JUHÁSZ LÁSZLÓ. A wrongful trading (vezetői felelősség) szabályai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JUHÁSZ LÁSZLÓ. A wrongful trading (vezetői felelősség) szabályai"

Átírás

1 JUHÁSZ LÁSZLÓ A wrongful trading (vezetői felelősség) szabályai

2 Miért kell a témával foglalkozni Viszonylag új jogintézmény a magyar jogban, kb 10 éves múltra tekint vissza A gyakorló jogászok sem ismerik kellően a szabályokat A bírói gyakorlat most van kialakulóban

3 Miért kell a témával foglalkozni A követeléskezeléshez szorosan hozzátartozik Van-e olyan személy vagy szervezet, amely felelősséggel tartozik az adós ki nem elégített követeléséért Kezesség, zálogjog mellett más jogintézmények is élnek Fontos tudni: a bajba jutott adós felszámolási eljárásában max 180 napunk van a követelés bejelentésére, ezt követően megszűnik a követelés

4 Előzmények A magyar jogban először egy bírói döntésben került sor a korlátolt felelősség áttörésére. (Tribuszer ügy) A Legfelsőbb Bíróság 1999-ben (még az évi VI. törvényt értelmezve) kifejtette, hogy ha az alperesek azért működtették a kft-t, hogy azzal felelősségüket korlátozva bűncselekménysorozatot kövessenek el, nem hivatkozhatnak a károsultakkal szemben a kft. tagjának korlátozott felelősségére, és a bűncselekményből eredő károkért helytállni tartoznak. Itt azonban még a bíróság a Ptk a alapján mondta ki a tagok felelősségét, mivel az 1988-as Gt. még nem tartalmazta a felelősség áttörés szabályát (BH ). Nochta Tibor, aki a 2005-ben megjelent: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban c. munkájában feldolgozta a témát.

5 Jogtörténeti előzmények N. M. Butler egy 1911-ben tartott beszédében - kifejtette, hogy a 19. század legjelentősebb találmánya a korlátolt felelősség intézményének megalkotása volt, amelyet még a gőz és az elektromosság felfedezésénél is jelentősebbnek értékelt, mivel véleménye szerint a korlátolt felelősségű társasági forma nélkül az előbbiek életképtelenségre lettek volna ítélve. Osztotta ezt a véleményt Charles William Eliot is, aki szerint a társaságok legfontosabb ismertetőjegye korlátolt felelősségük, melynek megjelenése a 19. század legnagyobb hatással bíró felfedezése volt.

6 Jogtörténeti előzmények A korlátolt felelősség többletkockázat vállalását rója mindenek előtt a társaság hitelezőire, de a korlátlan felelősségű tagokra is. Ezáltal szétteríti (megosztja) az üzleti rizikót a tagok és a hitelezők között. Kezdetekben a társaságok és a hitelezők közötti megállapodásra alapozódott, később azonban egyértelműen jogalkotói kézbe került a szabályozás.

7 Jogtörténeti előzmények Fékek és ellensúlyok törvényi megfogalmazásának lényege: a kockázatvállalás mérlegét egyensúly közeli állapotban tudják tartani. Ennek egyik eszköze a korlátolt tagi felelősség áttörésének (Haftungsdurchgriff) mint szankciónak a lehetősége - a társaság hátrányára történő - a korlátolt felelősséggel való visszaélés eseteiben. Ugyanilyen eszköz a vezetői felelősség megteremtése. Az angolszász és német jogi megoldás lényege

8 A magyar jogi szabályozás Jellemzői: Három törvény rendelkezik a társaság tagjainak és vezetőinek a felelősségéről: Cstv, Gt, Ctv. Ezzel egy hálót alkotnak A szabályozás megvalósítja a fékek és egyensúlyok rendszerét

9 Jogtörténeti előzmények New-Yorki Fellebbezési Bíróság döntése Booth&Bunce ügyben 1865-ben. A társaság tagjai létrehoznak egy B társaságot, átviszik a tulajdonjogot, vagyont. A társaság hitelezője kérelmére a bíróság megállapította a B társaság tagjainak felelősségét az A társaság hitelezőjével szemben

10 Felelősségi háló kifeszítése A vezetői felelősség A tagi felelősség A volt tag felelőssége A többségi tulajdonos felelőssége

11 A vezetői felelősség Cstv. 33/A : -A fizetésképtelenségi helyzet bekövetkeztét követően tanúsított magatartás miatt - a hitelezők és a felszámoló (az adós nevében) indíthat pert - a felszámolás alatt megállapítás, felszámolás után 60 napon belül marasztalás Gt. 30. (2) a társaság működése és a vezető tisztségviselő ügyvezetése alatt elkövetett cselekmények miatt, a társaság (felszámolás alatt a felszámoló a társaság nevében) indíthat pert elévülési határidőn belül

12 Vezetői felelősség Gt. 30. (6) bek. -jogutód nélküli megszűnés után a működés alatti cselekmény miatt - tag indíthatja - jogerős cégbírósági törléstől számított egy év Ctv. 118/A. (3) bek. a fizetésképtelenségi helyzet bekövetkezését követően hitelező indíthatja a kényszertörlési eljárás jogerős lezárását követő 90 napos jogvesztő határidő alatt.

13 A minősített többségi tulajdonos tag felelőssége Cstv. 63. (2) bek. tag: minősített többséget biztosító, egyszemélyes gt, egyéni cég tagja ellen tartósan hátrányos üzletpolitika és a társaság vagyona nem fedezi a hitelezői igényeket hitelező indíthatja a felszámolási eljárás során vagy annak jogerős lezárását követő 90 napos jogvesztő határidő Ctv. 118/A (1) bek. Tag ellen indítható: legalább többségi befolyással rendelkező a kényszertörlési eljárással törölt cégnek kielégítetlen tartozása van Hitelező indíthatja a kényszertörlési eljárás lezárását követő 90 napos jogvesztő határidő alatt

14 A tagok felelőssége Gt. 20. (7) bek. (BH. 2012/124) Tag ellen: aki olyan határozatot hozott, amely a társaság érdekeit nyilvánvalóan sérti a társaság indíthatja elévülési határidőn belül Gt. 50. (1) bek. Tag ellen indítható: aki a korlátozott felelősséggel vagy a korlátozott felelősséggel és a társaság elkülönült jogi személyiségével visszaél Hitelező indíthatja elévülési határidőn belül

15 Volt tag felelőssége Cstv. 63/A volt tag: a felszámolási eljárás megindítását megelőző három évben részesedését átruházó, többségi befolyással rendelkező - az adósnak a bíróság által jóváhagyott közbenső mérleg szerinti jegyzett tőke 50 %-át meghaladó tartozása van a hitelező vagy a felszámoló indíthatja a felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 90 napos jogvesztő határidő alatt Ctv.118/A. (2) tag: a kényszertörlési eljárás megindítását megelőző három éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással rendelkező kényszertörlési eljárást követő törlés után ki nem elégített tartozása van Hitelező indíthatja kényszertörlési eljárás jogerős befejezését követő 90 napos jogvesztő határidőn belül

16 A vezetői felelősség lényege Kártérítési per, ennek minden következményével (angolszász minta) A felszámolás kezdő időpontja előtti három évben vezetői tisztséget betöltő személyek Fenyegető fizetésképtelenség bekövetkeztét követően Nem a hitelezői érdekek elsődlegessége alapján jártak el Ezáltal a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent vagy A hitelezői követelések teljes kielégítését meghiúsították vagy Környezeti terhek rendezését elmulasztották

17 Jogszabály változások A évi szabályozás koncepciója Kettős perindítás: előbb egy megállapítási per, majd marasztalási per A perekkel kapcsolatos kapcsolatos kérdések: pertárgy érték-illeték kérdése 1/2013 PJE felperesi pozíció kérdése felszámoló esetében

18 Jogszabály változások évi módosítás -újabb perindítási lehetőség bevezetése (közbenső mérleg utáni per) -felszámoló az adós nevében indíthat pert - bevezette a biztosíték-adási kötelezettséget

19 Jogszabály változások évi módosítás Kivette a közbenső mérleg utáni perindítás lehetőségét A biztosíték kérdését pontosabban szabályozta

20 Érdemi kérdések Mikor következik be a fenyegető fizetésképtelenség (kritikus pont) Mi az a fenyegető fizetésképtelenség

21 A fenyegető fizetésképtelenség bekövetkezése Pécsi Ítélőtábla a Gf.IV /2010/5. a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet kialakulásáért az ügyvezetőnek a társaság hitelezőivel szemben nincs helytállási kötelezettsége. A fizetésképtelenség előidézésért, a fizetésképtelenség bekövetkezését megelőzően tanúsított magatartásokért, az ezt megelőző gazdasági tevékenység veszteségéért, és a bekövetkezett vagyonvesztésért az ügyvezető a társaság felé felel a Gt. 30. (2) bekezdés alapján. A Cstv.33/A. -a által alapított kártérítési felelősség megállapítására tehát csak a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezése utáni vagyonvesztés, és csak az ezt követő időre eső ügyvezetői magatartás adhat alapot.

22 A fenyegető fizetésképtelenség kérdése EBH ha a vezető a gazdasági társaság helyzetét, valamint a piaci környezetet teljes egészében tévesen felmérve, előre láthatóan és kirívóan ésszerűtlen kockázatot vállalt. Felróható módon jár el a vezető tisztségviselő, ha úgy köt általa nem ismert idegen nyelven szerződést, hogy annak valós jogi tartalmáról nem győződik meg BH A cég ,- Ft készpénzzel rendelkezett, amellyel szemben ,- Ft rövid lejáratú kötelezettség terhelte. Ennek ellenére, év első felében, e teljes készpénzt, az I. r. alperes, illetve az őt képviselő személy átadta egy olyan romániai ingatlan megvásárlásához foglalóként, amelynek vételárához szükséges fedezet az adásvételi előszerződés aláírásakor még nem volt meg.

23 A fenyegető fizetésképtelenség A BDT Pécsi Ítélőtábla kimondta, hogy bekövetkezik a fenyegető fizetésképtelenség, ha a termelő tevékenységet már nem folytató adós úgy nyújt kölcsönt egy (kapcsolt) vállalkozásnak, hogy a kölcsönadás időpontjában a vele szemben fennálló, felszámolási kérelmet is megalapozó követelések összege meghaladja a vagyonát. SZIT: a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet lényegében az adós esedékes számláinak kielégítéséhez szükséges likvid pénzeszközök elégtelenségét jelenti. Gf.I /2011/2. SZIT: a S. Kft. alapítását követően fennállt, az átalakulási vagyonmérleg tervezet szerint elegendő pénzeszközzel a kft nem rendelkezett. A cég alapításától kezdődően fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben volt. Gf.I /2011/6.

24 A fenyegető fizetésképtelenség A fenyegető fizetésképtelenség a vagyonhiányhoz, a vagyon nagyságát meghaladó tartozások mellett ésszerűtlen kockázattal végzett gazdasági tevékenységhez kapcsolódik. Ez a szemlélet azt jelzi, hogy minden alultőkésített cég gyakorlatilag a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet utáni állapotában van, s a vezetők felelőssége megállapítható. [

25 A bizonyítási teher Felperesnek kell bizonyítani: -a jogellenes magatartást -a kár összegét -az okozati összefüggést A vezető kimentheti magát: úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható Vélelem:Amennyiben a vezető a felszámolás kezdő időpontját megelőzően nem tett eleget az adós éves beszámolója [összevont (konszolidált) éves beszámolója] külön jogszabályban meghatározott letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, a hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell.

26 A jogellenes magatartás nem a hitelezői érdekek elsődlegessége alapján járt el a vezető a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent (követelést nem hajt be) a hitelezői követelések kielégítését meghiúsította elmulasztotta a környezeti károk rendezését

27 A kár LB Gfv. X /2011/3. Nem a teljes ki nem elégített hitelezői követelés, hanem csak a vezetői mulasztással kapcsolatos vagyoncsökkenés összege a kár

28 Egyéb kérdések Perköltség: 1/2013 PJE: nem meghatározható pertárgy érték a megállapítási per esetében Biztosíték: Debreceni Ítélőtábla 1/2012. (V.18.) ajánlása: háttérszabály Pp. 156.

29 Marasztalási per A marasztalási per jellemzői A felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül - ki nem elégített követelése erejéig - bármely hitelező keresettel kérheti a bíróságtól [6. ], hogy az (1) bekezdés szerinti perben jogerősen megállapított felelősség alapján kötelezze az adós volt vezetőjét követelésének kielégítésére. Amennyiben határidőben több hitelező terjeszt elő keresetet, a bíróság a pereket egyesíti, és a hitelezői követelések arányos kielégítéséről rendelkezik. Amennyiben a felszámolási eljárás jogerős lezárásáig az (1) bekezdés szerinti perben még nincs jogerős döntés, a 60 napos jogvesztő határidő kezdő napja a jogerős bírósági döntés napját követő nap.

30 Marasztalási per Nem csak az indíthatja meg, aki a megállapítási pert megindította A pereket egyesíteni kell Arányos kielégítés történik A 60 napos (korábban 90 nap) határidő jogvesztő

31 Köszönöm a figyelmüket

A vezető tisztségviselők magánjogi felelősségének mércéjéről és irányairól az új Ptk. alapján

A vezető tisztségviselők magánjogi felelősségének mércéjéről és irányairól az új Ptk. alapján Gazdaság és Jog Bevezető a Gazdaság és Jog 2013. júniusi számához Tisztelt Olvasó! Az új Polgári Törvénykönyv alapvető változásokat hozott a polgári jogi felelősség rendszerében és a hitelezővédelemben.

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre

A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre 3. Keresetindítási jog tartalma és terjedelme a felszámolási eljárás lezárását követően A felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül ki nem elégített követelése erejéig

Részletesebben

A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL

A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL Mohai Máté 1. Bevezetés A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.)

Részletesebben

A biztosítók zöménél csak egyetlen naptári évre érvényes a biztosítás.

A biztosítók zöménél csak egyetlen naptári évre érvényes a biztosítás. Magyarországon egyre fokozódik az érdeklődés a vezetői felelősségbiztosítások iránt. A biztosítás díja azonban nem alacsony, ráadásul a nemzetközi színtéren megsokszorozódó káresemények, illetve a szűkülő

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Jog-és Államtudományi Doktori Iskola

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Jog-és Államtudományi Doktori Iskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Jog-és Államtudományi Doktori Iskola Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/153. I. Joghatóság hiánya okából a pert csak akkor lehet megszüntetni, ha a perre

Részletesebben

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok ÍH 2009/1/29. Betéti társaság társasági szerződése a cég egyedüli törvényes képviselőjeként

Részletesebben

Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I.

Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I. 56 FÓNAGY SÁNDOR Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I. Mivel a fizetésképtelenség a mindennapok jelenségévé vált, így hatványozódott a fizetésképtelenségi jog, különösen a hitelbiztosítékoknak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell?

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? TÁJÉKOZTATÓ Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? Hatályon kívül helyeztek számos olyan jogszabályt, melyek korábban az alapítványok,

Részletesebben

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz. JOGPONT KISKÖNYVTÁR Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu JOGPONT KISKÖNYVTÁR Cégjogi kérdések és válaszok Társas és

Részletesebben

dosította:2013. évi CXXX. 39. -44.

dosította:2013. évi CXXX. 39. -44. A gazdasági gi társast rsaságok az új Ptk.-ban 2013.évi V. törvt rvény (módos dosította:2013. évi CXXX. 39. -44. 44. - pl. az átváltozó kötvény) Az új Ptk. egyik legfontosabb változása, hogy a gazdasági

Részletesebben

1997. évi CXLIV. törvény. a gazdasági társaságokról

1997. évi CXLIV. törvény. a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerû jogi keretek biztosításával segítse elõ a piacgazdaság Magyarországon való megszilárdulását, a nemzetgazdaság jövedelemtermelõ

Részletesebben

A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól napjainkig

A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól napjainkig Czédli Gergő büntető ügyszakos bírósági titkár, VIII. évfolyam Vol. VIII Csongrádi Járásbíróság 2014/3. szám No. 3/2014 Tanulmány Article www.dieip.hu A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a

Részletesebben

Az utóbbi időszak törvényi változásai: Mt. Ptk.

Az utóbbi időszak törvényi változásai: Mt. Ptk. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által megrendezésre kerülő Vállalkozói Akadémia rendezvényre tartandó előadás Az utóbbi időszak törvényi változásai: Mt. Ptk. Kissné dr. Juhász Edit törvényszéki

Részletesebben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben 1. 1/1992. számú P. vélemény (Felüvizsgálva és módosítva a 27/2013. (X.21.) P. véleménnyel)

Részletesebben

Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban

Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban I. Az új szabályozás struktúrája Az új Ptk. egyik legjelentősebb változtatásaként nagymértékben

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény Kollégiumi vélemény 1 A rendkívüli munkateljesítmény értékelése a baleseti járadék

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/142. I. A szerződés valamely lényeges tartalmi elemében való megállapodás hiánya

Részletesebben

Felszámoló és Vagyonfelügyeleti Szak TÉMAVÁZLATOK

Felszámoló és Vagyonfelügyeleti Szak TÉMAVÁZLATOK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Felszámoló és Vagyonfelügyeleti Szak TÉMAVÁZLATOK a Felszámolási technikák, fizetőképességet helyreállító módszerek, etikai kérdések c. tantárgy II. féléves

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Csorba Ferenc * Általános felvetés

Csorba Ferenc * Általános felvetés Csorba Ferenc * KEZESSÉG ÉS MÖGÖTTES FELELÕSSÉG A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TARTOZÁSAIÉRT Általános felvetés A gazdasági életben egyre nagyobb gondot jelent az ún. körbetartozás. Kiemelten az építõiparban jelent

Részletesebben

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ. Tartalomjegyzék

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ. Tartalomjegyzék X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Tartalomjegyzék Tanulmányok Észrevételek az új Ptk. Családjogi Könyve Javaslatának a házassági vagyonjogra vonatkozó rendelkezéseihez (III. rész) Csûri Éva és Szabó Júlia / 3 A gyûlöletbeszéd

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben