E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek április 25-én tartandó együttes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek április 25-én tartandó együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 40. (4) bekezdése alapján a körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról. A beszámolóval e jogszabályi kötelezettségnek teszek eleget. A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót legutóbb április 26-án tárgyalták a képviselő-testületek együttes ülésen. A képviselő-testületek a beszámolót elfogadták, a beszámolóval kapcsolatban feladatot nem határoztak meg. A jelenleg hatályos önkormányzati törvény szerint a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a képviselő-testület hivatalának közreműködésével látja el. A polgármester irányítja, a jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. A Körjegyzőségekhez tartozó községekben a polgármesteri hivatal feladatkörét a Körjegyzőség látja el. Tárgyi feltételek: Az elmúlt évi beszámolóban örömmel adtam tájékoztatást arról, hogy hosszú idő után elkezdődött a hivatal épületének felújítása. A parkettázás, a falak festése, a bútorok cseréje minden irodában megtörtént, a nyár folyamán még a nyílászárók mázolását kell elvégezni. Az épület felújítási munkáinak anyagköltségét Szigliget Község Önkormányzata biztosította, a munkát az önkormányzat alkalmazásában lévő szakemberek végezték el. A bútorokat a Körjegyzőség költségvetéséből vásároltuk. Minden ügyintéző rendelkezik Internet kapcsolattal, mely a napi munkavégzéshez elengedhetetlen. Az adatszolgáltatás, statisztikai jelentések, különféle adatbázisok (szociális, foglalkoztatási, szabálysértési) feltöltése, az anyakönyvi ügyintézés, népességnyilvántartás, költségvetés, költségvetési beszámolók, negyedéves jelentések, az állami adóhatóság felé az adóbevallás, pénzügyi utalások a számlavezető pénzintézetünkön keresztül, a hivatalok közötti levelezés jelentős része is elektronikusan történik. E feladatok ellátására hivatalunk megfelelő számítástechnika eszközökkel rendelkezik. A gépeket folyamatosan karbantartjuk, bővítjük illetve szükség esetén cseréljük. Jelenleg egy gép vár cserére. Az elmúlt évben három monitort vásároltunk. A számítástechnikai eszközök közül több nyomtatónk illetve a másológép nagyon elhasználódott, javításuk nem gazdaságos, cseréjük indokolt. Jogi ismereteink naprakészen tartása érdekében Komplex Jogtárat használunk, mely a hivatali hálózaton keresztül minden ügyintéző rendelkezésére áll. Számítástechnikai szakember nincs a Körjegyzőség alkalmazásában, probléma esetén a Balaton Elektronika Kft. szakemberei végzik a hibaelhárítást. 1

2 Személyi feltételek A hivatali munkaszervezet létszámkerete 8 fő. Egy fő február 1-től szülési szabadságon illetve gyesen van. Az átmenetileg megüresedő álláshelyet nem töltöttük be. A feladatokat 7 fő köztisztviselő (1 fő vezető, 5 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő) látta el. Szigliget község Képviselő-testülete a strand és a vár üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására a bérköltség átvállalásával - 1 fő létszámkeretet biztosít. E keret terhére alkalmazunk 1 fő ügyintézőt határozott időre, ő látta el illetve látja el a gyesen lévő adóügyi feladatokat ellátó kolléga feladatkörét is. A szezon kezdetére segítséget kell biztosítani, mert a két munkakört egy fővel nem lehet ellátni. Az egyes munkakörök ellátásához szükséges képesítéssel az ügyintézők rendelkeznek. Két fő főiskolai végzettséggel és közigazgatási szakvizsgával, négy fő középfokú végzettséggel és közigazgatási alapvizsgával illetve ügykezelő vizsgával rendelkezik. További képesítés, 1 fő mérlegképes könyvelői, 2 fő anyakönyvi szakvizsgával rendelkezik. A folyamatos ismeretszerzés jogszabályon alapuló kötelezettségünk, ezért a Kormányhivatal által szervezett kötelező továbbképzéseken, szakmai napokon rendszeresen részt veszünk. Erről minden esetben tanúsítványt kapunk. A köztisztviselők képzése, továbbképzése a jogszabályi háttér változásaihoz igazodik. Korábban a legtöbb továbbképzést a Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezte, ezek a lehetőségek az utóbbi időben ritkábbak, egyre kevesebb az ingyenes képzések száma is. Külső szervezetek által meghirdetett tanfolyamokon, képzéseken a magas költségek miatt esetenként veszünk részt. Az ügyintézőknek az aktuális képzésen való részvétel, illetve a munkához szükséges szakirodalom beszerzése biztosított. A meglévő létszámmal - bár esetenként csak a munkaidőn túli többletmunkavégzéssel tudjuk a határidőket tartani - a feladatok ellátása biztosított. A hivatalon belül jó az ügyintézők között az együttműködés, egymás munkáját kölcsönösen segítik. A korrupció megelőzése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása céljából a köztisztviselők meghatározott körének óta vagyonnyilatkozatot kell tennie. Ennek megfelelően a köztisztviselők munkakörüknek megfelelően - 2 évente tesznek eleget vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek. Az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok A hatósági ügyek mellett a két önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátását folyamatosan végezte a Körjegyzőség apparátusa: képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, meghívók, jegyzőkönyvek összeállítása képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek végrehajtása. A képviselő-testületi ülések, döntések száma Szigliget Hegymagas Nyilvános ülések száma Zárt ülés Közmeghallgatás Bizottsági ülések száma Együttes ülések száma Határozatok száma Rendeletek száma

3 A képviselő-testületi és bizottsági ülésekről a jegyzőkönyvek határidőben elkészültek. Szigliget község esetében a jogszabályban meghatározott határidő betartásával továbbítottuk a kormányhivatal részére a jegyzőkönyveket. Hegymagas község esetében sajnos még négy ülés jegyzőkönyvét nem tudtuk továbbítani, mivel a polgármester asszony azokat nem írta alá. Az ülésekre készült előterjesztéséket, az ülések jegyzőkönyveit és a rendeleteket a települések honlapján is elérhetővé tettük. A honlap karbantartását Szigliget községben megbízási szerződéssel látják el, a képviselő-testület munkájáról készült dokumentumokat folyamatosan frissítjük és az érdeklődők számára elérhetővé tesszük. Hegymagas községben a képviselő-testületi ülések anyagát, a rendeleteket és a jegyzőkönyveket a polgármester asszony címére küldjük meg, aki gondoskodik azoknak a honlapon történő megjelentetéséről. A fennlévő dokumentumok frissítése az előterjesztés készítésének időpontjában időszerűvé vált. Minden napirendi ponthoz az előterjesztő által meghatározott módon írásos előterjesztés készül, kivételek azok a napirendek, melyekről az előterjesztő szóbeli tájékoztatás megadását elégségesnek tartja. A testületi anyagokat papír alapon továbbítjuk a képviselőkhöz, meghívottakhoz. Ezek az előterjesztések biztosítják a képviselők számára a döntéshozatalhoz szükséges információkat és tájékoztatást adnak az érdeklődőknek a testületekben folyó munkáról. A helyi önkormányzati rendeletekkel kapcsolatban 2011 évben törvényességi észrevétel nem volt. Az önkormányzatok által meghatározott sajátos feladatokat is végeznek az egyes ügyintézők. Szigliget községben egész évben, Hegymagas községben az első negyedévben a szemétszállítási díj számlázása, nyilvántartása, beszedése a gazdálkodási feladatok ellátó munkatárs számára jelentős ügyfélforgalmat és leterheltséget ad. Az adóügyi feladatokat ellátó ügyintéző munkája kiegészül a csatorna közműfejlesztési hozzájárulások beszedésének adminisztrációs teendőivel. Közigazgatási hatósági feladatok: Iktatás, irattározás: Az iratkezelési-, iktatási-, irattározási-, postázási feladatokat 1 fő ügykezelő végzi. Az ügykezelő készíti a képviselő-testületi ülések, bizottsági ülések jegyzőkönyveit, ellátja a postázási feladatokat. Az iktatás elektronikus módon történik, az iktatóprogram tanúsított, teljes körű minősítéssel rendelkezik. Az iratkezelésnek ez a módszere gyorsítja az iratok iktatását, a hatósági statisztikai feladatok ellátását. Az irattározás a jegyző által kiadott, iratkezelési szabályzat alapján történik, melynek felülvizsgálata 2011 éven a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént évben a Veszprém Megyei Levéltár jóváhagyásával elvégeztük az iratok selejtezését, így az irattárban tudtuk elhelyezni az irodákban tárolt iratokat. A selejtezést a nyár folyamán tovább folytattuk, a Hegymagas községben átmenetileg tárolt iratokat selejteztük, a helyiséget kiürítettük és az önkormányzatnak átadtuk. A selejtezett iratok megsemmisítését az e feladatra szakosodott szolgáltatóval végeztettük el. A levéltár őrzésébe kerülő anyagot ez év nyarán tervezzük átadni, e mellett folyamatosan végezzük a rövid megőrzési határidejű iratok selejtezését. Az éves ügyintézésről a tárgyévet követő január 31-ig hatósági statisztika készül, mely az ügyiratforgalomra vonatkozóan számszerűsített adatok tartalmaz. Az önkormányzati ügyiratforgalmi statisztikai adtok évről a következők szerint alakultak 3

4 Év Iktatott ügyiratok száma Sorszámra Alszámra Államigazgatási hatósági ügyekben Határozatok száma Önkormányzati hatósági ügyekben Népesség-nyilvántartás: január 1-jén Szigligeten 960 fő, Hegymagason 308 fő volt a lakosság száma. Érvényes tartózkodási helye Szigligeten 50, Hegymagason 17 főnek van. A tartózkodási hely a bejelentést követően 5 évig érvényes évben 86 esetben történt lakcím, illetőleg tartózkodási hely bejelentés hivatalunkban. A lakcímváltozást a bejelentéskor rögzítjük, és elektronikusan juttatjuk el a központi nyilvántartóhoz. A lakcímkártyát továbbra is Tapolca Város Okmányirodája készíti el és küldi meg a Körjegyzőséghez kézbesítés céljára. A népesség-nyilvántartás továbbra is két formában, manuális kartonos rendszerben, illetve egy gépi nyilvántartás, a helyi vizául regiszter rendszer formájában történik, mely a tavalyi évtől már nem ingyenesen biztosított szolgáltatás a hivatal részére. Mindkét nyilvántartási formában az adatok folyamatos frissítése központ által küldött adatokkal, az ügyintéző közreműködésével történik. A népesség-nyilvántartás egyik fontos eleme az adatvédelem, melyet a nyilvántartást kezelő ügyintéző a jogszabályok alapján kezel. A nyilvántartásból adatot kiadni kizárólag ezen jogszabályok figyelembevételével van lehetőség. Anyakönyvi igazgatás Az anyakönyvi események regisztrálása, az anyakönyvek és anyakönyvi kivonatok nyilvántartása, az anyakönyvi okiratok előállítása az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszerben (továbbiakban: ASZA) történik. Az ASZA rendszer szolgáltatásait csak olyan felhasználó veheti igénybe, aki rendelkezik az ehhez szükséges felhasználói jogosultsággal, azonosító kártyával. Az anyakönyvvezetői jogosultsággal rendelkező köztisztviselő az ASZA rendszer működtetésén túlmenően több hétvégén házasságkötési eljárások ünnepélyes lebonyolításában vett részt. Anyakönyvezés az események (születés, házasság, halál) helye szerint történik. Hegymagas községben 1 házasságkötés bejegyzése történt. Szigliget községben az egyes anyakönyvekbe az alábbi számú bejegyzés történt: év év év Születési anyakönyv Házassági anyakönyv Halotti anyakönyv A házasságkötésben 2 helyi lakos volt érintett. Anyakönyvi ügyintézés során kell foglalkozni azokkal az esetekkel, amikor a Szigligeten kezelt születési, vagy házassági anyakönyvben át kell vezetni a házasság felbontását, vagy halálesetet. Itt kell számításba venni az anyakönyvi kivonat kiadása iránti kérelmeket, egyéb anyakönyvi okiratok kiállítását. A kiállított anyakönyvi kivonatok száma 48 db, utólagos anyakönyvi bejegyzések száma az 1980 előtti anyakönyvekbe 4 db. 4

5 Állampolgársági ügyben az elmúlt évben 4 esetben jártunk el. Apai elismerő nyilatkozat felvételére nem került sor. A házasságkötések kulturált körülmények között biztosítottak Szigligeten a galéria épületében, az utóbbi években megnövekedett a hivatali helyiségen kívüli házasságkötések száma. A házasulók leggyakrabban az Alkotóház parkjában kérik a házasságkötést. Hegymagas községben az elmúlt évben 1 esetben került sor házasságkötésre, a házasulók kérésének megfelelően a Szent György-hegyen. Hatósági bizonyítvány Az elmúlt évben összességében 37 ügyben Szigliget községen 29, Hegymagas községben 8 esetben volt szükség hatósági igazolás, vagy hatósági bizonyítvány kiállítására, adat, tény, vagy más körülmény igazolására (pl. helyrajzi számhoz tartozó lakcím, adótartozás ingatlannyilvántartásból történő törléséhez, a felsőoktatásban résztvevő tanulók részére igazolás az egy lakcímen bejelentett személyekről). Hivatalunkban általában a kérelem benyújtásával azonos időben kerülnek kiadásra a hatósági bizonyítványok. Hagyatéki ügyintézés: Hagyatéki ügyintézés során az elhalt állandó lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban folytatják le a hagyatéki leletár felvételére irányuló eljárást. Az elmúlt évben Szigliget községben 18, Hegymagas községben 5 esetben vettünk fel hagyatéki leltárt. Ingó hagyaték felvételére nem került sor. Az elkészített hagyatéki leltárokat adó- és értékbizonyítvánnyal együtt az illetékes tapolcai közjegyzőhöz továbbítjuk. Birtokvédelem: Birtokvédelmi ügyek jegyzői feladatkörben kerülnek intézésre évben Szigliget községben 7, Hegymagas községen 1 esetben folytattunk eljárást. A hatályos jogszabályok pontosan meghatározzák az eljárás indításának feltételeit.. A bizonyítási kötelezettség melyet a bírósági eljárás mintájára alakítottak át a birtokvédelmet kérő feladata, a hivatal tulajdonképpen közvetítő szerepet tölt be a felek között, majd a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. A jegyzői eljárás célja a gyors érdemi döntés a birtoklás tényén. Szabálysértés: 2011 évben 6 szabálysértési ügyben jártunk el Szigliget községben 5, Hegymagas községben 1 esetben, két esetben szabtunk ki pénzbírságot, négy esetben pedig bizonyítottság hiányában megszüntettük az eljárást. Az ügyek száma az elmúlt évhez képest (16 ügy) lényegesen csökkent, mivel a tulajdon elleni szabálysértések a városi bíróság hatáskörébe tartoznak. Mezőgazdasági igazgatás: A műveletlen, gondozatlan területek, parlagfüves ingatlanok tekintetében általában bejelentésre történik intézkedés. Szigliget községben 8 felszólítást küldtünk ki. A felszólításokra a tulajdonosok többsége rendbe tette területét, nem volt szükség közérdekű védekezés elrendelésére. Külterületi ingatlanok esetében a bejelentést a földhivatal felé továbbítottuk. Tizenhat méhészt vettünk nyilvántartásba, akiket szúnyogirtás esetén az elmúlt évben 5 alkalommal kellett értesítenünk. Szigliget községben az elszaporodott vaddisznók miatt a lakosság részéről rendkívül sok bejelentés érkezett, melyet a vadásztársaság felé továbbítottunk A károsultnak a vadásztársasággal kell egyezséget kötni, ha ez nem sikerül a hivatal jegyzőkönyvet vesz fel és a bírósághoz továbbítja. Belterületi kár esetén a jogszabály nem rendelkezik a vadak okozta kár megtérítéséről, a tulajdonosok kártérítési igényüket nem tudják érvényesíteni. Mindkét településen gondoskodnak az önkormányzatok a közterületen álló gesztenyefák védelméről, ezzel kapcsolatosan a hivatal kért ajánlatot vállalkozóktól, illetve közreműködött a szerződés kötésben. 5

6 Állategészségügy Az ebek veszettség elleni védőoltásával kapcsolatos feladat kikerült a jegyzők hatásköréből. Az oltást végző állatorvos azonban igényelte a korábbi gyakorlatnak megfelelő együttműködést (lakosság kiértesítése, az oltás során adminisztráció). Tekintettel arra, hogy a faluközösség érdeke is, hogy valamennyi eb megkapja a védőoltást a kért segítséget az állatorvosnak megadtuk. Az állatorvos kérésére ismételten megszerveztük az ebek összeírását mindkét településen. Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás: Szigliget és Hegymagas községek azon kevés település közé tartoznak, ahol minimális számban jelentkeznek ezek az ügyek. A gyermekjóléti szolgálat munkájának, a jelzőrendszernek köszönhetően időben a szolgálat látókörébe kerülnek a problémák, ezzel megelőzhető a védelembe vétel vagy súlyosabb esetben az ideiglenes hatályú elhelyezés. Az elmúlt évben mindezek ellenére Szigliget községben 4 védelembe vett gyermek volt, akiket a szolgálat folyamatosan látogatott, ennek eredményeként januárjában a védelembe vételre okot adó körülmény megszűnt és a védelembe vételt megszüntettük. Hegymagas községben az albérletben lakó családoknál felvetődő problémák a gyermekvédelmi szolgálat feladatkörébe tartoznak, beszámolójuk során kapnak a képviselők erről részletes tájékoztatást. A gyermekvédelem terén főként anyagi természetű problémák orvoslásában működik közre az igazgatási ügyintéző. Gyermekvédelmi kedvezmény ügyben Szigligeten 32, Hegymagason 23 esetben jártunk el, mely 24 illetve 17 gyermeket érintett. Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek sem Szigliget, sem Hegymagas településen nincs. Rendezetlen családi jogállású gyermek nem él a településeken. Ügygondnok kijelölésére nem került sor. Szociális igazgatás: E területen az elmúlt évben is több jogszabály változás történt. A Képviselő-testületek rendeleteikben is követik a változásokat, hogy az a törvényi előírásoknak megfeleljen. A szociális étkezést, házi segítségnyújtást és családsegítést társulási formában biztosítunk az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével, melyről külön részletes beszámoló készül minden évben. Ezen ellátásokra beszámolómban nem térek ki. Az aktív korúak ellátása címen 2010.évben került bevezetésre a rendszeres szociális segély, illetve a rendelkezésre állási támogatás. A jogosultsági feltételeknek megfelelően év január 1-től a rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltotta fel, majd szeptember 1-től ezt a támogatási formát foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak hívták. (Bérpótló juttatásban illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültetek száma Szigliget községben 11 fő, Hegymagas községben 7 fő.) A segélyezésen belül a jogosultsági feltételekben jelentős változás nem történt. A jogosultsághoz vizsgálni kell a családban a fogyasztási egységre jutó jövedelmet és a vagyon nagyságát. Ezen kívül a jogszabályban szabályozott egyéb feltételeknek is meg kell felelni. A segélyezés fő célja az volt, hogy a jogosultakat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztassa az önkormányzat. Foglalkoztatásukhoz a bérköltségek 95, illetve 70 %-át biztosította az állam. Több esetben igényelhetett az önkormányzat a munkavégzéshez szükséges szerszámokat, védőeszközöket. Az önkormányzatok a közfoglalkoztatás keretében minden arra jogosultnak a foglalkoztatását biztosították. A foglalkoztatás időtartama 8 óra nyolc hónapon keresztül, illetve 4 óra négy hónapon keresztül. A foglalkoztatottak számáról a költségvetési beszámoló keretében kapnak tájékoztatást a képviselő-testületek. 6

7 A rendelkezésre állási támogatást felváltó bérpótló juttatás, majd ezt követően a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mind újabb felülvizsgálatokat igényeltek. A határozatokat és minden változást a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban is rögzíteni kellett. Továbbra is jelenteni kellett a jogosultság megállapítását a MEP felé, követve a jogosultság körében bekövetkezett változásokat. Az adminisztráció területén a feladatok nem egyszerűsödtek. A szeptembertől a közfoglalkoztatottak munkabérüket hetente kapják, mely újabb adminisztrációs terhet jelent (számfejtés, kifizetés, igénylés). Ápolási díj Szigliget községben 6 fő, Hegymagas községben 4 fő részére került megállapításra. A helyi rendeletek alapján folyósítottuk az ápolási díjat. Átmeneti segély megállapítására tettünk javaslatot a képviselő-testületnek illetve a szociális bizottságnak abban az esetben, ha a kérelmezők létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, vagy időszakosan vagy tartósan létfenntartási küszködtek. A segélyezettek száma Szigliget községben 17 fő, Hegymagas községben 15 fő. Lakásfenntartási támogatást évben Szigliget községben 30 fő, Hegymagas községben 19 fő igényelt, melyet lakásfenntartási kiadáshoz biztosítottak a képviselő-testületek egy éven keresztül. Törvény módosítás következtében a lakásfenntartási támogatás megállapítása január 1-től jegyzői hatáskörbe került. A közgyógyellátás rendszerében a törvényi szabályozásban évhez képest nem voltak jelentős változások. Az alanyi jogon jogosultak részére az ellátást továbbra is két évre, a méltányosságból jogosultaknak egy évre lehet megállapítani. A magas gyógyszerköltség és az alacsony jövedelmi viszonyok miatt többen kérik méltányosságból a közgyógyellátás megállapítását. Az elmúlt évben Szigliget községben 14 db kérelem érkezett, ebből normatív 2 fő, méltányosságból 9 fő kapott ellátást 5 kérelmet jogosultság hiányában el kellett utasítani. Hegymagas községben 5 kérelem érkezett, ebből alanyi jogon 1 fő, méltányosságból 2 fő kapott ellátást, 2 kérelmet el kellett utasítani. Szociális rászorultság igazolása egészségügyi ellátás igénybevételéhez célra Szigliget községben 21 fő, Hegymagas községben 10 fő részére adtunk ki hatósági bizonyítványt. Szociális ügyekben hozott határozatok számának alakulása Szigliget Hegymagas határozatok száma Bérpótló juttatás, foglalkoztatás helyettesítő támogatás Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátási igazolvány Mozgáskorlátozott ügyek Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Kereskedelmi igazgatás: Fizetővendéglátó engedéllyel 2011 évben Szigliget községben 190, Hegymagas községben 27 fő rendelkezett. Év közben Szigliget községben 4 engedélyt adtunk ki, és 9 engedélyt adtak vissza, Hegymagas községben 3 engedélyt adtunk ki, engedélyt nem adtak vissza. 7

8 Szigliget községben 55, Hegymagas községben 20 üzletet tartunk nyilván. Változást (megszűntetés, új bejelentés, módosítás) 18 esetben vezettünk át. A KSH felé a szükséges adatszolgáltatást a tárgykörökről határidőben teljesítette az ügyintéző. Építéshatósági, műszaki ügyintézés Építéshatósági (építési engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, telekalakítás, megosztás, összevonás, stb.) hatáskörrel hivatalunk nem rendelkezik, mindkét település esetében Tapolca Város Jegyzője a hatáskör címzettje. Az elmúlt évben, Szigliget községben 1 db kútfúrási, Hegymagas községben 2 db házi szennyvíztisztító létesítésére és 1 db használatba vételére adtunk ki engedélyt magánszemélyek részére. Útügyi hatósági feladatkörben közútkezelői hozzájárulást (földkábel elhelyezése, gázvezetékre utólagos rácsatlakozás, ivóvíz bekötés, gazdasági épületépítés) és útfelbontási engedélyt adtunk ki. Munkaügyi feladatok A Körjegyzőség végzi az önkormányzatoknál foglalkoztatottak és a Körjegyzőség köztisztviselői munkaviszonyával kapcsolatos ügyeket - kinevezések, munkaszerződések ezek módosításának elkészítése, intézményi kifizetések számfejtése, egyéb juttatások elszámolása, közfoglalkoztatottak támogatásának igénylése, munkaügyi hivatallal támogatási szerződéskötés, munkaegészségügyi vizsgálat megszervezése, az egyéb juttatások (étkezési utalvány, üdülési csekk) igénylésével, elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat - ellátjuk az év végi adózással kapcsolatos teendőket. Munkaügyi feladatok ellátására január 1-től a KIR3 program áll rendelkezésre E programon történik a dolgozók alkalmazási iratainak előállítása (kinevezés, átsorolás, megszüntetés), valamint a munkabéren kívüli egyéb személyi jellegű kifizetések (útiköltség, étkezési utalvány, megbízási díj, távolléti adatok stb.) számfejtése, mely adatokat az Magyar Államkincstárhoz továbbítunk elektronikusan és papír alapon is. Az idénymunkára felvett, illetve a közfoglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatos feladatok ellátása nagy körültekintést igényel a feladatot ellátó köztisztviselőtől, hogy a foglalkoztatási iratok, a kiközvetítő lapok időben eljussanak a munkaügyi hivatalhoz, illetve a számfejtést végző MÁK-hoz. Adóigazgatás A helyi adók tekintetében az adózók számát, az egyes adónemekre történt előírást és a befizetést a következő táblázat szemlélteti: Ezer forint Adónemek Kivetések száma 2011 évi előírás 2011 évi befizetés Szigliget Hegymagas Szigliget Hegymagas Szigliget Hegymagas Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjármű adó Pótlék, bírság évre nem változtak az adótételek egyik településen sem, így csak a változásokat kellett átvezetni a nyilvántartásainkon. Szigliget községben összesen 167 db építményadó illetve kommunális adó, 67 db gépjárműadó, 178 db helyi iparűzési, Hegymagas községben 30 db építményadó illetve kommunális adó, 33 db gépjárműadó határozatot hoztunk. Amennyiben 8

9 tulajdonos változás történik, vagy az épületre használatbavételi engedélyt kap a tulajdonos minden esetben helyszíni szemlét tartunk és felmérjük az épületet. Szigliget községben 167, Hegymagas községben 30 esetben tartottunk helyszíni szemlét. Az adózókat évente két alkalommal értesítjük fizetési kötelezettségükről, az elmúlt évben egy alkalommal szólítottuk fel a hátralékosokat fizetési kötelezettségük teljesítésére ben kérelemre 1-1 fő részére méltányosságból építményadót engedtünk el, 1-1 fő részére pedig részletfizetési kedvezményt biztosítottunk. Döntéseinket minden esetben környezettanulmány készítése előzte meg a településünkön vagy társhivatalok közreműködésével. Egyéb bevétel Szigliget községben 95 e Ft, Hegymagas községben 33 e Ft volt, a rendőrhatóság által behajtásra átadott helyszíni bírságok befizetése, amely az önkormányzatok bevételét képezi. Idegen bevétel Szigliget községben Ft, Hegymagas községben Ft volt, (földhivatal által megállapított igazgatási szolgáltatási díj, mely teljes egészében átutalásra került, valamint a Rendőrség által behajtásra átadott közigazgatási bírság, amelynek beszedése esetén a bírság 30 %-a önkormányzatot illette meg.) A rendőrség által behajtásra átadott közigazgatási bírság jelentős többlet terhet jelent az ügyintézőnek, különösen Hegymagas község esetében, ahol 2 főt sorozatosan bírságolnak kisebb nagyobb összeggel. Egyikük esetében jövedelem és végrehajtható vagyon hiányában nem tudjuk a tartozást behajtani, a másik esetben pedig a letiltható összeg minimális, hónapok alatt tudjuk csak foganatosítani a tartozást. Adó és értékbizonyítványt 2011-ben 58 esetben állítottunk ki. Az ingatlanok értékelését elsősorban hagyatéki eljárás keretében kérik a társhivatalaink vagy a közjegyző, de egyre több esetben fordul elő végrehajtási eljárás keretében kért értékbecslés. Az év első hónapjaiban esedékes feladatok elvégzése után (2011. évi adatok zárása, 2012 évi nyilvántartások megnyitása, változások átvezetése, iparűzési adót fizetők részére folyószámla egyenleg értesítő kiküldése, befizetések könyvelése) a hátralékok csökkentése érdekében az okmányirodánál kezdeményezzük a gépjárműadó hátralékkal rendelkező tulajdonosok gépjárműveinek forgalomból való kivonatását. Egyéb adóhátralékkal rendelkezők esetén a földhivatalnál jelzálogjogot jegyeztetünk be a meglévő ingatlanokra, illetve munkabér letiltást kezdeményezünk. A csatornatársulat tagjait mindkét községben minden évben tájékoztatjuk az előírt fizetési kötelezettségről, elmaradás esetén felszólítjuk a törlesztő részletek fizetésére. Szigliget községben 321 fő, Hegymagas községben 146 fő fizeti részletekben a közműfejlesztési hozzájárulást. Pénzügyi igazgatás: A Képviselő-testületek a gazdálkodásról évente több alkalommal kapnak beszámolót önálló napirend keretében. Ezek a tájékoztatók részletesen bemutatják azokat a tervezési, könyvelési és végrehajtási feladatokat, amelyeknek meg kell felelni a hatékony, gazdaságos, és jogszerű működés érdekében. A számviteli és államháztartási jogszabályok határozzák meg azokat az információs jelentési kötelezettségeket, amelyeknek a két pénzügyi ügyintéző eleget tesz. A zárási, beszámolási feladatoknak határidőre eleget tesznek, az előírt pénzügyi nyilvántartásokat folyamatosan vezetik. Az ügyintézők folyamatosan gondoskodnak az ingatlanvagyon-kataszter naprakész állapotáról, nyilvántartják az önkormányzat által kötött szerződéseket, megrendeléseket. A számlák - a szükséges szakmai igazolás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés után - általában átutalással kerülnek kifizetésre, ennek ellenére különösen a nyári hónapokban jelentős a házipénztárak forgalma. 9

10 Hegymagas községben az első negyedévben, Szigliget községben egész évben számláztuk a szemétszállítási díjat. A számlák elkészítése, nyomtatása, postázása, a befizetések könyvelése, a hátralékosok felszólítása időszakosan jelentkező jelentős mennyiségű feladat, melyhez az adós kolléga nyújt segítséget. A házi pénztári feladat ellátása nagy felelősséget, odafigyelést igényel, mindemellett időigényes. A házipénztár vezetésére szigorú számadású nyomtatványokat: kiadási és bevételi pénztárbizonylatot, valamint időszaki pénztárjelentést használunk, melyben 10 naponként a szabályzat szerint zárást készítünk. A pénztári munkában törekszünk a készpénzforgalom csökkentésére. Jelentősebb készpénzforgalom kiadások: az önkormányzati gépjárművek üzemanyag szükségleteire felvett előleg majd annak elszámolása, intézményvezetők által történő egyéb anyagok vásárlása, nyári programok idején fellépők díja és egyéb anyagszükséglet. A Körjegyzőség köztisztviselője látja el a szigligeti várral és a stranddal kapcsolatban a pénztárosok ellenőrzését, a pénztárban értékesített tárgyak rendelését, nyilvántartását, a tisztítószerek rendelését, kiadását, a strandi dolgozó irányítását, ellenőrzi a strand felkészítését a szezonra, eljár a szükséges engedélyek beszerzésében, a szezon alatt kapcsolatot tart a vízimentőkkel. Szigliget község tulajdonában lévő nem lakáscélú épületekre vonatkozóan a képviselő-testület döntésének megfelelően a bérleti szerződések elkészültek, a hosszabb időre kötött szerződések esetében a szerződés módosítása (az infláció mértékével történő bérleti díj emelés) megtörtént. Mindkét településen jelentős számú rendezvényt szerveznek az önkormányzatok kora tavasztól késő őszig. A rendezvények szakhatóságokhoz történő bejelentését és a szerzői jogdíjak befizetésével kapcsolatos feladatokat a Körjegyzőség köztisztviselője végzi. A Körjegyzőség látja el a Bursa Hungarica pályázatok kiírásával, döntésre való előkészítésével és a megyei önkormányzathoz történő felterjesztéssel kapcsolatos feladatokat, 14 pályázatot nyújtottak be az elmúlt évben. Továbbra is szervezzük a szűrővizsgálatokat, tüdőszűrés, mammográfia. A Körjegyzőség köztisztviselői által ellátott feladatokat a teljesség igénye nélkül tudtam bemutatni. A vázolt feladatokon kívül, állandó feladatként folyamatosan helyt kell állni az ügyfelek, a társhatóságok, felettes szervek, a képviselő-testület tájékoztatásában, az adatszolgáltatásban. A hivatali munka - ami minden bizonnyal nem minden esetben hibátlan a dolgozók túlmunkája, szabadideje terhére látható el, a megnövekedett adminisztrációs terhek, a szigorú határidők, a jogszabályok nagymennyiségben történő változása miatt. A Körjegyzőség hivatali apparátusán belül a jövőben is törekszem arra, hogy a hivatali dolgozók mindkét önkormányzat megelégedésére dolgozzanak, maximálisan együttműködve a polgármesterekkel, testületi tagokkal, valamint elsősorban a település lakosságával, mert így valósítható meg a helyi közigazgatási feladatok hatékony ellátása, természetesen a törvényességi szempontok mindenek előtt való betartásával. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. Szigliget, április 16. Lutár Mária körjegyző 10

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2011. április 26-i együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2008. április 29-i ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 009. április 28-i együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002; Fax: 82/598001 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s A Segesd, Ötvöskónyi és Beleg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott.

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott. ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó rendkívüli ülésének, 2. számú Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről tárgyú

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 12. 19-én tartandó ülésének, a a 2. számú - Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket: 14. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Dr. Lajos Krisztina aljegyző Ikt. szám: 167-24/2013. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet Döntés: minősített

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HEJŐBÁBA KÖZSÉGBEN VÉGZETT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HEJŐBÁBA KÖZSÉGBEN VÉGZETT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HEJŐBÁBA KÖZSÉGBEN VÉGZETT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzéke a 2014. évben jelentősen nem változott.

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet Igazgatási iroda feladatai: - szabálysértési ügyek jogszerű elintézésének biztosítása a jegyző irányításával - telephely-engedélyezési eljárások lefolytatása, - üzletek működési engedélyének kiadása, felülvizsgálata,

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben