Az élethez és az emberi méltósághoz való jog

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az élethez és az emberi méltósághoz való jog"

Átírás

1 Az élethez és az emberi méltósághoz való jog

2 Áttekintés A védett értékek: élet és méltóság Alkotmányjogi szabályozás A jog jellege, jelentősége, funkciója Tartalom, anyajogi jelleg Korlátohatatlanság Különös rész Halálbüntetés tilalma Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés Magzati élet védelme, terhességmegszakítás Művi meddővé tétel Eutanázia

3 A védett értékek Az emberi élet fogalma: az emberi lény létezése Az életkezdet kérdése (humán reprodukciós eljárások, szaporítási célú klónozás - tilalom) Az élet végpontja Az emberi méltóság: az emberi létezés rangja, módja, állapota A méltóság-fogalom eszmetörténeti fejlődése, modern értelmezése

4 Alkotmányjogi szabályozás Alaptv. II. cikk (III. cikk, XIV. cikk (2) bek.) [Alk. 54. ] EJEE2. cikk: élethez való jog, 6. Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikk: halálbüntetés eltörlése, 13. KJ emberi méltóság PPJNE6. cikk: élethez való jog EU Alapjogi Charta 1-2. cikk (Méltóság cím)

5 Alaptörvény Alkotmány [Preambulum] Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság. [II. cikk] Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. [54. ] A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületettjoga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.

6 Alaptörvény Alkotmány [III- cikk] (1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem. (2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkénteshozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni. (3) Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzési célú felhasználása, valamint az emberi egyedmásolás. [XIV. cikk (2)] Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik alá. [54. (2)] Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.

7 EU Alapjogi Charta 1-3. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. Minden embernek joga van az élethez. Senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni. Mindenkinek joga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez.az orvostudomány és a biológia területén különösen a következőket kell tiszteletben tartani: a) az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezése a törvényben megállapított eljárásoknak megfelelően, b) az eugenikai, különösen az egyedkiválasztást célzó gyakorlattilalma, c) az emberi test és részei ekként történő,haszonszerzési célú felhasználásának tilalma, d) az emberi lények szaporítási célúklónozásának tilalma.

8 EU Alapjogi Charta 4-5. cikk Senkit sem lehet kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani. Senkit sem lehet kényszermunkára vagy kötelező munkára igénybe venni.tilos emberi lényekkel kereskedni.

9 A jog jellege, jelentősége Elidegeníthetetlen, sérthetetlen jog Helye az alapjogi rendben (anyajog) Oszthatatlanság kérdése (a méltóság értéke külön is megjelenik, de a jog továbbra is összekapcsolódik) Monizmus és dualizmus problematikája Korlátozhatatlanság kérdése

10 A jog funkciója Megkülönbözteti az embert a többi élőlénytől a többi személytől Az ember mindig alany marad, nem válhat eszközzé vagy tárggyá Egyenlő jogképesség [Alaptv. XV. cikk (1)], formálisan egyenlő esély

11 Tartalom és anyajogi jelleg Szubszidiárius jog Osztatlanul az ember / személyiség egészére vonatkozik Élethez való jogból: kínzás tilalma, biomedicinális jogok (Alaptv. III. cikk), testi épséghez való jog, egészséghez való jog + objektív oldal (magzat védelme, jövő nemzedékek érdekei, egészséges környezet, szociális biztonság ) Méltósághoz való jog = általános személyiségi jog: önrendelkezés szabadsága + magánszférához való jog + személyiség szabad kibontakozása + cselekvési szabadság

12 Egyéni szféra Önrendelkezés Magánszféra Magán- és családi élet, otthon, kapcsolatok Intimszféra Identitás, Intimitás, Integritás

13 Identitás megkülönböztetés tilalma Jó hírnév, becsület Önrendelkezés Méltóság Eü. Rep Integritás Szabadság, biztonság

14 Méltóságból levezetett jogok (AB) Vérségi származás kiderítéséhez való jog (1991) Perbeli rendelkezési jog (1992) Terhesség megszakításához való jog (1991) Fogamzásgátlás szabadsága [művi meddővé tétel] (2005) (Reprodukciós szabadság) Házasságkötés szabadsága (1992) Párkapcsolat létesítésének a joga [nemtől függetlenül] (2010)

15 Méltóságból levezetett jogok (AB) Testi integritás joga peres eljárásokban (1995) Egészségügyi ellátás visszautasítása (2003) Orvosválasztás szabadsága (2000) Névjog (2001) Visszamenőleges adóztatás tilalma lezárt adóévre (!) összefügg: 37. cikk (4) hatásköri szabály (2011) Közterületen éléshez való jog (2012) de 4. at.mód, XXII. cikk: az emberhez méltó lakhatás államcél, de Törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősítheti az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást.

16 Korlátozhatatlanság kérdése belső korlátok Egységében korlátozhatatlan Állam objektív életvédelmi kötelessége (élet és létfeltételek) határ: élet kockáztatása [rendőri lőfegyverhasználat, 9/2004. AB hat.] A halálbüntetés eltörlése (jogok egysége) Az abortusz: magzat életjoga(?) anya önrendelkezési joga (válsághelyzet) Eutanázia: beteg önrendelkezési joga állam életvédelmi kötelessége

17 Különös rész A halálbüntetés eltörlése TÉSZ Abortusz és magzati élet Művi meddővé tétel Eutanázia

18 Alkotmányjogi szabályozás EJEE 2. cikk: élethez való jog, 6. Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikk: halálbüntetés eltörlése békeidőben, 13. KJ- mindenkor PPJNE6. cikk: élethez való jog 2. Fakultatív Jegyzőkönyv 23/1990 AB határozat (halálbüntetés) Magyar v Hungary ( ) EJEB (TÉSZ) 64/1991 és 48/1998 AB határozat (abortusz) 43/2005 AB határozat (művi meddővé tétel) 22/2003 AB határozat (eutanázia) 24/2014. (VII. 22.) AB határozat(élő végrendelet)

19 A halálbüntetés elleni küzdelem Európa Tanács, Európai Unió, ENSZ

20 A halálbüntetés tilalma Magyarországon AB alkotmányellenesnek nyilvánította Élet és méltóság joga maga a lényeges tartalom Feloldhatatlan ellentét: állam alapjogvédelmi kötelessége és az élet állam általi elvétele között Állam általi elvétel (végleges, visszafordíthatatlan) fogalmilag önkényes Nem önkényes: jogos védelem, végszükség (itt a jog tűri az emberi életek közötti választást) Azóta nemzetközi kötelezettségvállalás is kizárja visszaállítását

21 Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés Alaptv. IV. cikk (2) Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki. EJEB Magyar László kontra Magyarország ügy, május 20. EJEE 3. cikk (kínzás tilalma) és 6. cikk (tisztességes eljárás) sérelme A TÉSZ csak rendszeres felülvizsgálattal fogadható el (ez azonban nem jelenti a szabadon bocsátás kötelezettségét)

22 Magzati élet és abortusz 1. határozat (1991) Szabályozási szint (törvény) és tartalom (jogalanyiság) Nő önrendelkezési joga (méltóság) Magzat jogilag nem ember, de állam objektív életvédelmi kötelessége kiterjed rá Megközelítések: pro choice és pro life mozgalom AB: alternatívák a törvényhozás számára TMSZ szempontjából indikációs (ok + határidő) és határidős (határidő, indokolás nélkül) modell Indikáció: egészségügyi, szociális (súlyos válsághelyzet)

23 Magzati élet és abortusz 2. határozat (1998) Mvtv. (1992) alkotmányossági vizsgálata TMSZ feltételrendszer (12. hétig, 18. hétig, 20/24. hétig) A szociális indikáció alkotmányossága (súlyos válsághelyzet: testi vagy lelki megrendülést, vagy társadalmi ellehetetlenülést okoz) Állam életvédelmi kötelességének terjedelme Súlyos válsághelyzet törvényi pontosítása és ellenőrizhetővé tétele, vagy eljárási szabályok kidolgozása Megoldás: megelőző tanácsadás szabályozása, Családvédelmi Szolgálat fokozottabb szerepe

24 Művi meddővé tétel (2005) A sterilizáció fogalma és jellege AB döntéséig: 35 év / 3 vér szerinti gyermek (Eütv.) Önrendelkezés korlátozható (pl. népesedéspolitika vagy objektív intézményvédelem), de nem lehet aránytalan (pl. meghatározott gyermekszám vagy életkor) A gyermekvállalás: szabad döntés (reprodukciós szabadság fogamzásgátlás szabadsága) ösztönzésére nem alkalmas az önrendelkezés korlátozása, hanem a megfelelő szociálpolitika és közteherviselés Állam életkori korlátot állíthat, de nem írhatja elő az ideális gyermekszámot 2014 (Eütv. módosítás, családtervezés): 40 év VAGY 3 gyermek

25 Eutanázia jó halál (2003) Beteg orvos állam Típusok: aktív/passzív, önkéntes/nem önkéntes, direkt/indirekt ET célkitűzései (palliatív ellátás, hospice szolgálat, tájékoztatás, kezelés visszautasításának a joga) Beteg önrendelkezési joga alapján életmentő, életfenntartó ellátásokat visszautasíthat Feltétel: cselekvőképes, közokirat / TBEmagánokirat, gyógyíthatatlan, 3 tagú orvosi bizottság, ismételt megerősítés (Eütv.) AB 2003: az Eütv. nem alkotmányellenes (első indítvány: 1993) Csak az önkéntes, passzív forma alkotmányos!

26 Táblázat az eutanázia egyes típusairól* Önrendelkezésen alapuló Nem önrendelkezésen alapuló passzív eutanázia Típus Döntés Tevékenység a beteg dönt passzív: az életfenntartó, életmentő kezelések beszüntetése vagy el sem kezdése Az önrendelkezési jogból levezethető alkotmányos határ itt vonható meg aktív eutanázia passzív eutanázia a beteg dönt nem a beteg dönt aktív: a halál bekövetkeztének aktív cselekvéssel, beavatkozással történő elősegítése passzív: az életfenntartó, életmentő kezelések beszüntetése vagy el sem kezdése aktív eutanázia nem a beteg dönt aktív: a halál bekövetkeztének aktív cselekvéssel, beavatkozással történő elősegítése * Forrás: Bihari Mihály alkotmánybíró 22/2003. AB határozathoz csatolt különvéleménye

27 Élő végrendelet (2014) Érintett kérdések: visszautasítási eljárás, helyettes döntéshozó, kiskorúak visszautasítási jogának korlátozása, élő végrendelet szabályai Alaptörvény-ellenesség: élő végrendelet eljárási szabályai Eredmény: Nem kell 2 évenként megújítani (mivel bármikor visszavonható) Nem szükséges pszichiáter szakorvos véleményét beszerezni

28 Filmajánló: A belső tenger

29 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

ALKOTMÁNYJOG Mintatételek

ALKOTMÁNYJOG Mintatételek dr. Csink Lóránt ALKOTMÁNYJOG Mintatételek Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2010. Alkotmányjog mintatételek 2010. 1/18 dr. Csink Lóránt Alkotmányjog mintatételek Novissima Kiadó, 2010.

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Budapest, 2010. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERE (1. MODUL) SZERZŐK: 1.

Részletesebben

A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében

A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében HÁMORI ANTAL A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében Jelen tanulmány az emberi magzat életének védelméről szól: a 2010 2011. évi alkotmányozás és az alkotmánybírósági gyakorlat tükrében. A

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG VÉDELME A BÜNTETŐJOGBAN

AZ EGÉSZSÉG VÉDELME A BÜNTETŐJOGBAN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA AZ EGÉSZSÉG VÉDELME A BÜNTETŐJOGBAN PhD-értekezés Konzulens: Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár Készítette: Dr. Balogh Ágnes egyetemi adjunktus

Részletesebben

Magyarország Alaptörvénye 1

Magyarország Alaptörvénye 1 Magyarország Alaptörvénye 1 (2011. április 25.) Isten, áldd meg a magyart! NEMZETI HITVALLÁS MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet)

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel

Részletesebben

ALAPVETŐ EMBERI JOGOK - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA I. -

ALAPVETŐ EMBERI JOGOK - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA I. - ALAPVETŐ EMBERI JOGOK - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA I. - Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. dr. Kozicz Ágnes Alapvető Jogok Biztosának Hivatala TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

TANULMÁNYOK B. Dr. Kovács Gábor Dr. Németh Imre Dr. Gellér Balázs *

TANULMÁNYOK B. Dr. Kovács Gábor Dr. Németh Imre Dr. Gellér Balázs * BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B 2005. 2. szám 3 B TANULMÁNYOK B Dr. Kovács Gábor Dr. Németh Imre Dr. Gellér Balázs * AZ EGÉSZSÉGÜGYI BEAVATKOZÁS, AZ ORVOSTUDOMÁNY/ KUTATÁS RENDJE ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÖNRENDELKEZÉS

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

Beteg jogaink egészséges méltóság. Betegjogi projekt

Beteg jogaink egészséges méltóság. Betegjogi projekt A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K Beteg jogaink egészséges méltóság Betegjogi projekt 2 0 1 2 / 2 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának betegjogi projektjét 2011-ben a Nyílt Társadalom Intézet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 30., péntek Tartalomjegyzék 17/2014. (V. 30.) AB határozat A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. (5) bekezdése a felmondás

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelkezés a hatályos alkotmányi szöveg gördülékenyebb megfogalmazása.

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelkezés a hatályos alkotmányi szöveg gördülékenyebb megfogalmazása. 1 Magyarország államformája köztársaság. I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1. 2. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. Változatlan szöveg. (2) A közhatalom forrása a nép, amely azt

Részletesebben

(2007/C 303/01) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként:

(2007/C 303/01) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként: AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként: Preambulum AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

ÁLLAMPOLGÁRSÁG. A nemzeti állampolgárság fejlődése

ÁLLAMPOLGÁRSÁG. A nemzeti állampolgárság fejlődése ÁLLAMPOLGÁRSÁG A nemzeti állampolgárság fejlődése Az állampolgárság, polgári, politikai és szociális vetülete. (T. H. Marshall) Az általános és egyenlő választójog teremtette meg az állampolgári jogok

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota. 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A jogszabály mai napon hatályos állapota. 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A jogszabály mai napon hatályos állapota 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének utólagos

Részletesebben

Betegjogok Magyarországon

Betegjogok Magyarországon Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék Betegjogok Magyarországon Készítette: Fehér Barbara Konzulens: Dr. Jakab Nóra Miskolc 2013. 1 University of Miskolc Faculty of Law

Részletesebben

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez való jogot (egészségügyi jogot) az alapvető jogok közül a szociális és kulturális jogok közé sorolhatjuk. Ezen alapvető jogok korlátozzák és kötelezik

Részletesebben

Gyermeki anyagi jogok

Gyermeki anyagi jogok Dr. Bíró Endre: Gyermeki anyagi jogok I. A gyermeki jogok fogalma és helye a jogági struktúrában A gyermeki jogok külön absztrakciós szintet képeznek a jogági struktúrában. Egyfelől a gyermeki jogok nem

Részletesebben

Kiutasítás és emberi jogok

Kiutasítás és emberi jogok Kiutasítás és emberi jogok A legfontosabb emberi jogi kötelezettségek gyakorlati alkalmazása a kiutasítás bírói elrendelése vagy felülvizsgálata során Gyulai Gábor dr. Mink Júlia dr. Iván Júlia Jegyzet

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 24. 2013. 16. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 19/2013. (VII. 19.) AB határozat az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenõrzés új szabályainak

Részletesebben

2. Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

2. Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: 2002. évi VI. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4350/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4350/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4350/2012. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea A vizsgálat megindítása Az Alapjogok a határok és hatások metszéspontján 1 elnevezésű vizsgálat-sorozat keretében

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JOGVÉDELME

A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JOGVÉDELME A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JOGVÉDELME GERŐCS KATALIN 2015. MÁJUS 07. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Ép lélekben ép

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben