Előadásvázlat EMBERI JOGOK ALAPJOGOK. AZ ALAPJOGOK RENDSZERE szeptember 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előadásvázlat EMBERI JOGOK ALAPJOGOK. AZ ALAPJOGOK RENDSZERE 2014. szeptember 8."

Átírás

1 Előadásvázlat EMBERI JOGOK ALAPJOGOK. AZ ALAPJOGOK RENDSZERE szeptember 8. A) Emberi jogok, alapjogok: eszmetörténet és dogmatikai alapok I. Alapfogalmak Emberi jogok: az emberi minőséghez tapadó, jogi elismeréstől függetlenül létező erkölcsi jogok Alapjogok: az emberi jogok jogi kifejeződései = morális gyökerű, az embert emberi mivoltánál fogva, a polgárt pedig mint a politikai közösség tagját megillető jogosultságok, amelyek alkotmánybeli elismerésüknél fogva a jogrendszer részei, ennél fogva jogi úton kikényszeríthetőek jogosultság belőle kötelezettség származik (tiszteletben tartás és védelem) kikényszerítése hatékony jogvédelmi eszközöket követel A morális igazolás következménye, hogy az állam csupán elismeri, nem maga teremti (az államtól függetlenül léteznek)» vö. Alaptörvény I. cikk elismeri hogy léteznek biztosításuk feltételhez nem köthető (kötelezettségek, érdem, társadalmi hasznosság stb.), érvényesülésük határait alkotmányos korlátaik húzzák meg II. Az alapjogok funkciója egyének és közösségeik szabadságának megóvása a közhatalommal szemben az egyén jogi pozícióját meghatározó, a közhatalom korlátait kijelölő jogosultságok behatárolják a közhatalom-gyakorlók választási alternatíváit az egyéneket érintő szabályozás, illetve az egyedi intézkedések foganatosítása során III. Az alapjogok fejlődése, tételes joggá válása Eszmetörténeti háttér áttekintése (hatások): a természetjogi és a szerződéselméletek, a haszonelvű felfogás és kritikái, az erkölcsi megközelítés Korszakok 1. Privilégiumok korszaka (az uralkodótól kikényszerített jogosultságok, rendi keretekben, nem általános érvénnyel) 2. Deklarációk kora (felvilágosodás hatása, mindenkit megillető, veleszületett emberi jogok) 3. Konstitucionalizálódás kora (alkotmányba foglalás, alapjogok megjelenése, később ECOSOC jogok, jogpozitivizmus hatása, emberi és állampolgári jogok megkülönböztetése, kitérő: szociális alkotmányozás és szocialista alapjog -felfogás) 4. Internacionalizálódás és európaizálódás (univerzalizmus és regionalizmus, szubszidiárius védelmi mechanizmus, többdimenziós normarendszer) Anglia Jogi dokumentumok 1215 Magna Charta Libertatum 1628 Petition of Rights 1679 Habeas Corpus Act 1689 Bill of Rights

2 - kialakulásukban a bírói gyakorlatnak van meghatározó szerepe (bírói döntések eredményei, ezek általánosításai) USA 1765 és 1774 Declaration of Rights angolok ősi jogai 1776 virginiai Bill of Rights 1776 Függetlenségi Nyilatkozat bevezetője fordulópont: emberek veleszületett jogai, amik ezért az amerikaiakat is megilletik 1791 első tíz alkotmánykiegészítés: Bill of Rights Franciaország 1789 Az ember és polgár jogainak nyilatkozata bevezetője egyetemesség igényével lép fel: minden embert természetes módon megillető jogok 1791 alkotmány Második világháború után: nemzetközivé válás egyezményhullám (emberi jogok eszméjét és tételes jogát megsemmisítő náci ideológiára adott válaszként) Univerzális (ENSZ) december 10. ENSZ - Emberi jogok egyetemes nyilatkozata (december 10. az emberi jogok napja) Általános egyezmények: 1966 ENSZ Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya 1966 ENSZ Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya Speciális egyezmények (pl.) - Nemzetközi egyezmény a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről (1965) - Nemzetközi egyezmény az apartheid bűncselekményének visszaszorításáról és büntetéséről (1973) - A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény (1979) - A kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód megelőzéséről szóló Egyezmény (1984) - A gyermekek jogairól szóló egyezmény (1989) Regionális - Európa Tanács 1950 ET Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE és kiegészítő jegyzőkönyvei) 1961 ET- Európai Szociális Charta 1987 A kínzás elleni európai egyezmény Európai Unió Európai Bíróság (EuB) gyakorlata (a tagállami AB-k hatására) Alapító szerződések: az alapjogok védelme általános elv, majd uniós alapérték Saját alapjogi katalógus: EU Alapvető Jogok Chartája (2000, jogilag kötelező 2009-től) Az uniós alapjogvédelem pillérei: o EUSZ 6. cikk és Alapjogi Charta (kötelezettjei az uniós szervek, valamint a tagállamok az uniós jog alkalmazása körében) o sui generis (alapító szerződésekben foglalt) alapjogok irányelvek konkretizálják (pl. adatvédelem és diszkrimináció területén) o EU csatlakozása az EJEE-hez: európai jogvédelmi rendszer integrálása

3 IV. Az alapjogi jogviszony szerkezete és az alapjogkorlátozás (dogmatika) A fogalom-meghatározásból és a funkciókból következően indokolt az alapjogokat az alapjogi jogviszony szempontjából elemezni: alanyok, tárgy, tartalom. Alanyi oldal: egyén (alapjogi jogképesség és cselekvőképesség, ld. alább) + állam alapjogi kötöttsége [tradicionálisan vertikális jogviszony] de magánjogba kisugárzó hatás (harmadhatás, Drittwirkung közvetlen/közvetett USA: state action doctrine) Tárgy: az alapjog védelmi körébe (normaterületéhez) tartozó érték (pl. élet, méltóság), magatartás (pl. véleménynyilvánítás, információszerzés); státus (állampolgárság, nemzetiség); életviszony (házasság, család) Tartalom: az egyén irányából adott alapjog részjogosítványai (konkretizálás), az állam oldaláról a kapcsolódó kötelességek (tiszteletben tartás, tartózkodás, védelem, érvényesülés feltételeinek biztosítása) Korlátozás szabályai: Mindent szabad, ami másnak nem árt. // Szabadságom határa a másik ember szabadsága. Az alapjogok funkciója a közhatalom korlátozása korlátait a közhatalom nem alakíthatja belátása szerint, csak alkotmányosan igazolható legitim célokra tekintettel az alapjogkorlátozás alkotmányi felhatalmazáson alapul, okait az alkotmányra kell visszavezetni általános korlát: másik alapjog, kivételesen más alkotmányos érték speciális korlát: az állammal sajátos jogviszonyban állók (pl. fegyveres szervek hivatásos állomány, büntetésvégrehajtás alatt állók) és speciális időszak (pl. háborús helyzet, szükségállapot) Abszolút jogokként csak kivételesen jutnak érvényre: pl. élethez és emberi méltósághoz való jog, büntetőjogi garanciák (pl. ártatlanság vélelme) a korlátozás objektív korlátja az alapjog lényeges tartalma, relatív korlátja a szükségesség és arányosság mérlegelése Praktikus konkordancia: a korlátozó aktusban mérlegelt alapjogok (vagy alapjog és más alkotmányos érték) lehető leghatékonyabb érvényesülését kell szem előtt tartani, azaz az egyik nem szorítható háttérbe a másik javára (egyensúlyteremtés) Alapjogi konfliktusok feloldásának, az alapjogkorlátozás alkotmányossága megítélésének szabálya és módszere: alapjogi teszt, amelyet a bírói gyakorlat (EJEB, EuB, AB) esetről esetre konkretizál Alapjogi tesztek Általános: szükségességi-arányossági teszt, amely kétlépcsős: 1) jogkorlátozás céljának vizsgálata (szükségesség)» legitim cél lehet: mások alapvető jogai, kivételesen egyéb az alkotmányos érték 2) jogkorlátozás mibenlétének, mértékének vizsgálata (arányosság)» három alkérdésből áll: (1) alkalmasság (cél és eszköz közötti logikai összefüggés vizsgálata ésszerű?), (2) szükségesség (a korlátozás alternatíváinak keresése elengedhetetlen?) (3) szűk értelemben vett arányosság (cél és az okozott jogsérelem arányban áll-e egymással arányos?) Speciális tesztek: alapjog jellegétől függően, ld. magyar gyakorlat V. Az alapjogok rendszere

4 Alapjogi katalógus dinamikus történeti fejlődés (még ma sem lezárt) klasszikus szabadságjogok listája újabb jogosultságokkal bővül (ezek sajátos természete szükségszerűen tágítja az alapjog-fogalom fent meghatározott, klasszikus jelentéstartalmát) nemzetközi sztenderdek által determinált korlátozott állami szuverenitás Az alapjogok generációi Első generációs jogok (XVII-XVIII sz.) = az ún. klasszikus szabadságjogok, amelyek zsarnoksággal, az önkényes hatalomgyakorlással szemben fogalmazódtak meg (vö. jogi dokumentumok fentebb) funkciójukhoz igazodó szerkezet: az államtól elsősorban tartózkodást, be nem avatkozást várnak el ALANYI ALAPJOGOK: gyakorlásuk, érvényesülésük a normatív korlátokon belül kizárólag a jogalany elhatározásán múlik. Ebből következik többek között, hogy: o nem tehetők függővé az alapjogi kötelezett mérlegelésétől, mérlegelésen alapuló engedélyétől gyakorlásuk egyoldalú döntésen alapul o korlátaik csak külső korlátok lehetnek: nincsenek immanens, magából az alapjog tartalmából levezethető korlátaik (vö. pl. rendeltetésszerű joggyakorlás a polgári jogban), hisz a joggyakorlás célját és tartalmát az egyén határozza meg, mindent szabad alapvetően, ami nem ütközik külső korlátba (mások szabadságába) o megsértésük esetén igény állapotába kerülnek bírói úton kikényszeríthetőek Pl. személyes szabadsághoz való jog, gyülekezési jog, egyesülési jog Második generációs jogok (XIX. sz. vége XX. sz. eleje) = gazdasági, szociális és kulturális (ECOSOC) jogok a kapitalista berendezkedésre adott reflexió, a polgárairól gondoskodó állam követelése funkciójukhoz igazodó szerkezet: állami szerepvállalást, pozitív, tevőleges magatartást várnak el NEM alanyi alapjogok (de van kivétel, pl. foglalkozás szabad megválasztásához való jog) o tényleges tartalmuk a mindenkori kormányzat politikájától, gazdasági lehetőségeitől függ terjedelmük is mérlegelésen alapul o nem kikényszeríthetőek, legfeljebb az azokat realizáló törvényi jogosultságok érvényesülhetnek alanyi jogként, de az egyes törvényi jogosultságok már nem minősülnek alapjogoknak Pl. jog a munkához, sztrájkhoz, szociális biztonsághoz, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz Harmadik generációs jogok (XX. sz. második felétől) = globális jogok, csoportjogok: globális kihívásokra, technikai és technológiai fejlődésre, kiszolgáltatott helyzetben lévő jogalany-csoportok sajátos igényeire reflektálnak NEM alanyi jogok, AB: önmagában vett intézményvédelem (de van kivétel: személyes adatok védelméhez való jog) Globális jogok: békéhez való jog, egészséges környezethez való jog Csoportjogok: betegjogok, gyermekek jogai, fogyatékkal élők jogai

5 Egyéb rendszerezési szempontok: individuális/kollektív, emberi/állampolgári (alanyok szerint); alanyi/nem alanyi alapjogok (érvényesítés szerint); abszolút/nem abszolút (korlátozhatóság); egyénileg/másokkal együttesen (gyakorlás módja); státusztan (az egyén és az állam jogviszonya szempontjából) B) A magyar alapjogi rendszer VI. A magyar alapjogi rendszer kialakulása 1989-ig az 1949-es alkotmány szocialista alapjog-felfogása érvényesült az emberi jogok messzemenő relativizálása A Magyar Népköztársaságban az állampolgári jogokat a szocialista társadalom érdekeivel összhangban kell gyakorolni; a jogok gyakorlása elválaszthatatlan az állampolgári kötelességek teljesítésétől. ECOSOC jogok jelentősége állampolgári kötelezettségek nagy száma garanciák hiánya, nincs érvényesülés Fordulópont: rendszerváltás 1989-es köztársasági alkotmány, majd erre épülő AB gyakorlat (alapjogi aktivizmus: alapjogok tartalmának gazdagítása részjogosítványok konkretizálása; katalógus bővítése új jogok nevesítése; összefüggések feltárása anyajog kategória bevezetése; korlátozási tesztek kifejlesztése; alapjogi dogmatika kiépítése) VII. Az alapjogok forrásai Magyarországon Alaptörvény Szabadság és felelősség fejezete (az Alapvetésben néhány alapjogilag releváns cikk házasság, család, állampolgárság, gazdasági rend: vállalkozás szabadsága, fogyasztók védelme) nemzetközi egyezmények (ld. Alaptörvény Q) cikk (2)-(3) bek.) uniós jogforrások törvények vö. Alaptörvény I. cikk (3) bek. rendeletek tv. vagy rendelet? vö. 64/1991. (III. 17.) AB hat. 29/1994. (V. 20.) AB hat. AB határozatok VIII. Az alapjogokra vonatkozó általános rendelkezés: Alaptv. I. cikk - Alapjogi jogviszony keretei Az I. cikk útmutatást ad az alapjogi jogalanyiságról, az állam alapjogi kötöttségéről és kötelességeiről: tiszteletben tartás, objektív és szubjektív védelem, törvényi szabályozás követelményei (sarkalatosság kérdései), korlátozás alapja és határai Alapjogi jogalanyiság VIGYÁZAT: autonóm, a polgári jogi jogalanyiságtól megkülönböztetendő jelentéstartalom! ember o jogképesség kezdete: élve születés; vége: halál o magzat jogalanyisága vö. abortuszhatározatok jogi személyek is azon jogok tekintetében, amelyek természetüknél fogva megillethetik őket o de az emberi minőséghez tapadó méltóság hiányában akár teljesen szabályozás alá vonhatók közhatalom: soha o közhatalmi szervek: ab ovo kizárt, hogy alapjogokra hivatkozzanak

6 o közhatalomgyakorló személyek e minőségükben nem lehetnek alapjogok alanyai Alapjogi kötelezett a közhatalom szervei, közhatalom nevében eljáró személyek nem közhatalmi szervek is, ha állami funkciót, közfeladatot látnak el e feladat erejéig kivételesen magánszemélyek között is megalapozható az alapjogok érvényesülési igénye o egyes alapjogi törvények a tételes jogban is elismerik az adott alapjog érvényesülését magánviszonyokban, vö. Infotv., Ebktv. Alapjogi cselekvőképesség VIGYÁZAT: autonóm alkotmányjogi jelentés, a polgári jogi cselekvőképességtől megkülönböztetendő! belátási képesség függvénye életkor előrehaladtával fokozatosan teljesedik ki gyermekek (kis- és fiatalkorúak) esetében nem teljes o Szivárvány-határozat [21/1996. (V. 17.) AB határozat] ha nincs törvényi szabály [szabályozásra példaként lásd Infotv. 6. (3) bek.], esetről esetre döntendő el, hogy a gyermek mely alapjogot, milyen vonatkozásban gyakorolhat maga (életkortól, döntés tárgyától, egyéb körülményektől egyaránt függ) o teljes cselekvőképesség hiányában: szülő nevelési joga (egyúttal kötelezettség) vö. At. XVI. cikk (1) (2) bek. állam gyermekvédelmi kötelezettsége felnőtt korban főszabály szerint teljes az alapjogi cselekvőképesség, csak határesetekben (értsd: önsorsrontó döntések) kérdőjeleződik meg: vö. pl. művi meddővé tétel IX. Az alapjogok korlátozása a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában Alapjogi tesztek Általános: szükségességi-arányossági teszt, eredetileg az AB gyakorlatában alakult ki (először a maga teljességében 30/1992 AB), majd alkotmányba került: At. I. cikk (3) bek. Az arányossági mérce vetülete az alapjogi viszonyítás tesztje (alapjog büntetőjogi korlátozása ultima ratio) Speciális tesztek: ésszerűségi tesz (az egyszerű jogok vonatkozásában történt diszkrimináció), közérdekűségi teszt (tulajdonjog-korlátozás) reális veszély tesztje (szabad véleménynyilvánításhoz való jog) összehasonlító teherpróba (vallásszabadság) X. Az alapjogok értelmezését befolyásoló szabályok és az alapjogi katalógus az Alaptörvényben Az alapjogi katalógus nemcsak jogokat, hanem jelentős (jogfakasztó) tilalmakat és alapelveket is tartalmaz. AB megkülönböztette korábban: alanyi alapjog, alkotmányos alapjog (nem alanyi jog, pl. ECOSOC At. egyes esetekben visszalépett az államcél szintjére, pl. szociális biztonság), alkotmányos jog (kifejezetten nem szereplő, de védett jog korábban ilyen a szerződési szabadság, újabb gyakorlatban bírói függetlenségből levezetett jogok, ld. 33/2012 AB) Az alapjogok értelmezését, érvényesülését befolyásolják: - az emberi jogi tárgyú nemzetközi kötelezettségvállalások (összhang követelménye!) - az alaptörvény értelmezési szabályai (ld. R) cikk, 28. cikk N) cikk azzal, hogy költségvetési szempontok nem adhatnak okot alapjogkorlátozásra, az AB alkotmányjogi érvek nem pedig költségvetési megfontolások alapján dönt) - individualizmus és kollektivizmus együttes jelenléte, ld. O) cikk

7 - a Nemzeti hitvallás értékdöntései méltóságcentrikus, de kollektivista, a szabadság az utolsó a célrendszerben KULCSFOGALMAK morális jog emberi jog alapjog * alapjogok generációi (klasszikus alapjogok / szabadságjogok * ECOSOC jogok * csoportjogok és más harmadik generációs jogok) * alanyi és nem alanyi alapjogok * individuális és kollektív jogok * alapjogok forrásai * alapjogi jogviszony *alapjogi jogosult * alapjogi kötelezett * az alapjogok horizontális hatálya * alapjogi jog-ls cselekvőképesség * az állam intézményvédelmi kötelezettsége * az alapjogok korlátozása * abszolút jogok * a szükségességiarányossági teszt, a teszt elemei Chronowski Nóra Vissy Beatrix

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Budapest, 2010. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERE (1. MODUL) SZERZŐK: 1.

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

Környei Ágnes. Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban. egyetemi jegyzet. Piliscsaba, 2011. ISBN 978-963-308-056-6

Környei Ágnes. Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban. egyetemi jegyzet. Piliscsaba, 2011. ISBN 978-963-308-056-6 Környei Ágnes Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-056-6 Piliscsaba, 2011. I. Az emberi jogok fogalma, csoportosítása...3 1. A történeti fejlődés...4 2. Civilizációk,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG 1. Az emberi jogok XX. századi fejlődése A II. világháború és az önkényuralmi rendszerek kegyetlenkedéseinek hatására vált korunk egyik globális jellemzőjévé az emberi

Részletesebben

JOGI ALAPTAN TÉTELEK

JOGI ALAPTAN TÉTELEK JOGI ALAPTAN TÉTELEK 1. Jogképződési módok 2. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei A jogszabályok csoportosításai 3. A magyar jogforrási rendszer A jogforrási rendszer alapelvei 4. A jogalkalmazás

Részletesebben

Beteg jogaink egészséges méltóság. Betegjogi projekt

Beteg jogaink egészséges méltóság. Betegjogi projekt A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K Beteg jogaink egészséges méltóság Betegjogi projekt 2 0 1 2 / 2 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának betegjogi projektjét 2011-ben a Nyílt Társadalom Intézet

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében

A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében HÁMORI ANTAL A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében Jelen tanulmány az emberi magzat életének védelméről szól: a 2010 2011. évi alkotmányozás és az alkotmánybírósági gyakorlat tükrében. A

Részletesebben

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelkezés a hatályos alkotmányi szöveg gördülékenyebb megfogalmazása.

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelkezés a hatályos alkotmányi szöveg gördülékenyebb megfogalmazása. 1 Magyarország államformája köztársaság. I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1. 2. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. Változatlan szöveg. (2) A közhatalom forrása a nép, amely azt

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Előadó: dr. Lápossy Attila A vizsgálat megindítása A Lánglovagok Egyesület elnöke beadvánnyal fordult Hivatalomhoz, amelyben az Országos

Részletesebben

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Barandy.indd 1 11/17/09 9:44:19 AM Barandy.indd 2 11/17/09 9:44:19 AM Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Scolar Barandy.indd 3 11/17/09

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Bakos Eszter

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Bakos Eszter SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Bakos Eszter A kiskorúak védelme a lineáris és a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatással szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása

Részletesebben

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia Iustum Aequum Salutare X. 2014. 3. 95 116. A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése PhD-hallgató (SZE ÁJDI) Ha az ember beteg és magatehetetlen, könnyen magányosnak

Részletesebben

Állami egyházjog 2011.

Állami egyházjog 2011. Állami egyházjog 2011. 1. előadás Az állam és az egyházak közötti viszony történeti áttekintése Alaptípusok a, az állam és az egyház egységére épülő rendszerek államegyházság, egyházállamiság, b, az állam

Részletesebben

A személyhez fűződő jogok védelmének kialakulása és fejlődése, azok általános. szabályozása

A személyhez fűződő jogok védelmének kialakulása és fejlődése, azok általános. szabályozása A személyhez fűződő jogok védelmének kialakulása és fejlődése, azok általános szabályozása A személyiségi jogok védelme egyre hangsúlyosabb szerepet játszik Magyarországon. E jogterület elismerése nem

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV TANKÖNYV Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A közigazgatási alapvizsga tankönyv a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga felsőfokú oktatási és képzési segédanyag,

Részletesebben

Jogi ismeretek. Az alkotmányjog, az államigazgatási jog. A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak

Jogi ismeretek. Az alkotmányjog, az államigazgatási jog. A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak Jogi ismeretek Az alkotmányjog, az államigazgatási jog A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak A múltban a spontán kialakuló, formálódó szokások, magatartásformák idővel szokásjoggá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG VÉDELME A BÜNTETŐJOGBAN

AZ EGÉSZSÉG VÉDELME A BÜNTETŐJOGBAN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA AZ EGÉSZSÉG VÉDELME A BÜNTETŐJOGBAN PhD-értekezés Konzulens: Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár Készítette: Dr. Balogh Ágnes egyetemi adjunktus

Részletesebben

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés Szeged, 2013 Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés Szeged, 2013 SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori

Részletesebben

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése. tansegédlet 2015.

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése. tansegédlet 2015. Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése tansegédlet 2015. Tartalom 1.

Részletesebben

A gyermek mindenek felett álló érdekének és a véleménynyilvánítás szabadságának egymáshoz való viszonya a hazai szabályozás tükrében

A gyermek mindenek felett álló érdekének és a véleménynyilvánítás szabadságának egymáshoz való viszonya a hazai szabályozás tükrében Dránovits Tímea PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék A gyermek mindenek felett álló érdekének és a véleménynyilvánítás szabadságának egymáshoz való viszonya

Részletesebben

Holló András. Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében

Holló András. Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében Holló András Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében Pokol Béla tanulmányának 1 első másfél sorában megdicsérte az Alkotmánybíróság (1990-től számított) két évtizedes gyakorlatát, majd ezt követően

Részletesebben

Tartalomjegyzék Előszó

Tartalomjegyzék Előszó Vincze Imre A támogató- és a sporteszközök használata, valamint a munkavállalást segítő egyéb szolgáltatások és az életminőség összefüggései a mozgássérült emberek komplex rehabilitációjában Budapest 2012

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû programja keretében SZERZÕK:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI alapvizsga Jegyzet Budapest, 2013 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A közigazgatási alapvizsga tankönyv a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga

Részletesebben

ALKOTMÁNYJOG Mintatételek

ALKOTMÁNYJOG Mintatételek dr. Csink Lóránt ALKOTMÁNYJOG Mintatételek Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2010. Alkotmányjog mintatételek 2010. 1/18 dr. Csink Lóránt Alkotmányjog mintatételek Novissima Kiadó, 2010.

Részletesebben