Genealógiai kutatások lehetısége a Vajdaságban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Genealógiai kutatások lehetısége a Vajdaságban"

Átírás

1 Fodor István, fılevéltáros Történelmi Levéltár, Zenta Genealógiai kutatások lehetısége a Vajdaságban A vajdasági közlevéltárak hálózata A vajdasági közlevéltárak rendszerének alapjait a Vajdaság Autonom Tartomány Népképviselıházának Fıbizottsága vetette meg hatvan évvel ezelıtt, 1946 novemberében kelt határozatával. E szerint kilenc vajdasági városban tudományos intézmények kialakításába kezdtek. Az intézmények feladata a régi tárgyak, könyvek, levéltári és irattári anyag, valamint a mőemlékek védelme volt. Hamarosan bebizonyosodott, hogy ebben a szervezési formában az intézmények nem hatékonyak. Elsıként a múzeumok önállósultak majd 1952-vel bezárólag megalakultak az önálló községközi állami levéltárak is. Azóta nyilvános regionális levéltár mőködik: Péterváradon, Mitrovicán, Fehértemplomon, Pancsován, Nagybecskereken, Nagykikindán, Zentán (óbecsei fiókkal), Szabadkán és Zomborban. A tartományi jelentıségő iratképzı szervek nayagát a Vajdasági Levéltár győjti be Újvidéken, amely a regioonális levéltárak szakmai felügyeletét is ellátja. Intézményeknek, egyetemeknek nincsenek nyilvános levéltárai, viszont a kutatóknak érdemes a múzeumokat is meglátogatni, mert mindnek van kisebb-nagyobb dokumentumgyőjteménye. Ez vélhetıen a kezdeti szervezési, szervezeti forma következménye. Nyilvános levéltárat illetve levéltári részleget mőködtet még a Szerb Tudományos és Mővészeti Akadémia Karlócán, ahol fıként a Szerb Görögkeleti Egyház anyagát gondozzák, továbbá Újvidéken a Szerb Matica hatalmas kéziratgyőjteménye is a kutatók rendelkezésére áll. A levéltári anyag kutatására vonatkozó jogszabályok A levéltári tevékenységet a Vajdaságban is az 1994-ben megjelent Törvény a kultúrjavak védelmérıl 1 szabályozza. E törvény 95. szakasza értelmében 2002-ig a Szerbiai Mővelıdési Minisztérium engedélyezte a külföldieknek a levéltári kutatást, attól kezdve a Tartományi Oktatási és Mővelıdési Titkárság engedélyével kutathatnak a vajdasági levéltárakban. Az engedély kiadása elıtt kikérik az érintett levéltár véleményét is. A titkárság szerb elnevezése: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu, címe Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16. A kutatási engedély megszerzését nagyban megkönnyíti, ha a határon túli és vajdasági levéltárak között fennáll a kölcsönösség elve. 1 Zakon o kulturnim dobrima, A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, év 71. szám 1

2 A kultúrjavak, így a levéltári anyag külföldre vitelét is pl. kiállítási céllal, az említett törvény 118. szakasza szabályozza és a tartományi titkárság engedélyéhez köti. Miben kutathatnak? A Vajdaságban a levéltári anyagot az 1974-ben megjelent ide vonatkozó jugoszláv módszertani utasítás szerint 2 három fıcsoportba (A, B, C) soroljuk. Ezek mindegyike további csoportokra, esetenként alcsoportokra tagolódik. Ezt a besorolási rendet egyebek mellett azért tartom közlésre érdemesnek, mert napjainkban is használják az egykori Jugoszlávia utódállamainak levéltárai. A. ÁLLAMI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK ÉS EGYÉB KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK IRATAI B. CSALÁDI ÉS SZEMÉLYI FONDOK C. GYŐJTEMÉNYEK Az A jelő fondfıcsoport tovább tagolódik: 1. A közigazgatási és közfeladatot ellátó 1.1. A feudális kor végéig, 1848-ig 1.2. A kapitalista kor kezdetétıl, 1849-tıl 1918-ig 1.3. A levéltári fondok 1941-tıl 1944/45-ig 1.4. A levéltári fondok 1944/1945 után 2. A jogszolgáltatás szervei 2.1. A levéltári fondok 1944-ig 2.2. A levéltári fondok 1944 után 3. Katonai szervek, szervezetek és intézmények 3.1. A levéltári fondok 1941-ig 3.2. A levéltári fondok 1941 után 4. Közmővelıdési, kulturális, tudományos intézmények és szervezetek 4.1. Oktatási intézmények és szervezetek 4.2. Mővelıdési intézmények és szervezetek 4.3. Tudományos intézmények és szervezetek 5. Szociális és egészségügyi intézmények 5.1. Szociális intézmények, és intézetek 5.2. Egészségügyi intézmények 6. Gazdasági szervek és pénzintézetek 6.1. A kapitalizmus korszaka Bankok és pénzintézetek (takarékpénztárak és hitelszövetkezetek is) 2 Levéltári fondok és győjtemények a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság levéltáraiban és levéltári tagozataiban. Módszertani utasítás. In: Arhivist, évi 2. szám 2

3 Gazdasági társulatok, testületek, egyesületek Gazdasági vállalatok Ipari Mezıgazdasági és erdészeti Kereskedelmi, vendéglátó-ipari és idegenforgalmi Közlekedési Egyéb Kisipari vállalatok, üzemek Szövetkezetek Egyéb 7. Társadalmi-politikai szervezetek, társulatok és testületek 7.1. Politikai pártok és társadalmi-politikai szervezetek Politikai pártok Polgári és politikai célú társulások 7.2. Szakmai szervezetek, testületek, egyesületek 7.3. Jóléti és segélyezı egyesületek, társulatok 7.4. Kulturális és népmővelı egyesületek 7.5. Mővészeti egyesületek, társulatok 7.6. Sportegyletek és -egyesületek 7.7. Egyéb egyesületek 8. Egyházi szervezetek és intézmények 9. Egyéb szervek A B jelő fondfıcsoport: 1. Családok 2. Személyek A C fıcsoport a Győjtemények 1. Térképtár 2. Tervtár 3. A levéltárban kialakított győjtemények (oklevelek, címeres levelek, pecsétek és lenyomatok, pecsétnyomók és bélyegzık, nyomtatványok, stb.) 4. Reprodukciók (biztonsági mikrofilmek, más intézmények anyagáról készült másolatok, fotók, egyéb reprodukciók) 5. Vegyes győjtemények (eseményekhez, személyhez kötött, kéziratok) 3

4 Segédletek A vajdasági segédletkészítési gyakorlat egyik jellegzetessége az, hogy minden fond két nagy csoportra oszlik, az irattári segédletekre (könyvekre/kötetekre) és az iratokra. Csak ezeken belül következik az állagok, sorozatok felsorolása. A fondhoz készült levéltári segédletek a következık: csak egyszerő összeírás, doboz- vagy kötetjegyzék. Szerv- és fondtörténettel, kutatói útmutatóval ellátott összegzı leltár (sumarni inventar = áttekintı raktári jegyzék). Középszintő rendezés után a fondokhoz belsı használatra ismertetık készülnek (obrazac za vodič). Néhány levéltár különlegessége az ismertetı leltár, amely egy fond iratanyagában, a levéltáros által fontosabbank tartott dokumentumokról nyújt bıvebb információkat. Regeszta, az egyes iratok tartalmi kivonata, gyakorlatilag az ügyiratok kialakulása elıtti iratokról készült. Ez után már az ügyiratok rövid tartalmi kivonata az analitikus leírás (analitički opis), azok összeségébıl pedig a kiadásra szánt levéltári segédletek, az analitikus leltárak (analitički inventar) készülnek. Regeszták és analitikus leltárak csak darabszinten rendezett iratokról készülnek, amelyekhez személynév-, helynév- és tárgymutató is tartozik. A kutató munkáját segítik még a levéltárak által kiadott ismertetık, fond- és állagjegyzékek. Külön figyelmet érdemel a Vajdasági Levéltárak Közössége munkája nyomán, egységes szerkesztásben, a hetvenes években megjelent, levéltári vodič -ok sorozat. A kutató számára nélkülözhetetlen útmutató a Levéltári fondok és győjtemények a JSZSZK levéltáraiban és levéltári részlegeiben, Vajdaság SZAT, 3 kötet címő egységes fond- és állagjegyzék. Kutatás elıtt érdemes a levéltárak honlapját is felkeresni. Kutatásra érdemes fondcsoportok és fondok Ebben a fejezetben a levéltárak elérhetıségei mellett közlöm azoknak a fondoknak a számát, amelyben a családtörténet-kutató nagy valószínőséggel eredményes kutatást folytathat. A fondok száma állandó, csak nagyon kivételes esetben fordul elı, hogy ugyanazt a fondszámot az idık folyamán két különbözı fond megjelölésére is felhasználták. Tudni kell még, hogy a fondok anyagának korszakokra bontását nem minden esetben végezték el a levéltárak. Ebbıl következik az, hogy a fond neve a levéltárban az iratképzı legutolsó használatban lévı (hivatalos) neve. 4

5 Vajdasági Levéltár, Újvidék Arhiv Vojvodine, Novi Sad Cím: Novi Sad Dunavska 35. Telefon: (381) 21/ Fax: (381) 21/ Web: Ügyfelek és kutatók fogadása hétfıtıl péntekig óra között. 8. Egyházi szervezetek és intézmények: F. 4., 405., 1., 3., Családok: (-) Személyek: F. 478., A levéltárban kialakított győjtemények: F. 398., 401., 400., 469., (402. A vajdasági egyházi anyakönyvek győjteménye, )., 470., 468., Reprodukciók: Mikrofilmgyőjtemény a VL anyagáról, felvétel. 5. Vegyes győjtemények: F. 374., 444., 438. Történelmi Levéltár, Fehértemplom Istorijski Arhiv, Bela Crkva Cím: Bela Crkva Ulica 1 oktobra 40. Telefon: (381) 13/ Fax: (381) 13/ Web: Ügyfelek és kutatók fogadása hétfıtıl péntekig óra között. 3 (-) Nincs, vagy esetünkben érdektelen fond(csoport). 5

6 8. Egyházi szervezetek és intézmények (Felekezeti egyházi anyakönyvek): F. 558., 541., 560., 536., 556., 548., 546., 555., 554., 538., 545., 539., 557., 559., 551., 549., 550., 547., 569., 543., 531., 532., 571., 542., 561., 540., 553., 568., 552., 544., 562., 537., 534., 535., Családok: (-). 2. Személyek: (-). 3. A levéltárban kialakított győjtemények: F. 428., 442., 448., 427., 454., 452., 450., 432., 447. Szerémség Történelmi Levéltára, Mitrovica Istorijski arhiv Srem, Sremska Mitrovica Cím: Sremska Mitrovica ulica Vuka Karadžića 4. Telefon: (381) 22/ Fax: (381) 22/ Web: Ügyfelek és kutatók fogadása hétfıtıl péntekig óra között. 8. Egyházi szervezetek és intézmények: F. 1., 7., 952., 12., 986., 324., 360., 971., 2., 975., 5., 11., 953., 1236., 972., 3., 4., 852., 982., 17., 18., 329., 1108., 970., 323., 968., 9., 967., 979., 347., 1047., 713., 14., 969., 6., 1037., 325., 779., 15., 362., 803., Családok: (-). 2. Személyek: F. 22., 38., 39., 20., A levéltárban kialakított győjtemények: F , Reprodukciók: F 1119., Vegyes győjtemények: F

7 Történelmi Levéltár, Nagybecskerek Istorijski arhiv, Zrenjanin Cím: Zrenjanin Trg slobode 10. Telefon: (381) 23/ Fax: (381) 23/ Web: Ügyfelek és kutatók fogadása hétfıtıl péntekig óra között. 8. Egyházi szervezetek és intézmények: F. 468., 6., Családok: F. 582., 10., 12., 583., 581., Személyek: F. 43., 580., 34., 59., 14., 534., 38., 575., 627., 60., A levéltárban kialakított győjtemények: F (Egyházi anyakönyvek győjteménye), 2., 9., 4., Reprodukciók: F Vegyes győjtemények: (-). Történelmi Levéltár, Nagykikinda Istorijski arhiv, Kikinda Cím: Kikinda Trg srpskih dobrovoljaca 21. Telefon: (381) 230/ Fax: (381) 230/ Web: Ügyfelek és kutatók fogadása hétfıtıl péntekig óra között. 8. Egyházi szervezetek és intézmények: F. 5., 7., 4., 1. 7

8 1. Családok: (-). 2. Személyek: (-). 3. A levéltárban kialakított győjtemények: F. 2., 244. Történelmi Levéltár, Pancsova Istorijski arhiv, Pančevo Cím: Pančevo Nemanjina 7. Telefon: (381) 13/ Fax: (381) 13/ Web: Ügyfelek és kutatók fogadása hétfıtıl péntekig óra között. 8. Egyházi szervezetek és intézmények: F Családok: F. 11., 7., Személyek: F. 14., A levéltárban kialakított győjtemények: (-). 4 Reprodukciók: Mikrofilmgyőjtemény Pancsova, Antalfalva, Alibunár, Ópáva és Kevevára anyakönyvi hivatalaiban (!) ırzött felekezeti anyakönyvekrıl, Vegyes győjtemények: F. 1., 5., 12., 65. Istorijski arhiv, Subotica Cím: Subotica Trg slobode 1/III. Telefon: (381) 24/ Fax: (381) 24/ Történelmi Levéltár, Szabadka 8

9 Web: Ügyfelek és kutatók fogadása hétfıtıl péntekig óra között. 8. Egyházi szervezetek és intézmények: (-). 1. Családok: F. 1., 286., 287., 303., Személyek: F. 270., 7., 430., 29., 14., A levéltárban kialakított győjtemények: F. 164., 340., 24., 427., 181., 208. (Egyházi anyakönyvek győjteménye), 451. (Egyházi anyakönyvek győjteménye). 4 Reprodukciók: F. 310., Vegyes győjtemények: F. 176., 428., 216., 217. Újvidék Város Történelmi Levéltára Istorijski arhiv grada Novog Sada, Novi Sad Cím: Petrovaradin Tvrñava 7. Telefon: (381) 21/ Fax: (381) 21/ Web: Ügyfelek és kutatók fogadása hétfıtıl péntekig óra között. 8. Egyházi szervezetek és intézmények: (-). 1. Családok: F Személyek: F. 79., 108., 116., A levéltárban kialakított győjtemények: (-). 4 Reprodukciók: (-). 9

10 5. Vegyes győjtemények: (-). Történelmi Levéltár, Zenta Istorijski arhiv, Senta Cím: Senta Glavni trg 1/II. Pf: 56. Telefon: (381) 24/ Fax: (381) 24/ Web: Ügyfelek és kutatók fogadása hétfıtıl péntekig óra között. 8. Egyházi szervezetek és intézmények: F. 554., 42., 551., 671., 5., 555., 550., 670., 7., 607., 552. (Egyházi anyakönyvek). 1. Családok: (-). 2. Személyek: F. 13., 66., 8., 444., A levéltárban kialakított győjtemények: F. 1., 6. 4 Reprodukciók: F (Mikrofilmek győjteménye a levéltár anyagáról). 5. Vegyes győjtemények: F. 338., 370., 381. Történelmi Levéltár, Zombor Istorijski arhiv, Sombor Cím: Sombor Trg Cara Lazara 5. Telefon: (381) 25/ Fax: (381) 25/ Web: Ügyfelek és kutatók fogadása hétfıtıl péntekig óra között. 10

11 8. Egyházi szervezetek és intézmények: (-). 1. Családok: (-). 2. Személyek: F. 66., 174., 413., 57., 67., 68., A levéltárban kialakított győjtemények: F. 1., 475., 2., 9. (Felekezeti anyakönyvek győjteménye, ), Reprodukciók: (-). 5. Vegyes győjtemények: F. 56., 40., 7., 54., 61., 63.,

12 IRODALOM 1. Lalić, Sredoje: Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odelenjima u SFRJ. 3. SAP Vojvodina, Beograd, Fodor István Molnár Tibor: A zentai Történelmi Levéltár. Zenta, A vajdasági községközi levéltárak segédletei. 4. Fodor István Apró Erzsébet: A Kárpát-medence levéltári forrásai. Fond- és állagjegyzék. A vajdasági levéltárak magyar provenienciájú fondjai és állagai ig. Kézirat. 12

1506 2006 Senta slobodan kraljevski grad Zenta szabad királyi város

1506 2006 Senta slobodan kraljevski grad Zenta szabad királyi város ARHIVI VOJVODINE I MAĐARSKE VAJDASÁG ÉS MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Arhivski dani 2006, Senta Levéltári Napok 2006, Zenta 1506 2006 Senta slobodan kraljevski grad Zenta szabad királyi város Mreža arhiva u

Részletesebben

Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám

Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám A bıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet kiegészítésérıl szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv.

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára N A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Nógrád Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r n ó g r á d Megyei levélt

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA 2012 2017

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA 2012 2017 LELET A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA 2012 2017 69 [ ] figyelembe véve, hogy a pluralista és valódi demokratikus társadalomnak nemcsak tiszteletben kell tartania minden nemzeti

Részletesebben

A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR KÉZIRATOS TÉRKÉPEINEK GYŰJTEMÉNYE

A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR KÉZIRATOS TÉRKÉPEINEK GYŰJTEMÉNYE Milodánovics Mária A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR KÉZIRATOS TÉRKÉPEINEK GYŰJTEMÉNYE A LEVÉLTÁRI HÁLÓZAT MEGSZERVEZÉSÉRŐL ÉS A LEVÉLTÁRAK MUNKÁJÁRÓL - Hazánk területén a levéltári szolgálat minden köztársaság

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.) Az érsekség rövid bemutatása...1 1.1.) A névhasználat változásai...1 1.2.) Területi változások...3 1.3.) Az érseki tartomány...4 1.4.) A főegyházmegye hívei és papsága számadatok tükrében...5

Részletesebben

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2005/06. év Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000

Részletesebben

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár Kvv Környezet védelmi és vízügyi levéltár A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i k ö r n y e z e t v é d e l m i és vízügyi levélt á r A kiadványt támogatta:

Részletesebben

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 10. bekezdésének 2. pontja és 97. szakaszának 4., 5. és 7. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

MUSEUM PASS. DKMT Eurorégió

MUSEUM PASS. DKMT Eurorégió MUSEUM PASS DKMT Eurorégió DKMT Eurorégió JUDETUL SATU MARE MAGYARORSZÁG FEJÉR MEGYE SZOLNOK MEGYE HRVATSKA JUDETUL GORJ JUDETUL CARAS-SEVERIN S E R B I A «HUNEDOARA JUDETUL JUDETUL TIMIS BOSNE I HERCEGOVINE

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

E-közigazgatási alapismeretek

E-közigazgatási alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 2008-2011-es ÉVEKRE

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 2008-2011-es ÉVEKRE OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 2008-2011-es ÉVEKRE A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Köszöntı 2010. február 16.

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Köszöntı 2010. február 16. Mediterrán és Balkán Fórum IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Köszöntı 2010. február 16. KEDVES OLVASÓ! A PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (KMBTK) által útjára indított Mediterrán és Balkán Fórum

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

T/5539. számú. törvényjavaslat

T/5539. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5539. számú törvényjavaslat a magyar nemzeti értékekrıl és a hungarikumokról Elıadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2011. december 2 2011. évi törvény

Részletesebben

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TİL 2014-IG TERJEDİ IDİSZAKRA

ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TİL 2014-IG TERJEDİ IDİSZAKRA SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE ZENTA KÖZSÉG SZOCIÁLIS POLITIKAI BIZOTTSÁGA ZENTA ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. MÁJUS 19. Z E N T A 50. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

I. E-kutatás különböző honlapokon

I. E-kutatás különböző honlapokon E-KUTATÁS A LEVÉLTÁRBAN\ADATBÁZISOK (BFL-microsite) I. E-kutatás különböző honlapokon A BFL adatbázisai több honlapon érhetők el. Mindegyik honlap sajátos tartalmakat kínál, eltérő keresési lehetőségekkel

Részletesebben