1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f"

Átírás

1 1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f Támogatott elemek Dokumentumok g 1 Tartalomjegyzék 2 Adatlap 3 Fajlagos költség alapján végzett költségszámítás (3.1. táblázat) 4 Beruházás pénzügyi forrásai (3.2. táblázat) 5 Pályázó nyilatkozatai 6 Csatlakozási dokumentum 7 Az önkormányzat(ok) képviselő-testületi határozata 8 Lerakóhely/befogadó üzemeltetőjének nyilatkozata 9 Kezelési engedéllyel rendelkező vállalkozás igazolása 10 Tulajdoni lap és ingatlan-nyilvántartási térkép 11 Engedélyek, kapcsolódó dokumentáció 1. Építési engedély, tételes költségkalkuláció, hulladékkezelési engedély, telephely-engedély 2. Vízjogi engedély 3. Befogadó (szennyvíztelep/leürítő hely) üzemeltetési engedélye 4. Környezetvédelmi hatóság határozata rekultivációs terv készítéséről * 5. Áttekintő és részletes helyszínrajz 6. Környezetvédelmi hatóság határozata környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzéséről 12 Árajánlat 13 Gesztor és társult önkormányzatok közötti megállapodás Kapacitás- ill. kihasználtság számítás 14 gépjármű beszerzésnél 1. Szelektív hulladékgyűjtő, -szállító jármű esetében 2. Települési folyékony hulladék szippantó, -szállító cél-jármű esetében 15 Befogadó műtárgy kapacitása 16 Egyéb dokumentumok *csak a települési folyékony hulladék szippantó-, szállító gépjárműre 6

2 A dokumentumok tartalma 2. Adatlap A támogatás tárgyának rövid tömör ismertetése keretében be kell mutatni - A hulladékgyűjtés, -szállítás, -kezelés jelenlegi helyzetét [szilárd (szelektíven gyűjtött és lerakóra szállított) valamint folyékony hulladék tekintetében is]: - kijelölt befogadó helye, megnevezése, szerződéskötés időpontja, - a gyűjtőedényzet típusa és ellátottsága, - szelektíven gyűjtött hulladék frakciói, - a jelenleg szállító gépjármű típusa, kapacitása, - a gyűjtés gyakorisága, - az ártalmatlanítás/kezelés helyi és térségi helyzete: lerakás/ürítés helye, a lerakó/ürítőhely tulajdonosa, üzemeltetője, a műszaki védelem szintje, - meglevő létesítmények, eszközök tulajdonviszonyai. - Hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének készítése esetén: - a település hulladékának jelenlegi ártalmatlanítás/kezelés helyi és térségi helyzete: lerakás/ürítés helye, a lerakó/ürítőhely tulajdonosa, üzemeltetője, a műszaki védelem szintje, - a rekultiválni tervezett hulladéklerakó helye, megnevezése, rövid leírása, - a rekultiválni tervezett hulladéklerakó, valamint meglévő létesítményeinek tulajdonviszonyai. - A beruházás(ok) rövid összefoglalása: - a gépek, eszközök, létesítmények műszaki paramétereinek tömör ismertetése, alkalmazásuk indoklása, - a helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges zsákok, edényzet beszerzésére történő pályázás esetén a) a szelektíven gyűjteni tervezett hulladék frakcióinak száma, fajtája (pl. a vegyesen gyűjtött hulladék mellett az összes csomagolási hulladék együttes szelektív gyűjtése egyetlen külön gyűjtőeszközben; vagy a vegyesen gyűjtött hulladék mellett a papír, műanyag stb. frakciók egymástól elkülönített gyűjtése külön-külön gyűjtőedényzetben; vagy/és a biohulladék szelektív gyűjtése külön gyűjtőedényzetben), b) a helyben történő gyűjtéshez beszerezni kívánt gyűjtőeszköz fajtája (zsák vagy edényzet), c) az ingatlanonként beszerezni kívánt szelektív gyűjtőeszköz száma, figyelembe véve az a) pont szerint meghatározott szelektíven gyűjteni kívánt frakciók számát. - a megvalósulással a közszolgáltatás színvonalában bekövetkező változások, - a megvalósuló szolgáltatás kapcsolata a helyi és térségi hulladékkezelési rendszerrel, - a fejlesztéssel a közszolgáltatás színvonalában bekövetkező változások. - A környezetvédelem területén megvalósuló eredmények. - A közszolgáltatási rendelet főbb adatai: száma, kelte. - A közszolgáltató megnevezése, feladata, különös tekintettel a pályázat tárgyára. A pályázathoz akkor is csak egy adatlapot kell kitölteni, ha az önkormányzat több támogatható elemre pályázik. 7

3 Az adatlapon az azonosító adatok mellett fel kell tüntetni a pályázat vonatkozásában nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra jogosult szervezetet, személyt címmel, telefonszámmal. 3. Fajlagos költség alapján végzett költségszámítás (3. melléklet 3.1. táblázat) A 2. mellékletben megadott fajlagos (a beruházás támogatásnál figyelembe vehető határ) értékeivel számított árból kiindulva kell meghatározni elemenként az összesített bruttó költséget (E Ft-ra kerekítve), ami a beruházás támogatható költségének határértéke. A fajlagos költségszámítást pályázható elemenként, azon belül eszközfajtánként kirészletezve a táblázat szerint kell elvégezni. Az egyes elemekre kiszámított fajlagos költség feletti többlet beruházási költséget saját forrással kell fedezni. 4. Beruházás pénzügyi forrásai (3. melléklet 3.2. táblázat) A táblázatot a fajlagos költségszámítás, illetve a beszerzett ajánlatok vagy a tervek tételes költségvetésének figyelembevételével kell kidolgozni. A társult pályázatok esetén településenként egy-egy táblát valamint a társulásra egy összesítő táblát is ki kell tölteni. Folyékony hulladékot befogadó műtárgy létesítése esetén az építési munkák költségszámítását tételes költségkalkuláció alapján kell elvégezni, míg az egyéb berendezéseknél a számításhoz a beszerzett ajánlatokat kell felhasználni. A támogatás maximumát a 2. mellékletben rögzített nettó fajlagos költségek fentiekben részletezett beruházási határérték-számításai alapján kapott összegekből az elemenkénti támogatási arány alkalmazásával kell kiszámítani. Ha a határköltségnél nagyobb a beruházási összeg, a többlet a 5. sorba kerül saját forrásként. Ha a határköltségnél alacsonyabb költséggel valósítható meg a beruházás, akkor a tényleges költség tekintendő a támogatási összeg kiszámítási alapjának, és az elemenkénti támogatási aránnyal ebből számítandó a támogatási összeg. 5. Pályázó nyilatkozatai A formanyomtatványon kell nyilatkozni - a beszerzett eszköz (5 évi) vagy gépjármű, építmény (10 évi) elidegenítési tilalmának tudomásulvételéről, - a szelektíven gyűjtött és gyűjteni szándékozott hulladékok fajtáiról, - a hulladékkezelési rendszerhez történő kapcsolódásról, illetve hulladékkezelési rendszer létrehozásáról, - a tevékenység fejlesztése miatt szükségessé váló közszolgáltatási rendelet-, ill. szerződésmódosítás vállalásáról, - a kizáró okok fennállásának hiányáról, a hulladék befogadásáról, - a nemzetközi és hazai források igénybevételéről (a nemzetközi/hazai forrásból az adott önkormányzat területén létrehozni kívánt létesítményekről, valamint az azokban való tulajdonosi részesedés mértékéről, - a szennyvíztisztítóra beszállított (a kapacitás 70%-át meghaladó) mennyiségről kiállított üzemeltetői igazolás nyilvántartásáról, - hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének elkészítése esetén arról, hogy a rekultivációs kiviteli tervet a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján készítik el, - arról, hogy a rekultivációs kiviteli terv elkészítését követően a környezetvédelmi hatóság által elfogadott terv alapján a rekultivációt ténylegesen elvégzik. 8

4 6. Csatlakozási dokumentum Amennyiben a működő rendszert nem a pályázó önkormányzat üzemelteti, vagy annak nem többségi tulajdonosa, akkor az érintett önkormányzatnak csatolnia kell az illetékes gazdálkodó szervezet nyilatkozatát a csatlakozás elfogadásáról, melynek tartalmaznia kell: a szolgáltatás vállalását, az üzemeltetés ismertetésével. 7. Az önkormányzat(ok) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület határozatáról készített hitelesített jegyzőkönyv-kivonat a beruházás tárgya, teljes összege, tervezett egyéb források, a saját rész vállalás rögzítésével egyéb források fedezetigazolásainak csatolásával az összegeket nemcsak százalékban, hanem E Ftértékben is megadva. 8. Lerakóhely/befogadó üzemeltetőjének nyilatkozata Települési szilárdhulladék-lerakó esetében a maradék hulladék befogadásáról, a lerakó műszaki védelmi szintjének, a környezetvédelmi engedély számának megadásával. Települési folyékony hulladék befogadása esetén a folyékony hulladék átvételi garanciája, amelyben az üzemeltető nyilatkozik - a hulladékkezelő szabad kapacitásáról, - az esetlegesen szükséges előkezelés módjáról, - arról hogy igazolást ad a beszállított hulladék mennyiségéről, - amelyben hozzájárul a szennyvíztisztító telep területén az új önkormányzati tulajdonú műtárgy létesítéséhez. 9. Kezelési engedéllyel rendelkező vállalkozás nyilatkozata a) elem esetén: Nyilatkozat a szelektíven gyűjtött hasznosítható hulladék átvételéről, amely tartalmazza a közszolgáltató kezelési engedélyének számát. Amennyiben a tényleges hasznosító nem a közszolgáltató, mellékelni kell az átvételi nyilatkozatot a hasznosítótól az átvételre tervezett mennyiség megjelölésével. c) elem esetén: A szennyvíztisztító üzemeltetőjének nyilatkozata arról, hogy: - jogosult az átvételre, - szerződést köt az önkormányzattal, amelyben hosszú távú (min. 6. éves) átvételt garantál, - a begyűjtött hulladék a jogszabályoknak megfelelően kerül kezelésre, - feladata a befogadó műtárgy üzemeltetése. d), e) elemek esetén: Nyilatkozat a települési hulladékszállítási tevékenység vállalásáról, amely tartalmazza a közszolgáltató kezelési engedélyének számát 10. Tulajdoni lap és ingatlan-nyilvántartási térkép A pályázó önkormányzat nevére kiállított, 30 napnál nem régebbi dokumentumok arról, hogy a létesítmény az önkormányzat per-, teher- és igénymentes ingatlanán valósul meg, kivéve a szennyvíztisztító telepen létesítendő befogadó műtárgy esetében. Hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének elkészítése támogatására történő pályázat esetében a pályázó önkormányzat 9

5 nevére kiállított, 30 napnál nem régebbi dokumentumok arról, hogy a hulladéklerakó az önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzat területén található. 11. Engedélyek, kapcsolódó dokumentáció c) elem esetén: 11.1 Építési engedélyköteles tevékenység esetén - a pályázó (ingatlantulajdonos) nevére kiállított eredeti, érvényes, jogerős építési engedély, - a hozzá tartozó műszaki, valamint technológiai leírás, - áttekintő és részletes helyszínrajz, - tételes költségkalkuláció (nem a fajlagos értékekkel számolt), - engedélyhez kötött (pl.: veszélyes) hulladékkezelés esetén a felügyelőségi engedélyek, - telephely-engedély Vízjogi engedély Befogadó (szennyvíztelep/leürítő hely) üzemeltetési engedélye. e) elem esetén: 11.3 Befogadó (szennyvíztelep/leürítő hely) üzemeltetési engedélye. f) elem esetén: 11.4 A környezetvédelmi hatóság által a környezetvédelmi felülvizsgálat eredménye alapján kiadott, a lerakó bezárásáról, valamint rekultivációs terv készítéséről szóló határozat másolata Áttekintő és részletes helyszínrajz. g) elem esetén: 11.5 Áttekintő és részletes helyszínrajz A környezetvédelmi hatóság által kiadott határozat másolata, mely a hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó kötelezettséget megállapítja. 12. Árajánlat Olyan ajánlatok fogadhatók el, amelyek műszaki specifikációt, szabvány-hivatkozást tartalmaznak, melynek alapján az eszköz alkalmassága megítélhető. 13. Gesztor és társult önkormányzatok közötti megállapodás A megállapodásnak tartalmaznia kell: - a társulás célját, - a gesztor önkormányzat nevét és gesztori feladatainak vállalását, - a társulásban résztvevő önkormányzatok adatait és felhatalmazásukat a gesztor részére, - a megszerezni kívánt közös tulajdon felosztását és költségének vállalását (ez nem helyettesíti a testületi önkormányzati határozatokat), - az üzemeltetés módját, - az összes résztvevő önkormányzat meghatalmazott képviselőjének bélyegzőjével ellátott aláírását. 10

6 14. Kapacitás- ill. kihasználtság számítás gépjármű beszerzésnél A gépjármű kapacitáskihasználtság számítása a heti 4 munkanap, továbbá a meglévő gépjárművek, egyéb pályázati előírások figyelembe vételével történjen. A lakosság számánál a település, társulás esetén a hulladékkezelés ellátására társult önkormányzatok állandó lakosait kell figyelembe venni 14.1 Szelektív hulladékgyűjtő, -szállító jármű esetében Speciális daruzott és hagyományos tömörítős gépjárműnél egyaránt feltétel a szelektív hulladékgyűjtéssel lekötött min. 70%-os kihasználtság bemutatása Korszerű települési folyékony hulladék szippantó, -szállító cél-jármű esetében Feltétel a kihasználtság min. 70%-os bemutatása a 80 1/fő/nap fajlagos hulladékmennyiség alapján. A települések nem csatornázott (hatósági igazolással alátámasztottan gyűjtővezetékkel el nem látott) ingatlanain keletkező folyékony hulladék kezelését oldják meg. Ennek meg nem felelő ingatlanok nem vonhatók be az ellátás megalapozására összeállított kapacitásszámításba még önkormányzati ingatlanok esetében sem. 15. Befogadó műtárgy kapacitása 15.1 Kapacitás számítás a tervezett térfogat, a számított beszállítás és a szennyvíztisztító szabad átvételi kapacitásának felhasználásával Keletkező hulladék felmérése, becslése az ellátatlan körzet értékelhető térképével. (A 14.3.) pontban meghatározott ingatlanok vehetők csak figyelembe!) 15.3 Igazolás - a pályázat tárgyát képező terület, településrész csatornázatlanságáról, - hogy csatornázásra még (pl. területfejlesztési) koncepció szintjén sem kerül sor 5 éven belül. 16. Egyéb dokumentumok Ha a pályázó a fentiekben nem említett egyéb dokumentációval is szeretné igényét alátámasztani. 11

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon.

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa:

Részletesebben

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Tószeg község kommunális hulladékának gyűjtése és szállítása.

Tószeg község kommunális hulladékának gyűjtése és szállítása. Tószeg község kommunális hulladékának gyűjtése és szállítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztés címe: A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette:

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Hatályos: 2013. október 31-től

Hatályos: 2013. október 31-től Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 13/2011.(XII.14.). 3/2012. (II.29.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

90/2013. (X. 7.) VM rendelet

90/2013. (X. 7.) VM rendelet (2013. október 9-től hatályos) 90/2013. (X. 7.) VM rendelet a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT.

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. Címzett: Hegyeshalom Polgármesteri Hivatal 9222 Hegyeshalom, Fő u. 134. Szőke László Polgármester Úr Feladó: Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet

6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet 6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben