üzemelés időszakában a javítási, karbantartási munkákat szakszerviz fogja végezni. Az esetlegesen keletkező nem veszélyes hulladékok elszállításáról, kezeléséről a karbantartó cég gondoskodik. A felhagyás során leszerelt oszlopokat, távvezetékeket az üzemeltető tovább hasznosítja, egyéb projekteknél felhasználja. Felügyelőségem szakértői véleménye, az eljárásban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem. Határozatom jogalapja a Kormányrendelet 5.. (2) bekezdésének ac.) pontja. Az érintetteket az eljárás megindításáról a Ket (6) bekezdése alapján, hozott döntésemről a Ket (3) és (5) bekezdései alapján hirdetményi úton értesítettem. Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet továbbiakban KvVM rendelet 1. számú melléklet, I. fejezet 49. pontja, a közegészségügyi szakhatósági közreműködés igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet I. sz. mellékletének XI. Fejezet 16. pontja, a földvédelmi szakhatósági közreműködés igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 18.. (1) bekezdése, a növény- és talajvédelmi szakhatósági közreműködés ,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet pontja, az örökségvédelmi szakhatósági eljárás illetékének jogalapja az évi XCII. törvény 29.. (1) bekezdése. Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket (1) bekezdése alapján a 99.. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé. A jogorvoslati eljárás díját a KvVM rendelet 2.. (4) (5) és (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítottam meg. Felügyelőségem hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet 8.. (1) bekezdésének c.) pontján, illetékessége az 1. számú melléklet IV. fejezetének 2. pontján alapul. A határozatot kapják: 1. Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8901 Zalaegerszeg, Pf Kehidakustány-Kallósd Községek Körjegyzője 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u Zalaszentgrót Város Jegyzője 8790 Zalaszentgrót, Dózsa u

16 4. Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda Keszthely, Balaton u Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca Pécsi Bányakapitányság 7623 Pécs, József Attila u Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Körzeti Földhivatala 8790 Zalaszentgrót, Széchenyi u Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tájékoztatásul kapja (melléklet nélkül): E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt Pécs, Búza tér 8/A. Blautech Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Szombathely, január 17. Bencsics Attila sk. igazgató 16

1/1. sz. melléklet Alsó-Zala-völgy (HUBF 20037) Natura 2000 terület fenntartási

1/1. sz. melléklet Alsó-Zala-völgy (HUBF 20037) Natura 2000 terület fenntartási ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című

Részletesebben

Alsó-Zala-völgy (HUBF20037) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Alsó-Zala-völgy (HUBF20037) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Alsó-Zala-völgy (HUBF20037)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/1924-16/2015 Ügyintézık: dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: A Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

2014. márciusban elvégzett feladatok:

2014. márciusban elvégzett feladatok: HAVI JELENTÉS 6. Tárgy: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztésére Időszak: 2014. március, 2014. április 2014. márciusban elvégzett feladatok:

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Putnoki Kányás-tető és Ősbükkös Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:11:38 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: 39.2 hektár

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 12-4/1/2012./I. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 68-1/15/2011./I. Műszaki

Részletesebben

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II.

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II. Iktatószám: VA/KTF02/1686-16/2016. Műszaki ügyintézők: Császárné Uhrin Noémi Bertalan Ágnes Katavics Eszter Szabó Erika Jogi ügyintéző: dr. Gombás Boglárka Telefon: 94/506-725 Tárgy: Őriszentpéter 366

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist. nat. Mus. Matr. 4. 1976-77. Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE, András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Further Data to the knowledge of the

Részletesebben

A Girincsi Nagy-erdő (HUBN20029) kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Girincsi Nagy-erdő (HUBN20029) kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve A Girincsi Nagy-erdő (HUBN20029) kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger, 2016 Készítette: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Elérhetőségei: Postacím: Eger

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Halastó és térsége Utoljára módosítva: 2013-12-17 18:09:07 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4503-14/2012. Tárgy: Tápiógyörgye Téglagyár 20 kv-os távvezeték

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

A HUDD20035 Pogányvölgyi rétek

A HUDD20035 Pogányvölgyi rétek A HUDD20035 Pogányvölgyi rétek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Egyeztetési anyag Csopak 2014. Támogatási határozat 1536230392 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1078-1/11/2009.III.

Részletesebben

A HUDI20019 Felső-Tápió

A HUDI20019 Felső-Tápió A HUDI20019 Felső-Tápió kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2015 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 fenntartási terv HUON20014 Gércei tufagyűrű és láprét kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/6395-28/2010. Előadó: dr. Felföldi Aliz Tóthmajor János Tárgy: M86 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

Szám: Tárgy: VAV/KTF/668-4/2015. Előadó: Molnár András dr. Gombás Boglárka. Melléklet: Liszó Község Polgármesteri Hivatala Liszó Kanizsai utca 2.

Szám: Tárgy: VAV/KTF/668-4/2015. Előadó: Molnár András dr. Gombás Boglárka. Melléklet: Liszó Község Polgármesteri Hivatala Liszó Kanizsai utca 2. Szám: Előadó: VAV/KTF/668-4/2015. Molnár András dr. Gombás Boglárka Tárgy: Melléklet: Sági Vadaskert (Liszó) működési engedélyének megküldése hirdetményezés céljából 1 pld. hirdetmény 1 pld. VAV/KTF/668-3/2015.

Részletesebben

A HUDI20022 Gógány- és Kőrös-ér mente

A HUDI20022 Gógány- és Kőrös-ér mente A HUDI20022 Gógány- és Kőrös-ér mente kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ÖNKORMÁNYZATI Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Várfürdő és Almássy-kastélypark Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:50:22 Megye: Békés Községhatár: Kétegyháza A terület kiterjedése: 14.2 hektár Védetté

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 28-án Tesoro Invest Kft. Iktatószám:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Egyeztetési anyag. Készítette: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger. 2012. május hava

Egyeztetési anyag. Készítette: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger. 2012. május hava Tiszaújvárosi ártéri erdők (HUBN220096) különleges természetmegőrzési területnek a Natura 2000 fenntartási terve és a Natura 2000 fenntartási terv készítését megalapozó dokumentációja Egyeztetési anyag

Részletesebben

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!)

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

A Tunyogmatolcsi Holt-Szamos (HUHN20159) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Tunyogmatolcsi Holt-Szamos (HUHN20159) különleges természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Tunyogmatolcsi Holt-Szamos (HUHN20159) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek BioAqua Pro Környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M.

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/2945-5/2015 Tárgy: Kunágota, 0271/67 hrsz-ú vízműtelep és 0269/51 hrsz-ú T2 sz. kútcsoport villamosenergia-ellátása, OTRDF 20/160 típ. oszloptranszformátor

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 214. 1 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország

Részletesebben

Tárgy: A Körös" megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása.

Tárgy: A Körös megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. október 17-től jogerős. SZBK/1714-29/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 9279-20/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Pulai Judit / Kristóf Andrea / Sovánné Nagy Gréte / Pandúr László / Bedők

Részletesebben

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT.

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. március 25-től JOGERŐS! SZBK/2888-10/2013. Ügyintéző: Farkas Emese E-mail: emese.farkas@mbfh.hu Hiv.szám: Log-K-162/2013.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3633-18/2011 Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Gyarmat

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

Tárgy: Lökösháza I.- kavics védnevű bányatelek 2012-2014. évi kitermelési MÜT módosítási és védőpillér lefejtési kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Lökösháza I.- kavics védnevű bányatelek 2012-2014. évi kitermelési MÜT módosítási és védőpillér lefejtési kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/3263-16/2012. Hiv. szám:- Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: Gellén János : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

A HUDI20016 Epöli szarmata vonulat

A HUDI20016 Epöli szarmata vonulat A HUDI20016 Epöli szarmata vonulat kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ÖNKORMÁNYZATI KIFÜGGESZTÉSRE Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/362-12/2013. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. szeptember

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V MÓRICGÁTI LÁPOK (HUKN20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 61845-2-14/2012. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. El adó: dr. Séra Judit Balástya Várostanya major 032-027 jsz.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 82208-5-37/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Csókási Antia Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy: Déli Áramlat Magyarország Zrt.,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ikervári Zsidahó dűlő Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:13:03 Megye: Vas Községhatár: Ikervár A terület kiterjedése: 61,4216 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2879-11/2013. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. február 19. Tárgy: Szeged V. homok védnevű

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

A Felsőregmeci Ronyva (HUBN20082) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Felsőregmeci Ronyva (HUBN20082) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Felsőregmeci Ronyva (HUBN20082) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Jósvafő 2013 Ügyfél Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner BioAqua Pro Környezetvédelmi

Részletesebben

1. Az erdőrészletek kialakítására vonatkozó erdőtervezési alapelvek

1. Az erdőrészletek kialakítására vonatkozó erdőtervezési alapelvek 5652 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 58. szám A vidékfejlesztési miniszter 47/2014. (IV. 24.) VM rendelete a 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE D e b r e c e n M e g ye i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 28-án Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/4291-5/2012. Hiv. szám: - Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015.

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3360-13/2015. Tárgy: Csanádapáca, 0130/58 hrsz. vízmű átadási pont villamos energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): Természetvédelmi prioritások és célkitűzések Rába Terület neve: Terület kódja: Terület besorolása: Kiterjedés: Rába HUFH20011 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 5106,7 ha Pioritás (SDF 4.2

Részletesebben