A vajdasági levéltárak az ezredfordulón

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vajdasági levéltárak az ezredfordulón"

Átírás

1 FODOR ISTVÁN A vajdasági levéltárak az ezredfordulón (különös tekintettel a Zentai Történelmi Levéltár tevékenységére) Jugoszláviában, 1945-től napjainkig az ország berendezéséből és annak változásaiból adódóan kettő, időnként három illetékességi szint létezett a levéltári anyag védelme érdekében, valamint a levéltárügyeket szabályozó törvényalkotásban. Ezek: a szövetségi (országos), köztársasági és tartományi szintek. Az közötti időszakot az erős központi hatalom jellemezte. Szövetségi szinten 1950-ig törvényerejű rendeleteket hoztak levéltárügyben. Ekkor jelent meg az Altalános törvény az állami levéltárakról. Egy évvel később megalkották az első szerbiai levéltári törvényt is. A központi hatalom decentralizációjának csúcspontján, 1972-ben a két tartomány is törvényalkotásijogot kapott, de addig még egy szövetségi (1964) és egy szerbiai (1967) levéltári törvény látott napvilágot. Az önigazgatása társadalmi rendszer idején, 1972 és 1988 között, szövetségi szinten két alkalommal (1973 és 1986), Szerbiában háromszor (1977, 1985, 1987) hoztak új levéltári törvényeket. Ebben az időszakban a vajdasági törvényalkotók is három levéltári törvényt tettek közzé (1973, 1977, 1985). Az ország területén 1988-ban elemi erővel kirobbanó nacionalista törekvések erős köztársasági centralista hatalmi struktúrák kialakulásával jártak együtt. Megszűnt a tartományok autonómiája. Az egész Szerbia területén hatályos Törvény a kultúrjavak védelméről, 1994-ben keletkezett. Összehasonlítva a köziratokról, a közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről a Magyar Közlöny évi 56. számában megjelent LXVI. törvényt a hatályos szerbiai levéltári törvénnyel, különbségek tapasztalhatók az irattári és levéltári anyag iratképzönél való védelmével kapcsolatos eljárások, valamint a levéltári anyag kutathatóságát szabályozó rendelkezések terén. Az érvényben lévő szerbiai törvény, ellentétben a korábbi vajdasági törvényekkel, nemcsak a levéltári tevékenységet szabályozza, hanem kiterjed a műemlékvédő intézetek, múzeumok, filmtárak és könyvtárak munkájára is. Éppen ezért nehezen kezelhető, és nem minden rendelkezése egyértelmű. A szövetségi szervek, szervezetek, országos jelentőségű vállalatok, intézmények levéltári és irattári anyagának védelméről 1998-ban jelentettek meg új törvényt. A törvényeket rendeletek, szabályzatok egészítik ki. A levéltári törvények megjelenési évei Hatalomszervezés Központi Decentralizáció Önigazgatás Központi Szövetségi , Szerbiai , 1985, , 1994 Vajdasági , 1977,

2 A vajdasági levéltárak területi szerveződése A tartományok önállóságának teljes szétzúzása és a kisebbségek, főként magyarok lakta területek természetes, politikai és gazdasági régióinak mesterséges szétszabdalása céljából ben kormányrendelettel körzetekre osztották fel Szerbiát. így került Ada, Magyarkanizsa és Zenta, amelyek lakossága 77-87%-ban magyar, az észak-bánáti körzetbe. Félő volt, hogy a levéltárak gyűjtőterületét is a körzethatárokhoz igazítják. Szerencsére ez nem következett be. A levéltárak területének meghatározásáról szóló miniszteri rendelet, amely a Szerb Köztársaság sz. Hivatalos Közlönyében jelent meg, nem változtatott a Tartományi Népképviselőház Főbizottsága által november 2-án kialakított vajdasági levéltári hálózaton. A Vajdaság levéltári hálózata Bácskában négy községközi levéltár látja el a levéltári és irattári anyag védelmét. Székhelyeik Zenta, Szabadka, Zombor és Újvidék. A Bánságban szintén négy levéltár működik: Nagykikindán, Nagy becskereken, Pancsován és Fehértemplomon. A Szerémségben pedig Mitrovicán (Szávaszentdemeter) van levéltár. A korábban törzslevéltári funkciókat is ellátó Vajdasági Levéltárat Karlócáról évekkel ezelőtt Újvidékre telepítették át. Hatáskörébe a tartomány jellegű szervek, szervezetek, vállalatok, intézmények iratanyagának védelme tartozik.

3 Levéltári fondok és gyűjtemények Az ország levéltáraiban lévő fondokról és gyűjteményekről utoljára 1977-ben jelent meg egységes fondjegyzék Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odelenjima u SFRJ (Levéltári fondok és gyűjtemények a JSZSZK levéltáraiban és levéltári részlegeiben) címmel, a Jugoszláviai Levéltári Dolgozók Egyesületének kiadásában. A sorozat egy kötete a vajdasági levéltárak fondjait öleli fel a következő bontásban: A. Az állami szervek, intézmények, szervezetek és más intézmények levéltári fondjai B. Családi és személyi fondok C. Gyűjtemények Az»A«csoportba tartozó fondok tovább tagolódnak a következő felosztás szerint: 1. Közigazgatás és közszolgálatok 2. Igazságszolgáltatás 3. Katonai egységek és szervezetek 4. Közművelődési, kulturális és tudományos intézmények 5. Szociális és egészségügyi intézmények 6. Gazdasági és hitelügyi szervek 7. Társadalmi-politikai szervezetek, társulatok és testületek 8. Egyházak és egyházi szervezetek 9. Egyéb A fenti fondcsoportok mindegyike néhány periódusra osztódik, az első például így: 1. a feudalizmus végéig terjedő fondok 2. a kapitalizmus fondjai 1918-ig 3. az között létrejött fondok 4. az /45 között létrejött fondok 5. az 1944/45 után keletkezett fondok Azóta ilyen alapos fondjegyzék nem jelent meg, pedig az anyag mennyisége és ezzel együtt a fondok száma igen megnőtt. Levéltárunknak 1977-ben 390 fondja volt, ma pedig 753. Az elmúlt öt-hat évben négy szerbiai levéltár jelentette meg fondjainak jegyzékét. A vajdasági levéltárak fondjai 1992-ben A levéltár székhelye A fondok száma A levéltári anyag folyóméterben Fehértemplom, Bela Crkva Nagykikinda, Kikinda Újvidék, Novi Sad Pancsova, Pancevo Zenta, Senta Zombor, Sombor Mitrovica, Sremska Mitrovica Szabadka, Subotica Nagybecskerek, Zrenjanin Vajdasági Levéltár, Arhiv Vojvodine Újvidék, Novi Sad Összesen:

4 A Vajdaság minden levéltárában van magyar nyelvű anyag, amelynek mennyisége az impérium- és rezsimváltozások, valamint a dokumentumok keletkezése óta eltelt idő függvénye. Természetesen lényeges még, hogy egy-egy régióban mennyi magyar élt. Az 1918 előtti magasabb területi szervek közül a megyék Bács-Bodrog, Torontál és Temes és a törvényhatósági jogú városok Zombor, Szabadka, Újvidék, Pancsova, Versec, Fehértemplom, Nagybecskerek, Nagykikinda, Zenta és Magyarkanizsa levéltári anyaga a legjobban megőrzőitek" állapította meg Dobos János. Ide kívánkozik egy kiigazítás. Mivel a megyék, városok, községek iratai csak 1946-tól kezdődően kerültek levéltárakba, továbbá között csak a zentai Levéltárban két vagonnyi levéltári anyagot semmisítettek meg a szocialistapapírgyűjtési versenyben", így Dobos megállapítása ellenére is, sok esetben hiányos levéltári anyaggal kell számolnunk. A Vajdaság területén 1920-tól szűnt meg a magyar nyelvű hivatalos írásbeliség. A két világháború közötti időszakból főként a civil szervezetek, egyesületek munkája nyomán maradt fenn magyar nyelvű levéltári anyag. Az közötti időszakból levéltárunkban adóhivatalok, városok, községek, anyakönyvi hivatalok, közjegyzők magyar nyelvű levéltári anyagát őrizzük 148 iratfolyóméter mennyiségben. A II. világháború utáni néhány évben szinte kizárólag szerb nyelvű iratok keletkeztek. A decentralizáció időszakában a tömbben élő magyarság területén már beindult a magyar írásbeliség, majd 1972-től 1988-ig hatalmas mennyiségű papír" keletkezett, szinte mindent fordítottak szerbről magyarra, illetve magyarról szerbre. Napjainkban a hivatalos nyelv a szerb, annak is a cirill betűs változata. Magyar anyag ismét csak a civil szférában keletkezik. Becsléseink szerint a zentai levéltárban őrzött 4286 folyóméter levéltári anyag 60 %-a szerb, 35 %-a magyar, 5 %-a pedig latin és német nyelvű. A tíz vajdasági levéltárban őrzött magyar nyelvű iratanyag mennyiségi kimutatása alapos statisztikai feltárás nélkül lehetetlen. A levéltári kutatás jogi szabályozása Az első, 1951-ben meghozott szerbiai levéltári törvényben az egész jugoszláv levéltári jogalkotásban egyedülálló kísérlet történt. Eszerint a művelődési miniszter által kiadott szabályzatban kellett volna rögzíteni, hogy milyen jellegű történelmi-levéltári anyag" nem kutatható. Ez a szabályzat sohasem készült el. A később megjelent szerbiai törvények a levéltárak hatáskörébe helyezik a levéltári anyag kutatási feltételeinek meghatározását, de mindegyikbe beépítettek egy bármikor használható féket". Nem kutatható az az anyag, amely tartalmának nyilvánosságra kerülése sérti az állam, társadalmi közösségek és polgárok érdekeit, valamint amelyből ügyviteli titkok kerülnének illetéktelenek birtokába. A hazai kutatók számára végső soron a levéltár igazgatója engedélyezi a levéltári anyaghoz való hozzáférést. Gyakran komoly fejtörést okoz, hogy a kutató által kért anyag feltárása az adott pillanatban sérti-e az állam érdekeit és a személyiségi jogokat. A külföldi állampolgárokra a hatályos törvény 95. szakasza vonatkozik. A külföldiek a levéltári anyagot külön engedély alapján használhatják. A kutatási engedélyt a tényleges kölcsönösségről szóló nemzetközi szerződéssel, illetve a meghatározott szervezetek ilyen megegyezésével összhangban, az érintett anyagot őrző szervezet előzetes véleménye alapján a művelődési minisztérium adja ki.

5 Levéltárosok, levéltárosképzés, szakmai szervezetek A vajdasági levéltárosok száma, képzettsége 1 A levéltár székhelye Teljes állomány Ebből magyar vagy tudja kezelni a magyar anyagot E F K össz. E F K össz. Fehértemplom (Bela Crkva) Nagykikinda (Kikinda) Újvidék (Novi Sad) Pancsova (Pancevo) Zenta (Senta) Zombor (Sombor) Mitrovica (Sremska Mitrovica) Szabadka (Subotica) Nagybecskerek (Zrenjanin) Vajdasági Levéltár (Arhiv Vojvodine) Összesen: E=egyetemi, F=főiskolai, K= középiskolai képesítés A táblázatból látható, hogy a Vajdaságban 117 szakember (műszaki, adminisztratív stb. személyzet nélkül) foglalkozik a levéltári és irattári anyag védelmével. Ebből 31 személy képes a magyar jellegű anyag kezelésére, más kérdés az, hogy milyen szinten. A szakembergárda 21 %-a, tehát 25 személy magyar. Ez látszólag jó arány, de a szórványban élő magyarok közül sokan nehezen birkóznak meg az anyanyelvükkel. Az itt közölt adatok az elmúlt hat évben sajnos a magyarság kárára változtak. Egész Szerbiában a szerémségi Karlócán folyt középfokú levéltárosképzés néhány éven át. Napjainkban ez az iskola sem működik. A korábbi és jelenlegi gyakorlat szerint a középkáderek legtöbbje gimnáziumot, közgazdasági vagy művelődésszervezői középiskolát végzett. A levéltárosok pedig a történész, nyelvész, geográfusi diploma megszerzése, és legalább egy évi levéltári szolgálat után szakvizsgáztak a törzslevéltári teendőket ellátó Vajdasági Levéltár, illetve Szerbia Levéltára illetékes bizottsága előtt. A magasabb levéltári szakmai fokozatok odaítélése Szerbia Levéltárának hatáskörébe tartozik. A főiévéltárosi fokozat megszerzésének feltétele 10 évi levéltárosi munka és szakdolgozatok megjelentetése amelyeket egy bizottság értékel. Öt évi főlevéltárosi tevékenység és újabb szakmunkák közlése után érhető el a levéltári tanácsos fokozat. A szakmai szervezetek, egyesületek az első levéltári törvények hatályba lépése után hamarosan megalakultak. A Jugoszláv Levéltárosok Szövetsége már 1952-ben megjelentette az Arhivist című szaklapot, amelynek utolsó számai 1988-ból származnak. A Szerbiai Levéltárosok ből való adatok

6 Egyesületének lapja pedig az Arhivski pregled 2 (Levéltári szemle) 1955 és 1993 között létezett, 1998-ban jelent meg az ös kettős szám. A Szerbiai Levéltárosok Egyesületének fiókszervezetei alakultak a tartományokban. Fehértemplomon október 23-án megalakult a Vajdasági Levéltárosok Egyesülete. Az alapszabály 5. szakasza szerint az országos szövetség kollektív tagja, a Szerbiai Levéltárosok Egyesületével pedig szerződés útján rendezi viszonyait. A szövetségi, köztársasági és tartományi szakmai egyesületek kapcsolatai a hatalomszervezéstől függően változtak. Az elmúlt évtizedben a Vajdasági Levéltárosok Egyesülete maradt legtovább életképes, ban a tanácskozások szervezése mellett még (vajdasági) levéltári évkönyv kiadására is futotta erejéből Arhivski anali címen. A Szerbiai Levéltárosok Egyesülete pancsovai közgyűlésén március 17-én új alapszabályt fogadott el, amelynek értelmében visszatértünk az 1970 előtti állapotokhoz, tehát a Vajdasági Levéltárosok Egyesülete ismét a szerbiai fiókszervezete lett. A különbség csak az, hogy a szerbiai szakmai társulás 4-5 éve alig hallatja szavát, a vajdasági pedig az új alapszabály elfogadása óta meg sem alakult. A zentai történelmi levéltár Levéltárunk közvetlen elődjét, a Levéltári Begyűjtő Központot, amely a zentai és óbecsei járás területét fedte, november 2-án alakította meg Vajdaság Autonóm Tartomány Főbizottságának Közművelődési Osztálya. Ekkor a múzeum és a levéltár egy intézményt képeztek. A múzeumi tevékenység beindult, de a levéltári anyag védelmére még néhány évig nem fordítottak gondot. A II. világháború utáni öt évben több anyag semmisült meg, mint addig és azóta bármikor. A zentaiak tehetetlenségét látva november 14-én a Vajdasági Levéltár alapított Levéltári központot a városban, majd még kétévi huzavona után Zenta város Népbizottságának Végrehajtó Bizottsága eleget tett törvényes kötelezettségének, január 19-én megalapította levéltárunkat között járási intézmény volt, utána két évig a Tartomány gyakorolta az alapítói jogokat. Ezt követően az alapítói jog Ada, Obecse, Magyarkanizsa és Szenttamás községek egyetértésével ismét Zentára szállt át. Az szeptember 22-én megkötött szerződés ma is fontos hivatkozási alapunk a levéltár finanszírozása tekintetében. Ekkor csatolták a levéltárunkhoz az december 15-én megalakított becsei Levéltári Begyűjtő Központot. Intézményünk jogállása azóta nem változott lényegesen, annak ellenére hogy közben különböző kísérletek történtek a munka anyagi hátterének tartós biztosítására után több mint egy évtizedig csak a községek finanszírozták a munkát, utána 2-3 évig a községek és a tartomány közösen. Jelenleg, 1992 óta Szerbia Művelődési Minisztériuma biztosítja a fizetéseket, az öt község Ada, Óbecse, Magyarkanizsa, Zenta és Szenttamás, amelyek levéltárunk illetékességi körébe tartoznak pedig a dologi és egyéb kiadásokat fedezi. így az a furcsa helyzet állt elő, hogy a 15 fős levéltári személyzetnek hat forrásból kell összekaparni" a működési költségeket. A levéltár székhelye Zenta, itt 10 ember dolgozik, a becsei fióklevéltárban pedig öten. Zentára gyűjtjük be Ada, Magyarkanizsa és Zenta területéről az anyagot, Óbecsére pedig a község és Szenttamás területén keletkezett levéltári anyag kerül. A 15 dolgozónk közül 2 főlevéltáros, 3 levéltáros, 6 segédlevéltáros, 1 számítógépkezelő, 1 levéltári kezelő, 2 pedig segédszemélyzet. 2 A Levéltári Szemle számában a oldalakon Dobos János közölt részletes ismertetőt az Arhivski pregled es évfolyamaiban megjelent írásokról.

7 A három épületben rendelkezésünkre álló 1700 m 2 -es felületen 4300 iratfolyóméter anyagot tárolunk, rendezünk. A levéltári anyag 753 fondra oszlik, ebből 30-hoz még nem készültek el a megfelelő leltárak és segédletek. A terepen 623 működő iratképzőt tartunk nyilván, és 448 megszűnt iratképzőnél van még átvételre váró levéltári anyag. Végezetül a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság Zentára vonatkozó iratsorozatának 1. dobozából a 108/1850 sz. jegyzék másolatát közlöm bizonyítékként arra, hogy már 150 évvel ezelőtt is léteztek levéltárak ezen a területen.

8 Helytörténeti kutatások és kiadói tevékenység Zentán Mák Ferenc: A délvidéki honismeret és helytörténetírás kialakulása című, hamarosan megjelenő tanulmányában így ír az immár 37 éve töretlenül folyó zentai helyismereti kutatásokról és könyvkiadásról: Az erőteljes politikai tiltások közepette mégis történt valami, ami minden bizonnyal a helytörténeti kutatások kezdetét jelentette a Délvidéken. Zenta város 1966-ban ünnepelte történelme 750. évfordulóját. Az évforduló méltó megünnepléséhez a Községi Népbizottság szerette volna elkészíttetni a város monográfiáját, ezért az előkészületek során az 1961 októberében megtartott ülésén úgy döntött, megkezdik a településtörténeti kutatásokat. A feladatot a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltár barátok Egyesületére bízta, azzal a kikötéssel, hogy elsősorban»helyi erőkre«, másodsorban pedig a városból elszármazott, neves tudósokra kell támaszkodniuk. így jelent meg 1964-ben a Zentai Monográfia Füzetek első köteteként Szeli István Zenta írói című munkája... Zenta város monográfiája mindazonáltal máig nem készült el, s ennek okát nem a helytörténeti kutatók mulasztásában kell keresni... A füzetek túlnyomó többsége elmélyült kutatómunkáról és maximális tárgyismeretről vall... Mindemellett a zentaiaknak ezzel egy időben egy másik, a Zentai Füzetek című sorozat beindítására és életben tartására is futotta az erőből. A kevésbé tényorientált, inkább irodalmi visszaemlékező, vagy a művelődési élet időszerű eseményeit bemutató sorozat ma már hozzá tartozik a város életéhez... Délvidéken pedig egyedülálló az az ügyszeretet, mellyel a zentaiak városuk múltja, történelme, öröksége és hagyományai felé fordultak. " A Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre november 19-én alakult meg a névadó születésének 100., valamint halálának 50. évfordulóján. (Dudás Gyula Zentán született 186l-ben. Az egyetemet Budapesten végezte, ahol 1886-ban doktorált. Tanított és tudományos munkával foglalkozott Zentán, Szegeden, Zomborban, Pesten. Aktív tagja volt a Bács-Bodrogh Megyei Történelmi Társulatnak, amelynek 1895-től titkára. Életmüve Bács-Bodrogh Vármegye Monográfiájának megszerkesztésében teljesedett ki.) Az alapító által kitűzött cél, a város monográfiájának megírása, a szerzők rendelkezésére álló öt év alatt nem valósult meg. Két évig tartott a meddő levelezés a népbizottság különböző ügyosztályaival, de ígéretük ellenére nem szolgáltattak adatokat a monográfiához. Ekkor a Kör vezetői felismerve azt, hogy az egyetemes városmonográfia nem készülhet el, beindították a Zentai Monográfia Füzetek és a Zentai Füzetek sorozatokat. így akármilyen volt a politikai széljárás vagy a munka anyagi háttere, egy-egy résztanulmány megjelenhetett. Eddig 43 monográfia füzet jelent meg B/5 formátumban, kb oldalon (csak magyar vagy szerb és magyar nyelven párhuzamosan). A Zentai Füzetekben a kor politikai kívánalmainak megfelelő kiadványok is napvilágot láttak az irodalmi és kulturális témájú füzetek mellett, így a monográfia-sorozatot sikerült megmenteni az elpolitizálástól. Amikor a zentai Közművelődési Központ a kisnyomtatványok (plakátok, katalógusok, műsorfüzetek) és a szépirodalmi művek kiadásával erőteljesebben kezdett el foglalkozni, akkor 1985-ben a 30. Zentai Füzet megjelenése után sikerült a sorozatot befagyasztani", ti. az utolsó nyolc füzet kivétel nélkül a zentai kommunista ellenállók tetteit taglalta, meglehetősen szubjektív tálalásban. Jelenleg a Dudás Gyula Kör a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ és a Történelmi Levéltár kiadványainak gondozója. Az, hogy közvetlenül nem az intézmények foglalkoznak kiadói tevékenységgel, több előnnyel jár. Vállalni tudunk olyan feladatokat is, amelyeket az intézmények nem tehetnének. Az utóbbi néhány évben több bánsági falu kismonográfiáját adtuk ki, valamint más szervezetekkel közös projektumok megvalósításán dolgozhatunk. (Erről részletesebben a későbbiekben.)

9 A több mint három és fél évtizedes helytörténeti feltáró munka egyik fontos állomásához érkeztünk 1998-ban. Zenta monográfiája első kötetének kézirata, mintegy ötszáz oldalon elkészült. 3 A kötet a legrégebbi időktől a Trianonig tartó időszakot öleli fel. Jelenleg a nyomdai előkészítést végezzük saját erőkkel. Itt kell megjegyezni, hogy a magyarországi források feltárását és a korszerű számítógépek beszerzését az utóbbi négy évben az Illyés Közalapítvány is támogatta. A számtalan képeslap, katalógus, bibliográfia, várostérkép mellett monográfia, illetve Zentai Füzeteket adtunk ki. (Ezek jegyzékét a tanulmány végén közlöm.) A helytörténeti kutatások és a kiadói tevékenység mellett történelmi vetélkedőket szervezünk, történelmi játszótáborok kivitelezésében segítünk, közös helyismereti programok megvalósításán dolgozunk. A most folyó legnagyobb vállalkozásunk a Magyar helyismereti kutatások a Vajdaságban 1945 és 1995 között címet viseli. Az elképzelés megvalósításában legfőbb partnerünk a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság (JMMT), amellyel karöltve még 1992-ben a Hogyan tovább a háború után? elnevezésű kerekasztal-beszélgetés keretében a vajdasági helytörténetírásról tartottunk egy tanácskozást Zentán. Akkor kilenc pontban foglaltuk össze a legfontosabb teendőinket. 4 Ezek közül néhány már veszített időszerűségéből, de az első helyen meghatározott feladat: a vajdasági helytörténetírás második világháború utáni eredményeinek számbavétele ma is folyamatban van. A felmérés tárgya A helyismereti kutatás végterméke" a legtöbb esetben valamilyen írásmű. Ezért első lépésként a vajdasági magyar, illetve magyarságra vonatkozó helyismereti kiadványok számbavételét, bibliográfiai feldolgozását kezdtük meg. Ez a felmérés egy több szakaszos, hosszabb idő (néhány év) alatt megvalósítható tevékenység. A Magyar helyismereti kutatások a Vajdaságban 1945 és 1995 között elnevezés alapvetően meghatározta a munka terjedelmét. Az időbeli behatárolás nem képezte vita tárgyát, de döntenünk kellett arról, hogy csak a helytörténeti vagy a helyismereti kiadványokat is nyilvántartásba vesszük-e. A probléma könnyebb megértése érdekében A helytörténetírás módszertani kérdései 3 című kiadványból idézem a helytörténetírás tárgyára és módszerére vonatkozó részt: Az egyik, és ezt nevezhetnénk klasszikus értelmezésnek főként a német Ortsgeschichte illetve Territorium-geschichte mintájára helytörténeten adott helység vagy vidéke históriája egészének, esetleg egy részének feltárását érti. Klasszikus műfaja a helységtörténet (falu, illetve várostörténet), módszere az adott helység lehetséges forrásanyagának teljes feltárása... olyan teljes átfogásra törekvő fejlődésvizsgálatok folytatása, amilyenek csupán a helyhez kötött, a helyi keretek között kialakult szerves kötelékekkel egybefűzött társadalmi képletek és intézmények mikrokozmoszainak mozgásterében végezhetők el... E klasszikusnak nevezett meghatározás mellett Eddig csak Magyarkanizsa monográfiájának első kötete jelent meg 1995-ben, ez 1848-ig öleli fel a város történetét. Hogyan tovább a háború után? A JMMT és a Magyar Szó tribünciklusának dokumentumai 1992/93. Magyar Szó, Újvidék, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Stier Miklós - Szász Zoltán: A helytörténetírás módszertani kérdései. Új- és legújabb kor (Helyismereti kutatók kézikönyvei sorozat). Országos Széchenyi Könyvtár, Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp., Népművelési Propaganda Iroda 1-17.

10 létezik a helytörténet értelmezésének másik felfogása is, amely a helytörténet hagyományos kérdésfelvetéseit elvetve nem ragaszkodik az adott terület története mindenoldalú feldolgozása szükségszerűnek való beállításához, hanem lényegében az egyes történeti jelenségek teljes feltárását szorgalmazza a lehető teljes forrásanyag alapján, a lehető teljes részletességgel. " Mindkét meghatározás az adott hely históriájának vagy történeti jelenségeinek feltárását és feldolgozását helyezi a középpontba. A különbség csak annyi, hogy a feldolgozás komplex vagy parciális. Az előző definíciók túlságosan szűk keretek közé szorították volna felmérésünket, ugyanis a Vajdaságban a címben jelzett időszakban megjelent kiadványok közül csak néhány nevezhető nagy jóindulattal komplex falu- vagy várostörténetnek. Az egyes történeti jelenségek teljes feltárásának igényével megjelentetett helytörténeti munkákból már többet tudunk felmutatni. Ha csak a helytörténeti kiadványok számbavételét végezzük el, akkor kimaradt volna bibliográfiánkból sok értékes helyismereti kiadvány, például a természettudományok területéről Guelmino János vagy Rácz Vince munkái Zenta és környéke élővilágáról, éghajlatáról, talajtani viszonyairól. Ezért fordultunk a helyismeret felé. A Könyvtáros kézikönyve 6 című kiadvány szerint a helyismereti gyűjteménybe tartoznak a történelmi, irodalmi, művészeti, néprajzi jellegű kiadványok (a múltban főként ezek voltak az érdeklődés homlokterében), de gyűjteni kell a természet világára és a gazdasági élet minden ágára vonatkozó irodalmat. Itt fontos szerepe van a különféle beszámolóknak és jelentéseknek is. Igen lényeges az intézmények, szervezetek, egyesületek irodalmának megőrzése. A helyismereti gyűjtemény részét képezik még az életrajzok, életrajzi adatok akár kéziratos formában is. Alapvető fontosságú a helyi sajtó, iskolai értesítők és minden periodika-féleség gyűjtése. A kisnyomtatványok közül a röplapok, műsorfüzetek, plakátok nélkülözhetetlenek. Minél teljesebb térképgyűjteményre van szükség. A vajdasági könyvtárosok számára az újvidéki Matica srpska által kiadott útmutató 7 a helyismereti anyagok közé sorolja még a zenei anyagot (hanglemez, CD-lemez, hangkazetta), a videofilmeket és a levéltári anyag nagy részét is. A sokrétű helyismereti anyag felmérése nem volt célunk, a rendelkezésünkre álló erőkkel, idővel és anyagiakkal ez megoldhatatlan feladatok elé állított volna bennünket. A írásos művek tekintetében is megszorításokra kényszerültünk. A feldolgozás tárgyát csak a könyvek és brosúrák képezték, és nem vettük tekintetbe azokat a helyi kiadványokat, amelyek nem a vajdasági magyarsággal foglalkoznak. Azok a helyismereti kiadványok sem kerültek bele a bibliográfiába, amelyeket nem a Vajdaság területén adtak ki mivel a terv a vajdasági helyismereti kutatások vizsgálatát tűzte ki célul, részben a helyismereti kiadványok, részben tanácskozások útján. A gyűjtőterület A gyűjtőterület kijelölése több szempont figyelembevételével történt. Alapkövetelménynek tartottuk, hogy egyaránt felöleljük a tömb- és szórványmagyarságot, valamint a korábban jelentős szellemi központokat, a magyarok pillanatnyi lélekszámától függetlenül. Ezt a munkát 6 7 Sallai István - Sebestyén Géza: A könyvtáros kézikönyve, Bp., Opsta uputstva za rad u zaviéajnoj zbirci u bibliotekama SAP Vojvodine. Novi Sad, Izdanje Matice srpske.

11 az 198l-es népszámlálási adatok alapján végeztem el. 8 (Segédanyagként készült el közben a Vajdasági történelmi-földrajzi helységnévszótár). A községeket három csoportba soroltam be. Az elsőbe kerültek azok a községek, amelyekben a magyar lakosság százalékaránya a községben 10 % feletti (1. sz. táblázat). Huszonhárom ilyen vajdasági községet találtam (Újvidéket egy községnek véve), ezekben községi szintű felmérést kell végezni. Tíz olyan község van a Vajdaságban, ahol a községben és a község minden településén is 10 % alatti (0,003-3,7 %) a magyarok aránya. Ezeket teljes egészében figyelmen kívül hagyhatjuk (2. sz. táblázat). Van 12 olyan vajdasági község, amelyekben a község egészét nézve 10 % alatti, de bennük 22 településen 10 % feletti a magyar lakosság arányszáma (3. sz. táblázat). E települések esetében a százalékarány és az abszolút lélekszám együttes értékelése után az elképzelés megvalósításának második szakaszában eldöntjük, hogy melyekre terjedjen ki a felmérés. A felmérésből nem maradhat ki Pancsova és Versec, mint korábban jelentős szellemi központok, annak ellenére sem, hogy egyik melléklet mércéinek sem feleltek meg. 1. sz. táblázat Vajdasági községek 10 % feletti magyar lakossággal 1981-ben A település neve A magyarok létszáma a községben % 1. Újvidék (Novi Sad) ,3 2. Kevevára (Kovin) ,3 3. Kula(Kula) ,9 4. Antalfalva (Kovacica) Zichyfalva (Plandigte) ,6 6. Torontálszécsány (Seöanj) ,3 7. Nagybecskerek (Zrenjanin) ,7 8. Nagykikinda (Kikinda) ,8 9. Apatin (Apatin) ,2 10. Zombor (Sombor) ,0 11. Magyarcsernye (Nova Cmja) ,7 12. Törökbecse (Novi Becej) ,0 13. Bégaszentgyörgy (ZitiSte) ,4 14. Törökkanizsa (Novi Knezevac) ,2 15. Temerin (Temerin) ,4 16. Szabadka (Subotica) ,0 17. Obecse (Becej) ,4 18, Csóka (Coka) ,6 19. Kishegyes (Mali Ido ) ,3 20. Topolya (B. Topola) ,1 21. Ada(Ada) ,0 22. Zenta (Senta) ,4 23. Magyarkanizsa (Kanjiza) ,4 8 Nacionalni sastav stanovnistva SFR Jugoslavije po naseljima i opstinama, Knjiga I. Popis stanovnistva, domacinstava i stanova u godini. Beograd, 1991, Izdavaö: Savezni zavod za statistiku.

12 2. sz. táblázat Vajdasági községek, ahol a magyarok százalékaránya a községben és a község településein is 10% alatt volt 1981-ben A magyarok létszáma a községben % 1. Ópázova (Stara Pazova) 143 0, Pecsince (Pecinci) Opáva (Opovo) 71 0,6 4. Petrőc (B. Petrovac)) 94 0,6 5. Mitrovica (Sremska Mitrovica) ,2 6. Zsablya (Zabalj) 368 1,4 7. Alibunár (Alibunar) Beocsin (Beoőin) 392 2,8 9. Karlóca (Sremski Karlovci) 220 2,9 10. Pétervárad (Petrovaradin) 814 3,7 3 sz. táblázat Vajdasági községek 10 % alatti magyar lakossággal, ahol a község egyes településein a magyarok 10 % feletti arányban éltek 1981-ben Település Község A magyarok létszáma a településen % 1. Újverbász (Vrbas) Újverbász 8,8 % ,2 2. Gombos (Bogojevo) Hódság 6,8 % ,3 3. Sándoregyháza (Ivanovo) Pancsova 5,2 % ,5 4. Titel (Titel) Titel 7,5 % ,5 5. Maradék (Maradik) Ingyija 0,3 % ,4 6. Bács (Baö) Bács 8,4 % ,5 7. Hertkovce (Hrtkovci) Ruma 3,4 % ,4 8. Ireg (írig) Ireg 8,8 % ,9 9. Vajszka (Vajska) Bács ,7 10. Okér (Zmajevo) Újverbász ,2 11. Nikince (Nikinci) Ruma ,6 12. Fejértelep (SuSara) Versec 7,0 % ,0 13. Sajkáslak (Lok) (ZitiSte) Titel ,5 14. Satrince (Satrinci) Ireg ,2 15. Temesvajkóc (Vlajkovac) Versec ,2 16. Udvarszállás (Dobriőevo) Fehértemplom 2,9 % ,8 17. Palona (Plavna) Bács ,7 18. Nagyszered (Vei. Srediste) Versec ,7 19. Versecvát (Vatin) Versec , (Karadordevo) Palánka 3,3 % ,7 21. Dobrodó (Dobrodol) Ireg ,7 22. Szot (Sot) Ruma 91 11,0

13 Az eddig elvégzett munka során nyilvántartásba vettük és feldolgoztuk a vajdasági magyarok által lakott kilenc község, Apatin, Magyarkanizsa, Óbecse, Szabadka, Zenta, Topolya, Zombor, Hódság és Nagykikinda parciális vagy teljes megismerését szolgáló, tudományos igénnyel megírt, könyv vagy brosúra formájában a Vajdaságban magyarul (a tömbben élő magyarság településeire vonatkozóan szerb nyelven is) megjelentetett helyismereti kiadványaikat. A tömbben élő magyarságra és településeikre vonatkozó szerb nyelvű kiadványok feldolgozására azért vállalkoztunk, mert elsődleges szempontnak a témát a magyarságot, magyarságkutatást tartottuk, nem pedig a szerző nemzeti hovatartozását vagy az írásmű nyelvét. Az észak-bácskai kiadványokat tartalmazó kötet nyomdai előkészítése folyamatban van. A Bánság feltérképezése " pedig most indult el. Zentai monográfia füzetek 1. Dr. Szeli István ZENTA ÍRÓI Dobos János KÖZÉPISKOLÁK Fábri Nándor ZENTA FÖLDRAJZA Fábri Jenő ZENTA TÖRTÉNETE 1526-IG Dr. Vigh Ágoston A ZENTAI KÓRHÁZ TÖRTÉNETE Huszágh László A ZENTAI GYÓGYSZERTÁRAK TÖRTÉNETE Dobos János OKMÁNYOK AZ ÉVI ZENTAI FÖLDMUNKÁSMEGMOZDULÁSOK TÖRTÉNETÉHEZ Fábri Jenő SZENTA A TÖRÖK URALOM ALATT Dr. Szeli István PISCI SENTE ZENTA ÍRÓI Rácz Vince POLJOPRIVREDA U SENTI ZENTA MEZŐGAZDASÁGA Erdélyi István, Katona Pál ADALÉKOK ZENTA MŰVELŐDÉSI ÉLETÉHEZ Guelmino János ZENTA ÉS KÖRNYÉKÉNEK NÖVÉNYEI I. (Virágosok) Guelmino János ZENTA ÉS KÖRNYÉKÉNEK NÖVÉNYEI II. (Virágtalanok) Dobos János KOMMUNISTA SZERVEZKEDÉS ZENTÁN 1969

14 15. Tolmácsy Géza PÉNZÜGYI ÉLET (Bankok és részvénytársaságok) Rácz Vince KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ZENTÁN Rácz Vince PEDOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ZENTÁN Tolmácsy Géza PÉNZÜGYI ÉLET (A tőkésvilág magánvállalkozóinak cégjegyzéke) Szekeres László ZENTA ÉS KÖRNYÉKE TÖRTÉNETE A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN Tolmácsy Géza A ZENTAI SPORT ÉS TESTNEVELÉS KRÓNIKÁJA Tolmácsy Géza A ZENTAI TÁRSADALMI EGYESÜLETEK 1918-IG (I-II. kötet) Katona Pál A ZENTAI MOZIK TÖRTÉNETE Tolmácsy Géza TESTNEVELÉS ÉS SPORT A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT (I-II.kötet) 1973, Rácz Vince SECERNA REPA (Cukorrépa) Katona Pál ISTORIJAT RAZVOJA NARODNE VLASTI U SENTI (A néphatalom fejlődésének története Zentán) Tóth Péter FELEKEZETI ELEMI ISKOLÁK ZENTÁN Tolmácsy Géza ZENTA TÁRSADALMI ÉLETE A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT (I-II. kötet) 1980, Fehér Lajos A KEVI - TORNYOSI TŰZOLTÓSÁG ÖTVEN ÉVE Tripolsky Géza A ZENTAI IPARTESTÜLET SZÁZ ESZTENDEJE Tolmácsy Géza A VAJDASÁGI BANK - ZENTAI ALAPBANK 30 ÉVE Szloboda János A ZENTAI KOMMUNÁLIS MUNKASZERVEZET 40 ÉVE Kókai Sándor ANDRUSKÓ KÁROLY (Katalógus és bibliográfia) Fehér Lajos TORNYOS MÚLTJA ÉS JELENE 1990

15 34. Guelmino János ZENTA ÉS KÖRNYÉKÉNEK ÁLLATVILÁGA I. (Gerinces állatok) Fodor István, Kalmár Károly A ZENTAI MALOMIPAR TÖRTÉNETE a. István Fodor, Karolj Kalmár ISTORIJAT MLINSKE INDUSTRIJE U SENTI Barta László, Balassy Ildikó A ZENTAI CSATA (Két tanulmány) Szloboda János A ZENTAI SAJTÓ TÖRTÉNETE Tari László ZENTA VILLAMOSÍTÁSA a. Laslo Tari ELEKTRIFIKACIJA SENTE Kalmár Károly A ZENTAI ELEMI ISKOLÁK TÖRTÉNETE II Szloboda Ilona A ZENTAI ÓVODÁK TÖRTÉNETE a. Ilona Sloboda ISTORIJA SENCANSKIH ZABAVISTA Guelmino János ZENTA KÖRNYÉKÉNEK ÁLLATVILÁGA (Gerinctelen állatok) Dobos János ZENTA PECSÉTJE ÉS CÍMERE Dobos János A ZENTAI GIMNÁZIUM 100 ÉVE 1998 Zentai Füzetek 1. Szeli István (szerk.) THURZÓ EMLÉKFÜZET Erdélyi István (szerk.) ADALÉKOK ZENTA KÖNYVTÁRÉLETÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ Szeli István EGY VERSÍRÓ SZOCIALISTA A SZÁZAD ELEJÉN Erdélyi István (szerk.) STAMPA O SLIKARSKOJ KOLONIJI (Nyomtatványok a Müvésztelepről) Szeli István MAJTÉNYI ZENTÁN Erdélyi István ZENTAI TÉMÁK 1962

16 7. Dr. Burány Béla ZENTA-VIDÉKI NÉPBALLADÁK Dr. Burány Béla, Fábri Jenő, Tripolsky Géza SZÁRAZ KÚTGÉM, ÜRES VÁLÚ Dr. Burány Béla, Fábri Jenő KÉT SZIVÁRVÁNY KOSZORÚZZA AZ EGET Dr. Burány Béla, Fábri Jenő, Tripolsky Géza, Bodor Géza RUKKOLNAK A SZÉP ZÉNTAI LEGÉNYEK Dr. Burány Béla HEJ, SZÉNA, SZÉNA (Gyermekjátékdalok) Erdélyi István (szerk.) ISTORIJAT MOSTOVA KOD SENTE (A zentai hidak története) Hanák László (szerk.) VÁLASZTÁSOK ZENTÁN 1963, , PRIVREDNII TURISTICKI VODICI (Gazdasági és turisztikai útmutató) 1969, Milivoje Gasovic, Erdélyi István JOVAN MUSKATIROVIC Erdélyi István ZENTAI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA Erdélyi István, Vöjislav Jankovic A ZENTAI ÍRÓK BIBLIOGRÁFIÁJA (I II. füzet) 1968, Ivan Dordevic (szerk.) ZENTA Dobos János ZENTA AZ ÁRUTERMELÉS ÉS POLGÁROSODÁS KIALAKULÁSÁNAK IDŐSZAKÁBAN Tripolsky Géza, Andruskó Károly ADY ZENTAI HELYISMERETI KÉPEK Andruskó Károly A ZENTAI AMATŐR FESTŐK EX LIBRISEI Dobos János ZENTAI KOMMUNISTÁK ( ) Tripolsky Géza ZENTÁTÓL HANGONYIG Székely Ilona HALÁLRA ÍTÉLVE Katona Pál MEGGYŐZŐDÉSBŐL TETTEM Rácz Vince FÖLDOSZTÁSOK ZENTÁN VIRRADAT (Visszaemlékezések Zenta felszabadulásának napjára) Lövei Mihály ÖNÉLETRAJZ 1982

17 30. Dorde Kablar CRVENA KOLONIJA (A vörös kolónia) 1985 Egyéb kiadványaink 1. Cs. Simon István FALU A HÁRMASHATÁRON Pej in Attila A ZENTAI CSATA OLVASÓKÖNYVE Cs. Simon István VIRULSZ-E MÉG, SZÜLŐFÖLDEM? Andruskó Károly - Cs. Simon István ROMOK 1998

Genealógiai kutatások lehetısége a Vajdaságban

Genealógiai kutatások lehetısége a Vajdaságban Fodor István, fılevéltáros Történelmi Levéltár, Zenta Genealógiai kutatások lehetısége a Vajdaságban A vajdasági közlevéltárak hálózata A vajdasági közlevéltárak rendszerének alapjait a Vajdaság Autonom

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG részére

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG részére VAJDASÁGI KUTATÓÁLLOMÁS Magyarságkutató Tudományos Társaság Naučno društvo za hungarološka istraživanja The Scientific Association for Hungarology Researches 24000 Szabadka - Subotica, Branislava Nušića

Részletesebben

A vajdasági magyarság fogyatkozásának jellemzői A 2011-es népszámlálási eredmények ismertetése

A vajdasági magyarság fogyatkozásának jellemzői A 2011-es népszámlálási eredmények ismertetése Badis Róbert A vajdasági magyarság fogyatkozásának jellemzői A 2011-es népszámlálási eredmények ismertetése Szerbia számára a 2011-es népszámlálás fő kérdése az volt, hogy milyen mértékben csökkent az

Részletesebben

A 2011-es és a 2002-es szerbiai népszámlálások összehasonlító elemzése a vajdasági / délvidéki magyar nemzeti közösség szempontjából

A 2011-es és a 2002-es szerbiai népszámlálások összehasonlító elemzése a vajdasági / délvidéki magyar nemzeti közösség szempontjából Vajon csak egyszerűen: Fogyatkozik a vajdasági magyarság? A 2011-es és a 2002-es szerbiai népszámlálások összehasonlító elemzése a vajdasági / délvidéki magyar nemzeti közösség szempontjából December 2-án

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

Molnár-Csikós László

Molnár-Csikós László Molnár-Csikós László A NEMZETEK ÉS NEMZETISÉGEK EGYENRANGÚ NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLATA ALKOTMÁNYOS ELVEI VALÓRA VÁLTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZOKBAN A KÖZSÉGEKBEN, AMELYEKBEN A MAGYAR NYELV IS EGYENRANGÚ A nemzetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

А benyújtott kérdésemre а választ írásban várom.

А benyújtott kérdésemre а választ írásban várom. Ui :,6А fá g y гa &v,uátй : i~-iiv.з teгk g З.Гб Baráth Zsolt országgyűlési képvisel ő Ё,г (вzct : Z М DEC 1 1. Írásbeli kérdés Kővér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

Ösztöndíjak. MNT, Állami ösztöndíj/kölcsön, Diáksegélyezés, Községi ösztöndíjak, Szakkollégiumi programok

Ösztöndíjak. MNT, Állami ösztöndíj/kölcsön, Diáksegélyezés, Községi ösztöndíjak, Szakkollégiumi programok Ösztöndíjak MNT, Állami ösztöndíj/kölcsön, Diáksegélyezés, Községi ösztöndíjak, Szakkollégiumi programok ÖSZTÖNDÍJ A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjpályázata Az ösztöndíjra nyilvános pályázat által lehet

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LÁTLELET A VAJDASÁGI MAGYAROK DEMOGRÁFIAI HELYZETÉRŐL

LÁTLELET A VAJDASÁGI MAGYAROK DEMOGRÁFIAI HELYZETÉRŐL 27 BADIS RÓBERT LÁTLELET A VAJDASÁGI MAGYAROK DEMOGRÁFIAI HELYZETÉRŐL Szerbiában 2011. szeptember 30-i eszmei időponttal tartottak népszámlálást. Az előzetes adatok szerint az ország népessége 7 120 666

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

VÉLEMÉNY. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ /11. B e l g r á d. Iktatószám: Dátum:

VÉLEMÉNY. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ /11. B e l g r á d. Iktatószám: Dátum: SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ 16-2987/11. B e l g r á d Iktatószám: 21307 Dátum: 2011.11.4. A Polgári Jogvédőről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/05. és 54/07. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN. Budapest 2012. április 13.

MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN. Budapest 2012. április 13. MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN Budapest 2012. április 13. VAJDASÁG DÉL-BÁCSKAI ÉS SZERÉMSÉGI SZÓRVÁNY MAGYAR KISKÖZÖSSÉGEIBEN ÚJRASZERVEZETT MAGYAR NYELVOKTATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT a pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatására START UP. A felhívás referenciaszáma: K-05/2016-II. Általános rendelkezések

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT a pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatására START UP. A felhívás referenciaszáma: K-05/2016-II. Általános rendelkezések Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

HATÁROZATOT A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÁLTAL TÁRSALAPÍTOTT EURÓPA KOLLÉGIUMBAN VALÓ KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRŐL (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

HATÁROZATOT A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÁLTAL TÁRSALAPÍTOTT EURÓPA KOLLÉGIUMBAN VALÓ KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRŐL (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya 14. szakasza 1. bekezdésének h) és q) pontja, valamint 41. szakaszának 1. bekezdése alapján (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Összes költség (Ft) Saját rész (Ft)

Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) A pályázat sorszáma A pályázó neve Pályázat címe 38. Jókai Mór Magyar A XXXII. Durindó gálaműsor megszervezése Törökbecse Kodály Zoltán Magyar Kárpát-medence Öröksége 10. Művelődési Központ, Néptáncpedagógus-

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

JELENTÉS. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

JELENTÉS. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Ikt.sz. 00-33/14 Kelt, 2014.02.04-én Magyarkanizsa JELENTÉS A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről A közkönyvtárnak, mint kulturális intézménynek, feladata az ismeretekhez, információkhoz,

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás Pályázati 3.4. 1640/2007 3.4. 1641/2007 Ada Község Helyi Önkörmányzata EU-Vajdasági Felnőttképzési Központ, Zenta Ada Zenta 3.4. 1847/2007 Helyi közösség Torda Torontáltorda 3.4. 1732/2007 3.4. 1737/2007

Részletesebben

705. 707. 706. Újvidék

705. 707. 706. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 2009. december 18

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

1.1. Demográfiai mutatók és előrejelzések 25

1.1. Demográfiai mutatók és előrejelzések 25 1. AZ ADOTTSÁGOK 1.1. Demográfiai mutatók és előrejelzések 25 1.1.1. Folyamatos csökkenés 25 1.1.2. A vajdasági községek lakosságának nemzetiségi összetétele 27 1.1.3. A magyar közösség demográfiai megosztása

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Szerb Köztársaság. Alkotmányát 2006-ban hozták.

Szerb Köztársaság. Alkotmányát 2006-ban hozták. Kormányzás, politika, közigazgatás Szerbiában Alapfogalmak Államformának nevezik a hatalom gyakorlásának módját, valamint az intézmények, kormányzati módszerek bonyolult rendszerét, amely együttesen a

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. (Elsõ rész). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve,

Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. (Elsõ rész). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 77 Válogatott irodalom Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. (Elsõ rész). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1974/75. 2. sz. Banó István: A pünkösd Zentán. Kalangya, XIII. évf. (1944)

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség YU 3.2. 3231/2009 Hajdújárás Helyi Közösség Hajdújárás Számítógép

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

A JUGOSZLÁVIAI MAGYARSÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE 1944-TŐL NAPJAINKIG

A JUGOSZLÁVIAI MAGYARSÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE 1944-TŐL NAPJAINKIG A JUGOSZLÁVIAI MAGYARSÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE 1944-TŐL NAPJAINKIG ARDAY LAJOS A szomszédos országokban élő magyar nemzetiségek közül a jugoszláviai az egyetlen, amely nemcsak a többségi nemzet(ek)hez viszonyított

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

Vajdaság nemzetiségi térképe radikálisan átalakult az elmúlt évszázadban.

Vajdaság nemzetiségi térképe radikálisan átalakult az elmúlt évszázadban. BADIS RÓBERT A vajdasági magyar népesség társadalmi szerkezete két népszámlálás tükrében 1991, 2002 Vajdaság nemzetiségi térképe radikálisan átalakult az elmúlt évszázadban. Vajdaság hagyományosan egy

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

levéltár elődje 1947-ben jött létre, az alakuló zentai múzeum keretében önálló intézményként 1952. január 19-étől

levéltár elődje 1947-ben jött létre, az alakuló zentai múzeum keretében önálló intézményként 1952. január 19-étől Dolgainkról Műhely 9 Molnár Tibor a családtörténeti kutatások lehetőségei a zentai Történelmi Levéltárban Mottó: Az elődök tisztelete és emléküknek megbecsülése az alapja a családszeretetnek és egyszersmind

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Kormányzás, politika, közigazgatás Szerbiában

Kormányzás, politika, közigazgatás Szerbiában Kormányzás, politika, közigazgatás Szerbiában Jugoszlávia szétesése http://hu.wikipedia.org/wiki/k%c3%a9p:szerbia_kozig.png Szerb Köztársaság. Alkotmányát 2006-ban hozták. Államhatalmi szervek 1. megosztott

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály ( : Munkaerő-gazdálkodási Osztály) iratai

XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály ( : Munkaerő-gazdálkodási Osztály) iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály (1957-1987: i Osztály) ai 1952-1987 Terjedelme: 59 doboz = 6,49 ifm 38

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

T/2910. számú. törvényjavaslat. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

T/2910. számú. törvényjavaslat. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2910. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. EU-s alapok, strukturális alapok felhasználását elősegítő programok informatikai képzés- és eszköztámogatása. Strukturális alapok, EU operatív programok

Részletesebben

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dr. Pál Tibor és Dr. Gavrilović Vladan A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dél-Magyarország demográfiai helyzetéről a XIX. század első felében az országos- és adóösszeírások alapján számos

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági

A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági LELET A MAGYAR KOALÍCIÓ AUTONÓMIAKONCEPCIÓJA A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy a sorsunkat

Részletesebben

Különgyűjtemények a könyvtárakban

Különgyűjtemények a könyvtárakban Különgyűjtemények a könyvtárakban Állomány rendezés Az egységes gyűjtemény részgyűjteményekre való felosztása Az állomány hasonló méretű állománytestekre van felosztva Központi gyűjteményrész (törzsgyűjtemény)

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI

DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI KOVÁCS ÁRON Pécsi Tudományegyetem Regionális Gazdaságtan és Politika Doktori Iskola

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évre szóló továbbképzési tervéről és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évre szóló továbbképzési tervéről és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020 évre szóló továbbképzési tervéről és 2017. évi beiskolázási tervéről 1. előterjesztés száma: 27/2017 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben