levéltár elődje 1947-ben jött létre, az alakuló zentai múzeum keretében önálló intézményként január 19-étől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "levéltár elődje 1947-ben jött létre, az alakuló zentai múzeum keretében önálló intézményként 1952. január 19-étől"

Átírás

1 Dolgainkról Műhely 9 Molnár Tibor a családtörténeti kutatások lehetőségei a zentai Történelmi Levéltárban Mottó: Az elődök tisztelete és emléküknek megbecsülése az alapja a családszeretetnek és egyszersmind a hazafiasságnak is. Ezért amelyik család a múltját elhanyagolja és őseinek emlékét nem tiszteli, az a nemzet életfájának egyik gyökerét metszi el (Esterházy Péter) A zentai Történelmi Levéltár levéltár elődje 1947-ben jött létre, az alakuló zentai múzeum keretében önálló intézményként január 19-étől A működik. Mint területi ún. községközi általános levéltár a vajdasági levéltári hálózat részét képezi, az alapítói jogokkal Zenta község rendelkezik. 1 A zentai Történelmi Levéltár illetékességi területe öt községre terjed ki: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás. A zentai az egyetlen olyan vajdasági levéltár, amelynek kihelyezett tagozata van ez Óbecsén működik. A magyarkanizsai, zentai és adai keletkezésű levéltári anyagot Zentán, az óbecseit és szenttamásit a levéltár óbecsei raktáraiban őrzik. 2 A levéltári anyag mennyisége 5459 iratfolyóméter, 1 A Vajdaság területén hasonló intézmény működik Zomborban, Szabadkán, Újvidéken, Nagykikindán, Nagybecskereken, Pancsován, Fehértemplomon és Mitrovicán. Újvidék a székhelye a Vajdasági Levéltárnak. 2 Fodor István Molnár Tibor (szerk.): A zentai Történelmi Levéltár. Zenta, o.

2 10 Molnár Szerző Tibor amelyet 806 fondba soroltak. 3 A levéltárban őrzött levéltári anyag zöme a XX. században keletkezett, kisebb mennyisége a XIX. századból származik: a régebbi időkből viszonylag csekély iratanyagot tárolnak. A levéltárban őrzött fondokat, a fondképző jellegétől függően három nagy csoportba sorolták 4 : állami szervek, intézmények, szervezetek és más intéz- mények fondjai, családi és személyi fondok, gyűjtemények. Az első fondcsoport tovább tagozódik a következő felosztás szerint 5 : közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek, a jogszolgáltatás szervei, katonai szervek, szervezetek és intézmények, közművelődési, kulturális, tudományos intézmények és szervezetek, szociális és egészségügyi intézmények, gazdasági szervek és pénzintézetek, társadalmi-politikai szervezetek, társulatok és testületek, egyházi szervezetek és intézmények, egyéb szervek. A közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek fondcsoportja időrendileg a vidékünkön lejátszódott társadalmi-politkai 3 A december 31-ével összegezett adatokat a következő kiadvány tartalmazza: Fodor István Apró Erzsébet: A vajdasági levéltárak magyar provenienciájú fondjai és állagai 1918-ig. Budapest, o. 4 Fodor Apró, 13. o. 5 Fodor Molnár, 69. o.

3 Cím A családtörténeti kutatások lehetőségei változásokat tiszteletben tartva periódusokra osztódik a következő beosztás szerint 6 : a feudalizmus végéig 1848-ig keletkezett fondok, az ig keletkezett fondok, az ig keletkezett fondok, az között keletkezett fondok, az 1945 után keletkezett fondok. A levéltár fondjainak zöme középszinten rendezett: áttekintő raktári jegyzék készült hozzájuk. Az áttekintő raktári jegyzék tartalmazza a fondképző szerv rövid történetét, az iratanyag történetét, kutatói útmutatót, valamint összegező leltárat, amely tartalmazza az őrzési egységek könyvek, dobozok évkörét és tartalmának rövid leírását. 7 Ennek áttanulmányozását követően a kutató eldöntheti, mely könyvre, dobozra lehet szüksége kutatásai során. A levéltár szerény kutatótermeiben kutatásra lehetőség van Zentán és Óbecsén is. A külföldi állampolgárok kutatása a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárságtól kapott engedélyhez kötött. Családtörténeti kutatások a zentai Történelmi Levéltárban Családtörténeti kutatások vidékünkön a 1990-es évek elején kezdődtek: ezt megelőzően csak kevesen érdeklődtek családjuk múltja iránt. Az érdeklődés megnövekedése nem csupán a divatnak, vagy hobbinak tudható be, sokkal inkább pragmatikus okoknak. A 90-es évek zűrzavaros időszaka, Jugoszlávia felbomlása sokakat késztetett szülőföldjük elhagyására, új haza keresésére. A letelepedéshez és az állampolgárság 6 Fodor Molnár, 69. o. 7 Fodor Apró, 19. o.

4 12 Molnár Tibor megszerzéséhez szükséges volt a származás igazolása. Származási adatokra szükség volt a rendszerváltozás hozadékaként lehetővé vált vagyoni kárpótláshoz, esetleges örökösödésekhez, névváltoztatásokhoz is. Tapasztalataink szerint a családtörténeti kutatások megkerülhetetlen és legtöbb használható adattal kecsegtető forrásai az egyházi anyakönyvek és a bírósági iratok. Egyházi anyakönyvek: a családtörténeti kutatások alfái és omegái A családkutatás legfontosabb forrásai az egyházi anyakönyvek. Ezek eredetileg könyv formájában vezetett, egyházi keletkezésű magánjogi okiratok, amelyekbe az adott valláshoz/felekezethez tartozó fizikai személyekre vonatkozó adatokat jegyezték fel. 8 A rendszeres anyakönyvezést az 1563-ban megtartott tridenti zsinaton rendelte el IV. Pius pápa. A történelmi Magyarország területére vonatkozóan az 1611-ben megtartott nagyszombati zsinat intézkedett az anyakönyvek vezetéséről. Az V. Pál pápa által kibocsátott enciklika Rituale Romanum értelmében az anyakönyvek vezetése 1625-től az egész országban kötelezővé vált. Öt különböző feljegyzést kellett vezetni: keresztelési ( liber baptisatorum), házasságkötési ( liber coplatorum), halálozási ( liber defunctuorum), bérmálási anyakönyveket ( liber confirmatorum), valamint a húsvéti áldozás időpontjában az egész lakos- ság összeírását tartalmazó feljegyzést, háztartások családok szerint (liber status animarum). 9 8 Doboš, Janoš: Zaštita crkvenih matičnih knjiga u Vojvodini. Arhivski anali, 1. évf. (1992) 1. sz. 39. o. 9 Doboš, o.

5 A családtörténeti kutatások lehetőségei A folyamatos és általános érvényű anyakönyvezés Magyarország egész területén csak a török hódoltság megszűnését követően vált lehetségessé: vidékünkön ez az 1697-es zentai csatához, valamint az azt követő karlócai békekötéshez köthető. Már ha lett volna kit anyakönyvezni, mivel ebben az időben 1702-ben Herdegen szegedi kamarai tiszttartó öszszeírása szerint Zentán csupán 1657, Adán 25, Ókanizsán 912, Martonoson 648, Óbecsén 1091 személy élt. 10 Ebben az időszakban a pasztorálást a terepet időről időre bejáró ferencesek látták el. Ebből az időből származó feljegyzéseiket, minden bizonnyal, valamely egyházi levéltárban őrzik. A Tisza-mente újbóli betelepítése 1751-et követően vált tömegessé: ekkor főleg az ország északi megyéiből érkeztek telepesek, akik benépesítették a vidéket. 11 Miután templomok épültek és plébánosok érkeztek a Tiszamentére, az egyházi anyakönyvezés is megkezdődött. Ezt igazolja a zentai Történelmi Levéltárban őrzött legrégebbi egyházi anyakönyv, amelyet Ókanizsán nyitottak meg 1755-ben. Hogyan kerültek az egyházi anyakönyvek a levéltárba? A jugoszláv állam 1946-os keltezésű állami anyakönyvekről szóló törvénye azokat az egyházi anyakönyveket is közjogi okiratokká minősítette, amelyeket a Bácska és a Bánság területén 1895-ig, ill. a Szerémség és Jugoszlávia egyéb területein 1945-ig a különböző vallási felekezetek vezettek ben szövetségi szinten újabb törvényt alkottak (Sl. list 109/1947), melynek értelmében az egyházi anyakönyvekről amelyeket január 1-től vezettek másolatokat készítenek. 13 Ennek érdekében a népbizottságok átvették az egyháztól az anyakönyveket azzal 10 Dobos János és mások: Zenta monográfiája I. Zenta, o. 11 Dobos János és mások, o. 12 Službeni list FNRJ 29/1946 Zakon o državnim matičnim knjigama. 13 Službeni list FNRJ 109/1947 Opšta načela za prepisivanje matičnih knjiga (knjiga rođenih, venčanih i umrlih) koje su vođene na području gde nisu postojale državne matične knjige.

6

7

8 16 Molnár Tibor A levéltár tulajdonában lévő legrégebbi, 1755-ös keltezésű anyakönyv első lapja. az ígérettel, hogy záros határidőn belül elkészülnek a másolatok, ezt követően pedig az eredetieket visszaszármaztatják. Ebből azonban semmi sem valósult meg, hisz ilyen terjedelmű munkához a népbizottságok nem rendelkeztek kellő számú szakképzett munkaerővel valójában nem is állt szándékukban átírni az anyakönyveket. A Bácskában az között keletkezett egyházi anyakönyveket kellett másolásra átvenni ehhez képest a plébániákról elhozták a kezdetektől fellelhető összes anyakönyvet, bezárólag azzal a kötettel, amelyben az 1895-ös év volt. Az így begyűjtött egyházi anyakönyvek a népbizottságok anyakönyvi hivatalaiba, illetve a falvakban létesített helyi irodákba kerültek, ahol az anyakönyvezetők rendelkezésére álltak. 14 A zentai egyházi anyakönyvek 1966-ban kerültek a zentai Történelmi Levéltár birtokába, az óbecseiek, bácsföldváriak és péterréveiek pedig az 1980-as években ill ben. 15 Az anyakönyveket fondokba rendezték, ezek a fondok együttesen az egyházi szervezetek és intézmények fondcsoportját alkotják. A magyarkanizsai és moholi anyakönyvek csak jóval később kerültek a levéltárba: az előbbiek 2006-ban, az utóbbiak 2007-ben gyakorlatilag mint letétbe helyezett levéltári anyag. Ennek oka az, hogy 2006-ban a szerb parlament törvényt hozott az államosított egyházi vagyon ingatlanok és ingóságok visszaszármaztatásáról. 16 Ennek értelmében az egyházi anyakönyveket is vissza kell származtatni jogos tulajdonosuknak, azonban ennek időpontja nincs pontosan meghatározva: a törvény értelmében ez közös megegyezés alapján dől el. A levéltárnak ezzel lehetősége nyílt arra, hogy a frissen beérke- 14 Dobos, o. 15 Kalmar, Karolj: Vrste, očuvanost i postupci prilikom vraćanja crkvenih matičnih knjiga na području Istorijskog arhiva Senta. Arhivski anali, 1. évf. (1992) 1. sz o. 16 Službeni glasnik Republike Srbije 46/2006 Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama.

9 A családtörténeti kutatások lehetőségei zett egyházi anyakönyvekről digitális fényképek formájában másolatot készítsen. A zentai Történelmi Levéltár gyűjtőterületén az egyházi anyakönyvek egyelőre Adáról, Szenttamásról, Nádaljáról és Turjáról nem kerültek a levéltárba. Az egyházi anyakönyvekhez esetenként készültek betűrendes mutatók, amelyek jelentősen megkönnyítik a kutatást. A mutatók tartalmazzák az alapvető adatokat, pl. a kereszteltek anyakönyveihez készült mutatók a gyermek vezeték- és keresztnevét, a szülők nevét és a keresztelés időpontját. A mutatók azonban csak Zentáról, Adorjánról, Óbecséről és Péterrévéről kerültek be a levéltárba, a többi település esetében a plébániákon maradtak. A kutatás során ezért szükség lehet a helybeli plébánosok segítségére is. Szerencsés eset, hogy a zentai Történelmi Levéltárhoz gyűjtőterületének valamennyi településén a XVIII. és a XIX. században az egyes felekezetnek csak egy-egy anyakönyvezési helye volt. Egyházi anyakönyvek a zentai Történelmi Levéltárban (település, felekezet, anyakönyvek fajtája, évköre, fondjelzet): a.) Zentán őrzött egyházi anyakönyvek: Zenta római katolikus ( ) TLZ F. 005 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak mutató: kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Zenta pravoszláv ( ) TLZ F. 007 kereszteltek

10 18 Molnár Tibor házasságkötések elhalálozottak mutató: kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Felsőhegy római katolikus ( ) F. 042 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Horgos római katolikus ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Martonos római katolikus ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Martonos pravoszláv ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Magyarkanizsa római katolikus ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak

11 A családtörténeti kutatások lehetőségei Magyarkanizsa pravoszláv ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Magyarkanizsa izraelita ( ) F. 607 születési házasságkötési elhalálozottak Adorján római katolikus ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak mutató: kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Csantavéri szállások római katolikus ( ) kereszteltek Mohol római katolikus ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Mohol pravoszláv ( ) kereszteltek házasságkötések elhalálozottak

12 20 Molnár Tibor Mohol izraelita ( ) születettek házasságkötések elhalálozottak Mohol nazarénus ( ) születettek elhalálozottak b.) Óbecsén őrzött egyházi anyakönyvek Óbecse pravoszláv ( ) F. 550 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak mutató: kereszteltek Óbecse római katolikus ( ) F. 551 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak mutató: kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Óbecse izraelita ( ) F. 552 születettek házasságkötések

13 A családtörténeti kutatások lehetőségei Bácsföldvár római katolikus ( ) F. 554 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Bácsföldvár pravoszláv ( ) F. 555 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Péterréve pravoszláv ( ) F. 670 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak Péterréve katolikus ( ) F. 671 kereszteltek házasságkötések elhalálozottak mutató: kereszteltek elhalálozottak Új fejleménynek számít, hogy a Vajdasági Levéltárban megtalálhatók a következő a zentai levéltár gyűjtőterületéhez tartozó települések izraelita anyakönyveinek másolatai 17 : Magyarkanizsa , Martonos , Mohol , 17 Fodor Apró, 69. o.

14

15

16 24 Molnár Tibor Betűrendes mutató kereszteltek anyakönyvéhez. Péterréve , Zenta Fontos, hogy a kutató a levéltárba való belépés előtt felvértezze magát a kutatáshoz nélkülözhetetlen alapvető információkkal. Ehhez szükséges áttanulmányozni az odahaza megtalálható okmányokat, kikérdezni az idősebb rokonokat, az anyakönyvi hivatalból kikérni a szükséges anyakönyvi kivonatokat. Minimális követelmény, hogy legalább egy személy pontos keresztelési/születési, házassági vagy elhalálozási dátumát ismerjünk az október 1-je előtti időszakból. A levéltár gazdag szakkönyvtárában érdemes áttanulmányozni a témára vonatkozó irodalmat, könyvanyagot: ebből a szempontból megkerülhetetlen Gyetvai Péter kapitális háromkötetes munkája, amely a koronakerület telepítéstörténetét dolgozza fel. 18 Fontos forrás lehet Zenta monográfiájának I. kötete. Támpontot adhatnak azok a kiadványok, amelyek az I. világháborúban elesett zentai, magyarkanizsai, martonosi és horgosi katonák adatait tartalmazzák 19, de egyéb helytörténeti munkák is elsősorban a monográfia füzetek sorozata 20 hasznos információkat tartogathatnak. Az anyakönyvekben a megfelelő kutatási technikát alkalmazva, visszafelé haladva szerencsés esetben eljuthatunk őseink felkutatásával addig a pontig, aminek az anyakönyvek megléte szab határt. A kikutatott adatok ismeretében megszerkeszthetjük egy adott család családfáját. Érdemes a mellékágakat is kutatni. 18 Gyetvai Péter: A Tiszai korona-kerület telepítéstörténete I-III. Kalocsa, Molnár Tibor: Az I. világháború zentai áldozatai. Zenta, 2001; Uő: Kanizsa község I. világháborús hősi halottai. Tóthfalu, A zentai Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre a monográfia füzetek sorozatában 1964 és 2007 között 67 címszót jelentetett meg.

17 A családtörténeti kutatások lehetőségei A családfa azonban csupán a rokonsági kapcsolatokat szemlélteti, egy vázat képez, amit hogy a valódi családtörténet kialakuljon szükséges egyéb adatokkal burkolni. A családtörténethez szükséges, hogy a családfán szereplő ősök társadalmi-gazdasági helyzetére, szerepére vonatkozó adatokat is felkutassuk. Erre a legalkalmasabb forrásnak a jogszolgáltatási szervek iratai, ezen belül is a bíróságok hagyatéki iratai bizonyultak. Bírósági iratok a családkutatás szolgálatában Magyarországon 1869-ben történt meg a közigazgatás és az igazságszolgáltatás különválasztása: a közigazgatási hatóságok és a bíróságok ezután nem avatkozhattak egymás hatáskörébe. 21 Az 1869-ben megfogalmazott elvek alapján az első folyamodású bíróságok szervezetét az 1871: XXXI. az első folyamodású bíróságok rendezéséről szóló és a XXXII. az elsőfokú királyi törvényszékek és járásbíróságok életbelépéséről szóló törvénycikkben állapították meg. A járásbíróságok illetékességébe került a hagyatéki ügyek tárgyalása és az ingatlanok tulajdonjogát bizonyító telekkönyvek vezetése. 22 A zentai Történelmi Levéltár gyűjtőterületén Zentán és Óbecsén mint járási székhelyeken a járásbíróságok ben kezdték meg munkájukat. 23 A zentai Királyi Járásbíróság illetékességi területe magában foglalta a következő településeket 24 : 21 A Magyar Királyságnak a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869: IV törvénycikke értelmében. 22 Molnár Tibor: 135 godina senćanskog suda A zentai bíróság 135 éve ( ). Zenta, o. 23 Molnár 2007, 181. o. 24 Molnár 2007, 181. o.

18 26 Molnár Tibor Ada és a hozzá tartozó települések: Oromvég és Tornyos, Magyarkanizsa és a hozzá tartozó települések: Ador- ján, Orom, Oromhegyes és Paphalom, Martonos és a hozzá tartozó települések: Ostorka és Szalatornya, Mohol és a hozzá tartozó települések: Gunaras, Nagy- völgy és Töviske, Zenta és a hozzá tartozó települések: Batka, Felsőhegy, Karjad és Kevi. A zentai bíróság működése során keletkezett levéltári anyagot tiszteletben tartva a vidéket érintő társadalmi-politikai, valamint az ezekből eredő szervezeti változások időhatárait a következő levéltári fondokba sorolták 25 : Zentai Királyi Járásbíróság között (F. 020), Zentai Királyi Járásbíróság között (F. 078), Zentai Királyi Járásbíróság között (F. 504), Zentai Járásbíróság között (F. 127), Zentai Községi Bíróság 1963-tól (F. 737). A hagyatéki ügyek iratanyagai megbízható, aránylag könynyen fellelhető, adatokban gazdag források a családkutatók számára: a hagyatéki tárgyalást az esetek többségében rendszerint a halálesetet követő 1-2 éven belül lefolytatták. A hagyatéki ügyiratokat lapozgatva számos olyan dokumentumra lelhetünk, amelyek fontos adatokat tartalmaznak az elhunyt személyre, ill. hozzátartozóira vonatkozóan. Ezek közül legtöbbet a korabeli előírások szerint az illetékes hatóságok hivatalból készítettek, esetleg az örökösök terjesztettek a bíróság elé. Legtöbb adatot a haláleset-felvételi kérdőív tartalmaz, amit a város/község szerve a vagyonos és a vagyon nélkül elhunyt személyek esetében is kitöltöttek. A hagyatéki ügyek dokumentumaiban adatokat találhatunk az elhunyt 25 Molnár 2007, o.

19 A családtörténeti kutatások lehetőségei személy életkorára, felekezeti hovatartozására, foglalkozására, családi állapotára, anyagi helyzetére, örököseire vonatkozóan. Sajnálatos tény, hogy a zentai Királyi Járásbíróság anyagában a hagyatéki ügyek megőrzött okiratainak zöme az 1900-as évek elejéről származik, az közötti időszakból csupán néhány eset dokumentumai maradtak meg. A hagyatéki tárgyak okirataiban fellelt adatok és tények ismeretében tovább folytathatjuk a kutatást a levéltár különböző fondjaiban, gyűjteményeiben. A teljesség igénye nélkül még néhány fond, amelyekben fontos információkra lelhetünk egyegy személyre, családra vonatkozóan: F. 031 Gimnázium, Zenta ( ). A fondban megtalálhatók a gimnázium tanulóinak anyakönyvei az es iskolaévtől kezdődően, de a gimnázium történetét feldolgozó monográfia füzet is tartalmazza a Zentán között érettségizett diákok névsorát. F. 423 Ipartestület, Zenta ( ). A fondban megtalálhatók az ipartestületi tagok névsorai, iparengedélyek, a tanoncok nyilvántartásai és szerződései, a segédek nyilvántartásai. F. 396 Ipartestület, Ada ( ). A fond az adai iparosokra vonatkozó adatokat tartalmazza. F. 397 Ipartestület, Magyarkanizsa ( ). A fond az magyarkanizsai iparosokra vonatkozó adatokat tartalmazza. F. 381 Joca Vujić gyűjteménye (1770). Joca Vujić között élt, zentai földbirtokos és műgyűjtő volt. A műalkotások mellett gyűjtötte a Zentára és a zentaiakra vonatkozó különböző okiratokat, újságcikkeket is. F. 358 Zentai napi- és hetilapok gyűjteménye.

20 Haláleseti felvételi űrlap Fischer Jenő vagyon nélkül elhalt zentai katona halálesetének ügyében.

21 Hagyatéki leltár Borgyoski Szávó hagyatéki tárgyából.

22 30 Molnár Tibor Az előbbiekben ismetetett tájékoztató birtokában (és persze szájhagyományból és írásos forrásanyagból álló alapadatainkkal) most már bátran felkereshetjük a levéltár kutatótermét, ahol miután a kutatói kérelem kitöltésével eleget teszünk a bürokrácia által támasztott követelményeknek a levéltárosoktól kaphatunk további útbaigazítást, és végre belevethetjük magunkat családtörténetünk kutatásába. Az elsődleges forrásnak számító egyházi anyakönyveket kutatva kellő kitartással és nem kevés szerencsével, a rendelkezésre álló szakirodalomról sem megfeledkezve egy idő múlva összeállíthatjuk családfánkat. A családfa adatait a kiegészítő forrásokból melyek közül a hagyatéki okiratok kecsegtetnek legtöbb adattal bővíthetjük ki, családtörténetté formálva azt. A felvázolt lépések univerzálisak, elvileg valamennyi vajdasági levéltárban hasonló módon kutatható a családtörténet. (A Vajdasági Magyar Helytörténészek III. Szemináriumán, augusztus 30-án elhangzott előadás szerkesztett változata.)

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1.

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. Sorozatszerkesztő Kollega Tarsoly István Pandula Attila Genealógia 1. Szerkesztette Kollega Tarsoly István Kovács Eleonóra

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei

Részletesebben

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.) Az érsekség rövid bemutatása...1 1.1.) A névhasználat változásai...1 1.2.) Területi változások...3 1.3.) Az érseki tartomány...4 1.4.) A főegyházmegye hívei és papsága számadatok tükrében...5

Részletesebben

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG Magyarország a hatvanas években Szerkesztette Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba [ Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára L Harmattan Kiadó ] Budapest,

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára N A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Nógrád Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r n ó g r á d Megyei levélt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

A lakosság nyilvántartása

A lakosság nyilvántartása A lakosság nyilvántartása Fő témakörök: 1. Történeti áttekintés 2. Az anyakönyvi nyilvántartás 3. Az állami népesség-nyilvántartás 1. Történeti áttekintés A személyi nyilvántartások kialakulása az állami

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA 2012 2017

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA 2012 2017 LELET A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA 2012 2017 69 [ ] figyelembe véve, hogy a pluralista és valódi demokratikus társadalomnak nemcsak tiszteletben kell tartania minden nemzeti

Részletesebben

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS:

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: Egyetemi és középiskolai anyakönyvek digitalizálásának és adatbázis készítésének lehetőségei a kezdetektől 1848-ig Módszertani tanulmány Magyar Felsőoktatási Levéltári

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

I. E-kutatás különböző honlapokon

I. E-kutatás különböző honlapokon E-KUTATÁS A LEVÉLTÁRBAN\ADATBÁZISOK (BFL-microsite) I. E-kutatás különböző honlapokon A BFL adatbázisai több honlapon érhetők el. Mindegyik honlap sajátos tartalmakat kínál, eltérő keresési lehetőségekkel

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Tíz év után BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Budapest, 2008 1 ABTL BESZAMOLO tiz ev utan.indd 1 2008. 09. 18. 15:54:17 TARTALOMJEGYZÉK Tíz év után 3 A

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4

GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4 GYÖRGYI CSABA ÖRMÉNYEK PEST MEGYÉBEN Egy rendhagyó oral history interjú margójára Dolgozatomban a történetírás egyik leginnovatívabb irányzatának, 2 az oral historynak az eszköztárát alkalmazva közelítettem

Részletesebben

A Fõvárosi Levéltár és a kerületi honismereti munka

A Fõvárosi Levéltár és a kerületi honismereti munka SIPOS ANDRÁS A Fõvárosi Levéltár és a kerületi honismereti munka A levéltár és a honismeret kapcsolatának kérdése elsõ megközelítésben nem tûnik problematikusnak. A városi levéltár, a város élete során

Részletesebben

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN Molnár Tibor A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN I. KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETE ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN 1945 ÉS 1955 KÖZÖTT I. 1. A Zentai Járási Népbizottság 1945 és 1955 között Zentán és környékén

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár Kvv Környezet védelmi és vízügyi levéltár A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i k ö r n y e z e t v é d e l m i és vízügyi levélt á r A kiadványt támogatta:

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018)

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) Szabadka, 2012.április 1 Készítette a Regionális Tudományi Társaság a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Civil Szövetség megbízásából, a Bethlen Gábor

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018)

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) Szabadka, 2012. április Készítette a Regionális Tudományi Társaság a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Civil Szövetség megbízásából, a Bethlen Gábor

Részletesebben

A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE

A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE Sorozatszerkesztő: Novák Veronika Szerkesztő: Gaučík István ARCHIVUM SALA LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV II. Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

IV. évfolyam, 3. szám

IV. évfolyam, 3. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Pauler Gyula (1841 1903) történész, levéltáros, az MTA rendes tagja, a Magyar Országos Levéltár első főigazgatója Forrás: http://mnl.gov.hu/kozadat/tevekenyseg_mukodes/intezmenytortenet/foigazgatok/pauler_gyula.html

Részletesebben

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOM KATONA CSABA KEREKES DÓRA KÖRMENDY LAJOS LAKATOS ANDOR: Internet és levéltár... 3 HORVÁTH J. ANDRÁS: Kutatók és kutatások Budapest Főváros Levéltárában 2003-ban... 25 BREINICH GÁBOR: Az eszmétől

Részletesebben

Könyvismertetés. A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről

Könyvismertetés. A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről Könyvismertetés A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről Sas Péter: A heraldikus Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó,

Részletesebben

A. Sajti Enikő. Ecclesiastical Sources of Partisan Retaliations

A. Sajti Enikő. Ecclesiastical Sources of Partisan Retaliations A. Sajti E.: EGYHÁZI FORRÁSOK... LÉTÜNK 2010/3. 11 26. 94(497.11) 194 :2-283 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER A. Sajti Enikő SZTE, BTK, Történeti Intézet, Szeged sajti@hist.u-szeged.hu Egyházi források a partizán

Részletesebben

9. A ZENTAI ZSIDÓSÁG ÉS A VÉSZKORSZAK

9. A ZENTAI ZSIDÓSÁG ÉS A VÉSZKORSZAK 9. A ZENTAI ZSIDÓSÁG ÉS A VÉSZKORSZAK Könyvünk olyan fejezetéhez értünk, amelyet nehéz tárgyilagosan megírni (és elolvasni). A náci ideológia egy olyan, a gyakorlatba is átültetett szörnyszülöttjéről kell

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A VILÁGHÁBORÚ 1914-1918 A NAGY HÁBORÚ IRATANYAGAINAK FELDOLGOZÁSA A HADILEVÉLTÁRBAN THE WORLD WAR 1914-1918 ELABORATION OF THE GREAT WAR S DOCUMENTATION AT THE HUNGARIAN MILITARY ARCHIVE A magyar hadtörténeti

Részletesebben