Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS"

Átírás

1 Programozási nyelvek I. INO1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Alapvető programozási készségek elsajátítása a C programozási nyelv használatával. Magasabb szintű programozási nyelvek jellemzőinek, a program alkotóelemeinek megtanulása. A C programozási nyelv alap szintű elsajátítása. Magas-szintű programozási nyelvek kialakulása. A programozási nyelvek osztályozása: imperatív, deklaratív, speciális és más elvű nyelvek. Szintaxisleíró formális eszközök. Karakterkészlet. Lexikális elemek (szimbolikus nevek, címkék, megjegyzések, literálok). Változó, nevesített konstans. Adattípusok (beépített és programozói. egyszerű és összetett). Deklarációk. Mutatók és tömbök. Kifejezések. Végrehajtható utasítások. Értékadó, ugró, feltételes utasítások. Többirányú elágaztatás. Ciklusszervezési lehetőségek (elő-, hátultesztelő, feltételes, előírt lépésszámú). Kivételkezelés. Programegységek (eljárások, függvények, modul, blokk, unit, belefoglalt fájl, stb.). Paraméterkiértékelés, paraméterátadás. Hatáskör és élettartam. Fordítási egységek. Input-output műveletek, állományok kezelése. Egyszerű algoritmusok (keresés, rendezés, stb.) Juhász István, Kósa Márk, Pánovics János: C példatár, Panem, Simon Gyula: A programozás alapjai, Typotex Kiadó, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: A C programozási nyelv, Műszaki Kiadó, Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan: Programozzunk C nyelven, ComputerBooks, 1998.

2 Informatika és elektronika INO1002 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Falucskai János, főiskolai docens Megismertetni a hallgatókkal a számítógépek használatával kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Legyenek tisztában a számítógéppel kapcsolatos műszaki eszközök működési elvével, az információ és adat fogalmával, megjelenési formáival, tudják alkalmazni az ezzel kapcsolatos ismereteiket. Legyenek képesek elemi algoritmusok elkészítésére, tudjanak számrendszerek között konvertálni. Számítógépes alapismeretek: a számítógép elvi és fizikai felépítése, Neumann-elvek. Hardver elemek: processzor, memória, háttértárak, be- és kimeneti eszközök, számítógép architektúra. Az információ és az adat fogalma, az információ mérése, entrópia fajtái. Számrendszerek közötti konverzió, nevezetes számok közelítése. Adatok tárolása (logikai, aritmetikai, karakter, szöveg, nevezetes adatszerkezetek). Algoritmus fogalma, megjelenési formái, tár- és időbonyolultság. Elemi aritmetikai algoritmusok. 1. Aszalós László-Herendi Tamás: Algoritmusok, DE, Debrecen, Csala Péter: Informatika alapjai, Computer Books, Bp., Györfi László-Győri Sándor-Vajda István: Információ- és kódelmélet, TypoTex, Bp., Lipschutz, Seymour: Adatszerkezetek. Panem-McGraw-Hill, Budapest, Marton László-Fehérvári Arnold: Algoritmusok és adatstruktúrák. Novadat, Győr, 2002.

3 Matematika I. INO1003 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István, főiskolai tanár A tárgy célja, hogy hallgató átismételje a diszkrét matematikai és geometriai fogalmak és feladatok egy részét, valamint betekintsen a matematikai logika a gráfelmélet alapjaiba, azokat elemi szinten használni is tudja feladatok megoldás során. Diszkrét matematika: műveletek, műveletek tulajdonságai, alapvető algebrai struktúrák, példák, alkalmazások. Elemi algebrai azonosságok: két tag összegének (különbségének) négyzete, köbe. Az n-edik hatványok különbségének szorzattá alakítása. Egész számok oszthatósága, prímszám, összetett szám, prímtényezős alak, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja. Egyenletek megoldásai. Természetes számok, egész számok, racionális számok. A matematikai logika alapjai: logikai műveletek, igazságtáblázatok. Műveletek mátrixokkal. Binomiális és polinomiális tétel. Alapvető leszámlálási eljárások. Szitaformula. Rekurzív sorozatok. Gráfelméleti alapfogalmak. Speciális gráfok, tulajdonságaik. Euler-vonal, Hamilton-kör. Fák. Geometria: Térelemek kölcsönös helyzete, párhuzamossága. Szög, törött vonal, sokszög. Az irányítás szemléletes fogalma. Egybevágósági transzformációk síkban és térben. Egybevágó alakzatok. Szög mérése. Térelemek szöge, távolságuk. Merőleges vetítés. Párhuzamos szelők tétele, középpontos hasonlóság, hasonlósági transzformációk síkban és térben. Hasonló alakzatok. Elemi tételek háromszögre és sokszögre. Konvex halmazok, konvex burok. Geometriai vektorfogalom, bázis, koordináták. Skaláris, vektoriális és vegyes szorzás, geometriai jelentésük. Egyenesek és síkok egyenletei. 1. Kovács Zoltán: Geometria. Kossuth Egyetemi Kiadó, Kovács Zoltán: Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, Kurdics János: Diszkrét matematika, Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, Frank András: Gráfelmélet, ELTE egyetemi jegyzet,

4 Operációs rendszerek INO1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens A tárgy célja: megtanulni az operációs rendszerek felépítésének, működésének alapelveit. Ismerkedjenek meg a honi közoktatásban legelterjedtebb operációs rendszerek használatával. Az operációs rendszereket illető alapfogalmak: Hardver alapfogalmak az operációs rendszerek szemszögéből nézve: processzorok, operatív tárak, háttértárak, egyéb perifériák, megszakítási rendszer. Operációs rendszerek osztályozásai (egyfelhasználós, kötegelt multiprogramozott, idő-osztásos, tranzakciós, valós idejű, elosztott, hálózati). Operációs rendszerek komponensei, funkciói és szolgáltatásai: rendszer-adminisztráció (processzorütemezés, megszakítás-kezelés, szinkronizáció, folyamatvezérlés, tárkezelés, perifériakezelés, állománykezelés, működtetés, nyilvántartás, parancssor). Program-fejlesztési támogatás (szövegszerkesztők, fordítók, könyvtár-kezelés, szerkesztő, programtesztelést támogató eszközök, integrált programfejlesztői környezet). Alkalmazói támogatás (parancsnyelvi rendszer, grafikus felhasználói interfész, rendszerszolgáltatások, segédprogramkészlet, alkalmazói programcsomagok). Operációs rendszerek telepítése: hardver-követelmények áttekintése, hardver-illesztő programok beszerzése. Az operációs rendszerek használati jogosultsága. Virtuális gépek használata a közoktatásban. A mobil operációs rendszerek sajátosságai. 1. A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull: Operációs rendszerek, Panem, Budapest, A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne: Operating System Concepts, 7th ed, Wiley, Kiss B., Szalai M.: Windows 7 haladókönyv, Szak Kiadó, Budapest, Ubuntu Guide, illetve az aktuális webes Ubuntu dokumentáció

5 Matematika II. INO1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Gát György Tamás, egyetemi tanár A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatót a matematikai analízis alapvető fogalmaival és eredményeivel, illetve képes legyen alkalmazni ezeket a technikákat a valószínűségszámítás és a statisztika területén. Tegye képessé arra, hogy önállóan gondolkodva tudjon feladatokat megoldani, olyanokat, melyek illeszkednek az előadás anyagához. A tárgy általában véve felkészíti a hallgatót az önálló matematikai, elemző gondolkodásra. Logikai alapfogalmak, ítéletkalkulus, logikai törvények. Tételbizonyítási módszerek. Halmazok, halmazműveleti tulajdonságok. Relációk és tulajdonságai. Függvény fogalma, halmazok képe és ősképe, összetett és inverz függvény. Valós függvények tulajdonságai, elemi ábrázolási módszerek. A valós számok axiómarendszere, nevezetes egyenlőtlenségek, halmazok számossága. Számsorozatok és tulajdonságai (monotonitás, korlátosság, konvergencia). Tágabb értelemben vett konvergencia. Nevezetes sorozatok. Határértékszámítás. Határérték és egyenlőtlenségek. A sor fogalma, mértani sorok, tizedes törtek, konvergencia kritériumok. Függvények folytonossága, szakadási helyek, függvények határértéke, határérték a végtelenben. Valószínűségi mező, klasszikus úton megoldható feladatok, geometriai valószínűség. Feltételes valószínűség, a teljes valószínűség tétele, a Bayes-tétel, események függetlensége. Valószínűségi változók, eloszlásfüggvény. Nevezetes eloszlások. Statisztikai minta, mintavételezés. Intervallumbecslés. A hipotézisvizsgálat elemei. Nevezetes statisztikai eljárások. 1. Császár Á.: Valós analízis I., Tankönyvkiadó, Budapest, Leindler L., Schipp F.: Analízis I., ELTE egyetemi jegyzet, Rudin W: A matematikai analízis alapjai, Műszaki könyvkiadó, Budapest, Nagy M., Sztrik J., Tar L.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika feladatgyűjtemény. DE egyetemi jegyzet, Debrecen, Solt Gy.: Valószínűségszámítás. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 2006.

6 Multimédia INO1006 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Gát György Tamás, egyetemi tanár A hallgatók ismerkedjenek meg a multimédia alapjaival, lássák meg a jelentőségét, szerepét a mindennapi életben és számítástechnika különböző területein. Legyenek tisztába az elméleti alapjaival, készségszinten sajátítsák el az egyszerű multimédia elemek megalkotását. Tudjanak dönteni különböző választási lehetőségek esetén, ismerjék meg a multimédiás program alkotórészeinek tulajdonságait. Multimédia fogalma, modellje, fajtái, Digitális jelfeldolgozási alapok, alkalmazási területek, általános séma, adat- és média-tömörítési eljárások. A multimédia hardver elemei. Fájlformátumok, a multimédiás programmal szemben támasztott követelmények. Zene és képfeldolgozó szoftverek alkalmazása, videószerkesztés, zeneszerkesztés, multimédia szerkesztés. A dokumentumkészítő alkalmazások alapfogalmai és általános funkciói, tipikus dokumentumtípusok az oktatásban. 1. Holzinger, Andreas: A multimédia alapjai. Kiskapu Kft., Csánky Lajos: Multimédia PC-s környezetben, LSI Oktatóközpont, Tóth Dezső: Multimédia, LSI Oktatóközpont, 1996

7 Adatszerkezetek és algoritmusok INO1101 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a különböző adatszerkezetek sajátosságairól, a hozzájuk kötődő algoritmusokról és felhasználhatóságukról. Adatszerkezetek fogalma, osztályozása. Műveletek adatszerkezetekkel (létrehozás, bővítés, törlés, csere, rendezés, keresés, elérés, bejárás, feldolgozás). Adatszerkezetek ábrázolása (folyamatos és szétszórt) és reprezentációja. Adatszerkezetek implementációja. Adatszerkezetek alkalmazása. Absztrakt adatszerkezetek. Halmaz, multihalmaz, tömb, táblázat, lista, verem, sor, sztring, fa, háló, rekord. Állománykezelés. Műveletek állományokkal (létrehozás, módosítás, feldolgozás, újraszervezés, rendezés, elérés). Állományszerkezetek (egyszerű, összetett), láncolás és indexelés. 1. Marton László, Fehérvári Arnold: Algoritmusok és adatstruktúrák, Novadat, Győr, H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest: Algoritmusok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Bognár K.: Adatszerkezetek és algoritmusok. Egyetemi jegyzet. Debrecen, Járdán Tamás: Adatszerkezetek és algoritmusok, EKTF Líceum K., Eger, Lipshutz: Adatszerkezetek, Panem Kft. Budapest, D. E. Knuth: A számítógép programozás művészete I., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, D. E. Knuth: A számítógép programozás művészete III., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1994.

8 Programozási nyelvek II. INO1102 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens A tantárgy alapvető célja, hogy alapozó tárgyként folytassa számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek előző félévekben megkezdett megismertetését olyan szinten, hogy azt a hallgatók további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni. Ezen félév alapvető célkitűzése, hogy további gyakorlatokkal mélyítse a Java programozási nyelv ismeretét, megismertesse a programozási feladatok Java alapú megoldásának lépéseit, és bevezessen az objektum-orientált programozásba. Célkitűzését a tárgy az előző félévekben megszerzett C nyelvi tudásra alapozva, a Java nyelv megismertetésével éri el. A laborok anyaga folyamatosan követi az előadások tematikáját, azok megértését, elmélyítését támogatja. Az előző anyag (INO1001) rendszerező összefoglalása. Objektum-orientált programozás alapfogalmai, elvei, objektum fogalma. Osztály, egységbezárás, láthatóság és információrejtés fogalma. Tagváltozók és tagfüggvények. A Java nyelv kialakulása. A Java környezet és technológia alapelemei. Változók, típusok, vezérlési szerkezetek, eljárások. Objektum orientált programozás Java nyelven. Osztályok, példányok, konstruktorok. Hozzáférés megadása. Öröklődés, felülírás. Felületek és többszörös öröklődés. Csomagok és importálás. Grafikus felület megvalósítása AWT-vel. Eseményvezérlés AWT-vel. Kivételkezelés. I/O műveletek, csatorna és fájlkezelés. Szálkezelés Java-ban. Hálózatkezelés Java-ban. Relációs adatbázisok elérése JDBC-n keresztül. Grafikus felhasználói felületek készítése. Programok nyomkövetése, hibakeresése integrált fejlesztői környezetekben. 1. Nagy Gusztáv: Java programozás, Paller Gábor, Páskuj Attila: Bevezetés a programozásba a Java nyelven keresztül, Cadenhead R. Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt, Kiskapu, Angster Erzsébet: Objektumorientált Tervezés és Programozás JAVA I. és II. kötet, Kiskapu, Barry Burd: Java, Panem Könyvkiadó, Tantusz sorozat, 2012.

9 Alkalmazói rendszerek INO1103 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens Az alkalmazói szoftverek alapismereteinek áttekintése, valamint az alapvető, a mai világban mindennapi munkaeszköznek tekinthető alkalmazói szoftverek használatának kialakítása, ellenőrzése. Cél az, hogy a hallgatók ezeket a szoftvereszközöket rutinszerűen tudják használni, de összetett műveletek megtervezésére és elvégzésére is képesek legyenek a következő területeken: dokumentumkészítés, prezentációkészítés és -kivitelezés, táblázatkezelés. A szerkeszthető dokumentumok típusai: HTML, XML (sémák és transzlációk), XML-alapú dokumentumformátumok (ODF, stb.), LaTeX; valamint a DOC, és az ezeket szerkesztő szoftverek áttekintése. PDF készítése dokumentumból. Prezentációs és táblázatos dokumentumok formátumai. Alkalmazások közötti kommunikáció. A LibreOffice használata. A szövegszerkesztés alapfogalmai: karakter, bekezdés, szakasz, dokumentum. Karakterszintű formázási lehetőségek: szimbólumok, fontkészletek használata. Bekezdés- és szakaszszintű formázás. Képek beillesztése. Hivatkozások: lábjegyzet, képaláírás, hiperlink. Automatikus tartalomjegyzék- és tárgymutató készítés. Képletek szerkesztése. Sablonok használata. A prezentációkészítés alapfogalmai: bemutató, dia, animáció. Multimédia a prezentációban. Animációk készítése. Szintaxis-érzékeny szövegszerkesztők lehetőségei. HTML-szerkesztő szoftverek. Ingyenes honlap-tárhelyek használata. Modern webfejlesztő eszközök a böngészőkben. A HTML5 lehetőségei. A táblázatkezelés alapfogalmai. Adattípusok, hivatkozások, képletek és függvények. Sorozatok képzése. Automatikus és feltételes formázás. Adatbázis-jellegű függvények. Diagramok. Tömbműveletek. Kimutatások készítése. Űrlapok összeállítása. Makró-programozás és elsősorban matematikai algoritmusok megvalósítása táblázatkezelővel. Adatok feldolgozásának számítógépes eszközei: adatmodellek, alkalmazásuk alkalmazói rendszerekben, döntés-előkészítési, döntéstámogatási eszközök. Oktatóprogramok: Az írás, olvasás és rajzolás elsajátítására szolgáló számítógépes eszközökkel való megismerkedés. A számítógép, mint oktatási eszköz. Számítógépes oktatóprogramok osztályozása, tipikus oktatóprogramok felépítése. 1. Horváth S.: OpenOffice.org 3.0, BBS-INFO Kiadó, Budapest, G. Perry: Microsoft Office 200: minden egyben Kiskapu, Budapest, Devecz Ferenc és társai: Irány az ECDL - a középszintű érettségi Nemzeti Tankönyvkiadó, HTML5 introduction.

10 Robotika INO1104 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fazekas Szilárd Zsolt, főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg a robotok felépítésével, irányításával kapcsolatos alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati alkalmazásukat, sajátítsák el az oktatásban történő felhasználásuk módszereit. Robotok fejlesztésének áttekintése. Manipulátorok, mozgó járművek, érzékelők alkalmazási lehetőségei, programozási lehetőségei, Lego-robotok, robotok az oktatásban. LEGO elemekből autonóm mobil robotok és robotkarok építése, saját készítésű programokkal vezérlésük. Számítógépes mérések kérdései. Intelligens robotok, a NAO humanoid robot, vezérlése Coreographe környezetben. A Robocup nemzetközi versenysorozat. 1. Lakner Rozália, Hangos Katalin és Gerzson Miklós: Intelligens irányító rendszerek, Egyetemi tananyag, Typotex, Mester Gyula: Robotika, Egyetemi tananyag, Typotex, NAO reference v1.14, Aldebaran Robotics, ROBOTIC Curriculum for TETRIX and LEGO MINDSTORMS, Carnegie Mellon Robotics Academy, Xie, Ming, Fundamentals of Robotics: Linking Perception to Action (Machine Perception and Artificial Intelligence), World Scientific, Kiss Róbert, Badó Zsolt: Egyszerű robotika, National Instruments, 2010.

11 Algoritmizálás, adatmodellezés INO1105 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Dömösi Pál Béla, egyetemi tanár A közoktatásban kialakítandó algoritmikus szemlélet, adatmodellezési készség, számítógépes probléma-megoldási stratégiák elsajátítása és továbbadási képességének kialakítása. A számítógépes problémamegoldás elméleti és gyakorlati megalapozásának, az alapalgoritmusok és alapvető adatszerkezetek megismertetésének módszerei. Algoritmikus gondolkodás: algoritmusok megértése, végrehajtása, helyességének és alkalmazhatóságának belátása, tervezése, megvalósítása mások számára. Az algoritmizálás szintjei. Programozási alapfogalmak kialakításának, bevezetésének módszerei. Követelmények tisztázása, tervezés, kódolás, hibakeresés, tesztelés. Programozási tételek összetétele. Az algoritmusok tervezését és leírását segítő eszközök (folyamatábra, mondatszerű leírás) alkalmazásának módszertani vonatkozásai. Felülről lefelé tervezés, lépésenkénti finomítás módszere. A rekurzió szerepe a feladatmegoldásban. Minőségi, hatékonysági szempontok a programkészítésben. Konstruktivista programozási környezetek gyakorlása és oktatásban való használata. Adatmodellezés: a probléma megoldásához szükséges adatok körének meghatározása, ezen adathalmaz strukturálása, adatokból kinyert információ megjelenítése. Adatmodellezés: a probléma megoldásához szükséges adatok körének meghatározása, ezen adathalmaz strukturálása, adatokból kinyert információ megjelenítése. A hatékony feladatmegoldásokhoz szükséges adatszerkezetek kiválasztása. 1. Szlávi P., Zsakó L.: Informatikai kompetenciák: algoritmikus gondolkodás, INFODIDACT Informatika Szakmódszertani Konferencia, Szombathely, Hungary, április , konferencia-cd, Járdán T., Pomaházi S.: Adatszerkezetek és algoritmusok, EKTF Líceum Kiadó, Eger, Csőke L., Garamhegyi G.: A számítógép-programozás logikai alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, M. Kölling: Introduction to Programming with Greenfoot: Object-Oriented Programming in Java with Games and Simulations. Prentice Hall, Zsakó L. (összeállító): Programozási feladatok I-II, Kossuth Kiadó, 1997.

12 Adatbázisrendszerek INO1106 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fazekas Szilárd Zsolt, főiskolai docens Az adattárolás legelterjedtebb eszközének, a relációs adatbázisoknak a megismerése. Adatmodellezés és adatmanipuláció. Az adatbázisrendszerek és az adatbázis szemlélet kialakulása. A hagyományos adatkezelés problémái. Az adatbázisrendszerek kialakulásának történeti áttekintése. Az adatbázisrendszerek architektúrája az adatbázis-kezelés alapfogalmai. Adatdefiníció és adatmanipuláció, ezek nyelvi támogatása. A relációs adatmodell alapfogalmai. A relációs modellen alapuló adatmanipuláció: relációs algebra, relációs kalkulus, SQL. Adatbáziskezelés: Táblák és kapcsolatok létrehozása, módosítása, adatrögzítés. Integritási megszorítások definiálása és tulajdonságai. Lekérdezések készítése, adatmanipuláció. Többtáblás lekérdezések, beágyazott lekérdezések, csoportosító lekérdezések. Adatváltoztató (beszúró, törlő, frissítő) lekérdezések. Űrlapok és jelentések készítése, módosítása, tervező nézet használata. Adatok importálása és exportálása. Funkcionális függőségek és tulajdonságaik. Anomáliák. Normálformák. Létező webhelyek mögött álló adatbázisok elemzése. 1. J. D. Ullman, J. Widom: Adatbázisrendszerek (Alapvetés) 2. kiadás, Panem, Budapest, J. C. Meloni: Tanuljuk meg a MySQL használatát 24 óra alatt, Kiskapu Kiadó, Budapest, Kovács L.: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana, ComputerBooks, Budapest, Bártfai Barnabás: Adatbázis-kezelés BBS-Info Kft, Budapest, 2008.

13 Számítógépes szimulációk módszertana INO1107 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szolnoki Attila János, egyetemi tanár A természettudományos illetve tágabb értelemben a kvantitatív társadalom- és gazdaságtudományokban alkalmazott szimulációs módszertani alapok elsajátítása. A kurzus kitekintést nyújt az informatikai ismeretek lehetséges alkalmazási területeire. A szimulációs programok szerkezete, típusaik. Szimulációs programok felépítése, keretmodellek. Molekula-dinamikai szimulációk. Sztochasztikus módszerek, Monte Carlo szimulációk. Véletlenszám generálási algoritmusok, programnyelvi implementálásuk, tesztelési módszerek. Adatábrázolási módok, egy- és többdimenziós függvények. Véges méret effektusok, skálázás. Sejtautomata modellek. Ágens alapú (agent-based) szimulációk. Topológiák (rácsok és hálózatok) programnyelvi implementálása. Alkalmazások matematikai, fizikai, kémiai, biológia, ökológiai, közgazdasági, továbbá szociológiai problémákra. 3. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 1. Kun F.: Számítógépes modellezés és szimulációk (elektronikus jegyzet, 2011, TÁMOP /1/A) 2. Press, Flannery, Teukolsky and Vetterling: Numerical Recipes in C, Cambridge, Heermann: Computer Simulation Methods in Theoretical Physics, Springer, D. P. Landau and K. Binder: A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics, Cambridge, Newman and Barkema: Monte Carlo Methods in Statistical Physics, Oxford, 1999.

14 Problémamegoldó gondolkodás I. INO1108 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István, főiskolai tanár A tárgy célja, hogy hallgató megismerje a problémamegoldó gondolkodás tudományos alapjait, valamint tipikus példákon keresztül azok gyakorlati megvalósítását. Cél továbbá, hogy elmélyüljenek ismeretei a programozással kapcsolatban. Algoritmikus gondolkodás: algoritmusok megértése, végrehajtása, helyességének és alkalmazhatóságának belátása, tervezése, megvalósítása mások számára. Problémamegoldás, problémamegoldó gondolkodás: a problémamegoldási folyamat tervezése (Pólyai alapokon), automatizálható problémamegoldási folyamatok megvalósítása. Egyszerű, több ciklusos, függvényekre, osztályokra bontott alkalmazások készítése. A programkészítésen belül a tervezés és a megvalósítás éles szétválasztása. Programozási minták (specifikációs, algoritmus-, kód-, implementációs minták) szerinti problémamegoldás elkészítése. 1. Pólya György: A gondolkodás iskolája, Akkord Kiadó, Pólya György: A problémamegoldás iskolája I. Typotex Kiadó, Pólya György: A problémamegoldás iskolája II. Typotex Kiadó, Fried K., Simonovits M.: A problémamegoldás számítógépes iskolája, Typotex Kiadó, E. Freeman et. all.: Head First Design Patterns, O'Reilly, 2004.

15 A számítástechnika fejlődéstörténete INO1109 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin A tárgy célja, hogy áttekintést adjon az informatika (információs technológia) fejlődéstörténetének legfontosabb állomásairól. Az informatika, számítástechnika fejlődéstörténete: az ókori számolóeszközöktől napjainkon keresztül a várható jövőig. Az információtovábbítás története: a számolás története és a számolási segédeszközök. A számítógépek fejlődéstörténete PC történet. Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban (e-ügyintézés, e-kormányzat, e-áruházak, bankok, iskolák). Adatbiztonság, személyes adatok védelme. Jogi, etikai, pszichológiai és szociológiai vonatkozások. 1. H. H. Goldstine: A számítógép Pascaltól Neumannig, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Csajbók Zoltán: A számítástechnika története, ÉGSZI-Scola Alapítvány, Budapest, Raffai Mária: A hazai számítástechnika története, Alexander Alapítvány, 2005.

16 Programozás módszertana INO1110 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg a feladatok specifikálásának és a megoldási programok tervezésének, kódolásának, tesztelésének, hibakeresésének és javításának módszereit és eszközeit. Képesek legyenek a felhasználói környezetnek megfelelő hatékony és a minőségi elvárásoknak eleget tevő, dokumentált programot készíteni. Programtervezési elvek. Felhasználók elemzése. Programtervező eszközök. Algoritmusleíró eszközök. A program helyességének belátása. Programtesztelési módszerek és eszközök. A programok hatékonysága. A programok futási idejének, helyfoglalásának és bonyolultságának csökkentése. A grafikus felhasználói interfész tervezésének szempontjai. A színek használata. Hangok használata. Üzenetek tervezésének a szabályai. A műszaki dokumentáció elemei. A felhasználói dokumentáció elemei. A forráskód dokumentálása. Tesztelési módszerek, tesztdokumentáció. Különböző programozási paradigmák és programozási módszerek. 1. Zohar Manna: Programozáselmélet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szlávi, Temesvári, Zsakó: Módszeres programozás: A programkészítés technológiája, ELTE TTK, Budapest, Sike Sándor, Varga László: Szoftvertechnológia és UML, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Pap Gáborné, Szlávi Péter, Zsakó László: Módszeres programozás: Adattípusok, ELTE TTK, Budapest, Pap Gáborné, Szlávi Péter, Zsakó László: Módszeres programozás: Rekurzív típusok, ELTE TTK, Budapest, 1998.

17 Web-fejlesztés INO1111 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens A hallgatók megismertetése a statikus és dinamikus honlapok fejlesztésének elveivel és néhány elterjedt eszközével, fejlesztési munkákon keresztül. A HTML, XHTML, stíluslapok használatának; valamint PHP-értelmezéssel és adatbázis használatával dinamikussá tett webhelyek készítésének elsajátítása Web alapismeretek: böngésző, szerver, tárhely, HTTP-protokoll. A hipertext és a web születése. A statikus oldaltervezés eszközei: A HTML-nyelv verziói és azok elemei. Táblázatok, képek, űrlapok, térképek és metaelemek használata. A HTML és XHTML szabványok közötti különbségek. Web-tervezés: fix elrendezés, keretek, képmanipuláció, rétegek, maszkolás. Stíluslapok használatának elméleti háttere, a megjelenés és a tartalom leírásának elválasztása. CSS stíluslapok. Tipikus hibák és megoldásuk a honlapszerkesztésben. Ergonómiai kérdések és fontos tervezési szabályok. A weblapkészítés módszertana. A fejlesztőkörnyezet kialakítása: webszerver, PHP-értelmező és adatbáziskezelő telepítése, összehangolása. Szerveroldali programozás: PHP-programok. HTML kiíratás PHP-ből, speciális karakterek. Szerveroldali változók kezelése. A programkontroll eszközei. Fájlkezelés. Szövegalapú adatbázis-kezelés egy példán keresztül. Az adatbáziskezelő használata PHP-ből. Adatok megjelenítése: string-kezelés, képek kezelése. Tömbök, dátumok, mail, kosár kezelése. Kliensoldali programozás alapjai, Javascript programok. Néhány Javascript függvénykönyvtár. Az alkalmazások gyorsítása AJAX technológiával. 1. J. Nielsen: Web-design, Typotex, V. DeBolt: HTML és CSS webszerkesztés stílusosan, Kiskapu, J. C. Meloni: A PHP, a MySQL és az Apache használata, Panem, D. Barrett: Javascript webfejlesztőknek, Kossuth Kiadó, J. Eichorn: Az Ajax alapjai: JavaScript használata gazdag internetes alkalmazások kezeléséhez: könnyen is lehet!, Panem, 2008.

18 Informatikai versenyfeladatok INO1112 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Dömösi Pál Béla, egyetemi tanár A tantárgy elsajátításának célja a hallgatók megismertetése a hazai és nemzetközi informatikai versenyek feladataival, és a versenyeken történő részvétel előkészítése. Középiskolai versenyfeladatok áttekintése (Nemes Tihamér OKTV, Közép-Európai Informatikai Diákolimpia, Nemzetközi Informatikai Diákolimpia.) Egyetemisták és főiskolások számára kiírt hazai és nemzetközi versenyekre való felkészítés (ACM International Collegiate Programming Contest, 24 órás programozói csapatverseny; Imagine Cup Student Competition, Microsoft; Aizu International Programming Contest, 24 órás programozói és weblap készítő verseny, Aizu-Wakamatsu, Japán), a versenyeken történő részvétel menedzselése. A legjobb hallgatók részvétele országos informatikai versenyek lebonyolításában. 1. Zsakó László: Programozási feladatok tára I-III (NJSZT ). 2. D. Marx, B. Benedek: International 24-hour Programming Contest Problem Sets-BME, T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest: Algoritmusok. Műszaki Kiadó, Ivanyos G., Rónyai L., Szabó R.: Algoritmusok, TypoTex, 2003.

19 Távoktatás INO1201 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Nagy Zsolt, ügyvivő szakértő A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a távoktatáshoz szükséges feltétel rendszert, beleértve a hardver és szoftver környezetet. Megtanulják az e-learning célját és módszereit, hogy aztán képesek legyenek egy tananyag ilyen módszerekkel történő feldolgozására. Az információs, illetve kommunikációs eszközök tanulásban való alkalmazhatósága, kihívásai és fejlesztési lehetőségei; az egyes eszközök által fejleszthető kompetenciák, tanulási tapasztalatok; egy adott infokommunikációs terület fejlesztéseivel kapcsolatban egy tanulási környezet felállítása és egy tanulási folyamat végigvezetése. elektronikus oktatási segédanyagok, távoktatási technológiák felhasználási lehetőségei. A távoktatás fogalma. A távoktatási keretrendszer fogalma. Az e-learning és típusai. A hardver környezet. A távoktatási rendszer hálózati és munkaállomás (lokális környezeti) jellemzői. A jó távoktatási anyagok speciális vonásai. A Moodle rendszer. A távoktatási programok fejlesztésének fázisai. A probléma-elemzés folyamata. Tervezési és fejlesztési feladatok. Adat-előkészítés, tárolás, segédeszközök. Oldalak tartalmi és formai tervezése, elemzése, készítése. Multimédia fejlesztő eszközök. Az előállításhoz felhasználható programcsomagok. A multimédia alkalmazások kezelése távoktatási keretrendszerben. Multimédia elemek összeállítása a távoktatási tananyagokhoz. Alkalmazási mintapéldák elemzése. 1. Horváth Katalin: Távoktatási tananyagok fejlesztésének módszertani kérdései, Doktori értekezés, %20adatbzisa/Attachments/41/Horváth_Katalin_Ertekezes.pdf, Hegyesi Franciska: A kommunikációs interakciók szerepe egy keretrendszeren belül. - Multimédia az oktatásban konferencia, Budapest, Kovács Ilma: Új út a távoktatásban, Magyar Elektronikus Könyvtár, 4. Kovács Ilma: Az elektronikus tanulásrál, Holnap Kiadó, Rosenberg, Marc J.(2001): E-learning Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age, McGraw-Hill, 2001.

20 Szerzői rendszerek INO1202 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Iszály György Barna, főiskolai adjunktus A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a hagyományos médiumoktól eltérő, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségekkel, azok alkalmazásával a megismerési folyamatban. Elsajátítsák a tanulmányi problémának megfelelő médium kiválasztását és feldolgozását. Megismerjék a szerzői rendszerek tulajdonságait, erősségeit és gyengeségeit, illetve tanítási hasznukat. Megtanulják egy projekt elkészítésének főbb pontjait és azok legfőbb jellemzőit. A hallgatók ismerkedjenek meg olyan fejlesztői rendszerekkel, melyek lehetővé teszik számukra, hogy programozási ismeretek nélkül is létrehozhassanak multimédiás bemutatókat, mint például interaktív weboldal, bemutató, prezentáció, interaktív oktatóprogram. A tárgy keretében részletesebb ismeretet szerezzen a szerzői rendszerek típusairól, és megismerjen egy vagy több szerzői rendszert, mint például a Macromedia Authorware, Toolbook, Visual Basic vagy a Macromedia Director programok. 1. Wilson, Scott J.: Inside Macromedia Authorware 6, Cengage Learning, Dr. Berke József: ToolBook II Instructor a gyakorlatban, Keszthely, Farkas Csaba: A programozás alapjai Visual Basic.NET-ben, Jedlik Oktatási Stúdió Bt., Phil Gross : Macromedia Director 8 és Lingo - Könnyen is lehet, Panem Kft., 2002.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Bevezetés az informatikába ST1101 Meghirdetés féléve 1 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MINB011 220/v/5, os, ma dr. Kersner Róbert dr. Sárvári Csaba Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós és komplex számok).

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MŰVELTSÉGI TERÜLET 4-11. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE 9. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Tanítási hetek száma: 36 Összes óraszám egy tanévben 108 Témák Óraszám 1. Informatikai alapfogalmak 24 2. Operációs rendszer 10 3.

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata 5. évfolyam (32+4) Informatika 1. Az informatikai eszközök használata 6 óra Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. Adott informatikai

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika 1 1 1 1 Bevezető Az informatika

Részletesebben