2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1. Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1. Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban"

Átírás

1 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1 Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban

2 2013.April.28. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 2 Az előadás felépítése I. Rész Általános rendelkezések II. Rész Ügyvédi feladatok és okiratok a csődeljárásban III. Rész Ügyvédi feladatok és okiratok a felszámolási eljárásban

3 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 3 I. rész Általános rendelkezések

4 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 4 A fizetésképtelenség Köznapi értelemben Az adós nem képes megfizetni hitelezőjének a lejárt tartozását A fizetésképtelenség, mint a jog által szabályozott eljárás A potenciális adósi alanyi kört illetően két típus Két okra vezethető vissza Az adós vagyona adott időpontban nem nyújt fedezetet a lejárt tartozásaira. A z a d ó s v a g y o n á n a k értéke kisebb, mint lejárt t a r t o z á s a (vagyonhiány). Kizárólag gazdálkodó szervezetek ellen megindítható eljárás Helyi önkormányzatok ellen megindítható eljárás 1. Csődeljárás Adósságrendezési eljárás 2. Felszámolási eljárás

5 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 5 A fizetésképtelenségi eljárások jogi szabályozása A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (Cstv.) A csődeljárás, és a felszámolási eljárások alapvető szabályait tartalmazza. (Háttérszabály a Cstv. 6. (3) bekezdése alapján a Pp.) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény (Har.) A helyi önkormányzatok fizetőképességének helyreállítására irányuló adósságrendezési eljárást szabályozza. A Tanács 1346/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a fizetésképtelenségi eljárásokról Az EU-ban több államra kiterjedő hatású tevékenységet folytató fizetésképtelen vállalkozások vagyonával kapcsolatos intézkedések összehangolása.

6 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 6 A csőd- és a felszámolási eljárás elhatárolása Csődeljárás Cstv. 1. (2) bek. A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a csődegyezség megkötése érdekében - fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. Tartozását esedékességkor nem tudta, vagy előre láthatólag nem tudja kiegyenlíteni. Tevékenység teljes leépítése helyett annak újjászervezése (reorganizáció); egyezségkötés a hitelezőkkel. FŐBB ELHATÁROLÁSI ISMÉRVEK Adós helyzete Eljárás célja MIKOR CÉLSZERŰ MEGINDÍTANI? Felszámolási eljárás Cstv. 1. (3) bek. A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek. Fizetésképtelen. Elsősorban jogutód nélküli megszüntetés. (Kivételek: Cstv szerinti egyezség; Cstv. 45/A. szerinti megszüntetés)

7 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 5 Az eljárás alanyai a fél fogalma (Cstv. 6. (4) bek.) Csődeljárás Felszámolási eljárás Adós (Cstv. 3. (1) bek. b) pont) (gazdálkodó szervezet Cstv. 3. (1) bek. a) pont) Hitelező (Cstv. 3. (1) bek. c) pont) Vagyonfelügyelő Felszámoló Vagyonfelügyelő, vagy felszámoló harmadik személy jogát, jogos érdekét érintő tevékenysége, vagy mulasztása ellen kifogást előterjesztő személy.

8 2013.April.28. előadó neve 8 Ki ellen indítható csőd-, illetve felszámolási eljárás az adós fogalma A Cstv. 3. (1) bekezdésének c) pontja szerint az adós az a gazdálkodó szervezet, amely tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja kiegyenlíteni. Cstv. 3. (1) bekezdés a) gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a végrehajtói iroda, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat (a víziközmű-társulat kivételével), az erdőbirtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is, az európai területi együttműködési csoportosulás, egyesület, alapítvány, valamint mindazon jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek fő érdekeltségeinek központja a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió területén található.

9 2013.April.28. előadó neve 9 A felsorolás taxatív, csak azon szervezetekkel szemben lehet fellépni, amelyeket a törvény nevesít. Alapítvány Biztosító egyesület kérdései Kivételek a személyi hatály alól: A helyi önkormányzat (1996. évi XXV. törvény) Az MRP szervezet (1992. évi XLIV. törvény) Az egyéni vállalkozó (2009. évi CXV. törvény)

10 2013.April.28. előadó neve 10 A hitelező fogalma (eltérő meghatározás a csőd-, valamint a felszámolási eljárásban) Cstv. 3. (1) bekezdés c) pontja alapján hitelező: ca) a csődeljárásban és a felszámolási eljárásban - a felszámolás kezdő időpontjáig - az, akinek az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton vagy más végrehajtható okiraton alapuló, nem vitatott vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, cb) a csődeljárásban a ca) pontban foglaltakon kívül az is, akinek az adóssal szemben vitatott, vagy a csődeljárás alatt esedékessé vált pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és a követelést a vagyonfelügyelő nyilvántartásba vette; cc) csődeljárásban a ca) és a cb) pontban foglaltakon kívül az is, akinek az adóssal szemben olyan jövőben lejáró, pénz- vagy pénzben kifejezett, létező vagyoni követelése van, amely szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből jogszerűen ered, és amely a hitelező által már teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-, tulajdonosi részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz vagy előlegfizetéshez kapcsolódik, és ezt a hitelezői követelést a vagyonfelügyelő nyilvántartásba vette; cd) a felszámolás kezdő időpontja után hitelező mindenki, akinek az adóssal szemben pénzkövetelése vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette;

11 2013.April.28. előadó neve 11 A vagyon meghatározása Számviteli szempontból Cstv. 3. (1) bek. e) pont: e) vagyon: mindaz, amit a számvitelről szóló törvény befektetett eszköznek vagy forgóeszköznek minősít; A tulajdoni szabályok alapján Cstv. 4. (1)-(2) bek.: (1) A csődeljárás és a felszámolási eljárás körébe tartozik a gazdálkodó szervezet minden vagyona, amellyel a csőd- vagy a felszámolási eljárás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően az eljárás tartama alatt szerez. (2) A gazdálkodó szervezet vagyona a tulajdonában (kezelésében) levő vagyon. A gazdálkodó szervezet vagyonaként kell figyelembe venni a leányvállalata vagyonát, tröszt esetében a tröszti vállalatok vagyonát, ha a tröszt létesítő határozatát az állami vállalatokról szóló évi VI. törvény 49. -a alapján adták ki.

12 2013.April.28. előadó neve 12 Cstv. 3. (3) Nem tartozik a gazdálkodó szervezet vagyonába: a) a jogszabályban meghatározott természetvédelmi oltalom alatt álló földterület (nemzeti park, fokozottan védett terület, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó terület), külön jogszabályban meghatározott nemzeti vagyonban lévő műemlék, valamint az olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló vagyon, amely tekintetében a gazdálkodó szervezet jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi jogokat, vagyonkezelői jogot vagy más, használatot biztosító jogot gyakorol, az említett vagyonkezelői jog és más, a használatot biztosító jog, b) a vízitársulatok tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában lévő vizek, vízilétesítmények és a vízitársulatoknak a közfeladatok ellátásához szükséges elkülönített vagyona; c) a kárpótlás céljára elkülönített termőföld, a törvényben meghatározott földalap és a kárpótlási árverésre kijelöléssel nem érintett, illetve a kárpótlási árverésből visszamaradt földterület; d) a gazdálkodó szervezet vagyonából az az ingatlan, amely - a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi XXXII. törvény 7. (1) bekezdésében foglaltak alapján - a Kormány által jóváhagyott jegyzékben szerepel; e) az adós munkavállalójának munkabéréből - külön jogszabály rendelkezései szerint - levont, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás tartama alatt levonásra kerülő szakszervezeti vagy egyéb érdek-képviseleti tagdíj, f) a munkavállaló munkabéréből jogszabály rendelkezései szerint a csődeljárás elrendelésének időpontjában vagy a felszámolási eljárás kezdő időpontjában már levont, de még be nem fizetett közteher, g) a munkavállaló munkabéréből levont, de még ki nem fizetett tartásdíj és egyéb végrehajtás alá eső tartozás, h) az adós birtokában lévő olyan vagyontárgy, amelyre az eladó a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartotta, ide nem értve, ha azt már az adós a vételár kiegyenlítése előtt jogszerűen - beépítéssel, feldolgozással vagy átalakítással - új vagyontárgy létrehozására felhasználta, és ezzel a vagyontárgy az új dolog elválaszthatatlan részévé vált.

13 2013.April.28. előadó neve 13 Illetékesség/hatáskör Cstv. 6. (1) A csődeljárás és a felszámolási eljárás az adós - eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának napján bejegyzett, illetve az (1a) bekezdésben meghatározott - székhelye szerint illetékes törvényszék (a továbbiakban: bíróság) hatáskörébe és illetékességébe tartozó nemperes eljárás. A más bíróságoknál benyújtott csődeljárások iránti kérelmeket hivatalból el kell utasítani vagy a már megindult eljárásokat meg kell szüntetni, a felszámolási eljárás iránti kérelmeket pedig az illetékes bírósághoz kell áttenni. (1a) Az adós székhelyének a korábbitól eltérő cégbíróság illetékességi területére történő áthelyezése esetén a székhelyváltozás bejegyzését követő 180 napig kizárólag a korábban bejegyzett székhely szerinti illetékes bíróság előtt kezdeményezhető csődeljárás, felszámolási eljárás. Amennyiben az adós ellen felszámolási eljárást kezdeményeztek, de a fizetésképtelenség megállapításáról és a felszámolás elrendeléséről a bíróság még nem hozott elsőfokú végzést, az adós csődeljárás iránti kérelmet csak ennél a bíróságnál nyújthat be. (1b) Az új székhely szerinti bíróság az (1a) bekezdés szerinti határidő leteltét követően benyújtott kérelmek esetén hivatalból tájékoztatást kér az (1a) bekezdés szerinti korábban illetékes bíróságtól arról, hogy az adós ellen van-e folyamatban felszámolási eljárás, amelyben még nem hozták meg a fizetésképtelenséget megállapító és felszámolást elrendelő végzést.

14 2013.April.28. előadó neve 14 Pp. mint háttérszabály Cstv. 6. (3) Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény külön nem szabályoz, a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései - a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel - megfelelően irányadóak azzal, hogy a) a csődeljárásban aa) felfüggesztésnek nincs helye, ab) félbeszakadásnak és szünetelésnek nincs helye, b) a felszámolási eljárásban ba) nincs helye félbeszakadásnak, bb) a vitatott igény elbírálására irányuló és a kifogás alapján indult eljárást kivéve nincs helye beavatkozásnak, bc) az eljárás szünetelésének csak a 26. (4) bekezdésben foglaltak esetén van helye, bd) az eljárás felfüggesztésének fizetésképtelenséget megállapító végzés meghozataláig, továbbá a 6/A. (2) bekezdése szerinti esetben van helye.

15 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 15 Hitelezői választmány alakítása Cstv. 5/A. (4) bek. Felszámolási eljárásban a választmány megalakításának feltétele, hogy azt legalább a 28. (2) bekezdésének f) pontja szerint bejelentkezett hitelezők egyharmada hozza létre, és ezek a hitelezők rendelkezzenek a felszámolási eljárásban egyezségkötésre jogosult hitelezői követelések legalább egyharmadával. Ha a választmányt működtető hitelezők száma utóbb csökken, és ennek következtében az abban való részvételi arány már nem éri el az említett mértéket, a választmány az említett körülmény bekövetkeztétől számított 30. napon megszűnik, kivéve, ha az említett határidő lejárta előtt kellő számú hitelező csatlakozott. A választmány a hitelezői érdekek védelmére és képviseletére létrehozott szerv, melynek feladata a felszámoló tevékenységének figyelemmel kísérése, képviselet a bíróság előtt és a felszámolóval való kapcsolattartás során, valamint a Cstv.-ben meghatározott jogkörök gyakorlása.

16 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd Létrehozatal feltételei (hitelezői létszám, követelések száma) 2. Létrehozatalból kizárt személyek 3. Választmány szervezete és működése (hitelezők egymás közti megállapodása rögzíti) 4. Legalább három, legfeljebb hét tag 5. Egy gazdálkodó szervezet egy választmány 6. Megválasztástól számított 5 munkanapon belül ügyrend elfogadása

17 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 17 A választmány jogosultságai Csődeljárásban: vagyonfelügyelő beszámoltatása vagyonfelügyelővel szembeni kifogás benyújtása egyezség ellenjegyzése Felszámolási eljárásban: felszámoló felmentésének indítványozása súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértés miatt megalakítása céljából a felszámoló köteles 75 napon belül a hitelezőket összehívni (kivéve egyszerűsített felszámolás) elmaradása: kezdeményezhető a felszámoló felmentése hozzájárulása szükséges: az adós gazdasági tevékenységének továbbfolytatásához a felszámolás közzétételét követő 100 (60) napon belül; hallgatás=hozzájárulás; egy évre szól; az egy év elteltét megelőző 30 napon belül újra kérni kell munkabérek emelése adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésétől történő eltérés, az értékesítés 100 napon belüli megkezdésétől való eltérés kérheti a felszámoló tájékoztatatását az értékesítési eljárásról, biztosítania kell figyelemmel kísérését előírhatja az értékesítési pályázat/árverés szövege, becsértéke tekintetében a tájékoztatást, észrevételezési jogot becsérték felülvizsgálata szakértővel kezdeményezhető a vételár hozzájárulásával legfeljebb a becsérték feléig leszállítható közbenső mérleg, a bevételek és kiadások alakulása, a felszámolási költségekről készített kimutatás, a hitelezők részbeni kielégítésének sorrendjét és összegét tartalmazó részleges vagyonfelosztási javaslat 15 napon belüli észrevételezése, véleményük bíróság elé terjesztése felszámoló jogszabálysértő intézkedése, mulasztása ellen a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül kifogás beterjesztése Kizárólagos állami tulajdonban lévő non-profit Gt. esetében állami felszámoló jár el: választmány jogainak korlátja: titokvédelem tevékenység továbbfolytatásához maximális hozzájárulási idő: 1,5 év

18 2012. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 7 Áttekintés A csődeljárás menete A felszámolási eljárás menete

19 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katain ügyvéd 6 Ügyvédi feladatok és kapcsolódó okiratok a csőd-, és felszámolási eljárásban Az egyes eljárások során f e l m e r ü l ő f e l a d a t o k elkülöníthetőek aszerint, hogy az ügyvéd melyik felet képviseli?

20 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 20 II. rész Ügyvédi feladatok és okiratok a csődeljárásban

21 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 21 Ügyvédi feladatok és okiratok a csődeljárásban Képviselt fél I. Adós II. Hitelező III. Vagyonfelügyelő 1. Csődkérelem benyújtása 2. Hitelezői választmány alakítása 3. Kifogás 1. Hitelezői igények besorolása (30 napos jogvesztő határidőn belül), visszaigazolása 4. Csődtárgyalás, csődegyezség 4. Cstv. 12. (5) bek. szerinti perindítás 4. Csődtárgyalás, csődegyezség Adós + Vagyonfelügyelő kötelezettségei, határidők!

22 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 22 I.1. Csődkérelem benyújtása március 1. előtt március 1. után Illetékesség a kérelem benyújtásának napján bejegyzett székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) törvényszék (Cstv. 6. (1) bek.) BDT ; LB Pkk.VIII /2011/2. Főv. Ítélőtábla 12.Cspkf /2011/2. Főszabály: a kérelem benyújtásának napján bejegyzett székhely szerinti illetékes törvényszék, DE: székhelyáthelyezés esetén: bejegyzést követő 180 napig kizárólag korábbi székhelyen ha ez idő alatt indul felszámolási eljárás, csődeljárást is csak itt lehet indítani Kérelmezők köre adós, és meghatározott feltételek teljesülése esetén a hitelező Kizárólag az adós! (Cstv. 7. (1) bek.)

23 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 23 Cstv. 7. (5) bek. A csődeljárás iránti (1) bekezdés szerinti kérelmet külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amely január 1-jétől kizárólag elektronikus nyomtatvány lehet.

24 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 24 Csődkérelem A csődkérelmet a 33/2009. (VIII.26.) IRM rendeletbem megadott formanyomtatványon kell benyújtani, a nyomtatványra az eljárás illetékét (jogi személyiségű gazdasági társaság esetén ,- Ft, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében pedig a csődeljárás illetéke ,- Ft) illetékbélyegben kell leróni. A csődeljárás iránti kérelemnek tartalmaznia kell az adós nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát.

25 2013.April.28. előadó neve számú melléklet: a csődeljárás elrendeléséről és a fizetési haladékról szóló közzététel költségtérítésének befizetését igazoló okirat [22/2006. (V. 18.) IM rendelet 6. alapján ,- Ft] 2. számú melléklet: Meghatalmazás Cstv. 7. (1) bekezdése alapján a jogi képviselet kötelező 3. számú melléklet: az adós vagyoni helyzetét bemutató, az adós vezetője által aláírt, külön jogszabály szerinti adatokat tartalmazó adatlap [33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet 2. számú melléklete] 4. számú melléklet: legfőbb szerv előzetes egyetértését bizonyító okirat [Cstv. 8. (1) bek.] 5. számú melléklet: a munkavállalók tájékoztatásáról szóló dokumentum

26 2013.April.28. előadó neve számú melléklet: három hónapnál nem régebbi éves (egyszerűsített éves) beszámoló vagy közbenső mérleg 7. számú melléklet: az adós vezetőjének írásbeli nyilatkozata arról, hogy a mérleg vagy beszámoló az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad 8. számú melléklet: ha az adós a gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja, az ezzel összefüggő szerződések [Gt ] 9. melléklet: az adós hitelezőinek névsora, az adós tartozásainak felsorolása, azok esedékessége, valamint azt, hogy az adós mely hitelezői követeléseket ismer el és melyeket vitat, melyek a biztosított [12. (3) bekezdés] és a nem biztosított hitelezői igények, az adós által vállalt, a számvitelről szóló törvény szerinti függő kötelezettségek, továbbá az adóssal szemben fennálló függő követelések ismertetése

27 2013.April.28. előadó neve számú melléklet: Nyilatkozat korábbi csődeljárás indításáról [Cstv. 8. (3) bekezdés] 11. számú melléklet: az adós vezetőjének nyilatkozata arról, hogy az adós mely pénzforgalmi szolgáltatónál vezet pénzforgalmi számlát, a számlaszámok megnevezésével, továbbá hogy mely befektetési szolgáltatónál rendelkezik értékpapírszámlával 12. számú melléklet: az adós vezetőjének kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, hogy a csődeljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg értesíti a pénzforgalmi szolgáltató számlavezetőket a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról oly módon, hogy a számlavezetők erről az ideiglenes fizetési haladék Cstv. 9. (1) bekezdés szerinti közzétételét megelőző munkanapon 15 óráig hitelt érdemlő módon tudomást szerezzenek, továbbá hogy nem kezdeményez olyan fizetési műveletet vagy átutalást, amely a fizetési haladék célját meghiúsítaná, valamint nem tesz más olyan intézkedést sem, amellyel valamely hitelezőt előnyös helyzetbe hozna a többi hitelezőhöz képest

28 2013.April.28. előadó neve 28 Az adós köteles tájékoztatást adni a csődeljárás iránti kérelme benyújtásáról mindazon bíróságnak, amely előtt tudomása szerint felszámolási eljárás iránti kérelmet adtak be ellene.!

29 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 29 II-III.1. Hitelezői igények besorolása, visszaigazolása Vagyonfelügyelő feladata: hitelezői követelések minősítése, kategóriákba sorolása, valamint minderről a hitelezők értesítése. csődeljárás közzétételétől számított 5 munkanapon belül hitelezők felhívása követeléseik bejelentésére (adós feladata; Cstv. 12. (1) bek.) nyilvántartásba vételi díj megfizetése (követelés 1%-a, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb ,- Ft) követelések besorolása vagyonfelügyelő által; két fő kategória: bejelentési kötelezettség alá nem eső követelések (Cstv. 11. (1) bek.), valamint határidőben, nyilvántartásba vételi díj megfizetése mellett bejelentett követelések, ezen belül (Cstv. 12. (2) bekezdés): ba) elismert, vagy nem vitatott (ezen belül: biztosított és nem biztosított követelések), bb) vitatott követelések, bc) adóssal összefonódásban lévő hitelezők által bejelentett követelések, bc) a csődkérelem benyújtását kevesebb, mint 180 nappal megelőző adós általi tartozásátvállalásból eredő követelések

30 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 30 hitelező + adós vagyonfelügyelő általi értesítése a besorolásról és a nyilvántartásba vett követelés összegéről (haladéktalanul) észrevételek megtételére biztosított határidő (legalább 5 munkanap) döntés észrevételről 3 munkanapon belül és hitelező + adós értesítése (Cstv. 12. (5) bek.) KIFOGÁS!?

31 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 31 I-II.3. Kifogás a csődeljárásban KIFOGÁS A hitelezői igénybesorolással szemben KIFOGÁS A vagyonfelügyelő jogszabálysértő tevékenysége, vagy mulasztása ellen KIFOGÁS Az eljárás szabálytalansága, vagy elhúzódása miatt a bíróság ellen! (Cstv. 12. (5)- (6) bek.) (Cstv. 15. (3) bek.) (Pp és 114/A. ) Ami nincs: kifogás az adós tevékenységével szemben!

32 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 32 I-III.4. Csődtárgyalás, csődegyezség Adós feladatai Tárgyalás tartása (csődeljárás kezdő időpontjától számított 60 napon belül). Meghívók (közvetlenül: vagyonfelügyelő és nyilvántartásba vett hitelezők; hirdetmény útján: további hitelezők) (elmulasztása esetén súlyos szankciók: bírság; vagyonfelügyelővel együttes cégjegyzési+bankszámla feletti rendelkezési jog). Vagyonfelügyelő feladatai Egyezségi javaslat + fizetőképesség helyreállítását, vagy megőrzését célzó program készítése Részvétel a tárgyalásokon. Résztvevők képviseleti jogának ellenőrzése. Jegyzőkönyv ellenjegyzése (jegyzőkönyv fontossága: LB Gfv. X /2010/9). Nyilatkozattétel csődegyezség törvényi megfelelőségét illetően.

33 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 33 Csődegyezség létrejötte A szavazatszámlálás módja (Cstv. 18. (5) bek.) ,- Ft/szavazat nincs töredék Fizetési haladék időtartama alatt kamatkövetelés (késedelmi és ügyleti): szavazatszámításnál figyelembe kell venni. A követelés nyilvántartásba vételéért fizetett díjat hitelezői követelésként kell nyilvántartásba venni. Csődegyezség kötelező tartalma! Cstv. 21. ; Pécsi Ítélőtábla Cspkf. II /2011/2. Csődegyezség jogi természete (EBH ; Pécsi Ítélőtábla Cspkf. II /2011/2.; Fővárosi Ítélőtábla Cspkf /2011/2., /2011.) A csődegyezséget jóváhagyó végzés ellen a felülvizsgálat kizárt (LB Gfv. X /2011/3) Csődegyezség = kényszeregyezség!!! (Cstv. 20. (2) bek.)

34 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 34 A csődeljárás befejezése A kérelem hivatalbóli elutasításával. (Cstv. 6. (1) bek.; 9. (4) bek.; Pp (2) bek.) Megszüntetéssel. (Cstv. 6. (1) bek.; 9. (9) bek.; 10. (4) bek.; 18. (3); 18. (10); 21/B. ) Az egyezség jóváhagyásával és az eljárás befejezetté nyilvánításával. (Cstv. 21/B. )

35 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 35 II.4. Kötelező perindítás a hitelezői igény vitatása esetén Az adós a hitelezői igény vitatása esetén tartalékképzésre köteles, a követelés jogosultja köteles igényének érvényesítésére bírósági úton vagy közigazgatási határozattal, valamint köteles ennek tényét a vagyonfelügyelőnél igazolni.

36 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 36 III. rész Ügyvédi feladatok és okiratok a felszámolási eljárásban

37 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 37 Ügyvédi feladatok és okiratok a felszámolási eljárásban Képviselt fél I. Adós II. Hitelező III. Felszámoló 1. Felszámolási kérelem benyújtása 1. Hitelezői igények besorolása, visszaigazolás 2. Felszámolási egyezség 2. H i t e l e z ő i v á l a s z t m á n y alakítása 2. Vitatott hitelező igények bíróság elé terjesztése 3. Felszámoló intézkedése/mulasztása ellen emelt kifogás 3. Képviselet a kifogásolási eljárásokban 4. Közbenső mérlegre tett észrevétel 4. Feljelentési kötelezettség (Cstv. 33. (4) bek.) 5. Értékesítéssel kapcsolatos jogorvoslat 5. Értékesítés lebonyolításában történő közreműködés 6. Keresetindítás: Cstv. 40. szerint Cstv. 33/A. szerint Keresetindítás Cstv. 63. alapján Keresetindítás a Cstv. 63/A. alapján

38 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 38 I-II.1. Felszámolási kérelem benyújtása Cstv. 22. (1) bek. b) pont A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére folytatható le. Kérelem bírósághoz érkezése: Felszámolási eljárás kezdő időpontja (Cstv. mely időállapotát kell alkalmazni) Fizetésképtelenséget megállapító és felszámolást elrendelő jogerős végzés közzététele: Felszámolás kezdő időpontja (tényleges felszámolás)

39 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 39 Kérelem kötelező tartalmi elemei (Cstv ) Ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése (Cstv. 24/A. )

40 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 40 I.2. Felszámolási egyezség A felszámolási eljárás főszabályként az adós gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetésére irányul, DE lehetőség van arra, hogy az adós gazdálkodó szervezet elkerülje a jogutód nélküli megszüntetést. Ennek egyik módja: a felszámolási egyezség. (Cstv ) Lényege: az adós törvényben szabályozottak szerint a bíróság előtt, tárgyaláson egyezséget köt valamennyi hitelezőjével, ezt a bíróság jóváhagyja, és dönt a felszámolási eljárás befejezésről.

41 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 41 a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap elteltével megállapított határidő eltelte után a felszámolási zárómérleg benyújtásáig Cstv. 57. (1) bek. a), c) pont szerinti, valamint a vitatott követeléssel rendelkező hitelezők nem vehetnek részt az egyezségi tárgyalásra az adós köteles fizetőképesség helyreállítására alkalmas programot és egyezségi javaslatot készíteni egyezségkötés feltétele: Cstv. 44. (1) bek. a bíróság az egyezség jóváhagyásnál vizsgálja: megfelel-e a jogszabályoknak + az egyezség folytán megszűnik-e a gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége a bíróság által jóváhagyott egyezség kényszeregyezség: hatálya a Cstv. 57. (1) bek. a)-c) pontjaiban felsorolt követelések jogosultjainak kivételével valamennyi hitelezőre kiterjed (azokra is, akik az egyezséghez nem járultak hozzá, ill. az egyezségi tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelentek meg) a jóváhagyott egyezség jogilag az adós és a hitelezői között létrejött eredeti szerződés módosítását jelenti

42 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 42 I-II-III.3. Kifogás A felszámoló tevékenységének bírósági felügyeletét hivatott biztosítani. Cstv. 51. (1) A felszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása ellen a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül a sérelmet szenvedett fél, valamint a hitelezői választmány, a hitelezői képviselő a felszámolást elrendelő bíróságnál kifogással élhet. Az adós nevében kifogást a 8. (1) bekezdésében meghatározott szervek képviselője nyújthat be.

43 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd Benyújtásra jogosultak köre: adós; hitelező; harmadik személy, akinek jogát, jogos érdekét sérti a felszámoló tevékenysége, vagy mulasztása. 2. Kifogás tárgya: felszámoló jogszabálysértő intézkedése, vagy mulasztása. (Kizárólag a felszámoló egyoldalú cselekménye ellen lehet kifogást benyújtani, a felszámoló intézkedése következtében létrejövő két-, vagy többoldalú jogviszony kifogással nem támadható.) 3. Előterjesztésre nyitva álló határidő: a sérelemről való tudomásszerzéstől számított 8 nap (eljárásjogi határidő, Pp szerinti igazolási kérelem előterjesztésének lehetősége) 4. Eljáró bíróság: felszámolást elrendelő bíróság. 5. Határozathozatal: soron kívül, de legfeljebb 30 napon belüli határozathozatal; megalapozott kifogás esetén felszámoló intézkedésének megsemmisítése és eredeti állapot helyreállítása, vagy felszámoló utasítása új intézkedés megtételére; ellenkező esetben kifogás elutasítása.

44 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 44 II.4. Közbenső mérlegre tett észrevétel - Rendeltetése: Vagyoni helyzet felmérése a felszámolás folyamatban léte alatt - Részei: mérleg, bevételek és költségek alakulásáról szóló kimutatás, valamint szöveges jelentés. A felszámoló a közbenső mérleget, a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatást, és a hitelezők részbeni kielégítésének sorrendjét, valamint összegét tartalmazó részleges vagyonfelosztási javaslatot köteles megküldeni a hitelezőknek (választmány alakulása esetén a választmánynak is) azzal, hogy arra 15 napon belül észrevételt tehetnek. A felsorolt iratokat a bíróság részére jóváhagyás végett be kell mutatni (Cstv. 50. (5) bek.).

45 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 45 III.2. Értékesítés lebonyolításában történő közreműködés Cstv. 49. (1) A felszámoló az adós vagyontárgyait nyilvánosan értékesíti a forgalomban elérhető legmagasabb áron. A felszámoló az értékesítést pályázat, vagy árverés keretében végzi. árverés (résztvevők között csak árverseny alakul ki) pályázat (más feltétel vonatkozásában is lehet eltérés) árverésen, illetve pályázaton kívüli értékesítés kivételes, feltételei: Cstv. 49. (1) bek. az értékesítés keretében történő tulajdonszerzésből kizárt személyek köre (Cstv. 49. (3) bek.) elővásárlási jog gyakorlása (Cstv. 49/C. (3) bek.) értékesítés eredménytelensége esetén: újabb pályázat, vagy árverés; ismételt eredménytelenség esetén harmadik megismétlés helyett vagyontárgy becsértéken történő értékesítése azt igénylő zálogjogosultnak (Cstv. 49/A. (5) bek.)

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

II. Felszámolási eljárás megindítása

II. Felszámolási eljárás megindítása 1 II. Felszámolási eljárás megindítása Mint említettük, a felszámolás a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás. A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége

Részletesebben

40 Országos sportági szakszövetség változásbejegyzése iránti kérelem PK-105V 41 Országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti

40 Országos sportági szakszövetség változásbejegyzése iránti kérelem PK-105V 41 Országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti Dokumentum neve Dokumentum kódja Polgári peres elektronikus formanyomtatványok 1 Személyi adat-, lakcímváltozás bejelentése KÍTMV-KPMG-12-12-01 2 Polgári keresetlevélhez tartozó formanyomtatvány T-P-12-02-01

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 2

1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 2 OptiJUS Opten Kft. 1 1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 2 2014.1.1. és 2014.3.14. között hatályos szöveg Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csődeljárásban,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig

Részletesebben

X. A végelszámolási eljárást szabályzó főbb jogszabályok, irányelvek

X. A végelszámolási eljárást szabályzó főbb jogszabályok, irányelvek 1 X. A végelszámolási eljárást szabályzó főbb jogszabályok, irányelvek 1) 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 2) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (Cstv)

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán Vezető tisztségviselő felelőssége Csehi Zoltán 2014.5.13. 1 Vezető tisztségviselő felelőssége Nem csak társasági jogi kérdés! A kódex vonatkozó normáit együtt kell alkalmazni! Munkajogi szabályok! 2 2

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2009. III. NEGYEDÉV

HÍRLEVÉL 2009. III. NEGYEDÉV S Z E C S K A Y Ü g y v é d i I r o d a - A t t o r n e y s a t L a w H-1055 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17 (MAIL: H-1245 BUDAPEST PF/POB 1228) HUNGARY --------------------------------- Tel: +36 (1) 472 3000

Részletesebben

K I V O N A T. 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

K I V O N A T. 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról K I V O N A T Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának

Részletesebben

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN ARE-HIR-003-ELREND HIRDETMÉNY ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2016000219 BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN (A természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9.

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9. AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA d r. R á k V i k t o r B u d a p e s t, 2 0 1 6. s z e p t e m b e r 2 9. végrehajtási jogcímhez jutás önálló, alternatív igényérvényesítési eljárás európai

Részletesebben

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény)

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) A jog értünk van Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) Dr. Győri Enikő címzetes vezető tanácsos 2006. 05. 30. 2006. július 1-jétől - új társasági jogi törvény, cégeljárási

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg)

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg) 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg) Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó

Részletesebben

A biztosító mint hitelező és mint adós. Dr. Csőke Andrea

A biztosító mint hitelező és mint adós. Dr. Csőke Andrea A biztosító mint hitelező és mint adós Dr. Csőke Andrea A biztosító mint hitelező A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) - Magyarországon + anyagi jogi szabályok

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása I. Az adóhatóság által a felszámolási eljárásban érvényesített, az államháztartás valamely alrendszerét megillető követelések,

Részletesebben

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása Orsifcggyíűiés Hivatala irományezám : ' l4 k o 'l 5.---2 í gy' 1, Érkezett : 2015 DEC 0 2015. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági

Részletesebben

Ki kezdeményezhet felszámolási eljárást?

Ki kezdeményezhet felszámolási eljárást? http://gyorugyved.hu FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS A Cstv. 1. (3) bekezdése alapján a felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők

Részletesebben

JUHÁSZ LÁSZLÓ. A wrongful trading (vezetői felelősség) szabályai

JUHÁSZ LÁSZLÓ. A wrongful trading (vezetői felelősség) szabályai JUHÁSZ LÁSZLÓ A wrongful trading (vezetői felelősség) szabályai Miért kell a témával foglalkozni Viszonylag új jogintézmény a magyar jogban, kb 10 éves múltra tekint vissza A gyakorló jogászok sem ismerik

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról1

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról1 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról1 Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csődeljárásban,

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Renkó Ferenc István: Gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárása

Renkó Ferenc István: Gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárása 1 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 2009. szeptember 1. napjával átfogó módosításra került. A módosítások elsődleges célja az volt, hogy kedvezőbb szabályozási

Részletesebben

A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Mi a felszámolási eljárás? Mely vagyon tartozik a felszámolás hatálya alá? Melyik bíróság jár el? II. A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MENETE 1. A felszámolási eljárás

Részletesebben

A gazdasági társaság tagja korlátozott tagi felelősségének áttörése

A gazdasági társaság tagja korlátozott tagi felelősségének áttörése A gazdasági társaság tagja korlátozott tagi felelősségének áttörése Szerző: Dr. Bori Beáta Pécs, 2013. október 5. I. Hitelezővédelem A jelenleg hatályos 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csődeljárásban,

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

Ha az önkormányzat nem fizet

Ha az önkormányzat nem fizet Ha az önkormányzat nem fizet igényérvényesítés, adósságrendezési eljárás helyi önkormányzatokkal szemben Kapa Mátyás főiskolai tanár TARTALOM I. Bevezetés II. A követelések érvényesítésének hagyományos

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

1 / :20

1 / :20 1 / 21 2012.01.09. 19:20 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ttomá űy8 c(sp : Érkezett : T) 2015 NOV 2 7 ó 4o 6 [ 2 Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 550-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2017. január 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft megszüntetése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csődeljárásban, hitelezőkkel való

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

T/9302. számú. törvényjavaslat

T/9302. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9302. számú törvényjavaslat a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

T/6631. számú. törvényjavaslat. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény módosításáról

T/6631. számú. törvényjavaslat. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6631. számú törvényjavaslat a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Adatlap a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Terra Zebra Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:../2011. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 2200 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére Adózó neve:... Képviseletre

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék B e t h l e n - s o r o z a t Írta: Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó I.1. Gazdálkodó szervezet neve: I.2. Tevékenység kezdeti időpontja: Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Cégjegyzékszáma: I.4. Az önkormányzati adóhatóság által képzett nyilvántartási száma: M/

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás. Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta

A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás. Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta A VÁLLALATOK ÁTALAKULÁSA Jogi szabályozása: A gazdálkodó szervezetek és a gazdálkodó társaságok

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

2-7/ június 9. I. Jogalkalmazási iránytű 1. Az adósságrendezési eljárásról

2-7/ június 9. I. Jogalkalmazási iránytű 1. Az adósságrendezési eljárásról 2-7/2011. 2011. június 9. I. Jogalkalmazási iránytű 1. Az adósságrendezési eljárásról A helyi önkormányzatok fizetőképességének helyreállítására vonatkozóan a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN dr. Koltai György A KÖZIGAZGATÁSI PER CÉLJA Pp. 2. (1) A bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. -ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták elbírálásához, a

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás Végrehajtás A végrehajtási eljárás Végrehajtás döntések gyakorlati érvényesülése Nem minden hatósági ügyben Aktusban rögzített kötelezettség kikényszerítése Közigazgatási szervek (Állami) kényszer Viszonylagos

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Juhász László A módosított csődtörvény tapasztalatai. Milyen az ítélkezési gyakorlat?

Juhász László A módosított csődtörvény tapasztalatai. Milyen az ítélkezési gyakorlat? Juhász László A módosított csődtörvény tapasztalatai Milyen az ítélkezési gyakorlat? A csődtörvény módosításai Az 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) megalkotásának körülményei (három eljárás, kötelező csőd.)

Részletesebben

A bérgarancia támogatás iránti kérelem január 1-től elektronikusan nyújtható be.

A bérgarancia támogatás iránti kérelem január 1-től elektronikusan nyújtható be. Bérgarancia támogatás A bérgarancia támogatás iránti kérelem 2014. január 1-től elektronikusan nyújtható be. A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

Tájékoztató a bérgarancia támogatásról

Tájékoztató a bérgarancia támogatásról Tájékoztató a bérgarancia támogatásról A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény alapján nyújtható visszatérítendő, kamatmentes támogatás. E támogatás: - a felszámolás,

Részletesebben

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása A 2013. szeptember 12-i ülés határozatai 341/2013.(IX.12.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..), mint a(z) SZEGA-BAU Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben