Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Operatív Terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Operatív Terv"

Átírás

1 Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Szeged, 2011

2 A stratégia A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti mőködésének támogatása címő RIU_07- DA_RIU07 azonosítószámú pályázati projekt keretében készült. 2

3 Tartalomjegyzék Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 1. Bevezetés A Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia és az összefoglalója A Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia prioritásaihoz kapcsolódó javasolt pályázati konstrukciók Az innovációs folyamatok feltételrendszereinek megteremtése és fejlesztése K + F infrastruktúra Az innovatív tevékenységek humán erıforrásának fejlesztése Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés Dél-alföldi innovációs módszertani fejlesztı központ létrehozása Innovációs elemzések Vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése, megerısítése Termék-, technológia- és szolgáltatásinnováció Spin-off vállalkozások támogatása Szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások igénybevétele Innovatív szereplık közti kapcsolatok megerısítése Tudás- és technológia-transzfer K + F együttmőködések

4 1. Bevezetés A jelen dokumentum a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia címő stratégiai dokumentumhoz kapcsolódó operatív terv, amelynek a rendeltetése, hogy operatív szintő javaslatokat biztosítson a Dél-alföldi Régióban folyó innovációs tevékenységgel kapcsolatos tervezési folyamatok számára. Az szervesen kapcsolódik a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégiához, azonban szerkezeti felépítésébıl és funkciójából adódóan önmagában is értelmezhetı, egységes dokumentumot alkot. Az felhasználja a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia háttérmunkálatainak eredményét, így elsıdlegesen a stratégiát megalapozó primer és a szekunder adatgyőjtésbıl származó tapasztalatokat. Az adatgyőjtés során feltárt legfontosabbnak tekinthetı probléma a tudáshasznosulás alacsony szintje a régióban. A régió igen jelentıs szellemi potenciállal rendelkezik, amely ugyan pozitív hatást gyakorol a regionális gazdaságra, azonban ez a hatás igen nagy mértékben elmarad a szellemi potenciál teljes kiaknázása által reálisan elérhetı regionális versenyképességi hatástól. Ennek megfelelıen, a jelen ben megfogalmazott javaslatok nagymértékben összefüggnek a tudástranszfer hatékonyságának javításával. Az tervezési idıtávja, a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégiához hasonlóan, a közötti idıszak. A 2020-ig tartó tervezési idıszakot elsısorban az indokolja, hogy az Európai Unió következı költségvetési periódusa illetve Európa 2020 nevő stratégiai növekedési programja is 2020-ig tart. Utóbbinak az egyik kiemelt kezdeményezése az Innovatív Unió megvalósítása, amelynek lényegi célkitőzése, hogy az Európai Unió a kutatás-fejlesztés illetve az innováció területén a világ élvonalában maradjon. A jelen is ezt a célkitőzést szolgálja regionális szinten. Az rıl elmondható továbbá, hogy területi értelemben a Dél-alföldi Régiót alkotó három megye (Bács-Kiskun, Békés és 4

5 Csongrád megye), illetve ezen földrajzi területen mőködı innovációban érdekelt intézmények, szervezetek támogatására készült. 5

6 2. A Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia és az összefoglalója A régió innovációs teljesítménye európai összehasonlításban jelenleg alacsony, ezért ennek a teljesítménynek a javítása stratégiai célkitőzés, hogy a régió számára pozitív jövıképet lehessen felvázolni. Ezt a pozitív jövıképet fogalmazza meg a Délalföldi Regionális Innovációs Stratégia abban a vízióban, mely szerint a Dél-alföldi Régió az Európai Unió fejlett, tudásalapú gazdasággal rendelkezı régiója lesz. A Regionális Innovációs Stratégia a regionális innováció jövıje szempontjából meghatározónak tekinti a következı három innovációs programot: a BIOPOLISZ Pólus Programot, a megvalósítandó szegedi uniós lézerközpontot (ELI projekt) illetve a Mercedes programot. Részben ezekhez a programokhoz kapcsolódóan ágazati prioritásként határozza meg a következı szektorokat: biotechnológia; lézertechnológia és kapcsolódó technológiai ágazatok; gépjármőipar; infokommunikációs technológiák. A fenti prioritásként kezelt ágazatokon kívül, a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégiában további fontos innovációs területekként jelennek meg egyes más, a régió hagyományaira vagy adottságaira épülı ágazatok (agrárium, megújuló energiák). A fenti dokumentum a következı stratégiai prioritásokat fogalmazza meg: az innovációs folyamatok feltételrendszereinek megteremtése és fejlesztése; vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése, megerısítése; innovatív szereplık közti kapcsolatok megerısítése. Jelen dokumentumban az egyes stratégiai prioritások megvalósítása érdekében minden prioritáshoz különbözı pályázati konstrukciókra vonatkozó 6

7 elképzeléseket vázoltunk fel. A három stratégiai prioritáshoz kapcsolódóan javasolt pályázati konstrukciókat az alábbiakban ismertetjük. I. Az innovációs folyamatok feltételrendszereinek megteremtése és fejlesztése Javasolt pályázati konstrukciók: K + F infrastruktúra Az innovatív tevékenységek humán erıforrásának fejlesztése Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés Dél-alföldi innovációs módszertani fejlesztı központ létrehozása Innovációs elemzések II. Vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése, megerısítése Javasolt pályázati konstrukciók: Termék-, technológia- és szolgáltatásinnováció Spin-off vállalkozások támogatása Szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások igénybevétele III. Innovatív szereplık közti kapcsolatok megerısítése Javasolt pályázati konstrukciók: Tudás- és technológia-transzfer K + F együttmőködések A fenti pályázati konstrukciókhoz 2011-es értéken számolva évente összesen 2 milliárd Ft keretösszeget javaslunk az alábbi táblázat szerinti bontásban: Javasolt pályázati konstrukció Keretösszeg Megoszlás K + F infrastruktúra Ft 15,00% Az innovatív tevékenységek humán erıforrásának fejlesztése Ft 2,50% Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés Ft 9,25% Dél-alföldi innovációs módszertani fejlesztı központ Ft 2,00% 7

8 létrehozása Innovációs elemzések Ft 2,50% Termék-, technológia- és szolgáltatásinnováció Ft 34,45% Spin-off vállalkozások támogatása Ft 1,30% Szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások igénybevétele Ft 3,00% Tudás- és technológia-transzfer Ft 5,00% K + F együttmőködések Ft 25,00% Összesen Ft 100,00% A javasolt keretösszegnek az egyes pályázati konstrukciók közötti megoszlását az alábbi kördiagram mutatja be: 8

9 3. A Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia prioritásaihoz kapcsolódó javasolt pályázati konstrukciók 3.1. Az innovációs folyamatok feltételrendszereinek megteremtése és fejlesztése K + F infrastruktúra 1. Konstrukció indoklása, támogatás célja A pályázat célja a Dél-alföldi Régióban kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek kutatás-fejlesztési infrastruktúrájának bıvítése és korszerősítése annak érdekében, hogy több, illetve magasabb színvonalú kutatás-fejlesztési szolgáltatást tudjanak nyújtani a vállalkozói szféra számára. 2. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 300 MFt, azaz háromszázmillió forint. 3. A támogatásban részesülı projektek várható száma A támogatott projektek várható száma: db. 4. A támogatásra jogosultak köre Jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli kis- vagy középvállalkozás, amely vállalja, hogy a projektet a Dél-alföldi Régióban legalább két éve bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg. Támogatásra jogosult továbbá az a jogi személyiséggel rendelkezı non-profit kutatóhely (vállalkozás, non-profit gazdasági társaság); 9

10 költségvetési kutatóhely (egyetem, kutatóintézet), amely, vállalja, hogy a projektet a Dél-alföldi Régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg. Pályázni egyénileg és konzorciumban is lehet. 5. A támogatás formája, futamideje A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 18 hónap. 6. A támogatás mértéke A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 30 millió Ft. Ha a kedvezményezett non-profit gazdasági társaság, felsıoktatási intézmény, költségvetési vagy non-profit kutatóhely, alapítványi vagy közalapítványi kutatóhely, amelyik önállóan pályázik, vagy konzorcium tagjaként el tudja különíteni támogatható tevékenységét és az ahhoz kapcsolódó elszámolható költségeket a konzorciumban résztvevı gazdasági társaságoktól, és a projekt eredményeként kialakított KFI infrastruktúrát diszkrimináció-mentesen bocsátja a közösségi ipari szereplık rendelkezésére, azaz amennyiben a támogatást nem piaci tevékenységéhez kapja, akkor a támogatás nem minısül az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. Ebben az esetben az ilyen típusú szervezeteknél a támogatás maximuma a projekt ráesı elszámolható összes költségének 95 %-a. Ha az elıbbiekben felsorolt szervezetek a projekt eredményeként kialakított KFI infrastruktúrát és az arra épülı K+F szolgáltatásaikat piaci feltételek szerint bocsátják a többi piaci szereplı rendelkezésére, vagy konzorcium tagjaként a projekt keretében kialakított KFI infrastruktúrát diszkrimináció-mentesen bocsátanák a közösségi ipari szereplık rendelkezésére, de költségeiket nem tudják elkülöníteni a konzorciumban résztvevı gazdasági társaságoktól, akkor részükre, továbbá a gazdasági társaságok részére a 146/2007 (VI.26.) Korm. rendelet 3. -ának i) pontja szerinti regionális beruházási támogatás nyújtható. A maximális támogatásintenzitás nem haladhatja meg az alábbiakat: kisvállalkozások esetén 70 %-ot, 10

11 középvállalkozások esetén 60 %-ot. Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Költségvetési vagy a non-profit kutatóhely számára a támogatási intenzitás a projekt összköltségének maximum: jogi személyiséggel rendelkezı non-profit kutatóhely esetén 70 vagy 60 %-a attól függıen, hogy kis- vagy középvállalkozásnak minısül, költségvetési és KKV-nak nem minısülı, jogi személyiséggel rendelkezı nonprofit kutatóhelyek esetében 50 %-a. 7. Az igényelhetı elıleg mértéke Az elıleg mértéke a költségvetési körbe tartozó kutatóhelyek esetében 100 %, egyéb esetben 90 %. 8. Támogatható tevékenységek a) Saját technológiai kutatás-fejlesztési tevékenységet szolgáló, illetve újfajta kutatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó, valamint a nyújtott kutatás-fejlesztési szolgáltatások minıségét javító új és használt tudományos eszközök és berendezések beszerzése és üzembe helyezése b) kísérleti (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása, c) kutatás-fejlesztési célú immateriális javak beszerzése. 9. Az elszámolható költségek Kutatás-fejlesztési célú eszközök, berendezések beszerzése esetén: tárgyi eszköz; szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az elsı minısítés, hitelesítés költségét is, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva), és az eszközök elsı felszerszámozásához a szerszámok, kiegészítı berendezések költsége. Kutatás-fejlesztési célú immateriális javak beszerzése esetén immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how, kutatás-fejlesztési célú speciális szoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételekor felmerülı kiadások, szoftvertervezés, testreszabás költségei, 11

12 migrációs (adatok is) fejlesztések költségei. 10. A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok) - a pályázó által nyújtott kutatás-fejlesztési, innovációs szolgáltatások száma, - támogatott szervezeteknél a kutatás-fejlesztéssel foglalkoztatottak száma (fı), - megvalósult beszerzések száma (db), - a beszerzett berendezések, eszközök, szoftverek száma (db) Az innovatív tevékenységek humán erıforrásának fejlesztése 1. Konstrukció indoklása, támogatás célja A támogatás célja elısegíteni a minél szélesebb látókörrel rendelkezı, korszerő gyakorlati ismeretekkel bíró fiatal szakembergárda kialakulását, régión belüli megtartását. A szakmai gyakorlati ismeretek elsajátításának leghatékonyabb módja a hazai és nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalat. Szakemberek, felsıoktatásban tanuló végzıs hallgatók, doktoranduszok hazai és nemzetközi tapasztalatszerzése érdekében oktatási intézményekhez, kutató intézetekhez, beszállítói hálózatokhoz kapcsolódó képzési- és csereprogram(ok) szervezése, az erre való felkészítés. 2. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 MFt, azaz ötvenmillió forint. 3. A támogatásban részesülı projektek várható száma A támogatott projektek várható száma: összesen maximum 5-8 db. 4. A támogatásra jogosultak köre A Dél-alföldi Régióban székhellyel rendelkezı jogi személyiségő vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı KKV és a Dél-alföldi Régión kívüli székhellyel rendelkezı KKV-nak a Dél-alföldi Régióban bejegyzett fióktelepe, a Dél-alföldi Régióban székhellyel rendelkezı non-profit szervezet, alapítvány, közalapítvány, felsıfokú oktatási intézmény. Pályázni csak egyénileg lehet. 12

13 5. A támogatás formája, futamideje A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 12 hónap. 6. A támogatás mértéke A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 10 millió Ft. A támogatás az összes elszámolható költség maximum 95%-át fedezheti. 7. Az igényelhetı elıleg mértéke Az elıleg mértéke költségvetési intézmény esetében 100 %, a többi kedvezményezett számára 90 %. 8. Támogatható tevékenységek a) a kiküldı szervezet által biztosított elıkészítı oktatás b) a kiküldetéshez kapcsolódó, a nyelvoktatás kivételével a kiküldést megelızı elıkészítı oktatás, felkészítés költségei c) a kiküldéssel összefüggı költségek d) a fogadó szervezetnél a fogadási feltételek megteremtésének költségei e) a projekthez kapcsolódó szervezési tevékenységek költségei f) általános (rezsi) költségek 9. Az elszámolható költségek - A projekt megvalósításában részt vevı személyek részére kifizetett személyi jellegő ráfordítások a számvitelrıl szóló évi C. törvény 79. -ának (1)-(3) bekezdése szerint. - A személyi jellegő ráfordítások alapján megállapított, munkaadót terhelı bérjárulékok a számviteli törvény 79. -ának (4) bekezdésében foglaltak alapján. - Anyagjellegő ráfordítások (a pályázati cél végrehajtása érdekében felmerült vásárolt és felhasznált anyagok értéke, az igénybe vett szolgáltatások értéke) 13

14 - Általános (rezsi) költségek (Közvetlenül a projekt végrehajtása során ténylegesen felmerült általános költségek, melyek összege nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 5%-át.) 10. A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok) - technológia-intenzív munkahelyeken foglalkoztatott szakemberek száma (fı) - kialakított képzési és csereprogramok száma (db) - a képzési és csereprogramban részt vevık száma (db) - a képzési és csereprogramba bekapcsolt fogadó szervezetek száma (db) Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés 1. Konstrukció indoklása, támogatás célja A konstrukció elsıdleges célja az innovatív szereplık részére nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése. Cél továbbá olyan felkészült, szakmailag kompetens innováció- és technológiamenedzser illetve iparjogvédelmi szakember-gárda kialakítása, amely szakmailag megfelelı és nemzetközi szintő megoldásokat képes kínálni iparjogvédelemmel és technológia-transzferrel összefüggı problémákra. Cél továbbá a régió szakmai megerısítése olyan szakterületeken (innováció, iparjogvédelem és technológia-transzfer), amelyeken hagyományosan csak a fıváros, rosszabb esetben csak külföldi szolgáltatók közremőködése volt elérhetı. Cél így a szolgáltatást igénybe vevık és a szolgáltatók fizikailag közelebb hozása. Cél továbbá a régióban meginduló inkubációs folyamatok szakmailag felkészült humánerıforrásának biztosítása. A konstrukció célja végül az ún. venture consulting szolgáltatással a befektetık bevonása a regionális innovációs folyamatokba. 2. Rendelkezésre álló forrás 185 MFt, azaz egyszáznyolcvanötmillió forint. 3. A támogatásban részesülı projektek várható száma A támogatott projektek várható száma: a) 2-4 db; 14

15 b) 1-2 db; c) 3-5 db. 4. A támogatásra jogosultak köre Támogatásra jogosult a jogi személyiséggel és a Dél-alföldi Régióban székhellyel rendelkezı, kis- és középvállalkozások (KKV-k) részére innovációs szolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezet, továbbá az a jogi személyiségő vagy nem jogi személyiségő kis- vagy középvállalkozás, amelyik vállalja, hogy a projektet a pályázat meghirdetése elıtt legalább két évvel korábban, a Dél-alföldi Régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg. Pályázni egyénileg és legfeljebb két tagú konzorciumban lehet. 5. A támogatás formája, futamideje A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 24 hónap. 6. A támogatás mértéke A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege: a) innovációs szolgáltatásfejlesztés: 30 millió Ft; mértéke az összes elszámolható költség 95%-a; de minimis támogatás. b) Venture consulting: projektenként 80 millió Ft - befektetı partner esetén: max. 50%; - tanácsadó partner részére: mértéke az összes elszámolható költség 95%-a - de minimis támogatás. c) kompetencia fejlesztés: 8 millió Ft; mértéke az összes elszámolható költség 95%-a de minimis támogatás. 7. Az igényelhetı elıleg mértéke Az igényelhetı elıleg mértéke: 90%. 8. Támogatható tevékenységek 15

16 a) Innovációs szolgáltatásfejlesztés 1. Komplex technológia-transzfer szolgáltatáscsomag nyújtása meghatározott számú regionális mikro-, kis- vagy középvállalkozás kutatás-fejlesztési projektjének, ezen belül - innovációs projektgeneráló, projektfejlesztı szolgáltatás (pályázatírás nem támogatható); - döntéselıkészítı megvalósíthatósági tanulmány, termékfejlesztési és technológiatranszfer stratégia készítése; - a technológia értékesítése technológia-transzfer hálózatok igénybevételével; - iparjogvédelmi, szabadalomkutatási és szerzıi jogi tanácsadási szolgáltatások nyújtása; - technológia jogi, spin-off és licencia tanácsadás nyújtása; - ipari kapcsolatteremtési szolgáltatás nyújtása; - partnerkeresési szolgáltatás nyújtása; - üzleti angyal tevékenyéggel és a kockázati tıkebefektetéssel kapcsolatos elıkészítı szolgáltatások nyújtása; - technológiai audit szolgáltatás nyújtása; - inkubációs szolgáltatás nyújtása. 2. Innovációs hazai és külföldi (csak európai) szakmai rendezvényeken, konferenciákon, szakkiállításon, vásáron, technológia börzéken, egyéb szakmai rendezvényeken történı kiállítás vagy részvétel (beleértve a menedzselt vállalkozások képviseletét is). 3. Innovációs szakmai ismereteket nyújtó hazai képzéseken, szakmai napokon történı részvétel. 4. Hazai vagy nemzetközi technológia közvetítéssel foglalkozó elektronikus adatbázisokban új termék vagy technológia regisztrációja. b) Venture consulting 16

17 - innovatív technológiák befektetést megelızı komplex értékelése, kockázatelemzés, befektetés-elıkészítı tervezési dokumentáció kidolgozása egy technológiaértékeléssel foglalkozó partner részérıl; - az innovatív technológiákhoz való befektetési dokumentáció kidolgozása a befektetı részérıl. Megjegyezzük, hogy a támogatás felhasználható a befektetés részbeni finanszírozására is (üzletrész vásárlás). c) kompetencia fejlesztés - Innovációs szolgáltatók humánerıforrás fejlesztése: új szakember felvétele; meglévı munkatársak szakmai továbbképzésének támogatása. - szakmai adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; - nemzetközi és hazai szakmai szervezetekben való tagság létesítése és fenntartása; - korábbi tapasztalatokat összefoglaló tanulmányok készítése (licencia, spin-off, jogi due diligence, szabadalmazás, freedom to operate, szellemi tulajdon szabályzatok, találmányi díj); - a szervezetet legfeljebb 2 munkatársának min. 1 és max. 3 hónapos tanulmányútjának finanszírozása neves külföldi szakmai szervezeteknél; - szakkönyvek/ kiadványok vásárlása. 9. Az elszámolható költségek Elszámolható költségek közé kizárólag a projektek megvalósítása érdekében felmerülı következı költségek tartoznak a számvitelrıl szóló évi C. tv. alapján: a) Innovációs szolgáltatásfejlesztés - A támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig a komplex technológiatranszfer szolgáltatásokat nyújtó alkalmazottak és külsı megbízottak személyi jellegő ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok; az ilyen típusú szolgáltatások nyújtásához esetlegesen igénybevett külsı szakértık vállalkozói díjai. 17

18 - A szakterülethez kapcsolódó hazai és külföldi (európai) szakmai rendezvényeken, konferenciákon, szakkiállításon, vásáron, technológia börzéken, egyéb szakmai rendezvényeken történı kiállítás vagy részvétel esetén a részvételi díj, a helybérlet és a kiállítás kapcsolódó költségei, az utazási- és szállásköltség, napidíj. - Szakterülethez kapcsolódó új szakmai ismereteket, minıségbiztosítási vagy innovációs ismereteket nyújtó hazai képzéseken, szakmai napokon történı részvétel esetén a képzés/szakmai nap részvételi díja, utazási- és szállásköltsége. - Hazai vagy nemzetközi technológiaközvetítéssel foglalkozó elektronikus adatbázisokban új termék vagy technológia regisztrációja esetén a regisztrációs díj. - Projektmenedzsment költség: a támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig a regionális projektmenedzsment személyi jellegő ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok az összes elszámolható költségek max. 5 %-ig. b) Venture consulting - befektetı partnernél A befektetéshez szükséges tevékenységük mértékéig a befektetéselıkészítésben részt vevı alkalmazottak és külsı megbízottak személyi jellegő ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok; az ilyen típusú szolgáltatások nyújtásához esetlegesen igénybevett külsı szakértık vállalkozói díjai. üzletrész vásárlása innovatív társaságokban (maximum az üzletrész 50%-ig, de maximum 5 millió Ft). - tanácsadó partnernél A tanácsadás nyújtás mértékéig a befektetés-elıkészítésben részt vevı alkalmazottak és külsı megbízottak személyi jellegő ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok; az ilyen típusú szolgáltatások nyújtásához esetlegesen igénybevett külsı szakértık vállalkozói díjai. c) kompetencia fejlesztés 18

19 újonnan felvett szakemberek személyi jellegő ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok munkatársak továbbképzésével kapcsolatos a projekt idıtartama alatt felmerülı képzési díja szakmai adatbázisokra való elıfizetések díjai hazai és nemzetközi szervezetek tagdíjai szakmai kiadványok beszerzésének költségei tanulmányút költségei: o munkatársak a tanulmányút idejére esı bér- és járulékköltségei o utazási költség o szállás költség 10. A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok) a komplex technológia-transzfer szolgáltatásokkal ellátott projektek száma (db) a pályázó tevékenységének köszönhetıen sikeres K+F projektek száma (db) a pályázó tevékenységének köszönhetıen kifejlesztett termékek, technológiák, szolgáltatások száma (db) újonnan kialakított vagy továbbfejlesztett technológia-transzfer szolgáltatástípusok száma (db) rendezvényeken vagy kiállításokon való részvétel száma (db), az ott képviselt projektek száma (db) komplex technológia-transzfer szolgáltatásokkal ellátott projektek száma (db) a szolgáltatásokkal ellátott projektek közül a sikeresen megvalósított projektek száma (db) adatbázisokba regisztrált termékek vagy technológiák száma (db) igénybevett innovációs képzések száma (db) képzéseken résztvevı munkatársak száma (db) befektetésben részesített vállalkozások száma (db) Dél-alföldi innovációs módszertani fejlesztı központ létrehozása 19

20 1. Konstrukció indoklása, támogatás célja Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Cél a régióban eddig felhalmozott módszertani ismeretek továbbfejlesztése, rendszerzése és az oktatás-képzés részére rendelkezésre bocsátás, valamint terjesztése, disszeminációja. Cél továbbá a módszertani fejlesztés nemzetközi trendjeinek, így különösen a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), az Association of European Science & Technology Transfer Professionals (ASTP), a Licensing Executives Society International (LESI) és Technology Innovation International (TII) módszertani fejlesztési programjának adaptálása és ebbe való bekapcsolódás. Cél a módszertani ismeretek legszélesebb körő terjesztése a régió felsıoktatásában, az eurorégióban és az ország többi régiójában, valamint a nemzetközi fórumokon. Cél végül a módszertani fejlesztı-iskola, középtávon egyetemi kompetenciává és tudományos iskolává alakítása. Cél végül a szakmai döntéshozatal és ágazati politika módszertani ismeretekkel való segítése. 2. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 MFt, azaz negyvenmillió forint. 3. A támogatásban részesülı projektek várható száma A támogatott projektek várható száma: 1-2 db. 4. A támogatásra jogosultak köre Támogatásra jogosult az a jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli kis vagy középvállalkozás, amelyik vállalja, hogy a projektet a pályázat meghirdetése elıtt legalább két évvel korábban Magyarországon bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg, továbbá magyarországi székhelyő non-profit szervezet. Továbbá az a magyarországi székhelyő felsıoktatási intézmény, kutatóhelynek minısülı költségvetési szerv, az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott, kutatóhelynek minısülı non-profit gazdasági társaság, amely a rendelkezik a kutatás-fejlesztésrıl és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény szerinti szellemitulajdon-kezelési szabályzattal. Pályázni csak egyénileg illetve két fıs konzorciumban lehet. 20

21 5. A támogatás formája, futamideje Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 24 hónap. 6. A támogatás mértéke A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 40 millió Ft. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 95%-a de minimis támogatás. 7. Az igényelhetı elıleg mértéke: 90 %. 8. Támogatható tevékenységek - Nemzetközi szervezetek módszertani struktúrájának tanulmányozása - Bekapcsolódás elıkészítése a nemzetközi szervezetek módszertani fejlesztésébe - Saját módszertani fejlesztı-program meghatározása - Anyaggyőjtés, irodalmazás, utazás - A központ által kifejlesztett protokollok disszeminációja - Szakértık bevonása, humánerıforrás csereprogram megvalósítása - Protokollok kidolgozása 9. Az elszámolható költségek Személyi juttatások A projekt megvalósításában részt vevı személyek részére kifizetett személyi jellegő ráfordítások a számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 79. -ának (1)-(3) bekezdése szerint. Munkaadót terhelı járulékok A személyi jellegő ráfordítások alapján megállapított, munkaadót terhelı bérjárulékok a számviteli törvény 79. -ának (4) bekezdésében foglaltak alapján. Elıbbiek esetében kizárólag a kutatási tevékenységben foglalkoztatott kutatók, elemzık, közgazdászok és egyéb segédszemélyzethez kapcsolódó ráfordítások számolhatóak el a projektben végzett tevékenységük mértékéig. 21

22 Dologi kiadások A projekt megvalósításával összefüggı vásárolt készletek, szakmai anyagok, szolgáltatások (alvállalkozói megbízások, szakértıi szolgáltatások, rendezvények stb.) költségei a számviteli törvény 78. -a szerint. Itt számolható el a projektköltségekkel való elszámolásnál a számlaösszesítık könyvvizsgálói ellenjegyzésének díja. A projekt végrehajtása során ténylegesen felmerült általános költség (rezsiköltség) elszámolható, de az összeg nem haladhatja meg a projekt összköltségének 5%-át. Felhalmozási költségek: - A központ kialakításhoz közvetlenül szükséges tárgyi eszközök és felszerelések (maximum az elszámolható költségek 35 %-áig) költsége, (nem támogatható: épület, beruházás, felújítás költsége). - A szellemi termék bekerülési értéke, szerzıdéses kutatás, a külsı forrásból piaci áron megvásárolt vagy lízingelt mőszaki tudás és szabadalmak költsége, amennyiben a tranzakcióra piaci feltételeknek megfelelıen került sor. A szellemi termékek költségeit akkor lehet elszámolni a támogatás terhére (a számviteli törvény 47., 48., 51. -ai és a 25.. (7) bekezdése szerint), ha azokat a kedvezményezett más szervezettıl vásárolta és eredendıen sem volt a saját terméke. 10. A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok) - elkészült protokollok száma - tananyagok száma - nemzetközi csereprogramban résztvevık száma - disszeminált dokumentumok száma - a disszeminációban résztvevı intézmények száma (jellegük szerint) - publikációk száma - létesített munkahelyek száma - megtartott munkahelyek száma 22

23 Innovációs elemzések 1. Konstrukció indoklása, támogatás célja A Dél-alföldi Régióra vonatkozóan közgazdasági kutatások, innovációs szakmai elemzések készítésének és kutatási eredmények elterjesztésének támogatása a széles szakmai közönség, a vállalkozók, a szakmai érdekképviseleti szervezetek és testületek körében azok tevékenységének segítése céljából. A támogatással megvalósított projektek járuljanak hozzá az innováció jelentıségének társadalmi tudatosításához, segítsék az innovációs folyamatok megértését, vessenek fel alternatívákat az innovációs intézményrendszer továbbfejlesztéséhez. 2. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 MFt, azaz ötvenmillió forint. 3. A támogatásban részesülı projektek várható száma A támogatott projektek várható száma: 4-6 db. 4. A támogatásra jogosultak köre Támogatásra jogosult az a jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli kis vagy középvállalkozás, amelyik vállalja, hogy a projektet a pályázat meghirdetése elıtt legalább két évvel korábban Magyarországon bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg, továbbá magyarországi székhelyő non-profit szervezet. Továbbá az a magyarországi székhelyő felsıoktatási intézmény, kutatóhelynek minısülı költségvetési szerv, az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott, kutatóhelynek minısülı non-profit gazdasági társaság, amely a rendelkezik a kutatás-fejlesztésrıl és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény szerinti szellemitulajdon-kezelési szabályzattal. Pályázni csak egyénileg illetve két fıs konzorciumban lehet. 5. A támogatás formája, futamideje A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 18 hónap. 23

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

NKTH A*STAR (Szingapúr) Kétoldalú TéT Pályázati felhívás

NKTH A*STAR (Szingapúr) Kétoldalú TéT Pályázati felhívás NKTH A*STAR (Szingapúr) Kétoldalú TéT Pályázati felhívás 2009 I. A támogatás célja A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlıdés fenntarthatóságát kívánja elısegíteni korszerő technológiák

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

Baross Gábor Program 2009. Nyugat-dunántúli pályázati felhívások. Nyeste Péter Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Baross Gábor Program 2009. Nyugat-dunántúli pályázati felhívások. Nyeste Péter Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Baross Gábor Program 2009. Nyugat-dunántúli pályázati felhívások Nyeste Péter Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Baross Gábor Program 2009. Kód Pályázat neve Forrás (eft) REG_ND_KFI_09 K+F

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

egyetem-ipar innováci

egyetem-ipar innováci K+F pályp lyázati források az egyetem-ipar innováci ciós együttm ttmőködés s támogatt mogatására Innovációs Konferencia Veszprém 2010. március 11. Dr. Mogyorósi Péter Igazgató Laser Consult Kft. Hazai

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 (Vállalati innováció támogatása) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-1.3.1/A pályázati konstrukció

Részletesebben

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Múlt jelen jövő a szellemi tulajdon világában MIE szakmai konferencia, Visegrád, 2015. november 25.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Vállalati innováció támogatása GOP /A, GOP /B KMOP /A

Vállalati innováció támogatása GOP /A, GOP /B KMOP /A Vállalati innováció támogatása GOP-2011-1.3.1/A, GOP-2011-1.3.1/B KMOP-2011-1.1.4/A Kedvezményezettek köre: Azok a gazdasági társaságok (kivéve non profit GT), szövetkezetek, amelyek: - Kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Biztonság az FP7-ben. Az Együttmőködés program SECURITY témaköre. SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP

Biztonság az FP7-ben. Az Együttmőködés program SECURITY témaköre. SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP Biztonság az FP7-ben Az Együttmőködés program SECURITY témaköre SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP FP7-SEC Témakörök tevékenységek Biztonsági tevékenységek 1. Állampolgárok biztonsága 2. Infrastruktúrák és közmővek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában www.kutatas.hu Dr. Vadász István pályázati főigazgató-helyettes Jogszabályi

Részletesebben

Pályázati Kisokos VIII. rész

Pályázati Kisokos VIII. rész Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. szeptember 02. Alapvető cél Rendelkezésre álló forrás A támogatás mértéke Pályázók köre Gazdálkodásra vonatkozó feltételek A felhívás célja

Részletesebben

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP 2.1.7-15 A Felhívás célja a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal,

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA VÁLLALATI KFI_16

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA VÁLLALATI KFI_16 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA VÁLLALATI KFI_16 A Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP)

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) A módosított VEKOP ÉFK-ban keretemeléssel érintett felhívások: 1011/2016. (I. azonosító jele

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Baross Gábor Program 2008 a regionális innováció támogatásáért. Szıke Enikı projektmenedzser

Baross Gábor Program 2008 a regionális innováció támogatásáért. Szıke Enikı projektmenedzser Baross Gábor Program 2008 a regionális innováció támogatásáért Szıke Enikı projektmenedzser KÖZÖS K+F+I A témakör célja, hogy növelje a régióban mőködı vállalkozások versenyképességét, javítsa termékstruktúrájukat

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati innováció támogatása (GOP , KMOP )

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati innováció támogatása (GOP , KMOP ) Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati innováció támogatása (GOP-2008-1.3.1, KMOP-2008-1.1.4) Alapvető cél és háttér információ A konstrukció célja azon vállalkozások innovációs tevékenységeinek

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Baross Gábor Program pályázati lehetőségei a Dél-Dunántúlon 2009-ben

Baross Gábor Program pályázati lehetőségei a Dél-Dunántúlon 2009-ben Baross Gábor Program pályázati lehetőségei a Dél-Dunántúlon 2009-ben Kiss Milán DDRIÜ Nonprofit Kft. 2009. október 15. Baross Gábor Program forrása: 2009. I. Félévben: a régió rendelkezésére álló forráskeret

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02.

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. 2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 A pályázatok benyújtása 2016. január 11-től lehetséges. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek

Részletesebben

A projektek megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre. portfólió Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása GINOP-3.1.2-8.2.4-16

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének a 1. Alapvető cél Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA 2012.11.15. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Az ELTE szabályzata a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Varga Attila Pályázati és Innovációs Központ Tudás- és Technológiatranszfer Iroda varga.attila@rekthiv.elte.hu A szellemi tulajdon

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Keretösszeg. Támogatási összeg. Intenzitás. Pályázók köre. Mikro-, kis- és középvállalkozások

Keretösszeg. Támogatási összeg. Intenzitás. Pályázók köre. Mikro-, kis- és középvállalkozások Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása Pályázat kódja Keretösszeg

Részletesebben

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák Kovács Örs, osztályvezetı Általános tudnivalók Innovációs lánc: 1. alapkutatás, 2. ipari kutatás, Szakterületek: 1. Természettudományok

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS GINOP

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS GINOP PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉS GINOP-2.1.7-15 WWW.DYNTELL.COM +36 (70) 635-8765 INFO@DYNTELL.COM TARTALOMJEGYZÉK Támogatás célja... 3 Pályázók köre... 4 Mikro-, kis- és középvállalkozások,...

Részletesebben

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7. Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 A pályázat célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Piacorinetált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP )

Piacorinetált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP ) Piacorinetált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP-2011-1.1.1) Alapvető cél Olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26.

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter. /2007. (...) MeHVM rendelete

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter. /2007. (...) MeHVM rendelete A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter /2007. (...) MeHVM rendelete a Társadalmi Megújulás Operatív Program valamint a prioritásaira meghatározott elıirányzatokból nyújtott az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben