levéltár elődje 1947-ben jött létre, az alakuló zentai múzeum keretében önálló intézményként január 19-étől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "levéltár elődje 1947-ben jött létre, az alakuló zentai múzeum keretében önálló intézményként 1952. január 19-étől"

Átírás

1 Dolgainkról Műhely 9 Molnár Tibor a családtörténeti kutatások lehetőségei a zentai Történelmi Levéltárban Mottó: Az elődök tisztelete és emléküknek megbecsülése az alapja a családszeretetnek és egyszersmind a hazafiasságnak is. Ezért amelyik család a múltját elhanyagolja és őseinek emlékét nem tiszteli, az a nemzet életfájának egyik gyökerét metszi el (Esterházy Péter) A zentai Történelmi Levéltár levéltár elődje 1947-ben jött létre, az alakuló zentai múzeum keretében önálló intézményként január 19-étől A működik. Mint területi ún. községközi általános levéltár a vajdasági levéltári hálózat részét képezi, az alapítói jogokkal Zenta község rendelkezik. 1 A zentai Történelmi Levéltár illetékességi területe öt községre terjed ki: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás. A zentai az egyetlen olyan vajdasági levéltár, amelynek kihelyezett tagozata van ez Óbecsén működik. A magyarkanizsai, zentai és adai keletkezésű levéltári anyagot Zentán, az óbecseit és szenttamásit a levéltár óbecsei raktáraiban őrzik. 2 A levéltári anyag mennyisége 5459 iratfolyóméter, 1 A Vajdaság területén hasonló intézmény működik Zomborban, Szabadkán, Újvidéken, Nagykikindán, Nagybecskereken, Pancsován, Fehértemplomon és Mitrovicán. Újvidék a székhelye a Vajdasági Levéltárnak. 2 Fodor István Molnár Tibor (szerk.): A zentai Történelmi Levéltár. Zenta, o.

2 10 Molnár Szerző Tibor amelyet 806 fondba soroltak. 3 A levéltárban őrzött levéltári anyag zöme a XX. században keletkezett, kisebb mennyisége a XIX. századból származik: a régebbi időkből viszonylag csekély iratanyagot tárolnak. A levéltárban őrzött fondokat, a fondképző jellegétől függően három nagy csoportba sorolták 4 : állami szervek, intézmények, szervezetek és más intéz- mények fondjai, családi és személyi fondok, gyűjtemények. Az első fondcsoport tovább tagozódik a következő felosztás szerint 5 : közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek, a jogszolgáltatás szervei, katonai szervek, szervezetek és intézmények, közművelődési, kulturális, tudományos intézmények és szervezetek, szociális és egészségügyi intézmények, gazdasági szervek és pénzintézetek, társadalmi-politikai szervezetek, társulatok és testületek, egyházi szervezetek és intézmények, egyéb szervek. A közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek fondcsoportja időrendileg a vidékünkön lejátszódott társadalmi-politkai 3 A december 31-ével összegezett adatokat a következő kiadvány tartalmazza: Fodor István Apró Erzsébet: A vajdasági levéltárak magyar provenienciájú fondjai és állagai 1918-ig. Budapest, o. 4 Fodor Apró, 13. o. 5 Fodor Molnár, 69. o.

3 Cím A családtörténeti kutatások lehetőségei változásokat tiszteletben tartva periódusokra osztódik a következő beosztás szerint 6 : a feudalizmus végéig 1848-ig keletkezett fondok, az ig keletkezett fondok, az ig keletkezett fondok, az között keletkezett fondok, az 1945 után keletkezett fondok. A levéltár fondjainak zöme középszinten rendezett: áttekintő raktári jegyzék készült hozzájuk. Az áttekintő raktári jegyzék tartalmazza a fondképző szerv rövid történetét, az iratanyag történetét, kutatói útmutatót, valamint összegező leltárat, amely tartalmazza az őrzési egységek könyvek, dobozok évkörét és tartalmának rövid leírását. 7 Ennek áttanulmányozását követően a kutató eldöntheti, mely könyvre, dobozra lehet szüksége kutatásai során. A levéltár szerény kutatótermeiben kutatásra lehetőség van Zentán és Óbecsén is. A külföldi állampolgárok kutatása a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárságtól kapott engedélyhez kötött. Családtörténeti kutatások a zentai Történelmi Levéltárban Családtörténeti kutatások vidékünkön a 1990-es évek elején kezdődtek: ezt megelőzően csak kevesen érdeklődtek családjuk múltja iránt. Az érdeklődés megnövekedése nem csupán a divatnak, vagy hobbinak tudható be, sokkal inkább pragmatikus okoknak. A 90-es évek zűrzavaros időszaka, Jugoszlávia felbomlása sokakat késztetett szülőföldjük elhagyására, új haza keresésére. A letelepedéshez és az állampolgárság 6 Fodor Molnár, 69. o. 7 Fodor Apró, 19. o.

4 12 Molnár Tibor megszerzéséhez szükséges volt a származás igazolása. Származási adatokra szükség volt a rendszerváltozás hozadékaként lehetővé vált vagyoni kárpótláshoz, esetleges örökösödésekhez, névváltoztatásokhoz is. Tapasztalataink szerint a családtörténeti kutatások megkerülhetetlen és legtöbb használható adattal kecsegtető forrásai az egyházi anyakönyvek és a bírósági iratok. Egyházi anyakönyvek: a családtörténeti kutatások alfái és omegái A családkutatás legfontosabb forrásai az egyházi anyakönyvek. Ezek eredetileg könyv formájában vezetett, egyházi keletkezésű magánjogi okiratok, amelyekbe az adott valláshoz/felekezethez tartozó fizikai személyekre vonatkozó adatokat jegyezték fel. 8 A rendszeres anyakönyvezést az 1563-ban megtartott tridenti zsinaton rendelte el IV. Pius pápa. A történelmi Magyarország területére vonatkozóan az 1611-ben megtartott nagyszombati zsinat intézkedett az anyakönyvek vezetéséről. Az V. Pál pápa által kibocsátott enciklika Rituale Romanum értelmében az anyakönyvek vezetése 1625-től az egész országban kötelezővé vált. Öt különböző feljegyzést kellett vezetni: keresztelési ( liber baptisatorum), házasságkötési ( liber coplatorum), halálozási ( liber defunctuorum), bérmálási anyakönyveket ( liber confirmatorum), valamint a húsvéti áldozás időpontjában az egész lakos- ság összeírását tartalmazó feljegyzést, háztartások családok szerint (liber status animarum). 9 8 Doboš, Janoš: Zaštita crkvenih matičnih knjiga u Vojvodini. Arhivski anali, 1. évf. (1992) 1. sz. 39. o. 9 Doboš, o.

5 A családtörténeti kutatások lehetőségei A folyamatos és általános érvényű anyakönyvezés Magyarország egész területén csak a török hódoltság megszűnését követően vált lehetségessé: vidékünkön ez az 1697-es zentai csatához, valamint az azt követő karlócai békekötéshez köthető. Már ha lett volna kit anyakönyvezni, mivel ebben az időben 1702-ben Herdegen szegedi kamarai tiszttartó öszszeírása szerint Zentán csupán 1657, Adán 25, Ókanizsán 912, Martonoson 648, Óbecsén 1091 személy élt. 10 Ebben az időszakban a pasztorálást a terepet időről időre bejáró ferencesek látták el. Ebből az időből származó feljegyzéseiket, minden bizonnyal, valamely egyházi levéltárban őrzik. A Tisza-mente újbóli betelepítése 1751-et követően vált tömegessé: ekkor főleg az ország északi megyéiből érkeztek telepesek, akik benépesítették a vidéket. 11 Miután templomok épültek és plébánosok érkeztek a Tiszamentére, az egyházi anyakönyvezés is megkezdődött. Ezt igazolja a zentai Történelmi Levéltárban őrzött legrégebbi egyházi anyakönyv, amelyet Ókanizsán nyitottak meg 1755-ben. Hogyan kerültek az egyházi anyakönyvek a levéltárba? A jugoszláv állam 1946-os keltezésű állami anyakönyvekről szóló törvénye azokat az egyházi anyakönyveket is közjogi okiratokká minősítette, amelyeket a Bácska és a Bánság területén 1895-ig, ill. a Szerémség és Jugoszlávia egyéb területein 1945-ig a különböző vallási felekezetek vezettek ben szövetségi szinten újabb törvényt alkottak (Sl. list 109/1947), melynek értelmében az egyházi anyakönyvekről amelyeket január 1-től vezettek másolatokat készítenek. 13 Ennek érdekében a népbizottságok átvették az egyháztól az anyakönyveket azzal 10 Dobos János és mások: Zenta monográfiája I. Zenta, o. 11 Dobos János és mások, o. 12 Službeni list FNRJ 29/1946 Zakon o državnim matičnim knjigama. 13 Službeni list FNRJ 109/1947 Opšta načela za prepisivanje matičnih knjiga (knjiga rođenih, venčanih i umrlih) koje su vođene na području gde nisu postojale državne matične knjige.

6

7

8 16 Molnár Tibor A levéltár tulajdonában lévő legrégebbi, 1755-ös keltezésű anyakönyv első lapja. az ígérettel, hogy záros határidőn belül elkészülnek a másolatok, ezt követően pedig az eredetieket visszaszármaztatják. Ebből azonban semmi sem valósult meg, hisz ilyen terjedelmű munkához a népbizottságok nem rendelkeztek kellő számú szakképzett munkaerővel valójában nem is állt szándékukban átírni az anyakönyveket. A Bácskában az között keletkezett egyházi anyakönyveket kellett másolásra átvenni ehhez képest a plébániákról elhozták a kezdetektől fellelhető összes anyakönyvet, bezárólag azzal a kötettel, amelyben az 1895-ös év volt. Az így begyűjtött egyházi anyakönyvek a népbizottságok anyakönyvi hivatalaiba, illetve a falvakban létesített helyi irodákba kerültek, ahol az anyakönyvezetők rendelkezésére álltak. 14 A zentai egyházi anyakönyvek 1966-ban kerültek a zentai Történelmi Levéltár birtokába, az óbecseiek, bácsföldváriak és péterréveiek pedig az 1980-as években ill ben. 15 Az anyakönyveket fondokba rendezték, ezek a fondok együttesen az egyházi szervezetek és intézmények fondcsoportját alkotják. A magyarkanizsai és moholi anyakönyvek csak jóval később kerültek a levéltárba: az előbbiek 2006-ban, az utóbbiak 2007-ben gyakorlatilag mint letétbe helyezett levéltári anyag. Ennek oka az, hogy 2006-ban a szerb parlament törvényt hozott az államosított egyházi vagyon ingatlanok és ingóságok visszaszármaztatásáról. 16 Ennek értelmében az egyházi anyakönyveket is vissza kell származtatni jogos tulajdonosuknak, azonban ennek időpontja nincs pontosan meghatározva: a törvény értelmében ez közös megegyezés alapján dől el. A levéltárnak ezzel lehetősége nyílt arra, hogy a frissen beérke- 14 Dobos, o. 15 Kalmar, Karolj: Vrste, očuvanost i postupci prilikom vraćanja crkvenih matičnih knjiga na području Istorijskog arhiva Senta. Arhivski anali, 1. évf. (1992) 1. sz o. 16 Službeni glasnik Republike Srbije 46/2006 Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama.

9 A családtörténeti kutatások lehetőségei zett egyházi anyakönyvekről digitális fényképek formájában másolatot készítsen. A zentai Történelmi Levéltár gyűjtőterületén az egyházi anyakönyvek egyelőre Adáról, Szenttamásról, Nádaljáról és Turjáról nem kerültek a levéltárba. Az egyházi anyakönyvekhez esetenként készültek betűrendes mutatók, amelyek jelentősen megkönnyítik a kutatást. A mutatók tartalmazzák az alapvető adatokat, pl. a kereszteltek anyakönyveihez készült mutatók a gyermek vezeték- és keresztnevét, a szülők nevét és a keresztelés időpontját. A mutatók azonban csak Zentáról, Adorjánról, Óbecséről és Péterrévéről kerültek be a levéltárba, a többi település esetében a plébániákon maradtak. A kutatás során ezért szükség lehet a helybeli plébánosok segítségére is. Szerencsés eset, hogy a zentai Történelmi Levéltárhoz gyűjtőterületének valamennyi településén a XVIII. és a XIX. században az egyes felekezetnek csak egy-egy anyakönyvezési helye volt. Egyházi anyakönyvek a zentai Történelmi Levéltárban (település, felekezet, anyakönyvek fajtája, évköre, fondjelzet): a.) Zentán őrzött egyházi anyakönyvek: Zenta római katolikus ( ) TLZ F. 005 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak mutató: kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Zenta pravoszláv ( ) TLZ F. 007 kereszteltek

10 18 Molnár Tibor házasságkötések elhalálozottak mutató: kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Felsőhegy római katolikus ( ) F. 042 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Horgos római katolikus ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Martonos római katolikus ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Martonos pravoszláv ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Magyarkanizsa római katolikus ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak

11 A családtörténeti kutatások lehetőségei Magyarkanizsa pravoszláv ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Magyarkanizsa izraelita ( ) F. 607 születési házasságkötési elhalálozottak Adorján római katolikus ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak mutató: kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Csantavéri szállások római katolikus ( ) kereszteltek Mohol római katolikus ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Mohol pravoszláv ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak

12 20 Molnár Tibor Mohol izraelita ( ) születettek házasságkötések elhalálozottak Mohol nazarénus ( ) születettek elhalálozottak b.) Óbecsén őrzött egyházi anyakönyvek Óbecse pravoszláv ( ) F. 550 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak mutató: kereszteltek Óbecse római katolikus ( ) F. 551 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak mutató: kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Óbecse izraelita ( ) F. 552 születettek házasságkötések

13 A családtörténeti kutatások lehetőségei Bácsföldvár római katolikus ( ) F. 554 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Bácsföldvár pravoszláv ( ) F. 555 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Péterréve pravoszláv ( ) F. 670 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Péterréve katolikus ( ) F. 671 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak mutató: kereszteltek elhalálozottak Új fejleménynek számít, hogy a Vajdasági Levéltárban megtalálhatók a következő a zentai levéltár gyűjtőterületéhez tartozó települések izraelita anyakönyveinek másolatai 17 : Magyarkanizsa , Martonos , Mohol , 17 Fodor Apró, 69. o.

14

15

16 24 Molnár Tibor Betűrendes mutató kereszteltek anyakönyvéhez. Péterréve , Zenta Fontos, hogy a kutató a levéltárba való belépés előtt felvértezze magát a kutatáshoz nélkülözhetetlen alapvető információkkal. Ehhez szükséges áttanulmányozni az odahaza megtalálható okmányokat, kikérdezni az idősebb rokonokat, az anyakönyvi hivatalból kikérni a szükséges anyakönyvi kivonatokat. Minimális követelmény, hogy legalább egy személy pontos keresztelési/születési, házassági vagy elhalálozási dátumát ismerjünk az október 1-je előtti időszakból. A levéltár gazdag szakkönyvtárában érdemes áttanulmányozni a témára vonatkozó irodalmat, könyvanyagot: ebből a szempontból megkerülhetetlen Gyetvai Péter kapitális háromkötetes munkája, amely a koronakerület telepítéstörténetét dolgozza fel. 18 Fontos forrás lehet Zenta monográfiájának I. kötete. Támpontot adhatnak azok a kiadványok, amelyek az I. világháborúban elesett zentai, magyarkanizsai, martonosi és horgosi katonák adatait tartalmazzák 19, de egyéb helytörténeti munkák is elsősorban a monográfia füzetek sorozata 20 hasznos információkat tartogathatnak. Az anyakönyvekben a megfelelő kutatási technikát alkalmazva, visszafelé haladva szerencsés esetben eljuthatunk őseink felkutatásával addig a pontig, aminek az anyakönyvek megléte szab határt. A kikutatott adatok ismeretében megszerkeszthetjük egy adott család családfáját. Érdemes a mellékágakat is kutatni. 18 Gyetvai Péter: A Tiszai korona-kerület telepítéstörténete I-III. Kalocsa, Molnár Tibor: Az I. világháború zentai áldozatai. Zenta, 2001; Uő: Kanizsa község I. világháborús hősi halottai. Tóthfalu, A zentai Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre a monográfia füzetek sorozatában 1964 és 2007 között 67 címszót jelentetett meg.

17 A családtörténeti kutatások lehetőségei A családfa azonban csupán a rokonsági kapcsolatokat szemlélteti, egy vázat képez, amit hogy a valódi családtörténet kialakuljon szükséges egyéb adatokkal burkolni. A családtörténethez szükséges, hogy a családfán szereplő ősök társadalmi-gazdasági helyzetére, szerepére vonatkozó adatokat is felkutassuk. Erre a legalkalmasabb forrásnak a jogszolgáltatási szervek iratai, ezen belül is a bíróságok hagyatéki iratai bizonyultak. Bírósági iratok a családkutatás szolgálatában Magyarországon 1869-ben történt meg a közigazgatás és az igazságszolgáltatás különválasztása: a közigazgatási hatóságok és a bíróságok ezután nem avatkozhattak egymás hatáskörébe. 21 Az 1869-ben megfogalmazott elvek alapján az első folyamodású bíróságok szervezetét az 1871: XXXI. az első folyamodású bíróságok rendezéséről szóló és a XXXII. az elsőfokú királyi törvényszékek és járásbíróságok életbelépéséről szóló törvénycikkben állapították meg. A járásbíróságok illetékességébe került a hagyatéki ügyek tárgyalása és az ingatlanok tulajdonjogát bizonyító telekkönyvek vezetése. 22 A zentai Történelmi Levéltár gyűjtőterületén Zentán és Óbecsén mint járási székhelyeken a járásbíróságok ben kezdték meg munkájukat. 23 A zentai Királyi Járásbíróság illetékességi területe magában foglalta a következő településeket 24 : 21 A Magyar Királyságnak a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869: IV törvénycikke értelmében. 22 Molnár Tibor: 135 godina senćanskog suda A zentai bíróság 135 éve ( ). Zenta, o. 23 Molnár 2007, 181. o. 24 Molnár 2007, 181. o.

18 26 Molnár Tibor Ada és a hozzá tartozó települések: Oromvég és Tornyos, Magyarkanizsa és a hozzá tartozó települések: Ador- ján, Orom, Oromhegyes és Paphalom, Martonos és a hozzá tartozó települések: Ostorka és Szalatornya, Mohol és a hozzá tartozó települések: Gunaras, Nagy- völgy és Töviske, Zenta és a hozzá tartozó települések: Batka, Felsőhegy, Karjad és Kevi. A zentai bíróság működése során keletkezett levéltári anyagot tiszteletben tartva a vidéket érintő társadalmi-politikai, valamint az ezekből eredő szervezeti változások időhatárait a következő levéltári fondokba sorolták 25 : Zentai Királyi Járásbíróság között (F. 020), Zentai Királyi Járásbíróság között (F. 078), Zentai Királyi Járásbíróság között (F. 504), Zentai Járásbíróság között (F. 127), Zentai Községi Bíróság 1963-tól (F. 737). A hagyatéki ügyek iratanyagai megbízható, aránylag könynyen fellelhető, adatokban gazdag források a családkutatók számára: a hagyatéki tárgyalást az esetek többségében rendszerint a halálesetet követő 1-2 éven belül lefolytatták. A hagyatéki ügyiratokat lapozgatva számos olyan dokumentumra lelhetünk, amelyek fontos adatokat tartalmaznak az elhunyt személyre, ill. hozzátartozóira vonatkozóan. Ezek közül legtöbbet a korabeli előírások szerint az illetékes hatóságok hivatalból készítettek, esetleg az örökösök terjesztettek a bíróság elé. Legtöbb adatot a haláleset-felvételi kérdőív tartalmaz, amit a város/község szerve a vagyonos és a vagyon nélkül elhunyt személyek esetében is kitöltöttek. A hagyatéki ügyek dokumentumaiban adatokat találhatunk az elhunyt 25 Molnár 2007, o.

19 A családtörténeti kutatások lehetőségei személy életkorára, felekezeti hovatartozására, foglalkozására, családi állapotára, anyagi helyzetére, örököseire vonatkozóan. Sajnálatos tény, hogy a zentai Királyi Járásbíróság anyagában a hagyatéki ügyek megőrzött okiratainak zöme az 1900-as évek elejéről származik, az közötti időszakból csupán néhány eset dokumentumai maradtak meg. A hagyatéki tárgyak okirataiban fellelt adatok és tények ismeretében tovább folytathatjuk a kutatást a levéltár különböző fondjaiban, gyűjteményeiben. A teljesség igénye nélkül még néhány fond, amelyekben fontos információkra lelhetünk egyegy személyre, családra vonatkozóan: F. 031 Gimnázium, Zenta ( ). A fondban megtalálhatók a gimnázium tanulóinak anyakönyvei az es iskolaévtől kezdődően, de a gimnázium történetét feldolgozó monográfia füzet is tartalmazza a Zentán között érettségizett diákok névsorát. F. 423 Ipartestület, Zenta ( ). A fondban megtalálhatók az ipartestületi tagok névsorai, iparengedélyek, a tanoncok nyilvántartásai és szerződései, a segédek nyilvántartásai. F. 396 Ipartestület, Ada ( ). A fond az adai iparosokra vonatkozó adatokat tartalmazza. F. 397 Ipartestület, Magyarkanizsa ( ). A fond az magyarkanizsai iparosokra vonatkozó adatokat tartalmazza. F. 381 Joca Vujić gyűjteménye (1770). Joca Vujić között élt, zentai földbirtokos és műgyűjtő volt. A műalkotások mellett gyűjtötte a Zentára és a zentaiakra vonatkozó különböző okiratokat, újságcikkeket is. F. 358 Zentai napi- és hetilapok gyűjteménye.

20 Haláleseti felvételi űrlap Fischer Jenő vagyon nélkül elhalt zentai katona halálesetének ügyében.

21 Hagyatéki leltár Borgyoski Szávó hagyatéki tárgyából.

22 30 Molnár Tibor Az előbbiekben ismetetett tájékoztató birtokában (és persze szájhagyományból és írásos forrásanyagból álló alapadatainkkal) most már bátran felkereshetjük a levéltár kutatótermét, ahol miután a kutatói kérelem kitöltésével eleget teszünk a bürokrácia által támasztott követelményeknek a levéltárosoktól kaphatunk további útbaigazítást, és végre belevethetjük magunkat családtörténetünk kutatásába. Az elsődleges forrásnak számító egyházi anyakönyveket kutatva kellő kitartással és nem kevés szerencsével, a rendelkezésre álló szakirodalomról sem megfeledkezve egy idő múlva összeállíthatjuk családfánkat. A családfa adatait a kiegészítő forrásokból melyek közül a hagyatéki okiratok kecsegtetnek legtöbb adattal bővíthetjük ki, családtörténetté formálva azt. A felvázolt lépések univerzálisak, elvileg valamennyi vajdasági levéltárban hasonló módon kutatható a családtörténet. (A Vajdasági Magyar Helytörténészek III. Szemináriumán, augusztus 30-án elhangzott előadás szerkesztett változata.)

Genealógiai kutatások lehetısége a Vajdaságban

Genealógiai kutatások lehetısége a Vajdaságban Fodor István, fılevéltáros Történelmi Levéltár, Zenta Genealógiai kutatások lehetısége a Vajdaságban A vajdasági közlevéltárak hálózata A vajdasági közlevéltárak rendszerének alapjait a Vajdaság Autonom

Részletesebben

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dr. Pál Tibor és Dr. Gavrilović Vladan A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dél-Magyarország demográfiai helyzetéről a XIX. század első felében az országos- és adóösszeírások alapján számos

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására Hunyady László Nyíregyháza 2013. szeptember 26-27. AZ EGYESÜLETRŐL 2011. januárjában alakult

Részletesebben

A zsidó anyakönyvezés Magyarországon. Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár

A zsidó anyakönyvezés Magyarországon. Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár A zsidó anyakönyvezés Magyarországon Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár Pre-modern zsidó közösségek Communitas Judaeorum Autonóm közösségek, egy összegben fizetnek adót az államnak; Önálló belső

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról 2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.), amely

Részletesebben

Egyházi és állami anyakönyvek a Kárpátaljai Állami Levéltárban

Egyházi és állami anyakönyvek a Kárpátaljai Állami Levéltárban Egyházi és állami anyakönyvek a Kárpátaljai Állami Levéltárban M A R K A N I C S M I H A J L O, A K Á L I G A Z G A T Ó H E L Y E T T E S E F O R D Í T O T T A : K U T A S S Y I L O N A Magyarországon,

Részletesebben

MACSE ADATBÁZISOK. Kónya Zsuzsanna. AKuFF szakmai nap - Zsámbék, 2012.10.20.

MACSE ADATBÁZISOK. Kónya Zsuzsanna. AKuFF szakmai nap - Zsámbék, 2012.10.20. MACSE ADATBÁZISOK Kónya Zsuzsanna AKuFF szakmai nap - Zsámbék, 2012.10.20. MACSE ADATTÁRAK Családfákból (kutatóink által gyűjtött családfák egyesítéséből) Anyakönyv (kutatóink által végzett anyakönyvi

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza FamilySearch.org 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza Magyar levéltárak és a FamilySearch Több mint 50 éves együttműködés Hogyan tovább? A FamilySearch küldetése Egyéneknek és családoknak segítünk

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

1896 Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája I-II. Zombor, Bács-Bodrogh vármegye közönsége.

1896 Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája I-II. Zombor, Bács-Bodrogh vármegye közönsége. Dudás Gyula I. Önálló kiadványok 1885 A zentai csata. Monográfia részlet Zenta város történetéből. Zenta, S. n. 1886 Szerémi György emlékirata. Történetkútfő-tanulmámy. Budapest, S. n. 1886 A zentai ütközet

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Peren kívüli ügyek iratai 1952 1994 XXV. 28. d. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

Az anyakönyv (matrikula) általában olyan jegyzék, amelybe

Az anyakönyv (matrikula) általában olyan jegyzék, amelybe Források 103 Baranyi István A MOHOLI ÉS ADAI FELEKEZETI ANYAKÖNYVEKRŐL Az anyakönyv (matrikula) általában olyan jegyzék, amelybe bizonyos személyeket, vagyontárgyakat nyilvántartás végett bevezetnek (immatrikulálnak).

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. EU-s alapok, strukturális alapok felhasználását elősegítő programok informatikai képzés- és eszköztámogatása. Strukturális alapok, EU operatív programok

Részletesebben

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv. Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.hu Az Ajánlás státusa Nem szabvány, hanem ajánlás, amely a

Részletesebben

(Wass Albert: Üzenet haza) Őseink nyomában

(Wass Albert: Üzenet haza) Őseink nyomában Üzenem a háznak, mely fölnevelt: - ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők és kiássák a fundamentumot s az erkölcs ősi, hófehér kövére emelnek falat, tetőt,

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950 18871950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 57. polc C) Polgári kori iratok 18871944 (1948) a) Képviselőtestületi iratok 19191931 0,07 fm b) Elöljárósági közigazgatási iratok 18871944

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

SZABADI ISTVÁN: A református anyakönyvek kutatásának sajátosságai

SZABADI ISTVÁN: A református anyakönyvek kutatásának sajátosságai SZABADI ISTVÁN: A református anyakönyvek kutatásának sajátosságai Előre kell bocsátanom, hogy a református gyűjtemények közül (könyvtár, levéltár múzeum) anyakönyvet jellemzően levéltáraink őriznek. Fontos

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Öntözőrendszerek A kiírás referencia száma: M-05/2016-I A pályázat

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950 Raktári helye: Mester utca, 1 em. raktár, 131. állvány, 3-12. polc A/ Feudális kori iratok 1780-1847 0,15 fm B/ Polgári kori iratok 1849-1871 0,30 fm C/ Polgári kori iratok 1872-1944 a/ Képviselő-testületi

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség YU 3.2. 3231/2009 Hajdújárás Helyi Közösség Hajdújárás Számítógép

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

Családtörténetek. I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés

Családtörténetek. I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés Családtörténetek I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés I. A program leírása A személyes történelmi emlékezet alapja a családi emlékezet, amely az egymást követő generációk

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

Szerbia/Vajdaság népességmozgása az utóbbi fél évszázadban Népesedési politika A népesedési politika azoknak az intézkedéseknek az összessége, amelyek útján a fejtett térsadalom itányítja demográfiai fejlődését,

Részletesebben

Hogyan lehet kutatni Budapest Főváros Levéltárában (továbbiakban: BFL)? A levéltári dokumentumokhoz csak beiratkozás után lehet hozzáférni.

Hogyan lehet kutatni Budapest Főváros Levéltárában (továbbiakban: BFL)? A levéltári dokumentumokhoz csak beiratkozás után lehet hozzáférni. Általános kérdések Hogyan lehet kutatni Budapest Főváros Levéltárában (továbbiakban: BFL)? A levéltári dokumentumokhoz csak beiratkozás után lehet hozzáférni. Hogyan tudok beiratkozni? Beiratkozni személyesen

Részletesebben

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a i Községi Képviselő-testület

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

A vajdasági levéltárak az ezredfordulón

A vajdasági levéltárak az ezredfordulón FODOR ISTVÁN A vajdasági levéltárak az ezredfordulón (különös tekintettel a Zentai Történelmi Levéltár tevékenységére) Jugoszláviában, 1945-től napjainkig az ország berendezéséből és annak változásaiból

Részletesebben

A fazekasság, az agyagmûvesség az emberiség õsi kézmûves mestersége.

A fazekasság, az agyagmûvesség az emberiség õsi kézmûves mestersége. 68 Fazekasság A fazekasság, az agyagmûvesség az emberiség õsi kézmûves mestersége. A népi kerámia vidékünkön már a múlt század végén fontos helyet foglalt el a falusi és a városi lakosság mindennapi életében,

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

DR-04 NYOMTATVÁNY Bejelentés jogi személy adónyilvántartásba való bejegyzéséről

DR-04 NYOMTATVÁNY Bejelentés jogi személy adónyilvántartásba való bejegyzéséről 4 Melléklet DR-04 NYOMTATVÁNY Bejelentés jogi személy adónyilvántartásba való bejegyzéséről * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni 1 * bejelentéskor az APEH (DURS) tölti ki 2 Cég illetve elnevezés*

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

Kisebbségi autonómia-törekvések a Vajdaságban (a tartomány új alapokmányának tükrében) (Dr. Gábrity Molnár Irén (PhD) 1 ) 1. Bevezető A Vajdaságban 2 időről időre fellángolnak az autonómia törekvések különböző

Részletesebben

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Közösségi javak államosításasa Az államosítások sok és s elkobzások okát

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló a T37399. sz. Otka pályázatról

Szakmai záróbeszámoló a T37399. sz. Otka pályázatról Szakmai záróbeszámoló a T37399. sz. Otka pályázatról A pályázat címe, témája: A hétköznapi élet története Magyarországon a XX. század második felében Időtartama: 4 év, 2002-2005 2002 A munkatervben megfogalmazottaknak

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) A Szobi járás Főjegyzősége 1945-1950-ig működött, kirendeltségeit Nagymarosra és Vámosmikolára telepítették, -től központi székhelye Szobra

Részletesebben

A falusi, vidéki turizmus helyzete Vajdaságban

A falusi, vidéki turizmus helyzete Vajdaságban Ricz András Ostorka Polgárok Egyesülete Történelmi áttekintés: Európa Magyarország Szerbia Vajdaság Falusi turizmus Szerbiában hetvenes években kezdett kialakulni torz fejlődés hegyekben lévő turisztikai

Részletesebben

KÖVETELÉS KÁRPÓTLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE (írja be az őrlapra az adatokat)

KÖVETELÉS KÁRPÓTLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE (írja be az őrlapra az adatokat) SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Župančičeva 3 1000 Ljubljana 1. sz. melléklet ZOZKD 1 őrlap KÖVETELÉS KÁRPÓTLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE (írja be az őrlapra az adatokat) I. A kérelmezı adatai a kérelmezı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2014.ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2014.ГОДИНУ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 24420 КАЊИЖА, Новокнежевачки пут бр. 5. JAVNO PREDUZEĆE ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA 24420 KANJIŽA, Novokneževački put br. 5. MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK

VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK Tóth Karolina, abszolvens hallgató Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar Belügyi irányzat VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK Bevezető A dolgozat fő témája a vajdasági

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - I. Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - I. Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - I. Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése 2009 1 Az I. fejezet a születési anyakönyvi kivonat ügyintézését, különösen a kérvényezést és a kiadást ismerteti.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai 601. fond: Abádszalók nagyközség iratai V 601. 1. Képviselıtestületi közgyülési jegyzıkönyv 1897-1902 V 601. 2. Közgyülési jegyzıkönyv 1902-1907 V 601. 3. Közgyülési jegyzıkönyv 1913-1917 Mutatóval A-Z

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

LIMES 2009.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE DÉLVIDÉK 1941 1944. I. TATABÁNYA

LIMES 2009.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE DÉLVIDÉK 1941 1944. I. TATABÁNYA LIMES 2009.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE DÉLVIDÉK 1941 1944. I. TATABÁNYA TARTALOM Délvidék 1941 1944. Szerkesztette: Seres Attila 2009/2. szám I. rész Bevezető Seres Attila... 5 Források Szűgyi Ferenc: A Délvidék

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 3.2. 5777/2009 ASC Palics 3.2. 5112/2009 3.2. 5553/2009 3.2. 5269/2009 Népkör Magyar Mővelıdési Petıfi Sándor Mővelıdési Vajdasági Fúvószenekarok

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez Ügyiratszám: VII/./ ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez (A rovatokat kérem OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL kitölteni!) I. AZ ELHUNYTRA (örökhagyóra),

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot]

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot] Anyakönyvi ügyek Általános tájékoztató [Válasszon dátumot] Tartalomjegyzék 1. Anyakönyvi okiratok kiállítása... 2 2. Hazai anyakönyvezési ügyek... 4 3. Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat

Részletesebben