Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Operatív Terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Operatív Terv"

Átírás

1 Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Szeged, 2011

2 A stratégia A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti mőködésének támogatása címő RIU_07- DA_RIU07 azonosítószámú pályázati projekt keretében készült. 2

3 Tartalomjegyzék Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 1. Bevezetés A Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia és az összefoglalója A Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia prioritásaihoz kapcsolódó javasolt pályázati konstrukciók Az innovációs folyamatok feltételrendszereinek megteremtése és fejlesztése K + F infrastruktúra Az innovatív tevékenységek humán erıforrásának fejlesztése Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés Dél-alföldi innovációs módszertani fejlesztı központ létrehozása Innovációs elemzések Vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése, megerısítése Termék-, technológia- és szolgáltatásinnováció Spin-off vállalkozások támogatása Szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások igénybevétele Innovatív szereplık közti kapcsolatok megerısítése Tudás- és technológia-transzfer K + F együttmőködések

4 1. Bevezetés A jelen dokumentum a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia címő stratégiai dokumentumhoz kapcsolódó operatív terv, amelynek a rendeltetése, hogy operatív szintő javaslatokat biztosítson a Dél-alföldi Régióban folyó innovációs tevékenységgel kapcsolatos tervezési folyamatok számára. Az szervesen kapcsolódik a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégiához, azonban szerkezeti felépítésébıl és funkciójából adódóan önmagában is értelmezhetı, egységes dokumentumot alkot. Az felhasználja a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia háttérmunkálatainak eredményét, így elsıdlegesen a stratégiát megalapozó primer és a szekunder adatgyőjtésbıl származó tapasztalatokat. Az adatgyőjtés során feltárt legfontosabbnak tekinthetı probléma a tudáshasznosulás alacsony szintje a régióban. A régió igen jelentıs szellemi potenciállal rendelkezik, amely ugyan pozitív hatást gyakorol a regionális gazdaságra, azonban ez a hatás igen nagy mértékben elmarad a szellemi potenciál teljes kiaknázása által reálisan elérhetı regionális versenyképességi hatástól. Ennek megfelelıen, a jelen ben megfogalmazott javaslatok nagymértékben összefüggnek a tudástranszfer hatékonyságának javításával. Az tervezési idıtávja, a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégiához hasonlóan, a közötti idıszak. A 2020-ig tartó tervezési idıszakot elsısorban az indokolja, hogy az Európai Unió következı költségvetési periódusa illetve Európa 2020 nevő stratégiai növekedési programja is 2020-ig tart. Utóbbinak az egyik kiemelt kezdeményezése az Innovatív Unió megvalósítása, amelynek lényegi célkitőzése, hogy az Európai Unió a kutatás-fejlesztés illetve az innováció területén a világ élvonalában maradjon. A jelen is ezt a célkitőzést szolgálja regionális szinten. Az rıl elmondható továbbá, hogy területi értelemben a Dél-alföldi Régiót alkotó három megye (Bács-Kiskun, Békés és 4

5 Csongrád megye), illetve ezen földrajzi területen mőködı innovációban érdekelt intézmények, szervezetek támogatására készült. 5

6 2. A Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia és az összefoglalója A régió innovációs teljesítménye európai összehasonlításban jelenleg alacsony, ezért ennek a teljesítménynek a javítása stratégiai célkitőzés, hogy a régió számára pozitív jövıképet lehessen felvázolni. Ezt a pozitív jövıképet fogalmazza meg a Délalföldi Regionális Innovációs Stratégia abban a vízióban, mely szerint a Dél-alföldi Régió az Európai Unió fejlett, tudásalapú gazdasággal rendelkezı régiója lesz. A Regionális Innovációs Stratégia a regionális innováció jövıje szempontjából meghatározónak tekinti a következı három innovációs programot: a BIOPOLISZ Pólus Programot, a megvalósítandó szegedi uniós lézerközpontot (ELI projekt) illetve a Mercedes programot. Részben ezekhez a programokhoz kapcsolódóan ágazati prioritásként határozza meg a következı szektorokat: biotechnológia; lézertechnológia és kapcsolódó technológiai ágazatok; gépjármőipar; infokommunikációs technológiák. A fenti prioritásként kezelt ágazatokon kívül, a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégiában további fontos innovációs területekként jelennek meg egyes más, a régió hagyományaira vagy adottságaira épülı ágazatok (agrárium, megújuló energiák). A fenti dokumentum a következı stratégiai prioritásokat fogalmazza meg: az innovációs folyamatok feltételrendszereinek megteremtése és fejlesztése; vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése, megerısítése; innovatív szereplık közti kapcsolatok megerısítése. Jelen dokumentumban az egyes stratégiai prioritások megvalósítása érdekében minden prioritáshoz különbözı pályázati konstrukciókra vonatkozó 6

7 elképzeléseket vázoltunk fel. A három stratégiai prioritáshoz kapcsolódóan javasolt pályázati konstrukciókat az alábbiakban ismertetjük. I. Az innovációs folyamatok feltételrendszereinek megteremtése és fejlesztése Javasolt pályázati konstrukciók: K + F infrastruktúra Az innovatív tevékenységek humán erıforrásának fejlesztése Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés Dél-alföldi innovációs módszertani fejlesztı központ létrehozása Innovációs elemzések II. Vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése, megerısítése Javasolt pályázati konstrukciók: Termék-, technológia- és szolgáltatásinnováció Spin-off vállalkozások támogatása Szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások igénybevétele III. Innovatív szereplık közti kapcsolatok megerısítése Javasolt pályázati konstrukciók: Tudás- és technológia-transzfer K + F együttmőködések A fenti pályázati konstrukciókhoz 2011-es értéken számolva évente összesen 2 milliárd Ft keretösszeget javaslunk az alábbi táblázat szerinti bontásban: Javasolt pályázati konstrukció Keretösszeg Megoszlás K + F infrastruktúra Ft 15,00% Az innovatív tevékenységek humán erıforrásának fejlesztése Ft 2,50% Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés Ft 9,25% Dél-alföldi innovációs módszertani fejlesztı központ Ft 2,00% 7

8 létrehozása Innovációs elemzések Ft 2,50% Termék-, technológia- és szolgáltatásinnováció Ft 34,45% Spin-off vállalkozások támogatása Ft 1,30% Szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások igénybevétele Ft 3,00% Tudás- és technológia-transzfer Ft 5,00% K + F együttmőködések Ft 25,00% Összesen Ft 100,00% A javasolt keretösszegnek az egyes pályázati konstrukciók közötti megoszlását az alábbi kördiagram mutatja be: 8

9 3. A Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia prioritásaihoz kapcsolódó javasolt pályázati konstrukciók 3.1. Az innovációs folyamatok feltételrendszereinek megteremtése és fejlesztése K + F infrastruktúra 1. Konstrukció indoklása, támogatás célja A pályázat célja a Dél-alföldi Régióban kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek kutatás-fejlesztési infrastruktúrájának bıvítése és korszerősítése annak érdekében, hogy több, illetve magasabb színvonalú kutatás-fejlesztési szolgáltatást tudjanak nyújtani a vállalkozói szféra számára. 2. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 300 MFt, azaz háromszázmillió forint. 3. A támogatásban részesülı projektek várható száma A támogatott projektek várható száma: db. 4. A támogatásra jogosultak köre Jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli kis- vagy középvállalkozás, amely vállalja, hogy a projektet a Dél-alföldi Régióban legalább két éve bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg. Támogatásra jogosult továbbá az a jogi személyiséggel rendelkezı non-profit kutatóhely (vállalkozás, non-profit gazdasági társaság); 9

10 költségvetési kutatóhely (egyetem, kutatóintézet), amely, vállalja, hogy a projektet a Dél-alföldi Régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg. Pályázni egyénileg és konzorciumban is lehet. 5. A támogatás formája, futamideje A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 18 hónap. 6. A támogatás mértéke A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 30 millió Ft. Ha a kedvezményezett non-profit gazdasági társaság, felsıoktatási intézmény, költségvetési vagy non-profit kutatóhely, alapítványi vagy közalapítványi kutatóhely, amelyik önállóan pályázik, vagy konzorcium tagjaként el tudja különíteni támogatható tevékenységét és az ahhoz kapcsolódó elszámolható költségeket a konzorciumban résztvevı gazdasági társaságoktól, és a projekt eredményeként kialakított KFI infrastruktúrát diszkrimináció-mentesen bocsátja a közösségi ipari szereplık rendelkezésére, azaz amennyiben a támogatást nem piaci tevékenységéhez kapja, akkor a támogatás nem minısül az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. Ebben az esetben az ilyen típusú szervezeteknél a támogatás maximuma a projekt ráesı elszámolható összes költségének 95 %-a. Ha az elıbbiekben felsorolt szervezetek a projekt eredményeként kialakított KFI infrastruktúrát és az arra épülı K+F szolgáltatásaikat piaci feltételek szerint bocsátják a többi piaci szereplı rendelkezésére, vagy konzorcium tagjaként a projekt keretében kialakított KFI infrastruktúrát diszkrimináció-mentesen bocsátanák a közösségi ipari szereplık rendelkezésére, de költségeiket nem tudják elkülöníteni a konzorciumban résztvevı gazdasági társaságoktól, akkor részükre, továbbá a gazdasági társaságok részére a 146/2007 (VI.26.) Korm. rendelet 3. -ának i) pontja szerinti regionális beruházási támogatás nyújtható. A maximális támogatásintenzitás nem haladhatja meg az alábbiakat: kisvállalkozások esetén 70 %-ot, 10

11 középvállalkozások esetén 60 %-ot. Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Költségvetési vagy a non-profit kutatóhely számára a támogatási intenzitás a projekt összköltségének maximum: jogi személyiséggel rendelkezı non-profit kutatóhely esetén 70 vagy 60 %-a attól függıen, hogy kis- vagy középvállalkozásnak minısül, költségvetési és KKV-nak nem minısülı, jogi személyiséggel rendelkezı nonprofit kutatóhelyek esetében 50 %-a. 7. Az igényelhetı elıleg mértéke Az elıleg mértéke a költségvetési körbe tartozó kutatóhelyek esetében 100 %, egyéb esetben 90 %. 8. Támogatható tevékenységek a) Saját technológiai kutatás-fejlesztési tevékenységet szolgáló, illetve újfajta kutatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó, valamint a nyújtott kutatás-fejlesztési szolgáltatások minıségét javító új és használt tudományos eszközök és berendezések beszerzése és üzembe helyezése b) kísérleti (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása, c) kutatás-fejlesztési célú immateriális javak beszerzése. 9. Az elszámolható költségek Kutatás-fejlesztési célú eszközök, berendezések beszerzése esetén: tárgyi eszköz; szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az elsı minısítés, hitelesítés költségét is, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva), és az eszközök elsı felszerszámozásához a szerszámok, kiegészítı berendezések költsége. Kutatás-fejlesztési célú immateriális javak beszerzése esetén immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how, kutatás-fejlesztési célú speciális szoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételekor felmerülı kiadások, szoftvertervezés, testreszabás költségei, 11

12 migrációs (adatok is) fejlesztések költségei. 10. A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok) - a pályázó által nyújtott kutatás-fejlesztési, innovációs szolgáltatások száma, - támogatott szervezeteknél a kutatás-fejlesztéssel foglalkoztatottak száma (fı), - megvalósult beszerzések száma (db), - a beszerzett berendezések, eszközök, szoftverek száma (db) Az innovatív tevékenységek humán erıforrásának fejlesztése 1. Konstrukció indoklása, támogatás célja A támogatás célja elısegíteni a minél szélesebb látókörrel rendelkezı, korszerő gyakorlati ismeretekkel bíró fiatal szakembergárda kialakulását, régión belüli megtartását. A szakmai gyakorlati ismeretek elsajátításának leghatékonyabb módja a hazai és nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalat. Szakemberek, felsıoktatásban tanuló végzıs hallgatók, doktoranduszok hazai és nemzetközi tapasztalatszerzése érdekében oktatási intézményekhez, kutató intézetekhez, beszállítói hálózatokhoz kapcsolódó képzési- és csereprogram(ok) szervezése, az erre való felkészítés. 2. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 MFt, azaz ötvenmillió forint. 3. A támogatásban részesülı projektek várható száma A támogatott projektek várható száma: összesen maximum 5-8 db. 4. A támogatásra jogosultak köre A Dél-alföldi Régióban székhellyel rendelkezı jogi személyiségő vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı KKV és a Dél-alföldi Régión kívüli székhellyel rendelkezı KKV-nak a Dél-alföldi Régióban bejegyzett fióktelepe, a Dél-alföldi Régióban székhellyel rendelkezı non-profit szervezet, alapítvány, közalapítvány, felsıfokú oktatási intézmény. Pályázni csak egyénileg lehet. 12

13 5. A támogatás formája, futamideje A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 12 hónap. 6. A támogatás mértéke A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 10 millió Ft. A támogatás az összes elszámolható költség maximum 95%-át fedezheti. 7. Az igényelhetı elıleg mértéke Az elıleg mértéke költségvetési intézmény esetében 100 %, a többi kedvezményezett számára 90 %. 8. Támogatható tevékenységek a) a kiküldı szervezet által biztosított elıkészítı oktatás b) a kiküldetéshez kapcsolódó, a nyelvoktatás kivételével a kiküldést megelızı elıkészítı oktatás, felkészítés költségei c) a kiküldéssel összefüggı költségek d) a fogadó szervezetnél a fogadási feltételek megteremtésének költségei e) a projekthez kapcsolódó szervezési tevékenységek költségei f) általános (rezsi) költségek 9. Az elszámolható költségek - A projekt megvalósításában részt vevı személyek részére kifizetett személyi jellegő ráfordítások a számvitelrıl szóló évi C. törvény 79. -ának (1)-(3) bekezdése szerint. - A személyi jellegő ráfordítások alapján megállapított, munkaadót terhelı bérjárulékok a számviteli törvény 79. -ának (4) bekezdésében foglaltak alapján. - Anyagjellegő ráfordítások (a pályázati cél végrehajtása érdekében felmerült vásárolt és felhasznált anyagok értéke, az igénybe vett szolgáltatások értéke) 13

14 - Általános (rezsi) költségek (Közvetlenül a projekt végrehajtása során ténylegesen felmerült általános költségek, melyek összege nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 5%-át.) 10. A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok) - technológia-intenzív munkahelyeken foglalkoztatott szakemberek száma (fı) - kialakított képzési és csereprogramok száma (db) - a képzési és csereprogramban részt vevık száma (db) - a képzési és csereprogramba bekapcsolt fogadó szervezetek száma (db) Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés 1. Konstrukció indoklása, támogatás célja A konstrukció elsıdleges célja az innovatív szereplık részére nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése. Cél továbbá olyan felkészült, szakmailag kompetens innováció- és technológiamenedzser illetve iparjogvédelmi szakember-gárda kialakítása, amely szakmailag megfelelı és nemzetközi szintő megoldásokat képes kínálni iparjogvédelemmel és technológia-transzferrel összefüggı problémákra. Cél továbbá a régió szakmai megerısítése olyan szakterületeken (innováció, iparjogvédelem és technológia-transzfer), amelyeken hagyományosan csak a fıváros, rosszabb esetben csak külföldi szolgáltatók közremőködése volt elérhetı. Cél így a szolgáltatást igénybe vevık és a szolgáltatók fizikailag közelebb hozása. Cél továbbá a régióban meginduló inkubációs folyamatok szakmailag felkészült humánerıforrásának biztosítása. A konstrukció célja végül az ún. venture consulting szolgáltatással a befektetık bevonása a regionális innovációs folyamatokba. 2. Rendelkezésre álló forrás 185 MFt, azaz egyszáznyolcvanötmillió forint. 3. A támogatásban részesülı projektek várható száma A támogatott projektek várható száma: a) 2-4 db; 14

15 b) 1-2 db; c) 3-5 db. 4. A támogatásra jogosultak köre Támogatásra jogosult a jogi személyiséggel és a Dél-alföldi Régióban székhellyel rendelkezı, kis- és középvállalkozások (KKV-k) részére innovációs szolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezet, továbbá az a jogi személyiségő vagy nem jogi személyiségő kis- vagy középvállalkozás, amelyik vállalja, hogy a projektet a pályázat meghirdetése elıtt legalább két évvel korábban, a Dél-alföldi Régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg. Pályázni egyénileg és legfeljebb két tagú konzorciumban lehet. 5. A támogatás formája, futamideje A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 24 hónap. 6. A támogatás mértéke A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege: a) innovációs szolgáltatásfejlesztés: 30 millió Ft; mértéke az összes elszámolható költség 95%-a; de minimis támogatás. b) Venture consulting: projektenként 80 millió Ft - befektetı partner esetén: max. 50%; - tanácsadó partner részére: mértéke az összes elszámolható költség 95%-a - de minimis támogatás. c) kompetencia fejlesztés: 8 millió Ft; mértéke az összes elszámolható költség 95%-a de minimis támogatás. 7. Az igényelhetı elıleg mértéke Az igényelhetı elıleg mértéke: 90%. 8. Támogatható tevékenységek 15

16 a) Innovációs szolgáltatásfejlesztés 1. Komplex technológia-transzfer szolgáltatáscsomag nyújtása meghatározott számú regionális mikro-, kis- vagy középvállalkozás kutatás-fejlesztési projektjének, ezen belül - innovációs projektgeneráló, projektfejlesztı szolgáltatás (pályázatírás nem támogatható); - döntéselıkészítı megvalósíthatósági tanulmány, termékfejlesztési és technológiatranszfer stratégia készítése; - a technológia értékesítése technológia-transzfer hálózatok igénybevételével; - iparjogvédelmi, szabadalomkutatási és szerzıi jogi tanácsadási szolgáltatások nyújtása; - technológia jogi, spin-off és licencia tanácsadás nyújtása; - ipari kapcsolatteremtési szolgáltatás nyújtása; - partnerkeresési szolgáltatás nyújtása; - üzleti angyal tevékenyéggel és a kockázati tıkebefektetéssel kapcsolatos elıkészítı szolgáltatások nyújtása; - technológiai audit szolgáltatás nyújtása; - inkubációs szolgáltatás nyújtása. 2. Innovációs hazai és külföldi (csak európai) szakmai rendezvényeken, konferenciákon, szakkiállításon, vásáron, technológia börzéken, egyéb szakmai rendezvényeken történı kiállítás vagy részvétel (beleértve a menedzselt vállalkozások képviseletét is). 3. Innovációs szakmai ismereteket nyújtó hazai képzéseken, szakmai napokon történı részvétel. 4. Hazai vagy nemzetközi technológia közvetítéssel foglalkozó elektronikus adatbázisokban új termék vagy technológia regisztrációja. b) Venture consulting 16

17 - innovatív technológiák befektetést megelızı komplex értékelése, kockázatelemzés, befektetés-elıkészítı tervezési dokumentáció kidolgozása egy technológiaértékeléssel foglalkozó partner részérıl; - az innovatív technológiákhoz való befektetési dokumentáció kidolgozása a befektetı részérıl. Megjegyezzük, hogy a támogatás felhasználható a befektetés részbeni finanszírozására is (üzletrész vásárlás). c) kompetencia fejlesztés - Innovációs szolgáltatók humánerıforrás fejlesztése: új szakember felvétele; meglévı munkatársak szakmai továbbképzésének támogatása. - szakmai adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; - nemzetközi és hazai szakmai szervezetekben való tagság létesítése és fenntartása; - korábbi tapasztalatokat összefoglaló tanulmányok készítése (licencia, spin-off, jogi due diligence, szabadalmazás, freedom to operate, szellemi tulajdon szabályzatok, találmányi díj); - a szervezetet legfeljebb 2 munkatársának min. 1 és max. 3 hónapos tanulmányútjának finanszírozása neves külföldi szakmai szervezeteknél; - szakkönyvek/ kiadványok vásárlása. 9. Az elszámolható költségek Elszámolható költségek közé kizárólag a projektek megvalósítása érdekében felmerülı következı költségek tartoznak a számvitelrıl szóló évi C. tv. alapján: a) Innovációs szolgáltatásfejlesztés - A támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig a komplex technológiatranszfer szolgáltatásokat nyújtó alkalmazottak és külsı megbízottak személyi jellegő ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok; az ilyen típusú szolgáltatások nyújtásához esetlegesen igénybevett külsı szakértık vállalkozói díjai. 17

18 - A szakterülethez kapcsolódó hazai és külföldi (európai) szakmai rendezvényeken, konferenciákon, szakkiállításon, vásáron, technológia börzéken, egyéb szakmai rendezvényeken történı kiállítás vagy részvétel esetén a részvételi díj, a helybérlet és a kiállítás kapcsolódó költségei, az utazási- és szállásköltség, napidíj. - Szakterülethez kapcsolódó új szakmai ismereteket, minıségbiztosítási vagy innovációs ismereteket nyújtó hazai képzéseken, szakmai napokon történı részvétel esetén a képzés/szakmai nap részvételi díja, utazási- és szállásköltsége. - Hazai vagy nemzetközi technológiaközvetítéssel foglalkozó elektronikus adatbázisokban új termék vagy technológia regisztrációja esetén a regisztrációs díj. - Projektmenedzsment költség: a támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig a regionális projektmenedzsment személyi jellegő ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok az összes elszámolható költségek max. 5 %-ig. b) Venture consulting - befektetı partnernél A befektetéshez szükséges tevékenységük mértékéig a befektetéselıkészítésben részt vevı alkalmazottak és külsı megbízottak személyi jellegő ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok; az ilyen típusú szolgáltatások nyújtásához esetlegesen igénybevett külsı szakértık vállalkozói díjai. üzletrész vásárlása innovatív társaságokban (maximum az üzletrész 50%-ig, de maximum 5 millió Ft). - tanácsadó partnernél A tanácsadás nyújtás mértékéig a befektetés-elıkészítésben részt vevı alkalmazottak és külsı megbízottak személyi jellegő ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok; az ilyen típusú szolgáltatások nyújtásához esetlegesen igénybevett külsı szakértık vállalkozói díjai. c) kompetencia fejlesztés 18

19 újonnan felvett szakemberek személyi jellegő ráfordításai és az ezek alapján megállapított bérjárulékok munkatársak továbbképzésével kapcsolatos a projekt idıtartama alatt felmerülı képzési díja szakmai adatbázisokra való elıfizetések díjai hazai és nemzetközi szervezetek tagdíjai szakmai kiadványok beszerzésének költségei tanulmányút költségei: o munkatársak a tanulmányút idejére esı bér- és járulékköltségei o utazási költség o szállás költség 10. A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok) a komplex technológia-transzfer szolgáltatásokkal ellátott projektek száma (db) a pályázó tevékenységének köszönhetıen sikeres K+F projektek száma (db) a pályázó tevékenységének köszönhetıen kifejlesztett termékek, technológiák, szolgáltatások száma (db) újonnan kialakított vagy továbbfejlesztett technológia-transzfer szolgáltatástípusok száma (db) rendezvényeken vagy kiállításokon való részvétel száma (db), az ott képviselt projektek száma (db) komplex technológia-transzfer szolgáltatásokkal ellátott projektek száma (db) a szolgáltatásokkal ellátott projektek közül a sikeresen megvalósított projektek száma (db) adatbázisokba regisztrált termékek vagy technológiák száma (db) igénybevett innovációs képzések száma (db) képzéseken résztvevı munkatársak száma (db) befektetésben részesített vállalkozások száma (db) Dél-alföldi innovációs módszertani fejlesztı központ létrehozása 19

20 1. Konstrukció indoklása, támogatás célja Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Cél a régióban eddig felhalmozott módszertani ismeretek továbbfejlesztése, rendszerzése és az oktatás-képzés részére rendelkezésre bocsátás, valamint terjesztése, disszeminációja. Cél továbbá a módszertani fejlesztés nemzetközi trendjeinek, így különösen a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), az Association of European Science & Technology Transfer Professionals (ASTP), a Licensing Executives Society International (LESI) és Technology Innovation International (TII) módszertani fejlesztési programjának adaptálása és ebbe való bekapcsolódás. Cél a módszertani ismeretek legszélesebb körő terjesztése a régió felsıoktatásában, az eurorégióban és az ország többi régiójában, valamint a nemzetközi fórumokon. Cél végül a módszertani fejlesztı-iskola, középtávon egyetemi kompetenciává és tudományos iskolává alakítása. Cél végül a szakmai döntéshozatal és ágazati politika módszertani ismeretekkel való segítése. 2. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 MFt, azaz negyvenmillió forint. 3. A támogatásban részesülı projektek várható száma A támogatott projektek várható száma: 1-2 db. 4. A támogatásra jogosultak köre Támogatásra jogosult az a jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli kis vagy középvállalkozás, amelyik vállalja, hogy a projektet a pályázat meghirdetése elıtt legalább két évvel korábban Magyarországon bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg, továbbá magyarországi székhelyő non-profit szervezet. Továbbá az a magyarországi székhelyő felsıoktatási intézmény, kutatóhelynek minısülı költségvetési szerv, az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott, kutatóhelynek minısülı non-profit gazdasági társaság, amely a rendelkezik a kutatás-fejlesztésrıl és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény szerinti szellemitulajdon-kezelési szabályzattal. Pályázni csak egyénileg illetve két fıs konzorciumban lehet. 20

21 5. A támogatás formája, futamideje Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 24 hónap. 6. A támogatás mértéke A projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 40 millió Ft. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 95%-a de minimis támogatás. 7. Az igényelhetı elıleg mértéke: 90 %. 8. Támogatható tevékenységek - Nemzetközi szervezetek módszertani struktúrájának tanulmányozása - Bekapcsolódás elıkészítése a nemzetközi szervezetek módszertani fejlesztésébe - Saját módszertani fejlesztı-program meghatározása - Anyaggyőjtés, irodalmazás, utazás - A központ által kifejlesztett protokollok disszeminációja - Szakértık bevonása, humánerıforrás csereprogram megvalósítása - Protokollok kidolgozása 9. Az elszámolható költségek Személyi juttatások A projekt megvalósításában részt vevı személyek részére kifizetett személyi jellegő ráfordítások a számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 79. -ának (1)-(3) bekezdése szerint. Munkaadót terhelı járulékok A személyi jellegő ráfordítások alapján megállapított, munkaadót terhelı bérjárulékok a számviteli törvény 79. -ának (4) bekezdésében foglaltak alapján. Elıbbiek esetében kizárólag a kutatási tevékenységben foglalkoztatott kutatók, elemzık, közgazdászok és egyéb segédszemélyzethez kapcsolódó ráfordítások számolhatóak el a projektben végzett tevékenységük mértékéig. 21

22 Dologi kiadások A projekt megvalósításával összefüggı vásárolt készletek, szakmai anyagok, szolgáltatások (alvállalkozói megbízások, szakértıi szolgáltatások, rendezvények stb.) költségei a számviteli törvény 78. -a szerint. Itt számolható el a projektköltségekkel való elszámolásnál a számlaösszesítık könyvvizsgálói ellenjegyzésének díja. A projekt végrehajtása során ténylegesen felmerült általános költség (rezsiköltség) elszámolható, de az összeg nem haladhatja meg a projekt összköltségének 5%-át. Felhalmozási költségek: - A központ kialakításhoz közvetlenül szükséges tárgyi eszközök és felszerelések (maximum az elszámolható költségek 35 %-áig) költsége, (nem támogatható: épület, beruházás, felújítás költsége). - A szellemi termék bekerülési értéke, szerzıdéses kutatás, a külsı forrásból piaci áron megvásárolt vagy lízingelt mőszaki tudás és szabadalmak költsége, amennyiben a tranzakcióra piaci feltételeknek megfelelıen került sor. A szellemi termékek költségeit akkor lehet elszámolni a támogatás terhére (a számviteli törvény 47., 48., 51. -ai és a 25.. (7) bekezdése szerint), ha azokat a kedvezményezett más szervezettıl vásárolta és eredendıen sem volt a saját terméke. 10. A célok számszerősítésére használt mutatószámok (indikátorok) - elkészült protokollok száma - tananyagok száma - nemzetközi csereprogramban résztvevık száma - disszeminált dokumentumok száma - a disszeminációban résztvevı intézmények száma (jellegük szerint) - publikációk száma - létesített munkahelyek száma - megtartott munkahelyek száma 22

23 Innovációs elemzések 1. Konstrukció indoklása, támogatás célja A Dél-alföldi Régióra vonatkozóan közgazdasági kutatások, innovációs szakmai elemzések készítésének és kutatási eredmények elterjesztésének támogatása a széles szakmai közönség, a vállalkozók, a szakmai érdekképviseleti szervezetek és testületek körében azok tevékenységének segítése céljából. A támogatással megvalósított projektek járuljanak hozzá az innováció jelentıségének társadalmi tudatosításához, segítsék az innovációs folyamatok megértését, vessenek fel alternatívákat az innovációs intézményrendszer továbbfejlesztéséhez. 2. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 MFt, azaz ötvenmillió forint. 3. A támogatásban részesülı projektek várható száma A támogatott projektek várható száma: 4-6 db. 4. A támogatásra jogosultak köre Támogatásra jogosult az a jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli kis vagy középvállalkozás, amelyik vállalja, hogy a projektet a pályázat meghirdetése elıtt legalább két évvel korábban Magyarországon bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg, továbbá magyarországi székhelyő non-profit szervezet. Továbbá az a magyarországi székhelyő felsıoktatási intézmény, kutatóhelynek minısülı költségvetési szerv, az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott, kutatóhelynek minısülı non-profit gazdasági társaság, amely a rendelkezik a kutatás-fejlesztésrıl és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény szerinti szellemitulajdon-kezelési szabályzattal. Pályázni csak egyénileg illetve két fıs konzorciumban lehet. 5. A támogatás formája, futamideje A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje legfeljebb 18 hónap. 23

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz Pályázati Útmutató A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz 1 Tartalom Tartalom...2 A. A TÁMOGATÁSOK CÉLJA ÉS HÁTTERE...4

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 12. SZÁMÚ MELLÉKLETE A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 Elfogadva: a Szenátus 2006. december 20-i ülésén Határozat száma: SZE 335/3.4/2006.(XII.20.)

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA A SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT IGAZGATÓ TANÁCSA 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Oktatási Minisztérium 2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Budapest, 2002 Tartalom Tartalom I. Általános tudnivalók...7 I.1. A Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram...7

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban BAROSS GÁBOR PROGRAM: Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban Pályázati azonosító: DA_ELEM_07-NOSSZEGE Nyilvántartási szám: BAROSS_DA07-DA_ELEM_07-2008-0011 Munkaszakasz

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben