ALKOTMÁNYJOGI PANASZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKOTMÁNYJOGI PANASZ"

Átírás

1 ALKOTMÁNYJOGI PANASZ Alulírott Raffai Péter 1, az Alkotmánybíróságról szóló évi CLI. törvény 26. (2) bekezdése alapján az alábbi alkotmányjogi panasz indítványt terjesztjük elő: Kérjük a tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg az évi LXXIX. törvény (Magzatvédelmi törvény, a továbbiakban MTV) és a 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet (végrehajtási rendelet, a továbbiakban VHR) alaptörvény- ellenességét és az december 18- án New Yorkban elfogadott nemzetközi szerződésbe 5 ütközését. Kérjük, hogy a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatát a tisztelt Alkotmánybíróság a évi CLI. törvény 32. (1) bekezdésealapján azeljárássorán hivatalból végezze el. Kérjük a tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy semmisítse meg az MTV 5. (1)- (2) bekezdéseket, az MTV 6. (1) bekezdés d) pontját, valamint az MTV 12. (6) bekezdést, mivel azok sértik az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdését, II. cikkét, továbbá nem felelnek meg a 48/1998. (XI. 23.) számú alkotmánybírósági határozatban megfogalmazott alkotmányos követelményeknek. Kérjük az eljárás során a személyes adataink zárt kezelését. RAFFAI PÉTER Civil beadványozó 5 jű rendelet az december 18- án New Yorkban elfogadott nemzetközi egyezmény alapján; Kihirdetve: 1982.V.30. 1

2 INDOKOLÁS 1. A 48/1998. (XI. 23.) számú alkotmánybírósági határozatról Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban AB) 48/1998. (XI. 23.) számú határozata (a továbbiakban ABH) többek között a következőket tartalmazza: A súlyos válsághelyzet fennállásának vizsgálatáról a törvényhozó alkotmányosan kizárólag akkor mondhat le, ha egyszersmind a magzati élet védelmére irányuló, megfelelő ellensúlyt képező rendelkezéseket is megállapít. 2. Az Alkotmánybíróság megállapítja: a súlyos válsághelyzet fogalmának és alkalmazása feltételeinek meghatározása kizárólag törvényben történhet, a törvényi meghatározás hiánya alkotmányosan nem pótolható sem alacsonyabb szintű jogforrással, sem jogalkalmazói jogértelmezéssel. 3. Az Alkotmánybíróság megállapítja: a magzati élet védelméről szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Magzatvédelmi törvény) 6. (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásánál alkotmányos követelmény, hogy annak során a súlyos válsághelyzet törvényben meghatározott fogalma és a törvényalkotó által e határozatnak megfelelően megállapított feltételek jussanak érvényre. 4. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magzatvédelmi törvény 12. (6) bekezdése és az e törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet 9. (3) bekezdése alkotmányellenes. Ezért e rendelkezéseket az Alkotmánybíróság június 30. napjával megsemmisíti. 2. Az MTV és VHR június 30- a előtti állapotairól Az MTV az állapotos nősúlyos válsághelyzetét a következőképp határozta meg: Súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz, és ez által veszélyezteti a magzat egészséges fejlődését. (MTV, 12. (6) bekezdés) Az MTV és az VHR a súlyos válsághelyzet indikáció alkalmazási feltételét a következőképp határozták meg: A súlyos válsághelyzet fennállását az állapotos nő a kérőlap aláírásával igazolja. (MTV, 12. (6) bekezdés) A Magzatvédelmi törvény 12. (6) bekezdésében foglalt feltétel fennállását a terhessége megszakítását kérő nő nyilatkozatával igazolja, a nyilatkozat tartalmával, illetőleg valódiságával kapcsolatban a munkatársnak mérlegelési joga nincs. (VHR, 9. (3) bekezdés) 2

3 3. Az MTV és VHR július 1- ét követő állapotairól július 1- ei hatállyal az MTV- t a évilxxxvii. törvény, a VHR- t pedig a 18/2000. (VI. 29.) EüM rendelet módosította. A módosítás nyomán az MTV az állapotos nő súlyos válsághelyzetét már a következőképp határozta meg: Súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz. (MTV, 5. (2) bekezdés; évi LXXXVII. törvény 2. ) A módosítás nyomán az MTV a súlyos válsághelyzet indikáció alkalmazási feltételét a következőképp határozta meg: A súlyos válsághelyzet fennállását az állapotos nő, illetve - cselekvőképtelensége esetén - törvényes képviselője a kérelem aláírásával igazolja. Az állapotos nő cselekvőképtelensége esetén a terhességmegszakítással kapcsolatos véleményének kifejtésére a családvédelmi szolgálat eljárásában lehetőséget kell biztosítani. (MTV, 12. (6) bekezdés; évi LXXXVII. törvény 6. ) A MTV 12. (6) bekezdésének módosítása tehát érdemben semmit nem változtatott a súlyos válsághelyzet indikáció alkalmazási feltételén: t.i. változatlanul A súlyos válsághelyzet fennállását az állapotos nő... a kérelem aláírásával igazolja. A 18/2000. (VI. 29.) EüM rendelet az AB által megsemmisített VHR 9. (3) bekezdést nem pótolta. A módosítás nyomán a VHR a súlyos válsághelyzet indikáció alkalmazási feltételéhez a következő értelmező kiegészítéseket teszi hozzá: (1) A Családvédelmi Szolgálatnak a... munkatársa... a tv ában foglalt feltételek fennállását a tv ában foglaltak alapján állapítja meg. (2) A terhesség megszakításának feltételeit a tv. 12. (1)- (5) bekezdéseiben foglalt iratokon túl nem vizsgálhatja. (VHR, 9. ; 18/2000. (VI. 29.) EüM rendelet 2. ) A súlyos válsághelyzet indikáció alkalmazási feltételeit az MTV (fent idézett) 12. (6) bekezdése szabályozza. A VHR 9. (1) és (2) bekezdései a súlyos válsághelyzet indikáció vonatkozásában így valójában a következőt mondják ki: A Családvédelmi Szolgálatnak a... munkatársa a súlyos válsághelyzet indikáció esetén A terhesség megszakításának feltételeit... nem vizsgálhatja. A módosítás nyomán tehát a VHR 9. (1) és (2) bekezdések tartalmilag ugyanazt fejezik ki, amit az AB által alkotmányellenesnek megállapított és ezért megsemmisített VHR 9. (3) bekezdés: t.i. a súlyos válsághelyzet fennállását a terhessége megszakítását kérő nő nyilatkozatával igazolja, a nyilatkozat tartalmával, illetőleg valódiságával kapcsolatban a munkatársnak mérlegelési joga nincs. 3

4 4. A súlyos válsághelyzet meghatározásának változtatásairól Az AB az ABH indokolás részében kifogásolta, hogy az állapotos nő súlyos válsághelyzetének meghatározása a magzat egészséges fejlődésének veszélyeztetését teszi meg döntő ismérvvé egy olyan indikációban, amelynek alkotmányos létjogosultságát az anya élethelyzetében fennálló körülmények indokolhatják csak. Ezek a válságos körülmények a meghatározásban csupán a magzat veszélyeztetésének okaként szerepelnek. Ez az ok- okozati konstrukció logikai ellentmondáshoz is vezet. Mint az Alkotmánybíróság már utalt rá, az anya súlyos válsághelyzete a magzati élet védelmére vonatkozó állami kötelesség korlátozásának indoka: ez a két szempont tehát egymással szemben mérlegelendő az anya jogai és a magzati élet védelmére irányuló állami kötelesség egymást korlátozza. (ABH, Indokolás III. rész, 2/b pont) A fenti kifogásokat az MTV 12. (6) bekezdésben megadott meghatározás módosítása orvosolta. Az AB további kifogása volt a meghatározással szemben, hogy nehezen ragadható meg, hogy az anya testi vagy lelki megrendülésének vagy társadalmi ellehetetlenülésének esetei közül melyek okozzák a magzat egészséges fejlődésének veszélyeztetését. Itt tehát további szabályok híján értelmezési és bizonyítási nehézségekkel kell számolni, amelyek a norma tetszőleges értelmezését és ezért bizonytalanságát eredményezik. (ABH, Indokolás III. rész, 2/b pont) Meglátásunk szerint az AB megállapítása, hogy további szabályok híján értelmezési és bizonyítási nehézségekkel kell számolni, amelyek a norma tetszőleges értelmezését és ezért bizonytalanságát eredményezik az MTV 12. (6) bekezdésben megadott meghatározás módosítása után is fennállnak, függetlenül attól, hogy a meghatározásból az utalás a magzat veszélyeztetettségére törlésre került. Ez sérti az ABH 2. pontját, amely szerint a súlyos válsághelyzet fogalmának meghatározása kizárólag törvényben történhet, a törvényi meghatározás hiánya alkotmányosan nem pótolható sem alacsonyabb szintű jogforrással, sem jogalkalmazói jogértelmezéssel. Ennek alapján az AB indítványozott utólagos normakontroll eljárásának lenne feladata eldönteni, hogy július 1- e óta a súlyos válsághelyzet indikáció alkalmazásánál teljesül- e az az ABH 3. pontja által megfogalmazott alkotmányos követelmény, hogy annak során a súlyos válsághelyzet törvényben meghatározott fogalma jusson érvényre. 4

5 5. A súlyos válsághelyzet indikáció alkalmazási feltételeinek változatlanul hagyásáról Az AB az ABH- ban a súlyos válsághelyzet indikáció változatlan alkalmazási feltételeiről a következőket állapította meg: "a Magzatvédelmi törvény ama rendelkezése, hogy a súlyos válsághelyzet fennállását a nő a kérőlap aláírásával igazolja, már önmagában egyértelművé teszi ennek az indikációnak a jellegét, azt, hogy a válsághelyzet vizsgálatáról az állam lemond, és az abortuszt egyedül a nő kívánságától függően lehetővé teszi." (ABH, Indokolás II. rész, 2. pont) "Az általános válság- indikáció és az elbírálásáról való lemondás hatása önmagában a határidős megoldás, azaz az első 12 hétben a terhes nő kívánságára minden további feltétel vagy mérlegelés nélkül elvégzendő abortusz bevezetésével ér fel." (ABH, Indokolás III. rész, 3/c pont) A fentiek alapján a súlyos válsághelyzet indikáció jelenleg is érvényes alkalmazási feltétele kizárólag az anya önrendelkezési jogát veszi tekintetbe 6. Erről azonban az AB megállapította 7 : " nem lenne alkotmányos, ha a szabályozás kizárólag az anya önrendelkezési jogát venné tekintetbe. A magzat életének védelme annak megfoganásától kezdve állami kötelesség, tehát a terhesség kezdeti szakaszában sem lehet egyedül az anya önrendelkezési joga irányadó. Az államnak az élet védelmére vonatkozó objektív kötelességéből következik, hogy az állam alkotmányosan nem engedheti meg a megfelelő indok nélküli abortuszt. Különösen szükséges az indokoltság azért, mert az abortusz esetében az állam életvédelmi kötelessége nem névtelen statisztikai kockázat elhárítását vagy elosztását szolgálja, hanem keletkezőben lévő egyedi emberi élet szándékos megsemmisítéséről van szó (ABH 1991, 316)." (ABH, Indokolás III. rész, 1/a pont) "A magzati élet védelmére irányuló állami kötelességgel... nem fér össze, hogy a súlyos válsághelyzet fennállását az állapotos nő csupán a kérőlap aláírásával igazolja (12. (6) bekezdés), s hogy a nyilatkozat tartalmával, illetőleg valódiságával kapcsolatban a Családvédelmi Szolgálat munkatársának, aki a törvényi feltételek fennállását megállapítja, mérlegelési joga nincs (Vhr. 9. (3) bekezdés). Ezek a rendelkezések önmagukban nézve nem nyújtják az Alkotmánybíróság alkotmányértelmezése által megkívánt minimális védelmet sem 6 Az MTV 5. és 6. csak meghatározott indokokkal engedélyezik a terhességmegszakítást. Ennek ellenére az ENSZ Népesedési Osztályának éves jelentései is Magyarországot olyan országként tüntetik fel, ahol a gyakorlatban a terhességmegszakítások indok nélkül ( On request ) elvégeztethetők. Példának lásd a év jelentését: Policies2013/WorldAbortionPolicies2013 WallChart.pdf 7 Az idézeteken belül az ABH ill. Abh. rövidítések a 64/1991. (XII. 17.) AB határozatot jelölik. 5

6 a magzatnak, sőt semmilyen védelmet nem biztosítanak, mert a szabályozás kizárólag az anya önrendelkezési jogára van tekintettel. A törvényhozó tehát nem teljesítette azokat az alkotmányos követelményeket, amelyeket az Abh. arra az esetre határozott meg, ha a magzatot az Országgyűlés nem tekinti jogalanynak (ABH 1991, 316.)" (ABH, Indokolás III. rész, 3/d pont) "A Magzatvédelmi törvény 12. (6) bekezdése és a Vhr. 9. (1) és (3) bekezdése a jogellenességet kizáró ok megállapítását arra a személyre, ti. az állapotos nőre bízza, aki a törvényben meghatározott magatartást meg kívánja valósítani, másrészt kifejezetten kizárja a nyilatkozat tartalma és valódisága felülvizsgálhatóságát vagy értékelését azon szerv által, amely a terhességmegszakítás feltételeinek fennállását megállapítja. A jogbiztonság (Alkotmány 2. (1) bekezdés) azonban megköveteli, hogy az egyébként társadalomra káros, így elvileg büntetendő cselekmény jogellenességét kivételesen kizáró körülmény bizonyítható legyen, fennállását bíróságnak vagy más, erre felhatalmazott intézménynek kell megállapítania. A súlyos válsághelyzet alapján elvégezhető terhesség- megszakítás esetén ez az intézmény a Családvédelmi Szolgálat munkatársa csupán kiállítja a terhesség- megszakításra jogosító igazolást, de az arra jogosító okot tartalmazó nyilatkozat tartalmával, illetőleg valódiságával kapcsolatban a jogszabály kifejezetten elvonja azt a jogát, hogy eme ok fennállását megállapíthassa: a jogellenességet kizáró ok megállapítását tartalmilag a Magzatvédelmi törvény és a Vhr. is kizárólag a terhességmegszakítást elvégeztetni akaró állapotos nőre bízza. A Magzatvédelmi törvény 12. (6) bekezdése és a Vhr. 9. (3) bekezdése tehát a Btk ával való összefüggésében a jogállamiság alapelvének mond ellent." (ABH, Indokolás III. rész, 4. pont) "A kifejtettek szerint a magzati élet védelmére vonatkozó állami kötelesség és a terhes nő önrendelkezési joga alkotmányosan szükséges, egymással szembeni mérlegelését a Magzatvédelmi törvény részben egyáltalán nem, részben alkotmányellenesen végezte el, ezért az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Magzatvédelmi törvény 12. (6) bekezdése, továbbá a Vhr. 9. (3) bekezdése mind önmagában, mind a Btk. 22. és ával való kapcsolatában alkotmányellenes." (ABH, Indokolás III. rész, 5. pont) Az ABH Indokolás IV. rész az MTV alkotmányossá tételére két lehetőséget vázol. Az egyik lehetőség, hogy törvényhozás megszünteti a súlyos válsághelyzet meghatározásában a magzat fejlődésére való utalás által keltett ellentmondást, és egyúttal a súlyos válsághelyzet fennállását ellenőrizhetővé teszi. A másik lehetőség, hogy a törvényhozás a magzattal szemben fennálló életvédelmi kötelessége ellátásához új eszközt keres. Utóbbi lehetőséggel kapcsolatban az ABH megállapítja, hogy a szankciórendszer átalakítása, amellyel az állam eleget tesz életvédelmi alkotmányos kötelességének, az Országgyűlés feladata és felelőssége. Az ABH Indokolás IV. rész 2/a- b- c pontjaiban Az Alkotmánybíróság csupán néhány alkotmányos kérdésre hívja fel a figyelmet, amelyek a szabályozás kialakítása során felmerülhetnek. Ezekben az AB olyan feltételeket fogalmaz 6

7 meg, amelyek teljesítése SZÜKSÉGES az MTV és a VHR alkotmányossá tételéhez abban azesetben, ha a törvényhozóerrea második vázolt lehetőséggel él. A törvényhozó a évi LXXXVII. módosító törvénnyel, valamint a 18/2000. (VI. 29.) EüM rendelettel a második vázolt lehetőséggel kívánt élni. Ezekben, és más, további jogszabályi intézkedésekkel a törvényhozó RÉSZBEN teljesítette ugyan az ABH Indokolás IV. rész 2/a- b- c pontjaiban megkövetelt SZÜKSÉGES feltételeket (bővebben erről lásd az 1. számú mellékletet), nem teljesítette azonban az ABH Indokolás II. és III. részek által megköveteltekkel együtt (lásd az idézeteket a II. És III. részekből) az MTV és VHR alkotmányossá tételének ELÉGSÉGES feltételeit. Az ABH 3. pontja szerint a súlyos válsághelyzet indikáció alkalmazásánál alkotmányos követelmény, hogy annak során a törvényalkotó által e határozatnak megfelelően megállapított feltételek jussanak érvényre. Az ABH alapján tehát a súlyos válsághelyzet indikáció alkalmazási feltételeinek megállapítása július 1- ei hatállyal változatlanul alkotmányellenesen történt. Megalapozottan gyanítható, hogy Magyarország Alaptörvényének január 1- ei hatályba lépését követően az ABH szerinti alkotmányellenes állapot változatlanul fennáll. Ennek eldöntése is az AB indítványozott utólagos normakontroll eljárásának feladata kell, hogylegyen. 6. Az MTV és VHR nemzetközi szerződésbe ütközéséről A Magyarország által is december 18- án New Yorkban elfogadott nemzetközi egyezmény (a továbbiakban NE) a következőket mondja ki: A Részes Államok kötelesek minden megfelelő intézkedést megtenni, hogy: a) megváltozzanak a férfiak és a nők társadalmi és kulturális viselkedési formái, azzal a céllal, hogy megszüntessék mindazokat az előítéleteket, valamint szokásokra alapozott és egyéb gyakorlatokat, amelyek bármelyik nem alsóbbrendűségének vagy felsőbbrendűségének avagy a férfiak és a nők hagyományokhoz igazodóan megmerevített szerepkörének elképzelésén nyugszanak; b) gondoskodjanak arról, hogy a családi nevelés felölelje annak felismerését, hogy a férfiakat és a nőket közös felelősség terheli gyermekeik felnevelésében és fejlődésük biztosításában, értve ezalatt azt, hogy a gyermekek érdeke minden esetben elsődleges fontosságú szempont. (NE, I. rész, 5. Cikk) 1. A Részes Államok... különösen kötelesek a férfiak és a nők egyenlőségének alapján biztosítani: d) azonos szülői jogokat és kötelezettségeket gyermekeikkel kapcsolatos ügyekben függetlenül családi állapotuktól. Minden esetben a gyermekek érdekeinek kell feltétlenül irányadónak lenniük; 7

8 e) azonos jogokat arra, hogy szabadon és felelősen dönthessenek gyermekeik számáról és a gyermekszülések közé eső időközről, valamint hogy hozzájussanak mindahhoz a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és eszközökhöz, amelyek lehetővé teszik számukra az említett jogok gyakorlását; (NE, IV. rész, 16. Cikk) Álláspontunk szerint az MTV és a VHR az NE nemzetközi szerződésbe ütközően jár el, amikor a terhességmegszakítások szabályozásában kizárólag az állapotos nő és a megfogant gyermek jogainak mérlegelését végzi, teljesen figyelmen kívül hagyja azonban a terhességmegszakításban érintett apák gyermekükhöz fűződő (döntési és tájékozódási) jogait - olyan esetekben is, amikor az apa kilétét az terhességmegszakításban érintett felek nem vitatják. A terhességmegszakítások gyakorlatában a gyermekek egyértelmű érdeke akár a magzati élet védelmének (objektív életvédelem), akár az élethez való joguk (szubjektív életvédelem) érvényesülése. Ezek érvényesítésében vagy korlátozásában az NE alapján is szempont kell, hogy legyen - az állapotos nő önrendelkezési joga mellett - az apa gyermekéhez fűződő döntési joga, különösen, ha az apa kilétét az érintett felek nem vitatják. Ugyanígy, ha az apa kiléte nem vitatott, az MTV- nek és a VHR- nek az NE alapján biztosítaniuk kell az apa számára a gyermeke állapotáról és sorsáról való teljeskörű tájékozódás lehetőségét. Álláspontunk szerint tehát a terhességmegszakítások az MTV- be és a VHR- be foglalt szabályozása az apákra nézve részben nem teljesíti, részben súlyosan sérti az NE által támasztott követelményeket. Tisztelettel kérjük tehát az AB- t az MTV és a VHR által a terhességmegszakításokban (különösen a súlyos válsághelyzet és a súlyosan fogyatékos vagy károsodott magzat indikációjú terhességmegszakításokban) érintett apák jogsérelmének, valamint a potenciálisan apává váló férfiak joghátrányának mérlegelését, és ezen keresztül azmtvésa VHR azne- be való ütközésének vizsgálatát. 7. Az abortuszszabályozás alkotányosságának vizsgálatairól Az AB a 64/1991. (XII. 17.) valamint a 48/1998. (XI. 23.) számú AB határozatokban döntött a magyarországi abortuszszabályozás alkotmányosságáról. Mindkét AB határozat az abortuszszabályozás alkotmányellenességét állapította meg. Az abortuszszabályozást a 64/1991. (XII. 17.) AB határozat nyomán az évi LXXIX. törvény (MTV) és 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet (VHR) módosította. Az MTV- t és VHR- t a 48/1998. (XI. 23.) számú AB határozat (ABH) következtében rendrea évi LXXXVII. törvény és a 18/2000. (VI. 29.) EüM rendelet módosította. Az ABH szerint a az MTV és VHR rendelkezéseit több indítvány is kifogásolta. Ezeket az AB több ügycsoportra választotta szét azzal a szándékkal, hogy róluk ügycsoportonként külön határozatban ítél: Az Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett a Magzatvédelmi törvény több rendelkezésével, illetve a törvény egészével, valamint az annak végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet egyes rendelkezéseivel 8

9

10

11 1. számú melléklet Az ABH Indokolás IV. rész 2/a- b- c pontjaiban előírt szükséges intézkedések az MTV és VHR alkotmányossá tételére Az ABH Indokolás IV. rész 2/a- b- c pontjaiban Az Alkotmánybíróság néhány alkotmányos kérdésre hívja fel a figyelmet, amelyek a szabályozás kialakítása során felmerülhetnek. Ezekben az AB olyan feltételeket fogalmaz meg, amelyek teljesítése szükséges (de az ABH Indokolás II. és III. rész alapján nem elégséges) az MTV és a VHR alkotmányossá tételéhez abban az esetben, ha a törvényhozó erre az ABH- ban vázolt második lehetőséggel él. Az alábbiakban azon feltételekkel és teljesítésükkel foglalkozunk, amelyek az ABH alapján jogszabálymódosítást tettek (vagy tettek volna) szükségessé. a) Többszöri kötelező tanácsadás Az államnak alkotmányos kötelessége, hogy az anya előtt a gyermek megtartásának és felnevelésének perspektíváit megnyissa. Az erre a célra irányuló, kötelező tanácsadás alkalmas arra, hogy annak révén az állam az ellenőrizetlen indikáció elismerése mellett is eleget tegyen életvédelmi kötelességének. (ABH Indokolás IV. rész 2/a pont) A tanácsadás nem korlátozódhat egyszeri alkalomra, készen kell állnia arra, hogy a válsághelyzetben hozzá forduló anyát a terhesség egész tartama alatt támogassa, s a szülést követően is segítse. A tanácsadó szolgálatnak ugyancsak fel kell kínálnia segítségét az abortuszon átesett nő számára is. (ABH Indokolás IV. rész 2/a pont) A tanácsadással kapcsolatos további alkotmányos követelmény, hogy meg kell világítania a magzat és a nő alkotmányos helyzetét és jogait, mindenekelőtt azt, hogy a magzati élet alkotmányos védelemben részesül, amellyel szemben a nő önrendelkezési joga a terhesség megszakítására csak akkor érvényesülhet, ha a gyermek kihordása az anya számára a terhesség kihordásával együttjáró terheket meghaladó, olyan rendkívüli nehézségekkel jár, amelyek az elvárható áldozat határát meghaladják. (ABH Indokolás IV. rész 2/a pont) A terhességmegszakítást megelőzően egyszeri alkalommal tartandó kötelező tanácsadást az MTV 9. a évi törvénymódosítás előtt is előírta. A tanácsadáson a terhességmegszakítást kérelmező nőt egyszerre kellett tájékoztatni a terhességmegszakítás módjáról és a gyermek megtartásának lehetőségeiről. Az MTV 10. (2) bekezdés a tanácsadás és a terhességmegszakítás között három nap kötelező várakozási időt írt elő. 11

12 Az MTV 9. - t a évi LXXXVII. törvény 4. módosította. A módosított MTV 9. a terhességmegszakítást megelőző kötelező tanácsadások számát KETTŐRE emelte: az első tanácsadás a gyermek megtartásának lehetőségeiről, a második a terhességmegszakítás módjáról tájékoztatja a terhességmegszakítást kérelmező nőt. Az tanácsadásokra vonatkozó tartalmi előírások változatlanok maradtak, azzal a kiegészítéssel, hogy az első tanácsadáson a tájékoztatás a magzat megtartása érdekében történik. Az MTV 9. (1) bekezdés f) pontja szerint a második tanácsadásra leghamarabb az elsőt követő 3. napon kerülhet sor. A évi LXXXVII. törvény 8. (1) bekezdése ugyanakkor az MTV 10. (2) bekezdést hatályon kívül helyezte, amivel megszűnt a (második) tanácsadás és a terhességmegszakítás között előírt kötelező három nap várakozási idő. Az MTV és a VHR nem ad felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy a tanácsadó szolgálat [1] készen áll- e arra, hogy a válsághelyzetben hozzá forduló anyát a terhesség egész tartama alatt támogatja, s a szülést követően is segíti; [2] felkínálja- e segítségét az abortuszon átesett nő számára is ; [3] megvilágítja- e a magzat és a nő alkotmányos helyzetét és jogait, mindenekelőtt azt, hogy a magzati élet alkotmányos védelemben részesül, Ezek az alkotmányos követelmények a évi módosítások után is egyértelmű törvényi szabályozás nélkül maradtak. b) A gyermeknevelés támogatása más jogszabályokban foglalt intézkedésekkel Az ABH az alkotmányból levezethető állami kötelességként emelte ki a gyermekvállalás és - nevelés elősegítését más (az MTV- től és a VHR- től különböző) jogszabályokkal és intézkedésekkel. Ezek megléte vagy hiánya az ABH szerint azonban független az MTV és a VHR alkotmányosságának kérdésétől. Része továbbá az állam kötelességének az is, hogy a gyermeknevelést más jogszabályokban foglalt intézkedésekkel is támogassa. Ez azonban már más alkotmányi rendelkezésekkel és államcélokkal áll közvetlen összefüggésben, s az abortusztörvény alkotmányossági vizsgálatának nem tárgya. (ABH Indokolás IV. rész 2/a pont) Az állam ilyen intézkedések megvalósítására az MTV 2. (3) bekezdését módosító évi LXXXVII. törvény 1. (2) bekezdésével általános kötelezettséget vállalt. A módosítás nyomán az MTV 2. (3) bekezdés a)- e) pontjai absztrakt irányelveket adnak meg, konkrét intézkedéseket nem írnak elő, és nem is hivatkoznak ilyenekre. Az irányelvek egyike sem irányul (közvetlenül) a magzati élet védelmére, helyette mindegyik az állapotos nő és önrendelkezési jogának védelmére tesz állami kötelezettségvállalást. A évi LXXXVII. törvényt előkészítő T/2293 előterjesztést az Országgyűlés március 21- én bocsátotta általános vitára. Az előterjesztés előadója, Dr. Pusztai Erzsébet egészségügyi államtitkár, a 127. ülésnap 24. felszólalásaként elhangzott vitaindító expozéjában a következő, a családtámogatási rendszerben meghatározó és a (magzati élet védelme, valamint az állapotos nő 12

13 önrendelkezése közötti) egyensúly irányába ható változásokat nevezte meg: [1] a családi pótlék ismét alanyi jogúvá tétele; [2] a gyermeknevelési támogatás, [3] a gyermekek után járó adókedvezmény, [4] a gyed bevezetése; [5] a gyermekvállalásban érintett korosztály lakáshoz jutása szempontjából előnyös lakástámogatási rendszer hatályba léptetése. Az intézkedések közül az [1]- [3], valamint az [5] számúak a évi kormányváltást követően megszűntek vagy átalakultak. A törvénymódosító javaslat országgyűlési vitájában, az MTV 2. (3) bekezdésének a) pontjában, az MTV 9. (2) bekezdésének e) pontjában, valamint a évi LXXXVII. törvény 8. (4) bekezdésében a kormány vállalta, hogy rendelettel segíti elő a fogamzásgátló eszközök és készítmények rászorultságtól függő kedvezményes igénybevételét. A kormány a rendelet kidolgozásának határidejét, valamint az MTV 9. (2) bekezdésének e) pontja hatályba lépésének idejét január 1- ben állapította meg. A vállalt rendelet sem január 1- éig, sem azóta nem készült el. c) Tanácsadó szervek felállítása... a rendszer alkotmányosságához alapvető követelmény a megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező, a válságmegoldásra alkalmassá tett, szélsőséges irányultságoktól mentes tanácsadó szervek felállítása és azok állami engedélyezése, valamint folyamatos ellenőrzése. (ABH Indokolás IV. rész 2/a pont) A módosított MTV 2. (2) bekezdés kizárólag a Családvédelmi Szolgálatot jelöli meg az állapotos nők számára biztosított tanácsadó és válságmegoldó szervnek. Tekintve, hogy ez érdemben megegyezik az MTV módosítás előtti szabályozásával, megalapozottan gyanítható, hogy az ABH a fentiekben ennél többet jelöl meg a rendszer alkotmányosságához szükséges alapvető követelményként. A módosított MTV 2. (3) bekezdés b) pontjában az állam csak a megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező válságkezelő tanácsadás rendszere fejlesztésének elősegítésére, és nem tanácsadó szervek felállítására tett kötelezettségvállalást. 13

A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében

A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében HÁMORI ANTAL A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében Jelen tanulmány az emberi magzat életének védelméről szól: a 2010 2011. évi alkotmányozás és az alkotmánybírósági gyakorlat tükrében. A

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. május 23. 2014. 16. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 14/2014. (V. 13.) AB határozat a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 30., péntek Tartalomjegyzék 17/2014. (V. 30.) AB határozat A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. (5) bekezdése a felmondás

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. május 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 5. SZÁM. TARTALOM Oldal HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. május 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 5. SZÁM. TARTALOM Oldal HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 5. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. május 31. TARTALOM Oldal HATÁROZATOK 51/2010. (IV. 28.) AB határozat... 546 56/2010. (V. 5.) AB határozat.... 560

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. október 9. 2013. 18. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 23/2013. (IX. 25.) AB határozat a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. szeptember 22. 2014. 23. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3215/2014. (IX. 22.) AB határozat jogszabály folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. július 24. 2015. 17. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 23/2015. (VII. 7.) AB határozat a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 24. 2014. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 24. 2013. 16. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 19/2013. (VII. 19.) AB határozat az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenõrzés új szabályainak

Részletesebben

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Országgyűlés címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. T.: 441-4000 E-mail: www.mkogy.hu A legfőbb ügyész és az ügyészség független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként mint közvádló az állam

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. június 9. 2015. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 14/2015. (V. 26.) AB határozat a Debreceni Járásbíróság 44.B.2111/2013/6. számú végzése és a

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG I/3653/2012. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatára benyújtott

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Előadók: dr. Bódis Cecília dr. Lux Ágnes Az eljárás megindítása A médiából 1 jutott tudomásomra, hogy a kórházak elé kihelyezett újszülöttek

Részletesebben

A PACEM IN UTERO EGYESÜLET BEADVÁNYA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ

A PACEM IN UTERO EGYESÜLET BEADVÁNYA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ A PACEM IN UTERO EGYESÜLET BEADVÁNYA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ TISZTELT ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG! A Pacem in Utero Egyesület (képv.: dr. Jobbágyi Gábor és dr. Paksy Mária társelnökök, 3515 Miskolc- Egyetemváros,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-310/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-310/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-310/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne dr. Lápossy Attila Az eljárás megindítása A szociális szférában dolgozó egyik civil szervezet fordult

Részletesebben

2002. 2003. 2004. 2005.

2002. 2003. 2004. 2005. Ebben az évben nem volt jogalkotási javaslatunk. 2002. 2003. 2003-ban két jogalkotási javaslatunk volt, amelyek megtalálhatók a http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2003/nyito.html oldalon, a 2003. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 146. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 15., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 146. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 15., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 15., szerda Tartalomjegyzék 162/2010. (IX. 15.) AB 163/2010. (IX. 15.) AB 164/2010. (IX. 15.) AB 165/2010. (IX. 15.) AB 166/2010.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. április 11. 2014. 12. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 12/2014. (IV. 10.) AB határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota. 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A jogszabály mai napon hatályos állapota. 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A jogszabály mai napon hatályos állapota 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének utólagos

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. március 2. 2015. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2015. (II. 25.) AB határozat a Kúria Kvk.I.37.191/2015/3. számú végzése alaptörvényellenességének

Részletesebben

ALKOTMÁNYJOG Mintatételek

ALKOTMÁNYJOG Mintatételek dr. Csink Lóránt ALKOTMÁNYJOG Mintatételek Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2010. Alkotmányjog mintatételek 2010. 1/18 dr. Csink Lóránt Alkotmányjog mintatételek Novissima Kiadó, 2010.

Részletesebben

Fő fenntartások Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításával kapcsolatban 2013. március 13. 2013. február 8-án a magyar parlamenti helyek kétharmadát birtokló kormánykoalíció tagjai módosító javaslatot

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a 4-es metró építésével

Részletesebben

Előszó az abortuszról

Előszó az abortuszról Előszó az abortuszról Magyarországon ma minden harmadik várandósság végződik abortusszal [1]. A pontos százalékarány az Európai Unió tagországai között a 3., világviszonylatban a 8. legmagasabb [2]. Az

Részletesebben

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV.

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. konferenciája A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának válaszai I. Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

684/B/2006. AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

684/B/2006. AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 684/B/2006. AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában dr. Bragyova András, dr. Holló András

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. november 18. 2013. 21. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1126 3207/2013. (XI.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3752/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3752/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3752/2014. számú ügyben Előadó: dr. Lápossy Attila dr. Fecz Dóra Az eljárás megindítása Egy neve elhallgatását kérő panaszos a kötelező gyógyszertári ügyeletre

Részletesebben

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 259 270. A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Tanulmányomban egy viszonylag

Részletesebben