Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS"

Átírás

1 Programozási nyelvek I. INO1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Alapvető programozási készségek elsajátítása a C programozási nyelv használatával. Magasabb szintű programozási nyelvek jellemzőinek, a program alkotóelemeinek megtanulása. A C programozási nyelv alap szintű elsajátítása. Magas-szintű programozási nyelvek kialakulása. A programozási nyelvek osztályozása: imperatív, deklaratív, speciális és más elvű nyelvek. Szintaxisleíró formális eszközök. Karakterkészlet. Lexikális elemek (szimbolikus nevek, címkék, megjegyzések, literálok). Változó, nevesített konstans. Adattípusok (beépített és programozói. egyszerű és összetett). Deklarációk. Mutatók és tömbök. Kifejezések. Végrehajtható utasítások. Értékadó, ugró, feltételes utasítások. Többirányú elágaztatás. Ciklusszervezési lehetőségek (elő-, hátultesztelő, feltételes, előírt lépésszámú). Kivételkezelés. Programegységek (eljárások, függvények, modul, blokk, unit, belefoglalt fájl, stb.). Paraméterkiértékelés, paraméterátadás. Hatáskör és élettartam. Fordítási egységek. Input-output műveletek, állományok kezelése. Egyszerű algoritmusok (keresés, rendezés, stb.) Juhász István, Kósa Márk, Pánovics János: C példatár, Panem, Simon Gyula: A programozás alapjai, Typotex Kiadó, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: A C programozási nyelv, Műszaki Kiadó, Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan: Programozzunk C nyelven, ComputerBooks, 1998.

2 Informatika és elektronika INO1002 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Falucskai János, főiskolai docens Megismertetni a hallgatókkal a számítógépek használatával kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Legyenek tisztában a számítógéppel kapcsolatos műszaki eszközök működési elvével, az információ és adat fogalmával, megjelenési formáival, tudják alkalmazni az ezzel kapcsolatos ismereteiket. Legyenek képesek elemi algoritmusok elkészítésére, tudjanak számrendszerek között konvertálni. Számítógépes alapismeretek: a számítógép elvi és fizikai felépítése, Neumann-elvek. Hardver elemek: processzor, memória, háttértárak, be- és kimeneti eszközök, számítógép architektúra. Az információ és az adat fogalma, az információ mérése, entrópia fajtái. Számrendszerek közötti konverzió, nevezetes számok közelítése. Adatok tárolása (logikai, aritmetikai, karakter, szöveg, nevezetes adatszerkezetek). Algoritmus fogalma, megjelenési formái, tár- és időbonyolultság. Elemi aritmetikai algoritmusok. 1. Aszalós László-Herendi Tamás: Algoritmusok, DE, Debrecen, Csala Péter: Informatika alapjai, Computer Books, Bp., Györfi László-Győri Sándor-Vajda István: Információ- és kódelmélet, TypoTex, Bp., Lipschutz, Seymour: Adatszerkezetek. Panem-McGraw-Hill, Budapest, Marton László-Fehérvári Arnold: Algoritmusok és adatstruktúrák. Novadat, Győr, 2002.

3 Matematika I. INO1003 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István, főiskolai tanár A tárgy célja, hogy hallgató átismételje a diszkrét matematikai és geometriai fogalmak és feladatok egy részét, valamint betekintsen a matematikai logika a gráfelmélet alapjaiba, azokat elemi szinten használni is tudja feladatok megoldás során. Diszkrét matematika: műveletek, műveletek tulajdonságai, alapvető algebrai struktúrák, példák, alkalmazások. Elemi algebrai azonosságok: két tag összegének (különbségének) négyzete, köbe. Az n-edik hatványok különbségének szorzattá alakítása. Egész számok oszthatósága, prímszám, összetett szám, prímtényezős alak, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja. Egyenletek megoldásai. Természetes számok, egész számok, racionális számok. A matematikai logika alapjai: logikai műveletek, igazságtáblázatok. Műveletek mátrixokkal. Binomiális és polinomiális tétel. Alapvető leszámlálási eljárások. Szitaformula. Rekurzív sorozatok. Gráfelméleti alapfogalmak. Speciális gráfok, tulajdonságaik. Euler-vonal, Hamilton-kör. Fák. Geometria: Térelemek kölcsönös helyzete, párhuzamossága. Szög, törött vonal, sokszög. Az irányítás szemléletes fogalma. Egybevágósági transzformációk síkban és térben. Egybevágó alakzatok. Szög mérése. Térelemek szöge, távolságuk. Merőleges vetítés. Párhuzamos szelők tétele, középpontos hasonlóság, hasonlósági transzformációk síkban és térben. Hasonló alakzatok. Elemi tételek háromszögre és sokszögre. Konvex halmazok, konvex burok. Geometriai vektorfogalom, bázis, koordináták. Skaláris, vektoriális és vegyes szorzás, geometriai jelentésük. Egyenesek és síkok egyenletei. 1. Kovács Zoltán: Geometria. Kossuth Egyetemi Kiadó, Kovács Zoltán: Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, Kurdics János: Diszkrét matematika, Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, Frank András: Gráfelmélet, ELTE egyetemi jegyzet,

4 Operációs rendszerek INO1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens A tárgy célja: megtanulni az operációs rendszerek felépítésének, működésének alapelveit. Ismerkedjenek meg a honi közoktatásban legelterjedtebb operációs rendszerek használatával. Az operációs rendszereket illető alapfogalmak: Hardver alapfogalmak az operációs rendszerek szemszögéből nézve: processzorok, operatív tárak, háttértárak, egyéb perifériák, megszakítási rendszer. Operációs rendszerek osztályozásai (egyfelhasználós, kötegelt multiprogramozott, idő-osztásos, tranzakciós, valós idejű, elosztott, hálózati). Operációs rendszerek komponensei, funkciói és szolgáltatásai: rendszer-adminisztráció (processzorütemezés, megszakítás-kezelés, szinkronizáció, folyamatvezérlés, tárkezelés, perifériakezelés, állománykezelés, működtetés, nyilvántartás, parancssor). Program-fejlesztési támogatás (szövegszerkesztők, fordítók, könyvtár-kezelés, szerkesztő, programtesztelést támogató eszközök, integrált programfejlesztői környezet). Alkalmazói támogatás (parancsnyelvi rendszer, grafikus felhasználói interfész, rendszerszolgáltatások, segédprogramkészlet, alkalmazói programcsomagok). Operációs rendszerek telepítése: hardver-követelmények áttekintése, hardver-illesztő programok beszerzése. Az operációs rendszerek használati jogosultsága. Virtuális gépek használata a közoktatásban. A mobil operációs rendszerek sajátosságai. 1. A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull: Operációs rendszerek, Panem, Budapest, A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne: Operating System Concepts, 7th ed, Wiley, Kiss B., Szalai M.: Windows 7 haladókönyv, Szak Kiadó, Budapest, Ubuntu Guide, illetve az aktuális webes Ubuntu dokumentáció

5 Matematika II. INO1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Gát György Tamás, egyetemi tanár A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatót a matematikai analízis alapvető fogalmaival és eredményeivel, illetve képes legyen alkalmazni ezeket a technikákat a valószínűségszámítás és a statisztika területén. Tegye képessé arra, hogy önállóan gondolkodva tudjon feladatokat megoldani, olyanokat, melyek illeszkednek az előadás anyagához. A tárgy általában véve felkészíti a hallgatót az önálló matematikai, elemző gondolkodásra. Logikai alapfogalmak, ítéletkalkulus, logikai törvények. Tételbizonyítási módszerek. Halmazok, halmazműveleti tulajdonságok. Relációk és tulajdonságai. Függvény fogalma, halmazok képe és ősképe, összetett és inverz függvény. Valós függvények tulajdonságai, elemi ábrázolási módszerek. A valós számok axiómarendszere, nevezetes egyenlőtlenségek, halmazok számossága. Számsorozatok és tulajdonságai (monotonitás, korlátosság, konvergencia). Tágabb értelemben vett konvergencia. Nevezetes sorozatok. Határértékszámítás. Határérték és egyenlőtlenségek. A sor fogalma, mértani sorok, tizedes törtek, konvergencia kritériumok. Függvények folytonossága, szakadási helyek, függvények határértéke, határérték a végtelenben. Valószínűségi mező, klasszikus úton megoldható feladatok, geometriai valószínűség. Feltételes valószínűség, a teljes valószínűség tétele, a Bayes-tétel, események függetlensége. Valószínűségi változók, eloszlásfüggvény. Nevezetes eloszlások. Statisztikai minta, mintavételezés. Intervallumbecslés. A hipotézisvizsgálat elemei. Nevezetes statisztikai eljárások. 1. Császár Á.: Valós analízis I., Tankönyvkiadó, Budapest, Leindler L., Schipp F.: Analízis I., ELTE egyetemi jegyzet, Rudin W: A matematikai analízis alapjai, Műszaki könyvkiadó, Budapest, Nagy M., Sztrik J., Tar L.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika feladatgyűjtemény. DE egyetemi jegyzet, Debrecen, Solt Gy.: Valószínűségszámítás. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 2006.

6 Multimédia INO1006 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Gát György Tamás, egyetemi tanár A hallgatók ismerkedjenek meg a multimédia alapjaival, lássák meg a jelentőségét, szerepét a mindennapi életben és számítástechnika különböző területein. Legyenek tisztába az elméleti alapjaival, készségszinten sajátítsák el az egyszerű multimédia elemek megalkotását. Tudjanak dönteni különböző választási lehetőségek esetén, ismerjék meg a multimédiás program alkotórészeinek tulajdonságait. Multimédia fogalma, modellje, fajtái, Digitális jelfeldolgozási alapok, alkalmazási területek, általános séma, adat- és média-tömörítési eljárások. A multimédia hardver elemei. Fájlformátumok, a multimédiás programmal szemben támasztott követelmények. Zene és képfeldolgozó szoftverek alkalmazása, videószerkesztés, zeneszerkesztés, multimédia szerkesztés. A dokumentumkészítő alkalmazások alapfogalmai és általános funkciói, tipikus dokumentumtípusok az oktatásban. 1. Holzinger, Andreas: A multimédia alapjai. Kiskapu Kft., Csánky Lajos: Multimédia PC-s környezetben, LSI Oktatóközpont, Tóth Dezső: Multimédia, LSI Oktatóközpont, 1996

7 Adatszerkezetek és algoritmusok INO1101 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a különböző adatszerkezetek sajátosságairól, a hozzájuk kötődő algoritmusokról és felhasználhatóságukról. Adatszerkezetek fogalma, osztályozása. Műveletek adatszerkezetekkel (létrehozás, bővítés, törlés, csere, rendezés, keresés, elérés, bejárás, feldolgozás). Adatszerkezetek ábrázolása (folyamatos és szétszórt) és reprezentációja. Adatszerkezetek implementációja. Adatszerkezetek alkalmazása. Absztrakt adatszerkezetek. Halmaz, multihalmaz, tömb, táblázat, lista, verem, sor, sztring, fa, háló, rekord. Állománykezelés. Műveletek állományokkal (létrehozás, módosítás, feldolgozás, újraszervezés, rendezés, elérés). Állományszerkezetek (egyszerű, összetett), láncolás és indexelés. 1. Marton László, Fehérvári Arnold: Algoritmusok és adatstruktúrák, Novadat, Győr, H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest: Algoritmusok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Bognár K.: Adatszerkezetek és algoritmusok. Egyetemi jegyzet. Debrecen, Járdán Tamás: Adatszerkezetek és algoritmusok, EKTF Líceum K., Eger, Lipshutz: Adatszerkezetek, Panem Kft. Budapest, D. E. Knuth: A számítógép programozás művészete I., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, D. E. Knuth: A számítógép programozás művészete III., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1994.

8 Programozási nyelvek II. INO1102 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens A tantárgy alapvető célja, hogy alapozó tárgyként folytassa számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek előző félévekben megkezdett megismertetését olyan szinten, hogy azt a hallgatók további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni. Ezen félév alapvető célkitűzése, hogy további gyakorlatokkal mélyítse a Java programozási nyelv ismeretét, megismertesse a programozási feladatok Java alapú megoldásának lépéseit, és bevezessen az objektum-orientált programozásba. Célkitűzését a tárgy az előző félévekben megszerzett C nyelvi tudásra alapozva, a Java nyelv megismertetésével éri el. A laborok anyaga folyamatosan követi az előadások tematikáját, azok megértését, elmélyítését támogatja. Az előző anyag (INO1001) rendszerező összefoglalása. Objektum-orientált programozás alapfogalmai, elvei, objektum fogalma. Osztály, egységbezárás, láthatóság és információrejtés fogalma. Tagváltozók és tagfüggvények. A Java nyelv kialakulása. A Java környezet és technológia alapelemei. Változók, típusok, vezérlési szerkezetek, eljárások. Objektum orientált programozás Java nyelven. Osztályok, példányok, konstruktorok. Hozzáférés megadása. Öröklődés, felülírás. Felületek és többszörös öröklődés. Csomagok és importálás. Grafikus felület megvalósítása AWT-vel. Eseményvezérlés AWT-vel. Kivételkezelés. I/O műveletek, csatorna és fájlkezelés. Szálkezelés Java-ban. Hálózatkezelés Java-ban. Relációs adatbázisok elérése JDBC-n keresztül. Grafikus felhasználói felületek készítése. Programok nyomkövetése, hibakeresése integrált fejlesztői környezetekben. 1. Nagy Gusztáv: Java programozás, Paller Gábor, Páskuj Attila: Bevezetés a programozásba a Java nyelven keresztül, Cadenhead R. Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt, Kiskapu, Angster Erzsébet: Objektumorientált Tervezés és Programozás JAVA I. és II. kötet, Kiskapu, Barry Burd: Java, Panem Könyvkiadó, Tantusz sorozat, 2012.

9 Alkalmazói rendszerek INO1103 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens Az alkalmazói szoftverek alapismereteinek áttekintése, valamint az alapvető, a mai világban mindennapi munkaeszköznek tekinthető alkalmazói szoftverek használatának kialakítása, ellenőrzése. Cél az, hogy a hallgatók ezeket a szoftvereszközöket rutinszerűen tudják használni, de összetett műveletek megtervezésére és elvégzésére is képesek legyenek a következő területeken: dokumentumkészítés, prezentációkészítés és -kivitelezés, táblázatkezelés. A szerkeszthető dokumentumok típusai: HTML, XML (sémák és transzlációk), XML-alapú dokumentumformátumok (ODF, stb.), LaTeX; valamint a DOC, és az ezeket szerkesztő szoftverek áttekintése. PDF készítése dokumentumból. Prezentációs és táblázatos dokumentumok formátumai. Alkalmazások közötti kommunikáció. A LibreOffice használata. A szövegszerkesztés alapfogalmai: karakter, bekezdés, szakasz, dokumentum. Karakterszintű formázási lehetőségek: szimbólumok, fontkészletek használata. Bekezdés- és szakaszszintű formázás. Képek beillesztése. Hivatkozások: lábjegyzet, képaláírás, hiperlink. Automatikus tartalomjegyzék- és tárgymutató készítés. Képletek szerkesztése. Sablonok használata. A prezentációkészítés alapfogalmai: bemutató, dia, animáció. Multimédia a prezentációban. Animációk készítése. Szintaxis-érzékeny szövegszerkesztők lehetőségei. HTML-szerkesztő szoftverek. Ingyenes honlap-tárhelyek használata. Modern webfejlesztő eszközök a böngészőkben. A HTML5 lehetőségei. A táblázatkezelés alapfogalmai. Adattípusok, hivatkozások, képletek és függvények. Sorozatok képzése. Automatikus és feltételes formázás. Adatbázis-jellegű függvények. Diagramok. Tömbműveletek. Kimutatások készítése. Űrlapok összeállítása. Makró-programozás és elsősorban matematikai algoritmusok megvalósítása táblázatkezelővel. Adatok feldolgozásának számítógépes eszközei: adatmodellek, alkalmazásuk alkalmazói rendszerekben, döntés-előkészítési, döntéstámogatási eszközök. Oktatóprogramok: Az írás, olvasás és rajzolás elsajátítására szolgáló számítógépes eszközökkel való megismerkedés. A számítógép, mint oktatási eszköz. Számítógépes oktatóprogramok osztályozása, tipikus oktatóprogramok felépítése. 1. Horváth S.: OpenOffice.org 3.0, BBS-INFO Kiadó, Budapest, G. Perry: Microsoft Office 200: minden egyben Kiskapu, Budapest, Devecz Ferenc és társai: Irány az ECDL - a középszintű érettségi Nemzeti Tankönyvkiadó, HTML5 introduction.

10 Robotika INO1104 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fazekas Szilárd Zsolt, főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg a robotok felépítésével, irányításával kapcsolatos alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati alkalmazásukat, sajátítsák el az oktatásban történő felhasználásuk módszereit. Robotok fejlesztésének áttekintése. Manipulátorok, mozgó járművek, érzékelők alkalmazási lehetőségei, programozási lehetőségei, Lego-robotok, robotok az oktatásban. LEGO elemekből autonóm mobil robotok és robotkarok építése, saját készítésű programokkal vezérlésük. Számítógépes mérések kérdései. Intelligens robotok, a NAO humanoid robot, vezérlése Coreographe környezetben. A Robocup nemzetközi versenysorozat. 1. Lakner Rozália, Hangos Katalin és Gerzson Miklós: Intelligens irányító rendszerek, Egyetemi tananyag, Typotex, Mester Gyula: Robotika, Egyetemi tananyag, Typotex, NAO reference v1.14, Aldebaran Robotics, ROBOTIC Curriculum for TETRIX and LEGO MINDSTORMS, Carnegie Mellon Robotics Academy, Xie, Ming, Fundamentals of Robotics: Linking Perception to Action (Machine Perception and Artificial Intelligence), World Scientific, Kiss Róbert, Badó Zsolt: Egyszerű robotika, National Instruments, 2010.

11 Algoritmizálás, adatmodellezés INO1105 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Dömösi Pál Béla, egyetemi tanár A közoktatásban kialakítandó algoritmikus szemlélet, adatmodellezési készség, számítógépes probléma-megoldási stratégiák elsajátítása és továbbadási képességének kialakítása. A számítógépes problémamegoldás elméleti és gyakorlati megalapozásának, az alapalgoritmusok és alapvető adatszerkezetek megismertetésének módszerei. Algoritmikus gondolkodás: algoritmusok megértése, végrehajtása, helyességének és alkalmazhatóságának belátása, tervezése, megvalósítása mások számára. Az algoritmizálás szintjei. Programozási alapfogalmak kialakításának, bevezetésének módszerei. Követelmények tisztázása, tervezés, kódolás, hibakeresés, tesztelés. Programozási tételek összetétele. Az algoritmusok tervezését és leírását segítő eszközök (folyamatábra, mondatszerű leírás) alkalmazásának módszertani vonatkozásai. Felülről lefelé tervezés, lépésenkénti finomítás módszere. A rekurzió szerepe a feladatmegoldásban. Minőségi, hatékonysági szempontok a programkészítésben. Konstruktivista programozási környezetek gyakorlása és oktatásban való használata. Adatmodellezés: a probléma megoldásához szükséges adatok körének meghatározása, ezen adathalmaz strukturálása, adatokból kinyert információ megjelenítése. Adatmodellezés: a probléma megoldásához szükséges adatok körének meghatározása, ezen adathalmaz strukturálása, adatokból kinyert információ megjelenítése. A hatékony feladatmegoldásokhoz szükséges adatszerkezetek kiválasztása. 1. Szlávi P., Zsakó L.: Informatikai kompetenciák: algoritmikus gondolkodás, INFODIDACT Informatika Szakmódszertani Konferencia, Szombathely, Hungary, április , konferencia-cd, Járdán T., Pomaházi S.: Adatszerkezetek és algoritmusok, EKTF Líceum Kiadó, Eger, Csőke L., Garamhegyi G.: A számítógép-programozás logikai alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, M. Kölling: Introduction to Programming with Greenfoot: Object-Oriented Programming in Java with Games and Simulations. Prentice Hall, Zsakó L. (összeállító): Programozási feladatok I-II, Kossuth Kiadó, 1997.

12 Adatbázisrendszerek INO1106 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fazekas Szilárd Zsolt, főiskolai docens Az adattárolás legelterjedtebb eszközének, a relációs adatbázisoknak a megismerése. Adatmodellezés és adatmanipuláció. Az adatbázisrendszerek és az adatbázis szemlélet kialakulása. A hagyományos adatkezelés problémái. Az adatbázisrendszerek kialakulásának történeti áttekintése. Az adatbázisrendszerek architektúrája az adatbázis-kezelés alapfogalmai. Adatdefiníció és adatmanipuláció, ezek nyelvi támogatása. A relációs adatmodell alapfogalmai. A relációs modellen alapuló adatmanipuláció: relációs algebra, relációs kalkulus, SQL. Adatbáziskezelés: Táblák és kapcsolatok létrehozása, módosítása, adatrögzítés. Integritási megszorítások definiálása és tulajdonságai. Lekérdezések készítése, adatmanipuláció. Többtáblás lekérdezések, beágyazott lekérdezések, csoportosító lekérdezések. Adatváltoztató (beszúró, törlő, frissítő) lekérdezések. Űrlapok és jelentések készítése, módosítása, tervező nézet használata. Adatok importálása és exportálása. Funkcionális függőségek és tulajdonságaik. Anomáliák. Normálformák. Létező webhelyek mögött álló adatbázisok elemzése. 1. J. D. Ullman, J. Widom: Adatbázisrendszerek (Alapvetés) 2. kiadás, Panem, Budapest, J. C. Meloni: Tanuljuk meg a MySQL használatát 24 óra alatt, Kiskapu Kiadó, Budapest, Kovács L.: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana, ComputerBooks, Budapest, Bártfai Barnabás: Adatbázis-kezelés BBS-Info Kft, Budapest, 2008.

13 Számítógépes szimulációk módszertana INO1107 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szolnoki Attila János, egyetemi tanár A természettudományos illetve tágabb értelemben a kvantitatív társadalom- és gazdaságtudományokban alkalmazott szimulációs módszertani alapok elsajátítása. A kurzus kitekintést nyújt az informatikai ismeretek lehetséges alkalmazási területeire. A szimulációs programok szerkezete, típusaik. Szimulációs programok felépítése, keretmodellek. Molekula-dinamikai szimulációk. Sztochasztikus módszerek, Monte Carlo szimulációk. Véletlenszám generálási algoritmusok, programnyelvi implementálásuk, tesztelési módszerek. Adatábrázolási módok, egy- és többdimenziós függvények. Véges méret effektusok, skálázás. Sejtautomata modellek. Ágens alapú (agent-based) szimulációk. Topológiák (rácsok és hálózatok) programnyelvi implementálása. Alkalmazások matematikai, fizikai, kémiai, biológia, ökológiai, közgazdasági, továbbá szociológiai problémákra. 3. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 1. Kun F.: Számítógépes modellezés és szimulációk (elektronikus jegyzet, 2011, TÁMOP /1/A) 2. Press, Flannery, Teukolsky and Vetterling: Numerical Recipes in C, Cambridge, Heermann: Computer Simulation Methods in Theoretical Physics, Springer, D. P. Landau and K. Binder: A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics, Cambridge, Newman and Barkema: Monte Carlo Methods in Statistical Physics, Oxford, 1999.

14 Problémamegoldó gondolkodás I. INO1108 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István, főiskolai tanár A tárgy célja, hogy hallgató megismerje a problémamegoldó gondolkodás tudományos alapjait, valamint tipikus példákon keresztül azok gyakorlati megvalósítását. Cél továbbá, hogy elmélyüljenek ismeretei a programozással kapcsolatban. Algoritmikus gondolkodás: algoritmusok megértése, végrehajtása, helyességének és alkalmazhatóságának belátása, tervezése, megvalósítása mások számára. Problémamegoldás, problémamegoldó gondolkodás: a problémamegoldási folyamat tervezése (Pólyai alapokon), automatizálható problémamegoldási folyamatok megvalósítása. Egyszerű, több ciklusos, függvényekre, osztályokra bontott alkalmazások készítése. A programkészítésen belül a tervezés és a megvalósítás éles szétválasztása. Programozási minták (specifikációs, algoritmus-, kód-, implementációs minták) szerinti problémamegoldás elkészítése. 1. Pólya György: A gondolkodás iskolája, Akkord Kiadó, Pólya György: A problémamegoldás iskolája I. Typotex Kiadó, Pólya György: A problémamegoldás iskolája II. Typotex Kiadó, Fried K., Simonovits M.: A problémamegoldás számítógépes iskolája, Typotex Kiadó, E. Freeman et. all.: Head First Design Patterns, O'Reilly, 2004.

15 A számítástechnika fejlődéstörténete INO1109 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin A tárgy célja, hogy áttekintést adjon az informatika (információs technológia) fejlődéstörténetének legfontosabb állomásairól. Az informatika, számítástechnika fejlődéstörténete: az ókori számolóeszközöktől napjainkon keresztül a várható jövőig. Az információtovábbítás története: a számolás története és a számolási segédeszközök. A számítógépek fejlődéstörténete PC történet. Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban (e-ügyintézés, e-kormányzat, e-áruházak, bankok, iskolák). Adatbiztonság, személyes adatok védelme. Jogi, etikai, pszichológiai és szociológiai vonatkozások. 1. H. H. Goldstine: A számítógép Pascaltól Neumannig, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Csajbók Zoltán: A számítástechnika története, ÉGSZI-Scola Alapítvány, Budapest, Raffai Mária: A hazai számítástechnika története, Alexander Alapítvány, 2005.

16 Programozás módszertana INO1110 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg a feladatok specifikálásának és a megoldási programok tervezésének, kódolásának, tesztelésének, hibakeresésének és javításának módszereit és eszközeit. Képesek legyenek a felhasználói környezetnek megfelelő hatékony és a minőségi elvárásoknak eleget tevő, dokumentált programot készíteni. Programtervezési elvek. Felhasználók elemzése. Programtervező eszközök. Algoritmusleíró eszközök. A program helyességének belátása. Programtesztelési módszerek és eszközök. A programok hatékonysága. A programok futási idejének, helyfoglalásának és bonyolultságának csökkentése. A grafikus felhasználói interfész tervezésének szempontjai. A színek használata. Hangok használata. Üzenetek tervezésének a szabályai. A műszaki dokumentáció elemei. A felhasználói dokumentáció elemei. A forráskód dokumentálása. Tesztelési módszerek, tesztdokumentáció. Különböző programozási paradigmák és programozási módszerek. 1. Zohar Manna: Programozáselmélet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szlávi, Temesvári, Zsakó: Módszeres programozás: A programkészítés technológiája, ELTE TTK, Budapest, Sike Sándor, Varga László: Szoftvertechnológia és UML, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Pap Gáborné, Szlávi Péter, Zsakó László: Módszeres programozás: Adattípusok, ELTE TTK, Budapest, Pap Gáborné, Szlávi Péter, Zsakó László: Módszeres programozás: Rekurzív típusok, ELTE TTK, Budapest, 1998.

17 Web-fejlesztés INO1111 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens A hallgatók megismertetése a statikus és dinamikus honlapok fejlesztésének elveivel és néhány elterjedt eszközével, fejlesztési munkákon keresztül. A HTML, XHTML, stíluslapok használatának; valamint PHP-értelmezéssel és adatbázis használatával dinamikussá tett webhelyek készítésének elsajátítása Web alapismeretek: böngésző, szerver, tárhely, HTTP-protokoll. A hipertext és a web születése. A statikus oldaltervezés eszközei: A HTML-nyelv verziói és azok elemei. Táblázatok, képek, űrlapok, térképek és metaelemek használata. A HTML és XHTML szabványok közötti különbségek. Web-tervezés: fix elrendezés, keretek, képmanipuláció, rétegek, maszkolás. Stíluslapok használatának elméleti háttere, a megjelenés és a tartalom leírásának elválasztása. CSS stíluslapok. Tipikus hibák és megoldásuk a honlapszerkesztésben. Ergonómiai kérdések és fontos tervezési szabályok. A weblapkészítés módszertana. A fejlesztőkörnyezet kialakítása: webszerver, PHP-értelmező és adatbáziskezelő telepítése, összehangolása. Szerveroldali programozás: PHP-programok. HTML kiíratás PHP-ből, speciális karakterek. Szerveroldali változók kezelése. A programkontroll eszközei. Fájlkezelés. Szövegalapú adatbázis-kezelés egy példán keresztül. Az adatbáziskezelő használata PHP-ből. Adatok megjelenítése: string-kezelés, képek kezelése. Tömbök, dátumok, mail, kosár kezelése. Kliensoldali programozás alapjai, Javascript programok. Néhány Javascript függvénykönyvtár. Az alkalmazások gyorsítása AJAX technológiával. 1. J. Nielsen: Web-design, Typotex, V. DeBolt: HTML és CSS webszerkesztés stílusosan, Kiskapu, J. C. Meloni: A PHP, a MySQL és az Apache használata, Panem, D. Barrett: Javascript webfejlesztőknek, Kossuth Kiadó, J. Eichorn: Az Ajax alapjai: JavaScript használata gazdag internetes alkalmazások kezeléséhez: könnyen is lehet!, Panem, 2008.

18 Informatikai versenyfeladatok INO1112 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Dömösi Pál Béla, egyetemi tanár A tantárgy elsajátításának célja a hallgatók megismertetése a hazai és nemzetközi informatikai versenyek feladataival, és a versenyeken történő részvétel előkészítése. Középiskolai versenyfeladatok áttekintése (Nemes Tihamér OKTV, Közép-Európai Informatikai Diákolimpia, Nemzetközi Informatikai Diákolimpia.) Egyetemisták és főiskolások számára kiírt hazai és nemzetközi versenyekre való felkészítés (ACM International Collegiate Programming Contest, 24 órás programozói csapatverseny; Imagine Cup Student Competition, Microsoft; Aizu International Programming Contest, 24 órás programozói és weblap készítő verseny, Aizu-Wakamatsu, Japán), a versenyeken történő részvétel menedzselése. A legjobb hallgatók részvétele országos informatikai versenyek lebonyolításában. 1. Zsakó László: Programozási feladatok tára I-III (NJSZT ). 2. D. Marx, B. Benedek: International 24-hour Programming Contest Problem Sets-BME, T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest: Algoritmusok. Műszaki Kiadó, Ivanyos G., Rónyai L., Szabó R.: Algoritmusok, TypoTex, 2003.

19 Távoktatás INO1201 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Nagy Zsolt, ügyvivő szakértő A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a távoktatáshoz szükséges feltétel rendszert, beleértve a hardver és szoftver környezetet. Megtanulják az e-learning célját és módszereit, hogy aztán képesek legyenek egy tananyag ilyen módszerekkel történő feldolgozására. Az információs, illetve kommunikációs eszközök tanulásban való alkalmazhatósága, kihívásai és fejlesztési lehetőségei; az egyes eszközök által fejleszthető kompetenciák, tanulási tapasztalatok; egy adott infokommunikációs terület fejlesztéseivel kapcsolatban egy tanulási környezet felállítása és egy tanulási folyamat végigvezetése. elektronikus oktatási segédanyagok, távoktatási technológiák felhasználási lehetőségei. A távoktatás fogalma. A távoktatási keretrendszer fogalma. Az e-learning és típusai. A hardver környezet. A távoktatási rendszer hálózati és munkaállomás (lokális környezeti) jellemzői. A jó távoktatási anyagok speciális vonásai. A Moodle rendszer. A távoktatási programok fejlesztésének fázisai. A probléma-elemzés folyamata. Tervezési és fejlesztési feladatok. Adat-előkészítés, tárolás, segédeszközök. Oldalak tartalmi és formai tervezése, elemzése, készítése. Multimédia fejlesztő eszközök. Az előállításhoz felhasználható programcsomagok. A multimédia alkalmazások kezelése távoktatási keretrendszerben. Multimédia elemek összeállítása a távoktatási tananyagokhoz. Alkalmazási mintapéldák elemzése. 1. Horváth Katalin: Távoktatási tananyagok fejlesztésének módszertani kérdései, Doktori értekezés, %20adatbzisa/Attachments/41/Horváth_Katalin_Ertekezes.pdf, Hegyesi Franciska: A kommunikációs interakciók szerepe egy keretrendszeren belül. - Multimédia az oktatásban konferencia, Budapest, Kovács Ilma: Új út a távoktatásban, Magyar Elektronikus Könyvtár, 4. Kovács Ilma: Az elektronikus tanulásrál, Holnap Kiadó, Rosenberg, Marc J.(2001): E-learning Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age, McGraw-Hill, 2001.

20 Szerzői rendszerek INO1202 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Iszály György Barna, főiskolai adjunktus A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a hagyományos médiumoktól eltérő, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségekkel, azok alkalmazásával a megismerési folyamatban. Elsajátítsák a tanulmányi problémának megfelelő médium kiválasztását és feldolgozását. Megismerjék a szerzői rendszerek tulajdonságait, erősségeit és gyengeségeit, illetve tanítási hasznukat. Megtanulják egy projekt elkészítésének főbb pontjait és azok legfőbb jellemzőit. A hallgatók ismerkedjenek meg olyan fejlesztői rendszerekkel, melyek lehetővé teszik számukra, hogy programozási ismeretek nélkül is létrehozhassanak multimédiás bemutatókat, mint például interaktív weboldal, bemutató, prezentáció, interaktív oktatóprogram. A tárgy keretében részletesebb ismeretet szerezzen a szerzői rendszerek típusairól, és megismerjen egy vagy több szerzői rendszert, mint például a Macromedia Authorware, Toolbook, Visual Basic vagy a Macromedia Director programok. 1. Wilson, Scott J.: Inside Macromedia Authorware 6, Cengage Learning, Dr. Berke József: ToolBook II Instructor a gyakorlatban, Keszthely, Farkas Csaba: A programozás alapjai Visual Basic.NET-ben, Jedlik Oktatási Stúdió Bt., Phil Gross : Macromedia Director 8 és Lingo - Könnyen is lehet, Panem Kft., 2002.

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja MI

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja MI Programozási nyelvek I. INO1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Alapvető programozási készségek

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika és elektronika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika és elektronika Tantárgy kódja Informatika és elektronika PMB1201 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Falucskai János, főiskolai docens Megismertetni a hallgatókkal a számítógépek

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata IKP-9010 Számítógépes számelmélet 1. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9011 Számítógépes számelmélet 2. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9021 Java technológiák IK Prog. Nyelv és Ford.programok Tsz. IKP-9030

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel farkascs@jos.hu Miről lesz szó? A JOS tankönyvcsaládjának bemutatása tervezési koncepciók Informatikai ismeretek a középiskolák részére Az informatikatanítás

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

A levelezős konzultációs rend formátuma

A levelezős konzultációs rend formátuma A levelezős konzultációs rend formátuma Programtervező informatikus Szak I. Évfolyam 2010/2011/2 Tanév/félév 02.04. 8.-11. PMB 1208 L Hálózati architektúrák és osztott rendszerek D7 11.-16. PMB 1205 L

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz (111 óra, 148 óra, 185 óra) A tanmenetben olyan órafelosztást adunk, amely alkalmazható mind a középszintû képzés (heti 3 vagy heti 4 óra), mind az emelt szintû képzés

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések. 1. Mi a programozás?

Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések. 1. Mi a programozás? Bevezetés Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések Forráskód Hibajegyzék p2p.wrox.com xiii xiii xiv xiv xvi xvii xviii

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok 1154-06 - Tartalommenedzser Elektronikus hírújságot tervez, szerkeszt és működtet WEB-lapok tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi Tematikus

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN

AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN Beregszászi István adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Bevezető Az informatikai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. 2. 3. 1.Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben Az informatikai eszközök működési elveinek

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben Tartalom Előszó 13 1. Halmazok; a matematikai logika elemei 15 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 15 1.2. Részhalmazok; komplementer halmaz 16 1.3. Halmazműveletek 17 1.4. A halmazok ekvivalenciája 20 1.5.

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette: Kupcsikné Fitus Ilona

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette: Kupcsikné Fitus Ilona Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette:

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben

Információs társadalom alapismeretek

Információs társadalom alapismeretek Tantárgy neve Információs társadalom alapismeretek Tantárgy kódja ITM1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Óraszám 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné

Részletesebben

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok.

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK egyetemi szintű közgazdasági programozó matematikus szakon A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. 2. Függvények, függvények folytonossága.

Részletesebben

Internet programozása. 1. előadás

Internet programozása. 1. előadás Internet programozása 1. előadás Áttekintés 1. Mi a PHP? 2. A PHP fejlődése 3. A PHP 4 újdonságai 4. Miért pont PHP? 5. A programfejlesztés eszközei 1. Mi a PHP? Egy makrókészlet volt, amely személyes

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Fejezetek a geometriából MT2401 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Az Ön cégétől árajánlatot kértek egy üzleti portál fejlesztésére, amelynek célja egy online áruház kialakítása. Az árajánlatkérés megválaszolásához munkaértekezletet tartanak, ahol Önnek egy vázlatos

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység címe órakeret 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 2. Geometria 30 óra 3. Számtan, algebra 32 óra Az

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam Batthyány Kázmér Gimnázium, 2004. 1 TARTALOM 11.osztály (222 óra)... 3 1. Gondolkodási műveletek (35 óra)... 3 2. Számelmélet, algebra (64 óra)... 3 3. Függvények,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

Informatika - emelt 11. évfolyam, 72 óra 12. évfolyam, 64 óra

Informatika - emelt 11. évfolyam, 72 óra 12. évfolyam, 64 óra Informatika - emelt 11. évfolyam, 72 óra 12. évfolyam, 64 óra Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson.

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Microsoft Access alapok

Microsoft Access alapok Microsoft Access alapok Képzési program Cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 23. (a) A tanfolyam célja (a képzés során megszerezhető kompetencia) A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már jártasságát szereztek

Részletesebben

PÉTERY KRISTÓF PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE

PÉTERY KRISTÓF PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE PÉTERY KRISTÓF PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE Tudományos folyóiratok 1. Az áteresztőképességi együttható meghatározása és értékének változásai Mélyépítéstudományi Szemle, Budapest, XXXII.évfolyam 11.szám, 1982.,

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Az adatbázisrendszerek világa

Az adatbázisrendszerek világa Az adatbázisrendszerek világa Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 1.1. Az adatbázisrendszerek fejlődése 1.2. Az adatbázis-kezelő rendszerek áttekintése

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. 2009. május 24-25.

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. 2009. május 24-25. Az informáci ció életútjatja Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet 2009. május 24-25. Mit oktassunk nem informatika szakos hallgatóknak? ( orvos, gyógyszerész, főiskolai: ápoló, gyógytornász,

Részletesebben

A Jövő Internet elméleti alapjai. Vaszil György Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

A Jövő Internet elméleti alapjai. Vaszil György Debreceni Egyetem, Informatikai Kar A Jövő Internet elméleti alapjai Vaszil György Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Kutatási témák Bizalmas adatok védelme, kriptográfiai protokollok DE IK Számítógéptudományi Tsz., MTA Atomki Informatikai

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben