E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek április 25-én tartandó együttes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek április 25-én tartandó együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 40. (4) bekezdése alapján a körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról. A beszámolóval e jogszabályi kötelezettségnek teszek eleget. A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót legutóbb április 26-án tárgyalták a képviselő-testületek együttes ülésen. A képviselő-testületek a beszámolót elfogadták, a beszámolóval kapcsolatban feladatot nem határoztak meg. A jelenleg hatályos önkormányzati törvény szerint a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a képviselő-testület hivatalának közreműködésével látja el. A polgármester irányítja, a jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. A Körjegyzőségekhez tartozó községekben a polgármesteri hivatal feladatkörét a Körjegyzőség látja el. Tárgyi feltételek: Az elmúlt évi beszámolóban örömmel adtam tájékoztatást arról, hogy hosszú idő után elkezdődött a hivatal épületének felújítása. A parkettázás, a falak festése, a bútorok cseréje minden irodában megtörtént, a nyár folyamán még a nyílászárók mázolását kell elvégezni. Az épület felújítási munkáinak anyagköltségét Szigliget Község Önkormányzata biztosította, a munkát az önkormányzat alkalmazásában lévő szakemberek végezték el. A bútorokat a Körjegyzőség költségvetéséből vásároltuk. Minden ügyintéző rendelkezik Internet kapcsolattal, mely a napi munkavégzéshez elengedhetetlen. Az adatszolgáltatás, statisztikai jelentések, különféle adatbázisok (szociális, foglalkoztatási, szabálysértési) feltöltése, az anyakönyvi ügyintézés, népességnyilvántartás, költségvetés, költségvetési beszámolók, negyedéves jelentések, az állami adóhatóság felé az adóbevallás, pénzügyi utalások a számlavezető pénzintézetünkön keresztül, a hivatalok közötti levelezés jelentős része is elektronikusan történik. E feladatok ellátására hivatalunk megfelelő számítástechnika eszközökkel rendelkezik. A gépeket folyamatosan karbantartjuk, bővítjük illetve szükség esetén cseréljük. Jelenleg egy gép vár cserére. Az elmúlt évben három monitort vásároltunk. A számítástechnikai eszközök közül több nyomtatónk illetve a másológép nagyon elhasználódott, javításuk nem gazdaságos, cseréjük indokolt. Jogi ismereteink naprakészen tartása érdekében Komplex Jogtárat használunk, mely a hivatali hálózaton keresztül minden ügyintéző rendelkezésére áll. Számítástechnikai szakember nincs a Körjegyzőség alkalmazásában, probléma esetén a Balaton Elektronika Kft. szakemberei végzik a hibaelhárítást. 1

2 Személyi feltételek A hivatali munkaszervezet létszámkerete 8 fő. Egy fő február 1-től szülési szabadságon illetve gyesen van. Az átmenetileg megüresedő álláshelyet nem töltöttük be. A feladatokat 7 fő köztisztviselő (1 fő vezető, 5 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő) látta el. Szigliget község Képviselő-testülete a strand és a vár üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására a bérköltség átvállalásával - 1 fő létszámkeretet biztosít. E keret terhére alkalmazunk 1 fő ügyintézőt határozott időre, ő látta el illetve látja el a gyesen lévő adóügyi feladatokat ellátó kolléga feladatkörét is. A szezon kezdetére segítséget kell biztosítani, mert a két munkakört egy fővel nem lehet ellátni. Az egyes munkakörök ellátásához szükséges képesítéssel az ügyintézők rendelkeznek. Két fő főiskolai végzettséggel és közigazgatási szakvizsgával, négy fő középfokú végzettséggel és közigazgatási alapvizsgával illetve ügykezelő vizsgával rendelkezik. További képesítés, 1 fő mérlegképes könyvelői, 2 fő anyakönyvi szakvizsgával rendelkezik. A folyamatos ismeretszerzés jogszabályon alapuló kötelezettségünk, ezért a Kormányhivatal által szervezett kötelező továbbképzéseken, szakmai napokon rendszeresen részt veszünk. Erről minden esetben tanúsítványt kapunk. A köztisztviselők képzése, továbbképzése a jogszabályi háttér változásaihoz igazodik. Korábban a legtöbb továbbképzést a Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezte, ezek a lehetőségek az utóbbi időben ritkábbak, egyre kevesebb az ingyenes képzések száma is. Külső szervezetek által meghirdetett tanfolyamokon, képzéseken a magas költségek miatt esetenként veszünk részt. Az ügyintézőknek az aktuális képzésen való részvétel, illetve a munkához szükséges szakirodalom beszerzése biztosított. A meglévő létszámmal - bár esetenként csak a munkaidőn túli többletmunkavégzéssel tudjuk a határidőket tartani - a feladatok ellátása biztosított. A hivatalon belül jó az ügyintézők között az együttműködés, egymás munkáját kölcsönösen segítik. A korrupció megelőzése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása céljából a köztisztviselők meghatározott körének óta vagyonnyilatkozatot kell tennie. Ennek megfelelően a köztisztviselők munkakörüknek megfelelően - 2 évente tesznek eleget vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek. Az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok A hatósági ügyek mellett a két önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátását folyamatosan végezte a Körjegyzőség apparátusa: képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, meghívók, jegyzőkönyvek összeállítása képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek végrehajtása. A képviselő-testületi ülések, döntések száma Szigliget Hegymagas Nyilvános ülések száma Zárt ülés Közmeghallgatás Bizottsági ülések száma Együttes ülések száma Határozatok száma Rendeletek száma

3 A képviselő-testületi és bizottsági ülésekről a jegyzőkönyvek határidőben elkészültek. Szigliget község esetében a jogszabályban meghatározott határidő betartásával továbbítottuk a kormányhivatal részére a jegyzőkönyveket. Hegymagas község esetében sajnos még négy ülés jegyzőkönyvét nem tudtuk továbbítani, mivel a polgármester asszony azokat nem írta alá. Az ülésekre készült előterjesztéséket, az ülések jegyzőkönyveit és a rendeleteket a települések honlapján is elérhetővé tettük. A honlap karbantartását Szigliget községben megbízási szerződéssel látják el, a képviselő-testület munkájáról készült dokumentumokat folyamatosan frissítjük és az érdeklődők számára elérhetővé tesszük. Hegymagas községben a képviselő-testületi ülések anyagát, a rendeleteket és a jegyzőkönyveket a polgármester asszony címére küldjük meg, aki gondoskodik azoknak a honlapon történő megjelentetéséről. A fennlévő dokumentumok frissítése az előterjesztés készítésének időpontjában időszerűvé vált. Minden napirendi ponthoz az előterjesztő által meghatározott módon írásos előterjesztés készül, kivételek azok a napirendek, melyekről az előterjesztő szóbeli tájékoztatás megadását elégségesnek tartja. A testületi anyagokat papír alapon továbbítjuk a képviselőkhöz, meghívottakhoz. Ezek az előterjesztések biztosítják a képviselők számára a döntéshozatalhoz szükséges információkat és tájékoztatást adnak az érdeklődőknek a testületekben folyó munkáról. A helyi önkormányzati rendeletekkel kapcsolatban 2011 évben törvényességi észrevétel nem volt. Az önkormányzatok által meghatározott sajátos feladatokat is végeznek az egyes ügyintézők. Szigliget községben egész évben, Hegymagas községben az első negyedévben a szemétszállítási díj számlázása, nyilvántartása, beszedése a gazdálkodási feladatok ellátó munkatárs számára jelentős ügyfélforgalmat és leterheltséget ad. Az adóügyi feladatokat ellátó ügyintéző munkája kiegészül a csatorna közműfejlesztési hozzájárulások beszedésének adminisztrációs teendőivel. Közigazgatási hatósági feladatok: Iktatás, irattározás: Az iratkezelési-, iktatási-, irattározási-, postázási feladatokat 1 fő ügykezelő végzi. Az ügykezelő készíti a képviselő-testületi ülések, bizottsági ülések jegyzőkönyveit, ellátja a postázási feladatokat. Az iktatás elektronikus módon történik, az iktatóprogram tanúsított, teljes körű minősítéssel rendelkezik. Az iratkezelésnek ez a módszere gyorsítja az iratok iktatását, a hatósági statisztikai feladatok ellátását. Az irattározás a jegyző által kiadott, iratkezelési szabályzat alapján történik, melynek felülvizsgálata 2011 éven a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént évben a Veszprém Megyei Levéltár jóváhagyásával elvégeztük az iratok selejtezését, így az irattárban tudtuk elhelyezni az irodákban tárolt iratokat. A selejtezést a nyár folyamán tovább folytattuk, a Hegymagas községben átmenetileg tárolt iratokat selejteztük, a helyiséget kiürítettük és az önkormányzatnak átadtuk. A selejtezett iratok megsemmisítését az e feladatra szakosodott szolgáltatóval végeztettük el. A levéltár őrzésébe kerülő anyagot ez év nyarán tervezzük átadni, e mellett folyamatosan végezzük a rövid megőrzési határidejű iratok selejtezését. Az éves ügyintézésről a tárgyévet követő január 31-ig hatósági statisztika készül, mely az ügyiratforgalomra vonatkozóan számszerűsített adatok tartalmaz. Az önkormányzati ügyiratforgalmi statisztikai adtok évről a következők szerint alakultak 3

4 Év Iktatott ügyiratok száma Sorszámra Alszámra Államigazgatási hatósági ügyekben Határozatok száma Önkormányzati hatósági ügyekben Népesség-nyilvántartás: január 1-jén Szigligeten 960 fő, Hegymagason 308 fő volt a lakosság száma. Érvényes tartózkodási helye Szigligeten 50, Hegymagason 17 főnek van. A tartózkodási hely a bejelentést követően 5 évig érvényes évben 86 esetben történt lakcím, illetőleg tartózkodási hely bejelentés hivatalunkban. A lakcímváltozást a bejelentéskor rögzítjük, és elektronikusan juttatjuk el a központi nyilvántartóhoz. A lakcímkártyát továbbra is Tapolca Város Okmányirodája készíti el és küldi meg a Körjegyzőséghez kézbesítés céljára. A népesség-nyilvántartás továbbra is két formában, manuális kartonos rendszerben, illetve egy gépi nyilvántartás, a helyi vizául regiszter rendszer formájában történik, mely a tavalyi évtől már nem ingyenesen biztosított szolgáltatás a hivatal részére. Mindkét nyilvántartási formában az adatok folyamatos frissítése központ által küldött adatokkal, az ügyintéző közreműködésével történik. A népesség-nyilvántartás egyik fontos eleme az adatvédelem, melyet a nyilvántartást kezelő ügyintéző a jogszabályok alapján kezel. A nyilvántartásból adatot kiadni kizárólag ezen jogszabályok figyelembevételével van lehetőség. Anyakönyvi igazgatás Az anyakönyvi események regisztrálása, az anyakönyvek és anyakönyvi kivonatok nyilvántartása, az anyakönyvi okiratok előállítása az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszerben (továbbiakban: ASZA) történik. Az ASZA rendszer szolgáltatásait csak olyan felhasználó veheti igénybe, aki rendelkezik az ehhez szükséges felhasználói jogosultsággal, azonosító kártyával. Az anyakönyvvezetői jogosultsággal rendelkező köztisztviselő az ASZA rendszer működtetésén túlmenően több hétvégén házasságkötési eljárások ünnepélyes lebonyolításában vett részt. Anyakönyvezés az események (születés, házasság, halál) helye szerint történik. Hegymagas községben 1 házasságkötés bejegyzése történt. Szigliget községben az egyes anyakönyvekbe az alábbi számú bejegyzés történt: év év év Születési anyakönyv Házassági anyakönyv Halotti anyakönyv A házasságkötésben 2 helyi lakos volt érintett. Anyakönyvi ügyintézés során kell foglalkozni azokkal az esetekkel, amikor a Szigligeten kezelt születési, vagy házassági anyakönyvben át kell vezetni a házasság felbontását, vagy halálesetet. Itt kell számításba venni az anyakönyvi kivonat kiadása iránti kérelmeket, egyéb anyakönyvi okiratok kiállítását. A kiállított anyakönyvi kivonatok száma 48 db, utólagos anyakönyvi bejegyzések száma az 1980 előtti anyakönyvekbe 4 db. 4

5 Állampolgársági ügyben az elmúlt évben 4 esetben jártunk el. Apai elismerő nyilatkozat felvételére nem került sor. A házasságkötések kulturált körülmények között biztosítottak Szigligeten a galéria épületében, az utóbbi években megnövekedett a hivatali helyiségen kívüli házasságkötések száma. A házasulók leggyakrabban az Alkotóház parkjában kérik a házasságkötést. Hegymagas községben az elmúlt évben 1 esetben került sor házasságkötésre, a házasulók kérésének megfelelően a Szent György-hegyen. Hatósági bizonyítvány Az elmúlt évben összességében 37 ügyben Szigliget községen 29, Hegymagas községben 8 esetben volt szükség hatósági igazolás, vagy hatósági bizonyítvány kiállítására, adat, tény, vagy más körülmény igazolására (pl. helyrajzi számhoz tartozó lakcím, adótartozás ingatlannyilvántartásból történő törléséhez, a felsőoktatásban résztvevő tanulók részére igazolás az egy lakcímen bejelentett személyekről). Hivatalunkban általában a kérelem benyújtásával azonos időben kerülnek kiadásra a hatósági bizonyítványok. Hagyatéki ügyintézés: Hagyatéki ügyintézés során az elhalt állandó lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban folytatják le a hagyatéki leletár felvételére irányuló eljárást. Az elmúlt évben Szigliget községben 18, Hegymagas községben 5 esetben vettünk fel hagyatéki leltárt. Ingó hagyaték felvételére nem került sor. Az elkészített hagyatéki leltárokat adó- és értékbizonyítvánnyal együtt az illetékes tapolcai közjegyzőhöz továbbítjuk. Birtokvédelem: Birtokvédelmi ügyek jegyzői feladatkörben kerülnek intézésre évben Szigliget községben 7, Hegymagas községen 1 esetben folytattunk eljárást. A hatályos jogszabályok pontosan meghatározzák az eljárás indításának feltételeit.. A bizonyítási kötelezettség melyet a bírósági eljárás mintájára alakítottak át a birtokvédelmet kérő feladata, a hivatal tulajdonképpen közvetítő szerepet tölt be a felek között, majd a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. A jegyzői eljárás célja a gyors érdemi döntés a birtoklás tényén. Szabálysértés: 2011 évben 6 szabálysértési ügyben jártunk el Szigliget községben 5, Hegymagas községben 1 esetben, két esetben szabtunk ki pénzbírságot, négy esetben pedig bizonyítottság hiányában megszüntettük az eljárást. Az ügyek száma az elmúlt évhez képest (16 ügy) lényegesen csökkent, mivel a tulajdon elleni szabálysértések a városi bíróság hatáskörébe tartoznak. Mezőgazdasági igazgatás: A műveletlen, gondozatlan területek, parlagfüves ingatlanok tekintetében általában bejelentésre történik intézkedés. Szigliget községben 8 felszólítást küldtünk ki. A felszólításokra a tulajdonosok többsége rendbe tette területét, nem volt szükség közérdekű védekezés elrendelésére. Külterületi ingatlanok esetében a bejelentést a földhivatal felé továbbítottuk. Tizenhat méhészt vettünk nyilvántartásba, akiket szúnyogirtás esetén az elmúlt évben 5 alkalommal kellett értesítenünk. Szigliget községben az elszaporodott vaddisznók miatt a lakosság részéről rendkívül sok bejelentés érkezett, melyet a vadásztársaság felé továbbítottunk A károsultnak a vadásztársasággal kell egyezséget kötni, ha ez nem sikerül a hivatal jegyzőkönyvet vesz fel és a bírósághoz továbbítja. Belterületi kár esetén a jogszabály nem rendelkezik a vadak okozta kár megtérítéséről, a tulajdonosok kártérítési igényüket nem tudják érvényesíteni. Mindkét településen gondoskodnak az önkormányzatok a közterületen álló gesztenyefák védelméről, ezzel kapcsolatosan a hivatal kért ajánlatot vállalkozóktól, illetve közreműködött a szerződés kötésben. 5

6 Állategészségügy Az ebek veszettség elleni védőoltásával kapcsolatos feladat kikerült a jegyzők hatásköréből. Az oltást végző állatorvos azonban igényelte a korábbi gyakorlatnak megfelelő együttműködést (lakosság kiértesítése, az oltás során adminisztráció). Tekintettel arra, hogy a faluközösség érdeke is, hogy valamennyi eb megkapja a védőoltást a kért segítséget az állatorvosnak megadtuk. Az állatorvos kérésére ismételten megszerveztük az ebek összeírását mindkét településen. Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás: Szigliget és Hegymagas községek azon kevés település közé tartoznak, ahol minimális számban jelentkeznek ezek az ügyek. A gyermekjóléti szolgálat munkájának, a jelzőrendszernek köszönhetően időben a szolgálat látókörébe kerülnek a problémák, ezzel megelőzhető a védelembe vétel vagy súlyosabb esetben az ideiglenes hatályú elhelyezés. Az elmúlt évben mindezek ellenére Szigliget községben 4 védelembe vett gyermek volt, akiket a szolgálat folyamatosan látogatott, ennek eredményeként januárjában a védelembe vételre okot adó körülmény megszűnt és a védelembe vételt megszüntettük. Hegymagas községben az albérletben lakó családoknál felvetődő problémák a gyermekvédelmi szolgálat feladatkörébe tartoznak, beszámolójuk során kapnak a képviselők erről részletes tájékoztatást. A gyermekvédelem terén főként anyagi természetű problémák orvoslásában működik közre az igazgatási ügyintéző. Gyermekvédelmi kedvezmény ügyben Szigligeten 32, Hegymagason 23 esetben jártunk el, mely 24 illetve 17 gyermeket érintett. Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek sem Szigliget, sem Hegymagas településen nincs. Rendezetlen családi jogállású gyermek nem él a településeken. Ügygondnok kijelölésére nem került sor. Szociális igazgatás: E területen az elmúlt évben is több jogszabály változás történt. A Képviselő-testületek rendeleteikben is követik a változásokat, hogy az a törvényi előírásoknak megfeleljen. A szociális étkezést, házi segítségnyújtást és családsegítést társulási formában biztosítunk az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével, melyről külön részletes beszámoló készül minden évben. Ezen ellátásokra beszámolómban nem térek ki. Az aktív korúak ellátása címen 2010.évben került bevezetésre a rendszeres szociális segély, illetve a rendelkezésre állási támogatás. A jogosultsági feltételeknek megfelelően év január 1-től a rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltotta fel, majd szeptember 1-től ezt a támogatási formát foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak hívták. (Bérpótló juttatásban illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültetek száma Szigliget községben 11 fő, Hegymagas községben 7 fő.) A segélyezésen belül a jogosultsági feltételekben jelentős változás nem történt. A jogosultsághoz vizsgálni kell a családban a fogyasztási egységre jutó jövedelmet és a vagyon nagyságát. Ezen kívül a jogszabályban szabályozott egyéb feltételeknek is meg kell felelni. A segélyezés fő célja az volt, hogy a jogosultakat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztassa az önkormányzat. Foglalkoztatásukhoz a bérköltségek 95, illetve 70 %-át biztosította az állam. Több esetben igényelhetett az önkormányzat a munkavégzéshez szükséges szerszámokat, védőeszközöket. Az önkormányzatok a közfoglalkoztatás keretében minden arra jogosultnak a foglalkoztatását biztosították. A foglalkoztatás időtartama 8 óra nyolc hónapon keresztül, illetve 4 óra négy hónapon keresztül. A foglalkoztatottak számáról a költségvetési beszámoló keretében kapnak tájékoztatást a képviselő-testületek. 6

7 A rendelkezésre állási támogatást felváltó bérpótló juttatás, majd ezt követően a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mind újabb felülvizsgálatokat igényeltek. A határozatokat és minden változást a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban is rögzíteni kellett. Továbbra is jelenteni kellett a jogosultság megállapítását a MEP felé, követve a jogosultság körében bekövetkezett változásokat. Az adminisztráció területén a feladatok nem egyszerűsödtek. A szeptembertől a közfoglalkoztatottak munkabérüket hetente kapják, mely újabb adminisztrációs terhet jelent (számfejtés, kifizetés, igénylés). Ápolási díj Szigliget községben 6 fő, Hegymagas községben 4 fő részére került megállapításra. A helyi rendeletek alapján folyósítottuk az ápolási díjat. Átmeneti segély megállapítására tettünk javaslatot a képviselő-testületnek illetve a szociális bizottságnak abban az esetben, ha a kérelmezők létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, vagy időszakosan vagy tartósan létfenntartási küszködtek. A segélyezettek száma Szigliget községben 17 fő, Hegymagas községben 15 fő. Lakásfenntartási támogatást évben Szigliget községben 30 fő, Hegymagas községben 19 fő igényelt, melyet lakásfenntartási kiadáshoz biztosítottak a képviselő-testületek egy éven keresztül. Törvény módosítás következtében a lakásfenntartási támogatás megállapítása január 1-től jegyzői hatáskörbe került. A közgyógyellátás rendszerében a törvényi szabályozásban évhez képest nem voltak jelentős változások. Az alanyi jogon jogosultak részére az ellátást továbbra is két évre, a méltányosságból jogosultaknak egy évre lehet megállapítani. A magas gyógyszerköltség és az alacsony jövedelmi viszonyok miatt többen kérik méltányosságból a közgyógyellátás megállapítását. Az elmúlt évben Szigliget községben 14 db kérelem érkezett, ebből normatív 2 fő, méltányosságból 9 fő kapott ellátást 5 kérelmet jogosultság hiányában el kellett utasítani. Hegymagas községben 5 kérelem érkezett, ebből alanyi jogon 1 fő, méltányosságból 2 fő kapott ellátást, 2 kérelmet el kellett utasítani. Szociális rászorultság igazolása egészségügyi ellátás igénybevételéhez célra Szigliget községben 21 fő, Hegymagas községben 10 fő részére adtunk ki hatósági bizonyítványt. Szociális ügyekben hozott határozatok számának alakulása Szigliget Hegymagas határozatok száma Bérpótló juttatás, foglalkoztatás helyettesítő támogatás Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátási igazolvány Mozgáskorlátozott ügyek Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Kereskedelmi igazgatás: Fizetővendéglátó engedéllyel 2011 évben Szigliget községben 190, Hegymagas községben 27 fő rendelkezett. Év közben Szigliget községben 4 engedélyt adtunk ki, és 9 engedélyt adtak vissza, Hegymagas községben 3 engedélyt adtunk ki, engedélyt nem adtak vissza. 7

8 Szigliget községben 55, Hegymagas községben 20 üzletet tartunk nyilván. Változást (megszűntetés, új bejelentés, módosítás) 18 esetben vezettünk át. A KSH felé a szükséges adatszolgáltatást a tárgykörökről határidőben teljesítette az ügyintéző. Építéshatósági, műszaki ügyintézés Építéshatósági (építési engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, telekalakítás, megosztás, összevonás, stb.) hatáskörrel hivatalunk nem rendelkezik, mindkét település esetében Tapolca Város Jegyzője a hatáskör címzettje. Az elmúlt évben, Szigliget községben 1 db kútfúrási, Hegymagas községben 2 db házi szennyvíztisztító létesítésére és 1 db használatba vételére adtunk ki engedélyt magánszemélyek részére. Útügyi hatósági feladatkörben közútkezelői hozzájárulást (földkábel elhelyezése, gázvezetékre utólagos rácsatlakozás, ivóvíz bekötés, gazdasági épületépítés) és útfelbontási engedélyt adtunk ki. Munkaügyi feladatok A Körjegyzőség végzi az önkormányzatoknál foglalkoztatottak és a Körjegyzőség köztisztviselői munkaviszonyával kapcsolatos ügyeket - kinevezések, munkaszerződések ezek módosításának elkészítése, intézményi kifizetések számfejtése, egyéb juttatások elszámolása, közfoglalkoztatottak támogatásának igénylése, munkaügyi hivatallal támogatási szerződéskötés, munkaegészségügyi vizsgálat megszervezése, az egyéb juttatások (étkezési utalvány, üdülési csekk) igénylésével, elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat - ellátjuk az év végi adózással kapcsolatos teendőket. Munkaügyi feladatok ellátására január 1-től a KIR3 program áll rendelkezésre E programon történik a dolgozók alkalmazási iratainak előállítása (kinevezés, átsorolás, megszüntetés), valamint a munkabéren kívüli egyéb személyi jellegű kifizetések (útiköltség, étkezési utalvány, megbízási díj, távolléti adatok stb.) számfejtése, mely adatokat az Magyar Államkincstárhoz továbbítunk elektronikusan és papír alapon is. Az idénymunkára felvett, illetve a közfoglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatos feladatok ellátása nagy körültekintést igényel a feladatot ellátó köztisztviselőtől, hogy a foglalkoztatási iratok, a kiközvetítő lapok időben eljussanak a munkaügyi hivatalhoz, illetve a számfejtést végző MÁK-hoz. Adóigazgatás A helyi adók tekintetében az adózók számát, az egyes adónemekre történt előírást és a befizetést a következő táblázat szemlélteti: Ezer forint Adónemek Kivetések száma 2011 évi előírás 2011 évi befizetés Szigliget Hegymagas Szigliget Hegymagas Szigliget Hegymagas Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjármű adó Pótlék, bírság évre nem változtak az adótételek egyik településen sem, így csak a változásokat kellett átvezetni a nyilvántartásainkon. Szigliget községben összesen 167 db építményadó illetve kommunális adó, 67 db gépjárműadó, 178 db helyi iparűzési, Hegymagas községben 30 db építményadó illetve kommunális adó, 33 db gépjárműadó határozatot hoztunk. Amennyiben 8

9 tulajdonos változás történik, vagy az épületre használatbavételi engedélyt kap a tulajdonos minden esetben helyszíni szemlét tartunk és felmérjük az épületet. Szigliget községben 167, Hegymagas községben 30 esetben tartottunk helyszíni szemlét. Az adózókat évente két alkalommal értesítjük fizetési kötelezettségükről, az elmúlt évben egy alkalommal szólítottuk fel a hátralékosokat fizetési kötelezettségük teljesítésére ben kérelemre 1-1 fő részére méltányosságból építményadót engedtünk el, 1-1 fő részére pedig részletfizetési kedvezményt biztosítottunk. Döntéseinket minden esetben környezettanulmány készítése előzte meg a településünkön vagy társhivatalok közreműködésével. Egyéb bevétel Szigliget községben 95 e Ft, Hegymagas községben 33 e Ft volt, a rendőrhatóság által behajtásra átadott helyszíni bírságok befizetése, amely az önkormányzatok bevételét képezi. Idegen bevétel Szigliget községben Ft, Hegymagas községben Ft volt, (földhivatal által megállapított igazgatási szolgáltatási díj, mely teljes egészében átutalásra került, valamint a Rendőrség által behajtásra átadott közigazgatási bírság, amelynek beszedése esetén a bírság 30 %-a önkormányzatot illette meg.) A rendőrség által behajtásra átadott közigazgatási bírság jelentős többlet terhet jelent az ügyintézőnek, különösen Hegymagas község esetében, ahol 2 főt sorozatosan bírságolnak kisebb nagyobb összeggel. Egyikük esetében jövedelem és végrehajtható vagyon hiányában nem tudjuk a tartozást behajtani, a másik esetben pedig a letiltható összeg minimális, hónapok alatt tudjuk csak foganatosítani a tartozást. Adó és értékbizonyítványt 2011-ben 58 esetben állítottunk ki. Az ingatlanok értékelését elsősorban hagyatéki eljárás keretében kérik a társhivatalaink vagy a közjegyző, de egyre több esetben fordul elő végrehajtási eljárás keretében kért értékbecslés. Az év első hónapjaiban esedékes feladatok elvégzése után (2011. évi adatok zárása, 2012 évi nyilvántartások megnyitása, változások átvezetése, iparűzési adót fizetők részére folyószámla egyenleg értesítő kiküldése, befizetések könyvelése) a hátralékok csökkentése érdekében az okmányirodánál kezdeményezzük a gépjárműadó hátralékkal rendelkező tulajdonosok gépjárműveinek forgalomból való kivonatását. Egyéb adóhátralékkal rendelkezők esetén a földhivatalnál jelzálogjogot jegyeztetünk be a meglévő ingatlanokra, illetve munkabér letiltást kezdeményezünk. A csatornatársulat tagjait mindkét községben minden évben tájékoztatjuk az előírt fizetési kötelezettségről, elmaradás esetén felszólítjuk a törlesztő részletek fizetésére. Szigliget községben 321 fő, Hegymagas községben 146 fő fizeti részletekben a közműfejlesztési hozzájárulást. Pénzügyi igazgatás: A Képviselő-testületek a gazdálkodásról évente több alkalommal kapnak beszámolót önálló napirend keretében. Ezek a tájékoztatók részletesen bemutatják azokat a tervezési, könyvelési és végrehajtási feladatokat, amelyeknek meg kell felelni a hatékony, gazdaságos, és jogszerű működés érdekében. A számviteli és államháztartási jogszabályok határozzák meg azokat az információs jelentési kötelezettségeket, amelyeknek a két pénzügyi ügyintéző eleget tesz. A zárási, beszámolási feladatoknak határidőre eleget tesznek, az előírt pénzügyi nyilvántartásokat folyamatosan vezetik. Az ügyintézők folyamatosan gondoskodnak az ingatlanvagyon-kataszter naprakész állapotáról, nyilvántartják az önkormányzat által kötött szerződéseket, megrendeléseket. A számlák - a szükséges szakmai igazolás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés után - általában átutalással kerülnek kifizetésre, ennek ellenére különösen a nyári hónapokban jelentős a házipénztárak forgalma. 9

10 Hegymagas községben az első negyedévben, Szigliget községben egész évben számláztuk a szemétszállítási díjat. A számlák elkészítése, nyomtatása, postázása, a befizetések könyvelése, a hátralékosok felszólítása időszakosan jelentkező jelentős mennyiségű feladat, melyhez az adós kolléga nyújt segítséget. A házi pénztári feladat ellátása nagy felelősséget, odafigyelést igényel, mindemellett időigényes. A házipénztár vezetésére szigorú számadású nyomtatványokat: kiadási és bevételi pénztárbizonylatot, valamint időszaki pénztárjelentést használunk, melyben 10 naponként a szabályzat szerint zárást készítünk. A pénztári munkában törekszünk a készpénzforgalom csökkentésére. Jelentősebb készpénzforgalom kiadások: az önkormányzati gépjárművek üzemanyag szükségleteire felvett előleg majd annak elszámolása, intézményvezetők által történő egyéb anyagok vásárlása, nyári programok idején fellépők díja és egyéb anyagszükséglet. A Körjegyzőség köztisztviselője látja el a szigligeti várral és a stranddal kapcsolatban a pénztárosok ellenőrzését, a pénztárban értékesített tárgyak rendelését, nyilvántartását, a tisztítószerek rendelését, kiadását, a strandi dolgozó irányítását, ellenőrzi a strand felkészítését a szezonra, eljár a szükséges engedélyek beszerzésében, a szezon alatt kapcsolatot tart a vízimentőkkel. Szigliget község tulajdonában lévő nem lakáscélú épületekre vonatkozóan a képviselő-testület döntésének megfelelően a bérleti szerződések elkészültek, a hosszabb időre kötött szerződések esetében a szerződés módosítása (az infláció mértékével történő bérleti díj emelés) megtörtént. Mindkét településen jelentős számú rendezvényt szerveznek az önkormányzatok kora tavasztól késő őszig. A rendezvények szakhatóságokhoz történő bejelentését és a szerzői jogdíjak befizetésével kapcsolatos feladatokat a Körjegyzőség köztisztviselője végzi. A Körjegyzőség látja el a Bursa Hungarica pályázatok kiírásával, döntésre való előkészítésével és a megyei önkormányzathoz történő felterjesztéssel kapcsolatos feladatokat, 14 pályázatot nyújtottak be az elmúlt évben. Továbbra is szervezzük a szűrővizsgálatokat, tüdőszűrés, mammográfia. A Körjegyzőség köztisztviselői által ellátott feladatokat a teljesség igénye nélkül tudtam bemutatni. A vázolt feladatokon kívül, állandó feladatként folyamatosan helyt kell állni az ügyfelek, a társhatóságok, felettes szervek, a képviselő-testület tájékoztatásában, az adatszolgáltatásban. A hivatali munka - ami minden bizonnyal nem minden esetben hibátlan a dolgozók túlmunkája, szabadideje terhére látható el, a megnövekedett adminisztrációs terhek, a szigorú határidők, a jogszabályok nagymennyiségben történő változása miatt. A Körjegyzőség hivatali apparátusán belül a jövőben is törekszem arra, hogy a hivatali dolgozók mindkét önkormányzat megelégedésére dolgozzanak, maximálisan együttműködve a polgármesterekkel, testületi tagokkal, valamint elsősorban a település lakosságával, mert így valósítható meg a helyi közigazgatási feladatok hatékony ellátása, természetesen a törvényességi szempontok mindenek előtt való betartásával. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. Szigliget, április 16. Lutár Mária körjegyző 10

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző B e s z á m o l ó a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző 2 Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző B e s z á m o l ó a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző 2 Tisztelt Képviselő-testület! 2013. január 1-től változás állott be a hivatal működésében.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 202. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. () bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt hoz

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend:

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető)

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Az igazgatási csoport munkája rendkívül széles körű, melyet 2013.

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Titkárság folyamatai... 7 II.1.

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben