A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem"

Átírás

1

2 A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem Szabó Lajos Tóthné Surányi Klára * Bevezetés Az agroökológiai potenciál a természeti környezet, az adott növényfaj biológiai teljesítképessége és az alkalmazott termesztéstechnológia kölcsönhatásának eredje (LÁNG I. et al. 1983). Egy terület agroökológiai potenciáljának védelme szerves része az ott folyó földhasználatnak és integrált környezetvédelemnek. E szemlélet fontos részét jelenti a talajok védelme, hiszen az ország mezgazdaságilag mvelt területének 32,8%-a erózió által veszélyeztetett, s ez mintegy 2,3 millió hektár. Az évi talajveszteség megközelíti a 80 millió tonnát (DORGAI L. LACKÓ I. 1987). Ezek az adatok alapveten indokolják, hogy a talajpusztulás általános elveinek és a talaj védelmének kidolgozása mellett a regionális kérdésekkel nagyobb mértékben foglalkozzunk (KERÉNYI A.1995). Mindez messzemenen érvényes a Gödöll-Monori dombság térségére is a természeti és a közgazdasági viszonyok miatt egyaránt (BERÉNYI I. 1977). Dolgozatunkban a fenti táj természeti viszonyainak rövid elemzése alapján néhány, a talajvédelemhez és a környezeti terheléshez kapcsolódó szempontot mutatunk be, egyben javaslatot teszünk e problémák csökkentésére. Anyag és módszer Az elmúlt évtizedekben a Gödöll-Monori dombság térségérl számos, a természeti és a közgazdasági viszonyokat elemz munka készült. E munkákat, mint alapadatokat felhasználva geológiai és talajtani felvételezéseket végeztünk. A meglév adatsorokat mintegy 200 talajszelvény feltárásával talajtani és agrokémiai vizsgálatokkal egészítettük ki. A vizsgálatokat a hazai szabványok szerint végeztük (BUZÁS I. 1988). Meghatároztuk továbbá a talajok környezetvédelmi kapacitás értékét (HARGITAI L. 1981) szerint, mely módszer a talajok szervesanyag tartalmát (H %), a szerves anyag minségét jellemz stabilitási szám (Q), továbbá a humuszréteg vastagságát (D cm-ben) vonja be értékelésébe, mint olyan paraméterrendszert, amely a talajok terhelhetsége szempontjából kitüntetett jelentség. * Szabó L. egyetemi tanár, SZIE, Gazdaság és Társadalomtud. Kar, Agrár- és Reg. Gazd. Intézet, Gödöll Tóthné Surányi K. c.egyetemi docens, SZIE Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodási Tsz., Bp. 229

3 Szabó Lajos Tóthné Surányi Klára Az általános környezetvédelmi kapacitás = EPC / G Environmental Production Capacity számítása a következ módon történik : EPC/ G = H. Q. D A táj természeti viszonyainak jellemzése A táj földrajzi elhelyezkedése A Gödöll-Monori dombság mint önálló tájegység ketts arculatú. A Gödölli dombság m tfsz. enyhén DK felé lejt önálló dombvidék, míg a Monori- Irsai-dombság m tfsz. közötti hullámos síkságba átmen, az Alföldbe mélyen benyúló dombság. A tájegység északi és középs része élénk morfológiájú, ersen tagolt. Összefügg nagyobb erdterületek és kisebb erdfoltok tarkítják a felszínt. A déli rész ellenben gyengén tagolt felszín, fokozatosan alacsonyodó térszíne az Alföld síkjába olvad. Az ÉNy-DK irányú hátságokkal, buckasorokkal, keskeny gerincekkel és a közéjük hatoló sekély völgyekkel jellemzett táj már síkvidéki arculatú (STEFANOVITS P. 1963). A geológiai viszonyok rövid jellemzése A dombvidék északi határához viszonylag közel, a triász mészk és dolomit uralja a térszint (Vác Romhány Csvár), ezzel szemben a dombság fels harmadába es Gödöll környékén ezt a geológiai képzdményt mintegy 2000 méter mélységben lehet csupán megtalálni. Az édesvízi mészkrétegek területünkön m tfsz magasságban helyezkednek el. A magasabbra került térszínek lepusztultak, és a denudációs termékek pedig az alacsonyabb szinteken halmozódtak fel. A terület felszínén vagy mélyben felhalmozódott hatalmas folyami homokrétegsor a pliocén végi feltöltdési folyamatok eredménye. A homok DK-re a negyedkori képzdmények alatt mindenütt megtalálható. A homokkitöltés eltér magasságú szintekben helyezkedik el, u.i. a szerkezeti mozgások nyomán rögökre darabolódott és ezek különböz magasságokra emelkedtek fel. A homok eredetére nézve nincs egységes álláspont, kialakulásában közrejátszhatott az s-duna és az s- Garam, továbbá az s-ipoly is. Mogyoród Csömör Kerepes Kistarcsa környékén nagy vastagságú kavicshomokösszlet képviseli a levantei durvatörmelékes képzdményeket. Az ún. keresztrétegzett homok és homokk széles kiterjedés a dombság területén, amely a körzetben morfológia, tájképformáló és talajképzdési szempontból egyaránt igen jelents. 230

4 A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem A fels pliocénba tartozó agyag-homok-iszap rétegek váltakozásával jellemzett rétegcsoport a dombvidék K-i és középs szakaszán helyezkedik el, és Gödölltl a Tápió völgyéig követhet. A Gödll-Monori dombság területén a pleisztocén rétegek igen jelents elterjedések. Az idsebb pleisztocén rétegeket fleg agyag, homok, homokos-agyag, iszap képviseli, a fiatalabbak közül jelents a lösz és a finom homokos üledék (PÉCSI M. 1959). A terület nagy része lösszel fedett, s csupán az északi és nyugati magasabb felszíneken találhatunk kiterjedt homokrétegeket. A dombság lösztakarójának anyaga, mivel a feküt adó homok viszonylag közel van, általában magas homoktartalmú. A morfológiai viszonyok alakulása A dombvidék több hátságból tevdik össze, amely peremek mentén az eróziós, korróziós folyamatok aszimmetrikus keresztirányú völgyeket dolgoztak ki. A kiemelt rögök minden esetben DK irányba dlnek, amelyek mellett másodlagosak az É-K, D-Ny irányú szerkezeti vonalak. A löszös háton kialakult völgyek csaknem mindegyikében jellemz vonás a völgykeresztmetszet aszimmetriája, ami az eróziós folyamatok kialakulása szempontjából meghatározóak (SZABÓ L. 1974). A felszín formakincse A terület els kiemelkedése a pliocén és a pleisztocén korok határán ÉNy-DK-i törésvonalak mentén történt meg elször és egyenetlenül. Késbb erre merlegesen ÉK-DNy-i törésvonalak sakktáblaszeren feltörték a tájat, ez utóbbi mozgás ma is tart. Tájunk mai felszíni képe a pleisztocén folyamán alakult ki. A törésvonalak mentén völgyek alakultak ki és a felszín egyenetlenül megemelkedett. Az erózió és ezáltal a terület vízrendszerei ezeket az irányokat követik. A völgyek nagy részét a vetdések jelzik, így alakult ki a Pándi és a Kállai völgy is. A Rákos-Tápió völgy, a Galga-Zagyva völgye, a Monor-Ceglédi árok párhuzamos vetdések között zökkent le, ezek ún. tektonikus árkok. Bár a deráziós völgyek alaposan felszabdalták a területet, mégis nagy fennsíkok vannak, amelyek DK irányban 3-4 fokkal lejtenek. A terület ÉNy-i részén a lösz már a múltban teljesen leerodálódott és a fennsíkok tetején futóhomok található. Ezzel szemben Maglód-Valkó vonalától DKre az alap-homok már csak a mélyebb bevágódásokban kerül a felszínre. Itt a lösztáblák felszíne enyhén hullámos, egyes helyeken a löszt futóhomok is takarja. Az eltér geológiai viszonyok következtében a lejtviszonyok számottev eltérést mutatnak, ez megjelenik az eltér lejtprofilok kialakulásában is. Mindez dönt módon befolyásolja a talajeróziós folyamatokat. 231

5 Szabó Lajos Tóthné Surányi Klára Éghajlati viszonyok Amíg a geomorfológia alapveten a talajképz kzetek durvább, függleges elmozdulását, a bels tektonikus erk révén alakítják ki, addig a részletesebb finomabb formakincset az erózió alakítja. Ez utóbb nagymértékben függ a csapadék mennyiségétl és eloszlásától, intenzitásától. Az 50 éves csapadék adatok azt bizonyítják, hogy a térség legcsapadékosabb része a Gödöll Bag Kistarcsa Budapest Rákospalota Isaszeg Pécel által határolt terület. Ezzel szemben a legszárazabb vidék a Monor Zsámbok Veresegyháza által határolt térség. Az adatok azt bizonyítják, hogy a csapadék mennyisége illetve eloszlása nagy eltérést mutat. Az ún. nagy csapadékok szinte minden évben nyár elején jelennek meg: Ez különösen azért okoz gondot, mert az ún. veszélyes idszakban júniusban csekély a talaj fedettsége szántóföldi kultúrák (kukorica, cukorrépa)esetében és igen jelents eróziós károk alakulhatnak ki. A talajviszonyok jellemzése Az Északi-középhegység jellemz erdtalaj-takarója a Gödöll-Monori dombvidék területével kelet irányba húzódó félszigetként mélyen beékeldik az Alföld csernozjom övezetébe (STEFANOVITS, 1963). A talajtakaró kialakulásában a változatos geológiai viszonyokon kívül meghatározó szerepe van az eredeti erds illetve erds-sztyepp növényi formációnak, a változatos lejt és ehhez kapcsolódó hidrológiai viszonyoknak. Nagy felületet foglal el a 12%-nál meredekebb lejtés terület, s ezen túlmenen számolni kell a 25%-nál nagyobb lejtés területek számottev jelenlétével, st növekedésével, amely az eróziós károk jelents forrásául szolgál. Ez utóbbit azért kell megemlíteni, mert napjainkban ezek a területek már nem erdvel borítottak, hanem mezgazdasági mvelés alatt állnak, s így az erózió okozta kár fokozottan jelentkezik. A dombság területén nagy felületet foglal el a barnaföld illetve a talajképz kzetnek megfelelen a rozsdabarna erdtalaj, keletebbre már a csernozjom dinamika, s ennek megfelelen már a csernozjom barna erdtalaj, majd a csernozjom talaj az uralkodó. Ahol a dombságot jellemz homokos fizikai talajféleség a meghatározó, ott a homoktalajok egész láncolata lelhet fel. Így a futóhomoktól a homokos kialakult csernozjom talajig, st a rozsdabarna erdtalaj is elkülöníthet. A mélyebb fekvés területeken hidromorf talajok alakultak ki, így a réti talaj amely sok esetben homokos alapkzeten helyezkedik el, st foltonként a tzegképzdés is megfigyelhet. A változatos geológiai viszonyok, a változatos szemcseösszetétel, az igen változatos domborzati viszonyok következménye, a fenti talajtípusok mozaikos 232

6 A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem elhelyezkedése, ami a terület hasznosítását, a talajvédelmi tevékenységet igen sok vonatkozásban megnehezíti. A térség talaj, lejt és mvelési ág viszonyainak jellemzése szempontjából sok hasznos információt kapunk (MAROSI S. SOMOGYI S. 1990) által szerkesztett kistáj kataszter értékelése alapján (1, 2. táblázat). A Gödölli dombság területe 550 km 2, a Monori-Irsai dombság pedig 250 km táblázat. A két kistáj területének mvelési ágak szerinti megoszlása (%) Mvelési ág Gödölli dombság Monori Irsai dombság Belterület 11,78 5,16 Szántó 49,34 73,27 Kert 2,66 4,25 Szl 3,84 6,13 Rét-legel 1,95 2,90 Erd 30,33 8,33 Vízfelszín 0,08 0,03 Ártér, elhagyott terület 0,03 0,02 Az adatsorból kitnik, hogy az erd terület az országos átlagot messze meghaladó részarányt mutat a Gödölli-dombság térségében, ami igen örvendetes, különösen a talaj és lejtviszonyok ismeretének tükrében. A kistájak talajtípusainak mvelési ágak szerinti megoszlása ugyancsak tanulságos. 2. táblázat. Monori-Irsai- és a Gödölli-dombság mvelési ágankénti megoszlása Monori-Irsai-dombság mvelési ágankénti megoszlása Talajtípus % Rét-legel Szántó Szl Gyüm. Erd Telep. Földeskopár Humuszkarbonát Barnaföld Csernozjom barna erdtalaj Mészlepedékes csernozjom Réti csernozjom Réti talaj Gödölli-dombság mvelési ágankénti megoszlása Talajtípus % Rét-legel Szántó Szl Gyüm. Erd Telep. Földeskopár Humuszkarbonát Barnaföld Csernozjom barna erdtalaj Réti talaj Kiegészíti ezt az adatsort a talajtípusok elterjedésének vizsgálata. Az adatokból kitnik, hogy az els három talajtípus meghatározó a térség talajviszonyainak kialakításában. 233

7 Szabó Lajos Tóthné Surányi Klára A vizsgálati adatok bemutatása és értékelése A talajtulajdonságok, a talaj termékenységének kialakulásában a változatos geológiai és az eltér növénytársuláson kívül meghatározó szerepe van a lejtviszonyoknak és ehhez szorosan kapcsolódó eróziós folyamatoknak. A térségben túlsúlyban vannak a viszonylag enyhe lejtk, a 3-17%-os, de számottev a 17-30%-os lejtkategóriába es területek elterjedése is. Elfordulnak, bár jóval kisebb arányban és elssorban a lejtk domború profilján a 30-36%-os, meredek lejtés területek is. A Gödöll-Monori dombság D-DK-i részét a közel sík, enyhén hullámos, feltalajtól karbonátos, mély humuszréteggel, vályogos fizikai talajféleséggel rendelkez mészlepedékes csernozjom fedi (2. táblázat). E talajok fizikai és kémiai sajátosságai igen kedvezek, s ez érvényes a humuszállapotra is. Mély humuszréteggel, magas humusztartalommal és jó minség humuszanyagokkal rendelkezik a térség. Mindez kifejezésre jut az igen kedvez környezetvédelmi kapacitás (EPC) értékben is, ehhez társul a C/N arány, ami a kedvez nitrogén feltáródásra utal. Amennyiben azonban a közel sík felszínt enyhe, mindössze 5% körüli lejtk megszakítják a kedvez fizikai, kémiai és biológiai környezet ellenére a humuszréteg és a humusztartalom és ezzel együtt a talajok terhelhetsége, az EPC G érték is számotteven csökken (3. táblázat). Geológiai és talajtani szempontból külön egységet képvisel a Vácszentlászló- Zsámboki boltozat, amely az erdtalajok közé beékeldött és egy csernozjom talajfolt alakult ki. E mikro-körzetben a kedvez fizikai, kémiai feltételek, és az erds-sztyepp növényzet hatására igen jó minség, termékeny csernozjom talaj alakult ki. A környezetvédelmi kapacitás értéke megközelíti a csernozjom talaj értékét. A C/N arány is kedvez, tehát jó a N szolgáltató-képesség. Hasonló talajtulajdonságok alakultak ki a Zsámbok Dány térségében is, bár ebben az esetben már a csernozjom barna erdtalaj dinamikáját jellemz paraméterek a meghatározók. Viszonylag nagy területet foglal el e tájon belül a csernozjom barna erdtalaj. Jellemz körzete Zsámbok Dány Monor Gomba magasabb térszín területe. E vályogos fizikai talajféleséggel rendelkez, közel sík területen igen kedvez a humuszállapot, az összes N tartalom és a C/N arány is. Mindez a csernozjom talajokhoz közelálló környezetvédelmi kapacitásra, azaz e talajok kedvez terhelhetségére mutat. E térségben ugyanakkor már jelents eróziós károkkal kell számolni, aminek bizonyítéka, hogy az egyes lejtelemen a platón mért értéknek mindössze 12-15% a környezetvédelmi kapacitás értéke. A lejt középs szakaszában, ahol számottev az erózió, a környezetvédelmi kapacitás értéke az eróziótól mentes szakaszhoz képest csupán 10%, ami elssorban a humuszréteg vastagságának igen jelents csökkenésébl adódik. 234

8 A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem 3. táblázat. A Gödöll-Monori dombság néhány jellemz talajtípusának Humusz és N állapota Talajtípus és lejtviszonyok Mészlep. csernozjom Közel sík Enyhén hullámos Csernozjom barna erdtalaj Közel sík Enyhén hullámos Lejt közép Lejt alja Mintavétel helye Ceglédbercel Vácszentlászló Zsámbok Zsámbok-Dány Monor-Gomba Stab.Koeff. K 3,67 3,29 2,85 2,29 1,89 2,40 EPC G C/N Szerves anyag t/ha * Barnaföld Közel sík Közepesen erodált Ersen erodált Pécel-Gyömr 1,90 1,05 1, Rozsdabarna erdtalaj Közel sík Kissé hullámos Lejts Gyömr-Monor 2,18 1,28 0, Gyengén humuszos Dunakeszi 1, homok Futóhomok Fót 0, Humuszkarbonát Pánd 0, Rendzina Plató erd alatt Plató Lejt közép * Agrotopográfiai térkép, talajadottságok Somlyó 0,80 0,65 0, Az eróziós folyamatok másodlagos következménye a lejt aljában kialakult szedimentáció, amely az EPC G érték növekedésében is jól mérhet. Az ersen tömödött, szerkezetnélküli talajszintek azonban a kedvez humuszállapot ellenére, a kedveztlen vízgazdálkodás miatt a termesztés számára számos problémát okoznak. Hasonló talajállapot alakult ki Pécel-Gyömr, barnafölddel fedett térségében. Itt a talajképzdési folyamatok kevésbé kedveztek a jó minség és magas humusztartalom kialakulásának ami a talaj fizikai és kémiai sajátosságaival szoros összefüggésben van ezért e talajok terhelhetsége is csekélyebb. Az eróziós 2

9 Szabó Lajos Tóthné Surányi Klára folyamatok hatására, amit az egyes lejtelemen mért értékek alátámasztanak, az EPC G érték tovább csökkent, s mindez e talajtípus, e térség veszélyeztetettségére utal. A táj védelme és hasznosítása szempontjából külön figyelmet érdemelnek a homokos fizikai talajféleségen kialakult talajtípusok. E fizikai talajféleség pufffer képessége, terhelhetsége igen csekély. Éppen ezért ezen talajok erózió és defláció elleni védelmére különösen nagy figyelmet kell fordítani. Ezzel kapcsolatban jó példa Gyömr Monor térségben kialakult rozsdabarna erdtalajok, vizsgálati eredményei, amely területek bár az eróziós hatásoktól gyakorlatilag mentesek, a humuszállapot kedveztlen. A laza, gyengén savanyú kémhatású talajon a szervesanyag képzdés feltételei korlátozottak, mennyiségi és minségi vonatkozásban egyaránt. A kedveztlen humuszállapot kialakulásában nagy szerepe van a talajhasználatnak. Az eredeti erds vegetációt szántóföldi mvelés váltotta fel, s ezen kívül a talajhasználatban nem érvényesítették a talajvédelmi szempontokat (kukoricatermesztés). Így az egyébként is kedveztlen humuszállapotot az eróziós folyamatok tovább rontották, és az egyes, eróziónak különösen kitett területeken jelentsen csökkent a talaj humusztartalma s ezzel együtt a talajok terhelhetsége. Ezt bizonyítja az egyes lejtelemen végzett vizsgálat. Gyengén humuszos homoktalajon, ahol a szerves és szervetlen kolloidtartalom egyaránt szegényes, a talajok terhelhetsége csekély. Amennyiben eróziós vagy deflációs folyamatok érik ezeket a térségeket a talajok kiegyenlít képessége, puffer kapacitása még jobban csökken, ami a kedvez talajhasználatot nagymértékben veszélyezteti. Még inkább érvényes ez a futóhomok talajokra, ahol a szervesanyag-tartalom minimális, és így azok terhelhetsége is igen csekély (Fót). Hasonlóan kedveztlen helyzet alakult ki a löszszer alapkzeten kialakult földes-kopár és humuszkarbonát talajtípus esetében. Mindkét talajtípus a térségben viszonylag nagy felületet foglal el, st a jelenlegi talajhasználat következtében elterjedésük növekv tendenciát mutat. E talajtípusokon humuszréteg gyakorlatilag nem különíthet el, a humusztartalom igen csekély, és ez összhangban van az igen csekély EPC G értékkel. A talajhasznosítás szempontjából fokozott gondot okoz az, hogy az alapkzet magas, st igen magas szénsavas mésztartalommal rendelkezik, és a fiziológiai mésztartalom is jelents. A fentiek számotteven rontják a talajok vízgazdálkodását és gyakorlatilag valamennyi talajtulajdonságot, s mindez korlátozza a talajok hasznosítását. A talajhasznosítás szerepe a talajok terhelhetsége szempontjából meghatározó. Ezt bizonyítják a Somlyó hegyen végzett vizsgálataink Rendzina talajtípuson erds vegetáció alatt, mély term és mély humuszréteg esetében számottev a talajok terhelhetsége. Az egyes lejtelemen azonban az eróziós hatások következtében ez az érték igen jelentsen csökkent a lejtviszonyoktól függen (3. táblázat). Ez a talajtípus igen érzékeny az eróziós folyamatokra, különösen akkor, ha az erds vegetációt legel, szántó vagy netán kiskert váltja fel. Ennek következménye 236

10 A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem a humuszréteg részleges vagy teljes letarolása, és a talaj rövid id alatt kkopár vagy köves- sziklás váztalajjá alakul át. Természetesen ez a talajtípus környezet-víz és talajvédelem szempontjából már igen csekély értékkel rendelkezik. A lejtviszonyok hatása a talajok humuszállapotára és azok terhelhetségére Vizsgálati adataink közül három terület adatait mutatjuk be. A vizsgálatok kitértek arra, hogy az egyes lejtelemen hogyan alakult a talajok humuszállapota és ezzel együtt azok környezeti terhelése. Fót Mogyoród térségében végzett felvételezés azt bizonyítja, hogy a gyengén savanyú kémhatású, homokos fizikai talajféleséggel rendelkez rozsdabarna erdtalaj esetében a humuszállapot még az erózió mentes szakaszon a platón is igen kedveztlen, számotteven romlik ez a helyzet az igen ersen lejts É-i, ÉK-i kitettség területeken, elssorban az inflexiós ponton ( 4. táblázat). 4. táblázat. Néhány talajprofil lejtviszonya és humuszállapota Fót Mogyoród Kerepes térségében Talaj L e j t szelvény irány elem % I. DK-i plató inflex közép alja 8,7 9,6 7,0 2,6 Humusz réteg cm Humusz % 1,09 1,45 1,26 1,15 Humusz minség (K) 0,86 0,69 0,79 1,00 EPC G II. É-i plató inflex közép alja 12,2 15,- 10,5 4, ,51 1,53 1,19 1,49 0,73 0,64 0,82 0, III. ÉK-i plató inflex közép alja 11,0 24,0 23,0 12, ,13 1,08 1,00 1,23 0,87 0,91 1,11 1, IV. É-i plató inflex közép alja 11,3 60,0 46,0 36, ,52 1, 1,01 1,33 0,96 1,32 1,03 1, I-III. Fót Mogyoród, IV. Kerepes 2

11 Szabó Lajos Tóthné Surányi Klára Kerepes térségében az igen változatos domborzati viszonyok, a meredek lejtk ellenére a barnaföldön viszonylag kedvez a humuszállapot, bár egyes lejtelem esetében jelents az eltérés. Mindez a talajhasználattal van szoros összefüggésben, hiszen a vizsgálatot erdvel hasznosított területen végeztük. Iklad térségében egy igen ersen erodált, több irányú lejtvel terhelt, változatos terepadottságú táblán végzett felvételezés adatairól számolunk be (5. táblázat). 5. táblázat. Mintaterület (Iklad) két lejtprofiljának alapvizsgálati adatai és humuszállapota I. Plató Mintavétel helye Lejt közép Lejt alsó harmada II. Plató Lejt fels harmad Lejt közép Lejt alsó harmad Mintav. mélys ph (H 2 O) 7,62 7,67 7,61 összes: 7,84 7,82 7,98 összes: 7,75 7,80 7,87 összes: 7,62 7,67 7,61 összes: 7,95 7,92 8,11 összes: 8,00 7,89 8,05 összes: 7,92 8,05 7,99 összes: CaCO 3 % ,70 4,20 10,40 8,18 7,32 6, ,5 21,0 24,55 13,71 15,01 15,96 21,08 18,83 19,84 I. enyhe mintegy 5-7%-os lejt, II. igen ers 17-20% lejt K A Humusz % 2,24 2,22 2,04 1,42 1, 0,50 1, 1,38 1, 2,24 2,22 2,04 1,09 1,07 0,47 0,87 0,06 0,72 0,68 0,68 0,68 Stab. szám 5,63 5,63 11,81 11,65 11,50 1,15 8,16 2,88 1,54 5,63 5,63 11,81 1,13 0,42 0,44 0,66 0,78 0,55 0,48 1,18 0,72 Stab. Koeff. 2,51 2,51 5,79 8,20 8,39 2,88 5,96 2,08 1,10 2,51 2,51 5,79 1,03 0,39 0,94 0,76 0,74 0,76 0,70 1,74 1,05 EPC G

12 A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem A terület nagyobb részét ÉK-DNy-i lejtk teszik ki. A tengerszint feletti magassága méter között változik. Az aránylag kis területen elforduló nagy szintkülönbség, az ers lejtk tág teret biztosítanak az eróziónak. A területen eredetileg barnaföld alakult ki, az erdvegetáció megszntével és a terület szántóföldi mveléssel történ hasznosításával az erózió nagyobb teret kapott, és ennek a következménye, hogy jelenleg a termelés a C szintig lepusztult, majd esetenként gyengén humuszosodott A szinten folyik. Ez a folyamat a II. jelzés táblarészen különösen jól érzékelhet, ahol a magas mésztartalmú alapkzet gyakorlatilag már a felszínen kibukkan és a humuszállapota is igen kedveztlen. 6. táblázat. Az erodált talaj mennyisége (tonna/ha/év) Község Lejt % Lejtelem Erodált talaj (t/ha/év) Albertirsa 1,7 homorú + 11,3 10,5 plató,9 Pilis 7,0 homorú 25,2 16,0 inflexió 63,6 Tápióbicske 9,0 plató 33,4 Úri 3,5 homorú + 5,8 14,8 inflexió 56,8 Valkó 4,4 homorú 9,5 Pécel 5,2 11,4 23,0 plató plató inflexió + 1,6 23,3 92,5 Pánd 6,1 homorú 3,7 Isaszeg 13,2 8,0 17,6 28,5 homorú plató domború domború 52,5 29,0 64,2 127,0 Slysáp 12,3 homorú 27,7 25,5 domború 104,8 Domony 18,5 inflexió 71,4 Kerepes 19,4 domború 72,0 30,6 domború 126,2 Mende 20,3 inflexió 76,6 Bénye 21,6 inflexió 84,6 Vácegres 22,5 domború 84,5 Dány 24,5 domború 93,9 Péteri 24,0 domború 99,1 Mende 26,5 domború 109,8 Gomba 27,7 domború 113,3 Káva 29,6 domború 121,5 + szedimentáció 239

13 Szabó Lajos Tóthné Surányi Klára A talajlehordás, a talajerózió alakulása A térségben számos mérést végeztünk az egyes eróziós formák elterjedésének, mértékének meghatározására. A 6. táblázat adatai jól reprezentálják azt, hogy a térségben az országos átlagot messze meghaladó talajlehordással kell számolni. Az adatokból kitnik, hogy a talajeróziót a hajlásszögön kívül számotteven módosítja a lejt alakja, formája. Kiemelnénk az adatsorból Isaszeg és Kerepes példáját, ahol az országos átlag mintegy 5-6 szorosával kell számolni a talajerózió vonatkozásában. Ez mindenképpen azt bizonyítja, hogy a térség ersen veszélyeztetett, és a megfelel védelmi intézkedések nem trnek halasztást. Következtetések és javaslatok A dombság területét igen változatos természeti és közgazdasági viszonyok jellemzik. E tényezket a talajhasználat, a mvelési ágak megoszlása, továbbá a tájhasznosítás vonatkozásában egyaránt széles körben kell ismerni, azért, hogy a talaj használata a környezeti viszonyokhoz való alkalmazkodással megtörténjen. A változatos geológiai viszonyok és az eredeti növénytársulás meghatározó szerepe kifejezésre jut abban, hogy a térségben különböz éghajlati és hidrológiai viszonyok hatására kialakult talajtípusok különíthetk el. Ez az eltérés a talajok termékenységében is megjelenik. A térség talajhasználatát dönt módon meghatározzák a lejtviszonyok, a lejt hajlásszöge, a lejt formája (domború v. homorú) továbbá, hogy egyirányú vagy összetett lejtrl van-e szó. A lejtviszonyok értékelése szempontjából fontos, hogy egyes térségben már a gyengén hullámos felszín (5-7%) a talaj termékenységet jelentsen csökkenti. Méginkább érvényes ez az ersen lejts területekre (12-17%) ahol a talajhasználat az utóbbi évtizedekben jelentsen módosult, s ez az eróziós folyamatok növekedésével, ersödésével járt. A fizikai talajféleség a geológiai viszonyok függvényében jelentsen eltér, ez a futóhomok a kovárványos barna erdtalajtól kezdden az agyagbemosódásos barna erdtalaj kialakulását tette lehetvé. A fenti tényezk, azaz a geológiai viszonyok, a fizikai talajféleség és az eredeti növénytársulás hatására igen eltér a talajtípusok terhelhetsége és ez megmutatkozik az eróziós hatásokban, humuszállapotban, tápanyagtartalomban és tápanyagszolgáltató-képességben is. A lejtviszonyok, illetve az egyes lejtelem eltér humuszállapota alapveten módosítja a víz és tápanyag-gazdálkodást. Egyben jól látható, hogy a talajhasználat, ill. a mvelési ág azonos geológiai és talajviszonyok mellett az eróziós folyamatokat számotteven csökkenti. 240

14 A Gödöll-Monori dombság természetföldrajzi viszonyai és a termföldvédelem A változatos geomorfológiai viszonyok következtében kialakult eróziós károk megfékezésének/csökkentésének több lehetsége van: Adott körülmények között kiemelt szempont a lejtviszonyokhoz alkalmazkodó mvelési ág megválasztása. Fontos tényez, hogy a viszonylag kedvez erdsültség (30-33%) ellenére további erdtelepítés, véderdk, fasorok kialakítása nemcsak az eróziós folyamatok megfékezése, hanem a környezeti szennyezés okozta károk csökkentése szempontjából is kedvez hatású volna. Különösen érvényes ez az M/3 és a 30-as út nagy terheltsége, nagy forgalma és ebbl adódó károk csökkentésére. Fontos szempont a megfelel táblaméret kialakítása. Korábban a nagyüzemi gazdálkodásnak megfelelen a lejtviszonyok figyelembevétele nélkül igen nagy ( ha) táblákat alakítottak ki. Ez az eróziós folyamatokat növelte. Nehezíti az erózió elleni védekezést a lejtviszonyok változatos megjelenése ami a táblán, táblarészen belül is az eróziós károk forrása. Ezen eróziós hatások csökkentése részben a táblaméretek lejtviszonyokhoz történ alakítása, s ezen belül, szükség szerint egyes táblák/táblarészek mvelési ág változtatása javasolt. Egyes térségben (Kerepes, Mogyoród, Fót, Gödöll) a belterület ill. kisparcellák kialakítása különösen jelents eróziós forrás. E nadrágszíj parcellák melyek mvelése többségében lejtirányban történik, fokozott eróziós károkhoz vezet. Szükséges a térség, a táj általános és részletes területrendezése, vonatkozik ez a táblák méretére, azok kialakítására, megfelel véderdsávok létesítésére, esetenként mvelési ág változtatásra, különösen érvényes ez az erdtelepítésre. Irodalom BERÉNYI I. (1977): A földhasznosítás átalakulása és ennek környezetvédelmi kérdései a Gödöll-Monori dombságon. Földrajzi Értesít XXXVI. évf pp BUZÁS I. (1988): Talaj- és agrokémiai módszerkönyv 2. Mezgazdasági Kiadó, Budapest. DORGAI L. LACKÓ I. (1987): A hegy- és dombvidéki gazdálkodás ökonómiája. Mezgazdasági Kiadó, Budapest. GEREI L. (1970): Talajtani és Agrokémiai vizsgálati módszerek. Debrecen, Szabadság Lapnyomda. HARGITAI L. (1981): Új fogalom bevezetése és meghatározása a talajok környezetvédelmi kapacitásának jellemzésére. Kert. Egy. Közl. Vol. XLV. pp KERÉNYI, A. (1995): Általános környezetvédelem. IMESOFT Mozaik Okt. Stúdió, Szeged. LÁNG I. CSETE L. HARNOS ZS. (1983): A magyar mezgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. Mezgazdasági Kiadó, Budapest. MAROSI S. SOMOGYI S. (1990): Magyarország kistájainak katasztere. I. II. MTA Földrajztud. Kut. Int. Budapest. PÉCSI M. (1959): A Magyarországi Duna-völgy kialakulása és felszíni alaktana. Mezgazdasági Kiadó, Budapest. STEFANOVITS P. (1963): Magyarország talajai. Akadémiai Kiadó, Budapest. SZABÓ L. (1974): A Gödöll-Monori dombvidék természeti földrajzi viszonyai. Gödöll, Kézirat. 241

TÁPIÓ MENTI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TÁPIÓ MENTI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült a Tápiómenti Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megbízásából TÁPIÓ MENTI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. szeptember hó PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező

Részletesebben

3. Tematikus csoport: Talajviszonyok jellemzése és változása

3. Tematikus csoport: Talajviszonyok jellemzése és változása 3. Tematikus csoport: Talajviszonyok jellemzése és változása Koordinátor: Bidló András Sorszám Cím Résztvevő intézmények Felelős személy C.1 1. Termőhelyi (klíma) változás hatása a NymE KFI Bidló fatermésre

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepciója

Területfejlesztési Koncepciója A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója II. kötet Helyzetértékelés a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsaba Kecskemét Szeged, 1999. március

Részletesebben

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS,

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, A PUSZTA 1997, 1/14 192-203 old. SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, TALAJTANI ÉS HIDROLÓGIAI VIZSGÁLATA TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1997. A természet hatalmas, az ember

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

Területi Tervezési Koncepció

Területi Tervezési Koncepció Területi Tervezési Koncepció Egyeztetési dokumentáció Velencei-tó vízgyűjtő WAREMA projekt Dátum: 2008. február 26. Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fejér Megyei Agrárkamara

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

A Balatoni-Riviéra kistáj és a Tihanyi-félsziget talajképződése

A Balatoni-Riviéra kistáj és a Tihanyi-félsziget talajképződése Földrajzi ÉrtesítőXLVI. e'vf 1997. 3-4. füzet, pp. 249-262. A Balatoni-Riviéra kistáj és a Tihanyi-félsziget talajképződése BARCZI ATTILA - GYIMÓTHY GÁBOR 1 Bevezetés A talaj hazánk egyik legfontosabb,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN

TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN Tájökológiai Lapok 11 (1): 23 39. (2013) 23 TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN SZABÓ Boglárka 1, VONA Márton 2, GELENCSÉR Géza 3, AKÁC Andrea 1, DOBÓ

Részletesebben

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN 1 A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN Szilassi Péter 1 1. Bevezetés, kutatási előzmények A fenntartható

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI FELMÉRÉSE

KÖRNYEZETVÉDELMI FELMÉRÉSE RÉPCELAK VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI FELMÉRÉSE 2005. 10. 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1.0. Bevezetés... 4 1.1. A helyi önkormányzatok környezet- és természetvédelmi feladatai... 5 2.0. Répcelak

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 3 1. TÁRSADALMI-, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS... 5 1.1 KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA... 5 A) A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085 Budapest Kőfaragó. u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014 DEBRECEN, 2009. BEVEZETŐ...4 I. DEBRECEN, ILLETVE A RÉGIÓ KÖRNYEZETKÖZPONTÚ BEMUTATÁSA...4 I/1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS...4 II. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Részletesebben

Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása. Dr. Führer Ernı

Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása. Dr. Führer Ernı Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása Dr. Führer Ernı 1. A fatermesztés ökológiai alapjai Ökológiai szempontból a szárazföldi ökoszisztémák legfontosabb

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2005. május Készítette: RAKI Bt. Témavezetı: Dr. Rakonczai János Munkatársak: Deák József

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM. Bevezetés

A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM. Bevezetés Szabó Szilárd 2002. A környezetvédelem sajátos területe: a talajvédelem Debreceni Szemle, 4., Debrecen, pp. 663-680. SZABÓ SZILÁRD A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM Bevezetés Ne feledd:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró munkarész Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. november 1 Tartalomjegyzék 1. Somogy megye társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

II. NKFP 4/037/2001.

II. NKFP 4/037/2001. SZAKMAI RÉSZJELENTÉS II. NKFP 4/037/2001. Preciziós növénytermesztés Budapest 2002. szeptember 30. ÖSSZEFOGLALÁS Talajtani és agrokémiai alapadatok gyűjtése a 4 mintaterületről, térinformatikai rendszer

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben