Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS"

Átírás

1 Programozási nyelvek I. INO1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Alapvető programozási készségek elsajátítása a C programozási nyelv használatával. Magasabb szintű programozási nyelvek jellemzőinek, a program alkotóelemeinek megtanulása. A C programozási nyelv alap szintű elsajátítása. Magas-szintű programozási nyelvek kialakulása. A programozási nyelvek osztályozása: imperatív, deklaratív, speciális és más elvű nyelvek. Szintaxisleíró formális eszközök. Karakterkészlet. Lexikális elemek (szimbolikus nevek, címkék, megjegyzések, literálok). Változó, nevesített konstans. Adattípusok (beépített és programozói. egyszerű és összetett). Deklarációk. Mutatók és tömbök. Kifejezések. Végrehajtható utasítások. Értékadó, ugró, feltételes utasítások. Többirányú elágaztatás. Ciklusszervezési lehetőségek (elő-, hátultesztelő, feltételes, előírt lépésszámú). Kivételkezelés. Programegységek (eljárások, függvények, modul, blokk, unit, belefoglalt fájl, stb.). Paraméterkiértékelés, paraméterátadás. Hatáskör és élettartam. Fordítási egységek. Input-output műveletek, állományok kezelése. Egyszerű algoritmusok (keresés, rendezés, stb.) Juhász István, Kósa Márk, Pánovics János: C példatár, Panem, Simon Gyula: A programozás alapjai, Typotex Kiadó, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: A C programozási nyelv, Műszaki Kiadó, Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan: Programozzunk C nyelven, ComputerBooks, 1998.

2 Informatika és elektronika INO1002 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Falucskai János, főiskolai docens Megismertetni a hallgatókkal a számítógépek használatával kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Legyenek tisztában a számítógéppel kapcsolatos műszaki eszközök működési elvével, az információ és adat fogalmával, megjelenési formáival, tudják alkalmazni az ezzel kapcsolatos ismereteiket. Legyenek képesek elemi algoritmusok elkészítésére, tudjanak számrendszerek között konvertálni. Számítógépes alapismeretek: a számítógép elvi és fizikai felépítése, Neumann-elvek. Hardver elemek: processzor, memória, háttértárak, be- és kimeneti eszközök, számítógép architektúra. Az információ és az adat fogalma, az információ mérése, entrópia fajtái. Számrendszerek közötti konverzió, nevezetes számok közelítése. Adatok tárolása (logikai, aritmetikai, karakter, szöveg, nevezetes adatszerkezetek). Algoritmus fogalma, megjelenési formái, tár- és időbonyolultság. Elemi aritmetikai algoritmusok. 1. Aszalós László-Herendi Tamás: Algoritmusok, DE, Debrecen, Csala Péter: Informatika alapjai, Computer Books, Bp., Györfi László-Győri Sándor-Vajda István: Információ- és kódelmélet, TypoTex, Bp., Lipschutz, Seymour: Adatszerkezetek. Panem-McGraw-Hill, Budapest, Marton László-Fehérvári Arnold: Algoritmusok és adatstruktúrák. Novadat, Győr, 2002.

3 Matematika I. INO1003 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István, főiskolai tanár A tárgy célja, hogy hallgató átismételje a diszkrét matematikai és geometriai fogalmak és feladatok egy részét, valamint betekintsen a matematikai logika a gráfelmélet alapjaiba, azokat elemi szinten használni is tudja feladatok megoldás során. Diszkrét matematika: műveletek, műveletek tulajdonságai, alapvető algebrai struktúrák, példák, alkalmazások. Elemi algebrai azonosságok: két tag összegének (különbségének) négyzete, köbe. Az n-edik hatványok különbségének szorzattá alakítása. Egész számok oszthatósága, prímszám, összetett szám, prímtényezős alak, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja. Egyenletek megoldásai. Természetes számok, egész számok, racionális számok. A matematikai logika alapjai: logikai műveletek, igazságtáblázatok. Műveletek mátrixokkal. Binomiális és polinomiális tétel. Alapvető leszámlálási eljárások. Szitaformula. Rekurzív sorozatok. Gráfelméleti alapfogalmak. Speciális gráfok, tulajdonságaik. Euler-vonal, Hamilton-kör. Fák. Geometria: Térelemek kölcsönös helyzete, párhuzamossága. Szög, törött vonal, sokszög. Az irányítás szemléletes fogalma. Egybevágósági transzformációk síkban és térben. Egybevágó alakzatok. Szög mérése. Térelemek szöge, távolságuk. Merőleges vetítés. Párhuzamos szelők tétele, középpontos hasonlóság, hasonlósági transzformációk síkban és térben. Hasonló alakzatok. Elemi tételek háromszögre és sokszögre. Konvex halmazok, konvex burok. Geometriai vektorfogalom, bázis, koordináták. Skaláris, vektoriális és vegyes szorzás, geometriai jelentésük. Egyenesek és síkok egyenletei. 1. Kovács Zoltán: Geometria. Kossuth Egyetemi Kiadó, Kovács Zoltán: Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, Kurdics János: Diszkrét matematika, Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, Frank András: Gráfelmélet, ELTE egyetemi jegyzet,

4 Operációs rendszerek INO1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens A tárgy célja: megtanulni az operációs rendszerek felépítésének, működésének alapelveit. Ismerkedjenek meg a honi közoktatásban legelterjedtebb operációs rendszerek használatával. Az operációs rendszereket illető alapfogalmak: Hardver alapfogalmak az operációs rendszerek szemszögéből nézve: processzorok, operatív tárak, háttértárak, egyéb perifériák, megszakítási rendszer. Operációs rendszerek osztályozásai (egyfelhasználós, kötegelt multiprogramozott, idő-osztásos, tranzakciós, valós idejű, elosztott, hálózati). Operációs rendszerek komponensei, funkciói és szolgáltatásai: rendszer-adminisztráció (processzorütemezés, megszakítás-kezelés, szinkronizáció, folyamatvezérlés, tárkezelés, perifériakezelés, állománykezelés, működtetés, nyilvántartás, parancssor). Program-fejlesztési támogatás (szövegszerkesztők, fordítók, könyvtár-kezelés, szerkesztő, programtesztelést támogató eszközök, integrált programfejlesztői környezet). Alkalmazói támogatás (parancsnyelvi rendszer, grafikus felhasználói interfész, rendszerszolgáltatások, segédprogramkészlet, alkalmazói programcsomagok). Operációs rendszerek telepítése: hardver-követelmények áttekintése, hardver-illesztő programok beszerzése. Az operációs rendszerek használati jogosultsága. Virtuális gépek használata a közoktatásban. A mobil operációs rendszerek sajátosságai. 1. A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull: Operációs rendszerek, Panem, Budapest, A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne: Operating System Concepts, 7th ed, Wiley, Kiss B., Szalai M.: Windows 7 haladókönyv, Szak Kiadó, Budapest, Ubuntu Guide, illetve az aktuális webes Ubuntu dokumentáció

5 Matematika II. INO1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Gát György Tamás, egyetemi tanár A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatót a matematikai analízis alapvető fogalmaival és eredményeivel, illetve képes legyen alkalmazni ezeket a technikákat a valószínűségszámítás és a statisztika területén. Tegye képessé arra, hogy önállóan gondolkodva tudjon feladatokat megoldani, olyanokat, melyek illeszkednek az előadás anyagához. A tárgy általában véve felkészíti a hallgatót az önálló matematikai, elemző gondolkodásra. Logikai alapfogalmak, ítéletkalkulus, logikai törvények. Tételbizonyítási módszerek. Halmazok, halmazműveleti tulajdonságok. Relációk és tulajdonságai. Függvény fogalma, halmazok képe és ősképe, összetett és inverz függvény. Valós függvények tulajdonságai, elemi ábrázolási módszerek. A valós számok axiómarendszere, nevezetes egyenlőtlenségek, halmazok számossága. Számsorozatok és tulajdonságai (monotonitás, korlátosság, konvergencia). Tágabb értelemben vett konvergencia. Nevezetes sorozatok. Határértékszámítás. Határérték és egyenlőtlenségek. A sor fogalma, mértani sorok, tizedes törtek, konvergencia kritériumok. Függvények folytonossága, szakadási helyek, függvények határértéke, határérték a végtelenben. Valószínűségi mező, klasszikus úton megoldható feladatok, geometriai valószínűség. Feltételes valószínűség, a teljes valószínűség tétele, a Bayes-tétel, események függetlensége. Valószínűségi változók, eloszlásfüggvény. Nevezetes eloszlások. Statisztikai minta, mintavételezés. Intervallumbecslés. A hipotézisvizsgálat elemei. Nevezetes statisztikai eljárások. 1. Császár Á.: Valós analízis I., Tankönyvkiadó, Budapest, Leindler L., Schipp F.: Analízis I., ELTE egyetemi jegyzet, Rudin W: A matematikai analízis alapjai, Műszaki könyvkiadó, Budapest, Nagy M., Sztrik J., Tar L.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika feladatgyűjtemény. DE egyetemi jegyzet, Debrecen, Solt Gy.: Valószínűségszámítás. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 2006.

6 Multimédia INO1006 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Gát György Tamás, egyetemi tanár A hallgatók ismerkedjenek meg a multimédia alapjaival, lássák meg a jelentőségét, szerepét a mindennapi életben és számítástechnika különböző területein. Legyenek tisztába az elméleti alapjaival, készségszinten sajátítsák el az egyszerű multimédia elemek megalkotását. Tudjanak dönteni különböző választási lehetőségek esetén, ismerjék meg a multimédiás program alkotórészeinek tulajdonságait. Multimédia fogalma, modellje, fajtái, Digitális jelfeldolgozási alapok, alkalmazási területek, általános séma, adat- és média-tömörítési eljárások. A multimédia hardver elemei. Fájlformátumok, a multimédiás programmal szemben támasztott követelmények. Zene és képfeldolgozó szoftverek alkalmazása, videószerkesztés, zeneszerkesztés, multimédia szerkesztés. A dokumentumkészítő alkalmazások alapfogalmai és általános funkciói, tipikus dokumentumtípusok az oktatásban. 1. Holzinger, Andreas: A multimédia alapjai. Kiskapu Kft., Csánky Lajos: Multimédia PC-s környezetben, LSI Oktatóközpont, Tóth Dezső: Multimédia, LSI Oktatóközpont, 1996

7 Adatszerkezetek és algoritmusok INO1101 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a különböző adatszerkezetek sajátosságairól, a hozzájuk kötődő algoritmusokról és felhasználhatóságukról. Adatszerkezetek fogalma, osztályozása. Műveletek adatszerkezetekkel (létrehozás, bővítés, törlés, csere, rendezés, keresés, elérés, bejárás, feldolgozás). Adatszerkezetek ábrázolása (folyamatos és szétszórt) és reprezentációja. Adatszerkezetek implementációja. Adatszerkezetek alkalmazása. Absztrakt adatszerkezetek. Halmaz, multihalmaz, tömb, táblázat, lista, verem, sor, sztring, fa, háló, rekord. Állománykezelés. Műveletek állományokkal (létrehozás, módosítás, feldolgozás, újraszervezés, rendezés, elérés). Állományszerkezetek (egyszerű, összetett), láncolás és indexelés. 1. Marton László, Fehérvári Arnold: Algoritmusok és adatstruktúrák, Novadat, Győr, H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest: Algoritmusok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Bognár K.: Adatszerkezetek és algoritmusok. Egyetemi jegyzet. Debrecen, Járdán Tamás: Adatszerkezetek és algoritmusok, EKTF Líceum K., Eger, Lipshutz: Adatszerkezetek, Panem Kft. Budapest, D. E. Knuth: A számítógép programozás művészete I., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, D. E. Knuth: A számítógép programozás művészete III., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1994.

8 Programozási nyelvek II. INO1102 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens A tantárgy alapvető célja, hogy alapozó tárgyként folytassa számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek előző félévekben megkezdett megismertetését olyan szinten, hogy azt a hallgatók további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni. Ezen félév alapvető célkitűzése, hogy további gyakorlatokkal mélyítse a Java programozási nyelv ismeretét, megismertesse a programozási feladatok Java alapú megoldásának lépéseit, és bevezessen az objektum-orientált programozásba. Célkitűzését a tárgy az előző félévekben megszerzett C nyelvi tudásra alapozva, a Java nyelv megismertetésével éri el. A laborok anyaga folyamatosan követi az előadások tematikáját, azok megértését, elmélyítését támogatja. Az előző anyag (INO1001) rendszerező összefoglalása. Objektum-orientált programozás alapfogalmai, elvei, objektum fogalma. Osztály, egységbezárás, láthatóság és információrejtés fogalma. Tagváltozók és tagfüggvények. A Java nyelv kialakulása. A Java környezet és technológia alapelemei. Változók, típusok, vezérlési szerkezetek, eljárások. Objektum orientált programozás Java nyelven. Osztályok, példányok, konstruktorok. Hozzáférés megadása. Öröklődés, felülírás. Felületek és többszörös öröklődés. Csomagok és importálás. Grafikus felület megvalósítása AWT-vel. Eseményvezérlés AWT-vel. Kivételkezelés. I/O műveletek, csatorna és fájlkezelés. Szálkezelés Java-ban. Hálózatkezelés Java-ban. Relációs adatbázisok elérése JDBC-n keresztül. Grafikus felhasználói felületek készítése. Programok nyomkövetése, hibakeresése integrált fejlesztői környezetekben. 1. Nagy Gusztáv: Java programozás, Paller Gábor, Páskuj Attila: Bevezetés a programozásba a Java nyelven keresztül, Cadenhead R. Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt, Kiskapu, Angster Erzsébet: Objektumorientált Tervezés és Programozás JAVA I. és II. kötet, Kiskapu, Barry Burd: Java, Panem Könyvkiadó, Tantusz sorozat, 2012.

9 Alkalmazói rendszerek INO1103 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens Az alkalmazói szoftverek alapismereteinek áttekintése, valamint az alapvető, a mai világban mindennapi munkaeszköznek tekinthető alkalmazói szoftverek használatának kialakítása, ellenőrzése. Cél az, hogy a hallgatók ezeket a szoftvereszközöket rutinszerűen tudják használni, de összetett műveletek megtervezésére és elvégzésére is képesek legyenek a következő területeken: dokumentumkészítés, prezentációkészítés és -kivitelezés, táblázatkezelés. A szerkeszthető dokumentumok típusai: HTML, XML (sémák és transzlációk), XML-alapú dokumentumformátumok (ODF, stb.), LaTeX; valamint a DOC, és az ezeket szerkesztő szoftverek áttekintése. PDF készítése dokumentumból. Prezentációs és táblázatos dokumentumok formátumai. Alkalmazások közötti kommunikáció. A LibreOffice használata. A szövegszerkesztés alapfogalmai: karakter, bekezdés, szakasz, dokumentum. Karakterszintű formázási lehetőségek: szimbólumok, fontkészletek használata. Bekezdés- és szakaszszintű formázás. Képek beillesztése. Hivatkozások: lábjegyzet, képaláírás, hiperlink. Automatikus tartalomjegyzék- és tárgymutató készítés. Képletek szerkesztése. Sablonok használata. A prezentációkészítés alapfogalmai: bemutató, dia, animáció. Multimédia a prezentációban. Animációk készítése. Szintaxis-érzékeny szövegszerkesztők lehetőségei. HTML-szerkesztő szoftverek. Ingyenes honlap-tárhelyek használata. Modern webfejlesztő eszközök a böngészőkben. A HTML5 lehetőségei. A táblázatkezelés alapfogalmai. Adattípusok, hivatkozások, képletek és függvények. Sorozatok képzése. Automatikus és feltételes formázás. Adatbázis-jellegű függvények. Diagramok. Tömbműveletek. Kimutatások készítése. Űrlapok összeállítása. Makró-programozás és elsősorban matematikai algoritmusok megvalósítása táblázatkezelővel. Adatok feldolgozásának számítógépes eszközei: adatmodellek, alkalmazásuk alkalmazói rendszerekben, döntés-előkészítési, döntéstámogatási eszközök. Oktatóprogramok: Az írás, olvasás és rajzolás elsajátítására szolgáló számítógépes eszközökkel való megismerkedés. A számítógép, mint oktatási eszköz. Számítógépes oktatóprogramok osztályozása, tipikus oktatóprogramok felépítése. 1. Horváth S.: OpenOffice.org 3.0, BBS-INFO Kiadó, Budapest, G. Perry: Microsoft Office 200: minden egyben Kiskapu, Budapest, Devecz Ferenc és társai: Irány az ECDL - a középszintű érettségi Nemzeti Tankönyvkiadó, HTML5 introduction.

10 Robotika INO1104 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fazekas Szilárd Zsolt, főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg a robotok felépítésével, irányításával kapcsolatos alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati alkalmazásukat, sajátítsák el az oktatásban történő felhasználásuk módszereit. Robotok fejlesztésének áttekintése. Manipulátorok, mozgó járművek, érzékelők alkalmazási lehetőségei, programozási lehetőségei, Lego-robotok, robotok az oktatásban. LEGO elemekből autonóm mobil robotok és robotkarok építése, saját készítésű programokkal vezérlésük. Számítógépes mérések kérdései. Intelligens robotok, a NAO humanoid robot, vezérlése Coreographe környezetben. A Robocup nemzetközi versenysorozat. 1. Lakner Rozália, Hangos Katalin és Gerzson Miklós: Intelligens irányító rendszerek, Egyetemi tananyag, Typotex, Mester Gyula: Robotika, Egyetemi tananyag, Typotex, NAO reference v1.14, Aldebaran Robotics, ROBOTIC Curriculum for TETRIX and LEGO MINDSTORMS, Carnegie Mellon Robotics Academy, Xie, Ming, Fundamentals of Robotics: Linking Perception to Action (Machine Perception and Artificial Intelligence), World Scientific, Kiss Róbert, Badó Zsolt: Egyszerű robotika, National Instruments, 2010.

11 Algoritmizálás, adatmodellezés INO1105 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Dömösi Pál Béla, egyetemi tanár A közoktatásban kialakítandó algoritmikus szemlélet, adatmodellezési készség, számítógépes probléma-megoldási stratégiák elsajátítása és továbbadási képességének kialakítása. A számítógépes problémamegoldás elméleti és gyakorlati megalapozásának, az alapalgoritmusok és alapvető adatszerkezetek megismertetésének módszerei. Algoritmikus gondolkodás: algoritmusok megértése, végrehajtása, helyességének és alkalmazhatóságának belátása, tervezése, megvalósítása mások számára. Az algoritmizálás szintjei. Programozási alapfogalmak kialakításának, bevezetésének módszerei. Követelmények tisztázása, tervezés, kódolás, hibakeresés, tesztelés. Programozási tételek összetétele. Az algoritmusok tervezését és leírását segítő eszközök (folyamatábra, mondatszerű leírás) alkalmazásának módszertani vonatkozásai. Felülről lefelé tervezés, lépésenkénti finomítás módszere. A rekurzió szerepe a feladatmegoldásban. Minőségi, hatékonysági szempontok a programkészítésben. Konstruktivista programozási környezetek gyakorlása és oktatásban való használata. Adatmodellezés: a probléma megoldásához szükséges adatok körének meghatározása, ezen adathalmaz strukturálása, adatokból kinyert információ megjelenítése. Adatmodellezés: a probléma megoldásához szükséges adatok körének meghatározása, ezen adathalmaz strukturálása, adatokból kinyert információ megjelenítése. A hatékony feladatmegoldásokhoz szükséges adatszerkezetek kiválasztása. 1. Szlávi P., Zsakó L.: Informatikai kompetenciák: algoritmikus gondolkodás, INFODIDACT Informatika Szakmódszertani Konferencia, Szombathely, Hungary, április , konferencia-cd, Járdán T., Pomaházi S.: Adatszerkezetek és algoritmusok, EKTF Líceum Kiadó, Eger, Csőke L., Garamhegyi G.: A számítógép-programozás logikai alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, M. Kölling: Introduction to Programming with Greenfoot: Object-Oriented Programming in Java with Games and Simulations. Prentice Hall, Zsakó L. (összeállító): Programozási feladatok I-II, Kossuth Kiadó, 1997.

12 Adatbázisrendszerek INO1106 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fazekas Szilárd Zsolt, főiskolai docens Az adattárolás legelterjedtebb eszközének, a relációs adatbázisoknak a megismerése. Adatmodellezés és adatmanipuláció. Az adatbázisrendszerek és az adatbázis szemlélet kialakulása. A hagyományos adatkezelés problémái. Az adatbázisrendszerek kialakulásának történeti áttekintése. Az adatbázisrendszerek architektúrája az adatbázis-kezelés alapfogalmai. Adatdefiníció és adatmanipuláció, ezek nyelvi támogatása. A relációs adatmodell alapfogalmai. A relációs modellen alapuló adatmanipuláció: relációs algebra, relációs kalkulus, SQL. Adatbáziskezelés: Táblák és kapcsolatok létrehozása, módosítása, adatrögzítés. Integritási megszorítások definiálása és tulajdonságai. Lekérdezések készítése, adatmanipuláció. Többtáblás lekérdezések, beágyazott lekérdezések, csoportosító lekérdezések. Adatváltoztató (beszúró, törlő, frissítő) lekérdezések. Űrlapok és jelentések készítése, módosítása, tervező nézet használata. Adatok importálása és exportálása. Funkcionális függőségek és tulajdonságaik. Anomáliák. Normálformák. Létező webhelyek mögött álló adatbázisok elemzése. 1. J. D. Ullman, J. Widom: Adatbázisrendszerek (Alapvetés) 2. kiadás, Panem, Budapest, J. C. Meloni: Tanuljuk meg a MySQL használatát 24 óra alatt, Kiskapu Kiadó, Budapest, Kovács L.: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana, ComputerBooks, Budapest, Bártfai Barnabás: Adatbázis-kezelés BBS-Info Kft, Budapest, 2008.

13 Számítógépes szimulációk módszertana INO1107 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szolnoki Attila János, egyetemi tanár A természettudományos illetve tágabb értelemben a kvantitatív társadalom- és gazdaságtudományokban alkalmazott szimulációs módszertani alapok elsajátítása. A kurzus kitekintést nyújt az informatikai ismeretek lehetséges alkalmazási területeire. A szimulációs programok szerkezete, típusaik. Szimulációs programok felépítése, keretmodellek. Molekula-dinamikai szimulációk. Sztochasztikus módszerek, Monte Carlo szimulációk. Véletlenszám generálási algoritmusok, programnyelvi implementálásuk, tesztelési módszerek. Adatábrázolási módok, egy- és többdimenziós függvények. Véges méret effektusok, skálázás. Sejtautomata modellek. Ágens alapú (agent-based) szimulációk. Topológiák (rácsok és hálózatok) programnyelvi implementálása. Alkalmazások matematikai, fizikai, kémiai, biológia, ökológiai, közgazdasági, továbbá szociológiai problémákra. 3. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 1. Kun F.: Számítógépes modellezés és szimulációk (elektronikus jegyzet, 2011, TÁMOP /1/A) 2. Press, Flannery, Teukolsky and Vetterling: Numerical Recipes in C, Cambridge, Heermann: Computer Simulation Methods in Theoretical Physics, Springer, D. P. Landau and K. Binder: A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics, Cambridge, Newman and Barkema: Monte Carlo Methods in Statistical Physics, Oxford, 1999.

14 Problémamegoldó gondolkodás I. INO1108 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István, főiskolai tanár A tárgy célja, hogy hallgató megismerje a problémamegoldó gondolkodás tudományos alapjait, valamint tipikus példákon keresztül azok gyakorlati megvalósítását. Cél továbbá, hogy elmélyüljenek ismeretei a programozással kapcsolatban. Algoritmikus gondolkodás: algoritmusok megértése, végrehajtása, helyességének és alkalmazhatóságának belátása, tervezése, megvalósítása mások számára. Problémamegoldás, problémamegoldó gondolkodás: a problémamegoldási folyamat tervezése (Pólyai alapokon), automatizálható problémamegoldási folyamatok megvalósítása. Egyszerű, több ciklusos, függvényekre, osztályokra bontott alkalmazások készítése. A programkészítésen belül a tervezés és a megvalósítás éles szétválasztása. Programozási minták (specifikációs, algoritmus-, kód-, implementációs minták) szerinti problémamegoldás elkészítése. 1. Pólya György: A gondolkodás iskolája, Akkord Kiadó, Pólya György: A problémamegoldás iskolája I. Typotex Kiadó, Pólya György: A problémamegoldás iskolája II. Typotex Kiadó, Fried K., Simonovits M.: A problémamegoldás számítógépes iskolája, Typotex Kiadó, E. Freeman et. all.: Head First Design Patterns, O'Reilly, 2004.

15 A számítástechnika fejlődéstörténete INO1109 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin A tárgy célja, hogy áttekintést adjon az informatika (információs technológia) fejlődéstörténetének legfontosabb állomásairól. Az informatika, számítástechnika fejlődéstörténete: az ókori számolóeszközöktől napjainkon keresztül a várható jövőig. Az információtovábbítás története: a számolás története és a számolási segédeszközök. A számítógépek fejlődéstörténete PC történet. Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban (e-ügyintézés, e-kormányzat, e-áruházak, bankok, iskolák). Adatbiztonság, személyes adatok védelme. Jogi, etikai, pszichológiai és szociológiai vonatkozások. 1. H. H. Goldstine: A számítógép Pascaltól Neumannig, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Csajbók Zoltán: A számítástechnika története, ÉGSZI-Scola Alapítvány, Budapest, Raffai Mária: A hazai számítástechnika története, Alexander Alapítvány, 2005.

16 Programozás módszertana INO1110 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg a feladatok specifikálásának és a megoldási programok tervezésének, kódolásának, tesztelésének, hibakeresésének és javításának módszereit és eszközeit. Képesek legyenek a felhasználói környezetnek megfelelő hatékony és a minőségi elvárásoknak eleget tevő, dokumentált programot készíteni. Programtervezési elvek. Felhasználók elemzése. Programtervező eszközök. Algoritmusleíró eszközök. A program helyességének belátása. Programtesztelési módszerek és eszközök. A programok hatékonysága. A programok futási idejének, helyfoglalásának és bonyolultságának csökkentése. A grafikus felhasználói interfész tervezésének szempontjai. A színek használata. Hangok használata. Üzenetek tervezésének a szabályai. A műszaki dokumentáció elemei. A felhasználói dokumentáció elemei. A forráskód dokumentálása. Tesztelési módszerek, tesztdokumentáció. Különböző programozási paradigmák és programozási módszerek. 1. Zohar Manna: Programozáselmélet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szlávi, Temesvári, Zsakó: Módszeres programozás: A programkészítés technológiája, ELTE TTK, Budapest, Sike Sándor, Varga László: Szoftvertechnológia és UML, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Pap Gáborné, Szlávi Péter, Zsakó László: Módszeres programozás: Adattípusok, ELTE TTK, Budapest, Pap Gáborné, Szlávi Péter, Zsakó László: Módszeres programozás: Rekurzív típusok, ELTE TTK, Budapest, 1998.

17 Web-fejlesztés INO1111 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens A hallgatók megismertetése a statikus és dinamikus honlapok fejlesztésének elveivel és néhány elterjedt eszközével, fejlesztési munkákon keresztül. A HTML, XHTML, stíluslapok használatának; valamint PHP-értelmezéssel és adatbázis használatával dinamikussá tett webhelyek készítésének elsajátítása Web alapismeretek: böngésző, szerver, tárhely, HTTP-protokoll. A hipertext és a web születése. A statikus oldaltervezés eszközei: A HTML-nyelv verziói és azok elemei. Táblázatok, képek, űrlapok, térképek és metaelemek használata. A HTML és XHTML szabványok közötti különbségek. Web-tervezés: fix elrendezés, keretek, képmanipuláció, rétegek, maszkolás. Stíluslapok használatának elméleti háttere, a megjelenés és a tartalom leírásának elválasztása. CSS stíluslapok. Tipikus hibák és megoldásuk a honlapszerkesztésben. Ergonómiai kérdések és fontos tervezési szabályok. A weblapkészítés módszertana. A fejlesztőkörnyezet kialakítása: webszerver, PHP-értelmező és adatbáziskezelő telepítése, összehangolása. Szerveroldali programozás: PHP-programok. HTML kiíratás PHP-ből, speciális karakterek. Szerveroldali változók kezelése. A programkontroll eszközei. Fájlkezelés. Szövegalapú adatbázis-kezelés egy példán keresztül. Az adatbáziskezelő használata PHP-ből. Adatok megjelenítése: string-kezelés, képek kezelése. Tömbök, dátumok, mail, kosár kezelése. Kliensoldali programozás alapjai, Javascript programok. Néhány Javascript függvénykönyvtár. Az alkalmazások gyorsítása AJAX technológiával. 1. J. Nielsen: Web-design, Typotex, V. DeBolt: HTML és CSS webszerkesztés stílusosan, Kiskapu, J. C. Meloni: A PHP, a MySQL és az Apache használata, Panem, D. Barrett: Javascript webfejlesztőknek, Kossuth Kiadó, J. Eichorn: Az Ajax alapjai: JavaScript használata gazdag internetes alkalmazások kezeléséhez: könnyen is lehet!, Panem, 2008.

18 Informatikai versenyfeladatok INO1112 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) INO1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Dömösi Pál Béla, egyetemi tanár A tantárgy elsajátításának célja a hallgatók megismertetése a hazai és nemzetközi informatikai versenyek feladataival, és a versenyeken történő részvétel előkészítése. Középiskolai versenyfeladatok áttekintése (Nemes Tihamér OKTV, Közép-Európai Informatikai Diákolimpia, Nemzetközi Informatikai Diákolimpia.) Egyetemisták és főiskolások számára kiírt hazai és nemzetközi versenyekre való felkészítés (ACM International Collegiate Programming Contest, 24 órás programozói csapatverseny; Imagine Cup Student Competition, Microsoft; Aizu International Programming Contest, 24 órás programozói és weblap készítő verseny, Aizu-Wakamatsu, Japán), a versenyeken történő részvétel menedzselése. A legjobb hallgatók részvétele országos informatikai versenyek lebonyolításában. 1. Zsakó László: Programozási feladatok tára I-III (NJSZT ). 2. D. Marx, B. Benedek: International 24-hour Programming Contest Problem Sets-BME, T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest: Algoritmusok. Műszaki Kiadó, Ivanyos G., Rónyai L., Szabó R.: Algoritmusok, TypoTex, 2003.

19 Távoktatás INO1201 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Nagy Zsolt, ügyvivő szakértő A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a távoktatáshoz szükséges feltétel rendszert, beleértve a hardver és szoftver környezetet. Megtanulják az e-learning célját és módszereit, hogy aztán képesek legyenek egy tananyag ilyen módszerekkel történő feldolgozására. Az információs, illetve kommunikációs eszközök tanulásban való alkalmazhatósága, kihívásai és fejlesztési lehetőségei; az egyes eszközök által fejleszthető kompetenciák, tanulási tapasztalatok; egy adott infokommunikációs terület fejlesztéseivel kapcsolatban egy tanulási környezet felállítása és egy tanulási folyamat végigvezetése. elektronikus oktatási segédanyagok, távoktatási technológiák felhasználási lehetőségei. A távoktatás fogalma. A távoktatási keretrendszer fogalma. Az e-learning és típusai. A hardver környezet. A távoktatási rendszer hálózati és munkaállomás (lokális környezeti) jellemzői. A jó távoktatási anyagok speciális vonásai. A Moodle rendszer. A távoktatási programok fejlesztésének fázisai. A probléma-elemzés folyamata. Tervezési és fejlesztési feladatok. Adat-előkészítés, tárolás, segédeszközök. Oldalak tartalmi és formai tervezése, elemzése, készítése. Multimédia fejlesztő eszközök. Az előállításhoz felhasználható programcsomagok. A multimédia alkalmazások kezelése távoktatási keretrendszerben. Multimédia elemek összeállítása a távoktatási tananyagokhoz. Alkalmazási mintapéldák elemzése. 1. Horváth Katalin: Távoktatási tananyagok fejlesztésének módszertani kérdései, Doktori értekezés, %20adatbzisa/Attachments/41/Horváth_Katalin_Ertekezes.pdf, Hegyesi Franciska: A kommunikációs interakciók szerepe egy keretrendszeren belül. - Multimédia az oktatásban konferencia, Budapest, Kovács Ilma: Új út a távoktatásban, Magyar Elektronikus Könyvtár, 4. Kovács Ilma: Az elektronikus tanulásrál, Holnap Kiadó, Rosenberg, Marc J.(2001): E-learning Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age, McGraw-Hill, 2001.

20 Szerzői rendszerek INO1202 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Iszály György Barna, főiskolai adjunktus A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a hagyományos médiumoktól eltérő, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségekkel, azok alkalmazásával a megismerési folyamatban. Elsajátítsák a tanulmányi problémának megfelelő médium kiválasztását és feldolgozását. Megismerjék a szerzői rendszerek tulajdonságait, erősségeit és gyengeségeit, illetve tanítási hasznukat. Megtanulják egy projekt elkészítésének főbb pontjait és azok legfőbb jellemzőit. A hallgatók ismerkedjenek meg olyan fejlesztői rendszerekkel, melyek lehetővé teszik számukra, hogy programozási ismeretek nélkül is létrehozhassanak multimédiás bemutatókat, mint például interaktív weboldal, bemutató, prezentáció, interaktív oktatóprogram. A tárgy keretében részletesebb ismeretet szerezzen a szerzői rendszerek típusairól, és megismerjen egy vagy több szerzői rendszert, mint például a Macromedia Authorware, Toolbook, Visual Basic vagy a Macromedia Director programok. 1. Wilson, Scott J.: Inside Macromedia Authorware 6, Cengage Learning, Dr. Berke József: ToolBook II Instructor a gyakorlatban, Keszthely, Farkas Csaba: A programozás alapjai Visual Basic.NET-ben, Jedlik Oktatási Stúdió Bt., Phil Gross : Macromedia Director 8 és Lingo - Könnyen is lehet, Panem Kft., 2002.

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja MI

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja MI Programozási nyelvek I. INO1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Alapvető programozási készségek

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

2006. szeptemberétől. kódja

2006. szeptemberétől. kódja - Programtervező informatikus Programtervező informatikus alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Informatika tanári mesterszak

Informatika tanári mesterszak Informatika tanári mesterszak Az informatika tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei a szak szerkezetét a következőképp határozzák meg: Iskolai tanítási gyakorlat informatikából (3 5 ): A NAT,

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Informatika tanári mesterszak

Informatika tanári mesterszak Informatika tanári mesterszak Az informatika tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei a szak szerkezetét a következképp határozzák meg: Iskolai tanítási gyakorlat informatikából (3 5 ): A NAT,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika és elektronika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika és elektronika Tantárgy kódja Informatika és elektronika PMB1201 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Falucskai János, főiskolai docens Megismertetni a hallgatókkal a számítógépek

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja MTB1901 Meghirdetés féléve Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) + Számonkérés módja G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata IKP-9010 Számítógépes számelmélet 1. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9011 Számítógépes számelmélet 2. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9021 Java technológiák IK Prog. Nyelv és Ford.programok Tsz. IKP-9030

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel farkascs@jos.hu Miről lesz szó? A JOS tankönyvcsaládjának bemutatása tervezési koncepciók Informatikai ismeretek a középiskolák részére Az informatikatanítás

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

Összeállította Horváth László egyetemi tanár

Összeállította Horváth László egyetemi tanár Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Intelligens Mérnöki Rendszerek Szakirány a Mérnök informatikus alapszakon Összeállította Horváth László Budapest, 2011

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

A levelezős konzultációs rend formátuma

A levelezős konzultációs rend formátuma A levelezős konzultációs rend formátuma Programtervező informatikus Szak I. Évfolyam 2010/2011/2 Tanév/félév 02.04. 8.-11. PMB 1208 L Hálózati architektúrák és osztott rendszerek D7 11.-16. PMB 1205 L

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz (111 óra, 148 óra, 185 óra) A tanmenetben olyan órafelosztást adunk, amely alkalmazható mind a középszintû képzés (heti 3 vagy heti 4 óra), mind az emelt szintû képzés

Részletesebben

Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések. 1. Mi a programozás?

Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések. 1. Mi a programozás? Bevezetés Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések Forráskód Hibajegyzék p2p.wrox.com xiii xiii xiv xiv xvi xvii xviii

Részletesebben

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok 1154-06 - Tartalommenedzser Elektronikus hírújságot tervez, szerkeszt és működtet WEB-lapok tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi Tematikus

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN

AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN Beregszászi István adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Bevezető Az informatikai

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2010-2011. tanévtől Informatika tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit) neve felelős Kötelező tárgyak

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Informatika tanítási módszerek

Informatika tanítási módszerek Informatika tanítási módszerek Programozás tanítási módszerek módszeres, algoritmusorientált; adatorientált; specifikációorientált; feladattípus-orientált; nyelvorientált; utasításorientált; matematikaorientált;

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 3 = 111 A tanmenet 100 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása ezeken felül 8 órát

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Programozási nyelvek a közoktatásban alapfogalmak I. előadás

Programozási nyelvek a közoktatásban alapfogalmak I. előadás Programozási nyelvek a közoktatásban alapfogalmak I. előadás Szempontok Programozási nyelvek osztályozása Felhasználói kör (amatőr, professzionális) Emberközelség (gépi nyelvektől a természetes nyelvekig)

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

A programozás alapjai előadás. Amiről szólesz: A tárgy címe: A programozás alapjai

A programozás alapjai előadás. Amiről szólesz: A tárgy címe: A programozás alapjai A programozás alapjai 1 1. előadás Híradástechnikai Tanszék Amiről szólesz: A tárgy címe: A programozás alapjai A számítógép részegységei, alacsony- és magasszintű programnyelvek, az imperatív programozási

Részletesebben

Programozás. Bevezetés. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Programozás. Bevezetés. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Programozás Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. február 11. Tantárgy célja, szükséges ismeretek Tantárgy célja,

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

Designer képzés tematika oktatott modulok

Designer képzés tematika oktatott modulok Designer képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Részletesebben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben Tartalom Előszó 13 1. Halmazok; a matematikai logika elemei 15 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 15 1.2. Részhalmazok; komplementer halmaz 16 1.3. Halmazműveletek 17 1.4. A halmazok ekvivalenciája 20 1.5.

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. 2. 3. 1.Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben Az informatikai eszközök működési elveinek

Részletesebben

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok.

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK egyetemi szintű közgazdasági programozó matematikus szakon A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. 2. Függvények, függvények folytonossága.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szakok nappali tagozat Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév I. félév 1/5 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Internet programozása. 1. előadás

Internet programozása. 1. előadás Internet programozása 1. előadás Áttekintés 1. Mi a PHP? 2. A PHP fejlődése 3. A PHP 4 újdonságai 4. Miért pont PHP? 5. A programfejlesztés eszközei 1. Mi a PHP? Egy makrókészlet volt, amely személyes

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben