A választási eljárás (2013. évi XXXVI. tv.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A választási eljárás (2013. évi XXXVI. tv.)"

Átírás

1 A választási eljárás (2013. évi XXXVI. tv.) 1. Általános rendelkezések 1. Törvény alkalmazása a) Ogy-i képviselők választásán, b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, c) a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak megválasztásán, d) az Európai Parlament tagjainak választásán, e) abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli [az a)-e ) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt : választás]. 2. A Ve. alapelvei a) a választás tisztaságának megóvása, b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelöl ő szervezetek között, d) a fogyatékossággal élő választópolgárok (az a választóp., aki érzékszervi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, ill. a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társ.i életben való aktív részvétel során) joggyakorlásának elősegítése, e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, f) a választási eljárás nyilvánossága: választási szervek (VSz) rendelkezésére álló adatok nyilvánosak, kivéve ami tv. alapján nem (5 napon belül tesznek eleget a közérdekűadatigénylésnek a választás kitűzése és az eredmény jogerőre emelkedése közötti időszakban) 3. A választás kitűzése a) kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen (ha a VB vagy a bíróság megismételteti a szavazást, az erről szóló határozatában az ismételt szavazást a megismételtetett szavazás napját követ ő 30 napon belüli időpontra tűzi ki) b) vasárnap kell megtartani c) nem eshet munkaszüneti napra, továbbá húsvét- vagy pünkösdvasárnapra d) időközi választás: mandátum + üresedésétől/ ha a választás eredménytelen vagy elegendő jelölt hiányában nem lehetett megtartani, a szavazás kitűzött napjától számított 120 napon belülre + nem lehet kitűzni: da) időközi ogy vál.: ált ogy. vál. évének jan. 1. napja és az ált választás napja db) időközi önk. vál.: ált önk. vál. évének ápr. 1. napja és az ált választás napja dc) időközi nemzetiségi önk. vál.: ált nemzetiségi önk. vál. évének ápr. 1. napja és az ált választás napja közötti napra Határidő számítása: - jogvesztő határidők - naptári napban kell számolni - határidő utolsó nap 16 órakor lejár (VB döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor) - 16 óra után teljesítet eljárási cselekményt a köv. napon kell teljesítetnek tekintetni, kivéve a VSz cselekményét - ha munkaszüneti napon járna le a határidő, miniszter rendeletben a határidőt lejártát az azt megelőző vagy követő munkanapra megállapíthatja 4. Szavazókör 1

2 - minden településen legalább választópolgár + nem lépheti át település, ogy.i/höi választások választókerületi határait - HVI határozattal fogadja el, folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén módosítja DE a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör határát/sorszámát, település határát/elnevezését/utcanevet/házszámot/helyrajzi számot megvált. HVI vezetője helyben szokásos módon 15 napra közzéteszi - szavazókörök és választókerületek nyilvántartását az NVI a választások hivatalos honlapján folyamatosan közzéteszi 2. A választási szervek A választási bizottságok 1. VB-ről általában választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása: a) Nemzeti Választási Bizottság (min. 7 tag), b) területi választási bizottság, (min. 3 tag) c) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, (min. 3 tag) d) helyi választási bizottság (ha több szavazókör van 1 településen, akkor min. 3, ha csak 1 szavazókör van, akkor min. 5 tag) e) szavazatszámláló bizottság (ha csak 1 szavazókör van 1 településen, a feladatait a HVB gyak.) (min. 5) 2. VB tagjai Települési/egyéni választókerületi/megyei/magyarországi lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékbe vételre jogosult választópolgár + választott tag esetén: aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat (és NVB esetén, aki jogi egyetemi diplomával rendelkezik) megbízott tag esetén: aki az adott választáson jelöltként indulhat (választójogot VI ell.) + nem lehet tagja a) a köztársasági elnök, b) a háznagy, c) képviselő, d) alpolgármester, e) jegyző, f) másik VB tagja, VI tagja, g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint h) jelölt. + nem lehet választott tag a) párt tagja, b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. 2

3 2.1. VB-tag megválasztása A Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés (jelenlévő képv. 2/3-val) az előző NVB választott tagjai megbízatásának lejártát megelőző 90 napon belül választja 9 évre Ha az 1. szavazás eredménytelen, második szavazást kell tartani. Ha a 2. szavazás is eredménytelen, az NVB tagjainak és póttagjaink megválasztásához a jelen lévő országgyűlési képviselők több mint felének szavazata szükséges. A második és további szavazásra a köztársasági elnök új jelölteket javasolhat. A területi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a fővárosi, megyei közgyűlés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg; személyükre a TVI vezetője tesz indítványt. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 3 tagját és legalább 2 póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselőtestülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg; személyükre az OgyVI vezetője tesz indítványt. A helyi választási bizottság három az egy szavazókörrel rendelkező településen öt tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg; személyükre a HVI vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg; személyükre a HVI vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani, az 1 szavazókörrel rendelkező települések kivételével, ahol nem kell választani Ha a VB tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, a) az SzSzB tagjait a HVI vezetőjének indítványára az OEVB, b) a HVB tagjait a HVI vezetőjének indítványára a TVB, c) az OEVB tagjait az OgyVI vezetőjének, a TVB tagjait a TVI vezetőjének indítványára az NVB jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel haladéktalanul megbízza A VB-tag megbízása és a megbízás megszűnése A Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját azok a pártok bízzák meg, amelyekhez tartozó képviselők az Ogy.ben képviselőcsoportot alkotnak, de ez alapján nincs lehetőség bizottsági tag megbízására az országgyűlési képviselők általános választása kitűzésének napja és az Ogy. alakuló ülésének napja között. Az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a NVB további 1-1 tagját az országos listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. Az EP tagjai választásának kitűzését követően a NVB további 1-1 tagját a listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. A TVB, az OEVB és a HVB további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg. 3

4 Az SzSzBbe, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVBbe a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek legfeljebb 2-2 tagot bízhatnak meg. A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a VB tagjának megbízására. A VB megbízott tagját a VB elnökénél, az SzSzB megbízott tagját a HVI vezetőjénél kell bejelenteni az NVB-be frakció általi megbízás kivételével legkésőbb a szavazás napját megelőző 16. napon lehet bejelenteni: a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját. Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a VB elnöke a VB elé terjeszti az ügyet - a bejelentéstől számított 3 napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról (az SzSzB megbízott tagja esetében a HVI vezetője dönt határozattal) Az NVB a) választott tagjának megbízatása az NVB alakuló ülésétől számított 9 év lejártáig, amely ha az Ogy nem választja meg eddig a határidőig a tagot, a megbízás az új NVB alakuló üléséig meghosszabbodik, b) frakció által megbízott tagjának megbízatása az országgyűlési képviselők következő általános választása kitűzésének napjáig, de legfeljebb a képviselőcsoport megszűnéséig, c) orsz.s listát állító jelölő szervezet megbízott tagjának megbízatása az Országgyűlés alakuló ülésének napjáig, d) EP-választáson listát állító jelölő szervezet megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig tart. A TVB, az OEVB, a HVB és az SzSzB a) választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, b) megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig tart. A választási bizottság tagjának megbízatása a fentieken túl megszűnik: a) ha a megbízatás feltételei megszűntek (lakcímmel nem rendelkezik az adott területen vagy központi nyilv.t.ból törlik) b) összeférhetetlenség esetén, c) lemondással, d) ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonja, e) ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik, f) a tag halálával. VB határozattal állapítja meg a), b) és e) pontja szerinti megszűnés megállapítását bárki indítványozhatja VB 3 napon belül dönt (döntéshozatalban az érintett tag nem vehet részt, az érintett tagot a határozatképesség szempontjából nem kell figyelembe venni) 3. VB ülése nyilvános 4

5 az SzSzB kivételével jegyzőkönyv készül (ülés időpontja és helyszíne, a jelen lévő tagok neve, VB döntése, valamint a kisebbségi vélemény) határozatképesség: VB: ha az esküt vagy fogadalmat tett tagok több mint fele jelen van. SzSzB, (1 szavazókörrel rendelkező településen az SzSzB hatáskörét gyakorló HVB) ha legalább 3 tag jelen van NVB: az országos nemzetiségi önkormányzat által megbízott tagját csak a nemzetiségeket érintő ügyekben kell figyelembe venni a határozatképesség szempontjából A tényállás megállapítása - rendelkezésére álló bizonyítékok (különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték) alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást - a kérelmező részére kérésére biztosíthatja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét + ez esetben az ellenérdekű fél számára is, ha jelen van - VB/VI által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani - a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli 4. A választási bizottság döntése - az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz - a jelen lévő tagok több mint felének azonos tartalmú szavazata szükséges (NVBnek az országos nemzetiségi önkormányzat által megbízott tagja csak a nemzetiségeket érintő ügyekben rendelkezik szavazati joggal, egyéb ügyekben tanácskozási joggal vehet részt az NVB ülésén) - szavazni igennel vagy nemmel - szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt 4.1. A határozat Tartalmazza a) a választási bizottság megnevezését, a határozat számát, b) a kérelmező nevét és lakcímét vagy székhelyét, c) a rendelkező részben ca) a választási bizottság döntését, cb) a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatást, d) az indokolásban da) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, db) a felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, dc) a mérlegelési jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben szerepet játszó szempontokat és tényeket, dd) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a választási bizottság a határozatot hozta, e) a döntéshozatal idejét, f) a választási bizottság elnökének aláírását és a választási bizottság bélyegzőlenyomatát. 1. fokú határozat jogerős, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt 2. fokú, valamint a NVB 1.fokú határozata jogerős, ha ellene nem nyújtottak be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő letelt 5

6 Ha jelen van, vagy ha telefaxszáma vagy elektronikus levélcíme rendelkezésre áll a meghozatala napján rövid úton kell közölni a kérelmezővel, valamint azzal, akire a határozat jogot vagy kötelezettséget keletkeztet vagy származtat. A határozat rövid úton való közlése a) a jelenlévők részére a határozat átadásával, b) telefaxon, c) elektronikus dokumentum formájában ( ) vagy d) a kézbesítési megbízott részére az a)-c) pontban meghatározott módon történhet. A határozat rövid úton való közlésének módját (módjait) a kérelmező jelöli meg. A közlésének tényét és módját az iratra fel kell jegyezni, az azt igazoló dokumentumot az ügyiratban el kell helyezni. A határozatot ha a közlésre nem átadással került sor a meghozatalát követő munkanapon postai úton meg kell küldeni vagy más módon kézbesíteni kell az érintettnek. + a határozatot a személyes adatok kivételével nyilvánosságra hozza A választási irodák NVI, TVI, országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (OgyVI), HVI, külképviseleti választási iroda (KVI) VI tagjává közszolgálati tisztviselő és közalkalmazott bízható meg DE nem lehet tagja a) képviselő, b) alpolgármester, c) választási bizottság tagja, d) jelölt, e) a választókerületben jelöltet állító jelöl ő szervezet tagja, valamint f) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója. Feladata különösen a) ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat, b) gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek, c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket, d) biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit, e) megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását, f) gondoskodnak a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, illetőleg megsemmisítéséről, g) ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat, h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörükben eljárva működtetik a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket, i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének megállapításához, j) ellátják a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat. A Nemzeti Választási Iroda - autonóm államigazgatási szerv - független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja e, feladatot csak tv. vagy tv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály írhat elő. 6

7 - fejezeti jogosítványokkal felruházott központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez; kiadási és bevételi főösszegei kizárólag az Országgyűlés által csökkenthetők; előző évi bevételeiből származó maradványt a a következő években a feladatai teljesítésére felhasználhatja - a választási irodák szakmai tevékenységét az NVI elnöke irányítja., valamennyi választási iroda vezetője és a jegyző részére az e törvényben meghatározott feladatainak ellátásával kapcsolatban közvetlen utasítást adhat - további feladatai különösen a) irányítja a névjegyzékbe vétellel kapcsolatos feladatokat, b) gondoskodik a választás lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a termékek, szolgáltatások beszerzéséről, c) gondoskodik az informatikai rendszer kialakításáról és biztonságos működtetéséről, d) gondoskodik a választás központi logisztikai feladatainak ellátásáról, e) gondoskodik a választás pénzügyi lebonyolítása központi feladatainak ellátásáról, f) fi gondoskodik a választáshoz kapcsolódó adatok biztonságos tárolásáról, g) működteti a választások hivatalos honlapját, h) megszervezi az igazgatási és informatikai próbákat, i) gondoskodik a választás lebonyolításához szükséges központi nyomtatványok előállításáról és szállításáról, j) együttműködik más államok választási szerveivel 3. A központi névjegyzék és a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása 1. A központi névjegyzék tartalma a) választójoggal és Mo.i lakcímmel rendelkező polgár adatai, b) választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de a 17 életévét betöltött, Mo.i lakcímmel rendelkező polgár adatai, c) választójoggal és Mo.i lakcímmel nem rendelkező polgár adatai, aki kéri felvételét az adott választást megelőző 15. napig d) választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de a 17. életévét betöltött, Mo.i lakcímmel nem rendelkező polgár az adatai, aki kéri felvételét az adott választást megelőző 15. napig 2. A névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtása, elbírálása és vezetése - Mo.i lakcímmel rendelkező polgár esetében személyesen lakóhely (tartózkodási hely) szerinti HVIhez vagy levélben, ügyfélkapun, hivatalos honlapon keresztül a lakcím szerinti HVIhez - Mo.i lakcímmel nem rendelkező polgár esetében levélben, ügyfélkapun, hivatalos honlapon keresztül az NVIhez - Mo.n élő, lakcímmel nem rendelkező polgár bmely HVIhez is benyújthatja személyesen vagy levélben - Beérkezéstől számított 5 napon belül - Ve.ben meghatározott esetekben beérk. napján/ha nem Mnap, akkor a köv. munkanapon, de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon pl. névjegyzékbe felvétel, törlés, ha a választás kitűzése és a savazást megelőző 16. nap között érk. be 7

8 - Áp.sági ügyben eljáró szerv megkeresése esetén, a megkeresésre adott válasz beérkezésétől számít a határidő Helyt ad, ha lakcímnyilv.tartás/áp.sági nyilv.tartás adataival megegyeznek az adatok vagy elutasít A központi névjegyzék vezetése: - NVI vezeti - folyamatosan frissíteni kell a következő nyilvántartások adataiban bekövetkezett változásokkal: a) a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, b) a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása, c) a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása. (törölni kell pl. ha elhunyt, elvesztette választójogát,) - közvetlen hozzáférés a) a jegyző számára a település választópolgárai, valamint a jegyzőhöz a központi névjegyzékkel kapcsolatban kérelmet benyújtó választópolgárok számára, b) a VI számára a választópolgárok központi névjegyzéki adataihoz. 3. A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása az a nagykorú, valamint 17. életévét betöltött kiskorú polgár, aki o a belátási képességének korlátozottsága miatt a választójogból kizárt (ha választójogosultságát visszanyerte, adatait a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásából törölni kell DE a törléstől számított 6 hónapig meg kell őrizni, o a büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, o a közügyektől eltiltott, o a szabadságvesztés-büntetését tölti 4. Szavazóköri névjegyzék NVI a választás kitűzését követő naptól a szavazást követő 15. napig a szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben szereplő adatait szavazóköri bontásban a HVI számára hozzáférhetővé teszi 5. Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészégi állapota miatt vagy fogyatékossága miatt, ill. fogvatartása miatt gátolt választópolgár + a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon, a HVIhez beérkezett/szavazás napján legkésőbb 15 óráig az SzSzBhez beérkezett kérelem NVI a szavazást megelőző 2. napon 16 óráig bekövetkező változások átvezetését követően kinyomtatja hitelesíti a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok névjegyzékét 4. A választópolgárok tájékoztatása Annak a vp.nek, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző 58. napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a HVI (Braille írással készült értesítő esetén az NVI) értesítőt küld a 8

9 szavazást megelőző 48. napig a szavazóköri névjegyzékbe vételről + egyébként értesítő megküldésével vagy átadásával A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásig a település szavazóköri névjegyzékének adatait a HVI-ben bárki megtekintheti 5. A jelöltállítás - Jelölő szervezetet be kell jelenteni a választás kitűzését követően az NVB-nél - ajánlóíven lehet ajánlani a választás kitűzését követően a függetlenként indulni szándékozó vp., ill. a jelölő szervezet igényelheti a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes VB mellett működő VItől haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző 48. napon átadja a sorszámozott, hitelesített ajánlóíveket - bárhol gyűjthető, kivéve a) az ajánlást gyűjtő v. ajánló Mhelyén Midőben b) MHnél és központi állig. szervnél szolgálati jv.ban levő személytől a szolgálati helyén v. szolgálati feladatának telj. Közben c) tömegközlekedési eszközön d) állami, helyi, önki szervek hiv.i helyiségében e) felsőoktatási v. köznevelési int.ben f) eü.i szolg. helyiségében - az a vp. ajánlhat, aki rendelkezik választójoggal a választóker.ben: több jelölt is ajánlható; nem visszavonható - érvénytelen az ajánlás, ha a) egy jelöltet több ajánlással támogathat (vmennyi ajánlása érvénytelen) b) szabályok megszegésével gyűjtötték (nem adható, ígérhető előny) Jelölt bejelentése ajánlóív átadásával a VBnél + lista bejelentése (jelöltek neve, szem. Azonosító, lakcím, nyíl. jelölés elfogadásáról és összeférhetetlenségről), amin a jelöltek sorrendje a bejelentés után nem módosítható, és új jelölt nem jelenthető be, de a lista bejelentésére rendelkezésére álló határidő utolsó napján visszavonhatja (helyette új nem állítható) VI ell. az ajánlásokat a bejelentéstől számított 3 napon belül: 1. ajánló adatait 2. ajánló azonosítása 3. jogosult ajánlotta-e, ajánló rendelkezik-e választójoggal 4. érvénytelenség nem áll-e fenn 5. eléri-e a jelöltséghez szükséges számot Az ajánlások tételes ell.t nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, h érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot VBt tájékoztatja az eredményről VI nyilvántartásba veszi: jelölő szervezetet, jelöltet, listát 6. A választási kampány Kampányidőszak: a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig Kampányeszköz: minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására v. megkísérlésére, így kül. plakát, politikai reklám/hirdetés, választási gyűlés 9

10 A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható (relatív kampánycsend). 1. Plakát - engedély és bejelentés nélkül készíthető - korlátlanul elhelyezhető, kivéve Épület falára, kerítésre tulajdonos/bérlő/vagyonkezelő hozzájárulásával Ái/önk.i hatóság elhelyezésére szolgáló épületen/azon belül tilos Egyes középületen/közterület meghatározott részén az elhelyezést önk.i rendeletben műemlékvédelmi okból megtilthat Önálló hirdető-berendezésre, óriásplakát esetén a közter-használatról szóló jsz.t alkalmazni kell Ne fedje más jelölt/jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen (30 napon belül v. viseli költséget) 2. Választási gyűlés Kampányidőszakban, kivéve a szavazás napját Ái/önki költségvetési szervek a jelöltek/jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget/szükséges berendezést Ái/önki hatóság elhelyezésére szolgáló épületben tilos, kivéve az 500-nál kevesebb lakosú településen, feltéve, ha más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre 3. Politikai reklám és hirdetés Politikai reklám: ellenérték nélkül közzétett, valamely jelölő szervezet és független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám. Politikai hirdetés: ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet és független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közétett médiatartalom vagy filmszínházban közétett audiovizuális tartalom. Pol.i reklám: - egyenlő feltételekkel teszi közzé a médiaszolgáltató - tilos magyarázatot hozzáfűzni - megrendelő gondoskodik a jelnyelvi tolmácsolásról és feliratozásról - ogy./ep ált. választások esetén az NVB által meghatározott alkalommal és időtartamban a médiaszolgáltatók kötelesek közzétenni az orsz.s listát állító jelölő szervezet reklámját - csak közszolgálati médiában tehető közzé reklám ogy. ált vál. az orsz.s listát állító jelölő szervezet/ep tagjainak vál.n a listát állító jelölő szervezet által, ill. érdekében Pol.i hirdetés: - választási kampányidőszakban sajtótermékben azonnal felismerhető és tartalomtól megkülönböztethető módon - ha sajtótermék pol.i hirdetést kíván közölni, a hirdetési árjegyzékét a választás kitűzését követő 5 Mnapon belül az ÁSZhoz eljuttatja, amit az ÁSZ nyilvántartásba vesz és honlapján közzétesz (sajtótermék is közzéteszi azt) - a szavazás napját követő 15 napon belül az ÁSZt tájékoztatja a közzétett pol.i hirdetés 4. Pol.i kampány Vp. részére közvetlen megkeresés útján, ha nem tiltja meg, a lakcím-nyilvántartásban nem szereplő egyéb adataihoz (pl. , tel.) külön hozzáárulása kell 10

11 5. Közvélemény-kutatás - szavazás napján a közv-kutatást végző személy abba az épületbe nem léphet be, amelyben a szavazóhelyiség van, csak a kilépőket kérdezheti meg, de nem zaklathat - közv-kutatás eredményét (exit poll) csak szavazás bef. Után szabad nyilv.ra hozni 6. Jogorvoslat - kifogás Elbírálásra jogosult: - NVB - körzeti helyi, lekérhető médiaszolg. v. nem orsz.s sajtótermékkel kapcsolatban ogy.i kép.vál.n a médiatartalom-szolg. székhelye (lakóhelye) szerint illetékes OEVB - HÖ vál.n, nemzetiségi önk. vál.n és EP vál.n a médiatartalom-szolg. székhelye (lakóhelye) szerint illetékes TVB Ha helyt ad: határozat rendelkező részét tegye közzé a jogsértő napilap (netes sajtótermék), lekérhető sajtótermék esetén a közléstől számított 3 napon belül a jogsértő közléshez hasonló módon, más időszaki lap esetében a legközelebbi számban a jogsértő közléshez hasonló módon, lineáris médiaszolg. esetében a közléstől számított 3 napon belül a jogsértő közléshez azonos napszakban és hasonló módon + bírság is kiszabható (max. a kötelező legkisebb munkabér havi összegének 50x-ese) 7. A szavazás menete A szavazás helye: lakcíme szerinti szavazókörben szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával Ideje: szavazás napján 6 órától 19 óráig (19 órakor sorban álló vp.k még szavazhatnak, ezután a SzSzB a szavazást lezárja) Módja: csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára + a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal 1. Szavazás szavazóhelyiségben - szavazás ideje alatt nem lehet bezárni, a szavazást nem lehet meghosszabbítani vagy - rendkívüli, a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyeztető esemény kivételével - felfüggeszteni - ha az SzSzB - az egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB - munkájában részt vevő tagok száma kevesebb mint 5, a HVI vezetője a póttagok közül a bizottságot kiegészíti. Ha ilyen módon nincs lehetőség a bizottság kiegészítésére, akkor arról a TVI vezetője gondoskodik más település SzSzB póttagjának megbízásával. - SzSzB tagjai a szavazóhelyiségben csak a hivatalosan elhelyezett tollat használhatják - SzSzB tagjai a szavazás időtartama alatt - a hivatalos választási iratok és az előbbi toll kivételével - nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt SzSzB az urnák állapotát, valamint azt, hogy azok üresek, az 1.ként szavazó választópolgárral együtt - aki az SzSzB tagja és a jegyzőkönyvvezető nem lehet - a szavazás megkezdése előtt megvizsg. + úgy kell lezárni, hogy azokból - az urna szétszedése nélkül - ne lehessen szavazólapot eltávolítani. (erről jkv.) + a mozgóurnába ellen őrzőlapot, amely tartalmazza az ellenőrző lap elhelyezésének időpontját, valamint az SzSzB jelen levő tagjainak és az 1.ként szavazó vp. aláírását Szavazni jogosult az adott szavazókörben, aki a) a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel b) igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját 11

12 c) még nem szavazott d) nem tagadja meg a szavazólap átvételét az SzSzB a vp. részére átadja a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot ezt a szavazó aláírásával igazolja kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken (ha írásképtelen - e tény feltüntetésével SzSzB 2 tagja) Szavazás: - szavazófülke igénybevételére az SzSzB felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti - szavazólap kitöltésének ideje alatt - kivéve aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő (ennek hiányában a SzSzB 2 tagja) segítségét igénybe veheti - csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. - a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja. - ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot az SzSzB bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki (választópolgáronként és szavazólap-fajtánként csak egyszer) 2. Szavazás mozgóurnával - SzSzB 2 tagja viszi ki - esetlegesen rontott szavazólapok kicserélése érdekében a vp.k számánál max. 2x és max. 10- zel több szavazólapot visz ki - szavazólapot előzetesen a szavazóhelyiségben lebélyegzik fel nem használt szavazólapot felh.ra alkalmatlanná teszik és külön csomagolják - 19 órára visszaérjenek 8. Az eredmény megállapítása 1. Szavazatszámlálás 1. fel nem használt + rontott szavazólap megszámlálása 2. megjelent vp.k számának megállapítása szavazóköri, mozgóurnát igénylő vp. jegyzéke alapján 3. urna sértetlenségének ell. felbontja ha nincs benne ellenőrző lap, vmennyi szavazólap érvénytelen, egyébként összekeveri a mozgóurnában és urnában lévő szavazatokat 4. megszámlálja külön az érvényteleneket és az érvényeseket (jelöltenként/listánként) - érvénytelen a szavazólap: nincs bélyegző rajta tv.ben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz nem tartalmaz érvényes szavazatot - érvénytelen szavazat: nem hivatalos szavazólapon vagy ne egymást metsző 2 vonallal adtak le kiesett jelöltre, listára - ha a szavazólapok száma meghaladja a szavazáson megjelent vp.k számát, az SzSzB a jelöltekre, ill. listára leadott szavaztok közül jelöltenként, ill. listánként a többletnek megfelelő számú szavazatot érvénytelennek nyilvánítja - legalább 2x, és addig kell folytatni, míg annak eredménye vmely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz 5. SzSzB megállapítja szavazóköri eredményt 12

13 2. Választás eredménye VB állapítja meg 9. Jogorvoslatról általában 1. Kifogás Jsz.sértés és alapelvek megsértése esetén + központ névjegyzékben szereplő vp., jelölt, jelölő szervezet, ügyben érintett természetes, jogi személy, jogi szem.gel nem rendelkező szervezet + jsz.sértés elkövetésétől (folyamatos jsz.sértés esetén az utolsó időpont)számított 3. napon beérkezzen hatáskörrel rendelkező VB-hez - visszavonható határozathozatalig, de hivatalból folytathatja Beérkezéstől számított 3 napon belül dönt Érdemi vizsg. nélkül elutasít: a) Nem a jogosult nyújtotta be b) Elkésett c) Nem tartalmazza a jsz.sértés megjelölését, bizonyítékait és kifogást benyújtó nevét, lakcímét és postai értesítési címét, személyi azonosítóját (m. áp.ságot igazoló okirat számát vagy jelölő szervezet/más szervezet esetében bírósági nyilv.t.ba vétel számát) Helyt ad: a) Megállapít jsz.sértést b) Eltiltja jogsértőt jsz.sértéstől c) Ve.t/jogorvoslattal érintett részét megsemmisít/megismételtet d) Kampány szabályainak, a jelölt bejelentésére és a névjegyzékből történt adatszolgáltatásból származó adatkezelésre vonatkozó szabályok megszegése esetén bírságol (természetes személy esetén kötelező legkisebb munkabér havi összegének 5xöse, egyébként 15xöse) Elutasítja 2. Fellebbezés VB elsőfokú határozata ellen, kivéve jkv.be foglalt Dsel szemben másodfokon eljáró VB által hozott határozat ellen NVB határozatával szemben Jogosult: Központi névjegyzékben szereplő vp., jelölt, jelölő szervezet, ügyben érintett természetes/jogi személy/jogi szem. nélküli szervezet 3. Bírósági felülvizsg. VB 2dfokú/NVB határozata, ha fellebbezési jogot kimerítették/tv.nél fogva kizárt, kivéve (nincs helye) jkv.be foglalt Dsel szemben Jogosult: érintett természetes/jogi személy/jogi szem. nélküli szervezet - kötelező ügyvédi képviselet, kivéve jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében is eljárhat - másodfokú határozatot hozó Vb székhelye szerinti ÍT (NVB esetén Kúria) 2-3. közös szabályai: - ügyben eljárt VB és annak tagja nem nyújthat be 13

14 - jsz.sértésre hivatkozással vagy VB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen - megtámadott határozatot hozó VB-nél kell benyújtani, legkésőbb a meghozataltól számított 3. napon be kell érkeznie - új tény, bizonyíték is felhozható - beérkezéstől számított legkésőbb 3. napon dönt: a) érdemi vizsg. nélkül elutasít: nem jogosult nyújtotta be elkésett b) helybenhagy c) megváltoztat nem a határozatot hozó VB-hez nyújtották be nem tartalmazza a tv.ben előírt tartalmi elemeket: jogalap, benyújtó neve, lakcíme, (postai értesítési címe), személyi azonosítója, (külföldön élő esetén ápságát igazoló okirat típusát és számát), jelölő szervezet/más szervezet esetén bírósági nyilv.t.ba vételi számát ha nincs ügyvédi képviselet a bírósági felülvizsg. során 4. Alkotmányjogi panasz Választási szerv határozatával kapcsolatos bírósági elj.ban hozott döntés ellen Beérkezéstől számított 3 Mnapon belül dönt a befogadásról, további 3 Mnapon belül dönt 10. Egyes jogorvoslatok 1. Szavazókörök kialakításával és felülvizsgálatával HVI vezetőjének szavazókörök kialakításával és felülvizsgálatával kapcsolatos határozata ellen a közzététel időtartama alatt fellebbezés HVI vezetőjéhez TVI vezetője 3 napon belül dönt: mód vagy elutasít további jogorvoslat nincs 2. Névjegyzékkel kapcsolatos HVI központi névjegyzékkel kapcs.s kérelmet elbíráló De ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételt követő 15. napon lehet fellebb. HVI szavazóköri névjegyzékkel kapcs.s kérelmet elbíráló De ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételt követő 3. napon lehet fellebb., de nem később mint a szavazást megelőző 2. napon HVI vezetője legkésőbb a beérk. követő 15. napon, a választás kitűzését követően meghozott D esetén legkésőbb a beérk.t követő napon dönt a) Helyt ad + mód. b) Nem ad helyt, lekésőbb az elbírálásra rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszt a járásbhoz beérk.t követő legkésőbb 15 napon dönt, a választás kitűzését követően meghozott D esetén legkésőbb a beérk.t követő 3 napon dönt, de legkésőbb a szavazást megelőző napon: vagy elrendeli névjegyzék módosítását vagy elutasítja 3. Választás eredménye elleni jogorvoslat SzSzB szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a VBnek a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye VB választás eredményét megállapító De ellen a) az SzSzB szavazóköri eredményt megállapító Désének tv.sértő voltára, vagy b) szavazóköri eredmények összesítésére és vál. eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebb. 14

15 Ha a) pont alapján újra kell számolni a szavazatokat, akkor a fellebb/bírósági felülvizsg. elbírálására nyitvaálló határidő 6 napra nő 4. Jogorvoslat a választási szerv hallgatása esetén Felettes szerv az erre irányuló kifogás megérk.től/ hiv.s tudomásszerzéstől számított 3 napon belül megállapítja jsz.sértés tényét + elj. soron kívüli lefolytatására utasítja/meghozza az elmulasztott Dt (az NVB mulasztása esetén a Kúria nem hozhatja meg a Dt) KÜLÖNÖS RÉSZ Ogy.i választások 1. Átjelentkezés erre irányuló kérelmet az a lakcím szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő vp. nyújthatja be, aki a szavazás napján Mo.n, de a Mo.i lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik vál. kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon kell megérk. a HVIhez szavazást megelőző 2. napon 16 óráig módosíthatja/visszavonhatja átjelentkezési kérelmét 2. Szavazás a külképviseleten - ha azt a fogadó állam nem ellenzi - a magyarországi szavazás napján, helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a magyarországi szavazást megelőző napon, helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni - külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár a külképviseleten, vagy ha a külképviselet épülete nem alkalmas a szavazás lebonyolítására, a külképviselet által biztosított egyéb helyiségben + folyamatos szavazását lehetővé tevő számú szavazófülkét kell kialakítani és urnát kell felállítani - külképviseleti választási iroda a szavazatszámlálás kivételével ellátja a szavazatszámláló bizottság részére megállapított feladatokat. - a külképviseleti választási iroda a szavazás lezárását követően az urnában - annak felnyitása nélkül - elhelyezi a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvet, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani. külképviseleti választási iroda a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát, valamint a külképviseleten levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat a Mo.i szavazást követő 4. nap 24 óráig a NVIhez szállítja. Az ezt követően beérkező szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni. valamennyi urna beérkezését követően, de legkésőbb a Mo.i szavazást követő 5. napon a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat felbontja ha az urna határidőn túl/nem megfelelő módon lezárt állapotban/urnában nem található az ellenőrző lap: az urnát tartalmával együtt a szavazást követő 90. nap utáni 1. munkanapon meg kell semmisíteni 3. Szavazás levél útján 1. NVI felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe a Mo.i lakóhellyel nem rendelkező vp.t, aki legkésőbb a szavazást megelőző 15. napon benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben 15

16 2. a szavazási levélcsomagban megkapott szavazólap kitöltését követően a kitöltött szavazólapot a belső borítékba helyezi, és azt lezárja + az azonosító nyil.t kitölti és aláírja: ezt a 2-t a válaszborítékba zárja 3. a levélben szavazók névjegyzékébe felvett, Mo.i lakcímmel rendelkező vp. lakcíme szerinti OgyVIhez juttatja el postán úgy, h szavazást megelőző napon 24 óráig megérk.zen/moi szavazást megelőző 15 napon belül minden Mnap 9-16 között és a külképv. szavazás ideje alatt eljutatja bmely külképviseleti VIba. a levélben szavazók névjegyzékébe felvett, Mo.i lakcímmel nem rendelkező vp. NVIhez juttatja el postán úgy, h szavazást megelőző napon 24 óráig megérk.zen/moi szavazást megelőző 15 napon belül minden Mnap 9-16 között és a külképv. szavazás ideje alatt eljutatja bmely külképviseleti VIba/Mo.i szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljutatja bmely OgyVIba 4. OgyiVi/NVI ellenőrzi Érvénytelen a szavazási irat: a) választási boríték nincs lezárva b) hiányzik azonosító nyíl/belső boríték c) több belső boríték van d) belső boríték nincs lezárva e) nyil. hiányos, nincs aláírva f) nem szerepel a szavazó a levélben szavazók névjegyzékében g) már adott le szavazási iratot h) elkésett i) eltérnek az azonosító nyíl.n szereplő adatai a levélben szavazók névjegyzékétől, kivéve az időközben beköv.tt név/lakcímvált.t Az 1. és 2. pont vonatkozik az EP választásra is. Önkormányzati választások 1. Átjelentkezés Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha - legkésőbb a szavazást megelőző második napon - tartózkodási helyét megszünteti. 16

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET a helyi választási irodák vezetői részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásainak lebonyolításához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához. Budapest 2014.

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához. Budapest 2014. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához Budapest 2014. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. PÁLFFY

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 195/8. KÉZIKÖNYV

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 195/8. KÉZIKÖNYV VÁLASZTÁSI FÜZETEK 195/8. KÉZIKÖNYV a szavazatszámláló bizottságok részére a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának lebonyolításához 2014. október 12. NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek

Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek Delegálás a választási bizottságokba A választási bizottságokba a választott tagokon felül tagot a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezet,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014.

TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásához A választójog Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 24., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 160. TÁJÉKOZTATÓ

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 160. TÁJÉKOZTATÓ VÁLASZTÁSI FÜZETEK 160. TÁJÉKOZTATÓ a szavazatszámláló bizottságok és a jegyzőkönyvvezetők részére az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választásán ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 188. KÉZIKÖNYV a szavazatszámláló bizottságok részére az Európai Parlament tagjainak választásához 2014. május 25.

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 188. KÉZIKÖNYV a szavazatszámláló bizottságok részére az Európai Parlament tagjainak választásához 2014. május 25. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 188. KÉZIKÖNYV a szavazatszámláló bizottságok részére az Európai Parlament tagjainak választásához 2014. május 25. NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 188. KÉZIKÖNYV a szavazatszámláló

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 147/3. TÁJÉKOZTATÓ. a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006.

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 147/3. TÁJÉKOZTATÓ. a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 147/3. TÁJÉKOZTATÓ a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. évi választásáról Budapest, 2006. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője:

Részletesebben

Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatának KÉPVISELŐINEK ÉS POLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁSA

Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatának KÉPVISELŐINEK ÉS POLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁSA Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatának KÉPVISELŐINEK ÉS POLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁSA Preambulum Ezen szabályozás célja, hogy a választópolgárok, a jelöltek és a jelölők, valamint

Részletesebben

29/2006. (V. 30.) BM rendelet

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. oldal 29/2006. (V. 30.) BM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

A MAGYAR RENDVÉDELMI KAR VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. I. Általános rendelkezések. Bizottságok

A MAGYAR RENDVÉDELMI KAR VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. I. Általános rendelkezések. Bizottságok MAGYAR RENDVÉDELMI KAR A MAGYAR RENDVÉDELMI KAR VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Készült a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Az Országgyűlés a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Bodor Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Bodor Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Munkáspárt (1082 Budapest, Baross utca 61.) kérelmezőknek, a Fejér Megyei Területi Választási

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA. (Érvényes 2015. július 10-től.)

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA. (Érvényes 2015. július 10-től.) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA (Érvényes 2015. július 10-től.) A jelen dokumentum tartalmazza a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (továbbiakban: BPMK) Alapszabályát, amely

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 164. SEGÉDLET. a jegyzők felkészüléséhez az országgyűlési képviselők 2010. évi választásán

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 164. SEGÉDLET. a jegyzők felkészüléséhez az országgyűlési képviselők 2010. évi választásán VÁLASZTÁSI FÜZETEK 164. SEGÉDLET a jegyzők felkészüléséhez az országgyűlési képviselők 2010. évi választásán ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 164. SEGÉDLET a jegyzők

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

2005. évi LXXVIII. törvény

2005. évi LXXVIII. törvény 2005. évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról (2010. január 1-ével hatályos szöveg) Az Országgyűlés annak érdekében, hogy biztosítsa

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. VI. fejezet. A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. VI. fejezet. A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137 VI. fejezet A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137 A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján a hallgatói jogviszonnyal

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat

I. Fejezet Az Önkormányzat Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (IX.27.) Önkormányzati rendelete Bátaapáti Község Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátaapáti Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

2016. évi törvény. a Magyar Pszichológus Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2016. évi törvény. a Magyar Pszichológus Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 1 Az Országgyűlés 2016. évi törvény a Magyar Pszichológus Kamaráról elismerve a pszichológusok jogát a szakmai önkormányzathoz, annak érdekében, hogy a pszichológusok közvetlenül és az általuk választott

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 21094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 162. szám Az igazságügyi miniszter 29/2015. (X. 30.) IM rendelete a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II.

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. című képzéshez A képzési program kódszáma: b8/2 A képzési program megnevezése: Agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

1/2012. (I. 9.) OBH Elnöki ajánlás

1/2012. (I. 9.) OBH Elnöki ajánlás 1/2012. (I. 9.) OBH Elnöki ajánlás a 2012 márciusában megalakuló Országos Bírói Tanács tagjait választó küldöttértekezlet résztvevőinek jelölési és választási szabályairól A bíróságok szervezetéről és

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási tevékenység jogszerűségének és szakszerűségének

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 1997. évi CLV. törvény 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről A 2016.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-14/2012/JT. Tárgy:jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre,

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre, 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól 2013.12.14

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 11/2011. (II.28.), 27/2011. (VI.24.) 29/2011. (VII.29.), 32/2011. (VIII.26.)

Részletesebben

SEGÉDLET a jegyzők felkészüléséhez a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán

SEGÉDLET a jegyzők felkészüléséhez a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán VÁLASZTÁSI FÜZETEK 172. SEGÉDLET a jegyzők felkészüléséhez a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - pályázat kiírására ingatlanhasznosítás

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSAI A 2002. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSAI A 2002. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSAI A 2002. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN A közös jelölt- és közös lista-állítással kapcsolatos egyes kérdésekről [1/2002. (II. 1.) OVB állásfoglalás]

Részletesebben

36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet

36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet az országgyőlési képviselık 2010. évi általános választása költségeinek normatíváiról, tételeirıl, elszámolási és belsı ellenırzési rendjérıl A választási eljárásról szóló

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Adatkezele si e s Adatbiztonsa gi Szaba lyzat

Adatkezele si e s Adatbiztonsa gi Szaba lyzat Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat Az http://www.iraspszichologia.hu weboldalt (a továbbiakban Íráspszichológia vagy Weboldal) Franyó Anna üzemelteti (székhely és postázási cím: 1076 Budapest, Garay

Részletesebben

Jogszabályi keretek összefoglalása polgári ügyszak

Jogszabályi keretek összefoglalása polgári ügyszak Jogszabályok listája Jogszabályi keretek összefoglalása polgári ügyszak 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz) 56/2008.(III.26.)

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY Elfogadva a Taggyűlés 6/ 2014 (V.19.) Tgy. sz. határozatával. A lábjegyzetben kurzív betűkkel a kamarai törvény kivonata olvasható. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DIMENZIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: Utolsó módosítás: 4/2013. (02.21.) számú Igazgatótanácsi határozattal 3/2015. (11.16.) számú Igazgatótanácsi

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

P á n d Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2002./II.12./ számú R E N D E L E T E. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

P á n d Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2002./II.12./ számú R E N D E L E T E. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről P á n d Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2002./II.12./ számú R E N D E L E T E A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Pánd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közakarat

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Választmánya a Semmelweis

Részletesebben